Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne:"

Transkript

1 Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne: VUC- Odense Buchwaldsgade 35, Odense C Elsesminde Produktionshøjskole Odense Sanderumvej 117, Odense SV Fokusgruppe interviews med lærerne og afdelingslederne VUC Fyn Odense & Elsesminde Produktionshøjskole Processen omkring interviewerne med lærerne: Efter et indledende møde med lederne på VUC - Odense & Elsesminde Produktionshøjskole samt etableringen af projektgruppen gik de første interviews i Odense i gang. Vi startede med at fortage fokusgruppeinterviews med lærerne på VUC & højskolen hhv. den 29. oktober og den 6. november Med at inddrage lærerne i starten af konceptudviklingen har sikret et bedre ejerskab fra uddannelsesinstitutionerne i projektet samt lærerenes viden om deres egne respektive elever samt i forhold til den generelle behovsdækning hos de enkelte elever. Herudover anså projektgruppen lærernes tilgang til eleverne i de omtalte institutioner som den bedst sikre indgang til eleverne på grund af lærernes kendskab til elevernes valg af uddannelse gennemårene. Udgangspunktet for konceptudviklingen er først og fremmest de unges ønsker/præferencer, men lærernes viden om eleverne/diverse hold i uddannelsesinstitutioner spiller en særlig rolle for henvendelsen til de unge. Efterfølgende udarbejdes et fælles interviewguide med henblik på at interviewe lærerene. Interviewguiden besår af fem temaer med nogle opvarmningsspørgsmål for at starte med. Temaerne, som vi vil gerne drøfte eller går i dialog med lærerne om, er: 1

2 1. Image: Det handlede om lærernes forestillinger om biblioteket som institution?(hvad kan man bruge biblioteket til?), deres forestilling om hvad kan biblioteket hjælpe de unge med? samt hvad 2. Interesse og fritid: Lærernes fornemmelse af, hvad de unge laver/interesserer sig for efter skoletid. 3. Motivation og parathed: Lærernes oplevelse af elevernes motivation og parathed mht. at starte uddannelsen til og med afslutning af uddannelsen. 4. Digital dannelse: Lærernes oplevelse af elevernes brug af digitale tjenester, offentlige hjemmesider samt sociale medier og internet i det hele taget 5. Til sidst er lærerne blevet spurgt blandt andet om deres forestillinger vedrørende fremtiden og hvad de kunne tænke sig, at bibliotek kan tilbyde på sigt. Velkomst og indledning v. Kambiz: Om hvorfor Odense Centralbibliotek har taget dette initiativ. Opvarmningsspørgsmål: om personen Familie forhold: Alder, Erhverv, uddannelse, om deres forældre samt deres børn (hvis børn) Deres Bo-, arbejd- og uddannelsessted Dernæst: fritid interesse og fremtiden Livscyklus: Livshistorie indtil nu (skolegang, uddannelse, giftmål, arbejdsplads og anden beskæftigelse) Dagscyklus: En gennemsnitsdag gennemgås for vedkommende (hvis bor alene eller med familien). Op om morgenen, morgenmad til institution, job, indkøb, madlavning, brug af medier osv. Årscyklus: Hvad laver de på: hverdag, i weekenden i højtiderne, i ferierne (familiebesøg, aftenskole, sportsklub, arbejde, uddannelse, rejser, politik, værthus, bingo, middagsselskaber, teater, video, TV mm.): 2

3 Job/arbejde (hvis vedkommende har et): Hvorfor har hun/han det? Penge, udfordring, møde andre mennesker, forsøge sig selv, ansøge om SU, betjene sig på skat.dk etc. Hvad må jobbet kræve af dig? Hvad kræver du af et job? Anskaffelse: Hvordan anskaffer sig nye ting? Syns du om at kigge i blade med boligindretning, biler osv.? Køber du så danne? Socialt Netværk: Hvem omgås de? Hvad laver disse personer? Hvordan omgås de? Gøremål/hjemmet: Arbejdsdeling mht. rengøring, børnehentning, transport af børn, indkøb af fødevarer, madlavning osv. Hvem bestemmer indretningen af boligen? Se kompastesten + Livs-, dags- og årscyklus Fremtiden: Hvad ønsker du dig af fremtiden? (Job, Børn, bolig, nye anskaffelser osv.) Agter du at gøre noget aktivt for at opnå dette? Osv. Tid: Syns du, at du har tid nok? Hvis vedkommende har f.eks. en kæreste: Hvad med kærsten? Hvad nu du fik 10 timer foræret om ugen, hvad ville du så bruge den tiden til? Til sidst: Vedkommendes biblioteksvaner? Og hvad der skal til hvis han skulle benytte sig af folkebiblioteket? Hvordan kunne du forestille dig at bruge biblioteket? (både som fysisk rum og de digitale tilbud) Hvilke aktiviteter kunne du/i tænke dig/jer, at biblioteket dækker for dig? Hvor skal bibliotekstilbuddet være? biblioteket, skolen, virtuelt eller helt 3. sted? Hvad forhindrer dig i at besøge biblioteket? Hvilke services er der brug for i fremtiden? Hvilke ønsker og ideer har du/i til biblioteket & biblioteksmedarbejderne? 3

4 Besvarelserne starter her: Temaer Elsesminde den 6. nov. 2013: 3 personer VUC Odense den 29. oktober 2013: 3 personer Opvarmningsspørgsmål: Fakta og baggrund Fakta: Fakta: Vil du præsentere dig selv? Kan du beskrive om der har været en udvikling i lærergerning? Kan du beskrive dine elevers styrker og svagheder (evt. i forhold til samfundet/ det offentlige/deres egen livssitutation)? Kan du beskrive fællestræk samt forskelligheder i dine elevers baggrunde? Kan du fra år til år genkende elevtyper, der går igen? Hvis ja, Hvilke? - Varighed af skoleophold: typisk 1 år med mulighed for forlængelse op til 3 måneder - Skolestart: Elever kan tilgå og forlade stedet hele året rundt løbende indskrivning - Alderstrin for eleverne på Elsesminde: år (størstedelen af eleverne er år) - Kønssammensætning: meget ligeligt fordelt (50/50 drenge/piger) dog er nogle værksteder meget domineret af hhv. drenge og piger - Antal elever: ca. 200 indskrevne elever ad gangen, i alt ca. 450 elever om året. - Ugentlig undervisningstid: 31 timer, heraf 2 timer til læringsvejledning/undervisning og resten er værkstedstimer. - Eleverne er 31 timer på værksted, hvoraf de 2 timer bruges på regulær fagundervisning (dansk, engelsk, matematik, biologi, m.v.) - Der er 19 værksteder af forskellig karakter, ingen værksteder er mere bogligt orienteret end andre - De fleste kommer fra Odense kommune, men også fra andre fynske kommuner (Assens, Middelfart, Nordfyn, etc.) - Der er mellem i snit 11 elever på et værksted, hvor der knyttes tætte bånd, mens de er der en lille familie, hvor læreren er forælderen - Mange har svært ved at læse (kombineret ordblindhed, dårlige læsekompetencer, dårligt ordforråd) - De kommer oftest fra ikke bogligt orienterede familier og årskursister - Klasser slutter med eksamensbeviser - Ca i hver klasse - Har ikke bibliotek, men bogkælder med klassesæt til undervisning - Det er et krav, at fra sommer 2014 skal alle elever selv have tablet/pc med til undervisning - VUC er ved at udtænke løsningsmodeller i forhold til dette - Fører ikke statistik på, hvor eleverne kommer hen, efter de er stoppet på VUC, men ungdomsuddannelsesvejlederne, som alle elever får tildelt fra 7. klasse, har mulighed for at følge dem via cpr.nr., indtil de er 25 år - Eleverne er meget blandet af unge og gamle alle er over 18 år - Uddannelsesniveau varierer meget alt fra dem, der er gået ud af 4. klasse til dem, der blot mangler at få suppleret uddannelse med et enkelt fag - Eleverne spænder niveaumæssigt fra slut folkeskole (7/8. klasse) til HF - Mange har dårlige skoleerfaringer og har oplevet at blive hånet og mobbet af lærere - De mangler studieteknik og disciplin - De fleste mangler forældrehjælp - De mangler e-borgerkundskaber - Nogen har kommune/myndighedsforskrækkelse, da de ikke forstår, det der kommer fra det offentlige og føler sig jaget af systemet (problematikken omkring kontanthjælp 4

5 TEMA 1. I mage: Hvilken forestilling har du/i selv om biblioteket som institution?(hvad kan man bruge biblioteket til?) Hvilken forestilling tror du/i dine elever har om et bibliotek? (Evt. Opfatter de biblioteket på lige fod med Skat, politiet, Borgerservice etc. (altså det offentlige som ét samlet system)? Er der forskel på at bruge biblioteket privat og i en uddannelsessammenhæng? (Tror du eleverne oplever en forskel?) har ingen prægning hjemmefra for at gå på biblioteket Generelt er eleverne meget svage bogligt, og de kommer typisk fra en opvækst med svage forældre og omsorgssvigt - Ca. 9 ud af 10 er skoletrætte, og mange har en meget negativ oplevelse af folkeskolen En kummerlig skolegang med mobning, dårlig faglige præstationer og lavt selvværd, som én af de interviewede beskrev - Elseminde laver statistik på, hvad eleverne kommer videre til, når de forlader stedet Generelle betragtninger om bibliotekerne hos lærerne - Informanterne benytter biblioteket i klassisk forstand og finder biblioteket utrolig vigtigt for samfundet særligt ift. dannelse og oplysning - Pointerer vigtigheden af værestedsfunktion samt underholdningstilbud ved bibliotekerne - Biblioteket har ikke status blandt de unge fra produktionsskolen. Biblioteket er ikke trendigt. Der vindes ikke meget street credit ved at ville på biblioteket. Biblioteket opfattes som kedeligt og kun indeholdende bøger. Eftersom at de færreste har interesse i at læse, så er der ikke noget, der trækker for at komme på biblioteket. - Kedeligt for drenge drengene skal købes med film, mad og oplevelser Specifikke betragtninger (H) er begejstret for biblioteket, har brugt det siden sin tidlige barndom, elsker at læse og låner mange bøger, bruger ikke så meget kulturtilbuddene på biblioteket, finder biblioteker underholdende, vs. Uddannelse) - Der er elever med angst og fobier, hvor det er en overvindelse bare at komme i skole de elever kræver en fast kontaktperson og en høj grad af fortrolighed - De har ofte baggrund i dårligt stillede familier har ingen prægning til at gå på biblioteket eller i visse tilfælde tage en uddannelse - Der er også en gruppe af elever, som kommer fra gode borgerlige hjem, som er blevet omsorgssvigtet og spist af med penge fremfor nærvær og hjælp fra forældrene Generelle betragtninger om bibliotekerne hos lærerne: Ingen Specifikke betragtninger om bibliotekerne hos lærerne: (R): Fast biblioteksbruger. Har ikke benyttet sig af biblioteksorientering. Vil dog meget gerne gøre brug af lige præcis det tilbud, så eleverne har en årsag til at komme herom og forhåbentlig få en positiv oplevelse af bib.rummet (M): Kommer på biblioteket med sin familie. Har benyttet sig af Play Out, men har ellers ikke brugt biblioteket i undervisningssammenhæng. (R) og (M) har kort spurgt deres elever, om deres brug af bibliotek: Nogen ser biblioteket som værende lig med en myndighed. Myndigheder = tal og bogstaver - opfattelse, der kommer af myndigheders kommunikationsmåder-, Biblioteket= tal og bogstaver, ergo er bibliotek= myndighed. Og Bibliotek=bøger, hvis de ikke har interesse for bøger, hvorfor skulle de så komme på et bibliotek. Nogen kommer for at bruge toilettet og opholder sig 5

6 TEMA 2. Interesse og fritid: Har du/i en fornemmelse af, hvad de unge laver/interesserer sig for efter skoletid? TEMA 3. Motivation & parathed: Hvornår oplever du/i som lærer motivation hos dine elever? (fx Er det afhængigt af: emne? tid på året? tid på dagen? Ugedag? af dig som underviser?) Oplever du/i at motivationen kommer samtidigt blandt eleverne (som en synergieffekt), eller opsøger også biblioteker i sin ferie (D) har aldrig læst særligt meget, biblioteket blev primært brugt til at læse tegneserier, har fået øjnene op for biblioteket efter at været blevet far, bruger meget bibliotekstilbud til sine børn er imponeret over, hvor meget biblioteket stiller til rådighed og kan på kulturfronten, bruger ikke bibliotek i undervisning (B) meget aktiv biblioteksbruger og orienterer sig aktivt i Vi ses! læser meget og har benyttet sig af biblioteksorienteringer og playout B har et lille udvalg af bøger, som hun prøver at inspirere eleverne til at gøre brug af. Generelle betragtninger Eleverne er som alle andre teenagere og unge mennesker de interesserer sig for dem selv og andres opfattelse af dem de går op i ydre værdier, såsom tøj og mode Meget forskelligt, da elevernes privatforhold er meget varierende: Parforhold med egen lejlighed; Hjemmeboende; Børnehjem og plejefamilier; Computer; Fritidsjob (mange har fritidsjob) H, B og D har ikke opfattelse af, - at der er mange af eleverne som har et fælles netværk udenfor Elseminde. at nogle har meget lavt selvværd og er ofte uden mange venner Specifikke betragtninger: Ingen Generelle betragtninger Eleverne har lavt selvværd de søger anerkendelse og bekræftelse, hvorfor disse er afgørende faktorer for elevernes motivation. Der er meget stor undervisningsdifferentiering, da fagligheden spænder fra 3. klasses niveau til 1.g. forholdsvis kort i biblioteksrummet. Nogen har brugt det som mindre til spil og film, men det henter de over internettet nu. Generelle betragtninger Mange af de unge elever hænger ud sammen efter undervisningen på cafeer, m.v.. Dem med familier og børn har nok at se til; Fritidsjob; Kærester; Træningscentre og holdsport; Film & Computerspil - Det er ikke (G) s indtryk, at særligt mange af dem var engagerede i foreninger. - Der er kriminelle blandt eleverne, hvor en del aftalen med domstolen går på, at de skal uddanne sig (disse personer ikke så meget en del af de sociale fællesskaber efter undervisningen) Andre har fobier/angst. Nogen er ensomme og har brug for VUC s pseudo fællesskab, også selvom de ikke er de mest stabile i fremmøde Specifikke betragtninger: Ingen Generelle betragtninger Motivation er på flere niveauer Forskellig motivation for overhovedet at være der - Nogen er meget motiverede og har et klart mål - Andre er pga. økonomien 6

7 kommer den mere spredt, hos få elever ad gangen? Hvad gør du/i for at fremme motivationen blandt dine elever? Hvad virker for dig? (Evt. komme ind på undervisningsdifferentiering) Hvor stor en andel af eleverne ved, hvad de skal efter dette skoleforløb? Hvilke informationssøgningskompetencer har eleverne? De fleste elever bruger skoleopholdet som et afklaringsforløb ift. valg af ungdomsuddannelse Eleverne er motiveret, når de er i nød ex. udebleven SU eller trækprocent på ca. 60 % af eleverne. Specifikke betragtninger Motivationen er på flere niveauer Forskellig motivation for overhovedet at være der - Økonomi (de får tilskud for at gå der) - manglende retning på hvad man vil, nogle bruger det som en slags efterskole - andre passer ikke ind på de andre ungdomsuddannelser vil gerne bruge deres hænder og kreative evner - andre samles op efter dårlig skolegang kompetencegivende for at kunne starte op på anden uddannelse Motivation for at møde op - flere bruger meget transporttid for at gå der - positiv overraskelse over at det ikke ligner normal skolegang - tilhørsforhold/fællesskab, der er altid nogen, der vil lytte Motivation i undervisning - Motivationen for at præsterer skal der graves dybt efter - Læreren betragtes af eleverne som et serviceorgan, mange elever vil gerne/forventer at blive serviceret - Konkret undervisning, belønning skal komme med det samme i form af forståelse - Prøver at finde elevernes interesser og dyrke dem - Her og nu, ikke undervisning om noget, der foregår i fremtid - Succesoplevelser skal helst skabes hver dag for den - manglende retning på hvad man vil - kompetencegivende for at kunne starte op på anden uddannelse - For nogen er det tvang, da de ellers vil være uden midler, da de er nægtet kontanthjælp - Nogen har fået et skub - Fokuseret på, at uddannelse skal resultere i job med god løn Motivation for at møde op: - Gevinsten i at få afsluttet et forløb for nogen er det 10. klasses eksamen, der står som lyset for enden af tunnelen Jeg skal bare have dén 10. klasse for at komme videre - (M) forsøger at hjælpe eleverne hen til en selverkendelse af, at gymnasiet og universitetsuddannelsen ikke nødvendigvis er det bedste/realistisk, at der er større succes ved a vælge en erhvervsuddannelse eller lignende. - Der er et eksamensbevis, de kan/skal bruge til et videre forløb - Hvis (de unge) elever føler sig uretfærdigt behandlet, så tøver de ikke med at pudse forældrene på VUC - Nogen tager deres forældre med til møder en blanding af curlingforældre og meget dominerende forældre Motivation i undervisning - De fleste accepterer det faktum, at når de nu skal være der, så skal de også have lært noget - (M) kører bogfri undervisning, kopier af pensum ligger på intranet prøver at forberede dem til næste sommer, hvor størstedelen skal foregå elektronisk 7

8 enkelte elev af og til skamroses de for at skabe positiv synergieffekt - Anerkendende pædagogik - Ingen afgangsprøve, ingen test - (M) har lektiefri undervisning ud fra erkendelsen, at hjemmearbejde ikke bliver lavet (som hun sagde: nogen er luddovne), så derfor tages alt i plenum i timerne - Ros og anerkendende pædagogik - Lærerne skal bevise deres værd og deres støtte, ellers så har de tabt eleverne - Mange er dårlige rent sprogligt, bruger f.eks. sms-sprog i skriftlige afleveringer (R) spørger ind til alle begreber for at sikre sig, at eleverne forstår det også begreber, som er alment kendt - Flere føler ikke ansvar for egne kompetence TEMA 4. Digital dannelse: Arbejder I (lærerne/ledelsen) med begrebet Digital Dannelse på jeres uddannelse? Bruger I sociale medier i undervisningen? Hvordan bruger eleverne selv sociale medier? Har dine elever problemer med at kommunikere digitalt med det offentlige (Skat, Borgerservice etc.) Hvorfor opstår problemerne? (Er problemerne forskellige hos dem fx læsesvaghed, dårlig økonomi, psykiske problemer, sproglige barrierer etc.) Hvad gør I for, at de unge lærer offentlige hjemmesider at kende og ikke mindst bruge dem? Har I det aktivt med i undervisningen eller som ekstra tilbud til eleverne? Generelle Betragtninger Eleverne er på de sociale medier hele tiden facebook, instagram og snapchat De sociale medier bliver ikke anvendt i undervisningen tværtimod forsøges det begrænset. Der arbejdes ikke med digital dannelse, men de hjælper eleverne med skat, SU mv. Specifikke betragtninger Bruger primært computer i undervisning i design værkstederne (tegneprogrammer) Word erstattes af simple noteprogrammer (det må helst ikke være for kompliceret) Lærerne underviser ikke i offentlige hjemmesider eller selvbetjening, hjælper eleverne hver gang de spørger her og nu i forhold til deres konkrete problemstillinger, hvorfor fællesundervisning ikke duer eleverne har lille forhåndsviden om det offentlige, eleverne er gode Generelle Betragtninger Eleverne er oftest dårlige IT-brugere, bliver beskrevet af (m), (R) og (G) som digitale analfabeter Nogen har ikke PC og/eller internet derhjemme Al internet er via deres smartphone Få elever medbringer PC til undervisning Facebook og youtube, m.v. er deres foretrukne Bruger tekstbehandlings- og regneprogrammer Bruger web 2.0 i undervisning der er bl.a. en facebook-profil for hver klasse, og den fungerer som en slags intranet. Der bliver meddelelser, m.v. kommunikeret igennem, da det er den hurtigste måde at få fat i flest på Prøver at lære eleverne informationssøgning, men det er ikke den nemmeste opgave eleverne har ingen fornemmelse for kildekritik. Nyheder tjekkes også via telefonen, primært B.T. og Ekstra Bladet ukritisk tilgang til nyheder og nyhedsoverskrifter R fortalte: Alle har NemID, at nogle dog smider det ud igen efter de 8

9 TEMA 5. Fremtiden & holdninger Hvordan kunne du forestille dig dine elever bruge biblioteket? (både som fysisk rum og de digitale tilbud) Hvilke behov kunne du/i tænke dig/jer, at biblioteket dækker hos de unge? Hvor skal bibliotekstilbuddet være? biblioteket, skolen, virtuelt eller helt 3. sted? Hvilke barrierer kunne du/i forestille jer, at de unge kunne have ifb. med et biblioteksbesøg? Hvilke services er der brug for i fremtiden? Hvilke ønsker og ideer har du/i til biblioteket & biblioteksmedarbejderne? Afslutning: Andre eller særlige kommentarer og bemærkninger: Hvordan tror du, at vi opnår den bedste fortrolighed med eleverne i en interviewsituation? og er der et tidspunkt, som passer bedre end et andet? Tak fordi vi måtte trække på jer. Orientering om det videre forløb. til at finde et telefon.nr, de kan ringe til, hvis det f.eks. drejer sig om løn Lærerne så meget gerne, at biblioteket kunne understøtte eleverne i digital dannelse. Bibliotekstilbuddet til de unge skal være trygt og et sted, hvor de har lov til at være det skal endvidere være meget illustrativt Input/tanker til nyt bibliotekstilbud/koncept til de unge Bogstart for unge bogpakker ex. 3 forskellige pakker, hvor indholdet er meget illustrativt, let læseligt (ikke stor skrift) og rettet mod de unge suppleret med reklamemateriale for diverse bibliotekstilbud ex. BibZoom; Bogpakker a la Bogstart-projektet; Det kunne også være bogpakker tilpasset et værksted. Ikke bøger med store bogstaver (eleverne føler sig dumme, hvis de får bøger med for store bogstaver lige som til småbørn). Målrette bibliotekstilbuddet til enkelte teamskoler/værksteder besøg på bibliotek skal karakter af hyggetime. Bøger/ tidsskrifter med masser af glitter, billeder, små tekster, det boglige skal ind af bagdøren, gør brug af kønsopdeling (noget for drenge og noget for piger) ex. Projekt fra Sydlangeland: Nærvær i nærmiljøet bibzoom, filmstriben, playout. Book-en-bib, så de kan få 1 til 1 kontakten med en bibliotekar har brugt det første gang, da de ikke har fornemmelse/forståelse af, hvad de skal bruges det til); De fleste elever kan logge på netbank; E-boks er ikke almen viden M: VUC underviser som sådan ikke i det offentlige Danmark, men bruger lidt i samfundsfagsundervisning. VUC s studievejleder underviser i SU. VUC har tre IT-systemer, som eleverne skal navigere i ud over VUC s hjemmeside (intranet, fravær/ holdoplysninger og Systime). VUC abonnerer på derudover på bl.a. CLIO Specifikke betragtninger: Ingen Eleverne skal inviteres til biblioteket, vil ikke komme sig selv Brug for 1 til 1 kommunikation og betjening også i forbindelse med det digitale Danmark. Brug web 2.0 Faktalink i youtubeversion, lav youtube-anbefalingsliste til fag. Meget brug af smstilbud og Facebook. Det kan sagtens være fagbøger og tidsskrifter Visuel formidling og humor. Biblioteket som base for tryghed - Ung til ung, mulighed for samtalegrupper. Give dem henvisninger til det, der kan have relevans (fx henvise til foreninger hvis nogen er sindslidende, så er det ikke sikkert de er bekendte med foreningen SIND) Brug Play Out eller lign. Som appel kombineret med biblioteksorientering (M), (G) og (R) udviste alle interesse for selv at blive orienteret i OC s Netbibliotek, f.eks. ved fyraftensmøde (G) og N aftaler noget i starten af det nye år 9

10 10

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere