Regnskab & årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab & årsberetning 2009"

Transkript

1 Regnskab & årsberetning 2009

2 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi Regnskab 2009 for Direktionen 12 Hoved- og nøgletal 13 Kommunens årsregnskab 2009 Anvendt regnskabspraksis 14 Driftsregnskab 20 Balancen 22 Pengestrømsopgørelse 24 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Omregningstabel 25 Note 2 Skatter, tilskud og udligning 26 Note 3 Pleje og omsorg 26 Note 4 Social og arbejdsmarked 27 Note 5 Børn Dagtilbud 27 Note 6 Børn Undervisning 28 Note 7 Børn og Unge Rådgivning 28 Note 8 Plan og Kultur 29 Note 9 Veje og forsyning 30 Note 10 Byggeri og miljø 31 Note 11 Borgerservice 32 Note 12 Sundhed og Handicap 32 Note 13 Stab HR 33 Note 14 Stab Økonomi 33 Note 15 - Fællessekretariatet 33 Note 16 Personaleoversigt 34 Note 17 Anlægsregnskaber for projekter på over 2 mio. kr. 35 Note 18 Jordforsyning 36 Note 19 Overførte bevillinger og rådighedsbeløb 37 Note 20 Anlægsoversigt 38 Note 21 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 39 Note 22 Langfristede tilgodehavender 39 Note 23 Kortfristede tilgodehavender 40 Note 24 Finansieringsoversigt 40

3 Side 2 Note 25 Udvikling i egenkapital 41 Note 26 Langfristede gæld 42 Note 27 Kortfristet gæld 42 Note 28 Kautions- og garantiforpligtigelser 43 Note 29 SWAP-aftaler 44 Årsberetninger for alle fagområder Pleje og omsorg 45 Social og arbejdsmarked 51 Dagtilbud Børn 54 Dagtilbud Undervisning 59 Rådgivning Børn 65 Plan og Kultur 71 Veje og forsyning 77 Byggeri og Miljø 80 Borgerservice 83 Sundhed og handicap 86 Stabene 95 Balanceforskydninger, renter og finansiering Renter 103 Balanceforskydninger 103 Afdrag 104 Finansiering 104 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand 106 Opgaver udført for andre myndigheder 107

4 Side 3 Kommuneoplysninger Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Telefon: Telefax: Hjemmeside Hjemsted Ringe Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Hans Jørgensen (A) borgmester Bo Andersen (V) Henning Andersen (A) Jos Bisschop (A) Erik Bomann (V) Claus Christensen (V) Niels Peter Ellegaard (A) Mette H. Frederiksen (A) Herdis Hanghøj (V) Vagn Hansen (F) Jane Heitmann (V) Mads Holdgaard (A) Jacob Holm (F) Lene Høsthaab (V) Ib Ingildsen (A) Helene Jakobsen (F) Peter Jensen (V) Elna Johansen (A) Grete Justesen (C) Søren Kristensen (V) Anne-Merete Mikkelsen (A) Anne M. Mortensen (O) Kristian Nielsen (V) Poul Arne Nielsen (A) Ole Simonsen (A) Torben Smith (F) Signe W. Sørensen (C) Sven Thaisen (A) Bjarne Tychsen (O) Direktion Benny Balsgaard, kommunaldirektør Finn G. Johansen, vice kommunaldirektør Annalise Horster, direktør Revision BDO Kommunernes Revision AKTIESELSKAB Fælledvej Odense C

5 Side 4 Borgmesterens forord I budgetaftalen for 2009 mellem samtlige partier i Faaborg-Midtfyn Kommune var der forudsat et overskud i den ordinære drift på 53,4 mio. kr. samt en styrkelse af kommunens likviditet med 10,9 mio. kr. Regnskabet viser imidlertid, at resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 28,1 mio. kr. og at kommunens likviditet blev forringet med yderligere ca. 6 mio. kr. Budgetvedtagelsen i oktober 2008 skete samtidig med, at den finansielle og økonomiske krise for alvor satte ind. Således viste det endelige 2008 regnskab et begyndende udgiftpres på bl.a. Socialog arbejdsmarkedsområdet Afmatningen på arbejdsmarkedet er fortsat i 2009, hvilket har bevirket, at kommunens sociale ydelser er blevet væsentlig højere end budgetteret. Pr. 1. august 2009 har kommunerne overtaget opgaven med dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige fra Staten. Igennem hele 2009 har ledighedstallene været stigende, hvilket har givet en udfordring med aktivering af forsikrede ledige ud over den opgave kommunen i forvejen havde med at aktivere andre grupper på det sociale område. For at imødegå den stigende arbejdsløshed, bl.a. indenfor byggefagene, har kommunen i 2009 fremrykket anlægsinvesteringer for ca. 30 mio. kr. og kommunen har således udført anlægsopgaver (excl. Jordforsyning) i 2009 for 98,3 mio. kr. En stor del af disse er finansieret via låneoptagelse. Hvis jordforsyningen indregnes, er beløbet på over 120 mio. kr. Den økonomiske krise er dog langt fra overstået, og Finansministeren har allerede nu varslet, at budgetterne i kommunerne for 2011 skal udarbejdes indenfor de bestående rammer eller med 0 (nul) vækst i forhold til I praksis betyder dette, at vi i forhold til den demografiske udvikling, er tvunget til at omprioritere indenfor den samlede budgetramme. For at ruste sig til denne opgave, har Kommunalbestyrelsen her i 2010 genåbnet budget 2010 og har allerede nu indarbejdet besparelser og omprioriteringer, der får helårsvirkning fra Så det kan konstateres, at Kommunalbestyrelsen her ved aflæggelsen af 2009 regnskabet, står overfor store udfordringer med at få finansieringen til at hænge sammen, når budgettet for 2011 og årene efter skal vedtages. Dette skal også ses i lyset af det udgiftspres der er på andre områder i det kommunale budget. Eksempelvis er de samlede udgifter til pleje- og omsorg, børn og ungerådgivning samt sundhed- og handicap steget med 75,4 mio. kr. fra regnskab 2008 til regnskab Faaborg-Midtfyn Kommune, den 26. april 2009 Borgmester Hans Jørgensen

6 Side 5 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 3. maj 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 3. maj 2010 Borgmester Kommunaldirektør

7 Side 6 Kommunens årsberetning Igen i år har økonomien været i centrum i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der har især været udfordringer med at holde budgetterne inden for dele af social- og arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet, dagtilbudsområdet samt ikke mindst det specialiserede socialområde. Det er imidlertid lykkedes at finansiere en stor del af merudgifterne via en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud og via kompenserende besparelser inden for andre områder. Den resterende del af underskuddet overføres til 2010 og finansieres bl.a. ved en genåbning af Budget På anlægssiden (ekskl. jordforsyning) er der forbrugt 98,3 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 60,3 mio. kr. og et korrigeret budget på 134,1 mio. kr. Det forhøjede investeringsniveau skyldes yderligere tilskud og låneoptagelse til nye anlægsinvesteringer målrettet skole-, dagtilbuds-, fritids- og vejområdet. Formålet har været at fremrykke nødvendige anlægsinvesteringer i en tid med dårlige konjunkturer. Ligesom foregående år er der overført et betydeligt mindreforbrug fra 2009 til Alligevel udgjorde kassebeholdningen ultimo ,0 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. lavere end året før. Der skal i 2010 arbejdes målrettet på at knække kurver og bremse udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Den altafgørende indsats i 2010, bliver arbejdet med at få politisk vedtaget en strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Målet er at frigøre 100 mio. kr. over en 4-årig periode til en forbedring af kommunens likviditet og samt en afstemning mellem kommunes udgifter og indtægter. Der skal endvidere afsættes en økonomisk reserve til uforudsete udgifter, ligesom der skal hentes et strukturelt underskud i de enkelte budgetoverslagsår. Det kommende fokus på det specialiserede socialområde, samt øget fokus på budgetoverholdelse for alle aftaleområder, indebærer, at man er gået væk fra at arbejde med de såkaldte vanskeligt styrbare områder. Fagområderne på disse områder skal altså fremover selv finansiere overskridelser i budgettet fra eget område. Dermed betragtes alle omåder som styrbare fra januar har samtidig været det år, hvor ledelsesværdierne og de personalepolitiske værdier rigtigt er slået igennem. Det tager tid at indføre et værdisæt på en måde, så det gennemsyrer organisationen på tværs i organisationen og fra koncernledelse til praksis. Særligt i dialogen er det blevet tydeligt, at alle er forpligtet på værdierne. Værdien Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes bliver fremhævet og fortalt ofte, og værdien bliver brugt aktivt til at udfordre direktion, koncernledelse og de decentrale ledere på den konstruktive måde, som værdier er til for. Ledelsesværdierne er: Vi tager lederskabet på os Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede I foråret 2010 igangsættes en 2-årig lederuddannelse for kommunens aftaleholdere. Uddannelsen består af tre moduler: 1) Personlig ledelse 2) Organisation og styring 3) Innovationsledelse i offentlige organisationer

8 Side 7 Lederuddannelsen har bl.a. til formål at tage fat på de særlige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der er en følge af den aktuelle økonomiske situation og det forestående arbejde med omstilling, effektivisering og innovation. I forlængelse af evalueringen af den politiske styreform og organisering er udarbejdelsen af kompetencefordelingsplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune opprioriteret. Formålet med udarbejdelse af Kompetencefordelingsplanerne er, at ansvars- og rollefordelingen mellem henholdsvis kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen er afklaret og gennemskuelig. Kompetencefordelingsplanen skal være med til at belyse de politiske udvalgs muligheder for at sætte dagsordenen og vise retning på de områder, hvor politikerne har mulighed for at prioritere. En væsentlig ændring af kompetencefordelingen er, at det fra 2010 er fagcheferne, der fremover indgår aftalerne med de enkelte institutioner, mens fagudvalgene godkender aftalerne. Førhen var det henholdsvis direktionen og kommunalbestyrelsen. MED-systemet, hvor medarbejderne gør deres indflydelse gældende i forandringer af organisationen, er blevet evalueret, og der er tilfredshed med systemet. Dog skal der arbejdes med dialogen mellem Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg. Fagområderne Veje og Forsyning og Teknik og Miljø er fusioneret til Fagområdet Teknik, og der er ansat ny fagchef til at varetage implementering og driften. Man overvejede i 2009, om man på børneområdet kunne lave lignende fusioner, men beslutningen blev, ikke at lave nogen ændringer pga. det store fokus på de forskellige områder: dagpasning, undervisning og rådgivning. I 2009 blev der ansat en ny fagchef til Dagtilbud Børn. Kommunens stabsapparat blev også evalueret i et udviklingsprojekt, hvor man endte med en organisering i stabsapparat på fire stabe. Her blev den nye stab HR og Innovation dannet, som særligt skal være med til at understøtte den vigtige velfærdsinnovation. Der er desuden sket i skift i direktionen, da der er kommet ny vicekommunaldirektør. På arbejdsmarkedsområdet har kommunerne fået overdraget den fulde beskæftigelsesindsats, hvilket har krævet tilpasning og omorganisering. I november 2009 blev der afholdt kommunalvalg. For Faaborg-Midtfyn betød det et skifte på borgmesterposten og der kom 9 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der har været en introduktionsdag for de nye politikere. Status på koncernmålet om at nedbringe organisationens sygefravær viser, at det ikke endnu har været muligt at nedbringe sygefraværet, der ligger på samme niveau. Opgørelse over koncernmålet sygefravær 2009 Afdeling LOS Fraværs-% 2009 Fraværs-% 2008 Total 6,8 6,8 Pleje og omsorg 9,5 8,8 IT 8,6 5,7 Børn og Unge Rådgivning 8,0 8,4 Social og arbejdsmarked 7,8 5,1 Børn Dagtilbud 6,3 6,6

9 Side 8 Sundhed og Handicap 6,3 7,0 Børn Undervisning 5,7 5,6 Borgerservice 4,7 5,3 Teknik 4,4 7,0 Plan og Kultur 4,2 4,4 Øvrige enheder 4,0 2,1 HR 3,1 3,3 Økonomi 3,1 2,9 Fællessekretatiatet 3,0 4,9 Det er dog et meget vigtigt område, som derfor også i 2010 vil fremgå som et af koncernmålene. I forhold til koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren har der været fokus på de mange gode historier, som kommunens serviceydelser har resulteret i. Eksempler på gode historier: Musikskolen Socialpsykiatri Syd Dagplejeområde Midt Carl Nielsen-Skolen Toften Musikskolens gode historie i 2009 var Musik til alle. Emnet var det billige tilbud til børnehaver og dagpleje som gør at rigtig mange børn i kommunen møder musikken i en tidlig alder. Historien blev formidlet i Fyens Stiftidende d. 27/ BjørnøCamp 2009: indbydelse udsendt til psykiatritilbud på Fyn og Jylland. Der deltog ca. 50 psykiatribrugere i en teltlejr, hvor alt foregik primitivt med mulighed for forskellige aktiviteter. Brugere tilknyttet Den Blå Ambassade var med til at opbygge lejren og fik dermed et særligt ejerskab. Der var billede og artikel i Ugeavisen. Bedstedage: Bedsteforældre er en vigtig faktor i børnenes liv, og de har med jævne mellemrum des gang i dagplejen. Vi ønsker at skabe rum hvor bedsteforældre med deres børnebørn kan mødes med dagplejen. Vi afholder derfor 5 store bedstedage hvor vi mødes om fælles aktiviteter i kommunens haller, i år var der fokus på sang og bevægelse. Der var meget stor tilslutning, og god pressedækning med bl.a. artikler i Fyens Stiftstidende og Midtfynsposten. Desuden blev arrangementerne formidlet i vores forældreblad Tumlingen, der trykkes i 500 eksemplarer. Nydannet Forældreforening ved Carl Nielsen-skolen, hvor skolens nærmeste interessenter, forældregruppen, har dannet en forening til børnenes og skolens bedste. Diverse arrangementer medvirker til at samle forældrekredsen. Samarbejde mellem skoleaktiviteter og forældreforening er på vej til at blive en del af skolens hverdag. Forældreforeningen har sit eget link fra skolens hjemmeside. Forældreforeningen har haft god pressedækning på sit første arrangement. I Botilbudet Toften har vi 2008 og 1. halvår af 2009, arbejdet med fælles værdier. På mange forskellige måder, har vi arbejdet med at få udarbejdet Toftens fælles værdier, i et samarbejde mellem beboerne og personalet på Toften. Blandt andet var kunstmaler Karsten Auerbach på besøg en eftermiddag og aften, samt deltog med sine lærreder på en temadag for beboere og personale.værdierne er blevet til: - At bo i trygge rammer.

10 Side 9 Fællessekretariatet (stab) - At møde hinanden med gensidig respekt. - At kunne foretage valg i eget liv er frihed. - At kunne give og tage imod er livsglæde. Under behandlingen af arbejdsskader, kunne Forsikringskontoret konstatere, at en del af de unge sosu-elever fik ryg- og skulderskader. Der er tale om skader, på ganske unge mennesker, som kan have store menneskelige og forsikringsøkonomiske omkostninger. For at forebygge disse skader, startede Forsikringskontoret i foråret 2009 et træningsprojekt for sosu-elever. Alle elever bliver nu tilbudt 8 gange rygtræning og 3 gange fysioterapi, når de starter uddannelsen. Målet er, at grundlægge "en ny generation" af sosu'er, som fra starten af deres karriere, er bevidste om, at en trænet krop får færre skader og som følge deraf, selv er med til, at tage ansvar for deres krop. Der kan allerede i 2009 konstateres en nedgang i skader på de unge sosu-elever. Der var omtale af projektet i de lokale aviser i starten af april måned. Opfølgning udviklingsstrategien 2009 Anlægsprojekter fra 2008 En række af projekterne i oversigten nedenfor er oprindeligt fra udviklingsstrategi I og med midler fra projekterne er overført til budget 2009 bliver projekterne medtaget i årsberetningen for 2009 (de er markeret med*). Driftsprojekter fra 2008 Projekter fra 2008, der bliver finansieret over driften, løber over en flerårig periode. De er derfor også med i budget 2009 og dermed med i oversigten nedenfor (de er markeret med**). Projekt Beløb angivet i tusinde kr. Børn og unge Læring gennem film og medier Klub Årslev, tilbud årige* Budget 2009 Anlæg Drift Opnåede resultater afholdte filmfestivaler, som elever og det pæd. personale oplever som en succes. Indkøb af 5 filmudstyr, som har medvirket til øget undervisning i film og medier. Afholdt 5 lokale kurser for pædagogisk personale med succes Ungdomsmiljø i Ringe* Byrumsmusical** Station Next** Uddannelse af liniefags- 103 Klubben er startet / personale er ansat men klubben er stadig under etablering. Ikke anvendt anlægsbevilling ultimo 2009 er søgt overført til 2010, så etableringsarbejdet kan afsluttes. Klubben er startet / personale er ansat men klubben er stadig under etablering. Ikke anvendt anlægsbevilling ultimo 2009 er søgt overført til 2010, så etableringsarbejdet kan afsluttes. Byrumsmusical er ikke effektueret, idet de midler, der har været afsat til opgaven, er indgået i overordnet krav om overførsel af midler. Desuden når de afsatte midler først i år et niveau, der gør det muligt at gennemføre projektet. 517 Projektet kører meget succesfuldt med udvidelser i antal hold og samarbejder med bl.a. VUC-Faaborg. Gymnasiet tillægger projektet stor betydning for øget tilgang til gymnasiet. 207 Puljen har været en succes. Som en af de få kommuner i

11 Side 10 lærere** Faaborg-Midtfyn som Science kommune** 310 Kultur og fritid Udviklingsplaner for fritidsfaciliteter Modernisering af aktivitetscentre Faaborg Museum for Fyns Malerkunst 100 års jubilæum Kulturstrategi opfølgende aktiviteter* Ramme til etablering af kunstgræsbaner* Sundhed og velvære Sund kost i idrætsfaciliteterne Telemedicinsk center Fra jord til bord* Den spædbørnsvenlige kommune** Sundhedsforanstaltninger for børn** Faaborg i udvikling Søsportshus Faaborg Havn Danmark, har vi hentet alle de midler, som undervisningsministeriet har afsat til efteruddannelse af pædagogisk personale, 20 læsevejledere, 3 matematikvejledere og 14 Akt-vejledere. Puljen har gjort kommunen til en af Danmarks førende science-kommuner og Undervisningsministeren fremhæver Kommunen, som mønster kommune. Aktiviteter: efteruddannelse, 8 events, 5 udviklingsprojekter på skoler, samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier. 400 De afsatte midler har betydet, at der var mulighed for at indgå i breddeidrætskommunesatsningen. Via denne satsning er der blevet tiltrukket flere midler, således at man kan nå endnu længere med udviklingsplanerne Disse midler har bl.a. tiltrukket i alt 7 mio. kr. fra LOAfonden til renovering og udvikling af Allested-Vejle Hallen, og etablering af lethal ved Midtfyns Fritidscenter (mangler at finde 1 mio. kr.). 200 Museet er i gang med at afholde sine jubilæumsarrangementer og planlægningen heraf er gået planmæssigt. Det er lykkedes museet at rejse betydelig ekstern medfinansiering fra fonde. 500 Kultur- og fritidsudvalget vedtog januar 2010 en tidsplan for udarbejdelse af kulturstrategiens baggrundsanalyse med inddragelse af lokale og regionale interessenter. Analyse- arbejdet er i gang og forløber planmæssigt. 400 Er delvist udmøntet i bevilling til etablering af minikunstgræsbane i Ryslinge og en allerede etableret og succesfuld bane i Ringe, som også ny ungdomsklub kan få glæde af. 300 Der er i 2009 lavet et pilotprojekt i Svanninge hallen med særdeles god opbakning fra såvel hal som lokale foreninger. Projektet fortsætter i 2010 som del af Sunde faciliteter i BIK projektet, der har øget de samlede midler til projektet væsentligt. 50 Vi har været aktivt deltagende i Tele-KOL projekt samt i Tele-hjerteprojekt i samarbejde med Svendborg Kommune og OUH Odense/Svendborg. I 2010 har vi indgået samarbejdsaftale med MED-Com og OUH Odense omkring Tele-sår. Faaborg HK etablerede i 2009 det første fødevaremarked i Faaborg Fynske Fristelser. Der kom ca besøgende til det første fødevaremarked. 363 Der er etableret et sundhedsnetværk på tværs af skolerne (den børnevenlige kommune) med videns støtte fra UCL. Samtidig har midlerne løbende været brugt til sundhedsfremmende projekter på de enkelte skoler. 207 Der er med stor succes etableret fedmeforebyggende besøg af den kommunale sundhedstjeneste til alle 3 årige. 400 Danner grundlag for den igangværende forundersøgelse/ projektudvikling, som medfinansieres af LOA-fonden og Naturturisme. Tidlig inddragelse giver god mulighed for at rejse yderligere ekstern medfinansiering.

12 Side 11 Faaborg Miniby Spændende og attraktive by- og lokalsamfund Byforskønnelse (bl.a. i Ryslinge) Opfølgning på lokalsamfunds udviklingsplaner Masterplan i Ringe Helhedsplan i Årslev Boligeksperiment Arkitekturpolitik 70 Arbejdet med en beplantningsplan for området er igangsat, og beplantning igangsættes i Der er udarbejdet områdefornyelsesprogram for Ryslinge. Programmet udløste midler fra staten til byfornyelse. Desuden midler fra Indsatspuljen, der vil betyde væsentlige forskønnelser over hele kommunen i 2010 og medvirke til opfyldelsen af kommunens strategi om attraktive bosættelsesområder. 400 Puljen har medfinansieret 2 projektet: Renovering af legeplads i Nr. Broby og Legeplads i Korinth Bypark. Begge projekter er gennemført med succes og med ekstern medfinansiering samt med betydelig lokal medfinansiering i form af frivillig arbejdskraft. 500 Projektbeskrivelse for Masterplan Ringe er udarbejdet, samt udvalgt konsulenter til opgaven. Beløbet overføres derfor til 2010 hvor Masterplanarbejdet indledes med borgerinddragelse på Idéværksted den. 21. april. 250 Grundlæggende beskrivelser og projektoplæg er udarbejdet. Midlerne anvendes 1. halvdel af 2010 til indkøb af konsulenter til faglig opkvalificering af arbejdet med både byudvikling og udvikling af det nuværende bymiljø i Årslev. 300 Projektet er forsinket. Der er udpeget egnede arealer i Faaborg by, samt i de øvrige involverede kommuner. Der er indgået aftale med COWI om i 2010 at færdigbeskrive det fælles projekt og søge investorer. SUS-midler afholder disse udgifter. Det afsatte beløb skal anvendes i detailprojekterings- og formidlingsfase for Faaborg-projektet. 100 Projektet er ikke igangsat som planlagt i 2009 grundet arbejdspres, men er fortsat meget aktuelt at få gennemført som del af kommunens udviklingsstrategi. Friluftsliv, natur og landskab Nationalpark Det Sydfynske Øhav med udgangen af 2009 lavet en midtvejsevaluering, der den 250 Nationalparkforundersøgelsen forløber som planlagt. Der er 13. april er godkendt af Kommunalbestyrelsen med en beslutning om at fortsætte og færdiggøre undersøgelsesfasen i 2010 som planlagt. Ridestier i skovlandet Natur- og lejerskolefaciliteter* Friluftstrategi opføl Midlerne er øget hen over Breddeidrætskommuneprojektet. Der er forhandlet med en gruppe lodsejere, og der er ved at tegne sig en model, som alle parter finder interessant. Nu fase med konkretisering af det endelige projekt, der i givet fald vil kunne skabe et stort, samlet ridetilbud i det sydfynske. Lejrskolen Millinge Klint. Der er udarbejdet skitseprojekt til en ny lejrskole, hvor der bl.a. er sat fokus på energi. Der skal findes ekstern finansiering til realisering. Der har i 2009 være uformelle forhåndskontakter med mulige investorer. Det har medført, at der skal foretages konkretiseringer i det foreliggende projekt inden ansøgninger til fonde eller lignende. Denne proces forventes at forløbe i Lokale- og anlægsfonden er i øvrigt interesseret i at medfinansiere faciliteter på ejendommen. 500 Midlerne er blevet fordoblet hen over Breddeidrætskommune

13 Side 12 gende aktiviteter* Klimaforandringer Pulje til realisering af klimaprojekter Den digitale kommune Digital kommunikation med borgerne Robot-teknologi i den daglige drift Supplerende projekter Markedsføring af Faaborg-Midtfyn Kommune projektet om bynære rekreative stier. Der er afholdt stimøde i regi af Fynsland og flere lokalråd arbejder nu med stier. Et system indvies ved Ryslinge april Midlerne er anvendt til investering i en Fritidsportal, som understøtter borgere og foreningers fritidsaktiviteter. Ligeledes midler anvendt til deltagelse i projekt Umbrella (KOMBIT), som skal udvikle nye borgerrettede digitale selvbetjeningsløsninger. I 2009 er der anvendt kr. til indkøb af 20 robotstøvsugere: 10 til hjemmepleje område øst og 10 til hjemmepleje område vest. De resterende midler er overført til Der har været afholdt Åben Kommune og der er indkøbt udstillingsmaterialer. Profilbrochure, profiltekster og portaler for job, tilflytter og erhverv og andre materialer til branding er under udarbejdelse. 1 Opnåede resultater: Aftaleholderen er blevet bedt om at skrive 2-4 linier om de opnåede resultater, som projektet har givet i Økonomi regnskab 2009 for Direktionen Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Restkorr. I løbende priser budget 2009 budget årsbudget Direktionen U Direktionen I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Direktionens budget udgøres primært af løn til koncernledelsen, samt af Direktionens Udviklingspulje. Der er overført 5,218 mio. kr. fra 2008 til Direktionens Udviklingspuljer er i 2009 samlet set reduceret med 4,5 mio. kr. 3 mio. kr. i forbindelse med Et budget i balance, og 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr En del af de anvendte midler vedr. Direktionens Udviklingspulje er fordelt ud til projekter under de enkelte aftaleområder, og indgår således ikke i Direktionens regnskab og/eller korrigerede budget. Der er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,866 mio. kr. som fordeler sig således: 0,552 mio. kr. vedr. Direktionens Udviklingspulje 1,213 mio. kr. vedr. lønbudget til koncernledelsen 0,101 mio. kr. vedr. øvrige områder Midlerne overføres til 2010, og skal anvendes til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med ændringer i organisationen, samt til projekter under Udviklingspuljen.

14 Side 13 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder Balance, aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver, Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld Regnskab ,1-93,6 0,0 0,0-88,4-88,4 0, ,3-27,4-14, ,9-354,5-327,7-51,6-198,3 Regnskab ,5-20,3 0,4 0,0-62,7-62,7 0, ,8-40,8-8, ,1-287,5-278,3-52,5-169,1 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 80,4 119,2 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) (excl. ældreboliger) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,8 22, ,7 21,17 Indbyggertal

15 Side 14 Kommunens Årsregnskab 2009 Generelt Anvendt regnskabspraksis Faaborg-Midtfyn kommune regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISUM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægsog kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ISUM ændret på følgende områder: Feriepengeforpligtigelse Ændringen i forpligtigelsen fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskabet for 2009 med en samlet virkning på 20,9 mio. kr. Feriepengeforpligtelsen er også i 2009 indregnet på baggrund af materiale modtaget fra KMD. Kommunens forpligtelse ultimo 2009 er således i overensstemmelse med feriemodulets registreringer, men indeholder hele forpligtelsen vedr. personer i fleksjob hvor en %del af ferien dækkes via statsrefusion. Hensatte forpligtelser I regnskabet for 2009 er der indregnet hensatte forpligtelser vedrørende miljøforurening, erstatningskrav samt fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser, hvilket har bevirket, at der ultimo 2009 er optaget en forpligtigelse på 6,6 mio. kr. Modposten hertil er egenkapitalen. Forventet tab langfristede tilgodehavender I lighed med tidligere år er der indregnet et forventede tab på langfristede tilgodehavender. Tabet er jf. ISUM ikke indregnet i omkostningsregnskabet for 2009.

16 Side 15 Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet på hovedkonti m.v. Præsentation i omkostningsregnskabet Det omkostningsbaserede regnskab er en central del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet skal indeholde en overordnet præsentation af kommunens regnskab opgjort efter omkostningsbaserede principper. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven. Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Ekstraordinære poster Der har ikke i 2009 været nogen ekstraordinære poster. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget indenfor de enkelte fagområder.

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere