Regnskab & årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab & årsberetning 2009"

Transkript

1 Regnskab & årsberetning 2009

2 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi Regnskab 2009 for Direktionen 12 Hoved- og nøgletal 13 Kommunens årsregnskab 2009 Anvendt regnskabspraksis 14 Driftsregnskab 20 Balancen 22 Pengestrømsopgørelse 24 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Omregningstabel 25 Note 2 Skatter, tilskud og udligning 26 Note 3 Pleje og omsorg 26 Note 4 Social og arbejdsmarked 27 Note 5 Børn Dagtilbud 27 Note 6 Børn Undervisning 28 Note 7 Børn og Unge Rådgivning 28 Note 8 Plan og Kultur 29 Note 9 Veje og forsyning 30 Note 10 Byggeri og miljø 31 Note 11 Borgerservice 32 Note 12 Sundhed og Handicap 32 Note 13 Stab HR 33 Note 14 Stab Økonomi 33 Note 15 - Fællessekretariatet 33 Note 16 Personaleoversigt 34 Note 17 Anlægsregnskaber for projekter på over 2 mio. kr. 35 Note 18 Jordforsyning 36 Note 19 Overførte bevillinger og rådighedsbeløb 37 Note 20 Anlægsoversigt 38 Note 21 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 39 Note 22 Langfristede tilgodehavender 39 Note 23 Kortfristede tilgodehavender 40 Note 24 Finansieringsoversigt 40

3 Side 2 Note 25 Udvikling i egenkapital 41 Note 26 Langfristede gæld 42 Note 27 Kortfristet gæld 42 Note 28 Kautions- og garantiforpligtigelser 43 Note 29 SWAP-aftaler 44 Årsberetninger for alle fagområder Pleje og omsorg 45 Social og arbejdsmarked 51 Dagtilbud Børn 54 Dagtilbud Undervisning 59 Rådgivning Børn 65 Plan og Kultur 71 Veje og forsyning 77 Byggeri og Miljø 80 Borgerservice 83 Sundhed og handicap 86 Stabene 95 Balanceforskydninger, renter og finansiering Renter 103 Balanceforskydninger 103 Afdrag 104 Finansiering 104 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand 106 Opgaver udført for andre myndigheder 107

4 Side 3 Kommuneoplysninger Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Telefon: Telefax: Hjemmeside Hjemsted Ringe Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Hans Jørgensen (A) borgmester Bo Andersen (V) Henning Andersen (A) Jos Bisschop (A) Erik Bomann (V) Claus Christensen (V) Niels Peter Ellegaard (A) Mette H. Frederiksen (A) Herdis Hanghøj (V) Vagn Hansen (F) Jane Heitmann (V) Mads Holdgaard (A) Jacob Holm (F) Lene Høsthaab (V) Ib Ingildsen (A) Helene Jakobsen (F) Peter Jensen (V) Elna Johansen (A) Grete Justesen (C) Søren Kristensen (V) Anne-Merete Mikkelsen (A) Anne M. Mortensen (O) Kristian Nielsen (V) Poul Arne Nielsen (A) Ole Simonsen (A) Torben Smith (F) Signe W. Sørensen (C) Sven Thaisen (A) Bjarne Tychsen (O) Direktion Benny Balsgaard, kommunaldirektør Finn G. Johansen, vice kommunaldirektør Annalise Horster, direktør Revision BDO Kommunernes Revision AKTIESELSKAB Fælledvej Odense C

5 Side 4 Borgmesterens forord I budgetaftalen for 2009 mellem samtlige partier i Faaborg-Midtfyn Kommune var der forudsat et overskud i den ordinære drift på 53,4 mio. kr. samt en styrkelse af kommunens likviditet med 10,9 mio. kr. Regnskabet viser imidlertid, at resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 28,1 mio. kr. og at kommunens likviditet blev forringet med yderligere ca. 6 mio. kr. Budgetvedtagelsen i oktober 2008 skete samtidig med, at den finansielle og økonomiske krise for alvor satte ind. Således viste det endelige 2008 regnskab et begyndende udgiftpres på bl.a. Socialog arbejdsmarkedsområdet Afmatningen på arbejdsmarkedet er fortsat i 2009, hvilket har bevirket, at kommunens sociale ydelser er blevet væsentlig højere end budgetteret. Pr. 1. august 2009 har kommunerne overtaget opgaven med dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige fra Staten. Igennem hele 2009 har ledighedstallene været stigende, hvilket har givet en udfordring med aktivering af forsikrede ledige ud over den opgave kommunen i forvejen havde med at aktivere andre grupper på det sociale område. For at imødegå den stigende arbejdsløshed, bl.a. indenfor byggefagene, har kommunen i 2009 fremrykket anlægsinvesteringer for ca. 30 mio. kr. og kommunen har således udført anlægsopgaver (excl. Jordforsyning) i 2009 for 98,3 mio. kr. En stor del af disse er finansieret via låneoptagelse. Hvis jordforsyningen indregnes, er beløbet på over 120 mio. kr. Den økonomiske krise er dog langt fra overstået, og Finansministeren har allerede nu varslet, at budgetterne i kommunerne for 2011 skal udarbejdes indenfor de bestående rammer eller med 0 (nul) vækst i forhold til I praksis betyder dette, at vi i forhold til den demografiske udvikling, er tvunget til at omprioritere indenfor den samlede budgetramme. For at ruste sig til denne opgave, har Kommunalbestyrelsen her i 2010 genåbnet budget 2010 og har allerede nu indarbejdet besparelser og omprioriteringer, der får helårsvirkning fra Så det kan konstateres, at Kommunalbestyrelsen her ved aflæggelsen af 2009 regnskabet, står overfor store udfordringer med at få finansieringen til at hænge sammen, når budgettet for 2011 og årene efter skal vedtages. Dette skal også ses i lyset af det udgiftspres der er på andre områder i det kommunale budget. Eksempelvis er de samlede udgifter til pleje- og omsorg, børn og ungerådgivning samt sundhed- og handicap steget med 75,4 mio. kr. fra regnskab 2008 til regnskab Faaborg-Midtfyn Kommune, den 26. april 2009 Borgmester Hans Jørgensen

6 Side 5 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 3. maj 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 3. maj 2010 Borgmester Kommunaldirektør

7 Side 6 Kommunens årsberetning Igen i år har økonomien været i centrum i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der har især været udfordringer med at holde budgetterne inden for dele af social- og arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet, dagtilbudsområdet samt ikke mindst det specialiserede socialområde. Det er imidlertid lykkedes at finansiere en stor del af merudgifterne via en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud og via kompenserende besparelser inden for andre områder. Den resterende del af underskuddet overføres til 2010 og finansieres bl.a. ved en genåbning af Budget På anlægssiden (ekskl. jordforsyning) er der forbrugt 98,3 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 60,3 mio. kr. og et korrigeret budget på 134,1 mio. kr. Det forhøjede investeringsniveau skyldes yderligere tilskud og låneoptagelse til nye anlægsinvesteringer målrettet skole-, dagtilbuds-, fritids- og vejområdet. Formålet har været at fremrykke nødvendige anlægsinvesteringer i en tid med dårlige konjunkturer. Ligesom foregående år er der overført et betydeligt mindreforbrug fra 2009 til Alligevel udgjorde kassebeholdningen ultimo ,0 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. lavere end året før. Der skal i 2010 arbejdes målrettet på at knække kurver og bremse udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Den altafgørende indsats i 2010, bliver arbejdet med at få politisk vedtaget en strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Målet er at frigøre 100 mio. kr. over en 4-årig periode til en forbedring af kommunens likviditet og samt en afstemning mellem kommunes udgifter og indtægter. Der skal endvidere afsættes en økonomisk reserve til uforudsete udgifter, ligesom der skal hentes et strukturelt underskud i de enkelte budgetoverslagsår. Det kommende fokus på det specialiserede socialområde, samt øget fokus på budgetoverholdelse for alle aftaleområder, indebærer, at man er gået væk fra at arbejde med de såkaldte vanskeligt styrbare områder. Fagområderne på disse områder skal altså fremover selv finansiere overskridelser i budgettet fra eget område. Dermed betragtes alle omåder som styrbare fra januar har samtidig været det år, hvor ledelsesværdierne og de personalepolitiske værdier rigtigt er slået igennem. Det tager tid at indføre et værdisæt på en måde, så det gennemsyrer organisationen på tværs i organisationen og fra koncernledelse til praksis. Særligt i dialogen er det blevet tydeligt, at alle er forpligtet på værdierne. Værdien Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes bliver fremhævet og fortalt ofte, og værdien bliver brugt aktivt til at udfordre direktion, koncernledelse og de decentrale ledere på den konstruktive måde, som værdier er til for. Ledelsesværdierne er: Vi tager lederskabet på os Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede I foråret 2010 igangsættes en 2-årig lederuddannelse for kommunens aftaleholdere. Uddannelsen består af tre moduler: 1) Personlig ledelse 2) Organisation og styring 3) Innovationsledelse i offentlige organisationer

8 Side 7 Lederuddannelsen har bl.a. til formål at tage fat på de særlige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der er en følge af den aktuelle økonomiske situation og det forestående arbejde med omstilling, effektivisering og innovation. I forlængelse af evalueringen af den politiske styreform og organisering er udarbejdelsen af kompetencefordelingsplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune opprioriteret. Formålet med udarbejdelse af Kompetencefordelingsplanerne er, at ansvars- og rollefordelingen mellem henholdsvis kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen er afklaret og gennemskuelig. Kompetencefordelingsplanen skal være med til at belyse de politiske udvalgs muligheder for at sætte dagsordenen og vise retning på de områder, hvor politikerne har mulighed for at prioritere. En væsentlig ændring af kompetencefordelingen er, at det fra 2010 er fagcheferne, der fremover indgår aftalerne med de enkelte institutioner, mens fagudvalgene godkender aftalerne. Førhen var det henholdsvis direktionen og kommunalbestyrelsen. MED-systemet, hvor medarbejderne gør deres indflydelse gældende i forandringer af organisationen, er blevet evalueret, og der er tilfredshed med systemet. Dog skal der arbejdes med dialogen mellem Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg. Fagområderne Veje og Forsyning og Teknik og Miljø er fusioneret til Fagområdet Teknik, og der er ansat ny fagchef til at varetage implementering og driften. Man overvejede i 2009, om man på børneområdet kunne lave lignende fusioner, men beslutningen blev, ikke at lave nogen ændringer pga. det store fokus på de forskellige områder: dagpasning, undervisning og rådgivning. I 2009 blev der ansat en ny fagchef til Dagtilbud Børn. Kommunens stabsapparat blev også evalueret i et udviklingsprojekt, hvor man endte med en organisering i stabsapparat på fire stabe. Her blev den nye stab HR og Innovation dannet, som særligt skal være med til at understøtte den vigtige velfærdsinnovation. Der er desuden sket i skift i direktionen, da der er kommet ny vicekommunaldirektør. På arbejdsmarkedsområdet har kommunerne fået overdraget den fulde beskæftigelsesindsats, hvilket har krævet tilpasning og omorganisering. I november 2009 blev der afholdt kommunalvalg. For Faaborg-Midtfyn betød det et skifte på borgmesterposten og der kom 9 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der har været en introduktionsdag for de nye politikere. Status på koncernmålet om at nedbringe organisationens sygefravær viser, at det ikke endnu har været muligt at nedbringe sygefraværet, der ligger på samme niveau. Opgørelse over koncernmålet sygefravær 2009 Afdeling LOS Fraværs-% 2009 Fraværs-% 2008 Total 6,8 6,8 Pleje og omsorg 9,5 8,8 IT 8,6 5,7 Børn og Unge Rådgivning 8,0 8,4 Social og arbejdsmarked 7,8 5,1 Børn Dagtilbud 6,3 6,6

9 Side 8 Sundhed og Handicap 6,3 7,0 Børn Undervisning 5,7 5,6 Borgerservice 4,7 5,3 Teknik 4,4 7,0 Plan og Kultur 4,2 4,4 Øvrige enheder 4,0 2,1 HR 3,1 3,3 Økonomi 3,1 2,9 Fællessekretatiatet 3,0 4,9 Det er dog et meget vigtigt område, som derfor også i 2010 vil fremgå som et af koncernmålene. I forhold til koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren har der været fokus på de mange gode historier, som kommunens serviceydelser har resulteret i. Eksempler på gode historier: Musikskolen Socialpsykiatri Syd Dagplejeområde Midt Carl Nielsen-Skolen Toften Musikskolens gode historie i 2009 var Musik til alle. Emnet var det billige tilbud til børnehaver og dagpleje som gør at rigtig mange børn i kommunen møder musikken i en tidlig alder. Historien blev formidlet i Fyens Stiftidende d. 27/ BjørnøCamp 2009: indbydelse udsendt til psykiatritilbud på Fyn og Jylland. Der deltog ca. 50 psykiatribrugere i en teltlejr, hvor alt foregik primitivt med mulighed for forskellige aktiviteter. Brugere tilknyttet Den Blå Ambassade var med til at opbygge lejren og fik dermed et særligt ejerskab. Der var billede og artikel i Ugeavisen. Bedstedage: Bedsteforældre er en vigtig faktor i børnenes liv, og de har med jævne mellemrum des gang i dagplejen. Vi ønsker at skabe rum hvor bedsteforældre med deres børnebørn kan mødes med dagplejen. Vi afholder derfor 5 store bedstedage hvor vi mødes om fælles aktiviteter i kommunens haller, i år var der fokus på sang og bevægelse. Der var meget stor tilslutning, og god pressedækning med bl.a. artikler i Fyens Stiftstidende og Midtfynsposten. Desuden blev arrangementerne formidlet i vores forældreblad Tumlingen, der trykkes i 500 eksemplarer. Nydannet Forældreforening ved Carl Nielsen-skolen, hvor skolens nærmeste interessenter, forældregruppen, har dannet en forening til børnenes og skolens bedste. Diverse arrangementer medvirker til at samle forældrekredsen. Samarbejde mellem skoleaktiviteter og forældreforening er på vej til at blive en del af skolens hverdag. Forældreforeningen har sit eget link fra skolens hjemmeside. Forældreforeningen har haft god pressedækning på sit første arrangement. I Botilbudet Toften har vi 2008 og 1. halvår af 2009, arbejdet med fælles værdier. På mange forskellige måder, har vi arbejdet med at få udarbejdet Toftens fælles værdier, i et samarbejde mellem beboerne og personalet på Toften. Blandt andet var kunstmaler Karsten Auerbach på besøg en eftermiddag og aften, samt deltog med sine lærreder på en temadag for beboere og personale.værdierne er blevet til: - At bo i trygge rammer.

10 Side 9 Fællessekretariatet (stab) - At møde hinanden med gensidig respekt. - At kunne foretage valg i eget liv er frihed. - At kunne give og tage imod er livsglæde. Under behandlingen af arbejdsskader, kunne Forsikringskontoret konstatere, at en del af de unge sosu-elever fik ryg- og skulderskader. Der er tale om skader, på ganske unge mennesker, som kan have store menneskelige og forsikringsøkonomiske omkostninger. For at forebygge disse skader, startede Forsikringskontoret i foråret 2009 et træningsprojekt for sosu-elever. Alle elever bliver nu tilbudt 8 gange rygtræning og 3 gange fysioterapi, når de starter uddannelsen. Målet er, at grundlægge "en ny generation" af sosu'er, som fra starten af deres karriere, er bevidste om, at en trænet krop får færre skader og som følge deraf, selv er med til, at tage ansvar for deres krop. Der kan allerede i 2009 konstateres en nedgang i skader på de unge sosu-elever. Der var omtale af projektet i de lokale aviser i starten af april måned. Opfølgning udviklingsstrategien 2009 Anlægsprojekter fra 2008 En række af projekterne i oversigten nedenfor er oprindeligt fra udviklingsstrategi I og med midler fra projekterne er overført til budget 2009 bliver projekterne medtaget i årsberetningen for 2009 (de er markeret med*). Driftsprojekter fra 2008 Projekter fra 2008, der bliver finansieret over driften, løber over en flerårig periode. De er derfor også med i budget 2009 og dermed med i oversigten nedenfor (de er markeret med**). Projekt Beløb angivet i tusinde kr. Børn og unge Læring gennem film og medier Klub Årslev, tilbud årige* Budget 2009 Anlæg Drift Opnåede resultater afholdte filmfestivaler, som elever og det pæd. personale oplever som en succes. Indkøb af 5 filmudstyr, som har medvirket til øget undervisning i film og medier. Afholdt 5 lokale kurser for pædagogisk personale med succes Ungdomsmiljø i Ringe* Byrumsmusical** Station Next** Uddannelse af liniefags- 103 Klubben er startet / personale er ansat men klubben er stadig under etablering. Ikke anvendt anlægsbevilling ultimo 2009 er søgt overført til 2010, så etableringsarbejdet kan afsluttes. Klubben er startet / personale er ansat men klubben er stadig under etablering. Ikke anvendt anlægsbevilling ultimo 2009 er søgt overført til 2010, så etableringsarbejdet kan afsluttes. Byrumsmusical er ikke effektueret, idet de midler, der har været afsat til opgaven, er indgået i overordnet krav om overførsel af midler. Desuden når de afsatte midler først i år et niveau, der gør det muligt at gennemføre projektet. 517 Projektet kører meget succesfuldt med udvidelser i antal hold og samarbejder med bl.a. VUC-Faaborg. Gymnasiet tillægger projektet stor betydning for øget tilgang til gymnasiet. 207 Puljen har været en succes. Som en af de få kommuner i

11 Side 10 lærere** Faaborg-Midtfyn som Science kommune** 310 Kultur og fritid Udviklingsplaner for fritidsfaciliteter Modernisering af aktivitetscentre Faaborg Museum for Fyns Malerkunst 100 års jubilæum Kulturstrategi opfølgende aktiviteter* Ramme til etablering af kunstgræsbaner* Sundhed og velvære Sund kost i idrætsfaciliteterne Telemedicinsk center Fra jord til bord* Den spædbørnsvenlige kommune** Sundhedsforanstaltninger for børn** Faaborg i udvikling Søsportshus Faaborg Havn Danmark, har vi hentet alle de midler, som undervisningsministeriet har afsat til efteruddannelse af pædagogisk personale, 20 læsevejledere, 3 matematikvejledere og 14 Akt-vejledere. Puljen har gjort kommunen til en af Danmarks førende science-kommuner og Undervisningsministeren fremhæver Kommunen, som mønster kommune. Aktiviteter: efteruddannelse, 8 events, 5 udviklingsprojekter på skoler, samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier. 400 De afsatte midler har betydet, at der var mulighed for at indgå i breddeidrætskommunesatsningen. Via denne satsning er der blevet tiltrukket flere midler, således at man kan nå endnu længere med udviklingsplanerne Disse midler har bl.a. tiltrukket i alt 7 mio. kr. fra LOAfonden til renovering og udvikling af Allested-Vejle Hallen, og etablering af lethal ved Midtfyns Fritidscenter (mangler at finde 1 mio. kr.). 200 Museet er i gang med at afholde sine jubilæumsarrangementer og planlægningen heraf er gået planmæssigt. Det er lykkedes museet at rejse betydelig ekstern medfinansiering fra fonde. 500 Kultur- og fritidsudvalget vedtog januar 2010 en tidsplan for udarbejdelse af kulturstrategiens baggrundsanalyse med inddragelse af lokale og regionale interessenter. Analyse- arbejdet er i gang og forløber planmæssigt. 400 Er delvist udmøntet i bevilling til etablering af minikunstgræsbane i Ryslinge og en allerede etableret og succesfuld bane i Ringe, som også ny ungdomsklub kan få glæde af. 300 Der er i 2009 lavet et pilotprojekt i Svanninge hallen med særdeles god opbakning fra såvel hal som lokale foreninger. Projektet fortsætter i 2010 som del af Sunde faciliteter i BIK projektet, der har øget de samlede midler til projektet væsentligt. 50 Vi har været aktivt deltagende i Tele-KOL projekt samt i Tele-hjerteprojekt i samarbejde med Svendborg Kommune og OUH Odense/Svendborg. I 2010 har vi indgået samarbejdsaftale med MED-Com og OUH Odense omkring Tele-sår. Faaborg HK etablerede i 2009 det første fødevaremarked i Faaborg Fynske Fristelser. Der kom ca besøgende til det første fødevaremarked. 363 Der er etableret et sundhedsnetværk på tværs af skolerne (den børnevenlige kommune) med videns støtte fra UCL. Samtidig har midlerne løbende været brugt til sundhedsfremmende projekter på de enkelte skoler. 207 Der er med stor succes etableret fedmeforebyggende besøg af den kommunale sundhedstjeneste til alle 3 årige. 400 Danner grundlag for den igangværende forundersøgelse/ projektudvikling, som medfinansieres af LOA-fonden og Naturturisme. Tidlig inddragelse giver god mulighed for at rejse yderligere ekstern medfinansiering.

12 Side 11 Faaborg Miniby Spændende og attraktive by- og lokalsamfund Byforskønnelse (bl.a. i Ryslinge) Opfølgning på lokalsamfunds udviklingsplaner Masterplan i Ringe Helhedsplan i Årslev Boligeksperiment Arkitekturpolitik 70 Arbejdet med en beplantningsplan for området er igangsat, og beplantning igangsættes i Der er udarbejdet områdefornyelsesprogram for Ryslinge. Programmet udløste midler fra staten til byfornyelse. Desuden midler fra Indsatspuljen, der vil betyde væsentlige forskønnelser over hele kommunen i 2010 og medvirke til opfyldelsen af kommunens strategi om attraktive bosættelsesområder. 400 Puljen har medfinansieret 2 projektet: Renovering af legeplads i Nr. Broby og Legeplads i Korinth Bypark. Begge projekter er gennemført med succes og med ekstern medfinansiering samt med betydelig lokal medfinansiering i form af frivillig arbejdskraft. 500 Projektbeskrivelse for Masterplan Ringe er udarbejdet, samt udvalgt konsulenter til opgaven. Beløbet overføres derfor til 2010 hvor Masterplanarbejdet indledes med borgerinddragelse på Idéværksted den. 21. april. 250 Grundlæggende beskrivelser og projektoplæg er udarbejdet. Midlerne anvendes 1. halvdel af 2010 til indkøb af konsulenter til faglig opkvalificering af arbejdet med både byudvikling og udvikling af det nuværende bymiljø i Årslev. 300 Projektet er forsinket. Der er udpeget egnede arealer i Faaborg by, samt i de øvrige involverede kommuner. Der er indgået aftale med COWI om i 2010 at færdigbeskrive det fælles projekt og søge investorer. SUS-midler afholder disse udgifter. Det afsatte beløb skal anvendes i detailprojekterings- og formidlingsfase for Faaborg-projektet. 100 Projektet er ikke igangsat som planlagt i 2009 grundet arbejdspres, men er fortsat meget aktuelt at få gennemført som del af kommunens udviklingsstrategi. Friluftsliv, natur og landskab Nationalpark Det Sydfynske Øhav med udgangen af 2009 lavet en midtvejsevaluering, der den 250 Nationalparkforundersøgelsen forløber som planlagt. Der er 13. april er godkendt af Kommunalbestyrelsen med en beslutning om at fortsætte og færdiggøre undersøgelsesfasen i 2010 som planlagt. Ridestier i skovlandet Natur- og lejerskolefaciliteter* Friluftstrategi opføl Midlerne er øget hen over Breddeidrætskommuneprojektet. Der er forhandlet med en gruppe lodsejere, og der er ved at tegne sig en model, som alle parter finder interessant. Nu fase med konkretisering af det endelige projekt, der i givet fald vil kunne skabe et stort, samlet ridetilbud i det sydfynske. Lejrskolen Millinge Klint. Der er udarbejdet skitseprojekt til en ny lejrskole, hvor der bl.a. er sat fokus på energi. Der skal findes ekstern finansiering til realisering. Der har i 2009 være uformelle forhåndskontakter med mulige investorer. Det har medført, at der skal foretages konkretiseringer i det foreliggende projekt inden ansøgninger til fonde eller lignende. Denne proces forventes at forløbe i Lokale- og anlægsfonden er i øvrigt interesseret i at medfinansiere faciliteter på ejendommen. 500 Midlerne er blevet fordoblet hen over Breddeidrætskommune

13 Side 12 gende aktiviteter* Klimaforandringer Pulje til realisering af klimaprojekter Den digitale kommune Digital kommunikation med borgerne Robot-teknologi i den daglige drift Supplerende projekter Markedsføring af Faaborg-Midtfyn Kommune projektet om bynære rekreative stier. Der er afholdt stimøde i regi af Fynsland og flere lokalråd arbejder nu med stier. Et system indvies ved Ryslinge april Midlerne er anvendt til investering i en Fritidsportal, som understøtter borgere og foreningers fritidsaktiviteter. Ligeledes midler anvendt til deltagelse i projekt Umbrella (KOMBIT), som skal udvikle nye borgerrettede digitale selvbetjeningsløsninger. I 2009 er der anvendt kr. til indkøb af 20 robotstøvsugere: 10 til hjemmepleje område øst og 10 til hjemmepleje område vest. De resterende midler er overført til Der har været afholdt Åben Kommune og der er indkøbt udstillingsmaterialer. Profilbrochure, profiltekster og portaler for job, tilflytter og erhverv og andre materialer til branding er under udarbejdelse. 1 Opnåede resultater: Aftaleholderen er blevet bedt om at skrive 2-4 linier om de opnåede resultater, som projektet har givet i Økonomi regnskab 2009 for Direktionen Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Restkorr. I løbende priser budget 2009 budget årsbudget Direktionen U Direktionen I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Direktionens budget udgøres primært af løn til koncernledelsen, samt af Direktionens Udviklingspulje. Der er overført 5,218 mio. kr. fra 2008 til Direktionens Udviklingspuljer er i 2009 samlet set reduceret med 4,5 mio. kr. 3 mio. kr. i forbindelse med Et budget i balance, og 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr En del af de anvendte midler vedr. Direktionens Udviklingspulje er fordelt ud til projekter under de enkelte aftaleområder, og indgår således ikke i Direktionens regnskab og/eller korrigerede budget. Der er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,866 mio. kr. som fordeler sig således: 0,552 mio. kr. vedr. Direktionens Udviklingspulje 1,213 mio. kr. vedr. lønbudget til koncernledelsen 0,101 mio. kr. vedr. øvrige områder Midlerne overføres til 2010, og skal anvendes til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med ændringer i organisationen, samt til projekter under Udviklingspuljen.

14 Side 13 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder Balance, aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver, Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld Regnskab ,1-93,6 0,0 0,0-88,4-88,4 0, ,3-27,4-14, ,9-354,5-327,7-51,6-198,3 Regnskab ,5-20,3 0,4 0,0-62,7-62,7 0, ,8-40,8-8, ,1-287,5-278,3-52,5-169,1 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 80,4 119,2 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) (excl. ældreboliger) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,8 22, ,7 21,17 Indbyggertal

15 Side 14 Kommunens Årsregnskab 2009 Generelt Anvendt regnskabspraksis Faaborg-Midtfyn kommune regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISUM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægsog kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ISUM ændret på følgende områder: Feriepengeforpligtigelse Ændringen i forpligtigelsen fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskabet for 2009 med en samlet virkning på 20,9 mio. kr. Feriepengeforpligtelsen er også i 2009 indregnet på baggrund af materiale modtaget fra KMD. Kommunens forpligtelse ultimo 2009 er således i overensstemmelse med feriemodulets registreringer, men indeholder hele forpligtelsen vedr. personer i fleksjob hvor en %del af ferien dækkes via statsrefusion. Hensatte forpligtelser I regnskabet for 2009 er der indregnet hensatte forpligtelser vedrørende miljøforurening, erstatningskrav samt fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser, hvilket har bevirket, at der ultimo 2009 er optaget en forpligtigelse på 6,6 mio. kr. Modposten hertil er egenkapitalen. Forventet tab langfristede tilgodehavender I lighed med tidligere år er der indregnet et forventede tab på langfristede tilgodehavender. Tabet er jf. ISUM ikke indregnet i omkostningsregnskabet for 2009.

16 Side 15 Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet på hovedkonti m.v. Præsentation i omkostningsregnskabet Det omkostningsbaserede regnskab er en central del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet skal indeholde en overordnet præsentation af kommunens regnskab opgjort efter omkostningsbaserede principper. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven. Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Ekstraordinære poster Der har ikke i 2009 været nogen ekstraordinære poster. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget indenfor de enkelte fagområder.

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere