Politiske ændringsforslag pr. 26. september Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag september 2011 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Ændringsforslag fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti Fremsendelsesskrivelse 5 Resultatopgørelse 11 Politiske ændringsforslag til 1. Behandlingsbudgettet 12 Ændringsforslag fra Den socialdemokratiske byrådsgruppe Fremsendelsesskrivelse 17 Resultatopgørelse 21 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 22 Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti Fremsendelsesskrivelse 29 Resultatopgørelse 35 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 36 Ændringsforslag fra Borgergruppen Fremsendelsesskrivelse 43 Resultatopgørelse 47 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 48 1

4 2

5 Ændringsforslag fra Venstre, De konservative og Dansk Folkeparti 3

6 4

7 Genopretningsbudget Ændringsforslag fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti (VKO) Indledende bemærkninger Året budgetlægning i Fredericia kommune er historisk vanskelig. Vi står overfor en særligt udfordrende økonomisk situation, der kræver stort politisk mod og vilje til at foretage de nødvendige indgreb i økonomien. Indgreb der bringer balance i Fredericia kommunes budget de kommende år. Fraværet af akut handling vil medføre at vi fralægger os byrådets måske fornemste opgave; ansvaret for vores egen økonomi. Enten genopretter vi selv nu, eller også vil vi komme under observation og dernæst administration. Der er efter VKO s opfattelse ingen vej uden om et markant og troværdigt indgreb i vores økonomi, således at vi fremadrettet kan drive og udvikle vores kommune. Det er også vigtigt for VKO, at der findes besparelser på 100 mio. kr. af hensyn til vores medarbejdere, som alternativt skal leve i utryghed for nye besparelser. Vi er nødt til at gribe tilpas hårdt ind nu, således at vores organisation kan få den nødvendige ro til at udvikle sig til gavn for borgerne i fremtiden. For presset på den kommunale velfærd synes ikke at blive mindre de kommende år, tværtimod. Det kræver en sund økonomi som platform, at imødekomme fremtidens udfordringer, og det er i høj grad det forhold der præger årets budgetlægning. VKO har lagt stor vægt på, at de ændringsforslag der er fremsat er realistiske og gennemførlige. Vi arbejder ikke med usikre besparelser baseret på tro og håb, da situation er alt for alvorlig til sådanne manøvrer. Derfor er hvert af vores ændringsforslag fuldt ud i overensstemmelse med det princip alle partier offentligt har tilkendegivet, at ville leve op til; at komme med budgetforslag der er realistiske. Vi har ligeledes lagt vægt på, at der er bredde i ændringsforslaget, og at alle områder dermed må bidrage. VKO har i sin budgetlægning forsøgt at holde hjertet varmt. Vi har for så vidt det er muligt holdt hånden under den absolutte kernevelfærd, hvilket fremgår af den videre tekst. Men vi leverer samtidig et realistisk budget i balance, der på acceptabel vis genopretter den fredericianske økonomi. Et sådan er i sig selv ikke muligt at fremsætte uden at røre ved dele af kernevelfærden. Arbejdsmarkedsområdet VKO noterer sig i dels AKF-analysen og ECO-nøgletallene, at Fredericia kommune har meget store udgifter til sociale ydelser, herunder især kontanthjælp, sammenlignet med andre kommuner der har samme socioøkonomiske forhold. Derfor ønsker vi at bakke op om de eksisterende forbedringer og forandringer af indsatserne på hele arbejdsmarkedsområdet. Vi ser med stor 5

8 interesse på nye aktiveringsprojekter der giver Fredericia kommunes borgere merværdi, og samtidig giver den enkelte ledige noget meningsfuldt at stå op til samt at indgå i et socialt fællesskab. Vi opererer ikke med yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet, da vi finder de allerede eksisterende krav til især jobcentret meget høje. Arbejdsmarkedsområdet er et af vores vigtigste indsatsområder i skrivende stund og i de kommende år. Vi ønsker ikke, at gennemføre nye indgreb i den resultatfremgang og forbedring vores medarbejdere aktuelt leverer på området. Men vi vil følge tildeling af sociale ydelser tæt de kommende år, ligesom bekæmpelse af socialt bedrageri, vil få skærpet bevågenhed. Det ligger VKO stærkt på sinde at komme socialt bedrageri yderligere til livs, samtidig med, at alle der modtager sociale ydelser skal bidrage til samfundet gennem meningsfuld aktivering. Børne- og ungdomsområdet VKO har ændret flere forhold fra 1. Behandlingsbudgettet på BUU s område. Det gælder først og fremmest dagplejen hvor vi har valgt at imødekomme såvel høringssvar som en lang række andre henvendelser, der fraråder privatisering. Vi har valgt at fjerne privatisering. Til gengæld tager vi imod dagplejernes ønske om en dialog om andre besparelser og vurderer at der er et relativt stort potentiale for at hente gevinster, bl.a. ved indgåelse af ny aftale, som man f.eks. har gjort det i Vejle. Vi har prioriteret at undgå så mange reduktioner af skoletimer som muligt, og har fundet plads til at fjerne de fleste af de der er lagt op til i 1. Behandlingsbudgettet. Tilbage står en enkelt time-besparelse på det område der vurderes mest tåleligt; på mellemtrinnet. Vores vurdering er, trods denne besparelse, at vi fortsat har en stærk og veldreven folkeskole i Fredericia, der med sit dygtige personale kan levere gode resultater til gavn for eleverne. I den sammenhæng har vi også valgt at fastholde svømmeundervisning, da vi finder det hensigtsmæssigt at en almen dannende folkeskole også lærer børn at svømme. Ligeledes har svømmeundervisning en sundhedsmæssig gevinst. VKO ønsker at Børne- og Ungdomsudvalget snarest drøfter muligheden for at anvende såkaldte Teaterringning i vores folkeskoler, da det dokumenteret leverer mere undervisningstid, da den enkelte time starter til tiden. Det er et tidsoptimeringsværkstøj som vi gerne ser drøftet og evt. indført. VKO ønsker ikke at skære på UU-Lillebælt, da alle analyser af Fredericia, ikke mindst den store AKF-analyse, viser, at vi netop her har en helt afgørende indsats, der bør forstærkes ikke forringes. Endelig har vi også fundet plads til at opretholde det nye klubtilbud på Jupitervej til unge med særlige behov, da vi mener at det bør være en del af de tilbud vi har i kommunen til forældre, der har brug for det. 6

9 VKO er af den opfattelse, at udgifterne til tilskud til mad på 0-5 års området bør indgå i besparelserne, da udgifter til mad til ens barn er et personligt ansvar og dermed en personlig udgift. Men I forbindelse med at alle forældre i august 2012 skal vælge om de pr. 1. januar 2013 ønsker frokostordning i daginstitutionerne fjernes det kommunale tilskud på 2,1 mio. kr. Det er således muligt for forældrene at tage stilling til madordning velvidende tilskuddet bortfalder, hvilket efter VKO s opfattelse er det eneste rimelige. Socialområdet På socialområdet har VKO fundet det eksisterende 1. Behandlingsbudget for hårdt ved den absolutte kernevelfærd på plejeområdet. Derfor har vi fjernet de direkte besparelser på den konkrete hjemmehjælp hos den enkelte ældre. Det har været vigtigt for os, at de mennesker der har levet et langt arbejdsliv og bidraget til fællesskabet fortsat har en god pleje i alderdommen. Derfor er der fjernet en række markante besparelser på plejen. Sundhedsområdet Vi har valgt at investere i velfærdsteknologi for at finansiere nogle af de ændringer vi har foretaget. Det drejer sig konkret om investering af intelligente senge, der dokumenteret kan spare mange arbejdstimer på plejeområdet. Kultur- og fritidsområdet VKO ser stor værdi i Det Bruunske Pakhus, hvorfor vi har valgt at fjerne besparelsen på en medarbejder her. Det er vores opfattelse at huset udgør en meget vigtig rolle i det fredericianske kulturliv og tiltrækker mange udefrakommende besøgende til vores by. VKO mener at det er vigtigt, at vi fortsat har en biblioteksfunktion i Taulov, hvorfor vi i forbindelse med det spareforslag der berører området stiller krav om, at der kommer en selvbetjeningsordning eller en anden lokal løsning. Fredericia kommune driver et af landets dyreste biblioteksvæsener målt pr. borger. Derfor finder vi det forsvarligt at hæve niveauet af besparelser så vi mere nærmer os niveauet hos vores nabokommuner. Miljøområdet VKO mener ikke at Dyrehaven skal lukkes, da vi for meget beskedne midler giver mange en god oplevelse af liv og natur i Hannerup skov. Besparelsens størrelse står ingenlunde mål med konsekvenserne af en lukning. Vi anser det ligeledes som værende afgørende at vores strandområder vedligeholdes på et niveau, der fortsat gør at borgerne kan nyde vores flotte strande. Derfor har vi valgt at prioritere vedligeholdelse af vores strande. 7

10 Yderligere tiltag Vedr. Pedelfunktionen Konsekvensen af vores budgetforslag bliver at pedelfunktionen ikke centraliseres, men der nedsættes en arbejdsgruppe med alle involverede parter som udarbejder en anden model for effektivisering af pedelfunktionerne på skoler, daginstitutioner og plejeområdet. Modellen skal sikre at der sker et tættere samarbejde om løsning af pedelopgaverne i de enkelte områder og besparelsen på de 2,5 mio. kr. fastholdes. Rådgivning af borgere VKO har noteret sig at der i andre kommuner, herunder i Kolding, er gjort gode erfaringer med en borgerrådgiverfunktion. Vi ønsker at der indenfor budgettet ses nærmere på en sådan ordning, således at vi kan forebygge langvarig sagsbehandling og enkeltsager der sætter borgeren i en ulykkelig situation uden fremskridt. Vi ønsker at styrke dialogen med vores borgere, især i forbindelse med afslag på konkrete ansøgninger til offentlige ydelser. Huslejeoptimering VKO ønsker at afvente den eksisterende undersøgelse af muligheden for huslejeoptimering før vi budgettere med gevinster her. Vi vurderer dog at der her kan hentes gevinster fremadrettet og derfor ser vi med stor interesse på denne proces. Ledelsesundersøgelse VKO ønsker at der igangsættes en undersøgelse af Fredericia Kommunes antal af ledere sammenholdt med de faglige anbefalinger samt øvrige forhold der gør sig gældende i forholdet mellem antal ledere og medarbejdere. En sådan undersøgelse skal foretages af eksterne, for at sikre uafhængighed og objektivitet. Vi ønsker at afdække om vi er for ledelsestunge, for vi skal naturligvis ikke bruge en krone mere på ledelse end højest nødvendigt. Administration VKO ser gerne at der løbende effektiviseres på administration, og har derfor også medtaget alle forslag der relaterer sig til reduktioner i administrationen. Vi budgetterer ikke med yderligere besparelser da vi allerede gennem det seneste 1½ år har gennemført besparelser på op til 41 mio. kr. årligt på administrationen, svarende til godt 15 % af det samlede budget. Der er med andre ord foretaget meget store besparelser på dette område, hvorfor vi anser yderligere besparelser på dette område for at være uforsvarlige på nuværende tidspunkt. 8

11 OPP-samarbejde om håndværksydelser VKO ønsker at indføres udbud af håndværkerydelser i Fredericia kommune, således at vi kan sikre, at vi får mest muligt for den enkelte skattekrone, også på dette konkrete område. Yderligere finansiering Hovedparten af vores finansiering i vores ændringsforslag kommer fra krav om effektivisering af hhv. Serviceafdelingen og Entreprenørgården. Vores initiativ om konkurrenceudsættelse har allerede vist at der konkret er 3.6 mio. kr. at spare på førstnævnte efter at have gennemgået flere af arbejdsgangene og serviceniveauet. Vi er overbeviste om, at der ligger et langt større endnu ikke realiseret potentiale for besparelser på begge områder, hvorfor vi stiller kontante krav om effektiviseringer. Krav der i øvrigt kan styrke begge afdelingers position når der til foråret 2012 skal afgives bud på at varetage opgaven i sund konkurrence med det private erhvervsliv. Endelig finder vi anledning til, bl.a. på baggrund af mange indsendte høringssvar herom samt de faglige skøn fra forvaltningen, at foretage en grundig optimering af kørsel af vores borgere i kommunen. Der skønnes at være et sparepotentiale i den allerede igangsatte kørselsanalyse. Fremtidens Fredericia VKO s ændringsforslag ændrer en række af de, efter vores opfattelse, mest konsekvensfulde besparelser. Samtidig sikrer vi balance i budgettet fremadrettet ved at have en realistisk finansiering på plads, således at nogle af de i 1. Behandlingsbudgettet, mest kontante besparelser udgår. Vi har forsøgt at gøre det så blidt som muligt, men der er ingen grund til at fornægte den kendsgerning, at det samlede resultat ingenlunde rimer på blidt, men er et udtryk for en skrap kur. Ikke desto mindre er det en nødvendig prioritering. Tidens politikere bør måles på deres evne til at føre Danmark gennem den verserende økonomiske krise på en ansvarlig, troværdig og anstændig måde - det gælder også tidens kommunalpolitikere. Vi vurderer at vi med vores ændringsforslag har levet op hertil. Samtidig finder vi det afgørende at vi efter implementering af budgettet får sat fuld kraft på udviklingen af Fredericia kommune, ikke mindst gennem projektet Fredericia Former Fremtiden og vores ramme som frikommune, der efter vores opfattelse er afgørende for vores evne til at levere en ordentlig kernevelfærd, også i fremtiden. Vi skal tænke nyt, bryde grænser, nedbryde systemer når de hindrer og skabe bedre resultater for vores borgere. Indsatser der i høj grad muliggøres af FFF, frikommunestatus og dét forhold at vi også efter denne budgetlægning har nogle fyrtårne som kan tiltrække nye borgere. 9

12 Vi har helt generelt i vores budgetlægning være yderst opmærksomme på at Fredericia fortsat skal have en platform for at udvikle sig; At der fortsat skal være plads til noget der tiltrækker nye borgere. Derfor har vi lagt vægt på at bevare et mangfoldigt udvalg af dagsinstitutioner. At bevare profilskolearbejdet, herunder ikke mindst den internationale linje og eliteidrætsarbejdet. Vi tror på at den slags initiativer fremmer udviklingen af vores kommune positivt og fungerer som inspiration for andre kommuner i Danmark. Derfor er det også helt åbenlyst at vi naturligvis fortsat skal have en Madsby Legepark i Fredericia. Den har vi ingenlunde til sinds at afvikle! Alle landets kommuner har været eller er midt i en vanskelig budgetlægning med historisk store besparelser. Der finder en nødvendig konsolidering af den offentlige økonomi sted overalt i landet. Det er meget vigtigt at Fredericia kommune kommer igennem denne proces ud fra ovennævnte principper om fortsat mulighed for fremtidig udvikling af vores by. Men også at der konsolideres i en sådan grad og på så troværdig vis, at vores medarbejdere de kommende år kan få roen til at arbejde på at levere en god service til borgerne frem for at bekymre sig om konstant tilbagekomne krav om yderligere besparelser. Vi finder disse vigtige principper tilvejebragt med vores fremsendte ændringsforslag. Vi vil gerne afslutningsvis takke for mange konstruktive høringssvar fra medarbejdere, organisationer, foreninger og mange andre. Det har været til stor inspiration. Men måske vigtigst af alt ønsker vi at rette en tak til medarbejdere og borgere for den krisebevidshed der præger tidens lokalpolitiske debatter. Byrådet foretager i skrivende stund usædvanligt vanskelige beslutninger, og det er afgørende at det sker i en realistisk debatramme, hvor flertallet af aktører er enige om vilkårene; nemlig at vi ikke kommer udenom en markant konsolidering. VKO går ind til forhandlinger med åbent sind. Vi vil bestræbe os på at indgå det bredest mulige forlig velvidende at den parlamentariske situation gør at alle må indstille sig på at være fleksible og ikke ultimative i sine krav til budgetlægningen. Det er vores håb at byrådet kan stå sammen om denne vanskelige situation. Med håb om konstruktive forhandlinger Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti 10

13 Ændringsforslag Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.971, , , , , ,4 Renter 28,1 24,7 18,7 16,0 87,6 21,9 Resultat af ordinær drift -97,9-99,3-106,4-95,5-399,2-99,8 Anlæg 63,2 44,7 40,6 40,8 189,4 47,3 Resultat af det skattefinansierede område -34,7-54,6-65,8-54,7-209,8-52,5 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C -1,0-1,0-1,0-1,1-4,1-1,0 Resultat i alt -33,6-59,6-63,1-56,0-212,3-53,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-114,4-92,2-68, ,7 Resultat i alt 33,6 59,6 63,1 56,0-53,1 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -114,4-92,2-68,0-52, ,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 140,0-108,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.193, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 11

14 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Omlægning og privatisering af dagplejen 1,500 3,500 5,500 5,500 gennemføres ikke Omlægning af dagplejen - nyt forslag -2,700-2,700-2,700-2,700 Bortfald af kommunalt tilskud til madordning efter ny 0,700 tilmeldingsrunde til mad fra 2013 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin og klassetrin gennemføres ikke 0,979 2,350 2,350 2,350 Svømmeundervisning (halleje) fastholdes 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) fastholdes 0,217 0,520 0,520 0,520 Reduktion med 1 stilling UU gennemføres ikke 0,107 0,257 0,257 0,257 Klubtilbud på Jupitervej fastholdes 0,050 0,142 0,142 0,142 Kultur- og Fritidsudvalget Besparelsesbeløbet på biblioteksområdet fastholdes, men Taulov Bibliotek lukkes ikke. Det Bruunske Pakhus - nedlæggelse af 1 stilling 0,100 0,400 0,400 0,400 gennemføres ikke Yderligere besparelser på biblioteket -1,500-1,500-1,500-1,500 Miljøudvalget Strandområder, vedligeholdelse, renholdelse, livredderordning mv. - besparelse gennemføres ikke Skoven - nedlæggelse af Fuglsang Dyrehave gennemføres ikke Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke 0,150 0,150 0,150 0,150 0,120 0,120 0,120 0,120 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes 0,770 1,540 1,540 1,540 endnu yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i 0,735 1,425 1,425 1,425 dag hver 2. uge gennemføres ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,944 1,888 1,888 1,888 med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere gennemføres ikke Besparelse som følge af velfærdsteknologi -0,250-0,500-0,500-0,500 Teknisk Udvalg Nedskrivning af gevinst på etrans (EU-bidrag) 0,400 Serviceafdeling - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 12

15 Mio. kr Vej og Park, drift - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Skøn på besparelse med kørsel af borgere udfra allerede igangsat kørselsanalyse -1,000-2,000-2,000-2,000 Økonomiudvalget Øget indkøbsbesparelse -0,600-0,600-0,600-0,600 Andet Uddannelsescentret / kursus / efteruddannelse -0,700-0,700-0,700-0,700 Folkeoplysningstilskud - reduktion -0,500-0,500-0,500-0,500 Radio Mælkebøtten -0,132-0,132-0,132-0,132 Fredericia TV -0,050-0,050-0,050-0,050 I alt (pristalsfremskrevet) -2,284 1,124 3,254 3,335 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 13

16 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Teknisk udvalg Trafiksikring Bøgeskov 0,500 Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi 0,500 I alt (pristalsfremskrevet) 1,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 14

17 Ændringsforslag fra Den socialdemokratiske byrådsgruppe 15

18 16

19 Den socialdemokratiske byrådsgruppe ændringsforslag budget Den økonomiske situation i danske kommuner er under voldsomt pres i disse år. Regeringen har krævet nulvækst, og alt for mange mennesker er blevet ledige på grund af finanskrisen og den økonomiske krise, der udmønter sig i Danmark med meget lav vækst. Fredericia Kommune har været i stand til at fastholde serviceniveauet og holde krisen nogenlunde fra døren i nogle år længere end vore nabokommuner. Men nu går det desværre ikke mere. Fredericia Kommunes økonomi og serviceniveau er nu så voldsomt under pres bl.a. på grund af stigende udgifter til overførselsindkomster, at byrådet er tvunget til at reducere serviceniveauet også på centrale velfærdsområder. Det er i den grad ærgerligt, men det bliver nødvendigt, og det bliver vanskeligt og smertefuldt. Radikal Innovation og Udviklingsarbejde Den socialdemokratiske byrådsgruppe vil arbejde for, at de radikale innovationsprojekter i Fredericia Former Fremtiden fremmes mest muligt. Specielt projektet vedrørende arbejdsmarkedsområdet ønsker vi fremmet. Det nuværende regelsæt og det nuværende centralistiske bureaukrati er frygtindgydende. Systemet er reelt et kommando og straf system. Det skal simpelthen laves om. Her skal Fredericia gå foran med et radikalt innovationsprojekt og skal via frikommune forsøget realisere et helt nyt system, som tager sit udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og kunnen. Folkeskolen Det er desværre nødvendigt at gennemføre besparelser på Folkeskoleområdet. En strukturanalyse er i gang for øjeblikket. Vi ønsker at afvente den endelige beslutning om, hvor og hvor meget der skal spares på Folkeskoleområdet, indtil strukturanalysen er færdig. Det er også tid at forandre Folkeskolen. Vi skal simpelthen proppe mere viden ind i hovederne på vores børn. Det skal ske ved at udvikle nye metoder, men for de samme ressourcer i form af dygtige medarbejdere. Det vigtigste vi vil arbejde for er at øge respekten for den enkelte lærer og for lærerjobbet i almindelighed. Det bliver en fælles opgave for forældrene og for Fredericia Kommune. Og det samlede byråd må gå forrest. Og vi må holde op med at kræve meningsløs dokumentation for al ting. Vi skal alle parter - børn, forældre, lærere, skoleinspektører, skolechefen, direktøren og byrådet arbejde sammen om og forpligte os til at respekten øges og genskabes, og at der samtidig skabes et undervisningsmiljø, hvor lærerne kan undervise hele tiden og med fuld opbakning fra resten af os. Et helt nyt samarbejde mellem skolen og forældrene skal sikre, at skolen og forældrene i fællesskab tager ansvar også for det daglige undervisningsmiljø. Forældrene skal på en helt anderledes måde tage ansvar også for det daglige arbejde og det daglige arbejdsmiljø i Folkeskolen. 17

20 Ældreområdet Også på ældreområdet skal der gennemføres en række besparelser. Det gælder bl.a. rengøring og personlig pleje. Vi mener, at tiden nu er kommet til at introducere mere teknologi i rengøringen. Vi foreslår derfor, at der indkøbes robotstøvsugere via Teknologipuljen. På den måde forventer vi, at vi kan fastholde rengøringsstandarden. Den foreslåede besparelse på aktivitetsområdet bekymrer os. Vi ønsker kun at gennemføre den halve besparelse. Det betyder 0,5 mio. kr. i 2012 og dernæst 1 mio. kr. om året. Vi ønsker yderligere at spare 3,0 mio. kr. pr. år på vikarkontoen på ældreområdet. Rengøring Vi ønsker en topmoderne og effektiv serviceafdeling. Vi ønsker også at bevare kommunale arbejdspladser. Vi ønsker med andre ord ikke at kommunens serviceafdeling udbydes. Men den skal være effektiv og konkurrencedygtig. Vi har derfor været i dialog med 3F herom. Det har overbevist os om, at serviceafdelingen kan effektiviseres og nyorganiseres for 5 mio. kr. om året. Dette arbejde skal gennemføres i et samarbejde mellem Fredericia Kommune, medarbejderne og 3F s centrale rengøringssagkyndige. Samtidig skal vi naturligvis gøre brug af det konsulentarbejde der gennemføres på området for øjeblikket. Socialdemokratiets og SF s byrådsgruppe har talt med en række repræsentanter fra Ungebyrådet om, hvorledes vi kan hjælpe hinanden med at holde det rent og pænt og ryddeligt i klasseværelserne på vore folkeskoler. Ungebyrådet anbefaler, at skolen/lærerne gør det helt klart for eleverne, der skal ryddes op inden klassen forlades, og at ingen elever forlader klassen før dette er bragt i orden. Nogle har også gode erfaringer med Smiley ordninger. Ungebyrådet anbefaler, at der skabes en ny kultur på skolerne. Ungebyrådet lægger heller ikke skjul på, at der er noget at komme efter. Entreprenørgården/det grønne område Vi ønsker en topmoderne og effektiv Entreprenørgård. Vi ønsker også at bevare kommunale arbejdspladser. Vi ønsker med andre ord ikke at kommunens entreprenørgård udbydes. Men den skal være effektiv. Vi ønsker også på dette område at gøre brug af det konsulentarbejde der gennemføres for øjeblikket. Vi forventer, at entreprenørgården kan effektiviseres for 3 mio. kr. om året. Pedelordningen Pedelordningen skal effektiviseres og nyorganiseres. Besparelsen som den er foreslået i 1. behandlingsbudgettet skal gennemføres. Vi ønsker at både skoler og daginstitutioner inddrages i en sådan nyorganisering. Samtidig er det naturligvis vigtigt, at der opnås besparelser på håndværkerudgifter via en ny udbudsform, som det også er foreslået i 1. behandlingsbudgettet. 18

21 Dagplejen Vil bevare den kommunale dagpleje. Den skal ikke privatiseres. Men også her bliver det nødvendigt med ny organisering, og vi skal sikre, at belægningsprocenter bliver 100 % som i vore daginstitutioner. Besparelsen på området gennemføres. Sponsering af håndbold og fodbold Vi ønsker at fortsætte sponseringen af håndbold og fodbold. Det er vores vurdering, at både håndbold og fodbold spiller en afgørende rolle for Fredericia. For det første holder rigtig mange borgere af de to store folkelige sportsgrene, og for det andet betyder det meget for en bys omdømme, hvis byen ofte omtales pga. gode sportsresultater. Det har betydning for bosætning, jobskabelse og erhvervsudvikling. Det Bruunske Pakhus Det Bruunske Pakhus er en perle, et samlingssted, et kulturhus, som Fredericia slet ikke kan undvære heller ikke i sparetider. Derfor ønsker vi ikke at spare på det Bruunske Pakus. Dyreparken Vi vil bevare Fuglsang Dyrehave. Børn, forældre og bedsteforældre har stor glæde af Dyrehaven. Vi ønsker ikke at spare på Dyrehaven. Green Network Samarbejdet i Green Network har gennem årene været det førende miljø samarbejde mellem erhvervslivet og myndighederne i hele Danmark. Vi ønsker snarest muligt at deltage i Green Network igen i øvrigt efter entydig opfordring fra det lokale erhvervsliv. Cykelbyen Fredericia Kommune er kommet rigtig godt i gang med cykelbyen Fredericia. Det arbejde ønsker vi at fortsætte. Derfor gennemfører vi ikke besparelserne som foreslået i 1. Behandlingsbudgettet. Der er efter vores opfattelse også vigtige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold knyttet til cykelby projektet ikke mindst mere sikre skoleveje. Fredericia den 26. september 2011 Lars Ejby Pedersen Politisk Ordfører Uffe Steiner Jensen Gruppeformand 19

22 20

23 Ændringsforslag Socialdemokratiet Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.967, , , , , ,3 Renter 28,2 24,9 18,9 16,3 88,3 22,1 Resultat af ordinær drift -101,9-99,5-110,2-99,4-411,0-102,8 Anlæg 69,7 46,9 42,9 43,1 202,6 50,6 Resultat af det skattefinansierede område -32,3-52,6-67,3-56,3-208,4-52,1 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C 0,5 0,5 0,5 0,5 2,1 0,5 Resultat i alt -29,6-56,1-63,0-55,9-204,7-51,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-118,3-99,6-75, ,4 Resultat i alt 29,6 56,1 63,0 55,9-51,2 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -118,3-99,6-75,5-60, ,5 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 100,0 130,0-103,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.189, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 21

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere