Politiske ændringsforslag pr. 26. september Budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag september 2011 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Ændringsforslag fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti Fremsendelsesskrivelse 5 Resultatopgørelse 11 Politiske ændringsforslag til 1. Behandlingsbudgettet 12 Ændringsforslag fra Den socialdemokratiske byrådsgruppe Fremsendelsesskrivelse 17 Resultatopgørelse 21 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 22 Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti Fremsendelsesskrivelse 29 Resultatopgørelse 35 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 36 Ændringsforslag fra Borgergruppen Fremsendelsesskrivelse 43 Resultatopgørelse 47 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 48 1

4 2

5 Ændringsforslag fra Venstre, De konservative og Dansk Folkeparti 3

6 4

7 Genopretningsbudget Ændringsforslag fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti (VKO) Indledende bemærkninger Året budgetlægning i Fredericia kommune er historisk vanskelig. Vi står overfor en særligt udfordrende økonomisk situation, der kræver stort politisk mod og vilje til at foretage de nødvendige indgreb i økonomien. Indgreb der bringer balance i Fredericia kommunes budget de kommende år. Fraværet af akut handling vil medføre at vi fralægger os byrådets måske fornemste opgave; ansvaret for vores egen økonomi. Enten genopretter vi selv nu, eller også vil vi komme under observation og dernæst administration. Der er efter VKO s opfattelse ingen vej uden om et markant og troværdigt indgreb i vores økonomi, således at vi fremadrettet kan drive og udvikle vores kommune. Det er også vigtigt for VKO, at der findes besparelser på 100 mio. kr. af hensyn til vores medarbejdere, som alternativt skal leve i utryghed for nye besparelser. Vi er nødt til at gribe tilpas hårdt ind nu, således at vores organisation kan få den nødvendige ro til at udvikle sig til gavn for borgerne i fremtiden. For presset på den kommunale velfærd synes ikke at blive mindre de kommende år, tværtimod. Det kræver en sund økonomi som platform, at imødekomme fremtidens udfordringer, og det er i høj grad det forhold der præger årets budgetlægning. VKO har lagt stor vægt på, at de ændringsforslag der er fremsat er realistiske og gennemførlige. Vi arbejder ikke med usikre besparelser baseret på tro og håb, da situation er alt for alvorlig til sådanne manøvrer. Derfor er hvert af vores ændringsforslag fuldt ud i overensstemmelse med det princip alle partier offentligt har tilkendegivet, at ville leve op til; at komme med budgetforslag der er realistiske. Vi har ligeledes lagt vægt på, at der er bredde i ændringsforslaget, og at alle områder dermed må bidrage. VKO har i sin budgetlægning forsøgt at holde hjertet varmt. Vi har for så vidt det er muligt holdt hånden under den absolutte kernevelfærd, hvilket fremgår af den videre tekst. Men vi leverer samtidig et realistisk budget i balance, der på acceptabel vis genopretter den fredericianske økonomi. Et sådan er i sig selv ikke muligt at fremsætte uden at røre ved dele af kernevelfærden. Arbejdsmarkedsområdet VKO noterer sig i dels AKF-analysen og ECO-nøgletallene, at Fredericia kommune har meget store udgifter til sociale ydelser, herunder især kontanthjælp, sammenlignet med andre kommuner der har samme socioøkonomiske forhold. Derfor ønsker vi at bakke op om de eksisterende forbedringer og forandringer af indsatserne på hele arbejdsmarkedsområdet. Vi ser med stor 5

8 interesse på nye aktiveringsprojekter der giver Fredericia kommunes borgere merværdi, og samtidig giver den enkelte ledige noget meningsfuldt at stå op til samt at indgå i et socialt fællesskab. Vi opererer ikke med yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet, da vi finder de allerede eksisterende krav til især jobcentret meget høje. Arbejdsmarkedsområdet er et af vores vigtigste indsatsområder i skrivende stund og i de kommende år. Vi ønsker ikke, at gennemføre nye indgreb i den resultatfremgang og forbedring vores medarbejdere aktuelt leverer på området. Men vi vil følge tildeling af sociale ydelser tæt de kommende år, ligesom bekæmpelse af socialt bedrageri, vil få skærpet bevågenhed. Det ligger VKO stærkt på sinde at komme socialt bedrageri yderligere til livs, samtidig med, at alle der modtager sociale ydelser skal bidrage til samfundet gennem meningsfuld aktivering. Børne- og ungdomsområdet VKO har ændret flere forhold fra 1. Behandlingsbudgettet på BUU s område. Det gælder først og fremmest dagplejen hvor vi har valgt at imødekomme såvel høringssvar som en lang række andre henvendelser, der fraråder privatisering. Vi har valgt at fjerne privatisering. Til gengæld tager vi imod dagplejernes ønske om en dialog om andre besparelser og vurderer at der er et relativt stort potentiale for at hente gevinster, bl.a. ved indgåelse af ny aftale, som man f.eks. har gjort det i Vejle. Vi har prioriteret at undgå så mange reduktioner af skoletimer som muligt, og har fundet plads til at fjerne de fleste af de der er lagt op til i 1. Behandlingsbudgettet. Tilbage står en enkelt time-besparelse på det område der vurderes mest tåleligt; på mellemtrinnet. Vores vurdering er, trods denne besparelse, at vi fortsat har en stærk og veldreven folkeskole i Fredericia, der med sit dygtige personale kan levere gode resultater til gavn for eleverne. I den sammenhæng har vi også valgt at fastholde svømmeundervisning, da vi finder det hensigtsmæssigt at en almen dannende folkeskole også lærer børn at svømme. Ligeledes har svømmeundervisning en sundhedsmæssig gevinst. VKO ønsker at Børne- og Ungdomsudvalget snarest drøfter muligheden for at anvende såkaldte Teaterringning i vores folkeskoler, da det dokumenteret leverer mere undervisningstid, da den enkelte time starter til tiden. Det er et tidsoptimeringsværkstøj som vi gerne ser drøftet og evt. indført. VKO ønsker ikke at skære på UU-Lillebælt, da alle analyser af Fredericia, ikke mindst den store AKF-analyse, viser, at vi netop her har en helt afgørende indsats, der bør forstærkes ikke forringes. Endelig har vi også fundet plads til at opretholde det nye klubtilbud på Jupitervej til unge med særlige behov, da vi mener at det bør være en del af de tilbud vi har i kommunen til forældre, der har brug for det. 6

9 VKO er af den opfattelse, at udgifterne til tilskud til mad på 0-5 års området bør indgå i besparelserne, da udgifter til mad til ens barn er et personligt ansvar og dermed en personlig udgift. Men I forbindelse med at alle forældre i august 2012 skal vælge om de pr. 1. januar 2013 ønsker frokostordning i daginstitutionerne fjernes det kommunale tilskud på 2,1 mio. kr. Det er således muligt for forældrene at tage stilling til madordning velvidende tilskuddet bortfalder, hvilket efter VKO s opfattelse er det eneste rimelige. Socialområdet På socialområdet har VKO fundet det eksisterende 1. Behandlingsbudget for hårdt ved den absolutte kernevelfærd på plejeområdet. Derfor har vi fjernet de direkte besparelser på den konkrete hjemmehjælp hos den enkelte ældre. Det har været vigtigt for os, at de mennesker der har levet et langt arbejdsliv og bidraget til fællesskabet fortsat har en god pleje i alderdommen. Derfor er der fjernet en række markante besparelser på plejen. Sundhedsområdet Vi har valgt at investere i velfærdsteknologi for at finansiere nogle af de ændringer vi har foretaget. Det drejer sig konkret om investering af intelligente senge, der dokumenteret kan spare mange arbejdstimer på plejeområdet. Kultur- og fritidsområdet VKO ser stor værdi i Det Bruunske Pakhus, hvorfor vi har valgt at fjerne besparelsen på en medarbejder her. Det er vores opfattelse at huset udgør en meget vigtig rolle i det fredericianske kulturliv og tiltrækker mange udefrakommende besøgende til vores by. VKO mener at det er vigtigt, at vi fortsat har en biblioteksfunktion i Taulov, hvorfor vi i forbindelse med det spareforslag der berører området stiller krav om, at der kommer en selvbetjeningsordning eller en anden lokal løsning. Fredericia kommune driver et af landets dyreste biblioteksvæsener målt pr. borger. Derfor finder vi det forsvarligt at hæve niveauet af besparelser så vi mere nærmer os niveauet hos vores nabokommuner. Miljøområdet VKO mener ikke at Dyrehaven skal lukkes, da vi for meget beskedne midler giver mange en god oplevelse af liv og natur i Hannerup skov. Besparelsens størrelse står ingenlunde mål med konsekvenserne af en lukning. Vi anser det ligeledes som værende afgørende at vores strandområder vedligeholdes på et niveau, der fortsat gør at borgerne kan nyde vores flotte strande. Derfor har vi valgt at prioritere vedligeholdelse af vores strande. 7

10 Yderligere tiltag Vedr. Pedelfunktionen Konsekvensen af vores budgetforslag bliver at pedelfunktionen ikke centraliseres, men der nedsættes en arbejdsgruppe med alle involverede parter som udarbejder en anden model for effektivisering af pedelfunktionerne på skoler, daginstitutioner og plejeområdet. Modellen skal sikre at der sker et tættere samarbejde om løsning af pedelopgaverne i de enkelte områder og besparelsen på de 2,5 mio. kr. fastholdes. Rådgivning af borgere VKO har noteret sig at der i andre kommuner, herunder i Kolding, er gjort gode erfaringer med en borgerrådgiverfunktion. Vi ønsker at der indenfor budgettet ses nærmere på en sådan ordning, således at vi kan forebygge langvarig sagsbehandling og enkeltsager der sætter borgeren i en ulykkelig situation uden fremskridt. Vi ønsker at styrke dialogen med vores borgere, især i forbindelse med afslag på konkrete ansøgninger til offentlige ydelser. Huslejeoptimering VKO ønsker at afvente den eksisterende undersøgelse af muligheden for huslejeoptimering før vi budgettere med gevinster her. Vi vurderer dog at der her kan hentes gevinster fremadrettet og derfor ser vi med stor interesse på denne proces. Ledelsesundersøgelse VKO ønsker at der igangsættes en undersøgelse af Fredericia Kommunes antal af ledere sammenholdt med de faglige anbefalinger samt øvrige forhold der gør sig gældende i forholdet mellem antal ledere og medarbejdere. En sådan undersøgelse skal foretages af eksterne, for at sikre uafhængighed og objektivitet. Vi ønsker at afdække om vi er for ledelsestunge, for vi skal naturligvis ikke bruge en krone mere på ledelse end højest nødvendigt. Administration VKO ser gerne at der løbende effektiviseres på administration, og har derfor også medtaget alle forslag der relaterer sig til reduktioner i administrationen. Vi budgetterer ikke med yderligere besparelser da vi allerede gennem det seneste 1½ år har gennemført besparelser på op til 41 mio. kr. årligt på administrationen, svarende til godt 15 % af det samlede budget. Der er med andre ord foretaget meget store besparelser på dette område, hvorfor vi anser yderligere besparelser på dette område for at være uforsvarlige på nuværende tidspunkt. 8

11 OPP-samarbejde om håndværksydelser VKO ønsker at indføres udbud af håndværkerydelser i Fredericia kommune, således at vi kan sikre, at vi får mest muligt for den enkelte skattekrone, også på dette konkrete område. Yderligere finansiering Hovedparten af vores finansiering i vores ændringsforslag kommer fra krav om effektivisering af hhv. Serviceafdelingen og Entreprenørgården. Vores initiativ om konkurrenceudsættelse har allerede vist at der konkret er 3.6 mio. kr. at spare på førstnævnte efter at have gennemgået flere af arbejdsgangene og serviceniveauet. Vi er overbeviste om, at der ligger et langt større endnu ikke realiseret potentiale for besparelser på begge områder, hvorfor vi stiller kontante krav om effektiviseringer. Krav der i øvrigt kan styrke begge afdelingers position når der til foråret 2012 skal afgives bud på at varetage opgaven i sund konkurrence med det private erhvervsliv. Endelig finder vi anledning til, bl.a. på baggrund af mange indsendte høringssvar herom samt de faglige skøn fra forvaltningen, at foretage en grundig optimering af kørsel af vores borgere i kommunen. Der skønnes at være et sparepotentiale i den allerede igangsatte kørselsanalyse. Fremtidens Fredericia VKO s ændringsforslag ændrer en række af de, efter vores opfattelse, mest konsekvensfulde besparelser. Samtidig sikrer vi balance i budgettet fremadrettet ved at have en realistisk finansiering på plads, således at nogle af de i 1. Behandlingsbudgettet, mest kontante besparelser udgår. Vi har forsøgt at gøre det så blidt som muligt, men der er ingen grund til at fornægte den kendsgerning, at det samlede resultat ingenlunde rimer på blidt, men er et udtryk for en skrap kur. Ikke desto mindre er det en nødvendig prioritering. Tidens politikere bør måles på deres evne til at føre Danmark gennem den verserende økonomiske krise på en ansvarlig, troværdig og anstændig måde - det gælder også tidens kommunalpolitikere. Vi vurderer at vi med vores ændringsforslag har levet op hertil. Samtidig finder vi det afgørende at vi efter implementering af budgettet får sat fuld kraft på udviklingen af Fredericia kommune, ikke mindst gennem projektet Fredericia Former Fremtiden og vores ramme som frikommune, der efter vores opfattelse er afgørende for vores evne til at levere en ordentlig kernevelfærd, også i fremtiden. Vi skal tænke nyt, bryde grænser, nedbryde systemer når de hindrer og skabe bedre resultater for vores borgere. Indsatser der i høj grad muliggøres af FFF, frikommunestatus og dét forhold at vi også efter denne budgetlægning har nogle fyrtårne som kan tiltrække nye borgere. 9

12 Vi har helt generelt i vores budgetlægning være yderst opmærksomme på at Fredericia fortsat skal have en platform for at udvikle sig; At der fortsat skal være plads til noget der tiltrækker nye borgere. Derfor har vi lagt vægt på at bevare et mangfoldigt udvalg af dagsinstitutioner. At bevare profilskolearbejdet, herunder ikke mindst den internationale linje og eliteidrætsarbejdet. Vi tror på at den slags initiativer fremmer udviklingen af vores kommune positivt og fungerer som inspiration for andre kommuner i Danmark. Derfor er det også helt åbenlyst at vi naturligvis fortsat skal have en Madsby Legepark i Fredericia. Den har vi ingenlunde til sinds at afvikle! Alle landets kommuner har været eller er midt i en vanskelig budgetlægning med historisk store besparelser. Der finder en nødvendig konsolidering af den offentlige økonomi sted overalt i landet. Det er meget vigtigt at Fredericia kommune kommer igennem denne proces ud fra ovennævnte principper om fortsat mulighed for fremtidig udvikling af vores by. Men også at der konsolideres i en sådan grad og på så troværdig vis, at vores medarbejdere de kommende år kan få roen til at arbejde på at levere en god service til borgerne frem for at bekymre sig om konstant tilbagekomne krav om yderligere besparelser. Vi finder disse vigtige principper tilvejebragt med vores fremsendte ændringsforslag. Vi vil gerne afslutningsvis takke for mange konstruktive høringssvar fra medarbejdere, organisationer, foreninger og mange andre. Det har været til stor inspiration. Men måske vigtigst af alt ønsker vi at rette en tak til medarbejdere og borgere for den krisebevidshed der præger tidens lokalpolitiske debatter. Byrådet foretager i skrivende stund usædvanligt vanskelige beslutninger, og det er afgørende at det sker i en realistisk debatramme, hvor flertallet af aktører er enige om vilkårene; nemlig at vi ikke kommer udenom en markant konsolidering. VKO går ind til forhandlinger med åbent sind. Vi vil bestræbe os på at indgå det bredest mulige forlig velvidende at den parlamentariske situation gør at alle må indstille sig på at være fleksible og ikke ultimative i sine krav til budgetlægningen. Det er vores håb at byrådet kan stå sammen om denne vanskelige situation. Med håb om konstruktive forhandlinger Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti 10

13 Ændringsforslag Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.971, , , , , ,4 Renter 28,1 24,7 18,7 16,0 87,6 21,9 Resultat af ordinær drift -97,9-99,3-106,4-95,5-399,2-99,8 Anlæg 63,2 44,7 40,6 40,8 189,4 47,3 Resultat af det skattefinansierede område -34,7-54,6-65,8-54,7-209,8-52,5 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C -1,0-1,0-1,0-1,1-4,1-1,0 Resultat i alt -33,6-59,6-63,1-56,0-212,3-53,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-114,4-92,2-68, ,7 Resultat i alt 33,6 59,6 63,1 56,0-53,1 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -114,4-92,2-68,0-52, ,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 140,0-108,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.193, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 11

14 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Omlægning og privatisering af dagplejen 1,500 3,500 5,500 5,500 gennemføres ikke Omlægning af dagplejen - nyt forslag -2,700-2,700-2,700-2,700 Bortfald af kommunalt tilskud til madordning efter ny 0,700 tilmeldingsrunde til mad fra 2013 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin og klassetrin gennemføres ikke 0,979 2,350 2,350 2,350 Svømmeundervisning (halleje) fastholdes 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) fastholdes 0,217 0,520 0,520 0,520 Reduktion med 1 stilling UU gennemføres ikke 0,107 0,257 0,257 0,257 Klubtilbud på Jupitervej fastholdes 0,050 0,142 0,142 0,142 Kultur- og Fritidsudvalget Besparelsesbeløbet på biblioteksområdet fastholdes, men Taulov Bibliotek lukkes ikke. Det Bruunske Pakhus - nedlæggelse af 1 stilling 0,100 0,400 0,400 0,400 gennemføres ikke Yderligere besparelser på biblioteket -1,500-1,500-1,500-1,500 Miljøudvalget Strandområder, vedligeholdelse, renholdelse, livredderordning mv. - besparelse gennemføres ikke Skoven - nedlæggelse af Fuglsang Dyrehave gennemføres ikke Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke 0,150 0,150 0,150 0,150 0,120 0,120 0,120 0,120 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes 0,770 1,540 1,540 1,540 endnu yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i 0,735 1,425 1,425 1,425 dag hver 2. uge gennemføres ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,944 1,888 1,888 1,888 med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere gennemføres ikke Besparelse som følge af velfærdsteknologi -0,250-0,500-0,500-0,500 Teknisk Udvalg Nedskrivning af gevinst på etrans (EU-bidrag) 0,400 Serviceafdeling - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 12

15 Mio. kr Vej og Park, drift - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Skøn på besparelse med kørsel af borgere udfra allerede igangsat kørselsanalyse -1,000-2,000-2,000-2,000 Økonomiudvalget Øget indkøbsbesparelse -0,600-0,600-0,600-0,600 Andet Uddannelsescentret / kursus / efteruddannelse -0,700-0,700-0,700-0,700 Folkeoplysningstilskud - reduktion -0,500-0,500-0,500-0,500 Radio Mælkebøtten -0,132-0,132-0,132-0,132 Fredericia TV -0,050-0,050-0,050-0,050 I alt (pristalsfremskrevet) -2,284 1,124 3,254 3,335 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 13

16 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Teknisk udvalg Trafiksikring Bøgeskov 0,500 Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi 0,500 I alt (pristalsfremskrevet) 1,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 14

17 Ændringsforslag fra Den socialdemokratiske byrådsgruppe 15

18 16

19 Den socialdemokratiske byrådsgruppe ændringsforslag budget Den økonomiske situation i danske kommuner er under voldsomt pres i disse år. Regeringen har krævet nulvækst, og alt for mange mennesker er blevet ledige på grund af finanskrisen og den økonomiske krise, der udmønter sig i Danmark med meget lav vækst. Fredericia Kommune har været i stand til at fastholde serviceniveauet og holde krisen nogenlunde fra døren i nogle år længere end vore nabokommuner. Men nu går det desværre ikke mere. Fredericia Kommunes økonomi og serviceniveau er nu så voldsomt under pres bl.a. på grund af stigende udgifter til overførselsindkomster, at byrådet er tvunget til at reducere serviceniveauet også på centrale velfærdsområder. Det er i den grad ærgerligt, men det bliver nødvendigt, og det bliver vanskeligt og smertefuldt. Radikal Innovation og Udviklingsarbejde Den socialdemokratiske byrådsgruppe vil arbejde for, at de radikale innovationsprojekter i Fredericia Former Fremtiden fremmes mest muligt. Specielt projektet vedrørende arbejdsmarkedsområdet ønsker vi fremmet. Det nuværende regelsæt og det nuværende centralistiske bureaukrati er frygtindgydende. Systemet er reelt et kommando og straf system. Det skal simpelthen laves om. Her skal Fredericia gå foran med et radikalt innovationsprojekt og skal via frikommune forsøget realisere et helt nyt system, som tager sit udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og kunnen. Folkeskolen Det er desværre nødvendigt at gennemføre besparelser på Folkeskoleområdet. En strukturanalyse er i gang for øjeblikket. Vi ønsker at afvente den endelige beslutning om, hvor og hvor meget der skal spares på Folkeskoleområdet, indtil strukturanalysen er færdig. Det er også tid at forandre Folkeskolen. Vi skal simpelthen proppe mere viden ind i hovederne på vores børn. Det skal ske ved at udvikle nye metoder, men for de samme ressourcer i form af dygtige medarbejdere. Det vigtigste vi vil arbejde for er at øge respekten for den enkelte lærer og for lærerjobbet i almindelighed. Det bliver en fælles opgave for forældrene og for Fredericia Kommune. Og det samlede byråd må gå forrest. Og vi må holde op med at kræve meningsløs dokumentation for al ting. Vi skal alle parter - børn, forældre, lærere, skoleinspektører, skolechefen, direktøren og byrådet arbejde sammen om og forpligte os til at respekten øges og genskabes, og at der samtidig skabes et undervisningsmiljø, hvor lærerne kan undervise hele tiden og med fuld opbakning fra resten af os. Et helt nyt samarbejde mellem skolen og forældrene skal sikre, at skolen og forældrene i fællesskab tager ansvar også for det daglige undervisningsmiljø. Forældrene skal på en helt anderledes måde tage ansvar også for det daglige arbejde og det daglige arbejdsmiljø i Folkeskolen. 17

20 Ældreområdet Også på ældreområdet skal der gennemføres en række besparelser. Det gælder bl.a. rengøring og personlig pleje. Vi mener, at tiden nu er kommet til at introducere mere teknologi i rengøringen. Vi foreslår derfor, at der indkøbes robotstøvsugere via Teknologipuljen. På den måde forventer vi, at vi kan fastholde rengøringsstandarden. Den foreslåede besparelse på aktivitetsområdet bekymrer os. Vi ønsker kun at gennemføre den halve besparelse. Det betyder 0,5 mio. kr. i 2012 og dernæst 1 mio. kr. om året. Vi ønsker yderligere at spare 3,0 mio. kr. pr. år på vikarkontoen på ældreområdet. Rengøring Vi ønsker en topmoderne og effektiv serviceafdeling. Vi ønsker også at bevare kommunale arbejdspladser. Vi ønsker med andre ord ikke at kommunens serviceafdeling udbydes. Men den skal være effektiv og konkurrencedygtig. Vi har derfor været i dialog med 3F herom. Det har overbevist os om, at serviceafdelingen kan effektiviseres og nyorganiseres for 5 mio. kr. om året. Dette arbejde skal gennemføres i et samarbejde mellem Fredericia Kommune, medarbejderne og 3F s centrale rengøringssagkyndige. Samtidig skal vi naturligvis gøre brug af det konsulentarbejde der gennemføres på området for øjeblikket. Socialdemokratiets og SF s byrådsgruppe har talt med en række repræsentanter fra Ungebyrådet om, hvorledes vi kan hjælpe hinanden med at holde det rent og pænt og ryddeligt i klasseværelserne på vore folkeskoler. Ungebyrådet anbefaler, at skolen/lærerne gør det helt klart for eleverne, der skal ryddes op inden klassen forlades, og at ingen elever forlader klassen før dette er bragt i orden. Nogle har også gode erfaringer med Smiley ordninger. Ungebyrådet anbefaler, at der skabes en ny kultur på skolerne. Ungebyrådet lægger heller ikke skjul på, at der er noget at komme efter. Entreprenørgården/det grønne område Vi ønsker en topmoderne og effektiv Entreprenørgård. Vi ønsker også at bevare kommunale arbejdspladser. Vi ønsker med andre ord ikke at kommunens entreprenørgård udbydes. Men den skal være effektiv. Vi ønsker også på dette område at gøre brug af det konsulentarbejde der gennemføres for øjeblikket. Vi forventer, at entreprenørgården kan effektiviseres for 3 mio. kr. om året. Pedelordningen Pedelordningen skal effektiviseres og nyorganiseres. Besparelsen som den er foreslået i 1. behandlingsbudgettet skal gennemføres. Vi ønsker at både skoler og daginstitutioner inddrages i en sådan nyorganisering. Samtidig er det naturligvis vigtigt, at der opnås besparelser på håndværkerudgifter via en ny udbudsform, som det også er foreslået i 1. behandlingsbudgettet. 18

21 Dagplejen Vil bevare den kommunale dagpleje. Den skal ikke privatiseres. Men også her bliver det nødvendigt med ny organisering, og vi skal sikre, at belægningsprocenter bliver 100 % som i vore daginstitutioner. Besparelsen på området gennemføres. Sponsering af håndbold og fodbold Vi ønsker at fortsætte sponseringen af håndbold og fodbold. Det er vores vurdering, at både håndbold og fodbold spiller en afgørende rolle for Fredericia. For det første holder rigtig mange borgere af de to store folkelige sportsgrene, og for det andet betyder det meget for en bys omdømme, hvis byen ofte omtales pga. gode sportsresultater. Det har betydning for bosætning, jobskabelse og erhvervsudvikling. Det Bruunske Pakhus Det Bruunske Pakhus er en perle, et samlingssted, et kulturhus, som Fredericia slet ikke kan undvære heller ikke i sparetider. Derfor ønsker vi ikke at spare på det Bruunske Pakus. Dyreparken Vi vil bevare Fuglsang Dyrehave. Børn, forældre og bedsteforældre har stor glæde af Dyrehaven. Vi ønsker ikke at spare på Dyrehaven. Green Network Samarbejdet i Green Network har gennem årene været det førende miljø samarbejde mellem erhvervslivet og myndighederne i hele Danmark. Vi ønsker snarest muligt at deltage i Green Network igen i øvrigt efter entydig opfordring fra det lokale erhvervsliv. Cykelbyen Fredericia Kommune er kommet rigtig godt i gang med cykelbyen Fredericia. Det arbejde ønsker vi at fortsætte. Derfor gennemfører vi ikke besparelserne som foreslået i 1. Behandlingsbudgettet. Der er efter vores opfattelse også vigtige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold knyttet til cykelby projektet ikke mindst mere sikre skoleveje. Fredericia den 26. september 2011 Lars Ejby Pedersen Politisk Ordfører Uffe Steiner Jensen Gruppeformand 19

22 20

23 Ændringsforslag Socialdemokratiet Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.967, , , , , ,3 Renter 28,2 24,9 18,9 16,3 88,3 22,1 Resultat af ordinær drift -101,9-99,5-110,2-99,4-411,0-102,8 Anlæg 69,7 46,9 42,9 43,1 202,6 50,6 Resultat af det skattefinansierede område -32,3-52,6-67,3-56,3-208,4-52,1 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C 0,5 0,5 0,5 0,5 2,1 0,5 Resultat i alt -29,6-56,1-63,0-55,9-204,7-51,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-118,3-99,6-75, ,4 Resultat i alt 29,6 56,1 63,0 55,9-51,2 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -118,3-99,6-75,5-60, ,5 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 100,0 130,0-103,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.189, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 21

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Paw

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Venstres budgetforslag 2018

Venstres budgetforslag 2018 Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 (20.09.2017) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Dagsorden HVIDOVRE KOMMUNE REFERATARK. Vedrørende: ForvaltningsMED i BV. Dato: 12. august 2013, kl. 11:00-14:00. Sollentuna 2 og 3, 5.

Dagsorden HVIDOVRE KOMMUNE REFERATARK. Vedrørende: ForvaltningsMED i BV. Dato: 12. august 2013, kl. 11:00-14:00. Sollentuna 2 og 3, 5. Vedrørende: ForvaltningsMED i BV Dato: 12. august 2013, kl. 11:00-14:00 Sted: Sollentuna 2 og 3, 5. sal på Rådhuset REFERATARK Dagsorden HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne-

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Enhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014

Enhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014 1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde:

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde: Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse vedr. Norddjurs Kommunes Budget 2016 Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 87 95 14 00 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2018-2020 Fremsat af : Enhedslisten & Radikale Venstre Ved beløbsændringer i forhold til budgetforslaget angiver + merudgift / mindreindtægt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere