Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovation Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald... 43

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Øvrige definitioner: Helårsrenovation: Ved helårsrenovation forstås afhentning af dagrenovation, farligt affald og genanvendeligt affald i form af papir, plast og metal efter fast tømningsfrekvens gældende for hele året, afhentning af storskrald efter bestilling på forud fastsatte datoer, afhentning af Side 1/45

4 haveaffald (ved tilmelding til ordningen) efter fast tømningsfrekvens gældende for hele året, samt retten til brug af Vejle Kommunes genbrugspladser og glaskuber hele året. Sommerhusrenovation: Ved sommerhusrenovation forstås afhentning af dagrenovation, farligt affald og genanvendeligt affald i form af papir, plast og metal efter en fast tømningsfrekvens gældende for perioden 1. april til 30. september og en reduceret tømningsfrekvens gældende for perioden 1. oktober til 31. marts, afhentning af haveaffald (ved tilmelding til ordningen) efter fast tømningsfrekvens gældende for perioden 1. april til 30. september, samt retten til brug af Vejle Kommunes genbrugspladser og glaskuber hele året. Fælles opsamling: Når en borger og grundejer har fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Fælles opsamling kan tillades ved rækkehuse, klyngehuse, kolonihave og forsøgsordning. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme, at grupper af særlig vanskeligt tilgængelige ejendomme skal have fælles opsamling fra en plads, som er tilgængelig for renovatøren. Kommunalbestyrelsen bestemmer placeringen af en sådan plads. Ekstra tømning: Tømning af det opstillede opsamlingsmateriel uden for ordinær tømning på borgerens og grundejerens anmodning og mod særskilt betaling. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Vejle Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag Side 2/45

5 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Natur- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik & Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 4. april Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Vejle Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 27. juni 2013, Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. Borgmester Arne Sigtenbjerggaard Arne Sigtenbjerggaard Formand for Natur- og Miljøudvalget Søren Peschardt Side 3/45

6 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. I Vejle Kommune er dagrenovation opdelt i de to fraktioner organisk affald og restaffald. De to fraktioner er beskrevet nærmere nedenfor i 9.3. Dagrenovationsordningen omfatter ikke: Genanvendeligt affald som f.eks. glas og flasker, metal, plastdunke, plastfolie, rene og tørre papemballager, aviser, møbler og haveaffald. Problemaffald/farligt affald som f.eks. olieaffald, kemikalier, spraydåser batterier, PVC, elektrisk og elektronisk affald, lavenergipærer og lysstofrør. Byggeaffald. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner samt virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv. Undtaget dette regulativ er ejendomme i den del af Feriecenter Lalandia Billund, som er beliggende i Vejle Kommune. Affald frembragt på disse ejendomme anvises til Billund Kommunes renovationsordninger. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovationsordningen er en indsamlingsordning etableret som en henteordning. Dagrenovation skal sorteres i en organisk fraktion til genanvendelse og en restaffaldsfraktion til forbrænding. Kommunalbestyrelsen udleverer grønne poser, som kan benyttes til opsamling af det organiske affald. Side 4/45

7 Restaffald skal opsamles i poser, som anskaffes af borgeren. Organisk affald kan opsamles i de af kommunalbestyrelsen udleverede grønne poser eller i poser anskaffet af borgeren. Poserne skal lukkes, inden de lægges i de respektive beholdere til henholdsvis restaffald og organisk affald. De udleverede, grønne poser må alene bruges til opsamling af organisk affald fra Vejle Kommune. Organisk affald er eksempelvis madrester, kasseret frugt og grøntsager, rester af kød, kaffeposer og vådt køkkenrulle. Restaffald er eksempelvis mælkekartoner, forurenet fødevareemballage, bleer, støvsugerposer samt andet affald, som ikke kan udsorteres til genanvendelse og som ikke kræver særlig behandling (f.eks. farligt affald eller elektronik). Alle husholdninger har pligt til at benytte den kommunale dagrenovationsordning. Sommerhuse skal som minimum være omfattet af sommerhusrenovationsordningen. Helårsbeboede sommerhuse skal være omfattet af helårsrenovation fra dagrenovationsordningen, således at afhentning sker hele året. Kolonihaver skal være omfattet af den kommunale indsamlingsordning i perioden 1. april til 30. september. Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. For ubeboede ejendomme afgør kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering samt i henhold til Vejle Kommunes retningslinjer for fritagelse for benyttelsespligten, om der kan meddeles fritagelse fra benyttelse af en eller flere kommunale indsamlingsordninger. Dagrenovationsgebyret beregnes og opkræves på baggrund af opstillet beholdervolumen samt tømningsfrekvens, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der etableres forsøgsordninger for udvalgte affaldstyper. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller i udvalgte områder. Såfremt kommunalbestyrelsen fastsætter en forsøgsordning, har husholdninger, som er omfattet af ordningen, pligt til at benytte denne. Der opkræves gebyr for forsøgsordninger svarende til de gebyrer, som husholdningen ellers skulle betale for anvendelse af de ordinære ordninger, med mindre andet aftales mellem parterne. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Dette medfører ikke en reduktion i renovationsgebyret. Side 5/45

8 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Der anvendes både rumopdelte beholdere og enkeltrumsbeholdere. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen i de rumopdelte beholdere. Beholdere leveres af og tilhører Vejle Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Affaldsbeholderen må kun anvendes til dagrenovation og skal benyttes efter AffaldGenbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel som f.eks. nedgravede affaldscontainere kan benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således at der ved særlig vanskeligt tilgængelige ejendomme kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne. 9.5 Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftlig advarsel - tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. Ved periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren bestille ekstra tømning af de opstillede beholdere mod ekstra betaling. Side 6/45

9 Til periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at sætte på klare sække. Der skal benyttes særskilte sække til henholdsvis restaffald og organisk affald. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømningsdagen. 9.6 Anbringelse af beholdere På tømningsdagen skal beholderen til dagrenovation være placeret i skel, tættest mulig på udgangen fra grunden (skel) umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst mulig omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt. Borgeren og grundejeren kan mod betaling få tømt beholderen fra standplads inde på grunden. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning, anvises placeringen af kommunalbestyrelsen. Prisen på standpladsafhentning fremgår af Vejle Kommunes gebyrblad. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømningstidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lign. på adgangsvejen. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder, at der ryddes for sne samt gruses i glat føre. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovation kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke er i den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, foranledige at beholderen mod ekstra betaling afhentes inde på grunden. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Side 7/45

10 Affald skal emballeres i poser. Vejle Kommune udleverer grønne poser, som kan benyttes til emballering af organisk affald. Poserne skal være lukkede og tætte, når de lægges i beholderen. Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af dagrenovation kan ske forsvarligt, uden spild, og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker. 9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren at holde beholderen ren. Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Med mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholderen for grundejerens regning. 9.9 Afhentning af dagrenovation For husstande tilmeldt helårsrenovation tømmes beholderen enten ugentligt eller hver 14. dag (afhængig af den valgte tømningsfrekvens) på en fast tømningsdag. Ved etageejendomme med enkeltrumsbeholdere, kan organisk affald og restaffald have forskellig tømningsfrekvens. For sommerhuse, der er tilmeldt sommerhusrenovation, samt kolonihaver tømmes beholderen i perioden 1. april til 30. september ugentligt eller hver 14. dag (afhængig af den valgte tømningsfrekvens) på en fast tømningsdag. Resten af året tømmes beholderen én gang månedligt. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømningsfrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede containere). Sommerhuse tilmeldt sommerhus renovation kan mod ekstra betaling få tømt ugentligt eller hver 14. dag i oktober måned. Tømningsdage i oktober fremgår af Vejle Kommunes hjemmeside. Tømning sker hverdage samt lørdage i tidsrummet kl Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor han afhenter den. Det er borgerens og grundejerens ansvar at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning. Side 8/45

11 Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt. Helligdage samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside. Hvis der forekommer perioder, hvor dagrenovation ikke afhentes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske noget fradrag i renovationsgebyret Tilmelding/afmelding Til- og afmelding af dagrenovationsordningen sker til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding kan kun foretages af grundejeren eller dennes administrator. Grundejeren er ansvarlig for til- og afmelding. Det påhviler grundejeren at meddele kommunalbestyrelsen, hvis der sker ændringer vedrørende et lejemål, som kan medføre en regulering af pålignede gebyrer, herunder en forøgelse eller reduktion af beholdervolumen, fraflytning, nedlæggelse eller lignende. Regulering af dagrenovationsgebyret som følge af ændringer i løbet af året sker fra det tidspunkt, hvor beholderen opstilles eller afhentes. Opstilling og afhentning af beholder foretages mod betaling af gebyr i henhold til Vejle Kommunes gebyrblad. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Ordningen omhandler genanvendeligt papiraffald. Ved genanvendeligt papiraffald forstås f.eks. aviser, ugeblade, reklamer, brevpapir, karton, samt rene og tørre papæsker fra tandpasta, cornflakes, el-pærer m.m. Ordningen omfatter kun rent og tørt papiraffald. Side 9/45

12 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner. Virksomheder i Vejle Kommune, som er beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv kan omfattes af de kommunale henteordninger for kildesorteret, genanvendeligt affald fra husholdninger, jf. 20 i Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald Beskrivelse af ordningen Ordningen for papiraffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis i bringe- og en henteordning. Genanvendeligt papiraffald skal sorteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger. Genanvendeligt papiraffald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Genanvendeligt papiraffald skal opbevares, så kvaliteten ikke forringes ved, at papiret f.eks. bliver vådt. Genanvendeligt papiraffald indsamles som udgangspunkt hver fjerde uge. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. Alle husholdninger, der er tilsluttet ordningen for dagrenovation, er samtidig omfattet of den kommunale indsamlingsordning for papiraffald. Sommerhuse skal som minimum være tilsluttet sommerhusrenovation. Helårsbeboede sommerhuse tilsluttes den ordinære ordning for helårsrenovation. Kolonihaver skal være omfattet af den kommunale indsamlingsordning i perioden 1. april til 30. september. Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. For ubeboede ejendomme afgør kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering samt i henhold til Vejle Kommunes retningslinjer for fritagelse for benyttelsespligten, om der kan meddeles fritagelse fra benyttelse af en eller flere kommunale indsamlingsordninger. Side 10/45

13 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der etableres forsøgsordninger for udvalgte affaldstyper. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller i udvalgte områder. Såfremt kommunalbestyrelsen fastsætter en forsøgsordning, har husholdninger, som er omfattet af ordningen, pligt til at benytte denne. Der opkræves gebyr for forsøgsordninger svarende til de gebyrer, som husholdningen ellers skulle betale for anvendelse af de ordinære ordninger, med mindre andet aftales mellem parterne Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald. Der anvendes både rumopdelte beholdere og enkeltrumsbeholdere. Borgeren må ikke flytte skillevæggen i de rumopdelte beholdere. Beholdere leveres af og tilhører Vejle Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Affaldsbeholderen må kun anvendes til genanvendeligt affald og skal benyttes efter AffaldGenbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel som f.eks. nedgravede affaldscontainere kan benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere således, at der ved særlig vanskeligt tilgængelige ejendomme kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. Side 11/45

14 Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftlig advarsel - tilmelde yderligere beholder, ændre beholderstørrelse eller ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. Ved periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren bestille ekstra tømning af de opstillede beholdere mod ekstra betaling. Til periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at sætte på klare sække. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømningsdagen Anbringelse af beholdere På tømningsdagen skal beholderen til genanvendeligt affald være placeret i skel, tættest mulig på udgangen fra grunden (skel) umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst mulig omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt. Borgeren og grundejeren kan mod betaling få tømt beholderen fra standplads inde på grunden. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning, anvises placeringen af kommunalbestyrelsen. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømningstidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lign. på adgangsvejen. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af affaldet kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke er i den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning. Side 12/45

15 Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, foranledige at beholderen mod ekstra betaling afhentes inde på grunden Anvendelse og fyldning af beholdere Sorteret, genanvendeligt papiraffald, som fyldes i beholderen, skal være rent og tørt. Papir skal lægges løst i beholderen. Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at papiraffaldet ikke klemmes fast i beholderen. Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af papiraffaldet kan ske forsvarligt, uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren at holde beholderen ren. Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Med mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholderen for grundejerens regning Afhentning af papiraffald For husstande, som er tilmeldt helårsrenovation, afhentes papiraffald som udgangspunkt 13 gange årligt (hver 4. uge) i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. For sommerhuse afhentes papiraffald hver 4. uge i perioden 1. april til 30. september, mens der i perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles hver 8. uge. For kolonihaver afhentes papiraffald hver 4. uge i perioden 1. april til 30. september. Papiraffaldet skal være stillet frem for tømning/afhentning senest kl. 6 på tømningsdagen. Renovatøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis dette ikke er sorteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger. Side 13/45

16 Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger eller klyngehuse efter en konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer tømmes hver 14. dag eller efter behov. Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af papiraffald, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom kommunalbestyrelsen kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret Øvrige ordninger I det omfang papiraffald ikke håndteres ved brug af denne ordning, skal det afleveres på genbrugspladsen. Papir, der ønskes behandlet fortroligt, kan afleveres på Vejle Kommunes genbrugspladser til makulering. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ordningen omhandler genanvendeligt papaffald. Ved genanvendeligt papaffald forstås f.eks. papkasser, papæsker samt bølgepap. Ordningen omfatter kun rent og tørt papaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner. Virksomheder i Vejle Kommune, som er beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv kan omfattes af de kommunale henteordninger for kildesorteret, genanvendeligt affald fra husholdninger, jf. 20 i Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Side 14/45

17 11.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen for papaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis en bringe- og en henteordning. Genanvendeligt papaffald skal sorteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger. Genanvendeligt papaffald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Genanvendeligt papaffald skal opbevares, så kvaliteten ikke forringes ved, at pappet f.eks. bliver vådt. Bundtet, genanvendeligt papaffald samt genanvendeligt papaffald i klare sække indsamles efter bestilling ved fortovsindsamling. Alle husholdninger, der er tilsluttet ordningen for dagrenovation, er samtidig omfattet of den kommunale indsamlingsordning for papaffald. Sommerhuse med sommerhusrenovation samt kolonihaver er ikke omfattet af henteordningen, men kan aflevere papaffald på kommunens genbrugspladser. Etageejendomme, fællesbebyggelser og kommunale institutioner kan endvidere leje beholdere til opsamling af papaffald. Beholderne tømmes i fast rute. Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget. For ubeboede ejendomme afgør kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering samt i henhold til Vejle Kommunes retningslinjer for fritagelse for benyttelsespligten, om der kan meddeles fritagelse fra benyttelse af en eller flere kommunale indsamlingsordninger Beholdere Etageejendomme fællesbebyggelser og kommunale institutioner kan anmode om at leje beholdere af kommunalbestyrelsen til opsamling af papaffald. Kommunalbestyrelsen vurderer ved hver anmodning, om en beholderløsning er hensigtsmæssig. Beholderen leveres og ejes af kommunalbestyrelsen. Beholdere, der bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren eller grundejeren. Side 15/45

18 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at andet opsamlingmateriel kan benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for dette Kapacitet for beholdere Beholdere lejes efter borgerens og grundejerens behov Anbringelse af beholdere Denne bestemmelse omfatter både beholdere, sække og bundter. På tømningsdagen skal genanvendeligt papaffald stilles frem til ejendommens skel eller fortov for afhentning. Ved koteletgrunde skal papaffaldet stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for afhentning af papaffald af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgør, om papaffaldet er placeret korrekt. Papaffaldet skal være tydeligt, let tilgængeligt og klart afgrænset fra andre materialer. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, foranledige beholderen afhentet inde på grunden mod ekstra betaling. Borgeren og grundejeren kan mod betaling få tømt beholderen fra standplads inde på grunden. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning, anvises placeringen af kommunalbestyrelsen Anvendelse og fyldning af beholdere Sorteret, genanvendeligt papaffald skal bundtes. Bundter skal være forsvarligt bundtet. Papaffald kan endvidere opsamles i klare sække eller beholdere. Papaffaldet skal klappes sammen. Papaffald i beholdere lægges løst i beholderen. Side 16/45

19 Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at papaffaldet ikke klemmes fast i beholderen. Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af papiraffaldet kan ske forsvarligt, uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren at holde beholderen ren. Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Med mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholderen for grundejerens regning Afhentning af papaffald For husstande, som er tilmeldt helårsrenovation, afhentes papaffald i bundter og/eller klare sække efter bestilling. Papaffald i beholdere tømmes hver 4. uge på en fast tømningsdag. Papaffaldet skal være stillet frem for afhentning senest kl. 6 på afhentningsdagen. Renovatøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis dette ikke er sorteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger. For etageejendomme, fællesbebyggelser og kommunale institutioner, hvor pap opsamles i beholdere, tømmes disse i fast rute. Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af papaffald, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom kommunalbestyrelsen kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret Øvrige ordninger I det omfang papaffald ikke håndteres ved denne ordning, skal genbrugspladsen benyttes. Side 17/45

20 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendelig glasemballage forstås f.eks. vinflasker, dressingflasker, marmeladeglas og konservesglas. Ordningen omfatter ikke porcelæn og keramik Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen samt for kommunale institutioner Beskrivelse af ordningen Ordningen for glasemballageaffald er en indsamlingsordning etableret som en bringeordning. Genanvendeligt glasemballageaffald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Alle husholdninger, herunder sommerhuse, der er tilsluttet ordningen for dagrenovation, er omfattet af den kommunale indsamlingsordning for glasemballageaffald. Flasker og glas skal være tømte, inden de lægges i containerne. Genanvendeligt glasemballageaffald skal afleveres i de opstillede glaskuber i Vejle Kommune eller på kommunens genbrugspladser. Side 18/45

21 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt metalemballageaffald forstås f.eks. øl- og sodavandsdåser, aluminiumsbakker, stanniol samt mindre metaldele som f.eks. søm og skruer. Ordningen omfatter kun tomme emballager Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner. Virksomheder i Vejle Kommune, som er beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv kan omfattes af de kommunale henteordninger for kildesorteret, genanvendeligt affald fra husholdninger, jf. 20 i Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald Beskrivelse af ordningen Ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis en bringe- og en henteordning. Genanvendeligt metalemballageaffald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald, men må dog (som nærmere beskrevet nedenfor) blandes med plastemballage i det dertil indrettede rum i beholderen. Ved aflevering på genbrugspladsen skal metalemballageaffald udsorteres i overensstemmelse med genbrugspladsens anvisninger. Genanvendeligt metalemballageaffald indsamles blandet med plastemballageaffald hver 4. uge i fast rute. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. Genanvendeligt metalemballageaffald må blandes med øvrige mindre jern- og metalemner som f.eks. gryder, pander, vandhaner og metaltråd. Side 19/45

22 Alle husholdninger, der er tilsluttet ordningen for dagrenovation, er samtidig omfattet af den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald. Sommerhuse skal som minimum være tilsluttet sommerhusrenovation. Helårsbeboede sommerhuse tilsluttes ordningen for afhentning hele året. Kolonihaver skal være omfattet af den kommunale indsamlingsordning i perioden 1. april til 30. september. Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. For ubeboede ejendomme afgør kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering samt i henhold til Vejle Kommunes retningslinjer for fritagelse for benyttelsespligten, om der kan meddeles fritagelse fra benyttelse af en eller flere kommunale indsamlingsordninger. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der etableres forsøgsordninger for udvalgte affaldstyper. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller i udvalgte områder. Såfremt kommunalbestyrelsen fastsætter en forsøgsordning, har husholdninger, som er omfattet af ordningen, pligt til at benytte denne. Der opkræves gebyr for forsøgsordninger svarende til de gebyrer, som husholdningen ellers skulle betale for anvendelse af de ordinære ordningen, med mindre andet aftales mellem parterne Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til genanvendeligt affald. Der anvendes både rumopdelte beholdere og enkeltrumsbeholdere. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen i de rumopdelte beholdere. Beholdere leveres af og tilhører Vejle Kommune. Beholdere, der bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren eller grundejeren. Affaldsbeholderen må kun anvendes til genanvendeligt affald og skal benyttes efter AffaldGenbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel som f.eks. nedgravede affaldscontainere kan benyttes. Side 20/45

23 Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således at der ved særlig vanskeligt tilgængelige ejendomme kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftlig advarsel - tilmelde yderligere beholder, ændre beholderstørrelse eller ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. Beslutningen vil bero på, hvilken løsning, der indebærer det lavest mulige gebyr. Ved periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren bestille ekstra tømning af de opstillede beholdere mod ekstra betaling. Til periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at sætte på klare sække. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømningsdagen Anbringelse af beholdere På tømningsdagen skal beholderen til genanvendeligt affald være placeret i skel, tættest mulig på udgangen fra grunden (skel) umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst mulig omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt. Borgeren og grundejeren kan mod betaling få tømt beholderen fra standplads inde på grunden. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning, anvises placeringen af kommunalbestyrelsen. Side 21/45

24 Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømningstidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lign. på adgangsvejen. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovation kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke er i den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, foranledige at beholderen mod ekstra betaling afhentes inde på grunden Anvendelse og fyldning af beholdere Sorteret, genanvendeligt metalemballageaffald, som fyldes i beholderen, skal være tømt og lægges løst i beholderen. Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og således at affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af dagrenovation kan ske forsvarligt, uden spild, og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren at holde beholderen ren. Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Med mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholderen for grundejerens regning. Side 22/45

25 13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald For husstande, som er tilmeldt helårsrenovation, afhentes papiraffald som udgangspunkt 13 gange årligt (hver 4. uge) i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. For sommerhuse tilmeldt sommerhusrenovation samt kolonihaver afhentes metalemballageaffald i perioden 1. april til 30. september i forbindelse med den ordinære indsamling af papiraffald for husstande med helårsrenovation. I perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles der hver 8. uge ved sommerhuse med sommerhusrenovation. Metalemballageaffaldet skal være stillet frem for tømning senest kl. 6 på tømningsdagen. Renovatøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis dette ikke er sorteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger eller klyngehuse efter en konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer tømmes hver 14. dag eller efter behov. Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af metalemballageaffald, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom kommunalbestyrelsen kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret Øvrige ordninger Hvis metalemballageaffald ikke håndteres ved brug af denne ordning, skal genbrugspladsen benyttes. Genbrugspladsens anvisninger om sortering skal til enhver tid følges. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt plastemballageaffald forstås f.eks. plastposer, bobleplast, plastflasker og dunke fra f.eks. saftevand, rengøringsmidler og shampoo. Side 23/45

26 Det er kun rent og tørt plastemballage, der indsamles i ordningen for plastemballageaffald. Plastdunke skal være tomme. Tom medicinemballage er ikke omfattet af ordningen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner. Virksomheder i Vejle Kommune, som er beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv kan omfattes af de kommunale henteordninger for kildesorteret, genanvendeligt affald fra husholdninger, jf. 20 i Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald Beskrivelse af ordningen Ordningen for genanvendeligt plastemballageaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis en bringe- og en henteordning. Genanvendeligt plastemballageaffald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald, men må dog (som nærmere beskrevet ovenfor) blandes med metalemballage i det dertil indrettede rum i beholderen. Ved aflevering på genbrugspladsen skal plastemballageaffald udsorteres i overensstemmelse med genbrugspladsens anvisninger. Genanvendeligt plastemballageaffald indsamles blandet med metalemballageaffald hver 4. uge i fast rute. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. Alle husholdninger, der er tilsluttet ordningen for dagrenovation, er samtidig omfattet of den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald. Sommerhuse skal som minimum være tilsluttet sommerhusrenovation. Helårsbeboede sommerhuse tilsluttes ordningen for afhentning hele året. Kolonihaver skal være omfattet af den kommunale indsamlingsordning i perioden 1. april til 30. september. Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. Side 24/45

27 For ubeboede ejendomme afgør kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering samt i henhold til Vejle Kommunes retningslinjer for fritagelse for benyttelsespligten, om der kan meddeles fritagelse fra benyttelse af en eller flere kommunale indsamlingsordninger. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der etableres forsøgsordninger for udvalgte affaldstyper. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller i udvalgte områder. Såfremt kommunalbestyrelsen fastsætter en forsøgsordning, har husholdninger, som er omfattet af ordningen, pligt til at benytte denne. Der opkræves gebyr for forsøgsordninger svarende til de gebyrer, som husholdningen ellers skulle betale for anvendelse af de ordinære ordninger, med mindre andet aftales mellem parterne Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til genanvendeligt affald. Beholdere leveres af og tilhører Vejle Kommune. Beholdere, der bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren eller grundejeren. Affaldsbeholderen må kun anvendes til genanvendeligt affald og skal benyttes efter AffaldGenbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. Det er ikke tilladt at ændre rumdelingen i beholderen. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel som f.eks. nedgravede affaldscontainere kan benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således at der ved særlig vanskeligt tilgængelige ejendomme kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. Side 25/45

28 Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning eller fejlsortering på grund af manglende beholderkapacitet, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftlig advarsel - tilmelde yderligere beholder, ændre beholderstørrelse eller ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning/fejlsortering undgås. Beslutningen vil bero på, hvilken løsning, der indebærer det lavest mulige gebyr. Ved periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren bestille ekstra tømning af de opstillede beholdere mod ekstra betaling. Til periodevis forekommende ekstra affald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at sætte på klare sække. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømningsdagen Anbringelse af beholdere På tømningsdagen skal beholderen til genanvendeligt affald være placeret i skel, tættest mulig på udgangen fra grunden (skel) umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst mulig omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt. Borgeren og grundejeren kan mod betaling få tømt beholderen fra standplads inde på grunden. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning, anvises placeringen af kommunalbestyrelsen. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømningstidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lign. på adgangsvejen. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovation kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke er i den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning. Side 26/45

29 Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, foranledige at beholderen mod ekstra betaling afhentes inde på grunden Anvendelse og fyldning af beholdere Sorteret, genanvendeligt plastemballageaffald, som fyldes i beholderen, skal være tømt og lægges løst i beholderen. Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og således at affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af dagrenovation kan ske forsvarligt, uden spild, og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren at holde beholderen ren. Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Med mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholderen for grundejerens regning Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald For husstande, som er tilmeldt helårsrenovation, afhentes plastemballageaffald som udgangspunkt 13 gange årligt (hver 4. uge) i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. For sommerhuse tilmeldt sommerhusrenovation samt kolonihaver afhentes plastemballageaffald i perioden 1. april til 30. september i forbindelse med den ordinære indsamling af papiraffald for husstande med helårsrenovation. I perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles der hver 8. uge ved sommerhuse med sommerhusrenovation. Plastemballageaffaldet skal være stillet frem for tømning/afhentning senest kl. 6 på tømningsdagen. Renovatøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis dette ikke er sorteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger. Side 27/45

30 Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger eller klyngehuse efter en konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer tømmes hver 14. dag eller efter behov. Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af plastemballageaffald, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom kommunalbestyrelsen kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret Øvrige ordninger Hvis plastemballageaffald ikke håndteres ved brug af denne ordning, skal genbrugspladsen benyttes. Genbrugspladsens anvisninger om sortering skal til enhver tid følges. 15 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Vejle Kommune Adgang til genbrugspladserne Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Vejle Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign Sortering på genbrugspladserne Borgeren og grundejeren kan på genbrugspladsen aflevere sit eget sorterede affald. Der kan afleveres de affaldstyper, som på det givne tidspunkt modtages på genbrugspladsen. Der kan ikke afleveres dagrenovation på genbrugspladserne med undtagelse af de særlige tilfælde, hvor dette konkret er anvist af kommunalbestyrelsen, jf. 9.9 i dette regulativ. Side 28/45

31 Affald, der ikke modtages på Vejle Kommunes genbrugspladser, anvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Klunsning og anden fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt. Ethvert forsøg på fjernelse af affald fra genbrugspladserne kan medføre politianmeldelse. Der kan gælde særlige regler og begrænsninger for modtagelse af bestemte affaldsfraktioner, hvor anden lovgivning eller arbejdsmiljøregler begrunder det. Dette kan f.eks. gælde for asbestaffald, PCB-holdigt affald, bildele, olietanke samt elektronikaffald. Ren jord op til 1 m 3 kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Ved større mængder ren jord eller ved forurenet jord henvises til Vejle Kommunes regulativ for jord. Regulativet for jord findes på kommunens hjemmeside. Hvis der forekommer perioder, hvor genbrugspladsen er lukket f.eks. som følge af strejke, vejrlig eller andre årsager, medfører dette ikke reduktion i affaldsgebyret. Vejle Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenterede ekstraomkostninger i forbindelse med håndtering af affald, der ikke af borgeren er behandlet i overensstemmelse med retningslinjerne (ordensreglementet for genbrugspladserne samt genbrugspladspersonalets anvisning). Dette kan f.eks. være udgifter til oprydning eller merudgifter ved håndtering af fejlsorteret affald. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC, som er en forkortelse af polyvinylchlorid, er et plastprodukt. PVC-affald skal sorteres i genanvendeligt PVC og ikke-genavendeligt PVC. Side 29/45

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 11-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra den 1. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...3 2 LOVGRUNDLAG...3 3 DEFINITIONER...3 4 GEBYRER...4 5 KLAGE M.V....4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF...4 7 BEMYNDIGELSE...5

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune INDLEDNING 3 1 FORMÅL 4 2 LOVGRUNDLAG 4 3 DEFINITIONER 4 4 GEBYRER 5 5 KLAGE M.V. 5 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 5 7 BEMYNDIGELSE 6 8 IKRAFTTRÆDELSE 6

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-11-2017 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD NORDDJURS OG SYDDJURS KOMMUNER FORSLAG JUNI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel del... 3 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer...

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2017 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Gebyrer...4 5 Klage m.v...4 6 Overtrædelse og straf...4 7 Bemyndigelse...4

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Standardregulativ for husholdningsaffald- 2012

Standardregulativ for husholdningsaffald- 2012 Standardregulativ for husholdningsaffald- 2012 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Ikast-Brande Kommune med

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere