Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund."

Transkript

1 Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen, Leif Sørensen, Knud Larsen, Niels Søndergaard, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Steen Vestergaard, Carl V Christensen, Michael Madsen (afbud sygemeldt), Franciska Moser Thomsen. Gæster: Peter Andersen, Henriette Thorkildsen, Ole Christoffersen, Søren P. Sørensen, Hanne Søndergaard, Jørgen Maach, Maibritt Iversen, Poul Balle, (afbud ferie) Annette Tranberg (afbud kursus), Bjarne Vesterbrandt (afbud), Bo Villestofte (afbud kursus) Gæster på 1. dagen. Susanne Koch Møller, Claus Møller Frederiksen Marianne Mygind og Leif Fabrin. Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af protokol fra 17. møde den 7-8. december på Næsbylund. 3. Beretning fra virksomheden 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 5. Økonomi. 6. Sager til behandling. 7. Aktivitets liste 8. Meddelelser fra lokalgrupper 9. Kommende møder 10. Tema 11. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 337

2 1. Mødets åbning. En særlig velkomst til Franciska M Thomsen som deltog i bestyrelsesmødet for første gang, som repræsentant for Amir organisation. 2. Godkendelse af protokol. Protokol fra forrige møde godkendt uden bemærkninger. 3. Beretning fra virksomheden Informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 13/ Info nr. 20 Togservice Turn Around/feriedage ved ændret beskæftigelsesbrøk, kvalifikationsløn. 17/ Info nr. 21 Beskatning af personalebilletter. 23/ Info nr. 22 Julehilsen / Info nr. 1 Ændringer i faste ture/stj og pas Hovedbestyrelsen. Der er afholdt Hb møde den 8. februar. Hb blev udvidet med et nyt medlem, idet den nye områdegruppe SPO DSB vedligehold har fået overflyttet 138 medlemmer, og har dermed en sådan størrelse at det berettiger til repræsentation i hovedbestyrelsen. Per Jenner er valgt som områdegruppeformand, og dermed medlem af Hb. Sampension. Sampension har været i medierne for at have annulleret den hidtidige rentegaranti på 4.5 %. Forbundsformanden har bemærket, at Sampension har fået et imageproblem, og det vil være hensigtsmæssigt at få rettet op på det hurtigst muligt. Odderbanen. Forbundet er oplyst om at der etableres et aktieselskab DSB Århus A/S til drift af Grenåbanen og Odderbanen. Dette vil formentlig ikke medføre ændringer for togpersonalet. Den stikprøvevise billetkontrol vil fortsætte som en ydelse der købes af DSB. Lokomotivførerne ansættes i det nye selskab. Forbundet har udtrykt ønske om at der indgås selvstændig overenskomst med det nye selskab. Forbundsformanden, næstformanden og forbundssekretæren deltager i de indledende møder med den nye virksomhed. Når der er noget mere konkret, inddrages områdegrupperne. Ligeledes vil de berørte medlemmer blive orienteret når der er noget konkret at fortælle. Ændret afgangsprocedure DSB First. På foranledning af TPODSB er trafikstyrelsen tilskrevet den 13. december. Forbundet har redegjort for de betænkeligheder vi har ved den ændrede afgangsprocedure. Trafikstyrelsen har ikke svaret tilbage. Trafikpolitisk ordfører Magnus Heunicke (S) har foranlediget at der fra folketingets trafikudvalg er stillet et spørgsmål til transportministeren angående den manglende sikkerhed. Heller ikke herfra er modtaget svar. Forbundet afventer disse svar og træffer efterfølgende beslutning om evt. opfølgning. Undervejsrengøring i tog Arriva. Forbundet har været i dialog med Arriva samt dansk industri. 338

3 Sagen er nu lukket således, at det er aftalt, at de medarbejdere under 3F overenskomst, der udfører undervejsrengøring, ikke skal have kundevente opgaver, og at dette projekt ikke vil medføre reduktion i antallet af kundeservicemedarbejdere. HB seminar. Det er besluttet at der afholdes et HB seminar den 24. maj med emnet "indledende drøftelser om forbundets love og økonomi" med henblik på tilpasning på kongressen i Der er ligeledes afholdt ekstraordinært Hb møde den 15. februar. Her var eneste emne det indgåede CFU forlig. Forliget blev gennemgået og følgende udtalelse blev vedtaget af en enig hovedbestyrelse. Der er ikke meget at juble over, alligevel har hovedbestyrelsen accepteret CFU forliget. Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse finder CFU forliget utroligt magert. Men i en tid, hvor hele landet fortsat oplever krisetilstand, og hvor beskæftigelsen er faldende, må fagforeningerne også være realistiske i forhold til de opnåelige resultater. CFU forliget sikrer ikke reallønnen i overenskomstperioden, men den sikrer præcist så stor en lønfremgang i 2012, at man forventer at kunne sikre reallønnen mod yderligere udhulning. Ligeledes er det vigtigt at understrege at en accept af CFU forliget ikke er et udtryk for støtte til regeringens efterlønsreform. Dansk Jernbaneforbund kæmper sammen med resten af LO familien fortsat for en afvisning af regeringens planer for efterlønsområdet. I øjeblikket indledes forhandlingerne om fællesoverenskomst, virksomhedsoverenskomst og organisationsaftaler med DSB/DSB First, DSB S-tog, DSB vedligehold og Banedanmark. Der er en forventning om, at der her kan hentes nogle forbedringer, der gør at helhedsbilledet bliver en smule bedre. Dette vil der blive udsendt særskilt medlemsinformation om, når der foreligger nogle forhandlingsresultater. Hovedbestyrelsens accept af CFU forliget er foreløbig. Der vil blive taget stilling til det endelige overenskomstresultat, når forhandlingerne med virksomhederne er afsluttet. Forhandlingerne om organisationsaftalerne, og med virksomhederne er i gang, men der er ikke store forventninger, idet der ikke er store midler til rådighed. Der blev stillet spørgsmål om der var nogen udvikling i sangen om afgangsproceduren hos DSB First. Der er endnu ikke modtaget svar fra trafikministeren på trafikudvalgets spørgsmål. TPO vil opfordre DJ til at rykke. Forbundet har fået en henvendelse fra DSB der ønsker undervejsrengøring af personale uden for togene. Denne henvendelse bliver pt. behandlet HSU. Der er afholdt ordinært møde den 9. december. Referat er udsendt til bestyrelsen. Omstillingsvejledningen er opsagt med udgangen af januar 2011, og der er nedsat en arbejdsgruppe der skal komme med input til nye retningslinjer for omstilling af medarbejdere. Der skal afholdes valg af medarbejderrepræsentanter til DSB's bestyrelse. Det stående valgudvalg er gået i gang med forberedelserne, og valget afholdes i marts måned. Der er tre pladser i bestyrelsen. Der er i efteråret gennemført MTA light i de afdelinger, hvor ledelsen ikke var tilfredse med resultaterne i den ordinære MTA. Enkelte afdelinger har fortsat ikke vist fremgang til et tilfredsstillende resultat. Ledelsen har endnu ikke besluttet hvordan de vil håndtere disse OSU. Der er afholdt ordinært møde den 17. december. Referat er udsendt til bestyrelsen. 339

4 Der er sket ændringer i organiseringen i Fjern- og Regionaltog i løbet af Klargøring er blevet samlet. Udskillelse af Togvedligehold i et selvstændigt aktieselskab. Planlægning er samlet med direkte reference til Frank Olesen. Dermed er der lavet et nyt ledelses set-up Ny samlet samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation. Den nye udvalgsstruktur er nu ved at være på plads, der er udpeget medlemmer og lavet en mødeplan for hele året. Der skal laves en konkret aftale om den organisation, og udkast er drøftet. Den skal være underskrevet inden det første møde afholdes EAMSU. Den endelig sammensætning af det nye samarbejdsudvalg er afsluttet, og fra medarbejderside deltager følgende. TPO: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Niels Søndergaard. SPO: Per Svendsen. HK/AC Michael Mattern. AMIR: Michael Madsen, Franciska M. Thomsen, Henrik Korshavn (Logistik), Heidi Kristensen. (Administrationen). Fra ledelses side deltager: Susanne M. Koch, Claus Møller Frederiksen, Nina Aitzen, Kim Werup, Leif Fabrin, Marianne Mygind, John Haugaard. Der er også lavet et udkast til et årshjul, hvor aktiviteterne på de enkelte møder er indtegnet LAMSU. Endelig sammensætning af de nye LAMSU'er, som efter organisationsændringen med 2 regioner nu er blevet delt i to, er faldet på plads. Følgende personer repræsenter medarbejdersiden i LAMSU. Øst. TPO: John Kildsgaard, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm Laursen, Lillian Haaning. AMIR: Michael Madsen, Franciska M. Thomsen, Marianne H R Hyltoft, Per Schuster. Ledelsen: Marianne Mygind, Lykke Hess. TPL ere er endnu ikke udpeget. Vest. TPO: John Kildsgaard, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Steen Vestergaard. AMIR. Michael Madsen, Bjarne Vinum, Maibritt Iversen, Helle Hvidkjær, Hans Jørgen Steenberg. Ledelsen: Leif Fabrin, Carsten Cordtz, Tina F. Jensen, Frank Østerbro, Lars K. Mortensen. Det er aftalt, at der i vest kun er 4 repræsentanter fra TPO og AMIR fra 1. januar Den endelige aftale omkring samarbejdsstrukturen er blevet underskrevet af alle parter Personalepolitisk udvalg. Udvalgets arbejde har pga. den nye ledelsesstruktur stået stille. Nina Aizen er ny formand for udvalget. Flere forhold i forhold til udvalgets muligheder for at arbejde hensigtsmæssigt i den nye struktur i OBS blev drøftet. Der var enighed om at forsøge at påvirke dette, således at udvalgets formål kan opfyldes Udvalgsstruktur. Det er blevet aftalt at den tidligere udvalgsstruktur i samarbejdsregi fortsætter uændret indtil videre Teknologiudvalget. Der er afholdt møde i udvalget den 14. december. Referat er ikke modtaget. 340

5 Emner var dog. Betalingsmodul og ny printer. Plan for udlevering. Status rejsekort. Digital rygsæk. Mødet var præget af at der netop er præsenteret en ny organisation, og at den ledelsesmæssige placering af udvalget ikke var på plads. Udvalget har efterfølgende pr. mail modtaget nedenstående orientering. Status for udrulning af betalingsmodul og printer Den 10. januar 2011 blev der på uddannelsesudvalgsmødet præsenteret en udrulningsplan af betalingsmodul og printer. Af planen fremgik det, at udrulningsstart var den 4. april Vores leverandør af betalingsmodulet, Wincor-Nixdorff har gjort brug af deres ret til forsinkelse af deres leverance, jævnfør kontrakten. Det betyder, at deres leverance er 3 x 20 dage forsinket. Konsekvensen er en forsinkelse af vores udrulning. I projektet arbejdes der med en ny udrulningsplan, der tager højde for den nye situation. Forslag til denne plan vil blive fremlagt på næste teknologiudvalgsmøde. Bestyrelsen drøftede scannere og fik en kort orientering om diverse brugertest som pågår i øjeblikket. Indtil endelig implementering af rejsekortscanner, vil der i en periode kunne være tale om to scannere i brug samtidig. Den som sidder på den nuværende THT, og den der bruges ved rejsekort. Smartphone (DDR) der forventes en afgørelse inden længe. Der bliver formentlig tale om test af 2 modeller, for at sikre at teknikken kan følge med Strategiudvalget. Der blev afholdt møde i udvalget den 24. januar. Mødet startede med præsentation af den nye ledelse. Herudover blev der givet status på igangværende aktiviteter af hensyn til den nye ledelse. Emnerne her var ens tillæg, DDR, deltidsansatte, perronmanager udlån, oprigning DSB 1' samt diverse udeståender i forbindelse med godkendelse af ny togfører uddannelse. Der var enighed om at sikre en ensartet udmelding i forhold til service niveau i fremtiden i forbindelse med afgang fra udgangsstationer, således at planlægning i forbindelse med k12, ikke skal indledes med diskussion om dette. Herudover var der enighed om at fortsætte alle igangværende aktiviteter efter samme mål som hos den tidligere ledelse. Møde afholdt den 7. marts. Her blev drøftet depotstruktur, som blev besluttet vurderet meget hurtigt, således at vi enten kan komme videre, eller få lukket sagen. TPO deltager i de simuleringer der skal danne grundlag for denne beslutning. Bemanding blev drøftet. Vi kan desværre ikke helt forstå de udleverede statistikker, som siger at vi er personale nok. Det er ikke det billede vi har ude i togene. Vi vil arbejde med at vurdere dette. Der vil eks. blive udtaget bemandingslister fra bestemte togsystemer på enkeltdage, således at vi kan få et reelt billede af hvordan det ser ud i virkeligheden. Forflyttelselisten er næsten tom, hvilket betyder at næsten alle nu kører på det depot som man ønsker. Dette opleves som positivt. Udvalget havde også en lang drøftelse af problemerne på kh, hvor lyntogsholdet føler at de ikke har nok lyntogskørsel. Der er lavet materiale der beviser at dette overordnet ikke er korrekt. Procentvis så er langt den overvejende kørsel indeholdende lyntog. Der vil blive lavet fællesinfo fra OBS og TPO, der beskriver bla. dette. For at sikre at alt personale har de samme forudsætninger for at kunne køre alt, så vil der blive iværksat en uddannelse af bla. regionaltogsfolk, således at de kender alle opgaver også i IC og 341

6 Lyn tog. Hvordan det vil ske vil blive drøftet snarest mellem OBS og TPO, men vil formentlig ske ved at bruge vores indøvere. Ny serviceguide er også på vej, og vi har påpeget vigtigheden af at den kommer ud til alt personale, og ikke kun til IC og LYN holdene. Strategiudvalget har rykket for status for de weekendansatte. Evaluering er lovet færdig til næste møde. Her skal også gives status på præsteret tjenestetid. Bestyrelsen drøftede problemer med diktering af bla. UA. Det er et problem at alt for mange ikke får søgt og afviklet den tilgodehavende frihed. Dette har fået OBS til at sætte fokus på dette, da det påvirker økonomien negativt. TPO er enige i at det er hensigtsmæssigt at personalet får afviklet deres frihed i stedet for udbetaling af hensyn til arbejdsmiljøet. Derfor opfordres til selv at søge i de ledige rækker, således at man kan undgå den diktering som er irriterende for mange Planlægningsudvalget. Møde afholdt den 3. februar. TPO s medlemmer gav udtryk for togpersonalets store frustrationer over de mange turændringer der opleves i dagligdagen. Det blev meget kraftigt udtrykt at man ønskede arbejdstidsaftalerne overholdt, således at der som udgangspunkt ikke ændres i de forhandlede, godkendte og aftalte ture. Som afslutning på mødet gav Bente Ellegaard utvetydigt udtryk for at man ville overholde indgåede aftaler. IC 4 situationen blev gennemgået, og det ser desværre ikke alt for godt ud. Meget betænkeligt, idet det blev oplyst at man allerede i marts skal begynde tilbageleveringen af de gamle dobbeltdækkere. TPO gav udtryk for deres bekymring om den aktuelle materielle situation, som giver store udfordringer i dagligdagen. Tilbagelevering af dobbeltdækkere, gør ikke denne bekymring mindre. Drejebogens terminer for planlægning af K12 blev aftalt i grove træk. Claus Knox laver detaljeret plan sammen med John Kildsgaard. Problem omkring tilrettelæggelse af tjenester for personer der dumper på EUSR, og derfor i en periode ikke må udføre sikkerhedsmæssige opgaver, blev drøftet med Her og Nu disponeringen, som lovede at håndtere dette bedst muligt i fremtiden, således at arbejdstiden blev så tæt på det normale som overhovedet muligt. Bestyrelsen drøftede tjenestefordelingens placering i den nuværende organisation. Alle er enige i at det pt. ikke er særligt hensigtsmæssigt. Der var mange indlæg, men overordnet så er alle enige i at det bedste vil være igen at få en mere lokalt baseret model, feks. med team, som sikrer lokalt kendskab og involvering af de daglige ledere. Alle er dog enige i at der bør sikres et overordnet samarbejde, således at det kan sikres at man kan bruge personale på tværs af områder, hvis det er hensigtsmæssigt og nødvendigt. Planlægningsudvalget vil snarest mødes med planlægning for at få drøftet fortolkningerne omkring ændringer i turene. Der opleves pt. alt for mange ændringer, og derfor er der behov for at få belyst problemet. Ej besat er stadig et stort problem overalt. Det forsøges at få et overblik Sektionen. Møde er afholdt den 23. november 2010, og referat er udsendt til bestyrelsen. Møde er afholdt den 14. februar. Der er ikke modtaget referat fra mødet endnu. 342

7 På mødet blev der drøftet ny leverandør i kantinerne og kantineudvalgets manglende involvering samt opsigelse af kontrakten med Falck Healthcare og de manglende ydelser medtages i sundhedsforsikringen. Det forestående valg af medarbejderrepræsentanter til DSB's bestyrelse blev drøftet og aktiviteter planlagt. Lillian gav kort orientering om ny kantinebestyrer Uniform Der er stadig et problem omkring tasker. Niels Henrik vil rejse det ved førstkommende møde. Bestyrelsen drøftede muligheden for evt. at lave en taskebon, men fandt ikke dette i orden i forhold til at kunne få en ensartet og helbredsmæssig ok løsning. Det må være en opgave som DSB skal løse Fagkategori togpersonale. Der har ikke været afholdt møde siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til den 17. marts Områdegruppen Forhandlinger med OnBoard service, HR Aftaler og Forhandling. I forbindelse med ny ledelse i OBS har vi lavet en opfølgning på igangværende forhandlinger og aktiviteter, for at sikre at der ikke bliver tabt noget mellem to stole. Der er historik bag mange af tiltag, og vi skal også finde ud af, om den nye ledelse vil den samme vej som vi havde aftalt med Erik. Vi er også ved at finde en form for samarbejde og dialog, som vi havde fået opbygget med den tidligere ledelse Ens tillæg. Diverse beregninger er ved at blive foretaget, og der vil snarest igen blive forhandlet om dette Ny løn. De sidste afklarende spørgsmål omkring aftalen om ny løn er nu ved at være på plads, og der foreligger nu et endeligt referat fra mødet i DSB. Referatet er vedlagt som fil Deltidsansættelse. Aftale om overordnede rammer for deltidsansatte er ved at blive lavet. Den udsendes hvis den kommer på plads inden mødet Kørsel for specielrejser. Den nye gruppe er nu på plads, og der har været afholdt et møde med Karsten Cordtz om særlige forhold for gruppen. Der er fortsat enkelte forhold der mangler at blive afklaret. Der afholdes møde igen den 1. marts Opsparing af frihed. Vi har fremsendt forslag til en lokalaftale om opsparing af frihed. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på den. 343

8 3.9.2 Toginstruktører. Togpersonaleleder uddannelse. Tpl er nu ved at blive helbredsgodkendt, og der skal efterfølgende aftales et niveau for deres sikkerhedsuddannelse. Der er lavet et første udkast med nogle input til en grunduddannelse af 1. linjeledere i OBS. Der har ikke tidligere været en sådan, men behovet er der. Udvikling har fået opgaven og er gået i gang. Der er nedsat en styregruppe, der følger arbejdet. Perronmanager. Der er indgået aftale om udlån af perronmanager til Trafik, men det er stadig ikke på plads med hensyn til de officielle papirer med udlån og overflytning. Tpl vagten. De aftalte indsatsområder for optimering af hjælpen til kolleger, der har været udsat for vold eller påkørsler blev gennemgået. Siden opstartsmødet har indsatsområderne (opstramningen) vist sine virkninger ved at der ikke har været sager ej heller kritik af ordningen ved manglende opfølgning. Det blev aftalt, at den nedsatte forum blev lukket. Kan genåbnes i tilfælde af nyopstående situationer, der ikke kan behandles af de gængse samarbejdsrelationer. Indsatsområderne:. Logbog er implementeret i vest som i øst. De sendes ugentligt til Nina Aizen, Susanne Mørch Koch, Kim Werup, Klaus Møller Frederiksen, Niels Henrik Nielsen, Michael Madsen og Leif Fabrin. Der er udsendt information om brugen af vagttelefon og de uhensigtsmæssige opkald er minimeret. Kolleganetværk er involveret og de enkelte områder kender netværkspersonerne. Der udsendes snarest en oversigt gældende for hele landet. Det formaliserende samarbejde med togproduktion vil ikke give det ønskede resultat og der til følge henlægges aktiviteten. Tpl sikker at den voldsramte politianmelder hændelsen. Der er stor forskel på politikredsene og de vagthavende. Ved det personlige fremmøde sikre tpl den fornødne tid for den voldsramte. Der er udsendt et procesflowdiagram Tjeklisten er opdateret og udsendt til alle tpl. Der er afholdt ledermøder, hvor opstramningen er formidlet for Øst / Vest, i forbindelse med at den nye proces blev præsenteret Diverse andre aktiviteter Weekend ansatte. Det sidste hold er nu ansat, og der er ved at blive udarbejdet en evaluering over hele forløbet omkring rekruttering og ansættelse. Der er flere der er stoppet igen, men det er forskellige årsager. Vi har stadig ikke set planer for deres sidste uddannelse som togassistenter Enmandsbetjening. Der er ikke modtaget yderligere orientering siden sidste møde. Men så vidt vides er Risk Management i gang med den sikkerhedsmæssige vurdering Medlemsliste. Vi er nu færdige med en gennemgang af medlemslisten sammen med DJ. 344

9 Der er nu 1215 medarbejdere, heraf er 46 weekend ansatte. Ud af de 1215 er 28 ikke medlem af Dj, heraf er 12 weekendansatte Lokalgruppemøder Struer. Deltagere 27. Emner: Kritik af manglende information ved lederskift. Feriesystem på depotet. Depotet har sit "eget" system, som flere fandt ikke levede op til deres ønsker. Forslag til ændring blev sendt til urafstemning. Hanne Søndergaard blev genvalgt som næstformand. Trafikministerens mange udmeldinger, førte til et ønske om mere markante udmeldinger fra bla. DJ og DSB Esbjerg. Deltagere 24. Emner: Problem med at ophold på kh pga. køreplanen altid er på 40 min. Dette giver meget ofte mindre idet der ofte opleves forsinkelser. Debat om hvilke tiltag der turmæssigt og aftalemæssigt kunne føre til bedre pauser. Der skal arbejdes med dette i forbindelse med K12. Også flere tilfælde med 11 timers overgang, gav problemer. Lokalerne på depotet har flere mangler, bla. savnes overnatningsværelse. Trafikministeren var ikke i høj kurs, hvilket flere gav udtryk for Odense. Deltagere 28. Emner: Problemer med manglede tgs uddannelse giver problemer med de blandede ture. Selvstyret føler sig "overvåget" og tror ikke der er den fornødne opbakning. Dette var der enighed om burde drøftes med OBS, således at løsninger kunne findes. Tryghedsbemandingen føltes ofte som ikke eksisterende, hvilket gav store frustrationer. Glade for infomøder med OBS, men fandt at det måske var på sin plads at afholde en form for formøde, hvor diverse emner kunne drøftes, således at det blev sikret at disse blev rejst på disse møder hvor de hører hjemme. Poul Balle blev nyvalgt som næstformand efter Frede Skaaning der ønskede at trække sig. Ligeledes trak Børge Brumvig sig som kasserer. Her var der 3 kandidater, så urafstemning er nu i gang blandt lokalgruppens medlemmer Nykøbing F. Deltagere 18. Emner: Nye TPL'ere og forventninger til disse. Manglende tryghedsbemanding. Digital rygsæk. Enmandsbetjening Lille Syd. Debat om holdstruktur og forventninger til turenes sammensætning i holdene. Flemming Hansen blev nyvalgt som lokalgruppekasserer Næstved. Deltagere 22. Emner: Enmandsbetjening, enmandsbetjening og enmandsbetjening. Selvfølgelig fyldte dette emne det meste af mødet, idet man oplever stor frustration over efter at udbuddet blev aflyst, nu at skulle forholde sig til dette. Der har været arrangeret "studietur" for bestyrelsen til Fredericia for at høre hvordan man tackler enmandsbetjening i sidebanegruppen. Også i Næstved var der drøftelse om forventningsafstemning i forhold til den kørsel der bliver sat ud til de enkelte medarbejdere. Flere oplevede problemer med opfyldelse af særlige ønsker. 345

10 Irritation over at personale fra andre depoter kørte ture som depotet selv ønskede at køre. Annette Tranberg blev genvalgt som lokalgruppenæstformand. Rikke Thomsen genvalgt som lokalgruppekasserer Fredericia. Deltagere 35. Emner: Frustrationer over manglende bemanding og de mange tur ændringer. Ligeledes over den manglende ensartethed i klargøringstider ved togservice. Et forslag om at erstatte den nuværende UA ordning med en fælles, skabte en del debat. Det blev dog endeligt besluttet at bede TPO undersøge mulighederne for dette. Nogen betænkelighed ved at TPO arbejder for pantry salg på yderstrækninger, da man frygtede den ekstra arbejdsopgave dette vil give Århus. Deltagere 50. Emner: Kvalifikationsløn og kommunikation vdr. denne fyldte en del af mødet. Det utilfredsstillende arbejdsmiljø som følge af de mange turændringer var også i fokus. Den digitale rygsæk blev også debatteret, det var dog et overvejende ønske at vi snarest får denne ud til togpersonalet. Flere undrede sig dog over at der ikke var valgt en pc løsning. Tgs service nord for Århus kom også i fokus, og alle var enige i det uheldige i dette. Materielle ændringer ved manglende IC4 har igennem et stykke tid givet store problemer for togpersonalet i dagligdagen, idet der når der blev indsat IC3 materiel i stedet, ikke var plads nok til alle. Dette blev lovet løst af Ulrik Salomonsen, hvilket faktisk allerede er sket. Rygtet om fælles UA var kommet til Århus, og dette ønskede man vist ikke her! Vedtægter blev tilpasset. Bo Villestofte blev genvalgt som næstformand. Til 2 øvrige bestyrelsesposter var der 3 kandidater. Urafstemning bliver gennemført pt Kalundborg. Deltagere 12. Emner: Faldende voldsager efter diverse tiltag på Nordvestbanen. Bla var der stor tilfredshed med kontakt til diverse skoler og institutioner. Der var stor glæde over tryghedsbemandingen, som havde givet større arbejdsglæde. Depotet ønsker fokus på antallet af personaler, idet det pt. er meget svært at lave acceptable turforløb pga. det lave antal på depotet. Manglende opfølgning efter kundeklager. Flere fik ikke tilbagemelding på trods af ønske om indsigt i svar til kunder. Dette skal rejses lokalt overfor TPL'er snarest Aalborg. Deltagere 30. Emner: Store frustrationer over DSB's nedprioritering af alt nord for Århus. Togservice, internet i togene, gammelt materiel, vores nye chefs udmelding om besøg på de 4 "store" depoter. Som eneste depot i landet gav den lokale tur repræsentant en bred orientering om turlisterne og baggrundene for nogle af de kompromisser der lå bag. (En god ide som andre måske kunne gøre brug af?) Herefter en debat om holdstruktur m.m. Den digitale rygsæk gav også i Aalborg en del debat. Men på trods af frygt for det hensigtsmæssige i I-Phone, så var det et udbredt ønske at den snart kommer ud til personalet, så man kan slippe for den tunge taske. Vedtægter blev tilpasset TGI-gruppen. 346

11 Deltagere 26 Emner: KAS. Dårlig og manglende håndtering fra DJ/TPO i forhold til at man overholdt drejebogen, og ikke gjorde som bla. HK. Ny chef og forventninger til denne samt den nye organisering i 2 regioner. Man var enige i at det var vigtigt at arbejde mod samme mål. Arbejdsopgaver i fremtiden. Hvad hører til TPL jobbet, gav også anledning til debat. Arbejdstid og tilrettelæggelse af denne giver en del problemer i dagligdagen, idet der pt. opleves alt for mange faste opgaver, som ikke kan planlægges efter andre opgaver Tinglev. Deltagere 20. Emner: Flensborg kørsel, samarbejde med driften, og feriesystem, var de store emner der blev drøftet. Bjarne Vesterbrandt blev genvalgt som næstformand København. Deltagere 42 Emner: Der var der ingen indlæg efter bestyrelsens beretning, som var bred og fyldestgørende efter forsamlingens opfattelse. Under indkomne forslag var der en del debat. Flere forslag gik på grænser mellem forskellige medarbejdergrupper, som følte problemer i dagligdagen med at køre de tog typer som man ønskede. Et stort problem med lyntog contra regionaltog, gav en lystig og til tider meget følelsesmæssig debat. Det blev besluttet at dette samt andre emner skal drøftes på de kommende medlemsmøder. Ole Christoffersen var på valg som næstformand, og da der kom modkandidat, er der urafstemning. Til et yderligere bestyrelsesmedlem var der 4 kandidater, hvorfor der igangsættes urafstemning. 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper IT og Materieludvalget. 4.2 Politisk udvalg. 4.3 Uddannelsesudvalg. Godkendelse af IC4 uddannelsen. IC4 uddannelsen er endnu ikke godkendt. Aftalen er at Leif Sørensen endnu ikke har været på IC 4 kursus. Det tilstræbes at Leif Sørensen skal på førstkommende kursus for endelig godkendelse. Udfordringer i forhold til praktikdag, da materiellet ofte bliver ændret til anden materieltype. Der bliver så ekstra søgning på de få IC4 sæt der er i drift. Gennemgang af praktikforløbet ligger i logbog for IC4 uddannelse. DJ og TPO ønsker en yderligere målbeskrivelse af den praktiske del. Lotte Engelund laver beskrivelse af forløbet til TPO / DJ. Der har været problem med at få uddannet medarbejdere til IC4 i bla. Århus, hvor der pga. misforståelser har været sat forkerte ture ud. IC4 uddannelse var lagt primo januar, men var ikke afstemt i tjenestefordelingen. Til stor gene for alle parter. Uddannelser kører i øvrigt efter masterplan. EVA, EUSR. 347

12 EVA: Problem at togpersonaleleder ikke har indstillet efter den aftale der er indgået med TPO. Der mangler begrundelse for ej tilmeldt. Det sikres at alle de indstillede til EVA er helbredsgodkendt. Planlægningen af det videre forløb for weekendhold er i støbeskeen. Evaluering af forløbet er foretaget og sendt til Lillian Haaning. Vi har oplevet et stort fravær blandt de nye. Holdet 3. januar: Det nye hold har fået en fin start. Mere ro. Ros til forberedelsesdagen. Dog havde en kursist bemærket at der blev brugt mobil tlf. og internet når der blev undervist. Det havde givet unødig støj. Vi sikrer at der bliver fulgt op på det. Økonomien har gjort at lyset er slukket for We Move You sælgertræning osv. Kun alle sikkerhedsmæssige kurser bliver gennemført. Alt sikkerhedsmæssig undervisning får besøg af OBS Jernbanesikkerhed. Dette for at støtte lærerne og højne kvaliteten af undervisningen. THT: Al undervisning omkring THT bliver der selvfølgelig undervist i. Dette i forhold til nye medarbejdere og efter individuelt behov. AMU: Vi ønsker ikke at have eksterne undervisere, hverken Uddannelse eller DJ ønsker dette. Det er blevet meldt ud ved et formøde i efteråret. Formødet med andre operatører. Hvis det skal lægges ud i offentligt regi skal der oprettes et selvstændigt Brancheudvalg. Vi blev på et tidspunkt opmærksomme på, at de nye standarder for den nye sikkerhedsdel i togføreruddannelse ikke var blevet indsendt til godkendelse i Trafikstyrelsen som de ellers havde sagt. Vi har deltaget i et opklarende møde med DSB Sikkerhed, og de har lovet at arbejdet nu bliver færdigt. De tre uddannelsesstandarder for evakueringsassistent, togassistent og togfører DSB er nu efterfølgende blevet fremsendt til godkendelse. 4.4 Dialoggruppe med Salg. Desværre så ser dette udvalg ikke ud til at fungere. Der bør snarest rettes henvendelse til salg for at markere utilfredsheden med dette. Tendensen er pt. at der bliver lanceret alt for mange nye produkter, som togpersonalet overhovedet ikke har mulighed for at kontrollere, eller i øvrigt kende, hvilket absolut ikke er tilfredsstillende. Vi har bedt Susanne tage kontakt til salg, med henblik på at få genetableret dialogen. 4.5 Togservice Turnaround. Der er ikke noget nyt omkring IC4 pantry. Vi har endnu ikke set noget forslag til indretningen i mock up. Det nye kassereglement er nu ved at være færdigt, og skal godkendes på næste møde i styregruppen. Er udsendt til bestyrelsen. 4.6 Bladudvalget. Bladudvalget har holdt møde den 2. marts, og drøftet situationen. Der var indkommet hele 5. indlæg, og udvalget finder ikke at dette er nok til at lave et ordentligt og præsentabelt blad. Udvalget har besluttet at indstille følgende beslutning til bestyrelsen: I 2011 udkommer bladet kun to gange, nemlig med et juni og et december nummer. Dette under forudsætning af at følgende forudsætning er opfyldt. Der indkommer indlæg fra mindst 50 % af lokalgrupperne. Oplæg/ide' til yderligere minimum 5 indlæg fra områdegruppebestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen bakkede op om redaktionens indstilling. 348

13 Peter Ørn trak sig som medlem af redaktionen, pga. manglende tid/engagement. Der blev ikke udpeget nogen ny. 4.7 Arbejdsmiljø. APV på lokaler er i fuld gang landet over. Indmeldte ønsker og indhentede tilbud skal være OBS i hænde senest 31. marts, ellers tildeles depotet ingen midler. Ansvaret for diverse skiftelokaler er fordelt på depoterne. Plastikskuffer på salgsvogn: (i "mad skabet"). Skufferne fra de nye salgsvogne er dårligere end dem fra den gamle salgsvogn. De nye er meget porøse og går i stykker for et godt ord = glasskarpe kanter og skår. Vi har fået henvendelser om at folk skærer sig på skufferne = nærved ulykker og arbejdsskader. Michael Madsen skrevet til Allan Tirsgaard Larsen for hurtigst muligt at få en løsning på problemet. Franciska har desuden henvendt sig via OBS Kvalitet (Vivian Karlsen). APV på materiel: Blev primo 2010 opdateret / revideret af Michael Madsen. De kan ses af alle på intranettet. Problemet er at de ikke opfylder Arbejdstilsynets lovkrav. Mange af de forskellige punkter i APV'erne - mangler en tidsfrist og en ansvarlig (en ansvarlig skal være en chef / leder og ikke fx en arbejdsmiljørepræsentant eller 'sikkerhedsorganisationen'). En følgevirkning af manglende tidsfrist / ansvarlig, er at mange punkter står i APV'erne i årevis, uden at der sket mere. Michael Madsen er nu ved at få alle APV skemaerne opdateret samt indhente tilbud for diverse tiltag han er blevet frigivet til opgaven i 3 dage i marts. det forventes at være så meget klar, at det kan fremlægges på først kommende EAMSU møde. APV-mappe på de enkelte depoter Hver Arbejdsmiljøgruppe skal lave og løbende opdatere en APV-mappe (både på materiel, lokaler osv.) der skal stå fremme på stuerne. Dette for at øge tilgængeligheden for kollegaerne, så de ikke kun er at finde på intranettet. Nye dækkener på slagsvognen: De gamle grå er slidte og skal udskiftes, de nyere grå slides for hurtigt og facon og lukkeanordning er arbejdsmiljømæssig ringe. Derfor har Franciska og Henrik Korshavn (amir i hhv. togpersonale og Logistik Kh) lavet et forslag til nyt dækken, og dette er blevet godkendt i OBS. Nogle har måske mødt et prøvedækken; de er sorte og samme materiale som de gamle dækkener). Grundet udskiftning i chefstaben, vides det pt. Ikke, hvor langt OBS er nået med at skifte alle dækkener ud med de nye men Michael Madsen har rykket Allan Tirsgaard Larsen, for en dato for udskiftningen da der skal laves et Nyhedsbrev i fællesskab med Tpo, inden det sættes i værk. Spørgeguide når Arbejdsmiljøgrupperne analyserer arbejdsskader (vold/trusler) Koppels rapport samt bogen Du skal ikke spille op dit fede svin klargjorde at mange af de vold/trussel-episoder vi har med passager, måske kan undgås hvis vi handler anderledes end vi gør, herunder ikke sætter folk af for et godt ord, afspærrer dem flugtvejen, følger dem til dørs når de stiger af toget osv. Fra 2009 til 2010 er der landsdækkende sket et fald i vold/trusselarbejdsskader, men vi vil gerne minimere episoderne yderligere, velvidende at de nok ikke kan udryddes 100 %. Marianne Hyltoft (amir Næ) og Franciska Moser Thomsen (amir Kh) skal i løbet af marts/april 2010 lave en spørgeguide som arbejdsmiljøgrupperne landet over kan bruge, når de i forbindelse med arbejdsskadesanalysen taler med en kollega der har haft en vold/trussel-arbejdsskade. Hensigten: At de enkelte arbejdsmiljøgrupper får det bedste billede af episoden, og måske i tilgift hjælpe kollegaen til at blive bedre til at undgå lignende episoder i fremtiden. APV på tekniske arbejdsredskaber I 2010 har Franciska lavet en APV på vores tekniske arbejdsredskaber (tht, printer, telefon). Selvsagt skal APV en løbende opdateres i takt med udskiftning af redskaberne, tilføjelse af nye osv. 349

14 4.8 Hjemmesiden. På områdegruppebestyrelsesmødet gives en orientering om hjemmesiden, og der gives mulighed for at åbne op for næstformændenes adgang til den lukkede del, jf. tidligere beslutning. 5. Økonomi. 5.1 Regnskab. Revideret årsregnskab for 2010 er vedlagt beretningen til bestyrelsens godkendelse. Der er afholdt revision af driftsregnskab 2011 den 23. februar. Den gav ikke anledning til bemærkninger. Bestyrelsen godkendte regnskabet uden kommentarer. Det blev besluttet at TPO s kasserer sørger for at arrangere kursus for alle lokalgruppernes kasserere med ekstern underviser. TPO afholder de nødvendige omkostninger. 6. Sager til behandling. 6.1 Forretningsorden Aalborg. Revideret forretningsorden for lokalgruppe Aalborg er vedlagt som bilag. Områdegruppebestyrelsen skal godkende denne. Godkendt uden bemærkninger. 6.2 Forretningsorden Næstved. Revideret forretningsorden for lokalgruppe Næstved er vedlagt som bilag. Områdegruppebestyrelsen skal godkende denne. 6.3 Forretningsorden Fredericia. Revideret forretningsorden for lokalgruppe Fredericia er vedlagt som bilag. Områdegruppebestyrelsen skal godkende denne. Godkendt med bemærkning om at få indskrevet at ved nedlæggelse overgår evt. formue til TPO. Endvidere bør SIR ændres til AMIR! 6.4 Indkomne forslag Forslag fra Aalborg. Togpersonalet lokalgruppe Aalborg foreslår at TPO arbejder på at forøge antallet af uniformspoint for togpersonalet eller, at nedjustere uniformsgenstandenes point-pris. Områdegruppebestyrelsen bakker op om forslaget, men vælger at gemme det til en eventuel forhandling i forbindelse med introduktion af den nye uniform som er på vej Forslag fra Aalborg. Togpersonalet lokalgruppe Aalborg foreslår at TPO/DJ arbejder for, at medlemmernes pensionsaftale indgået mellem DSB, DJ og EiIK Bank, om supplementskapitalpension genforhandles til en aftale der har bedre rentesatser for kontohavere. Forslaget blev vedtaget, og vil blive fremsendt til viderebehandling i DJ. 350

15 6.4.3 Forslag fra Fredericia. Ved større sporarbejder og ændringer i øvrigt, skal vi have tillagt mødetid til at sætte os ind i tingene. Forslaget blev vedtaget, og vil indgå i drøftelserne næste gang arbejdstidsaftalen bliver åbnet Forslag fra Fredericia. Vi henstiller til TPO, at finder ud af hvilke konsekvenser det ville få, hvis togpersonalet skulle dele optjent UA. Bestyrelsen afviste forslaget da der var bred enighed om at vi ikke ønsker en sådan model Forslag fra Aarhus. Lokalgruppen Århus ønsker at TPO arbejder for, at der i arbejdstidsreglerne indarbejdes en kompensation ved manglende ophold/pause pga. forsinkelser. Forslaget vedtaget igen, det står i forvejen på vores aktivitetsliste Forslag fra Aarhus. Lokalgruppen Århus ønsker at TPO arbejder for en udvidelse af mødetiden, så der er mulighed for at synkronisere, tilvejebringe nødvendige papirer i forbindelse med tur samt at kunne være ved tog så betids, at en evt. manglende klargøring kan rettes (ved tog, der udgår fra station) inden personalet møder gæsterne ved perron i henhold til "We move You" eller så en eventuel overlevering ved personaleskift kan ske personligt. Områdegruppebestyrelsen ændrede på baggrund af en grundig drøftelse af indholdet i dette, forslaget til følgende der blev vedtaget. TPO arbejder for en udvidelse af forberedelsestiden. 6.5 Samarbejdsudvalg EAMSU. Forslag til forretningsorden blev godkendt LAMSU. Forslag til forretningsordener blev godkendt.. 7. Aktivitetsliste. Aktivitetslisten blev ajourført. 8. Meddelelser fra lokalgrupper. 351

16 8.1. Odense. I Odense afholdt vi lokalgruppemøde d. 25. januar kollegaer deltog, alt forløb meget fredeligt, en god spørgelyst da bosserne først kom i søgelyset. Vi havde valg til næstformandsposten da Frede Skaaning ikke ønskede at genopstille. Poul Balle stillede op og blev valgt for en to årig periode. Samtidigt ønskede vores kasserer at fratræde hvervet. Da det ikke havde været bekendtgjort før, måtte vi ud i en urafstemning, og efterfølgende meldte tre kandidater sig. Valget er desværre ikke afsluttet i skrivende stund, men bliver offentliggjort d Fredericia. Vi havde et godt lokalgruppemøde, hvor vi havde mange ting oppe at vende. Vores lokalgruppenæstformand Søren P. Sørensen blev genvalgt. Til vores møde havde vi inviteret Forbundsformand Ulrik Salmonsen der kom og fortalte om forhold ved jernbaneulykker, overenskomsten og kort om hvad de får tiden til at gå med i DJ. Vi havde også inviteret J.O.S. fra KH der fortalte om kolleganetværk ved togpersonalet Efter mødet var der spisning hvor man kunne vælge mellem gule ærter eller dansk bøf, Som traditionen er på vores depot havde vi inviteret pensionisterne til spisning. Vi holder lokalt bestyrelsesmøde den 11. marts og kontaktmøde den 17. marts Tinglev. Vi har lige afholdt gruppemøde den 22. februar hvor 20 ud af 30 deltog, selve mødet foregik stille og roligt der var ikke meget at klage over. Vores Flensborg kørsel går fint og alle er glade for den afveksling det giver. Bjarne Vesterbrandt blev genvalgt som næstformand. Efter gruppemødet deltog pensionisterne til fælles hygge og spisning Aarhus. Vi har, i Aarhus, haft stor fokus på ændring af faste ture og allerede tildelte tjenester. Vi oplever en bedring af problemerne. Dermed ikke sagt, at alt er "guld og grønne skove", men trods alt bedre end vi længe har oplevet. Desværre har vi jo så oplevet i Aarhus, at få ændret vores turliste to gange i indeværende køreplansskifte, så vi nu kører i 3. turliste allerede. Bestyrelsen har besluttet at invitere til fyraftensmøde i foråret, hvor vi kan drøfte fremtiden turlister og rammerne for disse. D. 10. februar afholdt gruppen lokalgruppemøde. Det var et rigtigt godt og konstruktiv møde, hvor spørgelysten var stor og mange ting var oppe at vende. Vi skulle have valgt to bestyrelsesmedlemmer. Tre kandidater stillede op, så der er pt. valg til disse poster på depotet. Lige nu arbejder vi med at få klarlagt, hvor mange stj. ture vi har i turlisten, som kun har 15 min. afslutningstid. Dette skyldes, at vi gentagne gange har oplevet, at stj. turen bliver ændret til f.eks. Tgf i et tog, som skal afsluttes og så mangler turen 5 min. 9. Kommende møder. Der gøres opmærksom på at områdegruppebestyrelsesmødet i september er flyttet til den

17 august. Der tages forbehold for datoerne for LAMSU øst, der kan ændres når den nye chef tiltræder. HB møder: 14. april 16. juni 25. august 13. oktober 14. december. TPO bestyrelsesmøder: 8-9. marts med næstformænd juni August. 8. november med arbejdsmiljørepræsentanter december. Sommertur august. Seminar oktober. Revision: 10. maj 26. september 22. november TPO forretningsudvalg: 25. maj 24. august 23. november. Politisk udvalg: 12. april 15. september. IT og materieludvalg. 12. april september. OSU møder: 4. april juni september december EAMSU møder: 25. marts 23. juni 16. september 16. december. Planlægningsudvalg. Efter behov. Teknologiudvalg. 15. marts 10. maj 6. september 10. november. Uddannelsesudvalg. 15. marts 18. maj 23. august 12. oktober. Personalepolitisk udvalg. LAMSU øst: 353

18 21. marts 14. juni 7. september 9. december. LAMSU vest. 16. marts 14. juni 8. september 13. december. LAMSU formøder: Holdes umiddelbart før de ordinære møder. Kontaktmøder: Aftales lokalt. Sektionen: 14. februar - 6. maj - 1. september december. Fagkategori: 17. marts juni september - 9. december. SMU: 10 Tema Arbejdsmiljø i togene i dagligdagen. Hvordan ser vi den ideelle hverdag for togpersonalet? Planlægning, tid, arbejdsopgaver fælles eller alene, strækning, tog typer m.m. selvstyre, decentral tur disponering. Kort sagt alle de problemer vi hører så meget om i dagligdagen. Områdegruppebestyrelsen havde nogle rigtigt gode drøftelser i flere grupper. En af grupperne lavede følgende lille historie, som rigtigt godt beskriver essensen af disse drøftelser. Et rigtigt eventyr. Ro og stabiliteten har taget over, så udfordringerne i hverdagen, er kun de almindelige kundevendte udfordringer. - Hun er glad for, at TPO har fået aftalt 30 minutters forberedelsestid, så hun har tid til at synkronisere sine ting og få sat sig ind i eventuelle rettelser. Hun synkroniserer sine ting, både DDR og THT. Toget er fuldt bemandet, så hun har tid til at servicere kunderne, sådan som hun så gerne vil. Hun er glad for nul tolerancen, som er blevet indført i virksomheden, så hun er sikker på, at hun har fuld opbakning fra både virksomheden og fagforeningen, hvis hun skulle komme i konflikt med en kunde. Da toget desværre bliver forsinket pga. et andet tog med tekniske problemer, ringer hun til Driften, og de tager straks telefonen. Hun foreslår en løsning, som hun kan se, da hun er ude på banen. Denne bliver straks iværksat, og hun får senere ros af sin daglige leder for indsatsen. 354

19 På trods af forsinkelsen, kan hun stadig nå at spise sin mad i de fine, rene og nye lokaler. Enten sin medbragte eller den, som hun kan trække i køleautomaten. I pausen reflekterer og snakker hun med sine kolleger om, hvor rart det er, at de TR, som de har valgt til at varetage kollegernes interesser, har så stor medindflydelse i planlægningen, som de har de ved jo, hvilke behov kollegerne har. Da hun kommer hjem på depotet igen, slår hun et smut forbi sin lokale tur udsætter, da der er kommet et møde på skolen i vejen for turen om 14 dage, men dette bliver ved fælles hjælp løst. Se, det var et rigtigt eventyr... Personalets forventninger til den fremtidige togpersonaleleder. Hvilke opgaver bør prioriteres, og hvilken rolle ønsker personalet deres leder har? Også dette emne gav en god debat. Følgende hovedoverskrifter fyldte mest. Synlighed også i ydertimer. Rollemodeller som der kan spejles i. En aktiv samarbejdspartner. Indsigt i alle togpersonalets opgaver på mindst indøverniveau. 11. Evt. 355

20 Protokol godkendt af. Niels Henrik Nielsen John Kildsgaard Lillian Haaning Lis Larsen Tommy K Andersen Peter Ørn Leif Sørensen Niels Søndergaard Susanne B. Jensen Knud C Larsen Steen Vestergaard Lasse Thorsøe Carl V. Christensen Hans Jørgen Worm Laursen _ 356

21 Udvalg febr Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Forretningsudvalg Politisk udvalg Materiel og IT udvalg Uddannelsesudvalg DSB Onboard Service Uddannelsesudvalg DSB Udd.center HSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Haaning, Knud Larsen, Tommy Andersen Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Haaning, Steen Vestergaard, Lis Larsen, Tommy K Andersen, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen. Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Knud C Larsen, Susanne B Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen. SIO observatør: Michael Madsen. Niels H Nielsen, John Kildsgaard. Faglig sekretær DJ: Kirsten Andersen Niels H Nielsen. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Niels H Nielsen suppleant for Jørn Nicolaisen. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard. EAMSU Niels H Nielsen. Steen Vestergaard John Kildsgaard. Lasse Thorsøe Niels Søndergaard. Tommy Andersen Lilian B Haaning. LAMSU ØST LAMSU VEST Strategiudvalg Planlægningsudvalg Teknologiudvalg LSU DJ hovedbestyrelse DJ sektionsbestyrelse John Kildsgaard, Lillian Haaning, Hans Jørgen Worm Laursen, Peter Ørn. John Kildsgaard, Leif Sørensen, Lasse Thorsøe, Susanne B. Jensen, Steen Vestergaard Niels H. Nielsen, John Kildsgaard John Kildsgaard, Lilian B Haaning, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn John Kildsgaard, Tommy Andersen, Susanne B. Jensen, Knud Larsen, Franciska M. Thomsen John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm Laursen, Tommy Andersen, Leif Sørensen, Niels Søndergaard, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Knud Larsen, Steen Vestergaard, Carl V. Christensen, Michael Madsen. Niels H Nielsen. John Kildsgaard. Niels H Nielsen. John Kildsgaard. Lillian B. Haaning Kantineudvalg Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Uniformsstyregruppe Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Fagkategori Niels H Nielsen. Carl V Christensen. Susanne B. Jensen Tommy K Andersen. Lis Larsen Niels Søndergaard Lillian B. Haaning Tommy K. Andersen Lasse Thorsøe Carl V Christensen. Hans Jørgen Worm- Laursen. Leif Sørensen 357

22 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Lilian B Haaning KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Lis B Larsen NF Peter Ørn Nielsen OD Tommy Andersen FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Steen Vestergaard TGI Carl V. Christensen SIO Michael Madsen DJ Per Helge Christensen, Faglig sekr

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer.

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer. Beretning 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund.

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K

Læs mere

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617 Administration 08-06-2011 Togpersonalet Administrationen Administration Admc John Haugaard Heidi Kristensen Tinsp Admc Finn Klaus Bjørnskov, Møller Frederiksen Fa 15201 DSB Produktion/fondet Side 1 af

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst.

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen,

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Niels Søndergaard,

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 4. maj 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Afbud: Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel.

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Beretning 19. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2011 på Hotel Næsbylund.

Beretning 19. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2011 på Hotel Næsbylund. Beretning 19. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Afbud: Mette Bøge Henriksen Bente Lyngsøe. Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Ansvarlig/opfølgning Gennemgang af dagsorden

Afbud: Mette Bøge Henriksen Bente Lyngsøe. Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Ansvarlig/opfølgning Gennemgang af dagsorden SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: onsdag d. 28.10.2015 Tid: kl. 17-19 Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: Henrik Olesen Johan Beck Marianne Nielsen Mette Hager Petermann Vibeke Kamp Jensen Søren

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Hanning, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Tid: kl. 14.00-16.00 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.15 19.00 inkl. spisning Sted: Mødelokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere:

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere