Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen Toft Jensen Allan Buch Kim Kær Hansen Kurt Birch Kaj Poulsen Kurt Jepsen Arne Rusbjerg Finn Frandsen Niels Barslund Max Thomsen Per Søby Jensen Jens Albert Hansen Sten W. Laursen Jan Steinbring Jensen Josianne Støttrup Mads Christoffersen Anders Koed Peter Geertz-Hansen Jakob Munkhøj Nielsen Lene Jensen Scheel-Bech Janne Palomino Dalby Rita Martinsen Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Fiskeriforening PO Danmarks Fiskeriforening PO Danmarks Fiskeriforening PO Dansk Amatørfiskerforening Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Kommunernes Landsforening Kommunernes Landsforening Landbrug og Fødevarer Naturstyrelsen DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Silkeborg DTU Aqua, Silkeborg NaturErhvervstyrelsen (formand) NaturErhvervstyrelsen (sekretær) NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen (referent) 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opsamling på idéer fra Konferencen den 6. september 2014 om Vision for lyst- og fritidsfiskeri 3. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje Eventuelt Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen til alle og takkede for det store fremmøde til konferencen om lyst- og fritidsfiskeri den 6. september 2014 i Vejle. Fødevareminister Dan Jørgensen synes det gik rigtig godt, og ser frem til det videre arbejde og udarbejdelse af en vision for lyst- og fritidsfiskeri. Der blev endvidere budt velkommen til et nyt medlem af udvalget, Kim Kær Hansen fra Danmarks Fiskeriforening PO. Jakob Munkhøj Nielsen spurgte, om dagsorden kunne godkendes samt om der var emner, som ønskedes berørt under punkt 4. Eventuelt. Jakob Munkhøj Nielsen annoncerede orientering om opfølgning på Det Dyreetiske Råds udtalelse om lystfiskeri under pkt. 4. Eventuelt. Punkt 2. Opsamling på idéer fra konferencen den 6. september 2014 om Vision for lyst- og fritidsfiskeri a) Generelt om konferencen Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at fødevareministeren gerne vil arbejde med udvikling af lystog fritidsfiskeri og at forslag fra konferencen og senere indkomne forslag vil indgå i dette arbejde. Dagens drøftelse i udvalget skal også ses i dette lys. Jakob Munkhøj Nielsen spurgte til den generelle opfattelse af konferencen om Vision for lystog fritidsfiskeri den 6. september 2014 og oplyste samtidigt, at der er modtaget ca. 110 ideer til det videre arbejde henholdsvis 60 fra konferencen og 50 senere indkomne forslag. Allan Buch oplyste, at Danmarks Fiskeriforening PO var glade for at være inviteret og at konferencen foregik i god ånd. Han udtrykte frustration over, at kataloget lægger op til yderligere begrænsninger af det i forvejen pressede erhvervsfiskeri. 2

3 Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at fødevareministeren har inviteret erhvervsfiskerne til at igangsætte arbejde om blå vækst. Det blev vurderet, at der intet er til hinder for, at begge projekter kører parallelt. Fødevareministeriet vil forsøge at afbalancere begge projekter. Kaj Poulsen syntes, at konferencen handlede meget om turisme. Konferencen burde have været mere all-around, så der også blev taget hensyn til erhvervsfiskernes og de små fiskeres interesser. Kaare M. Ebert mente, at idekataloget peger i alle retninger. Der er mange ideer, som udvalgsmedlemmerne kan blive enige om. Men der skal også findes kompromiser, der, hvor der ikke kan nås til enighed. Kurt Birch mente, at nogle af forslagene vil fjerne livskvaliteten fra erhvervsfiskerne. Idekataloget skal ikke kun handle om turisme, men bør også handle om national økonomi. Jakob Munkhøj Nielsen konstaterede, at der var bred enighed i udvalget om, at ideen om afholdelse af en konference var en succes, da det er vigtigt, der arbejdes videre med ideer, der kan udvikle lyst- og fritidsfiskeri i Danmark. b) Generelt om idekatalog Jakob Munkhøj Nielsen præsenterede herefter overordnet det udkast til idékatalog, som var udsendt som dokument til mødet. Der blev henvist til, at idékataloget indeholder en opsamling af interessenternes bidrag og ikke er et udtryk for Fødevareministeriets holdning til fremtidens lystog fritidsfiskeri (jf. idekatalogets introduktion). Fremlæggelsen af idekataloget var et led i en åben og demokratisk proces. Fødevareministeriet er klar over at ikke alle ideer har bred opbakning. Finn Frandsen roste Fødevareministeriet for ikke at have censureret de modtagne ideer. Ideerne må drøftes stille og roligt, selvom det måske ikke bliver muligt at blive enige om alle ideer. Kurt Jepsen læste et brev op på vegne af Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund, der udtrykte bekymring for processen omkring udvælgelse af ideer, der skal indgå i den endelige vision for lyst- og fritidsfiskeri, og udbad sig bemærkninger hertil. Hovedpunkterne i brevet er: Er fødevareministerens vision for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri anderledes end det visionspapir de 4 rekreative organisationer afleverede til ministeren den 22. maj Vil der foretages rettelser i de væsentligste principper, der fremgår af visionspapiret, og derved ændre balancen og de regelsæt, der er gældende for organisationernes medlemmer. Vil ministeren sikre, at der bliver udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse for fritidsfiskeriet. Brevet vil blive udsendt sammen med referatet. 3

4 Niels Barslund læste et brev op om Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks kommentarer til afvikling af konferencen om lyst- og fritidsfiskeri den 6. september 2014 i Vejle. Der blev bl.a. udtrykt utilfredshed over, at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark ikke fik mulighed for at være repræsenteret i debatpanelet ved konferencen, men i stedet var repræsenteret af Danmarks Sportsfiskerforbund. Hovedpunkterne i brevet er: Der blev udtrykt utilfredshed over, at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark under konferencen den 6. september 2014 skulle repræsenteres af en anden organisation. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark mente ikke deres interesser blev repræsenteret korrekt af Danmarks Sportsfiskerforbund. Brevet vil blive udsendt sammen med referatet. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at da konferencen skulle tilrettelægges skulle det vurderes, hvordan der bedst muligt blev etableret et velfungerende debatpanel. Efter flere overvejelser, blev der truffet en beslutning i Fødevareministeriet om, at 4 deltagere i debatpanelet var det mest optimale. Dette betød dog ikke, at andre foreninger, der ikke var direkte repræsenteret i debatpanelet, ikke kunne komme til orde på anden vis, idet der var mulighed for spørgsmål og kommentarer fra salen; skriftlige inputs på omdelte ark samt efterfølgende fremsendelse af inputs pr. . Efterfølgende drøftede udvalget de forskellige indkomne forslag til det videre arbejde om en vision for lyst- og fritidsfiskeri, der omhandlede en bred vifte af ideer om bl.a. fiskeriregulering, fiskepleje, miljø, dyreetik, kontrol, samfundsøkonomi, livskvalitet, Friluftslivets idekatalog og andre ideer. Hovedpunkterne fra drøftelserne findes nedenfor. c) Fiskeriregulering reservering af fiskearter med socioøkonomisk værdi til lystfiskeri Kurt Birch oplyste, at det vil være umuligt for danske borgere at købe de arter, der ønskes reserveret, da rekreative fiskere ikke må sælge deres fangster. Allan Buch oplyste, at der skal være plads til turisterhvervet, men at det ikke skal være på bekostning af erhvervsfiskeri. Det kunne være en idé at undersøge muligheden for at lave en fond, så erhvervet også kan bidrage til udsætninger. Fiskeafgiftsfonden kan ikke anvendes. Kim Kær Hansen oplyste mht. ideen om brakvandsaborre, at der er behov for større biologisk vurdering af ideen. Bestanden vokser meget, det skal vi være opmærksomme på. Kaare M. Ebert oplyste, at han godt kunne sætte sig ind indvendingerne fra erhvervet til dette forslag, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund havde foreslået, at fiskearter som laks, havørred, gedde og aborre tildeles særstatus som sportsfiske-arter. Det vil i praksis betyde, at arterne ikke skal kunne sælges af erhvervs- og bierhvervsfiskere, og at der skal tages hensyn til disse arter i forvaltningen af fiskeriet, som det netop er sket i Odense Fjord. Meningen med forslaget 4

5 om et omsætningsforbud er, at det skal reducere nødvendigheden af at gennemføre reguleringerne gennem en lang række bekendtgørelser. Niels Barslund forklarede, at når man har fiskeretten til en sø, så bør man selv kunne bestemme, hvad man vil fiske. Ideen krænker den private ejendomsret, og kan derfor ikke anbefales. Kim Kær Hansen oplyste, at han var modstander af ideen. Det kunne derimod undersøges, om der er mulighed for udfasning af fiskeri i nogle afgrænsede områder, fjord eller vige. Jakob Munkhøj Nielsen opfordrede udvalget til at arbejde videre med ideen for at afdække potentialet bag forslaget om områder med særlig beskyttelse af gedder. d) Regulering af fiskeriet i fjordene Finn Frandsen oplyste, at fjorde er vigtige områder for fritidsfiskere fremfor åbent vand. Fritidsfiskere ønsker generelt ikke flere begrænsninger på dette område, men ønsker som minimum at kunne beholde det samme antal redskaber. Allan Buch oplyste, at han overordnet ville være varsom med at ændre reglerne i disse områder der skal ses på effekterne. Hvis der skal laves noget i disse områder, skal det undersøges grundigt først. Jakob Munkhøj Nielsen foreslog, at der kan drages erfaringer fra fx Odense Fjord, så der sikres afbalancerede løsninger og hvor man søger at undgå at ramme andre aktører hårdt. Finn Frandsen udtrykte betænkelighed ved ideen, hvis den bliver rullet ud i alle fjorde. Kurt Jepsen oplyste, at dele af Odense Fjord modellen måske kunne anvendes andre steder, men at dette i så fald alene bør ske på anbefaling af DTU AQUA (biologisk rådgivning) for at ophjælpe fiskebestande til et bæredygtigt niveau. Såfremt der udstedes et restriktivt garn- eller ruseforbud bør det være naturligt, at alt fiskeri i området forbydes. I den forbindelse bør organisationerne mødes og tale om de forskellige muligheder, inden der via 7 - udvalget bliver udstukket rammer. e) Ide om forbud mod fiskeri og omsætning af ål Niels Barslund oplyste, at han er modstander af ideen. Åleforvaltningsplanen er fornuftig og kører efter planen. Ideen om forbud mod omsætning og fiskeri af ål støttes derfor ikke. Allan Buch mente ikke, at yderligere regulering var nødvendig. Arne Rusbjerg oplyste, at det bør undersøges om der er mulighed for at bruge kasteruser til andet end ålefiskeri i forbudsperioden. 5

6 Kurt Birch syntes, at det er en dårlig idé at udvide antallet af tilladt anvendte ruser, når vi stadig kører efter en åleforvaltningsplan, som vi ikke er nået i mål med. Jakob Munkhøj Nielsen tilkendegav, at der allerede eksisterer en åleforvaltningsplan, som er godkendt af Kommissionen. Der arbejdes således med ål i dette regi og der forventes således ikke initiativer om ål i forbindelse med arbejdet om en vision for lyst- og fritidsfiskeri. f) Ny regulering af mindstemål Finn Frandsen oplyste, at ål er et meget godt eksempel på, at mindstemål ikke bør øges. Niels Barslund foreslog, at mindstemål på laks reduceres til 40 cm og mindstemål på havørred sættes op til 50 cm. g) Fiskeri med bue og pil Kaare M. Ebert oplyste, at det er god idé at forbyde fiskeri med bue og pil. Reglen bør gælde både ferskvand- og saltvandsfiskeri for at undgå ulovligt fiskeri og ukendskab til ikke ensartede regler. h) Miljø Kaare M. Ebert bemærkede, at det er meget vigtigt at få fisk med i vandplanerne ud fra et miljømæssigt synspunkt. Jens Albert Hansen var enig i, at det er hensigtsmæssigt, at fisk kommer med i næste vandplanperiode. Niels Barslund oplyste, at vandplan 1 først planlægges afsluttet i 2020, hvilket er lang tid for en plan at forløbe. Anders Koed oplyste, at DTU Aqua sammen med DCE har udarbejdet forslag til Miljøministeriet til fiskeindeks for de danske vandløb. Jens Albert Hansen oplyste, at datagrundlagt har stor betydning for kommunerne. Per Søby Jensen oplyste, at kommunerne går op i at lave så gode forhold som muligt for fiskene. For at det kan optimeres skal de fysiske forhold forbedres og der skal skabes fri passage. Det er en bunden opgave at skabe passage ved dambrugene. Kommunerne har fået udpeget områderne, og nu skal spærringerne fjernes. Det er en hård proces der er udpeget 4 områder, og der skal nu foretages en grundvandsanalyse. Der er anmodet om penge til at fjerne spærringerne men alle 4 ansøgninger har modtaget et afslag. Hvis vi skal have mere vandløbsrestaurering er der behov for at kommunerne får midler de frit kan anvende og frit kan råde over til dette formål. 6

7 De 4 foreninger var enige om at lave et fælles brev om vandløbsrestaurering, som skal sendes videre til Miljøministeriet. i) Fiskepleje Udvalget var enigt om, at emnet Fiskepleje vil blive drøftet i forbindelse med Handlingsplan for Fiskepleje 2015 emnet blev derfor ikke drøftet ved mødet. j) Ensartede regler for aldersgrænser og betaling Max Thomsen syntes, at det er en god idé, at der er ens regler vedrørende aldersgrænser for betaling for lyst- og fritidsfiskertegn, men mente ikke, at beløbet bør være ens. Arne Rusbjerg foreslog en ordning med frivillig indbetaling til udsætninger. Kaare M. Ebert mente, at frivillige indbetalinger skal udvides til habitatrestaureringer. k) Skarv og sæler Finn Frandsen henviste til skarvproblematikken. Rapport fra DTU Aqua viser, at skarven er et problem. Hvis skarven spiser 27 mio. små fisk vil fiskebestandene ikke vokse. Skarven er en prædator, som bør reguleres. Skarven er i 2014 gået frem med 23 % i forhold til Særlige vandløb/fjorde, der er udpeget for beskyttede arter, og hvor der ikke må komme flere reder har alligevel fået markant flere reder. Naturstyrelsen regulerer ikke skarvbestanden som lovet. Miljøministeriet og Fødevareministeriet skal i dialog for at gøre noget ved problemet. Kim Kjær Hansen henviste til sælproblematikken, som også udgør et stort problem for fiskerne. Arne Rusbjerg var positiv over for ideen omkring regulering af sæler. l) Klapning Arne Rusbjerg var positiv over for ideen at begrænse klapning. Dansk Fritidsfiskerforbund vil gerne inddrages i processen. m) Kontrol Kaj Poulsen og Arne Rusbjerg var enige om, at der bør bruges flere penge på kontrol, men at der ikke skal bruges fisketegnsmidler til kontrol. Det er beklageligt med ulovligt fiskeri der bliver jo netop lavet regler for lovligt rekreativt fiskeri. Kaare M. Ebert mente, at hvis ikke der bliver taget hånd om ulovligt fiskeri vil det være meget svært at få et generelt bedre fiskeri. En mulighed for mere kontrol kan fx være at have frivillige opsynsmænd med bemyndigelse til at kontrollere lystfiskertegn i områder, hvor foreningen ikke har fiskeriretten. På denne måde vil ulovligt fiskeri kunne mindskes og fisketegnsmidlerne vil stige. 7

8 Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at forslaget vil kræve en lovændring. Arne Rusbjerg foreslog, at der laves en oplysningskampagne om kontrol af redskaber for at mindske ulovligt fiskeri. n) Samfundsøkonomiske analyser Allan Buch mente, at udarbejdelse af en analyse af fritidsfiskeriets betydning for samfundsøkonomien er en god idé, men anførte, at analysen skal laves på en nuanceret måde for at opnå de bedste resultater. Danmarks Fiskeriforening PO vil gerne deltage i en sådan analyse. o) Ophævelse af omsætningsforbud Arne Rusbjerg henviste til ideen om ophævelse af omsætningsforbud det bør kun gælde for fritidsfiskere, og kun i de havne, hvor der ikke i forvejen er bi- og erhvervsfiskere. Dette bør gives ud fra en konkret ansøgning, så kun et lille udvalg af fiskere bliver omfattet. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at omsætningsforbuddet er fastsat i EU regler om, at der ikke må ske omsætning af fisk fra rekreativt fiskeri. Kurt Birch oplyste, at han var imod en eventuel ophævelse af omsætningsforbuddet for fritidsfiskere. p) Taskforce Jakob Munkhøj Nielsen henviste til ideen om en task force eller tænketank om turisme og spurgte udvalget, hvordan man kunne komme videre fra idestadiet. Kaare M. Ebert syntes det er en god idé med flere erfaringer. Der er synergi i, at der kan trækkes flere turister til Danmark med fx de samme hjemmesider i stedet for, at der laves flere hjemmesider. Per Søby Jensen oplyste, at de gamle amter og kommuner har gode erfaringer med at indrage lokale interessenter i turismeudvikling så udbyttet fra forskellige undersøgelser kan optimeres. q) Undervisning Kaj Poulsen og Kurt Jepsen orienterede om erfaringer med undervisning af børn og pædagoger om fiskeri. Meroplysning af skoleelever er derfor en rigtig god idé. Kaare M. Ebert syntes, at det vil være en god idé at lave noget undervisningsmateriale, der kan deles ud til skoler. Der kan ansøges om bidrag fra fonde til at lave arbejdet fx Nordea Fonden, der er interesseret i denne type projekter. Det blev foreslået, at udvalget går sammen om projektet, med opbakning fra NaturErhvervstyrelsen til ansøgningen. 8

9 Kaare M. Ebert henviste til ideen om, at skoler bør kunne fiske med ruser i forbudsperioder, når det er til undervisningsformål. Der bør gives dispensation i sådanne situationer i begrænsede områder Allan Buch foreslog, at fiskere måske kan hjælpe i sådanne sager. r) Friluftslivets idekatalog Udvalget drøftede nogle af ideerne fra Friluftslivets idekatalog, men drøftede ikke ideerne udførligt. Udvalget var dog enigt om, at der var nogle gode ideer. s) Konklusion Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede, at der er modtaget rigtig mange gode ideer, som der skal arbejdes videre med. Hvilke ideer, der konkret vil kunne realiseres, afhænger af nærmere analyser og drøftelser med ministeren. Samtidig blev det understreget, at visse af de indsamlede idéer indeholder forslag til regulering af områder, som reguleres i andre regi. Idéerne er medtaget i kataloget, men forventes ikke direkte at ville påvirke den eksisterende regulering. Udvalget vil modtage besked fra NaturErhvervstyrelsen om offentliggørelse af idekataloget. Punkt 3. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2015 Jakob Munkhøj Nielsen orienterede udvalget om Handlingsplan for Fiskepleje 2015, herunder, at status for indtægterne i 2014 er næsten identiske med indtægterne på samme tid i 2013, dvs. 33,5 mio. pr. august Det blev endvidere oplyst, at på finanslovsforslaget for 2015, er indtægterne for fiskeplejen nedjusteret til 41 mio. kr. (fra 42 mio. kr.) Jakob Munkhøj Nielsen spurgte, om de indkomne forslag fra konferencen gav anledning til udtagning af nogle projekter til Handlingsplan for Fiskepleje allerede i Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at udkast til Handlingsplan for Fiskepleje 2015 vil blive fremlagt på næste møde i udvalget den 26. november Anders Koed orienterede om Handlingsplan for Fiskepleje Det er en 3-årig handlingsplan fra , men den præcise økonomiske ramme fastlægges for l år ad gangen, afhængigt af indtægter og evt. besparelser det foregående år. Projekterne bliver justeret løbende, dvs. der sker en bred justering, hvis der er behov for det og ikke kun justering af enkelte projekter. Udvalget vil blive orienteret, såfremt der forekommer ændringer, der vil påvirke påbegyndelse af de planlagte projekter. Kurt Jepsen foreslog, at der bliver oprettet en fond, så erhvervsfiskerne direkte kan bidrage økonomisk til åleudsætninger, så der også kan udsættes ål i marine områder og ikke kun i ferskvandsområder. 9

10 Punkt 4. Eventuelt Jakob Munkhøj Nielsen orienterede udvalget omkring opfølgning vedr. elementer i udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd. Brug af fisk som levende agn vil blive forbudt. Forbuddet vil blive gennemført via en bekendtgørelse med hjemmel i dyreværnsloven. Reglerne forventes klar i løbet af foråret Put & Take fiskeri vil ikke blive forbudt. I stedet vil der blive set på at udarbejde nogle retningslinjer eller anbefalinger, særligt vedr. Put & Take-fiskeri men også generelt om god opførsel i forbindelse med lystfiskeri. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste endvidere, at Catch & Release fiskeri ikke vil blive forbudt. Fødevare- og NaturErhvervstyrelsen overvejer nu, om der er behov for at indhente yderligere viden på området. Afsluttende blev det oplyst, at udvikling af mere skånsomt grej og fiskemetoder til bulefiskeri vil blive fulgt i 7-udvalget, idet dyreetik er blevet gjort til et permanent punkt på dagsordener i udvalget, herunder også i relation til udarbejdelse af mere skånsomt grej mv. Kaare M. Ebert mente, at der bør sættes penge af på Handlingsplan for Fiskepleje, så organisationerne kan udarbejde oplysningsmateriale til fiskerne omkring god etik for lystfiskeri. Der var støtte i udvalget til dette forslag. Jakob Munkhøj Nielsen udbad sig udvalgets syn på at indhente mere viden om Catch and Release fiskeri. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at finansieringsmuligheder for indhentning af viden måtte undersøges nærmere. Der var bred opbakning i udvalget til at opnå mere viden. Jakob Munkhøj Nielsen takkede for et konstruktivt møde med en åbenhjertig dialog, og oplyste, at næste møde i udvalget planlægges afholdt onsdag den 26. november

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sags nr.: 15-7440-000001 Dato: 22. maj 2015 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 23. januar 2013 Referat af møde i 7-udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udkast til referat af 7-udvalget den 16. september 2015 Mødet blev afholdt

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

EU & Fiskeriregulering J.nr Ref. jpda Den 7. december 2016

EU & Fiskeriregulering J.nr Ref. jpda Den 7. december 2016 EU & Fiskeriregulering J.nr. 16-7440-000023 Ref. jpda Den 7. december 2016 Referat af møde i 7-udvalget den 2. november 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af forhold vedrørende den

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør.

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Deltagere Lene Carlson(LC), Fritz Bennedbæk(FB), Lars Juhl(LJ), Kim Kristoffersen(KK), Henrik Jeberg(HJ), delvist

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Referat af møde i 7 udvalget og møde om fiskeriregulering i Nybøl Nor 2. februar 2016

Referat af møde i 7 udvalget og møde om fiskeriregulering i Nybøl Nor 2. februar 2016 Dato: 2. februar 2016 Ref.: JPDA Sagsnr.: 15-7440-000026 Referat af møde i 7 udvalget og møde om fiskeriregulering i Nybøl Nor 2. februar 2016 Deltagere NaturErhvervstyrelsen, Center for Fiskeri DTU Aqua

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

UDKAST til Idékatalog

UDKAST til Idékatalog DT UDKAST til Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Idekatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Opfølgning på konference om Vision for lyst-og fritidsfisker Dette idékatalog er

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 134 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/heta

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30.

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. sawgu Den 30. april 2013 Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013 Deltagere: Helle Katrine Andersen, DANVA Lars Brinch Thysen,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2005 J.nr.: 2005-04978 LEJ Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 22. november 2005 Niels Barslund Ferskvandsfiskeriforeningen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2011-01823 Dato: Juli 2011 Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00210 30. oktober 2012 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 3. oktober 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt 8. april 2016 Til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Vedr. ukorrekte og misvisende

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000 Handlingsplan 2015 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 41.000.000 kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Fiskepleje 2015 - til disposition:

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012 Civilafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 533994 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere