Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017"

Transkript

1 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den Det er noteret under hvilket punkt de drøftes, men med fortløbende sidetal i forlængelse af dagsordenen, dvs. med start fra side 139. Ad. pkt. 3.1 Bilag Sagsforelæggelse vedrørende: Fagudvalget vedrørende follikulært lymfom Bilag Opdateret kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft Ad. pkt. 3.2 Bilag (Tilrettet version - erstatter det først udsendte) Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi Ad. pkt. 4.1 Bilag Indstilling om godkendelse af proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler Bilag Proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler Bilag Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende xxxx (Tilrettet standardkommissorium ift. de biosimilære lægemidler)

2 Medicinrådet 2017 Side 140 af 195 Ad. pkt. 5 Bilag Oversigt over behandlingsprocesser Bilag Oversigt over behandlingsprocesser - kommentarer Bilag Sagsforelæggelse vedrørende tilretning af proces for sagsbehandling af ansøgninger om vurdering af nye lægemidler

3 Side 141 af 195 Ad. Pkt. 3.1 Bilag 3.1.3: Sagsforelæggelse vedrørende: Fagudvalget vedrørende follikulært lymfom Offentliggøres ikke, internt dokument

4 Side 144 af 195 Ad. Pkt. 3.1 Bilag 3.1.4: Opdateret kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft. Det indstilles, at Rådet godkender et opdateret kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkæft.

5 Side 145 af 195 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet per 1. januar Medicinrådets formål er at anbefale ibrugtagning af ny medicin og nye indikationsudvidelser samt at udstede behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelsen af medicin på sygehusene og i primærsektoren. 1.2 Rådet vurderer, at der er behov for yderligere lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger vedrørende leverkræft. På den baggrund har Rådet nedsat et fagudvalg vedrørende leverkræft. 2. Fagudvalgets formål 2.1 Fagudvalget vedrørende leverkræft har til formål at bistå Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Fagudvalget skal desuden bistå med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger. 3. Fagudvalgets sammensætning 3.1 Fagudvalget består af en formand og op til 11 fagudvalgsmedlemmer. Fagudvalgets arbejde ledes af formanden. 3.2 Fagudvalgets medlemmer skal repræsentere den højeste videnskabelige og kliniske standard på området og have god indsigt i de dominerende videnskabelige og kliniske holdninger på området. 3.3 Rådet har udpeget Britta Weber som formand efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). 3.4 Rådet har besluttet, at disse faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget: - En formand fra Dansk Onkologisk Selskab, udpeget af LVS - Speciallæger inden for kræftområdet eller medicinsk gastroenterologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence inden for leverkræft, fra de regioner som har mulighed for at udpege - En til to patienter udpeget af Danske Patienter - En repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS) - En repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi Side 1 af 3

6 Side 146 af En sygeplejerske med kendskab til patientgruppen (inviteret af formanden) 3.5 En læge med speciale indenfor onkologi og klinisk farmakologi (inviteret af formanden).en læge med speciale inden for hepatologi (inviteret af formanden) Fagudvalgets sammensætning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. Hvis den udpegende enhed afslår udpegning, vil afslag og begrundelse blive offentliggjort Der kan ikke sendes suppleanter til møder i fagudvalget Såfremt et medlem udtræder af fagudvalget, skal sekretariatet foranledige, at der udpeges et nyt medlem fra det respektive selskab eller den respektive region snarest muligt. 4. Habilitet 4.1 Fagudvalgsformanden og medlemmerne af fagudvalget skal efterleve Medicinrådets habilitetspolitik og afgive oplysninger om habilitet. Oplysningerne offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. 4.2 Hvis Rådet finder et medlem generelt inhabilt, udtræder medlemmet, og den udpegende enhed udpeger et nyt. 4.3 Fagudvalgsformanden vurderer fagudvalgsmedlemmernes habilitet og viderebringer alene tvivlsspørgsmål til Rådet. 5. Åbenhed 5.1 Der skal være størst mulig åbenhed i vurderingen af lægemidler, og der skal være åbenhed om både processer, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. 5.2 Fagudvalgets medlemmer har tavshedspligt vedrørende oplysninger om: 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold 2) tekniske indretninger, fremgangsmåder eller drifts- eller forretningsforhold el.lign. for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. 5.3 Dokumenter sendt mellem fagudvalget, sekretariatet og Rådet anses som interne dokumenter i Medicinrådet. 6. Fagudvalgets opgaver 6.1 Fagudvalget bidrager til den lægemiddelfaglige vurdering af terapiområder og udarbejder udkast til fælles regionale behandlingsvejledninger. Side 2 af 3

7 Side 147 af Fagudvalget er et stående udvalg, som aktiveres, når nye lægemidler, nye indikationer eller terapiområder inden for fagudvalgets fagområde skal vurderes. 6.3 Fagudvalget udarbejder udkast til projektprotokoller, vurderinger af lægemidlers kliniske merværdier og eventuelle status som standardbehandling samt behandlingsvejledninger inden for deres fagområde. Opgaver og tidsramme er nærmere beskrevet i metodehåndbøgerne for Medicinrådets arbejde. 6.4 Fagudvalget bistår desuden med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger. 6.5 Fagudvalget skal forsøge at opnå enighed om de lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger. 6.6 Fagudvalgsformanden leder fagudvalgets arbejde. 6.7 Formanden for fagudvalget kan efter behov nedsætte mindre arbejdsgrupper blandt fagudvalgets medlemmer til at varetage nærmere specificerede opgaver. 6.8 Fagudvalget fremlægger udvalgets arbejde for Rådet og deltager i drøftelser af materialet. Rådet kan anmode fagudvalget om at udarbejde supplerende materiale. 6.9 Fagudvalgets udkast til projektprotokoller, vurderinger af lægemidlers kliniske merværdier samt behandlingsvejledninger inden for udvalgets fagområde skal godkendes af Rådet Fagudvalgets arbejde tilrettelægges i dialog med sekretariatet Sekretariatet stiller en projektgruppe til rådighed for fagudvalget. Projektgruppen ledes af en projekt- og metodeansvarlig, der er primær kontaktperson for fagudvalget. 7. Ændring og afvikling af fagudvalget 7.1 Rådet kan efter dialog med formanden ændre sammensætningen og kommissoriet for fagudvalget, herunder beslutte at afvikle fagudvalget. Rådets beslutning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. 7.2 Såfremt Medicinrådet opløses, ophører fagudvalget tilsvarende. 7.3 Dette kommissorium for fagudvalget vedrørende leverkræft er vedtaget på Medicinrådets rådsmøde den 716. juniaugust Side 3 af 3

8 Side 148 af 195 Ad. Pkt. 3.2 Bilag Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi. Offentliggøres efter Rådets behandling

9 Side 176 af 195 Ad. Pkt. 4.1 Bilag 4.1.4: Indstilling om godkendelse af proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler. Bilag Proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler. Bilag Tilrettet standard-kommissorium ift de biosimilære lægemidler

10 Indstilling om godkendelse af proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler Dato: Sagsforelæggelse vedrørende: Proces for vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler. Sagsbehandler: Heidi Møller Johnsen Side 177 af 195 Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender den vedlagte proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler. Det indstilles endvidere, at det skrives ind i standardkommissoriet, at fagudvalget skal vurdere skift af patienter til biosimilære lægemidler inden for deres fagområde. Baggrund: Når biosimilære lægemidler skal ibrugtages, er der behov for en læge-/sundhedsfaglig vurdering af, hvilke patienter det biosimilære lægemiddel kan anvendes til. Sagsfremstilling: Firmaets rolle Ved vurderingen af biosimilære lægemidler er firmaets rolle, som for nye lægemidler, at levere den fornødne information om lægemidlet og dets godkendelse. Da vurderingen ikke i samme grad er afhængig af, at Medicinrådet modtager information direkte fra firmaet, betragtes firmaet dog ikke formelt set som ansøger i denne proces. Grundlag for vurderingen Udgangspunktet for vurderingen er, at det biosimilære lægemiddel har samme kvalitet, effekt og sikkerhed som referencelægemidlet. Medicinrådet skal dermed ikke tage stilling til, om de tilgængelige data bekræfter similariteten, men derimod vurdere om der er tungtvejende patienthensyn, som taler imod, at specifikke patientgrupper behandles med eller skiftes til det biosimilære lægemiddel. Tidslinjen Biosimilære lægemidler godkendes som regel i EMA måneder eller år før (eller efter) patentet på referencelægemidlet udløber. Det forventede markedsføringstidspunkt i Danmark er derfor det bedst mulige tidspunkt at styre processen efter. Medicinrådets anbefaling vedr. ibrugtagning af det biosimilære lægemiddel kan foreligge indenfor 12 uger efter, at processen er igangsat (oftest dialogmødet). Anbefalingen offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. Herefter gennemfører Amgros udbudsprocessen. Hvor der foreligger en gældende lægemiddelrekommandation, vil det afsluttede udbud munde ud i en tilretning af denne, som herefter godkendes af Medicinrådet. Igangsættes vurderingen ca. 5 måneder før forventet markedsføringstidspunkt, vil anbefalingen foreligge cirka to måneder før den forventede markedsføring af det biosimilære lægemiddel. Dermed sikres Amgros gode vilkår for udbud og regionerne rimelig tid til forberedelse af implementering af anbefalingen.

11 Indstilling om godkendelse af proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler Amgros og regionerne varetager implementering Medicinrådets anbefaling er alene en vurdering af, hvilke patienter det vil være forsvarligt at behandle med eller skifte til det biosimilære lægemiddel under hensyntagen til fordele og ulemper for patienter og sundhedsvæsen. Det er således ikke en opgave for Medicinrådets fagudvalg at afdække eventuelle praktiske problemstillinger vedrørende implementering af Medicinrådets anbefaling. For at understøtte regionernes ibrugtagning af biosimilære lægemidler er det aftalt, at Amgros varetager opgaven med at udarbejde det nødvendige kommunikationsmateriale samt afdækker eventuelle praktiske udfordringer, der måtte være ved ibrugtagning af biosimilære lægemidler. Konsekvenser: Ved at godkende den vedlagte procesbeskrivelse sikres det, at fremtidige vurderinger af biosimilære lægemidler sker efter ensartede procedurer, og at relevante interessenter får indblik i grundlaget for Medicinrådets vurderinger. Implementering: Side 178 af 195 Processen vil blive implementeret i fremtidige vurderinger af biosimilære lægemidler. Der pågår i øjeblikket et arbejde med vurdering af biosimilært Mabthera (rituximab) til Non-Hodgkin Lymfom, hvor den beskrevne tidslinje ikke forventes at kunne efterleves.

12 Side 179 af 195 Proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler Når patentet på et eksisterende biologisk lægemiddel udløber, får andre producenter mulighed for at fremstille og markedsføre et tilsvarende lægemiddel, med samme aktive indholdsstof, virkning og sikkerhed. Fordi det aktive indholdsstof i biologiske lægemidler er store komplekse molekyler med naturlige små variationer, kaldes den nye version af et biologisk lægemiddel et biosimilært lægemiddel og ikke et generisk lægemiddel. For at opnå en markedsføringstilladelse til et biosimilært lægemiddel, skal ansøger overfor EMA dokumentere, at det biosimilære lægemiddel har samme kvalitet, effekt og sikkerhedsprofil som referencelægemidlet. Eventuelle variationer i molekylestrukturen mellem biosimilær- og referencelægemiddel er karakteriseret, dokumenteret og vist at være uden betydning for lægemidlets effekt og sikkerhed. Variationen adskiller sig ikke fra den variation, der accepteres inden for forskellige batches af referencelægemidlet 1. Ibrugtagning af biosimilære lægemidler er forbundet med et potentiale for store besparelser i sundhedsvæsenet, fordi de biosimilære lægemidler typisk markedsføres til en markant lavere pris end referencelægemidlet. Ifølge EMA, er vurderingen af, hvorvidt det biosimilære lægemiddel kan erstatte referencelægemidlet et nationalt anliggende (kaldet interchangeability) 2. Medicinrådet foretager derfor en sundhedsfaglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold det biosimilære lægemiddel kan ibrugtages. Medicinrådet udarbejder anbefalinger for dette efter nedenstående proces. Overordnet proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler Dialogmøde mellem firma og Medicinrådets sekretariat Firma indsender skriftlig information Fagudvalget vurderer ibrugtagning af det biosimilære lægemiddel Rådet udsteder anbefalinger vedr. ibrugtagnig af det biosimilære lægemiddel Amgros varetager udbudsproces Medicinrådet godkender opdateret lægemiddelrekommandation Dialogmøde Firmaer, der planlægger at markedsføre et biosimilært lægemiddel i Danmark, bedes rette henvendelse til Medicinrådet herom i så god tid som muligt. Firmaet har mulighed for at få et dialogmøde med sekretariatet cirka 5 måneder før forventet markedsføringstidspunkt. På mødet drøfter firmaet og sekretariatet bl.a. Lægemidlet Forventet markedsføringstidspunkt i Danmark Forventede markedsførte styrker og formuleringer af lægemidlet Forventet tidspunkt for at EMA anbefaler at godkende lægemidlet (positive opinion) Godkendte indikationer samt evt. begrænsninger i indikationer ift. referencelægemidlet (kaldet skinny label) Grundlaget for EMAs godkendelse af lægemidlet, herunder evt. data vedr. skift fra referencelægemiddel til biosimilært lægemiddel

13 Side 180 af 195 Offentliggørelse af oplysninger om processen på Medicinrådets hjemmeside Sekretariatet kan, hvis ansøger ønsker det, orientere om Medicinrådets proces i arbejdet med at vurdere ibrugtagning af biosimilære lægemidler. Såfremt firmaet ikke retter henvendelse til Medicinrådet med henblik på en vurdering, kan Medicinrådet igangsætte en vurdering på eget initiativ. Firmaet vil i så fald blive kontaktet herom. Firmaets bidrag Ud over den information, som sekretariatet modtager fra firmaet ved dialogmødet, kan Medicinrådet bede firmaet bidrage med: 1. Yderligere information om det biosimilære lægemiddel, som er nødvendig for fagudvalgets vurdering 2. Data vedrørende aktivt skift fra referencelægemiddel til biosimilært lægemiddel (dokumenteret interchangeability) Informationen fremsendes til Medicinrådets sekretariat Grundlag for Medicinrådets vurdering Vurderingen af biosimilære lægemidler behandles i Rådets fagudvalg for de(t) relevante terapiområde(r). I tilfælde af at der ikke eksisterer et fagudvalg, som kan varetage opgaven, nedsættes et nyt. Medicinrådet vurderer overordnet muligheden for at ibrugtage biosimilære lægemidler til tre grupper af patienter: Nye patienter, som ikke før har modtaget behandling med referencelægemidlet Patienter der tidligere har været i behandling med referencelægemidlet, som efter pause i behandlingen skal genoptage biologisk behandling Patienter, som er i igangværende behandling med referencelægemidlet. Desuden tages stilling til, hvor ofte patienter kan skifte mellem biosimilære lægemidler og mellem biosimilære lægemidler og referencelægemidlet. Udgangspunktet for Medicinrådets vurdering er, at biosimilære lægemidler ikke adskiller sig fra referencelægemidlet hvad angår effekt, sikkerhed og kvalitet 1. Medicinrådets vurdering er en sundhedsfaglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold det biosimilære lægemiddel kan ibrugtages. Vurderingen af ibrugtagning foretages ud fra en helhedsvurdering af fordele og ulemper for patienterne og sundhedsvæsenet. De konkrete problemstillinger vil variere på tværs af lægemidler og indikationer. Fagudvalgets opgave er dermed at undersøge, om der er tungtvejende patienthensyn, som taler imod, at specifikke grupper behandles med eller skiftes til det biosimilære lægemiddel. Medicinrådets anbefaling Rapporten, som udarbejdes af fagudvalget i samarbejde med sekretariatet, indeholder overordnet følgende informationer: 1. Kort definition af et biosimilært lægemiddel 2. Kort redegørelse for grundlaget for EMAs godkendelse af det aktuelle biosimilære lægemiddel. Der kan vurderes flere biosimilære lægemidler i samme rapport. 3. Viden om skift fra referencelægemiddel til biosimilært lægemiddel a. Data for det pågældende biologiske og biosimilære lægemiddel, hvis disse findes

14 Side 181 af 195 b. Erfaringer med skift til biosimilære lægemidler, herunder resumé af systematisk litteraturgennemgang på området samt beskrivelse af de hidtidige danske erfaringer på samme eller andre terapiområder 4. Anbefaling vedrørende ibrugtagning til de tre patienttyper Rapporten godkendes af Rådet og offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. Herefter varetager Amgros udbudsprocessen. I situationer, hvor der foreligger en gældende lægemiddelrekommandation enten fra RADS eller Medicinrådet, som omfatter det pågældende referencelægemiddel, vil denne blive opdateret efter afholdt udbud. Medicinrådets anbefaling dækker ibrugtagning af biosimilære lægemidler med samme aktive indholdsstof indenfor indikationen, uafhængigt af producent. Processen skal således ikke gentages, hvis der markedsføres yderligere biosimilære lægemidler indenfor samme indikation(er) for hvilke, der allerede eksisterer biosimilære lægemidler. Referencer 1. Lægemiddelstyrelsen, Spørgsmål og svar om biologiske og biosimilære lægemidler, 1 okt European Medicines Agency, Biosimilars in the EU information for healthcare professionals, 2017

15 Side 182 af 195 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende [specificer] 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet per 1. januar Medicinrådets formål er at anbefale ibrugtagning af ny medicin og nye indikationsudvidelser samt at udstede behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelsen af medicin på sygehusene og i primærsektoren. 1.2 Rådet vurderer, at der er behov for yderligere lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger vedrørende [specificer]. På den baggrund har Rådet nedsat et fagudvalg vedrørende [specificer]. 2. Fagudvalgets formål 2.1 Fagudvalget vedrørende [specificer] har til formål at bistå Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. 2.2 Fagudvalget bistår Medicinrådet med vurderinger vedr. ibrugtagning af biosimilære lægemidler på det specificerede fagområde. 2.3 Fagudvalget skal desuden bistå med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger. 3. Fagudvalgets sammensætning 3.1 Fagudvalget består af en formand og [xx] fagudvalgsmedlemmer. Fagudvalgets arbejde ledes af formanden. 3.2 Fagudvalgets medlemmer skal repræsentere den højeste videnskabelige og kliniske standard på området og have god indsigt i de dominerende videnskabelige og kliniske holdninger på området. 3.3 Rådet har udpeget [specificer] som formand efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). 3.4 Rådet har besluttet, at disse faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget: - En formand fra Dansk [XXX] Selskab, udpeget af [selskab] - Speciallæger indenfor [XXX] eller [YYY] med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence indenfor [XXX] eller [YYY], udpeget af Region [X] - En til to patienter udpeget af Danske Patienter - [Eventuelt en speciallæge udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)]

16 Side 183 af [Eventuelt en repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS)] - [En repræsentant udpeget af Dansk [XXX] Selskab] - [En repræsentant udpeget af Dansk [YYY] Selskab] - [Andre personer med særlig ekspertise eller funktion]. 3.5 Fagudvalgets sammensætning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. Hvis den udpegende enhed afslår udpegning, vil afslag og begrundelse blive offentliggjort. 3.6 Der kan ikke sendes suppleanter til møder i fagudvalget. 3.7 Såfremt et medlem udtræder af fagudvalget, skal sekretariatet foranledige, at der udpeges et nyt medlem fra det respektive selskab eller den respektive region snarest muligt. 4. Habilitet 4.1 Fagudvalgsformanden og medlemmerne af fagudvalget skal efterleve Medicinrådets habilitetspolitik og afgive oplysninger om habilitet. Oplysningerne offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. 4.2 Hvis Rådet finder et medlem generelt inhabilt, udtræder medlemmet, og den udpegende enhed udpeger et nyt. 4.3 Fagudvalgsformanden vurderer fagudvalgsmedlemmernes habilitet og viderebringer alene tvivlsspørgsmål til Rådet. 5. Åbenhed 5.1 Der skal være størst mulig åbenhed i vurderingen af lægemidler, og der skal være åbenhed om både processer, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. 5.2 Fagudvalgets medlemmer har tavshedspligt vedrørende oplysninger om: 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold 2) tekniske indretninger, fremgangsmåder eller drifts- eller forretningsforhold el.lign. for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. 5.3 Dokumenter sendt mellem fagudvalget, sekretariatet og Rådet anses som interne dokumenter i Medicinrådet. 6. Fagudvalgets opgaver 6.1 Fagudvalget bidrager til den lægemiddelfaglige vurdering af terapiområder og udarbejder udkast til fælles regionale behandlingsvejledninger.

17 Side 184 af Fagudvalget er et stående udvalg, som aktiveres, når nye lægemidler, biosimilære lægemidler og terapiområder indenfor fagudvalgets fagområde skal vurderes. 6.3 Fagudvalget udarbejder udkast til projektprotokoller, vurderinger af lægemidlers kliniske merværdier og eventuelle status som standardbehandling samt behandlingsvejledninger inden for deres fagområde. Derudover vurderer fagudvalget, om der er tungtvejende patienthensyn, som taler imod at behandle med eller skifte specifikke patientgrupper til biosimilære lægemidler inden for fagområdet. 6.4 Opgaver og tidsramme er nærmere beskrevet i metodehåndbøgerne for Medicinrådets arbejde. 6.5 Fagudvalget bistår desuden med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger. 6.6 Fagudvalget skal forsøge at opnå enighed om de lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger. 6.7 Fagudvalgsformanden leder fagudvalgets arbejde. 6.8 Formanden for fagudvalget kan efter behov nedsætte mindre arbejdsgrupper blandt fagudvalgets medlemmer til at varetage nærmere specificerede opgaver. 6.9 Fagudvalget fremlægger udvalgets arbejde for Rådet og deltager i drøftelser af materialet. Rådet kan anmode fagudvalget om at udarbejde supplerende materiale Fagudvalgets udkast til projektprotokoller, vurderinger af lægemidlers kliniske merværdier, vurderinger af ibrugtagning af biosimilære lægemidler samt behandlingsvejledninger inden for udvalgets fagområde skal godkendes af Rådet Fagudvalgets arbejde tilrettelægges i dialog med sekretariatet Sekretariatet stiller en projektgruppe til rådighed for fagudvalget. Projektgruppen ledes af en projekt- og metodeansvarlig, der er primær kontaktperson for fagudvalget. 7. Ændring og afvikling af fagudvalget 7.1 Rådet kan efter dialog med formanden ændre sammensætningen og kommissoriet for fagudvalget, herunder beslutte at afvikle fagudvalget. Rådets beslutning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. 7.2 Såfremt Medicinrådet opløses, ophører fagudvalget tilsvarende. 7.3 Dette kommissorium for fagudvalget vedrørende [specificer] er vedtaget på Medicinrådets rådsmøde den [indsæt dato].

18 Side 185 af 195 Ad. Pkt. 5.1 Bilag 5.1.1: Oversigt over behandlingsprocesser Offentliggøres ikke, indeholder fortrolige oplysninger Bilag 5.1.2: Oversigt over behandlingsprocesser - kommentarer Offentliggøres ikke, internt dokument Bilag 5.1.3: Sagsforelæggelse vedrørende tilretning af proces for sagsbehandling af ansøgninger om nye lægemidler Offentliggøres ikke, internt dokument

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 Medicinrådet er oprettet og reguleret af det vedtagne Kommissorium for Medicinrådet ( Kommissoriet ), der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse den

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 5. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th.

Læs mere

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts 2017 17. marts 2017 Der indkaldes til 3. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 29. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 (Frokost 12.00 13.00) Rådsmødet afholdes i

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN RADS KORT OG GODT TIDSSVARENDE OG ENSARTET BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE OM RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har til opgave

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost Der indkaldes til 2. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th 2100

Læs mere

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den Medicinrådet 2017 Side 88 af 132 Eftersendelse til det 7. rådsmøde i Medicinrådet Torsdag den 14. september 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den 30.08.2017. Det er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT 9. januar 2013 FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT I. INDLEDNING 1. ORGANISATION 1.1 Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er nedsat af Danske

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 29. marts 2017 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Henning Beck-Nielsen

Læs mere

Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 14. september 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Niels Obel

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak

Læs mere

Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 16. august 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Observatører Jørgen Schøler Kristensen (formand) Doris Hovgaard (kom kl. 10.20)

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 3. maj Kl

Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 3. maj Kl Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet Tilstedeværende medlemmer af Rådet Afholdt onsdag den 3. maj 2017 Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Henning Beck-Nielsen

Læs mere

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 RADS og KRIS 16-11-2014 Danske Regioner Formål

Læs mere

Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 7. juni Kl

Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 7. juni Kl Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -?

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -? Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling Hvem bestemmer -? Lægemidler EU: Politisk ønske om rettidig (hurtig) og lige adgang til nye lægemidler til sygdomme med stort behov for ny behandling Ved

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 07-10-2013 Sag nr. 09/1736 Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen

Læs mere

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl 1 REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 2. oktober 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø (mødelokale fremgår af skærm, videokonferencenummer

Læs mere

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 53 18 Mail

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING 22. januar 2014 Formål med RADS Regionerne har nedsat Rådet for Anvendelse

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 16-05-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 12. oktober 2017 Kl. 10.00 16:45 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis

Læs mere

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: 26.07.2017 Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en

Læs mere

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi IHE forum Decisions on pharma in Denmark En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi Ved adm. direktør Flemming Sonne DISPOSITION Hvem er Amgros og

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 31. marts 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 31-10-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 52013/14 Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 06-01-2015 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 70560/14 Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 27. november 2014 Thomas Birk Andersen Tel. 3529 8270 E-mail:

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 12. marts 2011 Ole Andersen, overlæge, dr.med. Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Kræftstyregruppen Nedsat i 1998 i regi af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 15-04-2015 Dokumentnr. 192823 Maria Henze Tel. 8871 3076 E-mail: mhe@rads.dk Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 Tilstedeværende medlemmer

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost Der indkaldes til 1. rådsmøde i Medicinrådet (MR) Medicinrådet Onsdag den 18. januar 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-12.45) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 32 Videnskabelige konklusioner USA's sundhedsmyndigheder (FDA) har mellem den 29. september 2015 og 9. oktober 2015 gennemført en GCP-inspektion af den bioanalytiske

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 02-06-2014 Sag nr. 09/1736 Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler Kristensen (formand),

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ny model for vurdering af medicin

Ny model for vurdering af medicin Pressemøde fredag den 5. februar 2016 Ved Danske Regioners formand Bent Hansen og næstformand Jens Stenbæk Ny model for vurdering af medicin Fremskrivning af sundhedsudgifter 160 2016 = indeks 100 150

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl Referat godkendt 22. januar 2018.

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl Referat godkendt 22. januar 2018. 1 REFERAT Møde i: Forum for Tværregional Koordination af Medicin Dato: 9. januar 2018 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø (mødelokale fremgår af skærm, videokonferencenummer

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere