PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST"

Transkript

1 Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr. 52

2 indsatsområdr / PROKTR IDSATSOMRÅD: RØ TA IDSATSOMRÅD: TRAFIKAALYS IDSATSOMRÅD: FULFRØ - PUL TIL SMÅ, SIKR SUCCSR PROKTR: TILSKUDSPUL TIL TABLRI AF RØ TA PROKTR: TRAFIKAL TILTA I FULKVARTRT VST 53

3 Fælls indsatsområd rønn tag (5,5 mio. kr.) Formål Mr livskvalitt, biologisk mangfoldighd, tilbagholdls af rgnvand, urban havr, socialt ansvar, dmonstrationsprojktr, rhvrvsmulighdr for udsatt gruppr, ny tknologir, ndkøling af byn og mgt mr. Alt dtt kan grønn tag bidrag md. Købnhavns Kommuns Klimatilpasningsplan fra 2012 har t mål om at tablr m 2 grønn tag indn Områdfornylsrn vil grib dnn ambition og gør Fuglkvartrt til t ksmpl på, hvordan man kan lav grønn tag i t ksistrnd byområd. Drfor r indsatsområdt rønn tag tænkt som katalysator for dmonstrationsprojktr, som kan brugs til frmvisning og inspiration. I n ksistrnd tæt by, givr husns tag n mulighd for at tablr grønn og rkrativ områdr. Hvad vil vi? Båd Fuglkvartrt Vst og Fuglkvartrt Øst r i højrisiko for ovrsvømmlsr vd stor rgnskyl. rønn tag og lokal afldning llr opsamling af rgnvand på tagn vil vær md til at forhindr, at rgnvandt ndr i bborns kældr. I samarbjd md Tknik- og Miljøforvaltningn vil Områdfornyls Fuglkvartrt udarbjd n stratgi for grønn tag som LAR-løsningr og som forbrdls til bygningsfornyls, friaralforbdring og klimarnovring i kvartrt. Dt vil markr Fuglkvartrt på Købnhavnrkortt, bidrag til dn positiv udvikling og giv bborn øgt jrskab til drs boligkvartr. Mang af kvartrts flad tag og udvalgt baggård kan udnytts til grønn løsningr. Idt rønn tag r t fælls indsatsområd for Fuglkvartrt Vst og Fuglkvartrt Øst, kan dt undrstøtt d øvrig indsatsr i bgg kvartrr. Dt gældr båd d fysisk projktr i byrummt og dt stor fokus på socialøkonomisk virksomhdr og skolr i Fuglkvartrt Øst, hvor dr r potntial i at inddrag skollvr, virksomhdr og iværksættr. I Fuglkvartrt Vst kan t llr flr grønn tag llr andr LAR-løsningr indtænks i Omdannls af Stærvjsområdt. På næst sid bskrivr vi dt konkrt projkt undr rønn tag. Succskritrir Dr tablrs m 2 grønt tag i Fuglkvartrt

4 FÆLLS PROKT Tilskudspulj til tablring af grønn tag Dr tablrs n tilskudspulj til grønn tag og lokal løsningr omkring forsinkls og ndsivning af rgnvand. Dt r t krav, at dr r offntlig adgang til d grønn tag, som modtagr tilskud til tablring af Områdfornylsn. Tilskudspuljn skal bl.a. bidrag til anlæg af to typr grønn tag, dr skal fungr som dmonstrationsprojktr. Succskritrir 2013: Dr udvikls rtningslinjr for tilskudspuljrn, og formidls matrial i Fuglkvartrt Øst og Vst. 2013: Dr udarbjds n fundraisingstratgi for dn samld projktpriod. 2016: 2016: Dr r anlagt minimum to dmonstrationsprojktr. 2016: Dr r opnåt mdfinansiring på mindst 50 procnt. 2018: Dr r udarbjdt n rfarings- og mtodsamling for anlæg af grønn tag i t ksistrnd byområd. n grøn taghav - f.ks. til gavn for n udsat grupp i kvartrt, kan vær t rkrativt områd md smuk bplantning og forskllig sansoplvlsr. Taghavn kan som dmonstrationsprojkt tablrs i samarbjd mllm flr aktørr, grn båd privat og offntlig samarbjdspartnr. n tagfarm (Urban Farming) - tablrt på socialøkonomisk vilkår. Dt kan giv f.ks. borgr md funktionsndsættls mulighd for at vær md til at dyrk økologisk kryddrurtr, bær, blomstr tc. Produktionn skal så vidt muligt sælgs til andr socialøkonomisk virksomhdr i kvartrt, f.ks. t lokalt fødvarkooprativ, n café llr t bryggri. t vntult ovrskud skal invstrs i klimaindsatsr llr aktivittr til fordl for brugrn. Tagt vil vær t spktakulært ksmpl på kombinationn af t klima- og miljørigtigt tag md gntlig grøn og social produktion, hvilkt r nyt i Danmark. På dn måd kan tagt vær md til at brand Fuglkvartrt som kvartrt md hhv. grønn tag og favorabl forhold for socialøkonomisk virksomhdr

5 Fælls indsatsområd Trafikanalys ( kr.) Formål I Fuglkvartrt r dr gnrlt n oplvls af, at bilrn fyldr mgt. Dt skylds dls, at bilrn kørr md høj fart gnnm kvartrt, og dls at d parkrd bilr fyldr mgt og drfor ikk lvnr mgt plads til fodgængr og cyklistr. n rækk ændringr md btydning for trafikkn r på vj d kommnd år. Dt gældr bl.a. dn frmtidig busslus vd ørrbro Station, bdr forhold for cyklistr og bussr og muligvis n ltban på Frdrikssundsvj. Dn kommnd moské på Vibvj får også btydning for d trafikal forhold i kvartrt. Områdfornylsrn i Fuglkvartrt vil udarbjd n grundig trafikanalys af områdt md konskvnsbrgningr af d mulig ændringr. Formålt r at udrd d trafikal forhold i kvartrt og tag hnsyn til d frmtidig ændringr af trafikkn i hl bydln. Hvad vil vi? Dr r mang mådr at opnå trafikal forbdringr, nogl mr omfattnd nd andr. Dt kan f.ks. vær nsrtning llr lukning af vj, skiltning, bump, chikanr mv. Som n dl af Områdfornylsn i Fuglkvartrt Vst kommr n størr byrumsændring i områdt omkring Stærvj. Dtt vil naturligt mdfør trafikal ændringr for båd Fuglkvartrt Øst og Vst. Udviklingn af Vibvj og flr af skolaralrn i Fuglkvartrt Øst vil skab ny trafikal bhov, ligsom dr r planlagt ændringr af lntvj og Ørnvj. For at få mst muligt ud af ændringrn r dt drfor afgørnd at analysr områdt grundigt, indn projktrn igangsætts. Dr r drfor ikk på nuværnd tidspunkt fastlagt konkrt indsatsr, mn afsat n ovrordnt ramm til analysr. Succskritrir 2014: Dr ndsætts n Trafik- og Byrumsgrupp bstånd af fagfolk, lokal og kommunal rpræsntantr til at udarbjd trafikanalysn. 2015: Trafikanalysn r færdig

6 Dynamisk anvndls af gadrum Vi arbjdr md anvndls af flksibl udformningr og indrtningr, dr muliggør skiftnd brug af trafikrummt; ovr døgnt, ugn og årt. Dt kan vær n hl gad, dr md t vist intrval (ug/månd) afspærrs og omdanns til markdsplads, mødstd llr nogt hlt andt. 57

7 Fælls indsatsområd Fuglfrø n pulj til små, sikr succsr (3,65 mio.kr.) Formål Båd bbor og brugr af Fuglkvartrt givr udtryk for, at kvartrt manglr liv og aktivittr. Kvartrt husr mang forskllig bborgruppr, mn dr r ikk mang kulturll llr social arrangmntr, dr kan saml bfolkningn og bring liv til kvartrt. Områdfornyls Fuglkvartrt vil udvikl kvartrts byliv md udgangspunkt i kvartrts gnart og stor mangfoldighd. Bylivt skal afspjl kvartrts mangfoldig sammnsætning og giv bbor og brugr n mulighd for at mød hinandn på kryds og tværs. Hvad vil vi? Dr oprtts n Bylivspulj md navnt Fuglfrø, som skal aktivr borgrn og virk som katalysator for mr byliv i Fuglkvartrt. Bylivspuljn skal støtt kulturll og social projktr lig fra nkltstånd vnts ovr tilbagvndnd markdsdag til blivnd kunstinstallationr m.m. Dt vurdrs, at dr blivr t stort bhov for tilskud til byliv i Fuglkvartrt Vst i forbindls md indsatsområdrn Omdannls af Stærvjsområdt og Dt grønn løft. Dr r drfor afsat 2 mio. kr. til puljn i Fuglkvartrt Vst og 1,65 mio. kr. til puljn i Fuglkvartrt Øst. ksmplr på projktr, som kan søg puljn: Hør dit kvartr - Fuglsang på vjn Hvr gad skal hav n lyd, dr passr til gadns fuglnavn. Via n QR kod (s ksmpl på n QR kod på modsatt sid) skal man kunn hør fuglns sang på mobiln. Fuglhus Lokal kunstnr, skolbørn og andr intrssrd bbor lavr 1000 fuglkassr, som sætts op i hl kvartrt. Løbrut i fuglkvartrt Dr lavs n løbrut rundt i kvartrt md afstandsmærkr. Rngøringsdag i kvartrt Dr arrangrs n årlig vnt, hvor kvartrts bbor møds om rngøring af drs gt kvartr. Børnkunst i Fuglkvartrt Kunstworkshop for børn fra skolrn, dr udsmykkr kvartrt (gadgallri, gavlmalri tc.)

8 Pag 1 of

9 Byfornyls - bhov og mulighdr Bygningsfornyls Trods tidligr omfattnd indsatsr givr n tur rundt i kvartrt især i Øst t indtryk af, at dr fortsat r t massivt bhov for rnovring og frmtidssikring af mang af kvartrts boligjndomm. Dtt indtryk bkræfts statistisk af, at dr i Øst r 24 boligr udn wc og 490 udljningsboligr udn bad t tal, dr stigr til 749, hvis jr- og andlsboligr tælls md. ndvidr r dr i 14 boligr ikk cntralvarm. Standardn i dn gnnmgånd lidt nyr bbyggls i Vst r højr, mn hr r dr dog fortsat 41 udljningsboligr og 342 jr- og andlsboligr udn bad. Mulighdrn for bygningsfornyls rækkr dog langt ud ovr traditionl afhjælpning af installationsmanglr. I Øst r dr f.ks. rigtig mang fri gavl, dr indbydr til ftrisolring og/llr bgrønning n andn mulighd kunn vær at udnytt rummt mllm gavln til udvidls af boligrn md ny, lys og attraktiv opholdsaralr, som dt i øjblikkt skr på Ørnvj 13. Mang af boligjndommn har dlvis flad tag, hvor dr ifm. n tagrnovring kan tablrs grønt tag. Dtt vil sammn md bgrønning af gavl supplr områdfornylsns ovrordnd indsats vdr. bgrønning af kvartrt som hlhd samt indsatsn omkring lokal afldning af rgnvand. I Vst har d flst bbolssjndomm saddltag, dr ikk gnr sig til bgrønning, mn som md dn rigtig orintring kan vær optimal til opsætning af solcllr. Dr skønns gnrlt i områdt at vær t stort potntial for nrgirnovring og optimring. Tknik- og Miljøforvaltningn vil drfor kortlægg nrgiforbrugt i d nklt jndomm, for drignnm at kunn motivr jr/bbor i d jndomm, hvor potntialt r størst, til at søg om støtt til tiltag, dr kan ndbring nrgiforbrugt. Dr r rnovrt ca. 600 gård i Købnhavns Kommun. Dr r ca. 500 gård tilbag, dr ikk r rnovrt, hvoraf ca. 300 r potntill gårdhavr. årdhavrn r lavt i brokvartrrn samt Valby, Vanløs og Amagr. Dr r brugt ca. to mia. kr. på fornyls af baggård. D sidst ti år aln r dr invstrt ca. n halv mia. kr. i gårdanlæggn. Ca købnhavnr har fåt n ny gård, hraf ca børn. Dt r Købnhavns Kommuns mål, at all gård, dr r potntill gårdhavr, r rnovrt i

10 V LYT K DA LS D R A BA LD L HA M SLP MIDÅ R Ø IMD AL. VU LK A H A BR LD R R OR S FA TH Manglr bad og fjrnvarm,. I FR har toilt R SO FS. D D H I S LIU U FA S S FA R D HO UF D LT O BL ST TH OR. D L AL Ø R HØSTRKØB. O LL RM ST KRO ORUP RUPD RU D V SØ Æ IRS D D SROMD UM BO ManglrSKO fjrnvarm, K har toilt og Æ bad DB D SADBRD LUDTOFTD BÆ R ORDBA ØRHOLMD HILLRØDD D RØD HILL S Manglr bad, har toilt og fjrnvarm. VÆ AS TIKØBD V LT RÅ DM A D BA Manglr toilt og bad, har fjrnvarm FRDSBOR. YR SVA V OL BR O LT HY DR OR V V VIB HR V Æ AR MÅ RS I M DA M DS D Potntill gårdhavr RO M TH T AS D MÅV BLÅBÆ A RO B RR V S TYTTBÆ S BISPBU BR OM Ø R TO ÅM V V V A RS RØ K S BL HVIDKILDV B VI L R Æ LÆ LÆ P PLÆ IISS PLÆ DIS D A A HA HADIS H H HV VIID DK KIL ILD DV V TI S S V FALK TT A A RS KÆ SA ISPL L FU RI D D. SA A BRRØDD FASA V. R LÉ AL I ST TOFT LUD SA PS ASMIDRØDD A R RU FOR V RS OV SK R KÆ R. RDS RS Kort ovr mulighdr for byfornyls i Fuglkvartrt V TO BO DSS S L PLA PLA SSP SP II I R OR OR FFO FO FORISPLS. SD V V V RØ ØR TS D D O V MIMR S V SVA L T TR A L R SV RD V HR LÆ TT A Å I RI. V RK ørrbro St. ST DU A VIB R ST RI F HOTH LYSIS I PLS LA DSV V SU LS MST V A V. TR V MU SV Å A RIKS RS P BOR ALX AL XA ADRA RAV AV. V. V RK LÆ V FRD HOTH H IM RS P LS LYT VÅ V D TÆ K DR MU S L R RS RØ V U D I F BO TI S V K LD A V V ØR HI RPA RK RØRTLR BLY V MÅ BR Y V AS L O D V BR OF V P P S V SV MØ L PR OV ST ST ÆR V TT A V ÆR ST RO VS I S D BA VI LL SA IPS P T R V L U ÅRDSV HUL ØR RBSLA BSLA SU SV V-PARK TA RV FYRBØDR D V SBO RIK V FRD D LA V PU K D ST A P TM TH IKS RU R A HULÅRDS PLS ÅS SL TH R RI BY M ST AV D V I OR FR KY LA V BA L VA K R RÆD. TH BISSID IDD KAFFF SSKAF DSV MST. V DR DD DD ISID ISSID BISIDDR B BIS BISID OR AV IKSSU. HU HU DBID. PV MA. MA. BIS MA. ST TH RDR M RU M MST. T. M MST MØ

11 årdhavr Fuglkvartrt rummr såvl almn boligområdr som privat udljningsjndomm samt jr- og andlsboligkarrér. t par karrér har fåt tablrt fælls gårdhavr finansirt af stat og kommun, mn dr r stadig n dl gård, dr ndnu ikk r lagt sammn llr som r prægt af ndslidt blægningr og udn særlig rkrativ værdir. Områdfornylsn vil sammn md Tknik- og Miljøforvaltningn igangsætt ny gårdhavprojktr i områdt, som vil hav fokus på at styrk dt lokal fællsskab i dtt mangfoldig kvartr. I Vst r dr i øjblikkt syv potntill gårdhavr, mns dr i Øst r 22 potntill gårdhavr, hvoraf n allrd r i gang og tr står på vntlist. D potntill gårdhavr samlr sig blandt andt om t langt bånd mllm Rørsangrvj og attrgalvj. Md udgangspunkt i Områdfornylsn Fuglkvartrts indsatsområd Omdannls af Stærvjsområdt vil dt vær oplagt, at tablr t langt bånd af åbn/halvoffntlig grønn gårdhavr i dtt områd, som kan vær md til at dann dn grønn ryg og forbindls ignnm hl kvartrt. Dtt vil mdvirk til at åbn bydln op. Drudovr samlr d potntill gårdhavr sig spcilt i Øst omkring firkantn vd ørrbro Station afgrænst vd lntvj, Vibvj, Frdrikssundsvj og bann samt vidr ud langs Frdrikssundsvj. årdhavrn (åbn som aflukkd) vil vær md til at dann rammrn om grønn, social mødstdr for båd børn og voksn og frmm tryghdn i kvartrt. årdhavrn vil også undrstøtt tankn om d grønn tag som kvartrts vartgn, og andr grønn tiltag som: urban farming bybir, fuglkassr mm. Kvartrt r ikk bar bbormæssigt, mn også i sin fysisk frmtrædn mgt mangfoldigt. Dt har primært i Øst n mgt sammnsat bbygglssstruktur, og r dsudn kndtgnt vd dn udprægd blanding af boligr og rhvrv. Blandt andt finds mang ksmplr på lav rhvrvsbygningr bliggnd i tilknytning til llr ind i boligkarrrns gård. Dt vil drfor vær naturligt at undrsøg mulighdrn for at kombinr gårdhavprojktr md bgrønning af tagn på d lav bygningr. Såvl gårdhavr som grønn tag vil på dnn måd kunn bidrag væsntligt til klimasikringn af områdt vd, at dr arbjds systmatisk md LAR-løsningr. Dt r nmlig i gårdhavrn, dr r rig mulighd for at tablr stor vandgnnmtrænglig græs- og grusaralr, rgnbd, åbn vandrndr og forsinklssbassinr. Byfornylsn som grønt laboratorium Fuglkvartrt rummr t stort potntial for dmonstrationsprojktr, dr rækkr ud ovr kvartrt, og for at brug byfornylssstøttn som middl på vj mod dn CO 2 - nutral by. Formålt md projktt Byfornylsn som grønt laboratorium r at sikr, at projktr dr støtts md byfornylssmidlr r ambitiøs på nrgirnovrings-, miljø- og klimaområdt, samt at d har dmonstrationsværdi. Vd at motivr intrssrd byghrrr og bbor til - i dialog md Tknik- og Miljøforvaltningn - at bidrag md god og krativ idr før og undr ansøgningsforløbt, kan dmonstrationsprojktr vær md til at udvikl innovativ og frmtidssikrd nrgirnovringr og klimatilpasningr. Opsøgnd indsats Skrtariatt i Områdfornyls Fuglkvartrt vil sammn md Tknik- og Miljøforvaltningn løbnd orintr om støttmulighdrn vd at udsnd af pjcr, når dr holds arrangmntr og vd dirkt hnvndls til jndomms jr llr administratorr. år boligjrn i Fuglkvartrt bnyttr sig af støtttilbuddt, r d md til at rust byn til dt frmtidig klima, markr Fuglkvartrt på Købnhavnrkortt og oplv øgt jrskab til drs kvartr. 62

12 Købnhavns årdhavr r t tilbud til jr og bbor i tagboligr md utilfrdsstillnd udndørs opholdsaralr, typisk i hl karrér. Utilfrdsstillnd udndørsaralr btydr, at områdt ikk givr tilstrækklig opholds- og aktivittsmulighdr, og at dr ikk r tilstrækklig grønn aralr i gårdn. Dr r af Købnhavns Kommuns Borgrrpræsntation afsat png til, at dr hvrt år kan lavs 12 fælls gårdhavr. Anlæg af gårdhavn r fra start til slut fuldt finansirt af Statn og Købnhavns Kommun og nst krav til bborn i karrén, r at d btalr dn ftrfølgnd drift. All, dr bor i llr jr n jndom i n karré i Købnhavns Kommun, kan søg om støtt til forbdring af gård, så læng dr r brd opbakning i d involvrd jndomm.

13 Sådan arbjdr vi Som n indsats tæt på borgrn r dt Områdfornylsrns særlig opgav at undrstøtt samarbjdr og partnrskabr, dr kan sætt skub i n positiv udvikling. Områdfornyls Fuglkvartrt vil i samarbjd md d lokal kræftr skab projktr, dr sættr synlig aftryk og skabr værdi for kvartrt. Dt vil i høj grad sk gnnm længrvarnd, fysisk indsatsr. Mn dt vi også vær gnnm nkltstånd llr tilbagvndnd social og kulturll aktivittr, som r md til at bind kvartrt sammn på ny mådr. Fælls for indsatsrn r, at omdrjningspunktt r d mnnskr, dr bor i llr brugr kvartrt. Drs vidn rummr svar på, hvordan Fuglkvartrt kan bliv t ndnu bdr std at bo og lv. Områdfornyls Fuglkvartrt sr dt som n vigtig opgav at arbjd md mtodudvikling i borgrinddraglsn og organisringn i områdfornylsrn. Dt btydr blandt andt, at vi plukkr god rfaringr fra andr områdfornylsr og afprøvr og vidrudviklr dm i n ny kontkst. Vi vil samtidig forsøg at skab skalrbar projktr, dr kan vidrførs til rstn af Købnhavn, i andr dansk byr llr i andr land. 64 Områdfornyls Fuglkvartrt arbjdr ud fra sks grundlænggnd værdir: Lokal rssourcr Fuglkvartrt rummr n mangfoldighd af mnnskr md drømm og ønskr for drs kvartr, samt virksomhdr, forningr og institutionr md vidn og rssourcr. Områdfornyls Fuglkvartrt vil arbjd for løbnd at lokalisr og aktivr d lokal aktørr og fokusr på mulighdr og potntialr frm for på problmrn i områdt. Områdfornylsrns projktr skal udarbjds og kvalificrs af forskllig arbjdsgruppr, som vil trækk på ngagmnt og komptncr fra kvartrts institutionr, virksomhdr, forningr og ildsjæl. Dialog Dialogn r t vigtigt rdskab i Områdfornyls Fuglkvartrt. Dialog på tværs af kvartrt, aldrsgruppr, køn, social forskll og tnisk baggrund r afgørnd for at kortlægg ønskr og udvikl idr. I Områdfornylsrns indldnd fas har kvartrts bbor og brugr haft mulighd for at sætt ord på drs idr for kvartrt og sammn udvikl projktidrn, som nu r blvt n dl af kvartrplann. Mn dialogn skal fortsætt frmadrttt, når projktrn skal udvikls ydrligr, så jrskabt for projktrn sikrs. jrskab For at Områdfornylsrn kan sætt sig vdvarnd spor i form af projktr og samarbjdr, dr fortsættr ftr projktpriodn, r dt vigtigt at tænk forankringn ind i all projktr fra bgyndlsn. Forankringn skr vd, at bbor og brugr oplvr jrskab og tagr ansvar for projktrn. Mn jrskabt skal også sikrs i kommunn. år indsatsrn udforms md inddragls af kvartrts borgr og aktørr, vil dr vær størr vilj til at vidrfør projktrn ftr Områdfornylsrns afslutning. Rspkt for kvartrts gnart Fuglkvartrt r t sammnsat kvartr. Dr r fin boligbbygglsr, små privat havr, industri, rhvrv, skolr og offntlig institutionr. Alt dtt skal udviklingn af kvartrt bygg på, fordi forskllighdn af bygningr, mnnskr og ksistrnd ntværk rummr n mass rssourcr og mulighdr. Dt skal vær md til at sikr, at udviklingn af Fuglkvartrt skr md rspkt for kvartrts gnart. tværksskabls Områdfornyls Fuglkvartrt skal skab samarbjdr og ntværk på tværs af kvartrt. Dt kan før til forandringr og konkrt projktr, som r md til at styrk kvartrts sammnhængskraft og vn til at skab rsultatr i fællsskab. Samtidig skal f.ks. dt tidligr Kvartrløfts indsatsr og Lokaludvalgts arbjd brugs som løftstang og vidnsbank for udviklingn af indsatsr. Områdfornyls Fuglkvartrt vil også indgå samarbjd md aktørr udn for kvartrt, f.ks. privat virksomhdr llr offntlig institutionr, som kan bidrag md dn nødvndig vidn llr finansiring. rønt og socialt Fuglkvartrt skal vær t grønnr kvartr og t socialt rummligt kvartr. For at ralisr dnn vision vil Områdfornyls Fuglkvartrt så vidt muligt mdtænk dt grønn og dt social i all aktivittr og projktr. Dt btydr, at Områdfornylsrn f.ks. i forbindls md anlæg af ny byrum vil prioritr miljørigtig løsningr og samarbjdspartnr, som bidragr til grøn omstilling, har t socialt fokus og/llr arbjdr socialøkonomisk. Mang sådann mindr bidrag kan vær md til at inddrag ny, rlvant aktørr og drmd forankr t grønt og socialt fokus i kvartrt.

14 Områdfornyls Fuglkvartrt har sks grundlæggnd værdir, dr r styrnd for fornylsn af kvartrt: Lokal rssourcr, dialog, jrskab, rspkt for kvartrts gnart, ntværksskabls og grønt og socialt. Vi står på skuldrn af andr og rttr blikkt ny stdr hn. VI skabr synlig fysisk aftryk i kvartrt Vi råbr op og gør opmærksom på vors kvartr! Områdfornyls Fuglkvartrts først Åbnt Hus var n fælls brainstorm, hvor d frmmødt kunn komm md idér og forslag til forbdring af kvartrt. På tgningn hrovr ss nogl af d idér, dr kom frm i løbt af aftnn. Udarbjdt af Sktchy Banana.dk 65

15 rønn sammnhæng, grønn fællsskabr Ansøgning om områdfornyls i Bispbjrg Købnhavns Kommun 2011 FULKVARTRT 1 Privat mdjrskab og skoln som dynamo Ansøgning om områdfornyls rnyls i Bispbjrg Købnhavns Kommun 2011 BILA 2b BILA 1b FULKVARTRT 1 FULKVARTRT OMRÅDFORYLS n områdfornyls r: n ca. 5-årig indsats i t byområd. Indsatsn skal i samarbjd md lokal borgr og aktørr sætt n positiv udvikling i gang og hjælp md at så frø, så kvartrt hængr sammn md rstn af byn og blivr mr attraktiv at lv, arbjd og ophold sig i. n områdfornyls finansirs af Købnhavns Kommun og Ministrit for By, Bolig og Landdistriktr. Støttn kan bl.a. brugs til at forny gadr og vj, torv og pladsr og til at sætt social llr kulturll aktivittr i gang. Sådan gjord vi frm mod Kvartrplann Kvartravis Fokusrt borgrinddragls Intrviw og samtalr md vigtig nøglaktørr, så som Lokaludvalgt, skolrn, moskér, instituttr m.m Ansøgningr aflvrt I januar 2012 blv to ansøgningr for hnholdsvis Områdfornyls Fuglkvartrt Øst og Vst aflvrt til Socialministrit Markdsdag Mulighd for at komm md idér til projktr og mld sig til tmagruppr Dialogmød om Stærvjsområdt Dialog md bborn i områdt om tmar, indsatsr og projktr Mødr i d tr tmagruppr Dialog om tmar, indsatsr og projktr VST FULKVARTRT VST FULKVARTRT ØST Fuglkvartrt skal hav t løft? BYLIV FOR ALL RØ FORBIDLSR UDDALS O RHV Ansøgningr godkndt af Socialministrit Åbnt hus Hvad skal vi arbjd md? D tr tmar blv præsntrt Mød md bstyrlsn i AAB Afd. 49 Idéudvksling md Afd. 49s bstyrls om Stærvjsområdt Projktværkstd All kunn komm md idér og få sparring til udvikling. 66

16 Samlt tmagruppmød Projktr blv prioritrt og styrgruppmdlmmr fra d tr tmagruppr udpgt Tknik- og Miljøudvalgt Først politisk bhandling af kvartrplann Intrviwundrsøgls Undrsøgls fortagt af Mgafon for Områdfornyls Fuglkvartrt. Forår 2013 Kvartrplan snds til Økonomiudvalgt, Borgrrpræsntationn og Ministrit for By, Bolig og Landdistriktr Til afdlingsmød md bborn i AAB Afd. 49 MIDST VITIT MIDR VITIT VITIST MIDR VITIT?????? UDKAST 2013 MIDST VITIT OMRÅDFORYLS FULKVARTRT Først styrgruppmød Valg af formandsskab og godkndls af udkast til kvartrplann og forløbig fordling af midlrn Kvartrvandring md styrgrupp og supplantr Cykltur Områdfornylsns skrtariat cyklr rundt i kvartrt md Tknik- og Miljøforvaltningn og Ministrit for By, Bolig og Landdistriktr Andt styrgruppmød Præsntation af kvartrplann.

17 RSSOURCR MSKR IVÆRKSÆTTRI dn vidr procs ftr kvartrplann r godkndt PLS 14 t nyt byrum i hjrtt af dt industrill Fuglkvartr Innovation og iværksættri Tilskudspulj til tablring af grønn tag Forningsuidrn i Fuglkvartrt rønn oasr Omdannls af Stærvjsområdt SOCIAL PROKTR PARTRSKABR? IDÉR LOKALOMRÅDT Forning for grøn udvikling Op på cykln cyklkultur for børn og voksn Opkvalificring af privat fællsvj røndalsvængts Skol kvartrts landsbyskol IVÆRKSTD

18 Ophold og lg på Al-Huda Skolns udaralr Vibvj t lg- og aktivittsstrøg lntvj 2017 lntparkn røn Ørnvj Dt spislig kvartr Udstyr til grønn tag og byhavr Kunstrut på ordr Fasanvj 2016 Skolpraktikordning Dmonstrationsprojkt: Honning fra Fuglkvartrt 2014 Områdfornylsrn sluttr og Fuglkvartrt tagr ovr Forår 2018

19 Områdfornylsrns organisring Styrgruppn Styrgruppn har 16 mdlmmr fra tmagruppr, rhvrvs- og forningsliv, kvartrts skolr, Områdfornylsrns skrtariat, Lokaludvalgt, Bborprojkt Puls og dn kommunal koordinationsgrupp. Styrgruppn har prioritrt projktrn til kvartrplanrn og indstillt dm til godkndls i Købnhavns Kommuns Borgrrpræsntation samt Ministrit for By, Bolig og Landdistriktr. Styrgruppn skal sikr n brd borgr- og brugrinddragls i gnnmførlsn af kvartrplanrn. Dt r styrgruppns opgav at sikr, at projktr og aktivittr afspjlr områdts ønskr og bhov bdst muligt, og at d samtidig stmmr ovrns md kommunns ovrordnd planr. Styrgruppns mdlmmr r ambassadørr for Områdfornylsrn. D skal drfor vær md til at sikr dt lokal kndskab og bidrag til at trækk ny aktivittr og invstringr til områdt. Skrtariatt Områdfornylsrns lokal skrtariat vartagr tr krnopgavr: 1. Borgr- og intrssnthåndtring, 2. Projktstyring og fundraising, 3. Initiativtagning, opsøgning og dltagls i særligt kulturll og social aktivittr. Hrudovr udarbjdr skrtariatt områdfornylsns kvartrplan og invstringsplan. Dt r skrtariatts roll at sikr frmdriftn af projktrn indn for Købnhavns Kommuns rammr samt kontaktn mllm d lokal kræftr og forvaltningrn i Købnhavns Kommun. Dt indbærr at igangsætt, rådgiv og facilitr styrgruppns og arbjdsgrupprns arbjd. Dtt omfattr bl.a. indkaldls til mødr md dagsordn, organisring af nødvndig oplægsholdr, rfratskrivning og opfølgning på mødbslutningr, dr ikk vartags af d frivillig. I arbjdsgruppr for fysisk projktr, støttr skrtariatt udarbjdlsn af d fysisk planr md såvl gt input som dltagls i dn ndlig gnnmførls. Dt r skrtariatts opgav at facilitr partnrskabr og samarbjdr i Områdfornylsrn. Dt gældr i forbindls md størr partnrskabr md ksmplvis socialøkonomisk virksomhdr, mn også i forhold til tablringn af ksmplvis privat vjlav. Skrtariatt står for dn løbnd rgnskabsføring, hrundr ldlssrapportring til Købnhavns Kommun og til styrgruppn. Dr udarbjds årlig statusopgørlsr, midtvjsvaluring og dn ndlig valuring vd projktts afslutning. Skrtariatt udarbjdr årsrgnskabr til rvisionn og frmlæggr divrs ovrsigtr ovr budgt og rgnskab som ldlssinformation til styrgruppn. Skrtariatt administrrr dsudn Områdfornylsrns puljr og vartagr ldlsn og økonomistyringn af projktrn. ndvidr udarbjdr skrtariatt n kommunikationsstratgi og sikrr dns gnnmførls. Skrtariatt sørgr for dn løbnd kommunikation om Områdfornylsrn gnrlt og i forbindls md konkrt arrangmntr, indsatsr og projktr. Skrtariatt lavr i dt omfang dt r muligt sammn md borgrn slv layout af flyrs, plakatr, annoncr og divrs tryksagr. Skrtariatt vil projktpriodn ignnm vær bmandt md n projktchf og n fast mdarbjdr. Drudovr vil dr i forbindls md d nklt projktr bliv tilkøbt d nødvndig faglig komptncr. Kommunal koordinationsgrupp Dn kommunal koordinationsgrupp bstår af rpræsntantr fra all syv forvaltningr i Købnhavns Kommun. Så vidt muligt rpræsntrs hvr forvaltning af båd n cntral og n lokal mdarbjdr. ruppns opgav r at sikr, at Områdfornylsrns aktivittr og projktr r i tråd md kommunns ønskr og politikkr, og at d samtidig koordinrs md øvrig tværgånd initiativr i bydln. Dt gældr f.ks. dt boligsocial samarbjd. Dn kommunal koordinationsgrupps mdlmmr r ambassadørr for Områdfornylsrn i drs rspktiv forvaltningr, ligsom d bidragr md vidn og rfaringr fra drs fagområdr. Koordinationsgruppn r samlt rpræsntrt md én prson i styrgruppn. Tmagruppr og arbjdsgruppr For hvrt af Områdfornylsrns tmar rønn fællsskabr, Byliv for all og Uddannls og rhvrv r dr dannt n tmagrupp. Tmagrupprn skal vær md til at sikr, at Områdfornylsrns indsatsområdr og projktr blivr udviklt indn for rammrn af d tr tmar. Tmagrupprn r åbn gruppr, dr møds ftr bhov. D kan ndsætt arbjdsgruppr ftr rlvans og intrss og på dn måd sikr, at kvartrts borgr og brugr har mulighd for indflydls, ntop dr hvor drs intrss liggr. 70

20 Organisationsdiagram KØBHAVS KOMMU MIISTRIT FOR BY, BOLI O LADDISTRIKTR STYRRUPP KOMMUAL KOORDIATIORUPP SKRTARIAT TMA TMA TMA PROKT- O ARBDRUPPR 71

21 Samarbjd og partnrskabr I områdfornylsrns indldnd fas r dr blvt gjort n kstra indsats for at inddrag d cntral kommunal og privat aktørr i kvartrt, som kan få n særlig roll i forbindls md områdfornylsrns projktr. Dt gældr blandt andt kvartrts syv skolr og virksomhdrn, som rummr n mass kulturll, fysisk og social rssourcr. På grund af drs brd kontaktflad til lokalområdt har diss aktørr t godt kndskab til bbor og gruppr, som dt llrs kan vær svært at få i tal. Fokusrt borgrinddragls og brd borgrinddragls Områdfornyls Fuglkvartrt vil vksl mllm såkaldt fokusrt borgrinddragls og brd borgrinddragls. Vd fokusrt inddragls hnvndr vi os til d aktørr, dr har n særlig forudsætning for at gnnmfør t projkt, f.ks. skolr, forningr og privat aktørr. Md dn brd borgrinddragls inddrags brugr llr brørt af t konkrt projkt. Områdfornylsn vil knytt divrs uddannlssinstitutionr (RUC, KU LIF, Kunstakadmits Dsignskol) tæt til arbjdt md at inddrag d forskllig gruppr. Områdfornyls Fuglkvartrt vil skab samarbjd og ntværk båd md d lokal kræftr i Fuglkvartrt og md aktørr udn for kvartrt. Dr skal vær fokus på at forankr samarbjdr d stdr, hvor dt r muligt og rlvant. dnfor ss d ntværk, som Områdfornylsn Fuglkvartrt allrd indgår i, samt d aktørr, som har udtrykt intrss for at samarbjd. Lokaludvalgt Bispbjrg: Områdfornyls Fuglkvartrt har n tæt dialog md Bispbjrg Lokaludvalgs skrtariat, som arbjdr for at styrk lokaldmokratit og dialogn mllm Bispbjrgs borgr og politikrn på rådhust. Områdfornylsn koordinrr sin aktivittr md Lokaludvalgts. 72 Boligsocialt forum Bispbjrg: Dtt forum koordinrr samarbjdt mllm kommunns forvaltningr og d almn boligorganisationr i Bispbjrg bydl. Samarbjdt har særligt fokus på udsatt gruppr samt børn, ung og familir. Områdfornylsn vil hav t tæt samarbjd md dtt forum og drmd sikr koordinring og sammnhæng i indsatsrn. Studibylivsntværkt Bispbjrg: Bispbjrg Lokaludvalg har i forårt 2012 tagt initiativ til tablringn af t ntværk mllm Bispbjrgs mang uddannlssinstitutionr. Områdfornylsn dltagr i dtt ntværk. COWK 2013 afvikls i Købnhavn md afsæt i KTS (Købnhavns Tknisk Skolr) i Bispbjrg. COWK r t intrnationalt ntværksforløb, hvor studrnd fra hl vrdn i én ug kommr md bud på løsningr af konkrt opgavr i t spcifikt byområd, i 2013 i Bispbjrg. Områdfornyls Fuglkvartrt dltagr som opgavstillr og dommr, og har bl.a. ønskt bud på løsningsforslag omkring LAR, vandingssystmr mv. Sund Vækst: Sund Vækst r t nyt indsatsområd for Købnhavns Kommun (tovholdr Sundhds- og Omsorgsforvaltningn samt Økonomiforvaltningn), hvor kommunal invstringr i vlfærdstknologi skal brugs til at frmm ksportn ( Tænk lokalt og sælg globalt ). Dt r Lokaludvalgts vision, at Bispbjrg r ramm for t pilotprojkt som n sund vækst-bydl, hvor tknologin udvikls i dialog md borgrn for at frmm livskvalitt og slvstændighd. Dtt gældr også bborn i Fuglkvartrt, hvorfor Områdfornylsn vil samarbjd md Lokaludvalgt om at frmm projktt, hrundr arbjd for at tablr n sundhdspavillon og -containr i kvartrt. Pavillonn givr virksomhdr mulighd for at tst produktr i dialog md borgr, mns containrn r n mobil udgav af pavillonn. Frdriksbrg Kommun: Områdfornyls Fuglkvartrt har tablrt t samarbjd md Frdriksbrg Kommun, dr har n områdfornyls i kvartrt umiddlbart op til Fuglkvartrt (Områdfornyls ordr Fasanvj). Mulig samarbjdsaktivittr r t kunststrøg langs ordr Fasanvj, cyklforbindlsr på tværs, midlrtidig aktivittr undr Bispngbun, fælls samarbjd md ovozyms (fx inkubatormiljø på ubrugt kvadratmtr på ovozyms områd) mm. KU Lif: I forbindls md tablring af grønn tag i Fuglkvartrt har KU Lif udtrykt intrss for at indgå t samarbjd md Områdfornyls Fuglkvartrt md inddragls af landbrugs- og miljøstudrnd, landskabsarkitktstudrnd og byplanlæggr i dn udstrækning, dt kan vær rlvant for dm i drs studiforløb. RUC: Områdfornyls Fuglkvartrt vil i samarbjd md fagt By, Plan og Procs udvikl mtodr til at inddrag udsatt borgr i byudviklingn. Samtidig vil n forskrgrupp brug Fuglkvartrt som basis for at undrsøg, hvordan social kapital udvikls i t områd md områdfornyls. Tortisk vil udgangspunktt for arbjdt vær bgrbrn linking social kapital og nw public govrnanc. Kunstakadmit Dsignskoln: Områdfornyls Fuglkvartrt og Områdfornyls Vstrbro har indgåt t samarbjd md Kunstakadmits Dsignskol i forbindls md t muligt projkt støttt af U-fondn Urban urop. Såfrmt projktt modtagr støtt, vil Områdfornyls Fuglkvartrt i samarbjd md Dsignskoln arbjd md ny formr for borgrinddragls samt rfaringsudvksl md andr uropæisk byr.

22 V D HI LD BR Y DA L IM H R A BA LD D TS L M HA R. IMD AL. A VU LK A H BR LD R RÅ. R RM BO O OR TH. I LL FR R Ø R SO UF FS. D D S H I D FA S S LIU O BL ST LT HO U HØSTRKØB. TH OR. D FA S SØ Bolsjfabrikkn ST KRO ORUP RUPD RU D K Æ DB A V Værstd for hjmløs D SADBRD LUDTOFTD D RS LL D ORDBA ØRHOLMD DS DM A Kirk S HILLRØDD D IRS Æ M FA RU D D RØD HILL D BA SROMD AS ASMIDRØDD V Skol YR TH S AR D SVA Æ V LT Æ V D R Ø OL BR O LT HY V DR OR V VIB V HR D I RO B MÅ V AS M DA RR MÅV Moské / islamisk cntr Ø T TIKØBD M BLÅBÆ A FRDSBOR. V TYTTBÆ D M U Børninstitution M RO BÆ DR D O Offntlig SK institutionr VI RI RS S BISPBU BR OM KÆ V L A RS RØ TO S M V Å BL SLÅV V IB I ST D KA S R HVIDKILDV V R Æ LÆ LÆ P PLÆ DIISS PLÆ DIS A A HA H H HADIS FALK TT A A RS KÆ SA S LS RS P RS Uddannlssstd. V. R É I ST L U F BRRØDD FASA LL SA A ISPL HV VIID DK KIL ILD DV TOFT LUD A R. MIMR V OV SK SA R A PS RU FOR V V V RS RØ ØR TO BO DSS S L PLA PLA SSP SP II I R OR OR FFO FO FORISPLS SD Kort ovr funktionr i Fuglkvartrt S V SVA L T TR A L R SV RD V HR LÆ TT A Å I V R RI. V RK ørrbro St. ST DU HOTH O V D VIB R ST RI F A MST LYSIS I PLS LA V DSV LS SLP SU RS P MIDÅ RIKS TR V MU SV Å A V. A FRD HOTH BOR V V AL LÆ RK V R RS RØ ALX AL X XA A ADRA RAV AV. V. MU SV Å RDS ØR V U D I F BO TI S V K I RO VS RK RPA LYT DR V MÅ TT A V ÆR ST V V V RØRTLR BLY T V LYT V ØR S P P V-PARK SV V AS L O D V BR OF ÆR V ST ÆK K L V U ÅRDSV HUL RV V SBO RIK RBSLA BSLA SU SV PU TA FRD ÅS FYRBØDR D V MØ L É ALL LA V D K IKS A ST TM P R TH R RU HULÅRDS PLS R BY M ST TH AV D V I OR FR A SL PR OV ST LA V BA RI KY K BISSID IDD L VA TH BA VI LLÉ SA IPS P T R DSV KAFF SSKAFF OR AV IKSSU FRIMST. V DR DD DD ISSID ISID BISIDDR B BIS BISID TH FRDR LBRÆD. HU. THU PV TØDBID. UTMA. BIS DLMA. ST ORMA. M MST. TØM T T ST. T ATM MØ

23 Kommunikation i Fuglkvartrt Visionn Kommunikation r t cntralt ld i Områdfornyls Fuglkvartrt. Områdfornylsrn skal løbnd informr om aktivittr og nyhdr, mn også motivr d lokal kræftr til at dltag i udviklingn af drs kvartr. Områdfornylsrn vil gør brug af udvalgt kontaktprsonr til at nå rlvant målgruppr md kommunikation om aktivittr og projktr. Kommunikationn vil frmhæv d god fortællingr og sætt fokus på d stærk lokal kræftr, bl.a. vd at brug prsonlig fortællingr. Kommunikationn skal dsudn vær md til at brand kvartrt og Områdfornylsrns projktr ovr for omvrdnn. Målgruppr Fuglkvartrt r brdt sammnsat i forhold til aldr, tnicitt og uddannlssnivau, rhvrvsdrivnd og institutionr. Forskllig målgruppr krævr forskllig kommunikation, og Områdfornylsrn vil drfor tilpass kommunikation til kvartrts målgruppr, båd hvad angår sprog og brug af kommunikationskanalr. Social og digital mdir Social mdir som Facbook, YouTub, Instagram, Podio m.fl. bnytts af n stadig størr dl af bfolkningn. Drfor vil Områdfornylsrn brug social mdir som n primær kommunikationskanal. Social mdir gør dt muligt hurtigt at informr om nyhdr og aktivittr, og d god historir kan nmt sprds i brugrns ntværk. Områdfornyls Fuglkvartrts skrtariat vil drfor følg og opdatr d social mdir løbnd. Dr r dsudn god mulighdr for, at kommunikationn på d social mdir kan fortsætt, når Områdfornylsrn har forladt Fuglkvartrt, og drmd vær n dl af forankringn af aktivittr og indsatsr. nnm d social mdir vil skrtariatt forsøg at motivr brugrn til at hnvnd sig vd brug af mails, dr vil vær n andn cntral kommunikationskanal i Områdfornylsrn. Hjmmsid Til forskl fra d social mdir vil hjmmsidn i mindr grad vær t dialogrdskab. Hjmmsidn vil indhold faktull informationr om Områdfornylsrn, kontaktinformationr, ansøgningsskmar, publikationr m.m. og hnvis til flr oplysningr og nyhdr på Facbook, Instagram osv. Dn dirkt dialog Områdfornyls Fuglkvartrt vil vær synlig og tilgænglig i kvartrt og vægt dn dirkt dialog højt. Dn dirkt dialog vil giv d prsonr, dr ikk r trygg vd dn digital kommunikation llr som har svært vd at udtrykk sig på skrift, mulighd for at involvr sig i Områdfornylsrn. Drudovr vil Områdfornylsrn gå i dialog md bborn og skab opmærksomhd omkring projktr og aktivittr vd slv at arrangr vnts og vd at vær til std, når dr r andr arrangmntr i Fuglkvartrt. gn papirmdir Fysisk mdir som plakatr og opslag kan vær md til at skab synlighd omkring Områdfornylsrns arbjd i gadbilldt. Omdling af flyrs i kvartrt i forbindls md vnts, forud for informationsmødr og ralisring af konkrt projktr r t godt udgangspunkt for at komm i dialog md bbor og brugr om projktr og indsatsr. Prss og andr mdir Avisn ørrbro/ordvst Bladt når ud til mang af kvartrts bbor og brugr. Avisn spillr n væsntlig roll i dn lokal offntlighd og r n vigtig kild til information om nærområdt for særligt d lidt ældr målgruppr. Bladt r drfor n vigtig samarbjdspartnr, som Områdfornylsns skrtariat vil hold n tæt kontakt til. D størr TV-stationr som TV2-Lorry llr landsdækknd avisr vil i viss tilfæld også vær rlvant samarbjdspartnr, dr kan formidl nyhdr fra Områdfornylsrn til n brdr skar. Succskritrir Områdfornyls Fuglkvartrt skal vd midtvjsvaluringn hav minimum 300 syns godt om tilkndgivlsr på Facbook. Områdfornyls Fuglkvartrt skal vd projktts afslutning hav minimum 600 syns godt om tilkndgivlsr på Facbook. Minimum 500 prsonr skal modtag Områdfornyls Fuglkvartrts digital nyhdsbrv indn Områdfornylsrns arbjd skal minimum opnå én omtal om måndn i d lokal mdir og én gang om årt i d landsdækknd mdir gnnm Områdfornyls Fuglkvartrts lvtid. Vd midtvjsvaluringn skal mindst 20% af bborn i Fuglkvartr Øst og Vst knd til Områdfornyls Fuglkvartrt. Vd Områdfornyls Fuglkvartrts afslutning skal minimum 40% af bborn i Fuglkvartrt Øst og Vst knd til Områdfornylsrn. Dr skal skrivs mindst én bog, hvor t llr flr af Områdfornyls Fuglkvartrs projktr r omtalt. 74

24 dinby bydkdk VÆR MD TIL AT UDVIKL FULKVARTRT 27. sptmbr: Prioritring af projktr og valg til styrgrupp Sumpn. Øldrikkrn blivr fordrvt /2 D amls By. Procssn blv udskudt /10 Vil du vær md til at bstmm, hvilk projktr områdfornylsn skal sætt png af til? Har du lyst til at vær md i styrgruppn llr vælg, hvm dr skal? Så kom og vær md til dtt sidst tmamød. Hr skal tmagrupprn prioritr d projktr, områdfornylsn skal arbjd md, og som skal vdtags ndligt af styrgruppn. ørrbro ordvst Bladt Dsudn skal hvr af d tr tmagruppr Byliv for all, rønn fællsskabr og Uddannls og rhvrv vælg to rpræsntantr til styrgruppn. Vi møds kl på røndalsvængts skol, Rørsangrvj 29. an nægtr at lad sig afprss /3 dinbydkk Ug / 29/8 /8-4/ Til samtlig husstand vær md til at bstmm, hvilk projktr Områdfornylsn skal brug png på? Så kom og vær md til at vælg to rpræsntantr fra forningr og rhvrv til områdfornylsns styrgrupp. Du kan ntn slv still op llr pg på dn, du mnr bdst vil rpræsntr fornings- og rhvrvslivt i områdfornylsns arbjd. n st n farvfuld b Hvis du kommr, så snd n mail til områdfornylsn på d. 2. oktobr. Du r også vlkommn til at skriv, hvis du ikk kan komm, mn grn vil vær md i styrgruppn. DBAT OSD Dbat Mødr i styrgruppn Dltag i dbattn Hvis du forvntr at bliv n dl af styrgruppn, så sæt allrd nu SKRIV: Har du lyst til at dlta kryds i kalndrn til d først mødr: Vi mningr på -mail til rd. nd i avisn. Husk også, at du slv kan lægg læsrbr vn-n. Rdaktionn sortoktobr: Inspirationsdag: Md bl.a. byvandring ihusk, kvartrt rr i d indkomn11. indlæg og at læsrbrv skal blo/arkivfoto vær forsynt md og 22.navn OKTOBR: Konstituring af styrgruppn og valg af projktr til kvartrplann STT KUST. an Ptrsn, llr bar Lang, har og dt har nørrbror glæd af, når d pass r AF BDICT LORZ All skal inddrags i udviklingn af dt ny Bispbjrg Hospital Hospita...Dbat IKOLA DARR Hvad du ønskr, skal du måsk få nødvndig i bstræblsrn på at optimr rr dt ny Bispbjrg hospital,, som skal rum- dinby bydkdk Antropolog, uldbrgsgad UDVIKLI: For at bdst og mst hnsigtsmæs sig frmtidig Bispbjrg spital, r dt vigtigt at g holdningr og rfaringr all patintgruppr. Også som har få rssourc stigmatisrnd sygdom, talr dansk llr måsk syv år gamml. I år 2025 kan vi glæd politisk godkndls. Politikrvi spørg lvrn om drs at dr på Bispbjrg bakk drømm for lgpladsn. opført Dt t topmodrn n vil nmlig vær hlt sikr givr mr mning, når dt ri bstræblsrn på, at d 54 millionr, d har dm, dr skal brug dn,«sigr til Fuglkvartrts b dt mstørmærkt hnsigtsmæssig projktldrn, mn dr r dog hospital, skalområdfornyls brugr som an nu også går også konkrt ting i tankrn, til nogti ordntligt. satt og patintr Først godkndls kommr når dt kommr til dn østlig hørs. Som Rgion til at sk dl af Fuglkvartrt: dns hjmmsid fo i Tknik- og Miljø»Mang af skolrn liggr t skrivr, rudvalgt brugr 17. dcmbr. Sidntæt på Vibvj, så styrgruphn skal Økonomiudvalgt fring n forudsætning pn har bsluttt, at dr skal trfulgt af Borgrrpræsntacs. Drfor har d op gørs nogt vd dn, så dnmailadrss blitionn sig ja. Og til sidst, mn og facbook vr mr sikkr for skolbørbstmt som brugr kan koikk mindst skal Ministrit for By, Bolig, og Landnn og borgrn i kvartrt. kommunikr gnnm Vi vd ndnu ikk, hvad dr distriktr tidig afholds borg godknd, hvad d konkrt skal gørs, vi har kun 54 millionr byghrr og borgr kronr skal gå til. sat rammrn for, at dr bør for Styrgruppn vksl mningformand og rfaringr gørs nogt. ksmplvis All vil tr initiativr Finn r Dyrby Hrmansn tror vigtig styrgruppn grn undgå, at dog på, at dt nok skal lykks.»g r mgt optimistisk dr kørr stor lastbilr forbi, når dr r skolbørn i områomkring godkndlsn, for jg dt. Og hvis man kiggr nd syns, at vors ønskr liggr ad gadn, så r dr ikk mmgt godt i tråd md, hvad gt plads til all d parkrd politikrn har sagt, d grn vil hav gjort hrud. Vi vntr bilr, cyklr og bilistr, dr kødog md at prioritr ønskrrr ignnm,«forklarr Isaac n, indtil vi har fåt dn ndablla Applquist. Ydrligr to ønskr knyttr lig godkndls,«sigr han. sig til dn østlig dl af FuglD 54 ørmærkd millionr r dog slt ikk nok til at opkvartrt. Borgrn vil grn fyld Fuglkvartrts ott ønsom styrkr dn fælls idnskr. Drfor r Områdfornyltitt i bydln. Og så vil man sn lig nu i fuld gang md at grn lav kvartrt til n sosøg sponsoratr gnnm pricialøkonomisk vækstzon i pvat fond:»vi håbr på, at vi riodn fra gnnm privat fond og sponsormidlr vil kunn rjs omingn ønskr udn politik kring 200 millionr kronr,«siindn nogn af ønskrn kan gr Finn Dyrby Hrmansn. ralisrs, skal d dog først ignnm n størr ØSKLIST. Hvis Styrgruppn bag Fuglkvartrts Områdfornyls slv må bstmm, hvad dr skal sk i kvartrt, r dr især fm indsatsområdr, d grn vil gnnmfør. Indtil vidr r dt dog blot ønskr, for pngn manglr. AF BDICT LORZ FULKVARTRT: Mns ordvst s børn vl så småt r bgyndt at tænk julønskr, har styrgruppn bag Fuglkvartrts områdløft sammnfattt syv ønskr, som d håbr drs kvartr blivr bgavt md. Dt r dog n størr opgav at få all ønskr til at gå op i n størr nhd, sigr Områdfornylsns styrgruppformand, Finn Dyrby Hrmansn:»Min opgav r at tal md d forskllig gruppr i kvartrt og hør, hvad drs ønskr r. All i kvartrt har haft mulighd for bidrag, og udfra dt har vi så sammnsat d hr ott indsatsområdr. Dt r n svær procs, for vi skal jo båd tag hnsyn til borgrn, økonomin og politikrn, som også har planr md områdt hrud. Dt r nu lykkds rt godt.«stærvj skal åbns op t af d ott indsatsområdr r kvartrt omkring Stærgt ovr utryghd, dårlig blysning og upraktisk parkringsforhold. Og hlt gnrlt vil Områdfornylsn mgt grn hav åbnt op for områdt og giv dt n vaskægt makovr, fortællr projktchf Isaac Ablla Applquist:»Bborn i områdt har læng ønskt at dr skal gørs nogt vd Stærvj, som har vært plagt af problmr md folk, dr sælgr stoffr. n dl af husn på Stærvj r dsudn blvt udnævnt til ghtto, mns n andn dl bstår af jr- og andlsboligr. Mn mllm d hr forskllig boligområdr r dr t stort pigtrådshgn, som r md til at bur problmrn ind. ogl af bborn har alhgn, og dt vil forhåbntligt btyd, at ny mnnskr vil mød hinandn.«fakta D OTT ØSKR Fuglkvartrt skal samls til t fælls øst og vst Dr skal skabs grønn tag forskllig stdr i kvartrt rønn fællsskabr skal saml forskllig bborgruppr og styrk kvartrts idntitt y sammnhæng og forskønnls af områdt omkring Stærvj Skoln som Dynamo Områdts skolr blivr inddragt løbnd i projktr og aktivittr Flr opholdsområdr og samlingspunktr skal også styrk dn fælls idntitt Fuglkvartrt Øst skal vær socialøkonomisk Dr skal kiggs på infrastrukturn gnrlt i dn østlig dl Havr i himmlhøjd t andt stort ønsk i Fuglkvartrt r fokus på dt grønn. Områdfornylsn har n ambition om at skab byhavr md forsklligt indhold. ogl skal vær køkknhavr md forskllig spislig afgrødr. ogl skal vær sanshavr md plads til ro og fordybls. ogl skal vær skolhavr til fordl for kvartrts skolbørn. Og så r dt ikk all byhavr- n, dr skal ligg i jordhøjd:»dt hr r t gammlt industrikvartr, dr bstår af tag. Samtidig har områdt t stort problm md rgnvand, når dr kommr skybrud. Fuglkvartrt liggr for ndn af Bllahøj, så når vandt væltr nd, kommr dt i dn hr rtning. Md d grønn tag, kan man stopp nogt af rgnvandt, før dt løbr nd i folks kældr. D grønn tag kan sørg for, at op til 60 procnt af rgnvandt blivr dropp,«forklarr Isaac Ablla Applquist. Md sit trdj fokus vil Områdfornylsn grn inddrag Fuglkvartrts kommunal folkskol og fm privatskolr i kvartrts makovr.»undr punktt Skoln som dynamo, vil vi grn samarbjd md skolrn, når vi ksmplvis skal omdann t byrum. Hvis vi ksmplvis skal lav n lgplads, vil buisrt, hvorfor dt krævr målrttt opsøgnd arbjd hvis man vil hav vidn ud af dnn spcill patintgrupp. Ingn har lyst til x at forslå n nutral/anonym indgang til dr hvor d blivr tstt for HIV llr klamydia, af frygt for stigmatisring. ndvidr r dr brugr af Bispbjrg hospital som har n andn tnisk baggrund n dansk. Frmmd sprog og kultur kan vær n barrir i forhold til at giv sin mning tilknd Min point r, at mang patintrs rfaringr kun nås vd at vær kstra opsøgnd, ksmplvis gnnm intrviw og målrttd spørgskmaundrsøgls og at vigtig i bstræbls opnå dt bdst Man kan ikk til l bhov, mn man n indsats for at patintrs holdningr, gr og ønskr, og på Som styrgruppmdlm Fuglkvartrt og t stærkt fællsskab md d andr mdlmmr, bbor og skrtariatt. Styrgruppn prioritrr områdfornylsns projktr, bsluttr hvordan pngn skal brugs og godkndr dn ovrordnd plan for arbjdt i kvartrt. Styrgruppn bstår af rpræsntantr fra fornings- og rhvrvslivt, bbor og kommunal AYFR BAYK tknikog miljøborgmstr rpræsntantr. Styrgruppn møds 3-4 gang om årt....dba IA THOMS n områdfornyls r n 4-5-årig indsats i t byområd. Sammn md sundhds- og omsorg lokal bbor og aktørr skal områdfornylsn sætt n positiv udvikling i gang og hjælp md at så frø, så kvartrt blivr mr attraktiv HLHDSPLA turfrdningsforning julikommun t åbnt br og Ministrit for By, Bolig og Landdistriktr. bro/ordvst dn ny hlhdsplan Læs mr på Facbook områdfornyls fuglkvartrt. amls By. Danma frdningsfor om, at dr bl ndlhdsplan, især gr for at gør ivr grønt åndhul for Dt r positi aturfrdningsfor og dnn måd rdområdforyls dt sikrfulkvartrt grønn FAR: På hjørnt af ørrbro Væng og ærumgad liggr n stn. n rigtig stor stn. Dr har dn liggt læng i al sin grå hårdhd og vogtt ovr indgangn til ørrbroparkn, dr indtil for n ug sidn husd områdts øldrikkr og hashdalr i dt hdngangn Sumpn. n farvlskr kom forbi u r Sumpn sunkt i jordn, mn stnn liggr dr stadig. Dn r bar ikk grå længr. For n dag kom n farvglad kunstnr forbi. Dn dag blv til mang dag, og så var an Ptrsn, blandt vnnr og loovr vil n lokalplan still krav i kvartrt kaldt Lang om miljø, grønn tag ogkal rgnvandshåndtring m.m. nødt Som til at gør nogt.»dt bgyndt md, at jg ofksmpl på byggri, dr kan t dt kom forbi stnn og tænkt, passs ind på områdt, r at dn kunn træng til nogt ny projkt for daginstitutionn vd Sjællandsgad.farv, Dt så jg spurgt vicværtn i bygningn, om jg måtintgrrr d to fuldkrond t mal dn, og dt mått jg godt,«fortællr Lang. avnt r vistnok opståt på grund af hans højd, mn kunn også hntyd til d lang sølvgrå lokkr, dr voksr på hans hovd. Md tilladlsn i håndn gik Lang straks i gang md at pryd dn stor grå stn md all rgnbuns farvr i stærk og varm nuancr:»g lskr skrignd farvr, og dt kan man s tydligt på stnn hr. Sidn jg bgyndt at mal stnn, r jg kun blvt rost til skyrn. Dr var n på bsøg fra bstyrlsn forldn, som sagd, at stnn var fantastisk. Folk blivr gnrlt mgt glad for all farvrn, som lysr op i områdt,«sigr Lang, dr også har givt dn lill stn vd sidn af dn stor n omgang maling, så dn ikk så alt for grå ud. ML FO DROI LOUISS BRO: n mand blv frdag vd halv fm-tidn Varm mad kan købs øb bss ning Louiss Bro. D tvang at udlvr Pohvrham dagtilog transport por okontantr. t litit ftrlysr i dn forbindls n udnlandsk mand på kan arrangrs. år og cm, dr var iført n rød sportstrøj md lynlås. rningsmændnall forsvandt i krtning ovr ftrfølgnd 65 år rr vlko vlkomn! mn! mn!mod! ørrbro. vntull oplysningr i sagn kan Station - Vi har åbnt all hvrdag. rtts hv vrtil rda ag g. Bllahøj på tlfon 114. BALDRSD 3C KBH. KB BH. H TLF Åbnt h Dt maritim hus vd Amagr Strandpark r t tilbud til børn og ung i aldrn år. Hr kan man windsurf, stå på vandski, dykk, fisk og mgt mr. Mns d md lfantsnot klistrr stor kort - Så jg r rigtigop glad for, dr at jg nu har af kvartrt blivr snakkt lidtfåt nrvøst mulighd for atmang arbjddr i ogmon mddukkr kvartrt. om, hvor op. år Indngæstrn jg var så at kommr få dtt til job, omhldig kort tid at har passr jg bl.a. arbjdt i d kortn på vj md op til områdfornyls husts kantin skal Mimrsgadkvartrt, lig på dn andn sid ind. bl.a. plott drs yndlingsstd i kvartrt af ørrbro Station. Og slvom jg var rigtig glad Områdfornylsns for dt, så kan dt slt ikk mål sig har md, fåt skrtariat hvor kyndig glad jg r for at afvær vndt hjmfra til flr assistanc mdarbjdr Fuglkvartrt og ordvst. af d andr områdfornylsr, dr hjælpr Projktchf Isaac Applquist Isaac Applquist står som projktchf i spidsn for områdfornylsn. Han glædr sig til at tag fat på arbjdt i kvartrt, som han var nabo til i 12 år. 17 fra kl md at gør klar, og lig som d sidst kort Dt r forop mig, at mit skrtariat r vigtigt kommt at hæng, bgyndr r dtilførst stdgæstr i kvartrt og lærr all krog at knd. at dryss ind af dørn. Vi vil dsudn bliv rigtig glad, hvis all r dr bor, arbjdr llrafbrugr Står på skuldrn andr kvartrt vil komm forbidpå sidst t uanmldt vi Mns gæstrbsøg, tagrnårplads i har fundt d lokalr skal vær i.isaac Vi vd ikk kantinn bydr vi projktchf Applquist ndnu hvornår vi kan rykk ud, mn vi har vlkommn og præsntrr hltt kort par favoritstdr og når vitrflyttr ud, skal dt områdfornylsns ovrordnd tmar nok bliv markrt md manér! rønn Fællsskabr, Byliv for all og Uddannls og rhvrv, n tidsplan og rammrn for områdfornylsn: Så blv dt Fuglkvartrts tur til at få områdfornyls. Udovr Fuglkvartrt r dr i øjblikkt områdfornylsr i gang i bl.a. Husum, l. Valby og Sundholmskvartrt. Md områdfornylsn vil vi skab nogl positiv forandringr i dit kvartr af båd Dt r vigtigt at sig, at vi ikk startr fra nul. Vi står på sskuldrn af d indsatsr, dr tidligr har væ vært i områdt, og vi vil grn bygg vidr på dt sammn md d mang god folk, dr allrd vd n mass om områdt, fortæ fortællr projktchfn og sluttr md at opfordr folk til at gå rundt til d tr tmar-ør og d dl drs idr og vidn md mdarbjdr, dr d står klar til at hjælp og svar på spørgsm spørgsmål. For at undgå at dr går for mgt tradition traditionlt mød i dn, r dt mst af d to timrs ååbnt hus hnlagt til dialog og krativ udfold udfoldls vd d tr tma-ør, dr r bklædt md stor luftfotos af områdt, tuschr og gul post-its. Havr på tagn tagn Og at dømm ftr dn livlig summn og krativitt vd ttma-ørn r dn taktik ikk skudt hlt vd sidn af. I hvrt fald r dr vd Uddannls Uddannls og rhvrv stimlt mang intrssrd sa sammn. Tmat rttr sig brdt mod at støtt båd studi- og rhvrvsliv i kvartrt, og t af områdfornylsns fokusområdr r støtt til tablring af socialøkonomisk socialøkonomisk virksomhdr i kvartrt. Dn r flr af d d frmmødt md på, mn d har også mang andr forslag: Hvad md at d dyrk økologisk kryddrurtr på t af d fla flad tag i kvartrt, måsk i samarbjd md m n af rhvrvsskolrn llr t gartnr gartnri?, forslår n yngr kvind, og rstn af b bordt nikkr bgjstrt. n andn forslår at saml virksomhdr til åbn virksomh virksomhdsdag i samarbjd md uddannlssinst uddannlssinstitutionrn. Bag dm har n mand md t lill ma lill barn på skødt ftrhåndn fyldt dt t størr antal små gul sdlr md forskllig llig forsla forskllig forslag, bl.a. andt md n id om flr øvlok lokalr og spillstdr, som man kan øvlokalr samls om i kva kkvartrt. fysisk, social, kulturl og miljømæssig karaktr. Samtidig vil områdfornylsn hjælp dannlsn af ntværk i lokalområdt på vj, som forhåbntlig bidr sig fast og kan fortsætt arbjdt md udviklingn af kvartrt langt ud i frmtidn. Udpluk af idr fra Åbnt Åb hus år dr nu blivr sat gang i n områdfornyls i Fuglkvartrt skylds dt, at dr r bhov rønn fællsskabr for n rækk fysisk forbdringr i områdt, Bborhavr ligsom dt i for dnn lill park langs l Kronborggad Kronborg rgga samtidigt md at kvartrt står ovr n vd at installr r bord, bænk, motionst Rnovr områdt bag installr rækk social udfordringr. Mn dtørrport handlr Station lig blysning om m aftnn rdskabr, og n bhaglig lig så mgt om, at blomstrkassr kvartrt indholdr t Løbrutr mdog vandpostr og kilomtrafmærkningr, aafmærkningr, ttrænings ræ pavillon og bakkr n mass potntialr mnnsklig man kan gån ophjælpnd af rssourcr, dr fortjnr hånd. t rønn byrum som ramm for social og g kulturll arra arrangmntr rrang som koncrtr og filmfrmvisning. t Hjælp os til at undgå vand i kældrn Uddannls og rhvrv t Læssal for studrnd t Atlirr og studir kunstworks t Inddragls af skolrn og drs lvr i f.ks. kunstworkshop for børn kks. til studrnd t Plann Fish Tank Caféi - samarbjd forbilld framd London f.ks. bskrvt. lavs t t lokalt microbryggri, hvor r folk som måsk llrs har dt svært på tmagrupprn og styrgruppn. Hr kandduansatt s tidplann arbjdsmarkdt for arbjdt md kvartrplann. Tidsplan for kvartrplann n områdfornyls byggr på n plan for kvartrt, hvor d projktr, som områdfornylsn vil arbjd md, r FULKVARTRT blo ARKIVFOTO: MARTI BALLUD RATZAUSD: Søndag morgn var n ung mand i fuld gang md at dkorr opgang på Rantzausgad. Dt ny mtroygmidt i sin mald tags, kom politit forbi. Mandn blv tilbagholdt på Rantzausgad, og han blv anholdt og r nu sigtt for hærværk. hør mr, kom md din idér llr mld dig til arbjdt for kvartrt. S mr på facbook Hvorfor fornyls af Fuglkvartrt? Områdfornyls Fuglkvartrt arbjdr md tr tmar: Byliv for all, rønn fællsskabr og Uddannls og rhvrv. Vi skal bl.a. skab flr mødstdr i dt grønn, bdr forhold for blød trafikantr, t rigr studiliv, ny arbjdspladr og mgt andt. Mn hvad dr kommr til at sk i kvartrt r i høj grad op til dig og d andr bbor og brugr. Dt r nmlig r, dr r md til at bstmm hvad pngn skal brugs til. OMRÅDFORYLS n opfrisknd makovr Områdfornylsn har fokus på båd social og fysisk forbdringr, dr skal skab fornyt liv og størr sammnhængskraft i dt mangfoldig kvartr, som gnrlt manglr god mødstdr, og hvor mang bygningr og vj r ndslidt. Dt kunn blandt andt sk vd at pust nyt liv i byggtomtrn og vd at giv vjn n opfrisknd makovr md trær, cyklstir og bdr parkringsforhold. Udviklingn skal sk i samarbjd md områdts bbor, skolr og forningr indn for fastlagt tmar, sigr projktchf for områdfornylsn Isaac Ablla Applquist:»All dr har n intrss skal vær mgt vlkomn md drs bud på, hvad dr kan gør Fuglkvartrt til t ndnu bdr std at vær, og hvordan d måsk kunn tænk sig at bidrag til dt. Og vi vil mgt grn i dialog md kvartrts boligforningr og virksomhdr, dr jr d mang privat fællsvj, om hvordan d kan forskønns.«us fra kl. og ign Åbnt hus : Fuglkvartrts lkvar frmtid sat på kort Projktchfn: lad for at vær tilbag Dn populær lgplads n områdfornyls r: vd Rørsangrvj/ attrgalvj blv rnovrt i 2006 i n ca. 5-årig indsats i t byområd. Indsatsn skal i samarbjd md lokal borgr og forbindls md Kvartrløft aktørr sætt n positiv udvikling i gang og hjælp md at så frø, så kvartrt hængr ordvst. Dr r forophold børn i all sammn md rstn af byn og blivr mr attraktiv at lv,aktivittr arbjd og sigaldr i. og kun fantasin sættr grænsr. n områdfornyls finansirs af Købnhavns Kommun og Ministrit for By, Bolig Baann Park Baanna På ø ørrbro vd områdt omkring Mimrsgad findr man dn grønn oas Mimrsg Banana Park. Forsynt md græsplæn md fodbold fodboldmål, basktkurv, bordtnnisbord indbydr stdt til fysisk aktivitt. Parkns indbyd vartgn r stor bananformd vold i ca. 1.5 mt mtrs højd dn n lavt i græs og dn and andn i gul gummiblægning. Ud mod annasgad r dr rjst n stor klatrportal, annasg hvor b blandt andt ørrbros Klatrklub holdr ttil KØBHAV. blo ÅBT HUS SØDA D 26. AUUST K L. FRA KL Hnovr sommrn har d fra kontort på Fuglkvartrts står mig mgtmd nært.dg har dr Islands Brygg arbjdt idr, bot r 12kommt år i ordvst i lig rækk så langmødr tid r md ud af og n lang jg kommt i fuglkvartrt. I to år arbjdd forningr og rhvrvsdrivnd i områdt. jg på lntvj, og har tilbragt n mass godi dag stundr lntkron ogfor Undr r dtpåførst gang, at d alvor skal Hyldn. g d harborgr, spillt nsom dl fodboldkamp mød d næst ca. 5 år md kommr vnnrn på røndalsvængtil at oplv n fornyls afogdrs Frdrikssundsvjnsskolr og til atnydt kvartr, og som skal vær md bslutt, solnhvad på plænn foran dt gul palæ på dr skal sk md områdt i Købnhavns Vstrgårdsvj. gang jg spktakulær forsøgt ordvst Flr kvartr. Mdhar n at spis migovr ignnm n sættr buggi-burgr på udsigt kvartrt Hans Knudsns Frdrikssundsvj, og på jg lntvj har adskillig Instituttts kantin i hvrt fald gang i flr af åbnt kvartrts n ståt fin scn som hus fantastisk og dt først fotoforrtningr og drømt borgr om at køb nogt mød md kvartrts og brugr. af dt lækr fotoudstyr. 22. august Åbnt hus 25. august Markdsdag Sp Sptmbr ptm mbr Mødr Mød dr i aall ll ttmagruppr magru 27. sptmbr Sidst tmagruppmød 1. oktobr Mdio oktobr Styrgruppmød Start ovmbr Hvad skal vi arbjd md? D tr tmar. Kom md idér til projktr / mld dig til tmagrupprn. Styr Styrgruppmdlmmr rgrup ppmdlm udpgs udp pg s af af tmagrupprn. tmagru Projktr prioritrs. Proj jkt r p riiorittrs. mød udpgs På ssidst idstt m ød u dp proj projktrn. jktrrn. Dialog om tmar og projktr Først udkast af kvartrplann Valg til formandskab odkndls af kvartrplann KVARTRPLA FÆRDI Før pris 1795,- Byliv for all til maj t ovmbr Løb- llr gårutr markrt på t kort - f.ks. f af 5 og 10 km. km - som havd stationr n. md udndørs motionsrdskabr på rutn. t Politisk Kvartrvandring i områdt md bsøg i n nogl af d smuk smukk (grønn) gård procs t godkndls adfstarrangmntr af t kvartrplan. Cikan md vjtrær, dr sænkr fartn p givr mr grønt i gadrn på bilrn og giv vj t n park på plænn for ndn af lmtvj Dt r ikk kun kvartrts borgr, dr r mødt op. To rpræsntantr fra t projkt, dr md afsæt i rap, film og dans støttr ung i at find ind til drs gn komptncr, r kommt for at luft drs planr om at lav aktivittr for ung i Fuglkvartrt, ligsom d gør for ung nu i Husum. Vd tma-øn Byliv for all r d bsøgnd gnrlt nig om, at dr manglr mr liv i dagtimrn i kvartrt: Dr r mang tomm lokalr, dr blivr brugt som cyklkældr og sådan nogt. Mn hvis man kunn gør dt attraktivt for mindr butikkr og kontorr at flytt ind, kunn dt vær md til at skab nogt liv i kvartrt, sigr n kvind md t barn på armn. Andr mnr, at områdr md aktivittr som nytthavr llr soppbassin kunn vær md til at skab mr liv i områdt. Plads til blød trafikantr ogt af dt, dr går ign vd flr af bordn r bkymringn for bilrn, dr ræsr gnnm kvartrt. Man burd gør nogt for skab bdr forhold for cyklistr og fodgængr, mang stdr kørr bilrn rigtig hurtigt ignnm og dr r ikk særlig god plads til gånd og cyklistr, sigr n midaldrnd mand. Dt md bdr forbindlsr for cyklistrn r også nogt, dr r blvt talt op vd rønn fællsskabr, tilføjr n kvind: Vi snakkd om, at dr r brug for n cyklsti, som skal forbind områdt til Ørnvj, så man lttr kan komm fra Hulgårdsplads og til ørrbro udn at skull tag dn trafikrd Frdrikssundsvj. Områdfornylsns mdarbjdr forsikrr, at t af fokuspunktrn ntop blivr at få skabt bdr forhold for d blød trafikantr, og dt sr ud til at fald i god jord hos tilhørrn. AF BDI T L R blo b rlingskmdia.dk FULKVARTRT n stor gdlignnd skikkls i mandshøjd havd indtagt dn midlrtidig arna på pl nn foran dt ul al på Vstrgårdsvj i ordvst. Hr k mpd dn n brav sv rdkamp mod fuglkvartrts modig børn. Kampn blv slåt midt i n krans af fst og f llssk ab, dr var budskabrn, da n bborgrupp fra fuglkvartrt sammn md Bborprojkt uls lørdag bød vlkommn til markdsdag. forningr og institutionr. For ksmpl Rollspilsfabrikkn, dr havd sndt n ork, som dn gdlignnd skikkls vist nok skull forstill at v r. Lørdagn bød også på lav dit gt sv rd, Bolsjfabrikkns spilbord, llr måling af blodtryk vd Forbygglsscntrts stand. Hr skal også v r trygt Slv om markdsdagn ifølg bborgruppn var t nkt som n fstdag md stort F, har dn også t andt formål. Arrangmntt r nmlig t af rsultatrn af t stormød, som blv afholdt sidst år, om mr tryg P-PLSR 1 TIMS FRI PARKRI fl Hvis du har lyst til at vær md i n llrr flr tmagruppr, så kom md til t af mødrn. drn.. d Datorn for d nklt mødr kan d du u s ndnfor. vil vi giv tilskud til at gør tagn grønn md markr, parkr llr køkknhavr. Fuglkvartrt skal v r kndt for sin grønn tag, sigr projktchfn. Da dagstimrn sluttd, var dt tid for sommrfst md munktma. Dn bgyndt md, at n Illumni-artig ordn indvid grilln og vlsignr fstn, og så kunn all llrs still pølssultn til tonrn fra ørrbrobandt rangrsplit. Bibliotkt fra Rntmstrvj udfordrd bborn i, hvm dr kunn b ygg dt højst bo gtårn. Foto Klaus Slttin g Mødr Mødr i tmagruppn: 12. kl sptmbr s pt Tmagruppn Tmagr rønn fællsskabr kommr bl.a. bl.a a. til at a arbjd md: rø t t rønn tag Pro t t Projkt spis dit kvartr Sæt havr på tagn Ikk alt vil kunn lad sig gør, mn Isaac Ablla Applquist opfordrr all dr har lyst til at sætt drs præg på kvartts frmtid til at mød op:»vi har f.ks. snakkt md dt kunn vær sjovt at lav havr på nogl af kvartrts vær md til at skab lokal job og ny spændnd mødstdr, samtidig md at dt r godt for miljøt og kan afhjælp d problmr, dr kan opstå når dt rgnr mgt. Drfor BLIV BDR TIL LSK 4, 6 og 12 ugrs kursusforløb Landts størst nglskinstitut md 38 undrvisningsstdr i hovdstadsområdt. Områdfornylsn i Fuglkvartrt sætts i gang md t at komm md input og idr til fornylsn af områdt. Man vil også kunn mld sig til konkrt projktr i områdfornylsn. Følg md på Facbook, hvor kommntarr og idr r vlkomn. r dt t godt ksmpl på n idé, vi mgt grn vil arbjd vidr md, for dn opfyldr mang af d krav, vi som kommun har til d projktr. Og dt kan jo vær, at nogn siddr md andr fantastisk idér, som vi grn vil mød,«fortællr projktchfn. Udovr dt indldnd mø- d, får bborn mulighd for at sætt drs præg på udviklingn i d arbjdsgruppr, dr skal arbjd md projktr undr områdfornylsn. Man kan mld sig til på mødt, dr Instituttt på lntvj, hvor dr også r valg til områdfornylsns styrgrupp. Arbjd Adlrs Hus åbnr gnbrugsbutik på ørrbrogad.. Frivillig søgs! p Tomsgårdsvj, Tomsgårdsvj blandt andt Kulturhust på iing hvor nu Ungdomshust i dn bygning bfindr sig. I stdt for bslut bsluttd vi at køb n, som ikk var blvt brugt i n Lygtn station, r n rnovring blv dt vors n dl år. ftr nn vi hold vors n vor mødr, lav bas. Hr kunn llig aktivittr, samtidig md mang forskllig t bod dr. D at skrtariatt Dt var n god t r også glædligt, glædli at Stationn bslutning. Dt dl af dt kulturll kultur liv i bydln r blvt n d or Kvartrløftt udløb. o ftr 2007, hvor Områdfornylsn forny fo rny til markdsdag Dt r ovrordntlig svært at fortæll om d mang tiltag dr forgik i priodn. g kan f.ks. nævn ordvstparkn på dn gaml HT grund Skatrpark X-hall Parkn bag boligrn på Rntmstrvj Dn årlig ord Vst Fstival på Skodagrundn - Lgpladsn Pipprn på Rørsangrvj Ansættls af n idrætskonsulnt - n hlt ny typ rundkørslr på Ørnvj o.s.v. Dt r klart, at dr også vil vær områdr hvor nogl ikk lykkds som vi ønskd. Mn d RSR - hvr vr dag v da Trængr din ljlighd llr facad til n makovr? Få inspiration til din næst rjs js md lidtm lidtmr - all for for rjsr til all dl af vrdn n Tilmld dig vors nyhdsbrv v Dt sigr andr om at dltag i n områdfornyls: Aihua Yan, aktiv bbor i områdfornyls Husum: Vors lokalområds kndskab og ntværk r n styrk og brigls i lokalsamfundts udvikling. Kun vd dltagls kan man opnå indflydls og rigtig jrskab. Drfor gik jg ind i arbjdt og styrgruppn i Områdfornylsn. Mødr Mødr i tmagruppn: sptmbr s pt kl Projjkt og idr ændrr sig løbnd. Projktr Følg Følg g md m på facbook områdfornyls Fugl kv Fuglkvartrt, hvor du også kan tilmld dig tmagrupprn. tmagru Lørdag dn 25. august ust bød d lokal bbor b hr nævnt ting, og mang andr, har jg n for til markd markdsdag på prsonligt vær stærkt involvrti i.fuglkvartrt Dt var n indn på Vstrgaardsvj. Vstrga mgt intrssant priod, og plænn dt var vd mddt gul Palæ på Markdsdagn lvt stablt stablt på bnn n vis vmod vi lukkd Kvartrløftt vd r blvt ftr, at bborn på p t stormød stormød sidst s år udgangn af dt kunn kunn vær n god blv nig om, at d måd at lær hinandn ndn bdr n bdr at k knd og Dt r drfor md stor glæd at dr nu starts samtidig skab mr tryghd tryghd i områd områdt. n ny områdfornyls. Mang bbor havd vvd mldt sig på bann md n loppstand, d, hvor d solgt d solgt ud af gmmrn, mn flr r af områdts områdts forningr for vist også flagt. Bl.a. Rollspilsfabrikkn aa. var var Rollspilsfa Rollspilsf a o kunn kæmp på plads md n ork, man kunn imod, Bolsjfabrikkn n havd havd mdbragt mdb t spilbord og hos Forbygglsscntrts bygglsscntr byggl sscntr stand kunn man få målt sit it blodtryk. blodtryk. Områdfornyls Fuglkvartrt Fuglkvart rt var slvfølglig også på plads til markdsdagn markd md information om m områdfornyls områdf områdfornylsn, ornyls mn vi fik også flr god idr md på vjn: vj Katrin Clausagr Rich, md i kulturtmagruppn i områdfornyls l. Valby : Dt r sjovt at hav indflydls på udviklingn, dr hvor man bor. I kulturtmagruppn har vi fåt mulighd for at arbjd md n kulturstratgi og dt har vært rigtig spændnd. Dr r kort vj til indflydls på dt, man grn vil vær md til. Tmagruppn r åbn for all og ns mnig har rl værdi. Vi r ikk altid nig, mn dt gør hllr ikk nogt, dt må man tag md. Tina, har bot i 13 år på Falkvj Thild, har bot på Vstrgaardsvj i 1,5 år - Hvad kan du godt lid vd fuglkvartrt? Lgpladsn Pipprn. Dt r sjovt at løb op og nd ad bakkrn og dt r godt, at dt r godt lavt md asfalt og springvandt, man kan tænd for. kommun. Dt gældr andlsboligr, jrboligr og privat udljningsboligr som ntn manglr fjrnvarm og/llr toilt llr til bygningr opført før 1950 og som r btydligt ndslidt. Du kan læs mr om mulighdr for støtt på Købnhavns Kommuns hjmmsid Dr r ansøgningsfrist hvrt år 1. marts. Skrtariatt glædrr sig til at komm i gang og til at komm ud i kvartrt. Dr r n lang vvr i forbindls rækk arbjdsopgavr forbindls md opstart af t så omfattnd ffattnd projkt som n områdfornyls. Drfor rfor r dt vigtigt vigt md t skrtariat, dr dls kndr kkvartrt godt, og som også kndr all kom kommunns forvaltningr og cntr. ntr. Formålt md m n områdfornyls r at skab nogl positiv forandringr i lokalområdt, mrådt, mn skr m skrtariatt ssom på ikk at ændr r mgt opmærksom områdts sjæl. Drr r n mass rs rssourcr og god kræftr i kvartrt, vartrt, som vi glædr gl os til at arbjd sammn n md. - Hvad syns du manglr i kvartrt? Dt kunn vær djligt md nogl flr af sådan nogl lgpladsr. Mn dt kunn også vær godt md t mdborgrhus, hvor man f.ks. kunn hold jultræsfstr. g kunn også godt tænk mig, at man nsrttd Vstrgårdvj. Dr r lidt farligt nu, fordi dr ikk r plads til, at bilr og cyklistr passrr hinandn. Områdfornylsns forny skrtariat Områdtfornylsn r havnt midt i n rækk forandringr i kvartrt. Dr kkommr mtrostation vd ørrbro station og n ny mosk på Vibvj. af vj. n ombygning ombyg Frdrikssundsvjnss skol r i fuld gang, og dr r kommt fokus på d problmr pro, ftr sidst ssommrs rgnvand kan skab, skybrud. All diss ting og mang andr r dt skrtariatts ts opgav at husk hu på, d kvartrts borgr borg når vi sammn md og brugr udformr kvartrplann, k som so skal d næst 5 års aarbjd i dann rammn for d Fuglkvartrt. Mødr Mødr i tmagruppn: 12. sptmbr s pt 12. kl Tmagruppn Tmagr Byliv for all kommr bl.a. til at at arbjd arbj md: t Bærdygtig Bæ løsningr på trafikal udf udfordringr t Arbjd Arb md fysisk forbdringr i om områdt omkring Stærvj Hl vjn rundt om pl n n var dr opstillt bodr md alt hvad t lo pphjrt kan b g r. Foto Klaus Slttin g områd. Købnhavns kommun har søgt Ministrit for By, Bolig og Landdistriktr om støtt til gnnmførls af områdfornyls Fuglkvartrt. Støttn kan bl.a. brugs til at forny gadr og vj, torv og pladsr og til at sætt social llr kulturll aktivittr i gang. Fuglkvartrt r t mangfoldigt kvartr og n charmrnd blanding mllm industri, forningr og boligområdr pakkt ind i båd ny og gaml bygningr. Mn mang af d båd ældr og nyr bygningr r ndslidt, og nogl boligr manglr stadig toilt og bad. Hvis du kunn tænk dig nogl forbdringr i din bolig llr at rs facad blv shint op, så r dr mulighd for at få støtt fra Købnhavns Tmagruppn rhvrv og uddannls Tmagr kommr komm bl.a. til at arbjd md t tablring ta af socialøkonomisk virksomhdr virk t Bdr Bd studiliv Skull man bliv tr t i løbt markdsdagn, var dr rig mulighd for at ta g n lill lur i n af h n gkøjrn. Foto Klaus Slttin g BYFORYLS I FULKVARTRT k Lyngbyvj Købnhavn Tlf Vær md til at fforny orny fuglkvartrtt I sptmbr afholdr vi d først mødr mø m ødrr kaabrr i tmagrupprn - rønn fællsskabr l og g og grønn forbindlsr, Byliv for all Uddannls og rhvrv. r rt brd, mn undr for ksmpl rønnf llssk abr vil vi grn lav grønn tag, fordi Fuglkvartrt r pr - Fakta S flr billdr fra Åbnt hus på næst sid. Du kan vær md i n af d tr tmagruppr, uppr,, u bliv valgt til styrgruppn, dltag i tt projkt llr måsk bar brug n tim på att plant nogl ny trær. borgrn i snak. Vi vil jo grn hør lidt mr om, hvad borgrn i kvartrt har af forslag, fort llr projktchf Isaac Ablla Appl uist. Bborn har dog allrd haft mulighd for at stift bkndtskab md områdfornylsns folk. I onsdag holdt d nmlig drs først åbnt hus arrangmnt, hvor dr kom 60 bbor fra Fuglkvartrt Vi har allrd fåt indsamlt n mass id r, og vi har fåt indsn v rt nogl tmar, vi grn vil arbjd md. Dt n hddr rønnf llsska br,så har vi Byliv For All, og dt sidst hddr Uddannls g rhvrv.tmarn r grønn rum og ny mødstdr. Prssfoto Drfor invitrr områdfornylsns skrtariat kvartrts bbor og brugr til t mød i aftn, hvor d frmmødt sammn skal komm md bud på, hvordan drs kvartr, dr afgrænss af ordrfasanvj langs togbann, Frdrikssundsvj, Hulgårdsvj, Borups Allé og Hillrødgad, kan bliv t bdr std at bo og ophold sig. Områdfornylsns Åbnt hus blv afholdt dn 22. august hos HKI, dr var så vnlig at lån drs kantin ud. Du kan vær md til at sætt dit præg æg æ g påå fornylsn af fuglkvartrt. I områdfornyls ny n ls Fuglkvartrt r dr plads til at dltag ltaag præcis lig så mgt llr lidt, som du vil.ll. Hils på områdfornylsn Vd markdsdagn var dr også ljlighd til hils på folkn bag dn kommnd områdfornyls i fuglkvartrt Vi r hr i fm år md 43 millionr kronr i håndn. n trdjdl r givt fra ministrit for by, bolig og landdistriktr, og to trdjdl kommr fra Købnhavns Kommun. Vi r tknisk st ansat i Tknik- og miljøforvaltningn, mn vi r mst af alt borgrns skrtariat. Vi r bindlddt mllm kommun og borgr. Dt hr initiativ r t forsøg på at få Kom nd og s dt stor udvalg llg i bbroo Kvickly ørrbro Før pris 2695,- Find dit danshold og t To timrs idudvksling r vd at vær ovrståt, og holdt bag områdfornylsn r blvt nogl ovrtgnd luftfotos, idkort og gul post-its rigr. Dr blivr nogt at gå i krig md konstatrr Isaac Ablla Applquist optimistisk, idt n bbor fra afdling 49 givr ham t par ord md på vj ud af dørn: Tak for i dag. Dt var sjovt at vær md og dn var n rigtig god måd i havd lavt dt på md kortn, hvor man kunn få lov at tgn og skriv sin idr, sigr hun md t smil. Tak fordi du kom og husk at mld dig til n tmagrupp. Vi holdr mødr i tmagrupprn i løbt af sptmbr, sigr Isaac indn han bgyndr at bær d sidst kort, tuschr og post-its nd til Christianiacykln. som kan s tt skub i frivillighdskulturn i områdt. u Vi står på skuldrn aff andr Alt i mns flr bbor vd øn rønn fællsskabr, grønn forbindlsr blivr nig om, at dt vil vær n god id at lav t ntværk mllm bbor, dr ikk har gn hav, mn som grn vil dyrk blomstr og plantr og d andlsboligforningr, som grn vil hav drs forhavr dyrkt, r tgnrn Ccili Otzn fra Sktchy Banana vd lægg sidst hånd på sin flr mtr lang tgning af aftnn. Hun har aftnn ignnm portrættrt dt hun har st og hørt, og tilbag står nu rfratt st gnnm hnds kunstnrisk brillr. hd i områdt. Hr var dr stor nighd blandt bborn om, at n markdsdag vill v r t godt initiativ a rkdsdagn handlr om at forsøg at skab n positiv f lls histori og idntitt for os i fuglkvartrt. mrådt r karaktrisrt af mang forskllig boligafdlingr og typr af mnnskr, mn vi kndr ikk rigtig hinandn. Hvis vi l rr hinandn bdr at knd, kan vi forhåbntlig få t st rkr f llssk ab og nogt mr tryghd i områdt, sigr Rosbrg Sn dal, formand for afdlingn på Vstrgårsdsvj, dr håbr, at markdsdagn kan bliv n tradition, Vd samtidigt køb af lås & lygtr montrr vi gratis. cmo Dømt brød ind i lægklinik 2. juldag kl i Amagr Bio Spydspidn Spydspi Før pris 899,- g ung, dr tog op, og dyrt mått k mp for sit liv. Foto Klaus Sltting ar kdsdagn står for fst og tryghd for at mød n r k k lokal FULKVARTRT: rønn byrum, ny mødstdr og udvikling af lokal socialøkonomisk virksomhdr. Dt r nogl af nøglordn i Områdfornyls Fuglkvartrt, dr liggr i ordvst. n områdfornyls, dr blivr skudt i gang md t borgrmød i aftn 22. august. Undr ovrskriftrn Byliv for all, rønn fællsskabr, og Uddannls og rhvrv skal Fuglkvartrt d kommnd cirka fm år gnnmgå t løft, dr skal gør bydln KVICKLY ØRRBRO mr attraktiv at bo og vær i. ØRRBROD ARKIVFOTO: K THOMS MIUSD: Onsdag nat mått politit rykk ud til n lægklinik i Minungsgad, hvor n mand var brudt ind. På stdt fandt d n 41-årig knding, som i forvjn har n dom for briglsskriminalitt. Mandn var dog ud md prøvtid, da politit fangd ham ign. Han skull frmstillt i dommrvagtn, mn blv han imidlrtid løsladt indn frmstillingn. D ankommr til Hans Knudsns Instituttt (HKI) md Christiania-cykln pakkt md sammnrulld luftfotos, tuschr, gul postits, brochurr og kort til at skriv god idr dk dk u BBORMØD. Fuglkvartrt står ovrfor n størr makovr, du kan vær PLR vd at dltag i bbormødt i aftn. md til at sætt dit præg på områdt KSM adrøvri vd Sørn HKI, Kantinn 5. sal, lntvj 69, 2400 V n områdfornyls mrådfornyls r fysisk, social, kulturll løft løf af t områd, mn afhængr af udfordringrn og i ordvst har kvartrløft rdringrn dt std, dr skal fornys. På ørrbro, Amagr A og områdfornylsr mrådfornylsr ført mang spændnd projktr md sig. Hr r nogl ksmplr: u PRIS FULKVARTRT Dt maritim ungdomshus u OMRÅDFORYLS I områd områdt omkring Rantzausgad på ørrbro r dr blvt lagt støjdæmpnd asfalt ud forskllig strækningr på d støjnd og på forsk mgt ttrafikrd vj agtvj og Åboulvard. adhjørnrn mod dn ny park r fysisk adhjø udformt i samarbjd md Mortn Stræd, udform dr har skabt skulpturrn spcilt til diss stdr. ældr ikk i forvjn ndsatt cyklr ØRRBRO BYCTR //// POLITIRAPPORT HAR MASSR AF WOW-TILBUD Rollspilsfabrikkn udfordrd fuglkvartrts børn og ung til n rask sv rdkamp mod dn stor ork. Dn udfordring vardrman ARK DSDA. Dr blv båd spillt rollspil, fstt og talt områdfornyls vd fuglkvartrts først markdsdag. Torsdag 30/8 til lørdag 1/9 AF BDICT LORZ Kom dn 22. august mllm kl Hvad r n områdf områdfornyls? HUDLIV: Brugrn af Hundgårdn i ørrbroparkn r utilfrds md størrlsn på dt midlrtidig aral, d har fåt. / % RABAT PÅ ALL dinby CYKLR! RR! by Små farvd stn på vjn SPAR 298 kr. indmldls (norm. 299). r 199 kr. Min. 15 år. FOTO: MARTI SØRS Vuf. Vi har ingn plads at boltr os på malt bor i Spanin, og han har dn md hjm til Mal- Mn hvm r han så dnn farvrns mstr fra Lundtoftgad:»g r amatørmalr. ormalt siddr jg drhjmm og malr, mn på t tidspunkt bgyndt jg at saml stn op, I I ID AMAR, BRØ R CITY, ØRRB og Landdistriktr. Støttn kan bl.a. brugs til at forny gadr og vj, torv og pladsr og til at sætt social llr kulturll aktivittr i gang. Motionsprojkt I kvartrt omkring Ørsundsvj r dr blvt lavt tr bvæglsshjørnr md rdskabr, dr givr mulighd for bvægls såsom pakour, frrunning og trking. som jg fandt på gadn, og så mald jg dm drhjmm. Bagftr lagd jg dm tilbag på gadn, og så kunn folk saml dm op. Dt hl r så gråt, så jg vill sætt lidt farv på tilværlsn. For nylig mald jg n lill stn og lagd dn MARKDSDA: Dr Dn blvblv kæmpt md sværd og pruttt md prisr, da fuglkvartrt holdt drs stor markdsdag lørdag. Mst af alt handi ørrbroparkn. taldgt dt fstdrng, md naborn, afom n lill som nor- mn markdsdagn var også t billd på n styrkt tryghd i områdt, som står ovr for n byfornyls. /12 n gdlig affær. Børnn slog til i fuglkvartrt mulig løsningr givn økonomisk STYRK, KOD ITIO O HOLDT RÆI Fuglkvartrt skal hav t løft PROCDUR: Da 17 kirkr blv indstillt til lukning, var dt Købnhavns Stiftsråd, dr tog dn svær bskæring. Mn når dt kommr til at træff dn ndlig bslutning om lukningr af kirkrn, r dt ikk Stiftsrådt, dr kan træff dn. Faktisk r dr slt ikk nogn klar rglr for, hvm dr siddr md dn bslutning. ksprtr udtalr, at mnighdsrådts lod må vj tungr nd Stiftsrådt, mn lovgivningn givr ikk t klart svar. /4 Dr skal mr farv på ørrbros tilværls mnr amatørkunstnrn Lang, dr har fåt lov t dkorr Vi møds kl ærmr info om std følgr. RO/ ORDV Hvm bstmmr gntlig, om n kirk kan lukks? FOTO: KLAUS SLTTI 4. oktobr: Valg af rpræsntantr fra fornings- og rhvrvsliv til styrgruppn dinby bydkdk Dbat. Intt kupmagri i Brorsons /18 Tma. agtvjns ikonr /22 Sport. KFUM tabt til Rønn /24 Kultur. Lyt til vrdnsmusikkn /30 Følg md i dit lokalområd år vi kommr lidt dt længr frm, d frm flyttr skrtariatt ud i kvartrt. vvartrt. Indtil da kan du book områdfornylsn områdfor følg md på facbook Fuglkvartrt. llrr skriv til os m md god idr på: OMRÅDFORYLS FULKVARTRT T - Hvad kan du godt lid vd fuglkvartrt? g brugr mgt græsplænn vd Svanvj. Og så syns jg gnrlt, at dt r fdt, at dt r t blandt kvartr md industri og forskllig formr for bbyggls. - Hvad syns du manglr i kvartrt? g kunn godt tænk mig, at dr var nogl flr grønn områdr, hvor man kunn møds. g syns godt, man kunn bliv inspirrt af ørrbro-parkn, hvor man har lyst til at vær, fordi dt r spændnd md t kuprt trræn osv. Drudovr vill dt vær godt, hvis man lavd dt nmmr llr mr lukrativt at åbn små cafr llr isbodr, dt vill også skab nogl flr mødstdr. Thomas, har bot 9 år på Rørsangrvj - Hvad kan du godt lid vd fuglkvartrt? Lgpladsn Pipprn. Dn r rigtig fdt lavt md dn blød asfalt, så børnn ikk slår sig, og dr r hyggligt at vær for båd børn og voksn. - Hvad syns du manglr i kvartrt? g kunn godt tænk mig, at man nsrttd vjn nogl stdr. Dt vill gør nogl af d trafikrd vj sikrr at færds på, samtidig md at d så måsk også kunn brugs som opholdsstdr. Og så kunn dt vær fdt md nogl flr aktivittr i ordvst-parkn.

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV

ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV DET GAMLE SYDHAVNEN + Byliv omkring Borgbjrgvj og Mozartsvj - Butiksliv mindr attraktivt for studrnd + Klassisk bystruktur - Gadr og pladsr, mnnsklig skala + Aktiv

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere