Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser"

Transkript

1 Jonas Orebo Pyndt, Chefkonsulent Camilla Munksgaard, Studentermedhjælp NOVEMBER 2016 Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Virksomheder vurderer danske universiteter til at ligge på et middelniveau i forhold til at indgå samarbejdsaftaler om forskning. Udfordringer knytter sig bl.a. til universiteternes manglende kommercielle forståelse, fordeling af rettigheder og fortolkning af loven. En række forhold synes dog at have forbedret sig over de senere år. Analysens hovedkonklusioner Virksomhederne vurderer, at samarbejdet med universiteterne i forhold til indgåelsen af samarbejdsaftaler er på et middelniveau. Aalborg Universitet skiller sig imidlertid positivt ud. Virksomhederne angiver, at de især oplever udfordringer i forbindelse med universiteternes manglende forståelse for virksomhedernes proces fra patent til kommercialisering. Derudover oplever virksomhederne udfordringer i forbindelse med fortolkningen af statsstøttereglerne på universiteterne, den danske lovgivning på området og en manglende klar juridisk linje fra jurist til jurist internt på universiteterne. Endvidere opleves der udfordringer i forbindelse med fordelingen af rettigheder til den udviklede forgrundsviden samt sikkerheden og prisen for at få rettigheder til viden frembragt af universiteterne.

2 2 Kun knap en tredjedel af virksomhederne anvender term sheets i høj eller nogen grad i indledningen af deres forhandlinger. De virksomheder, der anvender term sheets, er meget positive. Det er oftest universiteternes aftaleskabeloner, der er udgangspunktet. Især de mindre og mellemstore virksomheder anvender universiteternes aftaleskabeloner. De fleste virksomheder vurderer, at samarbejdet med universiteterne i forhold til indgåelsen af samarbejdsaftaler overordnet set hverken er blevet lettere eller vanskeligere inden for de seneste fem år. Virksomhedernes vurdering af, hvor store en række konkrete potentielle udfordringer er, er dog mere positiv i dag end den var i 2011, hvor DI gennemførte en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse. Forskningssamarbejde er vigtigt for virksomhederne Virksomheder har behov for viden udefra antallet af samarbejder dog stagneret siden 2010 Forskningssamarbejde med universiteter er vigtigt for virksomheders innovation, produktivitet og vækst. Selv virksomheder med egne udviklingsafdelinger har en begrænset viden, hvorfor input, idéer og viden udefra er nødvendigt. Antallet af formelle samarbejdsaftaler om forskning mellem universiteter og virksomheder er dog stagneret siden 2010 på lidt over samarbejdsaftaler om året. Danske Universiteter har i oktober 2016 offentliggjort en analyse, der viser, at den årlige vækst i virksomheder, som samarbejder med danske universiteter, er 2,3 pct. højere end i virksomheder, der ikke samarbejder. Gode forudgående juridiske forhandlinger om emner som fordelingen af rettigheder, offentliggørelse, fortrolighed mv. er imidlertid en forudsætning for gode forskningssamarbejder. Virksomhedernes vurdering af samarbejdet med universiteterne Forskningstunge virksomheder har svaret DI har i maj-juni 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes forskningssamarbejder med de danske universiteter med særligt fokus på indgåelse af samarbejdsaftaler, herunder forhandling om rettigheder, pris, offentliggørelse og fortrolighed. 51 virksomheder har deltaget i undersøgelse, hvoraf 33 er større virksomheder, og 18 er mindre og mellemstore virksomheder med under 100 medarbejdere. Undersøgelsen er udsendt til de mest forskningstunge virksomheder, der i DI s tidligere undersøgelser har angivet, at de har gennemført forskningssamarbejder med danske universiteter. Respondentgruppen kan derfor ikke opfattes som repræsentativ for alle danske

3 3 virksomheder. Formålet med undersøgelsen er således at få en indsigt i, hvordan de virksomheder, der ofte samarbejder med universiteterne, oplever forhandling og juridiske aspekter i forbindelse med samarbejdet. Vurdering af de forskellige universiteter Samarbejdet med universiteterne vurderes middel Aalborg Universitet vurderes bedst Virksomhederne er blevet spurgt til deres vurdering af samarbejdet med de forskellige universiteter i forhold til indgåelsen af samarbejdsaftaler. Overvejende set vurderer virksomhederne, at samarbejdet med universiteterne ligger på et middelniveau. På en skala fra 1 til 5, hvor 1= meget utilfredsstillende og 5= meget tilfredsstillende, ligger universiteterne overvejende set på omkring 3. Aalborg Universitet skiller sig dog positivt ud med en gennemsnitsvurdering på 3,9. Flere virksomheder begrunder deres vurdering med, at de på Aalborg Universitet er mere smidige og pragmatiske i deres tilgang til virksomhedssamarbejde. Københavns Universitet vurderes som nr. 2 med en gennemsnitsvurdering på 3,3 efterfulgt af Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Virksomhedernes vurdering af samarbejde med de forskellige danske universiteter i forhold til indgåelse af samarbejdsaftaler Aalborg Universitet Københavns Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet DTU CBS Meget utilfredstillende Meget tilfredsstillende Note: Vurderinger af RUC og IT-universitetet er ikke medtaget pga. for få besvarelser. Opgivne forskningssamarbejder 1 ud af 3 virksomhederne har opgivet samarbejder undervejs Virksomhederne er blevet spurgt til, hvorvidt og hvor ofte de har opgivet et forskningssamarbejde med et dansk universitet. 30 pct. af virksomhederne har i enkelte tilfælde opgivet et samarbejde,

4 4 mens 5 pct. har gjort det i flere tilfælde. Langt størstedelen af virksomhederne har altså ikke opgivet et samarbejde, men flere af disse virksomheder understreger dog, at de har været tæt på at opgive et samarbejde pga. langsomme og ressourcekrævende forhandlinger. Omfanget af opgivne forskningssamarbejder med et universitet I flere tilfælde 5% I enkelte tilfælde 30% Aldrig 65% Sammenholdt med udenlandske universiteter 2 ud af 3 virksomheder oplever ingen forskelle på danske og udenlandske universiteter 1 ud af 3 finder danske universiteter vanskeligere Størstedelen af virksomhederne angiver, at de ikke oplever væsentlige forskelle på danske og udenlandske universiteter i forhold til, hvor let det er at indgå samarbejdsaftaler. 62 pct. af virksomhederne angiver dette. Der er imidlertid 31 pct. af virksomhederne, som mener, at det er vanskeligere at samarbejde med danske universiteter end med udenlandske universiteter.

5 5 Virksomhedernes vurdering af samarbejdet med danske universiteter om indgåelse af samarbejdsaftaler sammenlignet med udenlandske universiteter Meget lettere 4% Lettere 3% Vanskeligere 31% Ens 62% Nogle af de virksomheder, der angiver, at det er vanskeligere at samarbejde med danske universiteter peger på, at det især er de danske universiteters store fokus på patentrettigheder, der besværliggør forhandlingerne. Blandt de virksomheder, der modsat giver udtryk for, at det er lettere eller i hvert fald ligeså let at samarbejde med danske universiteter, er der især nogle af de større virksomheder, der begrunder dette med, at virksomheden efterhånden har haft mange samarbejder med de danske universiteter. Derved har de dels fået forhandlet standardaftaler med de forskellige universiteter, ligesom de angiver, at det har skabt øget tillid mellem forhandlere i virksomhederne og på universiteterne, hvilket smidiggør samarbejdet. Væsentlige udfordringer ved samarbejdet Analysen går nu et spadestik dybere og fokuserer på de konkrete udfordringer, som virksomhederne oplever. Virksomhederne er derfor blevet bedt om at vurdere, hvad der har været de primære udfordringer i de tilfælde, hvor samarbejdet med et universitet har været vanskeligt. Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere en lang række potentielle udfordringer på en skala fra 1-5, hvor 1= ingen udfordring og 5= stor udfordring.

6 6 Primære udfordringer hvor samarbejdet med et universitet har været vanskeligt Manglende forståelse hos universiteterne for virksomhedernes proces fra "patent til kommercialisering" Fortolkningen af statsstøttereglerne på universiteterne Den danske lovgivning på området (Forskerpatentloven etc.) Der mangler en klar sammenhængende linje fra jurist til jurist internt på universiteterne. Forhandlingen er generelt set præget af stor langsommelighed fra universiteternes side Stor forskel i forventningerne til indholdet i samarbejdsaftalerne mellem universitetet og virksomheden Manglende kompetence/erfaring hos de forhandlingsansvarlige på universiteterne Fortolkningen af lovgivningen på universiteterne Universitetets ønske om at anvende og ikke fravige universiteternes standardaftaler Manglende afstemning mellem forskerne og embedsmænd i Tech-trans-enheden Forsigtighed fra universitetets side for at undgå efterfølgende kritik fra de forskere, der skal udføre forskningen eller kritik fra universitetets interessenter generelt Uddannelses- og Forskningsministeriet stiller som neutral part ikke opdateret information til rådighed om reglerne på IPRområdet, herunder EU's regler om statsstøtte 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel af virksomheder 4 og 5 (nogen eller stor udfordring) 3 (medium udfordring) 1 og 2 (ingen eller lille udfordring) Den største udfordring er universiteternes manglende forståelse for virksomhedernes proces fra patent til kommercialisering Virksomhederne giver udtryk for, at den største udfordring er manglende forståelse hos universiteterne for virksomhedernes proces fra patent til kommercialisering. 42 pct. af virksomhederne har angivet enten 4 eller 5 ud for denne udfordring. Derudover er fortolkningen af statsstøttereglerne på universiteterne og den danske lovgivning på området nogle af de centrale udfordringer. Henholdsvis 29 og 27 pct. af virksomhederne har givet disse udfordringer scoren 4 eller 5. Det opfattes desuden som væsentlige udfordringer, at der mangler en klar sammenhængende linje fra jurist til jurist på universiteterne, at forhandlingen generelt er præget af stor langsommelighed fra

7 7 universiteternes side, og at der er stor forskel på virksomhedens og universitetets forventninger til indholdet i samarbejdsaftalerne. Udfordringer i forbindelse med forhandlinger om rettigheder og anvendelse af forskningsresultater Virksomhederne er på samme måde blevet bedt om at vurdere en række potentielle udfordringer specifikt i forbindelse med forhandlinger om rettigheder og anvendelse af forskningsresultater. Dette spørgsmål går således mindre på rammebetingelserne og forhandlingssituationen og mere på det specifikke, juridiske indhold af aftalerne. Fordelingen af rettigheder til den udviklede forgrundsviden er en stor udfordring Virksomhederne vurderer, at fordelingen af rettigheder til den udviklede forgrundsviden er den primære udfordring. 40 pct. af virksomhederne giver denne udfordring scoren 4 eller 5. Derudover opfattes sikkerheden for erhvervelse af rettigheder til universitetets forgrundsviden, universiteternes beregning af prisen for adgang til at eje eller benytte den forgrundsviden, som er frembragt af universitetet, og selve prisen for rettigheder til universitetets forgrundsviden som nogle af de væsentligste udfordringer.

8 8 Primære udfordringer i forbindelse med forhandlinger om rettigheder og anvendelse af forskningsresultater i samarbejdsprojekter Fordelingen af rettighederne til den udviklede forgrundsviden Sikkerheden for erhvervelse af rettigheder til universitetets forgrundsviden Den anvendte prismodel til beregning af prisen for adgang til at benytte/eje forgrundsviden frembragt af universitetet (forkøbsret, wind fall, forudbetaling etc.) Prisen for erhvervelse af rettigheder til universitetets forgrundsviden Ønsker om for vidtgående ansvarsbegrænsninger fra universitetets side generelt set Adgang til at anvende/licentiere universitetets baggrundsviden i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne udnytte forgrundsviden Universitetets offentliggørelse af dets forgrundsviden Universitetets håndtering af virksomhedens know how og andre erhvervshemmeligheder Universitetets håndtering af eget know how (bl.a. er det uklart, om det er den enkelte forskers eller universitetets ejendom) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel af virksomheder 4 og 5 (nogen eller stor udfordring) 3 (medium udfordring) 1 og 2 (ingen eller lille udfordring) Udgangspunkt for forhandlingerne DI har i undersøgelsen forsøgt at afdække, på hvilket grundlag forhandlingerne med universiteterne konkret foregår. Der er i den forbindelse spurgt til virksomhedernes brug af term sheets i forhandlingernes indledende fase. Et term sheet er en kort liste over parternes centrale krav i forhandlingerne, som udarbejdes som det første skridt i forhandlingerne. Brugen af term sheets er ikke meget udpræget 30 pct. af virksomhederne giver udtryk for, at de i nogen eller høj grad anvender term sheets, mens hele 70 pct. slet ikke, meget sjældent eller i mindre grad anvender term sheets.

9 9 Virksomhedernes anvendelse af term sheets ved forhandlingernes start I høj grad 5% Slet ikke 30% I nogen grad 25% Meget sjældent 25% I mindre grad 15% De mindre og mellemstore virksomheders brug af term sheets afviger noget fra de større virksomheders, idet hele 50 pct. af MMV erne slet ikke anvender term sheets, mens kun 19 pct. af de større virksomheder aldrig anvender term sheets. Blandt de virksomheder, der slet ikke, meget sjældent eller i mindre grad anvender term sheets, er der mange af virksomhederne, der giver udtryk for, at de ikke kender til term sheets, eller at de i fremtiden vil overveje at bruge term sheets som udgangspunkt for forhandlingerne. Positiv feedback på brugen af term sheets Mange af de virksomheder, der anvender term sheets, giver udtryk for, at brugen af term sheets gør de efterfølgende forhandlinger lettere. Desuden bliver det også muligt relativt hurtigt at finde ud af, om parterne kan blive enige om de centrale krav. Derved bliver virksomhederne fri for at bruge mange ressourcer på lange forhandlingsforløb, som alligevel ikke munder ud i en aftale, fordi parterne ikke kan blive enige om de mest centrale elementer i aftalen. Det tyder således på, at dette er et område, hvor der er god mulighed for at forbedre og smidiggøre samarbejdet mellem virksomheder og universiteter. Brugen af aftaleskabeloner Virksomhederne er derudover blevet spurgt til, hvorvidt forhandlingerne tager udgangspunkt i en aftaleskabelon, og hvilken parts aftaleskabelon der oftest anvendes.

10 10 Universiteternes aftaleskabeloner anvendes oftest Kun 8 pct. af virksomhederne angiver, at forhandlingerne ikke tager udgangspunkt i en aftaleskabelon. For langt størstedelen af forskningssamarbejderne tager forhandlingerne altså udgangspunkt i en på forhånd konstrueret aftaleskabelon. 58 pct. af virksomhederne angiver, at forhandlingerne oftest tager udgangspunkt i universiteternes aftaleskabeloner, mens 22 pct. oftest anvender virksomhedens egen aftaleskabelon som forhandlingsgrundlag. Virksomhedernes hyppigst anvendte grundlag for forhandlinger om samarbejdsaftaler med universiteterne Forhandlingerne tager ikke udgangspunkt i en aftaleskabelon 8% Modelaftaler fra Johan Schlüterudvalget 2% Andet 10% Virksomhedens egen aftaleskabelon 22% Universiteternes aftaleskabeloner 58% 10 pct. af virksomhederne har angivet kategorien andet, og for langt de fleste af virksomhederne er dette enten et udtryk for, at brugen af aftaleskabelon varierer betydeligt fra aftale til aftale, eller at virksomheden har forhandlet konkrete standardaftaler med de universiteter, de typisk samarbejder med. MMV'erne anvender i endnu højere grad universiteternes aftaleskabeloner Også her er der en relativt stor forskel på MMV erne og de større virksomheder, idet hele 78 pct. af MMV erne angiver, at de oftest anvender universiteternes aftaleskabeloner, mens kun 47 pct. af de større virksomheder angiver dette. Nogle af MMV erne peger bl.a. på, at de ikke har den juridiske kapacitet til selv at konstruere en skabelon.

11 11 Udviklingen over de seneste fem år Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere indgåelsen af samarbejdsaftaler med universiteterne i dag sammenlignet med for fem år siden. De fleste virksomheder angiver ingen væsentlig udvikling I den forbindelse er der 59 pct., der vurderer, at der hverken er sket en positiv eller en negativ udvikling i løbet af de seneste fem år. 24 pct. mener, at det enten er blevet lettere eller meget lettere at indgå samarbejdsaftaler med universiteterne sammenlignet med for fem år siden, mens 17 pct. mener, at det er blevet vanskeligere eller meget vanskeligere. Virksomhedernes vurdering af indgåelsen af samarbejdsaftaler med danske universiteter sammenlignet med for fem år siden Meget vanskeligere 2% Vanskeligere 15% Meget lettere 2% Lettere 22% Uændret 59% Sammenligninger med DI s undersøgelse fra 2011 DI gennemførte i 2011 en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse, som behandlede de samme problematikker som denne undersøgelse. Derfor kan undersøgelsen fra 2011 bruges til at analysere udviklingen siden da ved at se på, om virksomhederne vurderer udfordringerne i forbindelse med forskningssamarbejder som større eller mindre i dag i forhold til i Undersøgelsen fra 2011 blev kun gennemført blandt større virksomheder, og derfor vil der i sammenligningerne mellem de to undersøgelser også kun tages udgangspunkt i besvarelserne fra de større virksomheder fra undersøgelsen i 2016.

12 12 Udfordringerne blev vurderet som større i 2011 Hvis man sammenligner virksomhedernes vurderinger i de to undersøgelser i forhold til de primære udfordringer i tilfælde, hvor samarbejdet med et universitet har været vanskeligt, ses det, at alle udfordringerne blev vurderet som større udfordringer i 2011 end i dag. Sammenligningen er baseret på virksomhedernes gennemsnitsvurdering af de forskellige potentielle udfordringer. Virksomhedernes gennemsnitlige vurdering af de primære udfordringer i tilfælde af vanskelige samarbejder med universiteter Manglende forståelse hos universiteterne for virksomhedernes proces fra "patent til kommercialisering". Fortolkningen af statsstøttereglerne på universiteterne. Stor forskel i forventningerne til indholdet i samarbejdsaftalerne mellem universitetet og virksomheden. Der mangler en klar sammenhængende linje fra jurist til jurist internt på universiteterne. Den danske lovgivning på området (Forskerpatentloven etc.) Universitetets ønske om at anvende og ikke fravige universiteternes standardaftaler. Fortolkningen af lovgivningen på universiteterne Forhandlingen er generelt set præget af stor langsommelighed fra universiteternes side Manglende kompetence/erfaring hos de forhandlingsansvarlige på universiteterne. Manglende afstemning mellem forskerne og embedsmænd i Tech-trans-enheden. Forsigtighed fra universitetets side for at undgå efterfølgende kritik fra de forskere, der skal udføre forskningen eller kritik fra universitetets interessenter generelt. Uddannelses- og Forskningsministeriet stiller som neutral part ikke opdateret information til rådighed om reglerne på IPRområdet, herunder EU's regler om statsstøtte. Universiteterne prioriterer ikke denne slags samarbejde med virksomhederne tilstrækkeligt højt. Anden lovgivning i relation til området (Markedsføringsloven etc). Svar fra større virksomheder Ingen udfordring Stor udfordring Det samme billede tegner sig, hvis man sammenligner virksomhedernes vurdering af de primære udfordringer ved forhandlinger om

13 13 rettigheder og anvendelse af forskningsresultater. Også her vurderer virksomhederne udfordringerne noget mindre i dag, end de gjorde i De primære udfordringer i forbindelse med forhandlinger om rettigheder og anvendelse af forskningsresultater i samarbejdsprojekter Fordelingen af rettighederne til den udviklede forgrundsviden Sikkerheden for erhvervelse af rettigheder til universitetets forgrundsviden Prisen for erhvervelse af rettigheder til universitetets forgrundsviden Den anvendte prismodel til beregning af prisen for adgang til at benytte/eje forgrundsviden frembragt af universitetet (forkøbsret, wind fall, forudbetaling etc.) Universitetets offentliggørelse af dets forgrundsviden Adgang til at anvende/licentiere universitetets baggrundsviden i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne udnytte forgrundsviden Universitetets håndtering af eget know how (bl.a. er det uklart, om det er den enkelte forskers eller universitetets ejendom) Universitetets håndtering af virksomhedens know how og andre erhvervshemmeligheder Ønsker om for vidtgående ansvarsbegrænsninger fra universitetets side generelt set Svar fra større virksomheder Ingen udfordring Stor udfordring Der er således noget, der tyder på, at der er sket en positiv udvikling. Selv om de fleste virksomheder angiver, at det er lige så let eller vanskeligt at samarbejde med universiteterne i dag, som det var for fem år siden, lader det til, at der er sket en positiv udvikling, når man kigger på de enkelte udfordringer i forbindelse med samarbejdet.

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder DI Oktober 2016 DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder 1. Baggrund om analysen DI har i 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 51 forskningstunge

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Aftaler om forskningssamarbejde vejen gennem den gode forhandling

Aftaler om forskningssamarbejde vejen gennem den gode forhandling Projektindhold Kontraktudarbejdelse Kommercialisering Aftaler om forskningssamarbejde vejen gennem den gode forhandling 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Et samarbejde til begges gavn 3 Forskellige

Læs mere

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Dansk Erhverv IT-Branchen Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Videnudveksling 140 120 100 80 60 40 Spinout-virksomheder Licens, salgs- og optionsaftaler

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Forskningsog Innovationsstyrelsen 1 Kort om mig Teamleder i Opfinderrådgivningen Kommerciel baggrund Faglig interesse:

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Rapport om temarevisionen for 2015 ved Danmarks Tekniske Universitet. Juni 2016

Rapport om temarevisionen for 2015 ved Danmarks Tekniske Universitet. Juni 2016 Rapport om temarevisionen for 2015 ved Danmarks Tekniske Universitet Juni 2016 RAPPORT OM TEMAREVISIONEN FOR 2015 VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 1 Temarevision for 2015 om Danmarks Tekniske Universitets

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon Introduktion til ny OPI aftale-skabelon 1 Peter Bamberg Jensen 26.05.2016 Hvorfor bruge OPI-aftaler? Udviklingsprojekter mellem offentlige og private parter rummer en række juridiske udfordringer Ligebehandling

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Udstyr, værktøj og materialer i en ordentlig kvalitet, der svarer til lærlingenes hverdag i praktikvirksomhederne,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ØKONOMISK ANALYSE Robotter baner vejen for hjemtagning af produktion Fire ud af fem af de virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet tilbage

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

GAP- funding kan ikke anvendes til at støtte rene forskningsformål eller aktiviteter, som overvejende er forskningspræget karakter.

GAP- funding kan ikke anvendes til at støtte rene forskningsformål eller aktiviteter, som overvejende er forskningspræget karakter. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T GAP-funding fra Copenhagen Cleantech Cluster på KU S A G S N O T A T 25. MAJ 2011 Vedr.: Kriterier, ansøgning og afrapportering i forbindelse med CCC Gap-funding

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Matchmaking. Rune Heiberg Hansen. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel

Matchmaking. Rune Heiberg Hansen. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Lydteknologisk Matchmaking Rune Heiberg Hansen Chefkonsulent og daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Kommercialisering af viden 140 120 100 80 60 40 Spinout virksomheder

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57 Oversigt over lodtrækningsnumrenes fordeling på de tre universiteter vinteren 2011/2012. De sekundære kandidater, der er tilmeldt ægtefælle/samleverordningen, som først skal påbegynde klinisk basisuddannelse

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Livskvalitet er forbundne kar

Livskvalitet er forbundne kar 2. oktober 216 Livskvalitet er forbundne kar Støttet af Af Preben Etwil, Danmarks Statistik Folks oplevelse af livskvalitet afhænger af rigtig mange individuelle faktorer. Faktorer der typisk hænger sammen.

Læs mere

DANMARK TILBAGE PÅ VIDENSPORET III DI ANALYSE

DANMARK TILBAGE PÅ VIDENSPORET III DI ANALYSE DI ANALYSE DANMARK TILBAGE PÅ VIDENSPORET III > Virksomhederne vurderer DTU, AAU og AU som de bedste samarbejdspartnere. Tager man hensyn til størrelsen af universiteternes forskningsbudgetter ser man

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik Forskning og Innovation: Analyse og evaluering 21/2014

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik Forskning og Innovation: Analyse og evaluering 21/2014 Kommercialisering af forskningsresultater Statistik 2013 Forskning og Innovation: Analyse og evaluering 21/2014 Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2013 Udgivet af Foto Styrelsen for

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere