Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: Institutionsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen"

Transkript

1 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: elevbetaling på frie kostskoler 2007 og 2008

2 2 Sammendrag Tilsynet med elevbetaling på frie kostskoler 2007 og 2008 omfatter en undersøgelse af, om skolerne fastsætter elevbetalingen på såvel korte som lange kurser i overensstemmelse med reglerne om mindste elevbetaling. Det er et krav for alle frie skoler, at skolerne skal have andre indtægter end statstilskud. Dette skyldes, at de frie skoler er et alternativ til de offentlige skoler, hvorfor skolerne ikke alene skal finansieres af det offentlige. På de frie kostskoler omfatter deltagelsen i et kursus desuden mere end undervisning. Et kursus omfatter således også kost, logi og samvær. Endelig kan der ligge en indirekte kvalitetskontrol af kurserne i kravet om egenbetaling. Alle frie kostskoler er omfattet af bestemmelserne om elevbetaling. Ministeriet har vurderet, at det vil give anledning til flest problemstillinger, hvis der bliver fokuseret på folkehøjskolerne. Tilsynet omfatter således kun folkehøjskoler. Reglerne om mindste elevbetaling fremgår af 11, stk. 2-5, i lov om frie kostskoler, hvoraf følgende fremgår: - at mindste elevbetalingen fastsættes på de årlige finanslove - at mindste elevbetalingen ikke omfatter betaling, der opkræves til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner - at en skole efter individuel vurdering kan nedsætte elevens egenbetaling til halvdelen af den mindste elevbetaling, der fastsættes på de årlige finanslove Tilsynet viser, at skolerne især har svært ved at administrere muligheden for efter individuel vurdering at nedsætte en elevs egenbetaling til halvdelen af den mindste elevbetaling, der fastsættes på de årlige finanslove. Denne rapport sendes til samtlige folkehøjskoler. Ministeriet vil overveje at gennemføre et yderligere tilsyn på et senere tidspunkt, hvor manglende overholdelse af reglerne om mindste elevbetaling vil kunne få tilskudsmæssige konsekvenser. Tilsynet viser desuden, at der er behov for, at det understreges over for skolerne, at elevlisterne løbende skal udfyldes og udfyldes fuldstændigt.

3 3 Regelgrundlag Det følger af 11, stk. 2, 3. pkt. i lov om frie kostskoler, at beløb, der opkræves til individuelle formål og særskilt til ekskursioner, ikke indgår i den betaling, der skal opfylde kravet om mindste elevbetaling. Det følger af 11, stk. 3 og 4, i lov om frie kostskoler, at højskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og efterskoler (for elever, der ikke modtager statslig elevstøtte) kan nedsætte en elevs egenbetalingen til halvdelen af det på finansloven fastsatte beløb. Der er tale om minimumsgrænser for en elevs egenbetalingen. En sådan nedsættelse af elevbetalingen kræver, at skolen foretager en individuel vurdering, dvs. konkret kan begrunde de særlige tilfælde, hvor den har givet nedsættelse af elevbetalingen, jf. de specielle bemærkninger til 11 i lovforslag nr. L 160/1999. Se i øvrigt bilag 1 for en mere udførlig gennemgang af regelgrundlaget. Tilsynets gennemførelse Baggrunden for tilsynet Tilsynet er et led i ministeriets institutionelle tilsyn og fremgår af ministeriets tilsynsplan for 2007/08 og tilsynsplan for 2008/09. Af tilsynsplanerne for de frie kostskoler fremgår bl.a.: I fravær af den indholdsmæssige styring, der findes på de nationalt anerkendte kompetencegivende uddannelser, er overholdelse af tilskudsbestemmelser en forudsætning for at modtage tilskud. [ ] Tilsynet vil omfatte bl.a. følgende aktiviteter: - Undersøgelse af, om skolerne fastsætter elevbetalingen på såvel korte som lange kurser i overensstemmelse med reglerne herom. Alle frie kostskoler er omfattet af bestemmelserne om elevbetaling. Ministeriet har vurderet, at det vil give anledning til flest problemstillinger, hvis der bliver fokuseret på folkehøjskolerne. Tilsynet omfatter således kun folkehøjskoler. Indkaldelse af stikprøvemateriale På baggrund af tilsynsplanen for 2007/08 igangsatte ministeriet i foråret 2007 et tilsyn med folkehøjskolernes fastsættelse af elevbetalingen i forbindelse med såvel korte som lange kurser. Ministeriet videreførte tilsynet i 2008, hvor yderligere to folkehøjskoler blev inddraget i tilsynet. Tilsynet blev gennemført som en stikprøve på i alt 10 skoler, hvilket svarer til ca. 13 % af folkehøjskolerne. Højskolerne er valgt således, at de

4 4 udvalgte skoler repræsenterer et bredt udsnit af højskolerne, herunder hvad angår økonomiske forhold. Endvidere er det bl.a. stillet som et kriterium, at skolerne har en del rejseaktiviteter. Undervisningsministeriet har i forbindelse med tilsynet anmodet skolerne om at indsende følgende materiale til ministeriet: - Skolebrochurer - Kopi af elevkvitteringer for betalt kursusophold på udvalgte kurser - Elevlister for de udvalgte kurser - Redegørelse for elevbetalingsproceduren Redegørelsen skulle indeholde oplysninger om proceduren for elevbetaling, herunder om den fastsatte elevbetaling dækkede udgifter til rejser og kursusmateriale. Såfremt kurset indbefattede rejseaktivitet, skulle der ligeledes redegøres for, om betalingen var en del af elevbetalingen, og om rejseomkostningerne blev nedsat via elevbetalingen, herunder om skolerne ydede tilskud til rejsen. Folkehøjskolernes Forening i Danmark blev inden igangsættelsen af tilsynet hørt angående fremgangsmåde, tidsplan m.v. Materialet blev gennemgået i ministeriet, og i flere tilfælde blev skolerne bedt om at indsende supplerende materiale. Stikprøven omfattede i 2007 følgende folkehøjskoler: Væksthøjskolen Djursland Vrå Højskole Løgumkloster Højskole Odder Højskole Nordfyns Folkehøjskole Idrætshøjskolen i Århus Rønde Højskole International Apostolsk Højskole I 2008 blev følgende folkehøjskoler ligeledes inddraget i tilsynet: Vallekilde Højskole Rørvig Folkehøjskole Tilsynets resultater Generelt Tilsynet medførte store mængder af meget forskelligartet materiale. I mange tilfælde havde elever betalt en lavere pris end den på finansloven fastsatte mindste elevbetaling.

5 5 For de fleste skolers vedkommende kan det ikke ses af materialet, om der er bevilget en nedsat betaling ud fra en individuel vurdering. I mange tilfælde havde skolerne også nedsat elevbetalingen til et lavere beløb end den normale elevbetaling på skolen, men sådan at elevbetalingen fortsat lå over den på finansloven fastsatte mindste elevbetaling. Sådanne nedsættelser kan skolerne frit give eleverne, så længe skolerne overholder øvrig lovgivning, jf. gennemgang af regelgrundlaget i bilag 1. I det følgende vil der særskilt blive redegjort for tilsynets resultater, for så vidt angår betaling til individuelle formål, nedsættelse af elevbetalingen efter individuel vurdering (under den på finansloven fastsatte mindste elevbetaling) og udfyldelse af elevlister. Betaling til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner Få skoler sondrer i elevkvitteringerne mellem betaling til individuelle formål og øvrig elevbetaling. Det fremgår derfor ikke af materialet, om en konkret betaling gik til individuelle formål eller til almindelig elevbetaling. Hver elev havde blot indbetalt et eller flere beløb til skolen uden angivelse af, hvad disse beløb dækkede. Ministeriet anser ikke dette for problematisk, da det afgørende, for om der er tale om betaling til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner, er aftalen mellem skolen og eleven om et kursus og betalingen herfor. Af skolernes redegørelse for elevbetalingsproceduren fremgik bl.a. følgende: Væksthøjskolen Djursland angiver, at eleverne ved rejsekurser betaler for rejsen til et rejsebureau. Derudover betaler eleverne et særskilt beløb til højskolen, som dækker ugen op til rejsen med undervisning, kost og logi og materialer samt undervisning og materialer på rejsen. Elever på lange kurser betaler ud over elevbetalingen et fast beløb for materialer ved kursets start og tilbydes derudover supplerende materialer mod egen betaling. Endelig er der tillæg for stjernekurser, eneværelse, fritagelse for arbejdsopgaver, leje af sengetøj, rengøring af værelse og deltagelse i særlig undervisning (Hoppet til Jobbet). Vrå Højskole angiver, at der betales særskilt for materialeudgifter, tillæg for eneværelse, leje af linned og et diættillæg for specialkost. Løgumkloster Højskole angiver, at der er tillæg for enkeltværelse. På korte rejsekurser prissættes højskoledelen og rejsedelen hver for sig, og skolen yder ikke tilskud til rejsen. På skolens lange kursus er betalingen af studierejsen en del af kursusafgiften. Skolen dækker forskellen mellem den budgetterede og den realiserede omkostning til rejsen. Herudover betales

6 6 der særskilt for materialer, herunder undervisningsmaterialer, kopier og print, højskolesangbogen, elevbillede og spontane fællesaktiviteter. Odder Højskole angiver, at kost, logi, undervisning og en uges rejse er inkluderet i skolens elevbetaling. Derudover indbetales der særskilt til materialer efter forbrug. Desuden kan afbestillingsforsikring og sygeforsikring have betydning for rejsens pris. Der kan også betales ekstra for eneværelse både på skolen og på rejsen. Nordfyns Folkehøjskole opkræver særskilt betaling for studieture og opkræver en større elevbetaling for enkeltværelse. Idrætshøjskolen i Århus angiver, at der er tillæg for enkeltværelse, brugerbetaling ved særlige aktiviteter og rejser. Før skolestart indbetales der desuden et depositum, der anvendes til bøger, kompendier, materialer samt deltagelse i diverse arrangementer (eksempelvis film, teater, koncerter og sportskampe). Rønde Højskole angiver, at elevbetalingen inkluderer almindelige kursusmaterialer. Hvis en elev ønsker at bruge specielle materialer, f.eks. lærred i kunstundervisningen, specielle materialer i tekstilundervisningen, betales der særskilt herfor. Rønde Højskole angiver, at der betales særskilt for studierejser. Endelig angiver Rønde Højskole, at der på korte kurser betales særskilt ud fra hvilken værelseskategori, eleven ønsker, men at ekskursioner og forbrug i værksteder er indregnet i elevbetalingen. International Apostolsk Højskole opkræver tillæg for deltagelse i ekstra fag (rådgivningsskole, lovsangsskole og lederskole) samt tillæg for eneværelse og leje af linned. Vallekilde Højskole angiver, at der på de korte kurser er tillæg for enkeltværelse med bad, og på de lange kurser er tillæg for både enkeltværelse og dobbeltværelse med bad. Rørvig Folkehøjskole angiver, at der på lange kurser betales tillæg for enkeltværelse. På korte kurser er der både tillæg for enkeltværelse og for eget bad. På både korte og lange kurser angiver skolen, at sengelinned og håndklæder kan lejes af skolen. Ministeriets bemærkninger til skolernes redegørelser for elevbetalingsproceduren: Hvis en skole opkræver et særskilt beløb for en ydelse, skal beløbet ikke indgå i den betaling, der skal opfylde kravet om mindste elevbetaling. De nævnte tillæg er opkrævninger ud over den almindelige ugepris for kurserne. Tillæggene skal derfor ikke indgå i vurderingen af, om kravet om en mindste elevbetaling er opfyldt.

7 7 Nedsættelse efter individuel vurdering Flere skoler havde nedsat elevbetalingen i meget stort omfang. Løgumkloster Højskole havde f.eks. nedsat elevbetalingen på skolens lange kursus i 2007 for 17 ud af 30 elever til under det på finansloven fastsatte beløb. Nordfyns Folkehøjskole havde nedsat elevbetalingen for 37 ud af 88 elever til under beløbet på finansloven. International Apostolsk Højskole havde tilsvarende nedsat betalingen for 24 ud af 60 elever på deres sommerkursus i Vrå Folkehøjskole havde nedsat elevbetalingen for alle på et kort kursus. Af skolernes redegørelser fremgår derudover bl.a. følgende: Væksthøjskolen Djursland angiver ikke i materialet indsendt til ministeriet, at der mulighed for at få nedsat elevbetalingen. På trods af dette havde 12 ud af 34 elever på skolens lange kursus betalt en ugepris under mindsteprisen fastsat på finansloven. Vrå Folkehøjskole havde nedsat prisen for alle deltagere af et kursus med den begrundelse, at alle deltagere var pensionister. Løgumkloster Højskole har følgende kriterier for en nedsættelse af elevbetalingen ud fra en individuel vurdering: - Elevens økonomiske situation og økonomiske trang. - Elevens baggrund i øvrigt herunder familiære forhold og uddannelsesmæssige forhold. - Elevens personlige forhold herunder sygdom, trafikuheld o.l. - Elevens motivation for højskoleopholdet og skolens vurdering af det personlige udbytte af et højskoleophold. Skolen angiver, at skolen ud fra disse kriterier i 2007 ydede støtte til elever, der ellers ikke havde kunnet gennemføre et højskoleophold. Odder Højskole angiver i redegørelsen til ministeriet, at kurser, der ikke er solgt, kan sættes på udsalg. Skolen angiver ikke, om dette sker til en pris under den på finansloven fastsatte mindste elevbetaling. Nordfyns Folkehøjskole angiver elevens økonomiske formåen som begrundelse for nedsættelse af elevbetalingen. Nordfyns Folkehøjskole angiver desuden, at skolen har mange elever, der kommer fra lavindkomstgrupper i samfundet. Derfor er der nogle gange sket en reduktion af elevbetalingen til en gruppe med samme økonomiske vilkår, f.eks. indvandrere. Idrætshøjskolen i Århus beskriver, at skolen evt. kan yde tilskud til elevbetaling, og at skolen primært yder tilskud til elever, som er aktive ledere eller trænere i en idrætsforening og har været det i mindst en sæson, eller til elever som ønsker at være elever på skolen i både efterår og forår.

8 8 Rønde Højskole angiver, at der er mulighed for at søge skolen om nedsættelse af elevbetalingen, og at dette sker ved en individuel ansøgning og vurdering. Skolen angiver ikke særlige kriterier. Skolen angiver dog, at der kun ydes rabat på korte kurser ved helt specielle forhold. International Apostolsk Højskole beskriver i sin redegørelse en fripladsordning. Skolen angiver, at der hvert år i skolens budget afsættes en økonomisk ramme for tildeling af fripladser. Inden for den budgetterede ramme kan skolens ledelse frit tildele elever delvis friplads. Såfremt skolens ledelse ønsker at tildele fripladser ud over den budgetterede ramme, skal tildelingen af friplads forelægges for bestyrelsen. Det fremgår ikke af redegørelsen, hvilke kriterier skolens ledelse lægger til grund for fripladstildelingen, eller hvilken pris eleverne betaler, hvis de får en friplads. Vallekilde Højskole angiver, at elevbetalingen kan nedsættes på både korte og lange kurser. Ved korte kurser kan elevbetalingen blive nedsat ud fra en vurdering af den enkelte elevs økonomiske situation. Ved lange kurser er det især elevens økonomiske forhold og motivation for deltagelse i kurset, der tillægges betydning. Rørvig Folkehøjskole angiver ikke nogen mulighed for at nedsætte elevbetalingen, men elevkvitteringerne viser, at dette sker. Ministeriets bemærkninger til skolernes redegørelser for nedsættelse efter individuel vurdering: En skole må kun i særlige tilfælde udnytte muligheden for at nedsætte elevbetalingen til et beløb under beløbet på finansloven. En nedsættelse af elevbetalingen må derfor udgøre undtagelsen. Det er således i strid med kravet om en mindste elevbetaling, hvis en skole vurderer, at deres elever ofte giver anledning til en nedsættelse af elevbetalingen. En nedsættelse af elevbetalingen, til et beløb under det på finansloven fastsatte, skal desuden ske ud fra en individuel vurdering. En skole kan fastsætte kriterier, som vil indgå i vurderingen, men opfyldelsen af kriterierne kan ikke automatisk medføre en nedsættelse af elevbetalingen til et beløb under beløbet på finansloven. Der skal altid foretages en individuel vurdering, hvor alle elevens forhold skal tages i betragtning, herunder elevens økonomiske forhold. Lov om frie kostskoler fastsætter ikke regler for, hvilke kriterier der kan indgå i vurderingen, men kriterierne skal være i overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt. Nogle skoler giver rabat for deltagelse i flere kurser inden for et kalenderår. En sådan rabat kan ikke anses for en individuel vurdering, hvorfor deltagelse i flere kurser inden for et kalenderår ikke kan begrunde en nedsættelse af elevbetalingen til et beløb, der ligger under den på finans-

9 9 loven fastsatte mindste elevbetaling. Hvis der er tale om en pris, der ligger over beløbet på finansloven, kan frie kostskoler godt holde udsalg eller lignende for at få fyldt kurser op, men skolens behov, f.eks. for flere elever, må aldrig indgå i vurderingen af, om der skal ske en nedsættelse af elevbetalingen til et beløb under beløbet på finansloven. Skolen kan lade det indgå i vurderingen, om eleven er aktiv leder eller træner i en idrætsforening, men alle elevens forhold skal tages i betragtning, herunder elevens økonomiske forhold. En skole behøver ikke at gøre opmærksom på muligheden for at få elevbetalingen nedsat. Der er ingen pligt til at nedsætte elevbetalingen til et beløb under beløbet på finansloven uanset omstændighederne. Der er intet til hinder for, at en fri kostskole fastsætter en ramme på sit budget til nedsættelse at elevbetalingen, og at en overskridelse af rammen skal godkendes af bestyrelsen. Hvis nedsættelsen medfører en nedsættelse af elevbetalingen til et beløb under det på finansloven fastsatte, skal nedsættelsen tildeles ud fra en individuel vurdering og kun i særlige tilfælde. Udfyldelse af elevlister Flere skoler havde ikke udfyldt de af ministeriet udfærdigede elevlister eller udfyldt dem mangelfuldt. Det skal derfor understreges over for skolerne, at elevlisterne skal udfyldes og udfyldes fuldstændigt. Tilsynet blev desuden besværliggjort af, at der ikke er en mulighed for at angive, hvem der er CIRIUS-elever på elevlisterne. CIRIUS-elever er elever, der er statsborgere og har fast bopæl i Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn og som i henhold til 27 a, stk. 1, sidste pkt., i lov om frie kostskoler er undtaget fra kravet i 11, stk. 4, i lov om frie kostskoler om en mindste elevbetaling. En sådan kolonne kan let tilføjes under overskriften statsborgerskab på elevlisten. Dette vil medføre en forøget administrativ udgift for skolerne, der ikke vurderes at stå mål med fordelen for ministeriet. Der vil derfor ikke blive tilføjet en sådan kolonne. Tilsynet var desuden blevet lettet, hvis ugeprisen for den enkelte elev havde fremgået af elevlisterne. Dette kan let tilføjes ministeriets skema og vil ligeledes medføre en forøget administrativ udgift for skolerne. Det kan dog medføre, at skolerne bliver mere bevidste om størrelsen på elevbetalingen. Ministeriet vil derfor overveje, om kursets almindelige ugepris skal angives øverst på skemaet sammen med de øvrige stamoplysninger vedrørende kurset, og om der på skemaet skal tilføjes en kolonne, hvor skolen skal angive en elevs konkrete ugebetaling, hvis elevbetalingen for den pågældende elev er nedsat til et beløb under mindste

10 10 elevbetalingen fastsat på årets finanslov. Da skolerne kun i særlige tilfælde må nedsætte elevbetalingen til et beløb under beløbet på finansloven, vil dette kun medføre en begrænset forøgelse af den administrative byrde for skolen. Endelig er det et krav, at, i det omfang et kurset er opdelt i hold, klasser, linjer eller lignende, skal dette fremgå af elevregistreringsskemaet, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelse om tilskud m.v. til frie kostskoler ( 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 703 af 30. juni 2008). Det fremgår dog ikke af de af ministeriet udfærdigede elevlister, hvordan en sådan registrering skal foretages. Ingen af skolerne har forsøgt at lade hold, klasser, linjer eller lignende fremgå af elevlisterne. Kravet er blevet ændret ved den seneste ændring af bekendtgørelsen om tilskud m.v. til frie kostskoler. I det omfang kurset er opdelt i hold, klasser, linjer eller lignende, skal dette i stedet fremgå af skemaer udformet af skolen. Konklusioner på tilsynet Generelt Tilsynet med elevbetaling på frie kostskoler 2007 og 2008 omfatter en undersøgelse af, om skolerne fastsætter elevbetalingen på såvel korte som lange kurser i overensstemmelse med reglerne om mindste elevbetaling. Tilsynet viser, at skolerne især har svært ved at administrere muligheden for efter individuel vurdering at nedsætte en elevs egenbetaling til halvdelen af den mindste elevbetaling, der fastsættes på de årlige finanslove. Betaling til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner Tilsynet viser, at få skoler ved selve betalingen sondrer mellem almindelig elevbetaling og betaling til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner. Det afgørende er da også, om skolen har fastsat et særskilt beløb i aftalerne med eleverne. Hvis det er tilfældet, skal beløbet ikke indgå i den betaling, der skal opfylde kravet om mindste elevbetaling. Angivelsen af betaling til individuelle formål i brochure, tilmeldingsblanket og lignende markedsføring af kurset vil indgå i vurderingen af, hvilken aftale der er indgået med eleverne. Nedsættelse efter individuel vurdering Tilsynet viser, at flere skoler i meget stort omfang nedsætter elevbetalingen til et beløb under den på finansloven fastsatte mindste elevbetaling. Dette er i strid med kravet om, at en skole kun i særlige tilfælde kan give nedsættelse af elevbetalingen til et beløb under beløbet på finansloven. Tilsynet viser desuden, at flere skoler undlader at foretage en individuel vurdering og i stedet opstiller generelle kriterier, der automatisk medfører

11 11 en nedsættelse af elevbetalingen. Dette er i strid med kravet i 11, stk. 3, i lov om frie kostskoler om, at skolen skal foretage en individuel vurdering ved nedsættelse af elevbetalingen under mindste elevbetalingen fastsat på finansloven. Denne rapport sendes til samtlige folkehøjskoler. Ministeriet vil overveje et yderligere tilsyn på et senere tidspunkt, hvor manglende overholdelse af reglerne om mindste elevbetaling vil kunne få tilskudsmæssige konsekvenser. Alternativt kan muligheden for nedsættelse af egenbetalingen til et beløb under det på finansloven fastsatte ændres. Reglen kan enten helt afskaffes, eller det kan fremgår direkte af lovteksten, at en nedsættelse til et beløb under beløbet på finansloven kun kan ske i særlige tilfælde. En sådan opfølgning på tilsynet vil kræve lovændring.

12 12 Bilag 1 Regelgrundlag Lov om frie kostskoler: Bekendtgørelse nr af 21. november 2006 af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). L 160/1999: Lovforslag L 160 fremsat den 16. december 1999 (lov nr. 479 af 31. maj 2000 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)). L 112/2001: Lovforslag L 112 fremsat den 21. februar 2002 (lov nr. 275 af 8. maj 2002 (Forenkling af tilskudsregler m.v.)). Finanslov for finansåret Finanslov for finansåret Bekendtgørelse om tilskud m.v. til frie kostskoler: Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Tilsyn Det fremgår af 52 i lov om frie kostskoler, at undervisningsministeren fører tilsyn med skolerne. Tilsynet skal sikre, at lovens overordnede mål på området realiseres, og at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med de regler, der er en betingelse for at modtage tilskud. Elevbetaling Lov om frie kostskoler 11 lyder som følger: 11. Skolen skal have andre indtægter end statstilskud. Stk. 2. For deltagelse i et kursus fastsætter skolen en elevbetaling. Elevbetalingen må ikke være væsentligt over gennemsnittet for skoleformen. Mindste elevbetaling fastsættes på de årlige finanslove. Mindste elevbetaling omfatter ikke betaling, der opkræves til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner. Stk. 3. Skolen kan efter individuel vurdering nedsætte elevens egenbetaling, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4. For elever på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og for elever på efterskoler, der ikke modtager statslig elevstøtte, skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af den af ministeriet fastsatte mindste egenbetaling, jf. stk. 2. Stk. 5. For elever på efterskoler, der modtager statslig elevstøtte, skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af det beløb, der fremkommer ved at fradrage den maksimale statslige elevstøtte i den af ministeriet fastsatte mindste elevbetaling, jf. stk. 2. Den mindste ugentlige elevbetaling i 2007 for højskoler (Finanslov for finansåret 2007, ): For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: Kostelever Dagelever

13 13 - kurser af mindst 12 ugers varighed 741 kr. 594 kr. - kurser under 12 ugers varighed 886 kr. 694 kr. For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: - kurser af mindst 12 ugers varighed 401 kr. 354 kr. - kurser under 12 ugers varighed 546 kr. 455 kr. Den mindste ugentlige elevbetaling i 2008 for højskoler (Finanslov for finansåret 2008, ): Kostelever Dagelever For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: - kurser af mindst 12 ugers varighed 761 kr. 610 kr. - kurser under 12 ugers varighed 910 kr. 713 kr. For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: - kurser af mindst 12 ugers varighed 412 kr. 364 kr. - kurser under 12 ugers varighed 561 kr. 467 kr. De fleste elever på højskoler er kostelever og er fyldt 18 år ved kursets begyndelse. Det er derfor især beløbene på 741 kr. og 886 kr., der er relevante for kurser i 2007 og beløbene på 761 kr. og 910 kr., der er relevante for kurser i Der er i tilsynet fokuseret på bestemmelserne om mindste elevbetaling. Det er et krav for alle frie skoler, at skolerne skal have andre indtægter end statstilskud. Dette skyldes, at de frie skoler er et alternativ til de offentlige skoler, hvorfor skolerne ikke alene skal finansieres af det offentlige. På de frie kostskoler omfatter deltagelsen i et kursus desuden mere end undervisning. Et kursus omfatter også kost, logi og samvær. Endelig kan der ligge en indirekte kvalitetskontrol af kurserne i kravet om egenbetaling, da eleverne eller andre, der betaler for elevernes kursus, vil vurdere, om et kursus har en tilstrækkelig kvalitet til, at man ønsker at gå på og/eller betale for kurset. I den forbindelse vil kursets pris have betydning for elevers og andres krav til kvalitet. Ud over reglerne om mindste elevbetaling er der i 11, stk. 2, 2. pkt., i lov om frie kostskoler også en regel om, at elevbetalingen ikke må være væsentligt over gennemsnittet for skoleformen. Tilsynet har ikke omfattet denne regel, hvis formål er at sikre, at kurser på frie kostskoler er åbne for alle, og at skolerne ikke genererer et større overskud i forbindelse med den statsstøttede aktivitet.

14 14 Der er ikke krav om, at det er eleven selv, der betaler elevbetalingen på frie kostskoler. Elevbetalingen kan f.eks. blive betalt af forældre, elevens hjemkommune eller en fond. Betaling til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner I lov nr. 479 af 31. maj 2000 lyder 11, stk. 2, som følger: Stk. 2. For deltagelse i et kursus fastsætter skolen en elevbetaling. Elevbetalingen må ikke være væsentligt over gennemsnittet for skoleformen. Undervisningsministeren fastsætter regler om mindste elevbetaling. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 11 i L 160/1999, at: Af regler fastsat i henhold til den gældende 19, stk. 2, fremgår, at elevbetalingen i relation til lovens betingelser ikke omfatter beløb, der opkræves individuelt, f.eks. betaling for enkeltværelser, særlige materialer i forbindelse med undervisningen og ekskursioner. Disse regler påtænkes ikke ændrede. Ved 2, nr. 3, i lov nr. 275 af 8. maj 2002 bliver 11, stk. 2, 3. pkt., ophævet og i stedet indsættes: Mindste elevbetaling fastsættes på de årlige finanslove. Mindste elevbetaling omfatter ikke betaling, der opkræves til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 2, nr. 3, i L 112/2001, at: Det foreslås at samle bestemmelserne i lovens 11, stk. 2, og tilskudsbekendtgørelsens 8 om elevbetaling i én bestemmelse. Bemyndigelsen til at udstede nærmere regler bliver overflødig, herunder den årlige regulering i tilskudsbekendtgørelsen af den mindste ugentlige elevbetaling, ved, at beløbet foreslås fastsat på de årlige finanslove. I den daværende tilskudsbekendtgørelses 8 er fastsat følgende (bekendtgørelse nr af 18. december 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr af 14. december 2001): Den mindste ugentlige elevbetaling skal være i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Elevbetalingen efter stk. 1 omfatter ikke beløb, der opkræves til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner. I bilag 1 var den mindste ugentlige elevbetaling fastsat svarende til den nuværende fastsættelse på finansloven. Konklusion vedrørende betaling til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner Det følger af 11, stk. 2, 3. pkt., at beløb, der opkræves til individuelle formål og særskilt til ekskursioner, ikke indgår i den betaling, der skal opfylde kravet om mindste elevbetaling. På trods af ændringerne i formuleringen af bestemmelsen er der ikke ændret ved indholdet i bestemmelsen.

15 15 Opkrævning til individuelle formål må anses for opkrævninger ud over den almindelige ugepris for kurset, dvs. opkrævninger til særlige arrangementer, enkeltværelse, studierejser, udgifter til et stort individuelt materialeforbrug m.v. Det er uden betydning, om opkrævningen foregår ved tilmeldingen samtidig med betalingen af den almindelige ugepris for kurset, eller om opkrævningen foregår på et andet tidspunkt end ved tilmeldingen. Det afgørende er, om skolen har fastsat et særskilt beløb. Hvis det er tilfældet, indgår beløbet ikke i den betaling, der skal opfylde kravet om mindste elevbetaling. En skole kan lade udgifterne til særlige arrangementer, enkeltværelse, studierejser, udgifter til stort materialeforbrug m.v. blive dækket af elevbetalingen, dvs. ikke opkræve et særskilt beløb. Dette medfører, at disse udgifter indgår i den betaling, der skal opfylde kravet om mindste elevbetaling. Nedsættelse efter individuel vurdering I lov nr. 479 af 31. maj 2000 lyder 11, stk. 3, som følger: Skolen kan efter en individuel vurdering nedsætte elevens egenbetaling. For elever på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der ikke modtager kommunal elevstøtte, jf. 34, skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af den i stk. 2 nævnte mindste elevbetaling. For elever på ungdomshøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der modtager kommunal elevstøtte, jf. 34, skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af den i stk. 2 nævnte mindste elevbetaling med fradrag af den maksimale statslige og kommunale elevstøtte. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 11 i L 160/1999, at: Bestemmelsen i stk. 3 giver skolen mulighed for at nedsætte elevens egenbetaling til halvdelen af mindste elevbetalingsbeløbet. Den tidligere bestemmelse har givet skolen mulighed for i særlige tilfælde at yde op til halv friplads. Dette har efter omlægningen af elevstøtten til driftstilskud til elever på højskoler vist sig problematisk, idet der har været kollision af fripladsreglen og den individuel supplerende elevstøtte. Skolen skal konkret kunne begrunde de enkelte særlige tilfælde, hvor den har givet nedsættelse af elevbetalingen. Ved 2, nr. 4, i L 112/2001 bliver 11, stk. 3, ophævet og i stedet indsættes: Stk. 3. Skolen kan efter individuel vurdering nedsætte elevens egenbetaling, jf. dog stk. 4 og 6. Stk. 4. For følgende elever skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af den i stk. 2 nævnte mindste elevbetaling: 1) Elever på folkehøjskoler. 2) Elever på ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der ikke modtager kommunal elevstøtte, jf ) Elever på efterskoler, der ikke modtager statslig og kommunal elevstøtte.

16 16 Stk. 5. For elever på ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der modtager kommunal elevstøtte, jf. 34, skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af det beløb, der fremkommer ved at fradrage den kommunale elevstøtte i den i stk. 2 nævnte mindste elevbetaling. Stk. 6. For elever på efterskoler, der modtager statslig og kommunal elevstøtte, skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af det beløb, der fremkommer ved at fradrage den maksimale statslige elevstøtte og den kommunale elevstøtte i den i stk. 2 nævnte mindste elevbetaling. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 2, nr. 4, i L 112/2001, at: Der foreslås en præcisering af bestemmelsen i lovens 11, stk. 3, om nedsættelse af elevers egenbetaling, idet forslaget præciserer, hvorledes den mindste egenbetaling beregnes. I praksis kan egenbetalingen nedsættes, dels ved at skolen i konkrete tilfælde kan bestemme, at den af skolen fastsatte elevbetaling nedsættes, dels ved hjælp af individuel elevstøtte, jf. 30, stk. 1, nr. 2, for elevstøtteberettigede efterskoleelever, og 37, stk. 1, for elever på folkehøjskoler, herunder ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og dels eventuelt også som en kombination af puljestøtte og nedsættelse af den af skolen fastsatte elevbetaling. De foreslåede bestemmelser i 11, stk. 4-6, indeholder minimumsgrænser for elevernes egenbetaling. Konklusion vedrørende nedsættelse efter individuel vurdering Det følger af 11, stk. 3 og 4, i lov om frie kostskoler, at højskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og efterskoler (for elever, der ikke modtager statslig elevstøtte) kan nedsætte en elevs egenbetaling til halvdelen af det på finansloven fastsatte beløb. For elever på efterskoler, der modtager statslig elevstøtte, skal egenbetalingen mindst udgøre halvdelen af det beløb, der fremkommer ved at fradrage den maksimale statslige elevstøtte i det på finansloven fastsatte beløb, jf. 11, stk. 5, i lov om frie kostskoler. Der er tale om minimumsgrænser for en elevs egenbetaling. En sådan nedsættelse af elevbetalingen kræver, at skolen foretager en individuel vurdering, dvs. konkret kan begrunde de særlige tilfælde, hvor den har givet nedsættelse af elevbetalingen. Kravet om en individuel vurdering kan ikke erstattes af regler eller kriterier for, hvornår elevbetalingen kan nedsættes til et beløb under beløbet på finansloven. Skolerne kan fastsætte kriterier, som vil indgå i vurderingen, men opfyldelsen af kriterierne kan ikke automatisk medføre en nedsættelse af elevbetalingen til et beløb under beløbet på finansloven. En skole kan derfor ikke vurdere, at alle elever, der f.eks. opfylder nogle kriterier fastsat af skolen, kan få nedsat elevbetalingen. Der skal altid foretages en individuel vurdering, hvor alle elevens forhold skal tages i betragtning. Lov om frie kostskoler fastsætter ikke regler for, hvilke kriterier der kan indgå i vurderingen. Det skal dog altid være elevens forhold, der vurderes. Skolens forhold kan ikke indgå i vurderingen. Da der er tale om en

17 17 nedsættelse af elevbetalingen, må elevens økonomiske forhold altid tages i betragtning. De økonomiske forhold kan både tale for og imod en nedsættelse af elevbetalingen. En skole kan kun i særlige tilfælde udnytte muligheden for at nedsætte elevbetalingen til et beløb under det på finansloven fastsatte beløb. En nedsættelse af elevbetalingen må derfor udgøre undtagelsen. Hvis en skole ofte nedsætter elevbetalingen til et beløb under det på finansloven fastsatte beløb, vil det være i strid med kravet om en mindste elevbetaling. Lovgivning i øvrigt af relevans for nedsættelse af elevbetalingen Skolerne skal desuden overholde dansk lovgivning i øvrigt. Af relevans for skolernes vurdering vedrørende nedsættelse af elevbetalingen er lov om etnisk ligebehandling og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Lov om etnisk ligebehandling (lov nr. 374 af 28. maj 2003) skal forhindre forskelsbehandling og fremme ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Lov om ligestilling af kvinder og mænd (lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007) har til formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og sexchikane. Begge love fastslår, at der ikke er tale om en ulovlig forskelsbehandling, hvis der er tale om proportionale saglige formål.

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om folkehøjskoler 01. oktober 2013 Kulturministeriet sendte den 18. juni 2013 et udkast til forslag til lov om folkehøjskoler i offentlig

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, højskolesangbog,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

X og Y Ø Kommune. Til støtte herfor henviste I til oplysninger fra Undervisningsministeriet

X og Y Ø Kommune. Til støtte herfor henviste I til oplysninger fra Undervisningsministeriet X og Y Ø Kommune 16. marts 2009 Ved brev modtaget den 7. marts 2007 rettede I henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet Ø Kommune havde afslået at refundere de udgifter, I havde afholdt i forbindelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere