Politiske ændringsforslag pr. 26. september Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag september 2011 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Ændringsforslag fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti Fremsendelsesskrivelse 5 Resultatopgørelse 11 Politiske ændringsforslag til 1. Behandlingsbudgettet 12 Ændringsforslag fra Den socialdemokratiske byrådsgruppe Fremsendelsesskrivelse 17 Resultatopgørelse 21 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 22 Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti Fremsendelsesskrivelse 29 Resultatopgørelse 35 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 36 Ændringsforslag fra Borgergruppen Fremsendelsesskrivelse 43 Resultatopgørelse 47 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 48 1

4 2

5 Ændringsforslag fra Venstre, De konservative og Dansk Folkeparti 3

6 4

7 Genopretningsbudget Ændringsforslag fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti (VKO) Indledende bemærkninger Året budgetlægning i Fredericia kommune er historisk vanskelig. Vi står overfor en særligt udfordrende økonomisk situation, der kræver stort politisk mod og vilje til at foretage de nødvendige indgreb i økonomien. Indgreb der bringer balance i Fredericia kommunes budget de kommende år. Fraværet af akut handling vil medføre at vi fralægger os byrådets måske fornemste opgave; ansvaret for vores egen økonomi. Enten genopretter vi selv nu, eller også vil vi komme under observation og dernæst administration. Der er efter VKO s opfattelse ingen vej uden om et markant og troværdigt indgreb i vores økonomi, således at vi fremadrettet kan drive og udvikle vores kommune. Det er også vigtigt for VKO, at der findes besparelser på 100 mio. kr. af hensyn til vores medarbejdere, som alternativt skal leve i utryghed for nye besparelser. Vi er nødt til at gribe tilpas hårdt ind nu, således at vores organisation kan få den nødvendige ro til at udvikle sig til gavn for borgerne i fremtiden. For presset på den kommunale velfærd synes ikke at blive mindre de kommende år, tværtimod. Det kræver en sund økonomi som platform, at imødekomme fremtidens udfordringer, og det er i høj grad det forhold der præger årets budgetlægning. VKO har lagt stor vægt på, at de ændringsforslag der er fremsat er realistiske og gennemførlige. Vi arbejder ikke med usikre besparelser baseret på tro og håb, da situation er alt for alvorlig til sådanne manøvrer. Derfor er hvert af vores ændringsforslag fuldt ud i overensstemmelse med det princip alle partier offentligt har tilkendegivet, at ville leve op til; at komme med budgetforslag der er realistiske. Vi har ligeledes lagt vægt på, at der er bredde i ændringsforslaget, og at alle områder dermed må bidrage. VKO har i sin budgetlægning forsøgt at holde hjertet varmt. Vi har for så vidt det er muligt holdt hånden under den absolutte kernevelfærd, hvilket fremgår af den videre tekst. Men vi leverer samtidig et realistisk budget i balance, der på acceptabel vis genopretter den fredericianske økonomi. Et sådan er i sig selv ikke muligt at fremsætte uden at røre ved dele af kernevelfærden. Arbejdsmarkedsområdet VKO noterer sig i dels AKF-analysen og ECO-nøgletallene, at Fredericia kommune har meget store udgifter til sociale ydelser, herunder især kontanthjælp, sammenlignet med andre kommuner der har samme socioøkonomiske forhold. Derfor ønsker vi at bakke op om de eksisterende forbedringer og forandringer af indsatserne på hele arbejdsmarkedsområdet. Vi ser med stor 5

8 interesse på nye aktiveringsprojekter der giver Fredericia kommunes borgere merværdi, og samtidig giver den enkelte ledige noget meningsfuldt at stå op til samt at indgå i et socialt fællesskab. Vi opererer ikke med yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet, da vi finder de allerede eksisterende krav til især jobcentret meget høje. Arbejdsmarkedsområdet er et af vores vigtigste indsatsområder i skrivende stund og i de kommende år. Vi ønsker ikke, at gennemføre nye indgreb i den resultatfremgang og forbedring vores medarbejdere aktuelt leverer på området. Men vi vil følge tildeling af sociale ydelser tæt de kommende år, ligesom bekæmpelse af socialt bedrageri, vil få skærpet bevågenhed. Det ligger VKO stærkt på sinde at komme socialt bedrageri yderligere til livs, samtidig med, at alle der modtager sociale ydelser skal bidrage til samfundet gennem meningsfuld aktivering. Børne- og ungdomsområdet VKO har ændret flere forhold fra 1. Behandlingsbudgettet på BUU s område. Det gælder først og fremmest dagplejen hvor vi har valgt at imødekomme såvel høringssvar som en lang række andre henvendelser, der fraråder privatisering. Vi har valgt at fjerne privatisering. Til gengæld tager vi imod dagplejernes ønske om en dialog om andre besparelser og vurderer at der er et relativt stort potentiale for at hente gevinster, bl.a. ved indgåelse af ny aftale, som man f.eks. har gjort det i Vejle. Vi har prioriteret at undgå så mange reduktioner af skoletimer som muligt, og har fundet plads til at fjerne de fleste af de der er lagt op til i 1. Behandlingsbudgettet. Tilbage står en enkelt time-besparelse på det område der vurderes mest tåleligt; på mellemtrinnet. Vores vurdering er, trods denne besparelse, at vi fortsat har en stærk og veldreven folkeskole i Fredericia, der med sit dygtige personale kan levere gode resultater til gavn for eleverne. I den sammenhæng har vi også valgt at fastholde svømmeundervisning, da vi finder det hensigtsmæssigt at en almen dannende folkeskole også lærer børn at svømme. Ligeledes har svømmeundervisning en sundhedsmæssig gevinst. VKO ønsker at Børne- og Ungdomsudvalget snarest drøfter muligheden for at anvende såkaldte Teaterringning i vores folkeskoler, da det dokumenteret leverer mere undervisningstid, da den enkelte time starter til tiden. Det er et tidsoptimeringsværkstøj som vi gerne ser drøftet og evt. indført. VKO ønsker ikke at skære på UU-Lillebælt, da alle analyser af Fredericia, ikke mindst den store AKF-analyse, viser, at vi netop her har en helt afgørende indsats, der bør forstærkes ikke forringes. Endelig har vi også fundet plads til at opretholde det nye klubtilbud på Jupitervej til unge med særlige behov, da vi mener at det bør være en del af de tilbud vi har i kommunen til forældre, der har brug for det. 6

9 VKO er af den opfattelse, at udgifterne til tilskud til mad på 0-5 års området bør indgå i besparelserne, da udgifter til mad til ens barn er et personligt ansvar og dermed en personlig udgift. Men I forbindelse med at alle forældre i august 2012 skal vælge om de pr. 1. januar 2013 ønsker frokostordning i daginstitutionerne fjernes det kommunale tilskud på 2,1 mio. kr. Det er således muligt for forældrene at tage stilling til madordning velvidende tilskuddet bortfalder, hvilket efter VKO s opfattelse er det eneste rimelige. Socialområdet På socialområdet har VKO fundet det eksisterende 1. Behandlingsbudget for hårdt ved den absolutte kernevelfærd på plejeområdet. Derfor har vi fjernet de direkte besparelser på den konkrete hjemmehjælp hos den enkelte ældre. Det har været vigtigt for os, at de mennesker der har levet et langt arbejdsliv og bidraget til fællesskabet fortsat har en god pleje i alderdommen. Derfor er der fjernet en række markante besparelser på plejen. Sundhedsområdet Vi har valgt at investere i velfærdsteknologi for at finansiere nogle af de ændringer vi har foretaget. Det drejer sig konkret om investering af intelligente senge, der dokumenteret kan spare mange arbejdstimer på plejeområdet. Kultur- og fritidsområdet VKO ser stor værdi i Det Bruunske Pakhus, hvorfor vi har valgt at fjerne besparelsen på en medarbejder her. Det er vores opfattelse at huset udgør en meget vigtig rolle i det fredericianske kulturliv og tiltrækker mange udefrakommende besøgende til vores by. VKO mener at det er vigtigt, at vi fortsat har en biblioteksfunktion i Taulov, hvorfor vi i forbindelse med det spareforslag der berører området stiller krav om, at der kommer en selvbetjeningsordning eller en anden lokal løsning. Fredericia kommune driver et af landets dyreste biblioteksvæsener målt pr. borger. Derfor finder vi det forsvarligt at hæve niveauet af besparelser så vi mere nærmer os niveauet hos vores nabokommuner. Miljøområdet VKO mener ikke at Dyrehaven skal lukkes, da vi for meget beskedne midler giver mange en god oplevelse af liv og natur i Hannerup skov. Besparelsens størrelse står ingenlunde mål med konsekvenserne af en lukning. Vi anser det ligeledes som værende afgørende at vores strandområder vedligeholdes på et niveau, der fortsat gør at borgerne kan nyde vores flotte strande. Derfor har vi valgt at prioritere vedligeholdelse af vores strande. 7

10 Yderligere tiltag Vedr. Pedelfunktionen Konsekvensen af vores budgetforslag bliver at pedelfunktionen ikke centraliseres, men der nedsættes en arbejdsgruppe med alle involverede parter som udarbejder en anden model for effektivisering af pedelfunktionerne på skoler, daginstitutioner og plejeområdet. Modellen skal sikre at der sker et tættere samarbejde om løsning af pedelopgaverne i de enkelte områder og besparelsen på de 2,5 mio. kr. fastholdes. Rådgivning af borgere VKO har noteret sig at der i andre kommuner, herunder i Kolding, er gjort gode erfaringer med en borgerrådgiverfunktion. Vi ønsker at der indenfor budgettet ses nærmere på en sådan ordning, således at vi kan forebygge langvarig sagsbehandling og enkeltsager der sætter borgeren i en ulykkelig situation uden fremskridt. Vi ønsker at styrke dialogen med vores borgere, især i forbindelse med afslag på konkrete ansøgninger til offentlige ydelser. Huslejeoptimering VKO ønsker at afvente den eksisterende undersøgelse af muligheden for huslejeoptimering før vi budgettere med gevinster her. Vi vurderer dog at der her kan hentes gevinster fremadrettet og derfor ser vi med stor interesse på denne proces. Ledelsesundersøgelse VKO ønsker at der igangsættes en undersøgelse af Fredericia Kommunes antal af ledere sammenholdt med de faglige anbefalinger samt øvrige forhold der gør sig gældende i forholdet mellem antal ledere og medarbejdere. En sådan undersøgelse skal foretages af eksterne, for at sikre uafhængighed og objektivitet. Vi ønsker at afdække om vi er for ledelsestunge, for vi skal naturligvis ikke bruge en krone mere på ledelse end højest nødvendigt. Administration VKO ser gerne at der løbende effektiviseres på administration, og har derfor også medtaget alle forslag der relaterer sig til reduktioner i administrationen. Vi budgetterer ikke med yderligere besparelser da vi allerede gennem det seneste 1½ år har gennemført besparelser på op til 41 mio. kr. årligt på administrationen, svarende til godt 15 % af det samlede budget. Der er med andre ord foretaget meget store besparelser på dette område, hvorfor vi anser yderligere besparelser på dette område for at være uforsvarlige på nuværende tidspunkt. 8

11 OPP-samarbejde om håndværksydelser VKO ønsker at indføres udbud af håndværkerydelser i Fredericia kommune, således at vi kan sikre, at vi får mest muligt for den enkelte skattekrone, også på dette konkrete område. Yderligere finansiering Hovedparten af vores finansiering i vores ændringsforslag kommer fra krav om effektivisering af hhv. Serviceafdelingen og Entreprenørgården. Vores initiativ om konkurrenceudsættelse har allerede vist at der konkret er 3.6 mio. kr. at spare på førstnævnte efter at have gennemgået flere af arbejdsgangene og serviceniveauet. Vi er overbeviste om, at der ligger et langt større endnu ikke realiseret potentiale for besparelser på begge områder, hvorfor vi stiller kontante krav om effektiviseringer. Krav der i øvrigt kan styrke begge afdelingers position når der til foråret 2012 skal afgives bud på at varetage opgaven i sund konkurrence med det private erhvervsliv. Endelig finder vi anledning til, bl.a. på baggrund af mange indsendte høringssvar herom samt de faglige skøn fra forvaltningen, at foretage en grundig optimering af kørsel af vores borgere i kommunen. Der skønnes at være et sparepotentiale i den allerede igangsatte kørselsanalyse. Fremtidens Fredericia VKO s ændringsforslag ændrer en række af de, efter vores opfattelse, mest konsekvensfulde besparelser. Samtidig sikrer vi balance i budgettet fremadrettet ved at have en realistisk finansiering på plads, således at nogle af de i 1. Behandlingsbudgettet, mest kontante besparelser udgår. Vi har forsøgt at gøre det så blidt som muligt, men der er ingen grund til at fornægte den kendsgerning, at det samlede resultat ingenlunde rimer på blidt, men er et udtryk for en skrap kur. Ikke desto mindre er det en nødvendig prioritering. Tidens politikere bør måles på deres evne til at føre Danmark gennem den verserende økonomiske krise på en ansvarlig, troværdig og anstændig måde - det gælder også tidens kommunalpolitikere. Vi vurderer at vi med vores ændringsforslag har levet op hertil. Samtidig finder vi det afgørende at vi efter implementering af budgettet får sat fuld kraft på udviklingen af Fredericia kommune, ikke mindst gennem projektet Fredericia Former Fremtiden og vores ramme som frikommune, der efter vores opfattelse er afgørende for vores evne til at levere en ordentlig kernevelfærd, også i fremtiden. Vi skal tænke nyt, bryde grænser, nedbryde systemer når de hindrer og skabe bedre resultater for vores borgere. Indsatser der i høj grad muliggøres af FFF, frikommunestatus og dét forhold at vi også efter denne budgetlægning har nogle fyrtårne som kan tiltrække nye borgere. 9

12 Vi har helt generelt i vores budgetlægning være yderst opmærksomme på at Fredericia fortsat skal have en platform for at udvikle sig; At der fortsat skal være plads til noget der tiltrækker nye borgere. Derfor har vi lagt vægt på at bevare et mangfoldigt udvalg af dagsinstitutioner. At bevare profilskolearbejdet, herunder ikke mindst den internationale linje og eliteidrætsarbejdet. Vi tror på at den slags initiativer fremmer udviklingen af vores kommune positivt og fungerer som inspiration for andre kommuner i Danmark. Derfor er det også helt åbenlyst at vi naturligvis fortsat skal have en Madsby Legepark i Fredericia. Den har vi ingenlunde til sinds at afvikle! Alle landets kommuner har været eller er midt i en vanskelig budgetlægning med historisk store besparelser. Der finder en nødvendig konsolidering af den offentlige økonomi sted overalt i landet. Det er meget vigtigt at Fredericia kommune kommer igennem denne proces ud fra ovennævnte principper om fortsat mulighed for fremtidig udvikling af vores by. Men også at der konsolideres i en sådan grad og på så troværdig vis, at vores medarbejdere de kommende år kan få roen til at arbejde på at levere en god service til borgerne frem for at bekymre sig om konstant tilbagekomne krav om yderligere besparelser. Vi finder disse vigtige principper tilvejebragt med vores fremsendte ændringsforslag. Vi vil gerne afslutningsvis takke for mange konstruktive høringssvar fra medarbejdere, organisationer, foreninger og mange andre. Det har været til stor inspiration. Men måske vigtigst af alt ønsker vi at rette en tak til medarbejdere og borgere for den krisebevidshed der præger tidens lokalpolitiske debatter. Byrådet foretager i skrivende stund usædvanligt vanskelige beslutninger, og det er afgørende at det sker i en realistisk debatramme, hvor flertallet af aktører er enige om vilkårene; nemlig at vi ikke kommer udenom en markant konsolidering. VKO går ind til forhandlinger med åbent sind. Vi vil bestræbe os på at indgå det bredest mulige forlig velvidende at den parlamentariske situation gør at alle må indstille sig på at være fleksible og ikke ultimative i sine krav til budgetlægningen. Det er vores håb at byrådet kan stå sammen om denne vanskelige situation. Med håb om konstruktive forhandlinger Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti 10

13 Ændringsforslag Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.971, , , , , ,4 Renter 28,1 24,7 18,7 16,0 87,6 21,9 Resultat af ordinær drift -97,9-99,3-106,4-95,5-399,2-99,8 Anlæg 63,2 44,7 40,6 40,8 189,4 47,3 Resultat af det skattefinansierede område -34,7-54,6-65,8-54,7-209,8-52,5 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C -1,0-1,0-1,0-1,1-4,1-1,0 Resultat i alt -33,6-59,6-63,1-56,0-212,3-53,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-114,4-92,2-68, ,7 Resultat i alt 33,6 59,6 63,1 56,0-53,1 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -114,4-92,2-68,0-52, ,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 140,0-108,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.193, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 11

14 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Omlægning og privatisering af dagplejen 1,500 3,500 5,500 5,500 gennemføres ikke Omlægning af dagplejen - nyt forslag -2,700-2,700-2,700-2,700 Bortfald af kommunalt tilskud til madordning efter ny 0,700 tilmeldingsrunde til mad fra 2013 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin og klassetrin gennemføres ikke 0,979 2,350 2,350 2,350 Svømmeundervisning (halleje) fastholdes 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) fastholdes 0,217 0,520 0,520 0,520 Reduktion med 1 stilling UU gennemføres ikke 0,107 0,257 0,257 0,257 Klubtilbud på Jupitervej fastholdes 0,050 0,142 0,142 0,142 Kultur- og Fritidsudvalget Besparelsesbeløbet på biblioteksområdet fastholdes, men Taulov Bibliotek lukkes ikke. Det Bruunske Pakhus - nedlæggelse af 1 stilling 0,100 0,400 0,400 0,400 gennemføres ikke Yderligere besparelser på biblioteket -1,500-1,500-1,500-1,500 Miljøudvalget Strandområder, vedligeholdelse, renholdelse, livredderordning mv. - besparelse gennemføres ikke Skoven - nedlæggelse af Fuglsang Dyrehave gennemføres ikke Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke 0,150 0,150 0,150 0,150 0,120 0,120 0,120 0,120 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes 0,770 1,540 1,540 1,540 endnu yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i 0,735 1,425 1,425 1,425 dag hver 2. uge gennemføres ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,944 1,888 1,888 1,888 med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere gennemføres ikke Besparelse som følge af velfærdsteknologi -0,250-0,500-0,500-0,500 Teknisk Udvalg Nedskrivning af gevinst på etrans (EU-bidrag) 0,400 Serviceafdeling - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 12

15 Mio. kr Vej og Park, drift - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Skøn på besparelse med kørsel af borgere udfra allerede igangsat kørselsanalyse -1,000-2,000-2,000-2,000 Økonomiudvalget Øget indkøbsbesparelse -0,600-0,600-0,600-0,600 Andet Uddannelsescentret / kursus / efteruddannelse -0,700-0,700-0,700-0,700 Folkeoplysningstilskud - reduktion -0,500-0,500-0,500-0,500 Radio Mælkebøtten -0,132-0,132-0,132-0,132 Fredericia TV -0,050-0,050-0,050-0,050 I alt (pristalsfremskrevet) -2,284 1,124 3,254 3,335 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 13

16 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Teknisk udvalg Trafiksikring Bøgeskov 0,500 Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi 0,500 I alt (pristalsfremskrevet) 1,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 14

17 Ændringsforslag fra Den socialdemokratiske byrådsgruppe 15

18 16

19 Den socialdemokratiske byrådsgruppe ændringsforslag budget Den økonomiske situation i danske kommuner er under voldsomt pres i disse år. Regeringen har krævet nulvækst, og alt for mange mennesker er blevet ledige på grund af finanskrisen og den økonomiske krise, der udmønter sig i Danmark med meget lav vækst. Fredericia Kommune har været i stand til at fastholde serviceniveauet og holde krisen nogenlunde fra døren i nogle år længere end vore nabokommuner. Men nu går det desværre ikke mere. Fredericia Kommunes økonomi og serviceniveau er nu så voldsomt under pres bl.a. på grund af stigende udgifter til overførselsindkomster, at byrådet er tvunget til at reducere serviceniveauet også på centrale velfærdsområder. Det er i den grad ærgerligt, men det bliver nødvendigt, og det bliver vanskeligt og smertefuldt. Radikal Innovation og Udviklingsarbejde Den socialdemokratiske byrådsgruppe vil arbejde for, at de radikale innovationsprojekter i Fredericia Former Fremtiden fremmes mest muligt. Specielt projektet vedrørende arbejdsmarkedsområdet ønsker vi fremmet. Det nuværende regelsæt og det nuværende centralistiske bureaukrati er frygtindgydende. Systemet er reelt et kommando og straf system. Det skal simpelthen laves om. Her skal Fredericia gå foran med et radikalt innovationsprojekt og skal via frikommune forsøget realisere et helt nyt system, som tager sit udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og kunnen. Folkeskolen Det er desværre nødvendigt at gennemføre besparelser på Folkeskoleområdet. En strukturanalyse er i gang for øjeblikket. Vi ønsker at afvente den endelige beslutning om, hvor og hvor meget der skal spares på Folkeskoleområdet, indtil strukturanalysen er færdig. Det er også tid at forandre Folkeskolen. Vi skal simpelthen proppe mere viden ind i hovederne på vores børn. Det skal ske ved at udvikle nye metoder, men for de samme ressourcer i form af dygtige medarbejdere. Det vigtigste vi vil arbejde for er at øge respekten for den enkelte lærer og for lærerjobbet i almindelighed. Det bliver en fælles opgave for forældrene og for Fredericia Kommune. Og det samlede byråd må gå forrest. Og vi må holde op med at kræve meningsløs dokumentation for al ting. Vi skal alle parter - børn, forældre, lærere, skoleinspektører, skolechefen, direktøren og byrådet arbejde sammen om og forpligte os til at respekten øges og genskabes, og at der samtidig skabes et undervisningsmiljø, hvor lærerne kan undervise hele tiden og med fuld opbakning fra resten af os. Et helt nyt samarbejde mellem skolen og forældrene skal sikre, at skolen og forældrene i fællesskab tager ansvar også for det daglige undervisningsmiljø. Forældrene skal på en helt anderledes måde tage ansvar også for det daglige arbejde og det daglige arbejdsmiljø i Folkeskolen. 17

20 Ældreområdet Også på ældreområdet skal der gennemføres en række besparelser. Det gælder bl.a. rengøring og personlig pleje. Vi mener, at tiden nu er kommet til at introducere mere teknologi i rengøringen. Vi foreslår derfor, at der indkøbes robotstøvsugere via Teknologipuljen. På den måde forventer vi, at vi kan fastholde rengøringsstandarden. Den foreslåede besparelse på aktivitetsområdet bekymrer os. Vi ønsker kun at gennemføre den halve besparelse. Det betyder 0,5 mio. kr. i 2012 og dernæst 1 mio. kr. om året. Vi ønsker yderligere at spare 3,0 mio. kr. pr. år på vikarkontoen på ældreområdet. Rengøring Vi ønsker en topmoderne og effektiv serviceafdeling. Vi ønsker også at bevare kommunale arbejdspladser. Vi ønsker med andre ord ikke at kommunens serviceafdeling udbydes. Men den skal være effektiv og konkurrencedygtig. Vi har derfor været i dialog med 3F herom. Det har overbevist os om, at serviceafdelingen kan effektiviseres og nyorganiseres for 5 mio. kr. om året. Dette arbejde skal gennemføres i et samarbejde mellem Fredericia Kommune, medarbejderne og 3F s centrale rengøringssagkyndige. Samtidig skal vi naturligvis gøre brug af det konsulentarbejde der gennemføres på området for øjeblikket. Socialdemokratiets og SF s byrådsgruppe har talt med en række repræsentanter fra Ungebyrådet om, hvorledes vi kan hjælpe hinanden med at holde det rent og pænt og ryddeligt i klasseværelserne på vore folkeskoler. Ungebyrådet anbefaler, at skolen/lærerne gør det helt klart for eleverne, der skal ryddes op inden klassen forlades, og at ingen elever forlader klassen før dette er bragt i orden. Nogle har også gode erfaringer med Smiley ordninger. Ungebyrådet anbefaler, at der skabes en ny kultur på skolerne. Ungebyrådet lægger heller ikke skjul på, at der er noget at komme efter. Entreprenørgården/det grønne område Vi ønsker en topmoderne og effektiv Entreprenørgård. Vi ønsker også at bevare kommunale arbejdspladser. Vi ønsker med andre ord ikke at kommunens entreprenørgård udbydes. Men den skal være effektiv. Vi ønsker også på dette område at gøre brug af det konsulentarbejde der gennemføres for øjeblikket. Vi forventer, at entreprenørgården kan effektiviseres for 3 mio. kr. om året. Pedelordningen Pedelordningen skal effektiviseres og nyorganiseres. Besparelsen som den er foreslået i 1. behandlingsbudgettet skal gennemføres. Vi ønsker at både skoler og daginstitutioner inddrages i en sådan nyorganisering. Samtidig er det naturligvis vigtigt, at der opnås besparelser på håndværkerudgifter via en ny udbudsform, som det også er foreslået i 1. behandlingsbudgettet. 18

21 Dagplejen Vil bevare den kommunale dagpleje. Den skal ikke privatiseres. Men også her bliver det nødvendigt med ny organisering, og vi skal sikre, at belægningsprocenter bliver 100 % som i vore daginstitutioner. Besparelsen på området gennemføres. Sponsering af håndbold og fodbold Vi ønsker at fortsætte sponseringen af håndbold og fodbold. Det er vores vurdering, at både håndbold og fodbold spiller en afgørende rolle for Fredericia. For det første holder rigtig mange borgere af de to store folkelige sportsgrene, og for det andet betyder det meget for en bys omdømme, hvis byen ofte omtales pga. gode sportsresultater. Det har betydning for bosætning, jobskabelse og erhvervsudvikling. Det Bruunske Pakhus Det Bruunske Pakhus er en perle, et samlingssted, et kulturhus, som Fredericia slet ikke kan undvære heller ikke i sparetider. Derfor ønsker vi ikke at spare på det Bruunske Pakus. Dyreparken Vi vil bevare Fuglsang Dyrehave. Børn, forældre og bedsteforældre har stor glæde af Dyrehaven. Vi ønsker ikke at spare på Dyrehaven. Green Network Samarbejdet i Green Network har gennem årene været det førende miljø samarbejde mellem erhvervslivet og myndighederne i hele Danmark. Vi ønsker snarest muligt at deltage i Green Network igen i øvrigt efter entydig opfordring fra det lokale erhvervsliv. Cykelbyen Fredericia Kommune er kommet rigtig godt i gang med cykelbyen Fredericia. Det arbejde ønsker vi at fortsætte. Derfor gennemfører vi ikke besparelserne som foreslået i 1. Behandlingsbudgettet. Der er efter vores opfattelse også vigtige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold knyttet til cykelby projektet ikke mindst mere sikre skoleveje. Fredericia den 26. september 2011 Lars Ejby Pedersen Politisk Ordfører Uffe Steiner Jensen Gruppeformand 19

22 20

23 Ændringsforslag Socialdemokratiet Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.967, , , , , ,3 Renter 28,2 24,9 18,9 16,3 88,3 22,1 Resultat af ordinær drift -101,9-99,5-110,2-99,4-411,0-102,8 Anlæg 69,7 46,9 42,9 43,1 202,6 50,6 Resultat af det skattefinansierede område -32,3-52,6-67,3-56,3-208,4-52,1 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C 0,5 0,5 0,5 0,5 2,1 0,5 Resultat i alt -29,6-56,1-63,0-55,9-204,7-51,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-118,3-99,6-75, ,4 Resultat i alt 29,6 56,1 63,0 55,9-51,2 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -118,3-99,6-75,5-60, ,5 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 100,0 130,0-103,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.189, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 21

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Borgergruppen Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen har den 3. oktober

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere