Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev FORS J. nr. 152/ Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 2.1 Kommunalreformens konsekvenser for NOVANA 2.2 Akkrediteret prøvningsrapport for det atmosfæriske Baggrundsovervågningsprogram for 1. kvartal Deling af amternes overvågningsudstyr 3. Status fra styringsgrupperne 4. Midler til tværgående indsatser i 2006/ Forslag til håndtering af NOVANA-data indsamlet i Rapporter fra tværgående indsatser og F&U-projekter afsluttet i Evaluering og opfølgning på Vand- og Naturdage Modtagelse af undersøgelsesresultater dec. 2006/jan Evt. 10. Kommende møder 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles at: dagsordenen godkendes. 2 Meddelelser 2.1 Kommunalreformens konsekvenser for NOVANA Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering. 2.2 Akkrediteret prøvningsrapport for det atmosfæriske Baggrundsovervågningsprogram for 1. kvartal 2005 FORS har fra Afdeling for Atmosfærisk Miljø, DMU modtaget en akkrediteret prøvetagningsrapport for det atmosfæriske Baggrundsovervågningsprogram for 1. kvartal Der er intet at bemærke til rapporten. Rapporten findes på DMU s hjemmeside: under Overvågning; Måleresultater/BOP. Opdatering af eventuelt manglende, ikke-akkrediterede resultater vil kun ske her. 1

2 2.3 Deling af amternes overvågningsudstyr Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering. 3 Status fra styringsgrupperne Bilag 3.1 Styringsgruppernes statusnotater Af statusrapporten fra styringsgruppen for punktkilder fremgår, at det påtænkes at holde et fagmøde i efteråret med fokus på hvordan overvågningsopgaven overføres til miljøcentrene. Desuden har fagdatacentret oplyst at udsendelse af skemaer til indberetning af industridata er blevet forsinkede og først er sendt til amterne den 10. marts. Styringsgruppen har derfor udsat fristen for indrapportering af industridata med en måned. Fagdatacentret forventer ikke øvrige forsinkelser som følge af denne udsættelse. Af statusrapporten fra styringsgruppen for marine områder fremgår det, at der i juni måned vil blive arrangeret et miljøskibstræf og interkalibrering af målesonder, samt interkalibrering af næringsstofanalyser og primærproduktion. Styringsgruppen har godkendt teknisk anvisning for overvågning af fisk i kystnære områder. Af statusrapporten fra styringsgruppen for grundvand fremgår det, at styringsgruppen har fundet det nødvendigt at påpege, at udviklingen i laboratoriernes arbejdsmåde med en stadig større automatisering af prøvehåndtering, analysegange og resultatformidling tilsyneladende medfører en forøgelse i antallet af stærkt misvisende analyseresultater. Af statusrapporten for biodiversitet og terrestrisk natur fremgår det, at alle amter har indberettet artsdata. Mangler og rettelser er ved at blive udbedret. Fagdatacentret forventer til marts at være klar til udpegning af arealer til ekstensive stationer indenfor habitatområderne. Depositionsprogrammet vil blive igangsat i løbet af 2006 med 5 stationer i stedet for de oprindeligt planlagte 10 stationer. Der er intet at bemærke til statusrapporterne fra styringsgrupperne for atmosfæren, landovervågning og ferskvand. Det indstilles, at: Aftaleudvalget tager statusrapporterne til efterretning. 4 Midler til tværgående indsatser i 2006/2007 Amterne har sammen med DMU (staten) afsat midler til tværgående indsatser og F&Uovervågningsprojekter. I amternes NOVANA-økonomi er der afsat årligt 2,3 mio. kr. (fordelt efter bloktilskudsnøglen) og i DMU årligt 0,9 mio. kr. (2001-priser) i perioden Der er iværksat en række projekter hvoraf nogle fortsætter i Endvidere er nogle af de projekter, der skulle have været afsluttet inden 2006, endnu ikke afsluttet. De bevilgede men ikke udbetalte midler er overført til Staten kan overføre midler fra 2006 til Aftaleudvalget har disponeret følgende midler til tværgående indsatser dvs. amtspuljen (2001- priser): 2

3 Tal i kkr. Disponeret Ramme I alt I alt Såfremt alle projekter gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen, bruges der i ca. 0,9 mio. kr. mere end der er bevilget. Erfaringen viser imidlertid, at projekterne ofte ikke når at bruge alle midler samme år, som de er bevilget. Desuden foretages slutafregning først, når en endelig slutrapport foreligger og et slutregnskab er fremsendt. Det betyder, at der i 2007 vil være restudbetalinger af midler bevilget for , og dermed at et overtræk reelt må forventes at blive væsentligt lavere. Herudover er der brugt færre midler til de tværgående data. For at sikre at de forbrugte midler til tværgående indsatser ligger indenfor den fastsatte ramme, foreslås det at Aftaleudvalget til møderne i juni og september får en status fra projekterne vedr. ressourceforbug og overholdelse af tidsplan. FORS laver til juni-mødet en oversigt om uforbrugte midler til tværgående data, som vil kunne dække evt. merforbrug til tværgående indsatser i forhold til den fastsatte ramme. Det kan oplyses, at der er ca. 0,5 mio. kr. udisponeret på F&U-overvågningsprojekt kontoen i Det indstilles at Aftaleudvalget: anmoder projekterne under tværgående indsatser og F&U overvågningsprojekter om til FORS at indsende en status pr. 1. maj og 1. september 2006 over forbrugte midler i 2006 og oplysning om budgettet forventes anvendt i 2006 anmoder FORS om til Aftaleudvalgsmødet i juni at udarbejde en oversigt over uforbrugte midler til tværgående data i amterne og staten anmoder FORS om til Aftaleudvalgsmøderne i juni og september at udarbejde kort status om forventede forbrug på midlerne til tværgående indsatser og F&U overvågningsprojekter. 5 Forslag til håndtering af NOVANA-data indsamlet i 2006 Bilag 5.1 Iinberetning_2006_NOVANA_data Aftaleudvalget besluttede i december 2006 at dataindberetning vedr data i 2006 skulle følge den sædvanlige indberetningsprocedure. Afklaring af hvordan 2006-data skal indberettes skulle bl.a. afvente beslutning om den fremtidige databasestruktur og en oversigt over hvilke overvågningsdata, der ligger i henholdsvis Amternes Miljøportal, amternes databaser og fagdatacentrenes databaser. Der er i de seneste uger kommet en afklaring omkring en række forhold i relation til den fremtidige IT- og datastruktur i Miljøministeriet, herunder: at miljøcentrene får fælles fagsystemer, der er en delmængde af de nuværende fagsystemer i amterne at i løbet af 2006 etablerer CFK fælles fagsystemdatabaser for de kommende fagsystemer i miljøcentrene. Da der allerede findes en fælles grundvandsdatabase (Jupiter) hostet af GEUS etableres der ikke fælles fagsystemdatabase for grundvandsdata at der for overfladevand (vandløb, søer, marine områder) etableres fælles databaser hostet af fagdatacentrene i DMU og som er fuldt funktionsdygtige i 2. kvartal

4 at der for punktkilder frem til 2010 etableres fælles databaser hostet af fagdatacentret i Miljøstyrelsen at det p.t. afklares om der skal etableres en fælles landovervågningsdatabase (med tilhørende fagsystem) og en fælles naturdatabase hostet i fagdatacentrene. Det skal understreges, at amternes nuværende fagsystemer har funktionaliteter, der kan danne de filer (Standat m.v.) som anvendes til at indberette en række dataemner til fagdatacentrene. Nogle data indberettes via regneark, papirskemaer, andre format m.v. uden brug af fagsystemer. Der er yderligere beskrivelse af løsningen i bilag i, ii og iii til bilag 5.1. Fagdatacentrene har på baggrund af ovenstående afklaringer udfyldt en skabelon for indberetning af NOVANA-data indsamlet i 2006 og dette har FORS sammenskrevet i bilag 5.1. Der kan heraf konkluderes: for de delprogrammer hvor der er/forventes at komme fælles databaser i 2006, kan hovedparten af data indberettes/indlægges løbende allerede i løbet af 2006 (grundvand, hydrometri, landovervågning, arter, naturtyper). Data fra ultimo 2006 indberettes/indlægges inden aftalte deadlines i Hvis der ikke bliver etableret fælles databaser/fagsystemer ift. hydrometri og landovervågning skal der aftales alternative løsninger ift. dataindberetning af 2006-data for dataemner/-typer i de øvrige delprogrammer under NOVANA som er dækket af fagsystemer kan data indberettes via sædvanlige procedurer pr Dette forudsætter at de amter, der ikke har data i de fremtidige fagsystemer, får disse overført (i samarbejde med CFK) til de nye fagsystemer i løbet af 2006 for industrielle punktkilder, regnbetingede udledere og spredt bebyggelse overføres data med skemaer pr. 1. april 2007 efter sædvanlige procedurer, mens dataindberetningsmåden vedr. ferskvandsdambrug og havbrug skal afklares for dataemnerne: fisk i søer og havet, marin bundvegetation, primærproduktion i havet, fugle og padder i søer, biota-effekter (marin) samt sediment-fluks (marin) skal der enten videreføres nogle fagsystemer, der ellers er fravalgt eller laves en udbygning af de valgte fagsystemer, hvis de sædvanlige dataindberetningsprocedurer pr skal kunne følges. Alternativt skal det afklares hvordan dataoverførslen kan foregå evt. allerede i slutningen af 2006 at der er en problemstilling omkring kvalitetssikring af de data der indberettes ultimo 2006 som fagdatacentrene ikke kan nå at give en tilbagemelding på med en efterfølgende amtslig opfølgning inden årets udgang at en del data først kan beregnes primo 2007 fordi det kræver at alle data fra 2006 findes. Som udgangspunkt skal miljøcentrene overtage de beregninger/opgørelser som amterne hidtil har lavet, men det skal analyseres nærmere hvilke konsekvenser der kommer af den nye geografi og organisation herunder om visse beregninger/opgørelser hensigtsmæssigt skal foretages af fagdatacentrene. Det antages at der er flere beregnede data end der p.t. er opgjort i bilag 5.1 som kræver en konkret stillingtagen at der skal etableres aftaler om håndtering af prøver/data indsamlet de sidste 2-3 måneder i Der skal tages stilling til om laboratorier/konsulenter bør vente med at fremsende resultater til primo januar 2007 med adresse til de nye miljøcentre. Det skal afklares, hvordan det sikres, at der følges op på prøver afleveret til analysering ultimo De data amterne modtager ultimo 2006 skal sikres på alternativ vis, såfremt de ikke indlægges i fagsystemer/fælles databaser f.eks. via det sikringsmiljø der er etableret i Nordjyllands Amt nogle fagdatacentre angiver, at der tales om at stoppe prøvetagning allerede i oktober Dette er uhensigtsmæssigt bl.a. ift. tidsserier og Aftaleudvalget besluttede således i december 2005 at prøvetagningen skal gennemføres som aftalt i hele

5 Det skal understreges, at undergruppen vedrørende indberetning af NOVANA-data for 2005 og 2006 først har fået bilag 5.1 til kommentering samtidigt med udsendelsen til Aftaleudvalget. Der vil blive indsamlet bemærkning fra gruppen til forelæggelse på Aftaleudvalgsmødet. Det indstilles, at Aftaleudvalget: for hvert delprogram drøfter og kommenterer anbefalingerne til indberetning af NOVANAdata indsamlet i 2006, herunder hvor der allerede er en endelig afklaring beslutter hvordan dataindberetningen skal foregå drøfter og konkluderer vedr. de rejste forhold i dottene ovenfor, herunder problemstillingen i relation til de data, der ikke kan håndteres af fagsystemer og/eller fælles databaser pr og problemstillingen omkring prøvetagning og analysering i slutningen af 2006 anmoder FORS i samarbejde med undergruppen til næste Aftaleudvalgsmøde at udarbejde et opdateret notat omkring indberetning af NOVANA-data fra 2006 på baggrund af Aftaleudvalgets konklusioner og anbefalinger og afklaringer omkring udestående punkter vedr. dataemner, der p.t. ikke er omfattet at de fremtidige fagsystemer/fælles databaser pr der på Aftaleudvalgsmødet i juni 2006 træffes en beslutning omkring hvordan samtlige NOVANA-data indsamlet i 2006 kan indberettes. 6 Rapporter fra tværgående indsatser og F&U-projekter afsluttet i 2005 Bilag 6.1 Interkalibrering af planktonundersøgelser Følgende to tværgående indsatser/f&u projekter er afsluttede: Kønsratio hos muslinger og fiskeyngel som biomarkør for hormonforstyrrende stoffer Interkalibrering af plante- og dyreplankton. 6.1 Kønsratio hos muslinger og fiskeyngel som biomarkør for hormonforstyrrende stoffer Projektleder: Jakob Strand (DMU/MAR). Følgende produkter er kommet ud af dette projekt. Kapitel 4.5 Biologisk effektmonitering i muslinger i NOVANA teknisk anvisning for marin overvågning: Bilag Anvisning til undersøgelse af kønsudvikling og kønsratio i muslinger. Kapitel 6.3 Biologisk effektmonitering i fisk. i NOVANA teknisk anvisning for marin overvågning: Bilag Anvisning til undersøgelse af kønsratio i yngel fra ålekvabbe. Udkast til de reviderede tekniske anvisninger blev godkendt på mødet i Styringsgruppen for marine områder den 11. maj 2005 samt efterfølgende ved skriftlig høring af de styringsgruppemedlemmer, der ikke deltog i mødet. December 2005 er de reviderede tekniske anvisninger blevet tilgængelige på det Marine Fagdatacenters hjemmeside: Resultater fra projektet er også præsenteret i: Biologiske effekter i ålekvabbe og muslinger. Kapitel 16 i Marine områder 2004 Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport fra DMU nr. 551 (Ærtebjerg m.fl. 2005). NOVANA Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger. Generelle markører for den samlede påvirkning af miljøfarlige stoffer. Foredrag holdt på Marint fagmøde i Roskilde august

6 Gagné, F., Blaise, C., Pellerin, J., Pelletier, E., Strand, J. (2005). Health status of Mya arenaria bivalves collected from contaminated sites in Canada (Saguenay Fjord, QUE., Canada) and Denmark (Odense Fjord) during their reproductive period. Ecotoxicology and Environmental Safety, In press. 6.2 Interkalibrering af plante- og dyreplankton Projektleder: Jesper Andersen /Peter Henriksen (DMU/MAR) Styringsgruppen for det marine fagdatacenter godkendte rapporten i november 2005, og rapporten er publiceret på DMU s hjemeside: Henriksen, P., Nielsen, T.G. & Andersen, J.H. 2006: Interkalibrering af planktonundersøgelser i marine områder Danmarks Miljøundersøgelser. 37 s. Arbejdsrapport fra DMU nr I forbindelse med godkendelsen af rapporten pegede styringsgruppen i et notat til M-FDC på en række punkter, som der bør følges op på for at få endnu bedre kvalitet i planktondata i fremtiden. Notatet er vedlagt som bilag 6.1. Emnet blev taget op igen på det seneste styringsgruppemøde den 2. marts Af udkast til referat fra dette møde fremgår: Styringsgruppen havde allerede i forbindelse med godkendelsen af rapporten fra interkalibreringen i 2004 bedt M-FDC om at følge op på konklusionerne og anbefalingerne i rapporten, herunder justering af de tekniske anvisninger. Denne justering og opfølgning vil blive foretaget, når Peter Henriksen i maj er tilbage fra orlov, og TA færdiggøres inden udgangen af Det er styringsgruppens opfattelse, at der er behov for løbende kurser og interkalibreringer. Men da der netop er afholdt én interkalibrering, og scenen og aktørerne efter 2006 vil være anderledes og ukendt, kan økonomien ikke på nuværende tidspunkt indarbejdes i justeringen af NOVANA. Det blev besluttet, at styringsgruppen tager spørgsmålet om yderlige kurser og interkalibreringer op i forbindelse med drøftelse af justeringer af de tekniske anvisninger, så de samlede ændringer og planer kan blive godkendt i efteråret Det indstilles at: Aftaleudvalget tager styringsgruppernes godkendelse af slutprodukterne af de to tværgående indsatser/f&u-projekter til efterretning drøfter og tager stilling til om resultatet af de gennemførte undersøgelser skal udnyttes i yderligere initiativer ud over dem der allerede er taget af fagdatacentrene eller projektgrupperne. 7 Evaluering og opfølgning på Vand- og Naturdage 2006 Vand- og Naturdag 2006 blev gennemført i januar måned med et større deltagerantal end de foregående år. Der har været positive tilbagemeldinger fra deltagerne på programmet og mødets forløb. Vand- og Naturdage har de seneste år været holdt i januar måned. Januar 2007 vurderes på grund af omflytningerne i forbindelse med kommunalreformen at være et dårligt tidspunkt for afholdelse af næste Vand- og Naturdage. November 2007 vurderes at være et mere 6

7 hensigtsmæssigt tidspunkt, da det må forventes at de institutionelle ændringer er på plads og tidspunktet ikke konflikter med rapportering eller forårets fagmøder. Det indstilles at: Aftaleudvalget drøfter forløbet af Vand- og Naturdage 2006 samt tidspunktet for Vand- og Naturdage Modtagelse af undersøgelsesresultater dec. 2006/jan Det er blevet påpeget, at der kan være et problem med aflevering af resultater af prøver, som amterne indleverer til undersøgelse hos analyselaboratorier eller konsulenter de sidste måneder i 2006, da amterne ikke længere eksisterer når analyseresultatet er klar til fremsendelse. Der er følgende modeller for løsning af dette problem: 1. ved indlevering af prøverne oplyses hvilket miljøcenter undersøgelsesresultatet skal fremsendes til samt hvem der er kontaktperson 2. ved indlevering af prøverne oplyses, at undersøgelsesresultatet skal fremsendes til det fagdatacenter området hører under. Fagdatacentret skal udpege en kontaktperson til at modtage og videresende resultaterne til de korrekte miljøcentre 3. der udtages ikke prøver til analyse de sidste måneder i Model 1 vurderes til at være den mest hensigtsmæssige, da den ikke giver et uheldigt slip i overvågningsresultaterne, og den ikke betyder at ca. 12 måneders indsamling af prøver skal presses sammen på ca. 10 måneders på et tidspunkt hvor der er mange andre ekstra aktiviteter i forbindelse med amternes nedlæggelse. Det vil de sidste måneder i 2006 for alle stationer være klarlagt hvilket miljøcenter de fremover hører under samt hvem der fremover vil være ansvarlig. Model 2 kan anvendes som alternativ til model 1 hvis der viser sig problemer med at identificere hvilket miljøcenter og person, der fremover skal være ansvarlig for de pågældende data. Model 3 vil, jf. model 1, betyde at indsamlingen af prøver skal udføres indenfor kortere tid, eller at der ikke vil blive indsamlet de aftalte prøver. Denne model vurderes derfor til at være uacceptabel. Det indstilles at: Aftaleudvalget drøfter problemstillingen med prøver indsamlet til undersøgelse hos ekstern part ultimo 2006 og den efterfølgende aflevering af undersøgelsesresultatet Aftaleudvalget beslutter at undersøgelsesresultater, som afleveres efter 1. januar 2007, skal afleveres til det miljøcenter som den pågældende station fremover hører under. 9 Evt. 7

8 10 Kommende møder Kommende møder 8. juni 2006, Miljøstyrelsen Status for kommunalreformen Status fra styringsgrupperne Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Vand- og Naturdage 2007 Anden opfølgning fra mødet i marts september 2006, Fyn Status for kommunalreformen Status fra styringsgrupperne Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Forslag til tværgående indsatser og F&U-projekter i 2007 Evaluering af dataindberetning 2006 Godkendelse af listen over udpegede laboratorier Vand- og Naturdage 2007 Møder i Aftaleudvalget i 2007 Anden opfølgning fra mødet i juni december 2006, GEUS Status for kommunalreformen Status fra styringsgrupperne Status for tværgående indsatser og F&U-projekter Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Vand- og Naturdage 2007 Paradigmer 2007 Evaluering af rapportering 2006 Evaluering af iltsvindsrapportering 2006 Status fra STANDAT-sekretariatet Anden opfølgning fra mødet i september

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

DMU Danmarks Miljøundersøgelser

DMU Danmarks Miljøundersøgelser . M I L J Ø M I N I S T E R I E T Kommenteret dagsorden for mødet i NOVANA-styringsgruppen for marine områder den 9. februar 2005 hos Miljøstyrelsen DMU Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Marin Økologi

Læs mere

Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde. den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle

Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde. den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle Danmarks Miljøundersøgelser 21. juni 2007 FORS J. nr. DMU-73-00003 Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle Deltagere: Jørgen Jørgensen, MC Ringkøbing (JJ) Per

Læs mere

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Referat Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 9. oktober 2007 Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Deltagere:

Læs mere

Statistik på ajourføring for marts - april 2013

Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense.

Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense. Danmarks Miljøundersøgelser 10. januar 2002/LBi Overvågningssektionen J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense. Mødedeltagere:

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2016

Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 Indhold: Baggrund Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 I. Kommunalreformen II. Reorganisering af det danske forskningslandskab III. Nye initiativer på klimaområdet IV. Styrket vand og naturindsats

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Krav til data i en digital miljøforvaltning Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Indhold Generelt om miljøportalen Hvilke data finder man i systemerne? Hvilke systemer

Læs mere

J.nr. 112/101-0065 Ref. PET. Den 10. maj 2005

J.nr. 112/101-0065 Ref. PET. Den 10. maj 2005 «««0,/- 0,1,67(5,(7 5HIHUDWDIP GHWL129$1$VW\ULQJVJUXSSHQ IRUPDULQHRPUnGHU GHQIHEUXDUKRV0LOM VW\UHOVHQ '08 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU Afdeling for Marin Økologi M-FDC J.nr. 112/101-0065 Ref. PET Den 10.

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

Statistik på ajourføring for juli - august 2013

Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

REDEGØRELSE NR. 1 2000. NOVA-2003 Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet i Danmark, 1998-2003

REDEGØRELSE NR. 1 2000. NOVA-2003 Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet i Danmark, 1998-2003 REDEGØRELSE NR. 1 2000 NOVA-2003 Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet i Danmark, 1998-2003 Indhold Indhold 3 Forord 9 1 INDLEDNING... 11 1.1 VANDMILJØPLANENS OVERVÅGNINGSPROGRAM

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der indgår

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE TAG/1.b TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 27. juni 2017 J.nr. 2017-46 Ref. PBZ/TKJ Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017 Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og Olieforum

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

DMU Danmarks Miljøundersøgelser

DMU Danmarks Miljøundersøgelser . M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til Styringsgruppen for marine områder (se vedlagte udsendelsesliste) DMU Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for marin økologi M-FDC J.nr. 112/101-0065 Ref. PET Den

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Danmarks Naturdata er en del af det fællesoffentlige partnerskab om Miljøportalen mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

DMU Danmarks Miljøundersøgelser

DMU Danmarks Miljøundersøgelser . M I L J Ø M I N I S T E R I E T DMU Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Marin Økologi M-FDC J.nr. 112/101-0005 Ref. JA Referat af mødet i den marine styringsgruppe, afholdt 13. august 2003 hos Danmarks

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2017 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 03-02-2017 10:00 Sted: Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Referat af møde i NOVA-styringsgruppen for marine områder, afholdt den 10. juni 2003 i Skov- og Naturstyrelsen

Referat af møde i NOVA-styringsgruppen for marine områder, afholdt den 10. juni 2003 i Skov- og Naturstyrelsen . M I L J Ø M I N I S T E R I E T Referat DMU Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for marin økologi M-FDC J.nr. 112/101-0005 Ref. JA Referat af møde i NOVA-styringsgruppen for marine områder, afholdt

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Evaluering af Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med målgruppen i Syddanmark for 2007 og 2008.

Evaluering af Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med målgruppen i Syddanmark for 2007 og 2008. Evaluering af Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med målgruppen i Syddanmark for 007 og 008.. Kommuneevaluering: 8 kommuner har udfyldt evalueringen: Assens, Billund, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere