Regnskab & årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab & årsberetning 2009"

Transkript

1 Regnskab & årsberetning 2009

2 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi Regnskab 2009 for Direktionen 12 Hoved- og nøgletal 13 Kommunens årsregnskab 2009 Anvendt regnskabspraksis 14 Driftsregnskab 20 Balancen 22 Pengestrømsopgørelse 24 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Omregningstabel 25 Note 2 Skatter, tilskud og udligning 26 Note 3 Pleje og omsorg 26 Note 4 Social og arbejdsmarked 27 Note 5 Børn Dagtilbud 27 Note 6 Børn Undervisning 28 Note 7 Børn og Unge Rådgivning 28 Note 8 Plan og Kultur 29 Note 9 Veje og forsyning 30 Note 10 Byggeri og miljø 31 Note 11 Borgerservice 32 Note 12 Sundhed og Handicap 32 Note 13 Stab HR 33 Note 14 Stab Økonomi 33 Note 15 - Fællessekretariatet 33 Note 16 Personaleoversigt 34 Note 17 Anlægsregnskaber for projekter på over 2 mio. kr. 35 Note 18 Jordforsyning 36 Note 19 Overførte bevillinger og rådighedsbeløb 37 Note 20 Anlægsoversigt 38 Note 21 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 39 Note 22 Langfristede tilgodehavender 39 Note 23 Kortfristede tilgodehavender 40 Note 24 Finansieringsoversigt 40

3 Side 2 Note 25 Udvikling i egenkapital 41 Note 26 Langfristede gæld 42 Note 27 Kortfristet gæld 42 Note 28 Kautions- og garantiforpligtigelser 43 Note 29 SWAP-aftaler 44 Årsberetninger for alle fagområder Pleje og omsorg 45 Social og arbejdsmarked 51 Dagtilbud Børn 54 Dagtilbud Undervisning 59 Rådgivning Børn 65 Plan og Kultur 71 Veje og forsyning 77 Byggeri og Miljø 80 Borgerservice 83 Sundhed og handicap 86 Stabene 95 Balanceforskydninger, renter og finansiering Renter 103 Balanceforskydninger 103 Afdrag 104 Finansiering 104 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand 106 Opgaver udført for andre myndigheder 107

4 Side 3 Kommuneoplysninger Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Telefon: Telefax: Hjemmeside Hjemsted Ringe Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Hans Jørgensen (A) borgmester Bo Andersen (V) Henning Andersen (A) Jos Bisschop (A) Erik Bomann (V) Claus Christensen (V) Niels Peter Ellegaard (A) Mette H. Frederiksen (A) Herdis Hanghøj (V) Vagn Hansen (F) Jane Heitmann (V) Mads Holdgaard (A) Jacob Holm (F) Lene Høsthaab (V) Ib Ingildsen (A) Helene Jakobsen (F) Peter Jensen (V) Elna Johansen (A) Grete Justesen (C) Søren Kristensen (V) Anne-Merete Mikkelsen (A) Anne M. Mortensen (O) Kristian Nielsen (V) Poul Arne Nielsen (A) Ole Simonsen (A) Torben Smith (F) Signe W. Sørensen (C) Sven Thaisen (A) Bjarne Tychsen (O) Direktion Benny Balsgaard, kommunaldirektør Finn G. Johansen, vice kommunaldirektør Annalise Horster, direktør Revision BDO Kommunernes Revision AKTIESELSKAB Fælledvej Odense C

5 Side 4 Borgmesterens forord I budgetaftalen for 2009 mellem samtlige partier i Faaborg-Midtfyn Kommune var der forudsat et overskud i den ordinære drift på 53,4 mio. kr. samt en styrkelse af kommunens likviditet med 10,9 mio. kr. Regnskabet viser imidlertid, at resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 28,1 mio. kr. og at kommunens likviditet blev forringet med yderligere ca. 6 mio. kr. Budgetvedtagelsen i oktober 2008 skete samtidig med, at den finansielle og økonomiske krise for alvor satte ind. Således viste det endelige 2008 regnskab et begyndende udgiftpres på bl.a. Socialog arbejdsmarkedsområdet Afmatningen på arbejdsmarkedet er fortsat i 2009, hvilket har bevirket, at kommunens sociale ydelser er blevet væsentlig højere end budgetteret. Pr. 1. august 2009 har kommunerne overtaget opgaven med dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige fra Staten. Igennem hele 2009 har ledighedstallene været stigende, hvilket har givet en udfordring med aktivering af forsikrede ledige ud over den opgave kommunen i forvejen havde med at aktivere andre grupper på det sociale område. For at imødegå den stigende arbejdsløshed, bl.a. indenfor byggefagene, har kommunen i 2009 fremrykket anlægsinvesteringer for ca. 30 mio. kr. og kommunen har således udført anlægsopgaver (excl. Jordforsyning) i 2009 for 98,3 mio. kr. En stor del af disse er finansieret via låneoptagelse. Hvis jordforsyningen indregnes, er beløbet på over 120 mio. kr. Den økonomiske krise er dog langt fra overstået, og Finansministeren har allerede nu varslet, at budgetterne i kommunerne for 2011 skal udarbejdes indenfor de bestående rammer eller med 0 (nul) vækst i forhold til I praksis betyder dette, at vi i forhold til den demografiske udvikling, er tvunget til at omprioritere indenfor den samlede budgetramme. For at ruste sig til denne opgave, har Kommunalbestyrelsen her i 2010 genåbnet budget 2010 og har allerede nu indarbejdet besparelser og omprioriteringer, der får helårsvirkning fra Så det kan konstateres, at Kommunalbestyrelsen her ved aflæggelsen af 2009 regnskabet, står overfor store udfordringer med at få finansieringen til at hænge sammen, når budgettet for 2011 og årene efter skal vedtages. Dette skal også ses i lyset af det udgiftspres der er på andre områder i det kommunale budget. Eksempelvis er de samlede udgifter til pleje- og omsorg, børn og ungerådgivning samt sundhed- og handicap steget med 75,4 mio. kr. fra regnskab 2008 til regnskab Faaborg-Midtfyn Kommune, den 26. april 2009 Borgmester Hans Jørgensen

6 Side 5 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 3. maj 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 3. maj 2010 Borgmester Kommunaldirektør

7 Side 6 Kommunens årsberetning Igen i år har økonomien været i centrum i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der har især været udfordringer med at holde budgetterne inden for dele af social- og arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet, dagtilbudsområdet samt ikke mindst det specialiserede socialområde. Det er imidlertid lykkedes at finansiere en stor del af merudgifterne via en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud og via kompenserende besparelser inden for andre områder. Den resterende del af underskuddet overføres til 2010 og finansieres bl.a. ved en genåbning af Budget På anlægssiden (ekskl. jordforsyning) er der forbrugt 98,3 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 60,3 mio. kr. og et korrigeret budget på 134,1 mio. kr. Det forhøjede investeringsniveau skyldes yderligere tilskud og låneoptagelse til nye anlægsinvesteringer målrettet skole-, dagtilbuds-, fritids- og vejområdet. Formålet har været at fremrykke nødvendige anlægsinvesteringer i en tid med dårlige konjunkturer. Ligesom foregående år er der overført et betydeligt mindreforbrug fra 2009 til Alligevel udgjorde kassebeholdningen ultimo ,0 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. lavere end året før. Der skal i 2010 arbejdes målrettet på at knække kurver og bremse udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Den altafgørende indsats i 2010, bliver arbejdet med at få politisk vedtaget en strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Målet er at frigøre 100 mio. kr. over en 4-årig periode til en forbedring af kommunens likviditet og samt en afstemning mellem kommunes udgifter og indtægter. Der skal endvidere afsættes en økonomisk reserve til uforudsete udgifter, ligesom der skal hentes et strukturelt underskud i de enkelte budgetoverslagsår. Det kommende fokus på det specialiserede socialområde, samt øget fokus på budgetoverholdelse for alle aftaleområder, indebærer, at man er gået væk fra at arbejde med de såkaldte vanskeligt styrbare områder. Fagområderne på disse områder skal altså fremover selv finansiere overskridelser i budgettet fra eget område. Dermed betragtes alle omåder som styrbare fra januar har samtidig været det år, hvor ledelsesværdierne og de personalepolitiske værdier rigtigt er slået igennem. Det tager tid at indføre et værdisæt på en måde, så det gennemsyrer organisationen på tværs i organisationen og fra koncernledelse til praksis. Særligt i dialogen er det blevet tydeligt, at alle er forpligtet på værdierne. Værdien Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes bliver fremhævet og fortalt ofte, og værdien bliver brugt aktivt til at udfordre direktion, koncernledelse og de decentrale ledere på den konstruktive måde, som værdier er til for. Ledelsesværdierne er: Vi tager lederskabet på os Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede I foråret 2010 igangsættes en 2-årig lederuddannelse for kommunens aftaleholdere. Uddannelsen består af tre moduler: 1) Personlig ledelse 2) Organisation og styring 3) Innovationsledelse i offentlige organisationer

8 Side 7 Lederuddannelsen har bl.a. til formål at tage fat på de særlige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der er en følge af den aktuelle økonomiske situation og det forestående arbejde med omstilling, effektivisering og innovation. I forlængelse af evalueringen af den politiske styreform og organisering er udarbejdelsen af kompetencefordelingsplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune opprioriteret. Formålet med udarbejdelse af Kompetencefordelingsplanerne er, at ansvars- og rollefordelingen mellem henholdsvis kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen er afklaret og gennemskuelig. Kompetencefordelingsplanen skal være med til at belyse de politiske udvalgs muligheder for at sætte dagsordenen og vise retning på de områder, hvor politikerne har mulighed for at prioritere. En væsentlig ændring af kompetencefordelingen er, at det fra 2010 er fagcheferne, der fremover indgår aftalerne med de enkelte institutioner, mens fagudvalgene godkender aftalerne. Førhen var det henholdsvis direktionen og kommunalbestyrelsen. MED-systemet, hvor medarbejderne gør deres indflydelse gældende i forandringer af organisationen, er blevet evalueret, og der er tilfredshed med systemet. Dog skal der arbejdes med dialogen mellem Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg. Fagområderne Veje og Forsyning og Teknik og Miljø er fusioneret til Fagområdet Teknik, og der er ansat ny fagchef til at varetage implementering og driften. Man overvejede i 2009, om man på børneområdet kunne lave lignende fusioner, men beslutningen blev, ikke at lave nogen ændringer pga. det store fokus på de forskellige områder: dagpasning, undervisning og rådgivning. I 2009 blev der ansat en ny fagchef til Dagtilbud Børn. Kommunens stabsapparat blev også evalueret i et udviklingsprojekt, hvor man endte med en organisering i stabsapparat på fire stabe. Her blev den nye stab HR og Innovation dannet, som særligt skal være med til at understøtte den vigtige velfærdsinnovation. Der er desuden sket i skift i direktionen, da der er kommet ny vicekommunaldirektør. På arbejdsmarkedsområdet har kommunerne fået overdraget den fulde beskæftigelsesindsats, hvilket har krævet tilpasning og omorganisering. I november 2009 blev der afholdt kommunalvalg. For Faaborg-Midtfyn betød det et skifte på borgmesterposten og der kom 9 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der har været en introduktionsdag for de nye politikere. Status på koncernmålet om at nedbringe organisationens sygefravær viser, at det ikke endnu har været muligt at nedbringe sygefraværet, der ligger på samme niveau. Opgørelse over koncernmålet sygefravær 2009 Afdeling LOS Fraværs-% 2009 Fraværs-% 2008 Total 6,8 6,8 Pleje og omsorg 9,5 8,8 IT 8,6 5,7 Børn og Unge Rådgivning 8,0 8,4 Social og arbejdsmarked 7,8 5,1 Børn Dagtilbud 6,3 6,6

9 Side 8 Sundhed og Handicap 6,3 7,0 Børn Undervisning 5,7 5,6 Borgerservice 4,7 5,3 Teknik 4,4 7,0 Plan og Kultur 4,2 4,4 Øvrige enheder 4,0 2,1 HR 3,1 3,3 Økonomi 3,1 2,9 Fællessekretatiatet 3,0 4,9 Det er dog et meget vigtigt område, som derfor også i 2010 vil fremgå som et af koncernmålene. I forhold til koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren har der været fokus på de mange gode historier, som kommunens serviceydelser har resulteret i. Eksempler på gode historier: Musikskolen Socialpsykiatri Syd Dagplejeområde Midt Carl Nielsen-Skolen Toften Musikskolens gode historie i 2009 var Musik til alle. Emnet var det billige tilbud til børnehaver og dagpleje som gør at rigtig mange børn i kommunen møder musikken i en tidlig alder. Historien blev formidlet i Fyens Stiftidende d. 27/ BjørnøCamp 2009: indbydelse udsendt til psykiatritilbud på Fyn og Jylland. Der deltog ca. 50 psykiatribrugere i en teltlejr, hvor alt foregik primitivt med mulighed for forskellige aktiviteter. Brugere tilknyttet Den Blå Ambassade var med til at opbygge lejren og fik dermed et særligt ejerskab. Der var billede og artikel i Ugeavisen. Bedstedage: Bedsteforældre er en vigtig faktor i børnenes liv, og de har med jævne mellemrum des gang i dagplejen. Vi ønsker at skabe rum hvor bedsteforældre med deres børnebørn kan mødes med dagplejen. Vi afholder derfor 5 store bedstedage hvor vi mødes om fælles aktiviteter i kommunens haller, i år var der fokus på sang og bevægelse. Der var meget stor tilslutning, og god pressedækning med bl.a. artikler i Fyens Stiftstidende og Midtfynsposten. Desuden blev arrangementerne formidlet i vores forældreblad Tumlingen, der trykkes i 500 eksemplarer. Nydannet Forældreforening ved Carl Nielsen-skolen, hvor skolens nærmeste interessenter, forældregruppen, har dannet en forening til børnenes og skolens bedste. Diverse arrangementer medvirker til at samle forældrekredsen. Samarbejde mellem skoleaktiviteter og forældreforening er på vej til at blive en del af skolens hverdag. Forældreforeningen har sit eget link fra skolens hjemmeside. Forældreforeningen har haft god pressedækning på sit første arrangement. I Botilbudet Toften har vi 2008 og 1. halvår af 2009, arbejdet med fælles værdier. På mange forskellige måder, har vi arbejdet med at få udarbejdet Toftens fælles værdier, i et samarbejde mellem beboerne og personalet på Toften. Blandt andet var kunstmaler Karsten Auerbach på besøg en eftermiddag og aften, samt deltog med sine lærreder på en temadag for beboere og personale.værdierne er blevet til: - At bo i trygge rammer.

10 Side 9 Fællessekretariatet (stab) - At møde hinanden med gensidig respekt. - At kunne foretage valg i eget liv er frihed. - At kunne give og tage imod er livsglæde. Under behandlingen af arbejdsskader, kunne Forsikringskontoret konstatere, at en del af de unge sosu-elever fik ryg- og skulderskader. Der er tale om skader, på ganske unge mennesker, som kan have store menneskelige og forsikringsøkonomiske omkostninger. For at forebygge disse skader, startede Forsikringskontoret i foråret 2009 et træningsprojekt for sosu-elever. Alle elever bliver nu tilbudt 8 gange rygtræning og 3 gange fysioterapi, når de starter uddannelsen. Målet er, at grundlægge "en ny generation" af sosu'er, som fra starten af deres karriere, er bevidste om, at en trænet krop får færre skader og som følge deraf, selv er med til, at tage ansvar for deres krop. Der kan allerede i 2009 konstateres en nedgang i skader på de unge sosu-elever. Der var omtale af projektet i de lokale aviser i starten af april måned. Opfølgning udviklingsstrategien 2009 Anlægsprojekter fra 2008 En række af projekterne i oversigten nedenfor er oprindeligt fra udviklingsstrategi I og med midler fra projekterne er overført til budget 2009 bliver projekterne medtaget i årsberetningen for 2009 (de er markeret med*). Driftsprojekter fra 2008 Projekter fra 2008, der bliver finansieret over driften, løber over en flerårig periode. De er derfor også med i budget 2009 og dermed med i oversigten nedenfor (de er markeret med**). Projekt Beløb angivet i tusinde kr. Børn og unge Læring gennem film og medier Klub Årslev, tilbud årige* Budget 2009 Anlæg Drift Opnåede resultater afholdte filmfestivaler, som elever og det pæd. personale oplever som en succes. Indkøb af 5 filmudstyr, som har medvirket til øget undervisning i film og medier. Afholdt 5 lokale kurser for pædagogisk personale med succes Ungdomsmiljø i Ringe* Byrumsmusical** Station Next** Uddannelse af liniefags- 103 Klubben er startet / personale er ansat men klubben er stadig under etablering. Ikke anvendt anlægsbevilling ultimo 2009 er søgt overført til 2010, så etableringsarbejdet kan afsluttes. Klubben er startet / personale er ansat men klubben er stadig under etablering. Ikke anvendt anlægsbevilling ultimo 2009 er søgt overført til 2010, så etableringsarbejdet kan afsluttes. Byrumsmusical er ikke effektueret, idet de midler, der har været afsat til opgaven, er indgået i overordnet krav om overførsel af midler. Desuden når de afsatte midler først i år et niveau, der gør det muligt at gennemføre projektet. 517 Projektet kører meget succesfuldt med udvidelser i antal hold og samarbejder med bl.a. VUC-Faaborg. Gymnasiet tillægger projektet stor betydning for øget tilgang til gymnasiet. 207 Puljen har været en succes. Som en af de få kommuner i

11 Side 10 lærere** Faaborg-Midtfyn som Science kommune** 310 Kultur og fritid Udviklingsplaner for fritidsfaciliteter Modernisering af aktivitetscentre Faaborg Museum for Fyns Malerkunst 100 års jubilæum Kulturstrategi opfølgende aktiviteter* Ramme til etablering af kunstgræsbaner* Sundhed og velvære Sund kost i idrætsfaciliteterne Telemedicinsk center Fra jord til bord* Den spædbørnsvenlige kommune** Sundhedsforanstaltninger for børn** Faaborg i udvikling Søsportshus Faaborg Havn Danmark, har vi hentet alle de midler, som undervisningsministeriet har afsat til efteruddannelse af pædagogisk personale, 20 læsevejledere, 3 matematikvejledere og 14 Akt-vejledere. Puljen har gjort kommunen til en af Danmarks førende science-kommuner og Undervisningsministeren fremhæver Kommunen, som mønster kommune. Aktiviteter: efteruddannelse, 8 events, 5 udviklingsprojekter på skoler, samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier. 400 De afsatte midler har betydet, at der var mulighed for at indgå i breddeidrætskommunesatsningen. Via denne satsning er der blevet tiltrukket flere midler, således at man kan nå endnu længere med udviklingsplanerne Disse midler har bl.a. tiltrukket i alt 7 mio. kr. fra LOAfonden til renovering og udvikling af Allested-Vejle Hallen, og etablering af lethal ved Midtfyns Fritidscenter (mangler at finde 1 mio. kr.). 200 Museet er i gang med at afholde sine jubilæumsarrangementer og planlægningen heraf er gået planmæssigt. Det er lykkedes museet at rejse betydelig ekstern medfinansiering fra fonde. 500 Kultur- og fritidsudvalget vedtog januar 2010 en tidsplan for udarbejdelse af kulturstrategiens baggrundsanalyse med inddragelse af lokale og regionale interessenter. Analyse- arbejdet er i gang og forløber planmæssigt. 400 Er delvist udmøntet i bevilling til etablering af minikunstgræsbane i Ryslinge og en allerede etableret og succesfuld bane i Ringe, som også ny ungdomsklub kan få glæde af. 300 Der er i 2009 lavet et pilotprojekt i Svanninge hallen med særdeles god opbakning fra såvel hal som lokale foreninger. Projektet fortsætter i 2010 som del af Sunde faciliteter i BIK projektet, der har øget de samlede midler til projektet væsentligt. 50 Vi har været aktivt deltagende i Tele-KOL projekt samt i Tele-hjerteprojekt i samarbejde med Svendborg Kommune og OUH Odense/Svendborg. I 2010 har vi indgået samarbejdsaftale med MED-Com og OUH Odense omkring Tele-sår. Faaborg HK etablerede i 2009 det første fødevaremarked i Faaborg Fynske Fristelser. Der kom ca besøgende til det første fødevaremarked. 363 Der er etableret et sundhedsnetværk på tværs af skolerne (den børnevenlige kommune) med videns støtte fra UCL. Samtidig har midlerne løbende været brugt til sundhedsfremmende projekter på de enkelte skoler. 207 Der er med stor succes etableret fedmeforebyggende besøg af den kommunale sundhedstjeneste til alle 3 årige. 400 Danner grundlag for den igangværende forundersøgelse/ projektudvikling, som medfinansieres af LOA-fonden og Naturturisme. Tidlig inddragelse giver god mulighed for at rejse yderligere ekstern medfinansiering.

12 Side 11 Faaborg Miniby Spændende og attraktive by- og lokalsamfund Byforskønnelse (bl.a. i Ryslinge) Opfølgning på lokalsamfunds udviklingsplaner Masterplan i Ringe Helhedsplan i Årslev Boligeksperiment Arkitekturpolitik 70 Arbejdet med en beplantningsplan for området er igangsat, og beplantning igangsættes i Der er udarbejdet områdefornyelsesprogram for Ryslinge. Programmet udløste midler fra staten til byfornyelse. Desuden midler fra Indsatspuljen, der vil betyde væsentlige forskønnelser over hele kommunen i 2010 og medvirke til opfyldelsen af kommunens strategi om attraktive bosættelsesområder. 400 Puljen har medfinansieret 2 projektet: Renovering af legeplads i Nr. Broby og Legeplads i Korinth Bypark. Begge projekter er gennemført med succes og med ekstern medfinansiering samt med betydelig lokal medfinansiering i form af frivillig arbejdskraft. 500 Projektbeskrivelse for Masterplan Ringe er udarbejdet, samt udvalgt konsulenter til opgaven. Beløbet overføres derfor til 2010 hvor Masterplanarbejdet indledes med borgerinddragelse på Idéværksted den. 21. april. 250 Grundlæggende beskrivelser og projektoplæg er udarbejdet. Midlerne anvendes 1. halvdel af 2010 til indkøb af konsulenter til faglig opkvalificering af arbejdet med både byudvikling og udvikling af det nuværende bymiljø i Årslev. 300 Projektet er forsinket. Der er udpeget egnede arealer i Faaborg by, samt i de øvrige involverede kommuner. Der er indgået aftale med COWI om i 2010 at færdigbeskrive det fælles projekt og søge investorer. SUS-midler afholder disse udgifter. Det afsatte beløb skal anvendes i detailprojekterings- og formidlingsfase for Faaborg-projektet. 100 Projektet er ikke igangsat som planlagt i 2009 grundet arbejdspres, men er fortsat meget aktuelt at få gennemført som del af kommunens udviklingsstrategi. Friluftsliv, natur og landskab Nationalpark Det Sydfynske Øhav med udgangen af 2009 lavet en midtvejsevaluering, der den 250 Nationalparkforundersøgelsen forløber som planlagt. Der er 13. april er godkendt af Kommunalbestyrelsen med en beslutning om at fortsætte og færdiggøre undersøgelsesfasen i 2010 som planlagt. Ridestier i skovlandet Natur- og lejerskolefaciliteter* Friluftstrategi opføl Midlerne er øget hen over Breddeidrætskommuneprojektet. Der er forhandlet med en gruppe lodsejere, og der er ved at tegne sig en model, som alle parter finder interessant. Nu fase med konkretisering af det endelige projekt, der i givet fald vil kunne skabe et stort, samlet ridetilbud i det sydfynske. Lejrskolen Millinge Klint. Der er udarbejdet skitseprojekt til en ny lejrskole, hvor der bl.a. er sat fokus på energi. Der skal findes ekstern finansiering til realisering. Der har i 2009 være uformelle forhåndskontakter med mulige investorer. Det har medført, at der skal foretages konkretiseringer i det foreliggende projekt inden ansøgninger til fonde eller lignende. Denne proces forventes at forløbe i Lokale- og anlægsfonden er i øvrigt interesseret i at medfinansiere faciliteter på ejendommen. 500 Midlerne er blevet fordoblet hen over Breddeidrætskommune

13 Side 12 gende aktiviteter* Klimaforandringer Pulje til realisering af klimaprojekter Den digitale kommune Digital kommunikation med borgerne Robot-teknologi i den daglige drift Supplerende projekter Markedsføring af Faaborg-Midtfyn Kommune projektet om bynære rekreative stier. Der er afholdt stimøde i regi af Fynsland og flere lokalråd arbejder nu med stier. Et system indvies ved Ryslinge april Midlerne er anvendt til investering i en Fritidsportal, som understøtter borgere og foreningers fritidsaktiviteter. Ligeledes midler anvendt til deltagelse i projekt Umbrella (KOMBIT), som skal udvikle nye borgerrettede digitale selvbetjeningsløsninger. I 2009 er der anvendt kr. til indkøb af 20 robotstøvsugere: 10 til hjemmepleje område øst og 10 til hjemmepleje område vest. De resterende midler er overført til Der har været afholdt Åben Kommune og der er indkøbt udstillingsmaterialer. Profilbrochure, profiltekster og portaler for job, tilflytter og erhverv og andre materialer til branding er under udarbejdelse. 1 Opnåede resultater: Aftaleholderen er blevet bedt om at skrive 2-4 linier om de opnåede resultater, som projektet har givet i Økonomi regnskab 2009 for Direktionen Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Restkorr. I løbende priser budget 2009 budget årsbudget Direktionen U Direktionen I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Direktionens budget udgøres primært af løn til koncernledelsen, samt af Direktionens Udviklingspulje. Der er overført 5,218 mio. kr. fra 2008 til Direktionens Udviklingspuljer er i 2009 samlet set reduceret med 4,5 mio. kr. 3 mio. kr. i forbindelse med Et budget i balance, og 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr En del af de anvendte midler vedr. Direktionens Udviklingspulje er fordelt ud til projekter under de enkelte aftaleområder, og indgår således ikke i Direktionens regnskab og/eller korrigerede budget. Der er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,866 mio. kr. som fordeler sig således: 0,552 mio. kr. vedr. Direktionens Udviklingspulje 1,213 mio. kr. vedr. lønbudget til koncernledelsen 0,101 mio. kr. vedr. øvrige områder Midlerne overføres til 2010, og skal anvendes til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med ændringer i organisationen, samt til projekter under Udviklingspuljen.

14 Side 13 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder Balance, aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver, Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld Regnskab ,1-93,6 0,0 0,0-88,4-88,4 0, ,3-27,4-14, ,9-354,5-327,7-51,6-198,3 Regnskab ,5-20,3 0,4 0,0-62,7-62,7 0, ,8-40,8-8, ,1-287,5-278,3-52,5-169,1 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 80,4 119,2 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) (excl. ældreboliger) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,8 22, ,7 21,17 Indbyggertal

15 Side 14 Kommunens Årsregnskab 2009 Generelt Anvendt regnskabspraksis Faaborg-Midtfyn kommune regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISUM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægsog kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ISUM ændret på følgende områder: Feriepengeforpligtigelse Ændringen i forpligtigelsen fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskabet for 2009 med en samlet virkning på 20,9 mio. kr. Feriepengeforpligtelsen er også i 2009 indregnet på baggrund af materiale modtaget fra KMD. Kommunens forpligtelse ultimo 2009 er således i overensstemmelse med feriemodulets registreringer, men indeholder hele forpligtelsen vedr. personer i fleksjob hvor en %del af ferien dækkes via statsrefusion. Hensatte forpligtelser I regnskabet for 2009 er der indregnet hensatte forpligtelser vedrørende miljøforurening, erstatningskrav samt fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser, hvilket har bevirket, at der ultimo 2009 er optaget en forpligtigelse på 6,6 mio. kr. Modposten hertil er egenkapitalen. Forventet tab langfristede tilgodehavender I lighed med tidligere år er der indregnet et forventede tab på langfristede tilgodehavender. Tabet er jf. ISUM ikke indregnet i omkostningsregnskabet for 2009.

16 Side 15 Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet på hovedkonti m.v. Præsentation i omkostningsregnskabet Det omkostningsbaserede regnskab er en central del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet skal indeholde en overordnet præsentation af kommunens regnskab opgjort efter omkostningsbaserede principper. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven. Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Ekstraordinære poster Der har ikke i 2009 været nogen ekstraordinære poster. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget indenfor de enkelte fagområder.

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere