Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde"

Transkript

1 Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

2 Fattigdom, menneskerettigheder og vækst bæredygtig udvikling Anvende menneskerettigheder som værdigrundlag i vores partnerskaber og tage afsæt i principper om ikkediskrimination, deltagelse, åbenhed og ansvarlighed i alle faser af vores udviklingssamarbejde. Arbejde for at fremme alle menneskerettigheder, såvel de økonomiske, sociale og kulturelle som de borgerlige og politiske, med særligt fokus på kvinders rettigheder og lige adgang til beslutningsprocesser, ressourcer og muligheder. Systematisk styrke kapacitet hos både myndigheder, civilsamfund og rettighedshavere. Arbejde for en styrket deltagelse af de fattigste udviklingslande i udviklingen af den internationale retsorden. Fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettig heder og økonomisk vækst. Det er det stærke budskab i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde: Retten til et bedre liv. De globale og grundlæggende menneskerettigheder er en markant fordelingsmekanisme. Ved at sikre alle mennesker retten til mad, alle børn retten til at gå i skole og alle, der bliver ramt af sygdom, retten til grundlæg gende behandling, fordeles velstand og velfærd til langt flere. Ved at fremme kvinders rettigheder og sikre alle mennesker retten til at kunne ytre sig, organisere sig og deltage i at udvikle deres eget samfund fordeles magten og indflydelsen til langt flere. Vi kan ikke bekæmpe fattigdom og indfri grundlæggende menneskerettigheder i samfund uden et solidt økonomisk fun dament. Det kræver derfor solid økonomisk vækst over mange år at bekæmpe fattigdommen. Med færre naturressourcer og en stadig mere skrøbelig planet kræver det nye former for bæredygtig vækst. Derfor står en inklusiv og grøn vækst helt centralt i den nye strategi. Det skal skaffe arbejdspladser til de millioner af unge mennesker, der hvert år melder sig klar til at yde en indsats. De har for tjent at få en chance. En aktiv dansk udviklingspolitik er først og fremmest en investering i en mere retfærdig verden. I retten til et bedre liv. Men det er også en investering i vores egen fremtid - i fred og fremgang og i vækst, arbejdspladser og nye muligheder også i Danmark og Europa. Det er en investering i global indflydelse. Christian Friis Bach, udviklingsminister EN RETTIGHEDSBASERET TILGANG Menneskerettighederne er et mål og et middel i vores udviklingssamarbejde og skal indtænkes i alt, hvad vi gør. Stab iliti et og beskyttelse Prioritetsområder Menneskerettigh eder og demokrati Delta gelse Ansvarlighed Den rettighedsbaserede tilgang BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER Sociale fremskridt Ikke ke diskriminatio tion Åbenh benhnhed Grøn vækst

3 1. Menneskerettigheder og demokrati Støtte demokratiske valg, parlamenter, politiske partier, civilsamfund og frie og kritiske medier. Fremme god regeringsførelse og opbygning af demokratiske institutioner, herunder opbygning af og adgang til effektive, uafhængige retssystemer og klagemekanismer, styrket kapacitet og decentralisering i den offentlige forvaltning og bekæmpelse af korruption. Styrke internationalt samarbejde for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse. Arbejde for at styrke ligestilling mellem kønnene og sikre kvinder og pigers rettigheder. Styrke indsatsen i kampen for at lukke skattehuller, adressere illegale kapitaloverførsler og fremme en retfærdig beskatning af naturressourcer i verdens fattigste lande. Fremme social dialog og faglige rettigheder som løftestang for fattigdomsreduktion. Hjælper vi fattige mennesker med at kæmpe for deres menneskerettigheder, så bekæmper vi også de væsentligste grunde til fattigdom. Menneskerettigheder og demokrati er fundamentale værdier og målsætninger i sig selv og udgør et vigtigt prioritetsområde i dansk udviklingspolitik. Vi vil støtte forandringsprocesser, som skaber samfund, hvor den udøvende magt kan kontrolleres af borgere, uafhængige instanser, et slagkraftigt civilsamfund og frie medier, og hvor borgerne indgår aktivt i og tager medansvar for samfundsudviklingen. Danmark vil støtte processer og institutioner, der kan fremme menneskerettighederne og arbejde for lige adgang for alle til en retfærdig rettergang og for styrkede systemer til klageadgang, konfliktløsning og retsforfølgning både nationalt og internationalt. Et land, hvor kvinder ikke har lige muligheder, mister en værdifuld ressource. Danmark vil arbejde for at mindske diskrimination mod kvinder og for kvinders lige ret til uddannelse, sundhed, økonomisk fremgang, indflydelse og til seksuelle og reproduktive rettigheder. Udvikling forudsætter, at der skabes det nødvendige offentlige indtægtsgrundlag, der gør det muligt at finansiere offentlige udgifter og omfordele ressourcer. Vi vil styrke indsatsen i kampen for at lukke skattehuller og vil presse på for øget gennemsigtighed og åbenhed om betalinger fra multinationale virksomheder for udnyttelse af naturressourcer i udviklingslandene. Et velfungerede arbejdsmarked er vigtigt både for økonomisk vækst, øget beskæftigelse og for etablering af ansvarlige virksomheder. Derfor vil vi støtte social dialog mellem regeringer, den private sektor og de faglige organisationer.

4 2. Grøn vækst Bistå udviklingslandene med at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling gennem grøn vækst, øget indtjening og flere arbejdspladser, ikke mindst til unge. Støtte grøn vækst baseret på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcerne. Bidrage til at styrke de internationale og nationale rammer for grøn vækst og skabe bedre sammenhæng med miljøbeskyttelse. Fremme innovative teknologi- og finansieringsløsninger inden for landbrug, skovbrug, miljø, energi, vand og klima. Fremme en ressourceeffektiv fødevareproduktion, der bæredygtigt og effektivt kan brødføde en stadigt voksende befolkning. Bidrage til at øge udviklingslandenes adgang til bæredygtig energi og styrke indsatsen for en mere bæredygtig og ressourceeffektiv forvaltning og udnyttelse af energi-og vandressourcerne. Arbejde for fattige mænd og kvinders større medindflydelse og forbedrede adgang til vand, jord, viden og finansiering. Økonomisk vækst er en nødvendighed, hvis vi skal komme fattigdommen til livs. Men med øget pres på naturressourcer og stigende efterspørgsel efter fødevarer, energi og vand skal væksten være bæredygtig. Indsatsen for grøn vækst skal bane vejen for nye globale og lokale løsninger og muligheder. De nationale rammer for grøn vækst skal styrkes gennem regional integration, et styrket erhvervsklima, solid miljølovgivning og offentlig-private partnerskaber. Priserne skal skabe de rigtige incitamenter, det skal koste at udnytte naturgrundlaget og belaste miljøet, og vi vil fremme brugen af globale og nationale bæredygtighedsmål. Landbrugs- og fødevareerhvervene skal være drivkraft for en vækst, der er bæredygtig og sikrer varig fattigdomsbekæmpelse. Fattige landmænd og forarbejdningsvirksomheder skal kædes sammen og sikres adgang til ny viden og teknologi, finansiering og uddannelse. Adgangen til bæredygtig energi og vand er afgørende for vækst i samfundet og i landbrugssektoren og for de fattigste og mest sårbare grupper. Disse ressourcer er også afgørende i en verden, hvor verdens fattigste rammes hårdt af klimaforandringerne. Klimaindsatsen og arbejdet for øget klimafinansiering vil derfor være et væsentligt integreret element i dansk udviklingssamarbejde og skal bidrage til grøn vækst, nye arbejdspladser og klimatilpassede landbrugsmetoder. Grøn vækst kan kun lykkes, hvis der er en åben og inklusiv dialog mellem borgere, civilsamfund, erhvervsliv og myndigheder.

5 3. Sociale fremskridt Sætte fordeling og rettigheder på de sociale områder højere på dagsordenen i multilaterale fora og i den politiske dialog med udviklingslandene. Støtte folkelige organisationers muligheder for at holde staten ansvarlig for sociale mål og forpligtelser. Sikre åbenhed, ansvarlighed og borgernes involvering i beslutninger om og overvågning af sociale ydelser. Gå forrest i det internationale arbejde for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og i bekæmpelse af hiv/aids. I højere grad støtte sociale sektorer gennem budgetstøtte og multilaterale indsatser. Styrke indsatsen for social beskyttelse, særligt for fattige og sårbare grupper. Mange mennesker i udviklingslandene har fået adgang til sociale serviceydelser som sundhed, uddannelse, vand og sanitet, men der er mange steder langt igen. Mennesker, der har for dårlig ernæring, sundhed og uddannelse, fastholdes i fattigdom og eksklusion. Sociale fremskridt er derfor afgørende for menneskelig udvikling, der skal sætte mennesker i stand til at kæmpe sig ud af fattigdom og eksklusion og udøve deres rettigheder i samfundet. For samfundsudviklingen er der også en gensidig positiv sammenhæng mellem sociale fremskridt og økonomisk vækst og velstand. Danmark vil gennem budgetstøtte, folkelig involvering, et begrænset antal bilaterale indsatser og ikke mindst gennem et styrket multilateralt engagement på de sociale områder være med til at styrke lige adgang til og øget kvalitet af sociale serviceydelser. Retten til seksuel og reproduktiv sundhed er et centralt element i kvinders mulighed for at tage ansvar for eget liv og selv vælge hvornår og hvor mange børn, de vil have, og er afgørende i kampen mod mødredødelighed og for ligestilling og bæredygtig befolkningsudvikling. Sociale sikkerhedsnet fremmer fattige og sårbare menneskers mulighed for at komme ud af fattigdommen og håndtere risici og chok, og de kan både bidrage til ligestilling og økonomisk udvikling. Vi vil arbejde for målrettede og effektive sociale sikkerhedsnet og mere integrerede nationale social- og velfærdspolitikker. DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR UDDANNELSE 67 millioner børn har ingen adgang til uddannelse i dag. Det Globale Partnerskab for Uddannelse (GPE) er et multilateralt partnerskab mellem 46 udviklingslande og over 30 bilaterale, regionale og internationale udviklingsorganisationer, den private sektor og civilsamfundet. Samarbejde i GPE er en effektiv måde at støtte udviklingslandenes arbejde for at nå de nationale uddannel sesmål, som skal få flere piger og drenge til at gennemføre skolegang og løfte kvaliteten af uddannelserne. Siden 2002 har GPE bi draget til gode resultater. I de lande, som støttes, er 19 mio. børn kommet i skole, flere lærere ansat, og 12 procent flere børn har gennemført grundskolen.

6 4. Stabilitet og beskyttelse Styrke indsatsen for konfliktforebyggelse med fokus på at mindske spændinger, styrke dialog og mægling, fremme menneskerettigheder, retssikkerhed og beskyttelse af civile. Sætte stats- og fredsopbygning i centrum for indsatser i skrøbelige stater ved at fremme legitim regeringsførelse og styrket sammenhængskraft i samfundet. Styrke indsatserne for fattigdomsbekæmpelse, social udvikling, vækst og jobskabelse i skrøbelige stater. Arbejde for mere effektive, samtænkte, skræddersyede og lokalt forankrede indsatser i skrøbelige stater baseret på New Deal og Stats-og Fredsopbygningsmålene. Afhjælpe humanitære behov og bidrage til at sikre beskyttelse af dem, der rammes af konflikt, kriser og katastrofer, med respekt for de humanitære principper om medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet og uafhængighed. Styrke modstandskraft blandt udsatte grupper og indsatsen for katastrofeforebyggelse. Styrke samarbejdet med og mellem regionale og multilaterale organisationer, særligt FN, i skrøbelige og konfliktramte stater, herunder arbejde for operationalisering af R2P-princippet. Halvanden milliard mennesker lever i skrøbelige lande og områder. Skrøbelighed og konflikter hindrer udvikling og fattigdomsbekæmpelse, skaber eller forværrer humanitære kriser og giver grobund for ustabilitet og migration. Sikring af stabilitet og beskyttelse er derfor en væsentlig global udfordring, der kræver øget internationalt samarbejde, sammentænkning og større risikovillighed. Statsopbygning skal bygge på demokratiske værdier, åbenhed, inddragelse og lokalt ejerskab. Målet er, at statsopbygningsprocessen bliver ledet af landet selv, og at de lokale partnere hurtigst muligt tager ansvar for indsatserne. Et vigtigt element i statens legitimitet er, at befolkningen oplever, at deres basale behov for mad, vand, sundhed, uddannelse og beskæftigelse bliver dækket. Danmark vil styrke indsatsen for fredelig konfliktløsning, forebyggelse og øget modstandskraft hos sårbare grupper og for kvinders deltagelse og beskyttelse. For hver en krone, der investeres i forebyggelse, kan landene spare fire til syv kroner i genopbygning. Danmarks humanitære indsats skal beskytte de mest sårbare, ikke mindst flygtninge og internt fordrevne. Vores humanitære indsats er ikke underlagt sikkerhedspolitiske eller udenrigspolitiske målsætninger og sker med respekt for humanitære principper. THE NEW DEAL The New Deal er en ny international tilgang, der skal gøre indsatser i skrøbelige stater mere effektive. New Deal tager udgangspunkt i fem freds- og statsopbygningsmål, som de skrøbelige staters organisation g7+ selv har defineret: Legitim politik Sikkerhed Retfærdighed Økonomisk grundlag Indtægter og serviceydelser

7 Fleksible partnerskaber Danmark vil være en stærk, troværdig, aktiv og engageret partner i international udvikling og leve op til de tilsagn, vi har givet verdens fattigste samt arbejde for, at andre udviklingspartnere lever op til de internationale bistandsforpligtelser. Danmarks inter nationale samarbejde er baseret på gensidigt forpligtende partnerskaber, hvor vi stiller krav til hinanden og sikrer effektive og ligeværdige partnerskaber med både de lande, vi samarbejder med, den offentlige og private sektor, civil samfundet, det multilaterale system, nye udviklingspartnere og globale fonde. Danmark vil arbejde aktivt for at styrke EU s rolle i det internationale udviklingssamarbejde og for bedre sammenhæng mellem de mange forskellige politikker, der berører udviklingslandene. Vi vil præge Eu s politikker, der berører udviklingslandene, og søge at fremme danske synspunkter og tilgange. STYRKEDE MULTILATERALE PARTNERSKABER Danmark har en klar interesse i et velordnet internationalt samarbejde, en international retsorden og et velfungerende multilateralt system. Vi vil styrke vores samarbejde med de multilaterale organisationer, øge brugen af kernebidrag og genindføre den aktive multilateralisme, så vi styrker fokus, sammenhæng og resultater. AKTIVT SAMARBEJDE MED NYE AKTØRER Danmark vil søge partnerskaber med nye udviklingsaktører, både statslige og private, hvor vi har fælles interesser og muligheder for en samlet indsats for at løse globale og grænseoverskridende udfordringer som eksempelvis klimaforandringerne. DEN PRIVATE SEKTOR SKAL ENGAGERES Partnerskabet med den private sektor er en vigtig del af den samlede danske udviklingsindsats. Danmark vil bidrage til at skabe rammer og muligheder for at få internationale og danske virksomheder engageret i effektive løsninger, der skaber jobs og vækst og reducerer fattigdommen i udviklingslande. AKTIVT PARTNERSKAB MED FOLKELIGE ORGANISATIONER Et aktivt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene skal fremmes gennem partnerskaber med lokale og internationale folkelige organisationer og bevægelser, hvor vi stiller krav om åbenhed, inddragelse, samarbejde og resultater. Det skal skabe legitime, mangfoldige civilsamfund, folkelig forankring og engagement. Have et globalt udviklingspolitisk engagement og et bilateralt engagement baseret på samarbejde med et begrænset antal prioritetslande. Tage initiativ til at etablere et netværk af lande, som har nået eller er på vej til at nå målet om at yde 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand, i et samarbejde om fælles prioriteter. Arbejde aktivt for at styrke EU s rolle i det internationale udviklingssamarbejde og for styrket sammenhæng i de EU-politikker, der berører udviklingslandene. Aktivt samarbejde med og påvirke de multilaterale organisationer, så de bedst muligt fremmer vores mål, effektivt udnytter deres mandat og sikrer synergi med vore bilaterale indsatser. Søge partnerskaber med nye udviklingsaktører, hvor der er interessefællesskab. Engagere den private sektor i arbejdet for udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Indgå i mere strategiske partnerskaber med folkelige organisationer og stille krav om resultater.

8 Resultater og effektivitet Danmark vil, med udgangspunkt i principperne for bistandseffektivitet, gøre udviklingssamarbejdet endnu mere effektivt og fokuseret, så det bedre kan levere resultater. DEMOKRATISK EJERSKAB OG LOKAL FORANKRING Udviklingssamarbejdet skal være lokalt forankret og bygge på demokratisk ejerskab. Det betyder, at Danmark i videst muligt omfang vil støtte udviklingslandenes egne udviklingsstrategier og styrke landenes egne systemer. Dermed støtter vi regeringer i at tage ansvar for egen udvikling. Det betyder også, at vi mere systematisk vil involvere parlamenter, civilsamfund og den private sektor i samarbejdet i vores prioritetslande, så vi fremmer regeringernes egen ansvarlighed over for deres borgere og styrker nationale demokratiske kontrolmekanismer. ÅBENHED ER EN NØGLEVÆRDI Åbenhed skal være en nøgleværdi i Danmarks udviklingssamarbejde. Vi vil sikre større åbenhed i udviklingssamarbejdet både ude og hjemme. Borgere i vores prioritetslande skal kunne gøre opmærksom på uhensigtsmæssige konsekvenser af vores udviklingssamarbejde, og der skal være mulighed for at klage. Vi vil gå forrest med åbenhed om svindel og misbrug og offentliggøre oplysninger om konkrete sager og deres håndtering. KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING Kommunikationen og informationen til offentligheden om forholdene i udviklingslandene og om resultaterne af udviklingssamarbejdet skal styrkes og målrettes. Det skal ikke mindst ske gennem folkelige organisationer, virksomheder, kultursamarbejde og public diplomacy. Sikre at vores udviklingssamarbejde baserer sig på bistandseffektivitetsprincipperne om ejerskab, harmonisering, tilpasning, resultater og gensidig ansvarlighed. Gøre mere brug af budgetstøtte for at fremme ejerskab og gensidig ansvarlighed. Øge åbenhed og transparens i forvaltningen af Danmarks udviklingssamarbejde, både ude og hjemme. Styrke dokumentation, evaluering og effektiv kommunikation af resultater af udviklingssamarbejdet. Styrke oplysningsarbejdet om forholdene i udviklingslandene, globale udfordringer og det danske udviklingssamarbejde. Vi vil styrke brugen af budgetstøtte som en gensidig kontrakt baseret på god regeringsførelse med respekt for menneskerettigheder og demokrati, en åben og ansvarlig forvaltning af de offentlige finanser, en aktiv indsats mod korruption og vilje til at bekæmpe fattig dommen. Danmarks udviklingssamarbejde er noget, vi alle kan være stolte af. Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Juni 2012 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Fax Internet: Design: Advice a/s Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s ISBN: Elektronisk publikation: Foto: Jørgen Schytte, Mike Kollöffel og AGEXPORT. Publikationen kan downloades og bestilles på danida-publikationer.dk

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA INDHOLD Oversigt 2 Landeprogrammet 2 Fattigdomsstrategi budgetstøtte 4 Erhvervssektorprogram

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.:

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.: BILAG: UDFORDRINGER FOR DE EUROPÆISKE BYER Der er stor forskel på Europas byer. Ca. 20% af EU s befolkning bor i storbyer med over 250.000 indbyggere, yderligere 20% i mellemstore byer med 50-250.000 indbyggere,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere