Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne:"

Transkript

1 Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne: VUC- Odense Buchwaldsgade 35, Odense C Elsesminde Produktionshøjskole Odense Sanderumvej 117, Odense SV Fokusgruppe interviews med lærerne og afdelingslederne VUC Fyn Odense & Elsesminde Produktionshøjskole Processen omkring interviewerne med lærerne: Efter et indledende møde med lederne på VUC - Odense & Elsesminde Produktionshøjskole samt etableringen af projektgruppen gik de første interviews i Odense i gang. Vi startede med at fortage fokusgruppeinterviews med lærerne på VUC & højskolen hhv. den 29. oktober og den 6. november Med at inddrage lærerne i starten af konceptudviklingen har sikret et bedre ejerskab fra uddannelsesinstitutionerne i projektet samt lærerenes viden om deres egne respektive elever samt i forhold til den generelle behovsdækning hos de enkelte elever. Herudover anså projektgruppen lærernes tilgang til eleverne i de omtalte institutioner som den bedst sikre indgang til eleverne på grund af lærernes kendskab til elevernes valg af uddannelse gennemårene. Udgangspunktet for konceptudviklingen er først og fremmest de unges ønsker/præferencer, men lærernes viden om eleverne/diverse hold i uddannelsesinstitutioner spiller en særlig rolle for henvendelsen til de unge. Efterfølgende udarbejdes et fælles interviewguide med henblik på at interviewe lærerene. Interviewguiden besår af fem temaer med nogle opvarmningsspørgsmål for at starte med. Temaerne, som vi vil gerne drøfte eller går i dialog med lærerne om, er: 1

2 1. Image: Det handlede om lærernes forestillinger om biblioteket som institution?(hvad kan man bruge biblioteket til?), deres forestilling om hvad kan biblioteket hjælpe de unge med? samt hvad 2. Interesse og fritid: Lærernes fornemmelse af, hvad de unge laver/interesserer sig for efter skoletid. 3. Motivation og parathed: Lærernes oplevelse af elevernes motivation og parathed mht. at starte uddannelsen til og med afslutning af uddannelsen. 4. Digital dannelse: Lærernes oplevelse af elevernes brug af digitale tjenester, offentlige hjemmesider samt sociale medier og internet i det hele taget 5. Til sidst er lærerne blevet spurgt blandt andet om deres forestillinger vedrørende fremtiden og hvad de kunne tænke sig, at bibliotek kan tilbyde på sigt. Velkomst og indledning v. Kambiz: Om hvorfor Odense Centralbibliotek har taget dette initiativ. Opvarmningsspørgsmål: om personen Familie forhold: Alder, Erhverv, uddannelse, om deres forældre samt deres børn (hvis børn) Deres Bo-, arbejd- og uddannelsessted Dernæst: fritid interesse og fremtiden Livscyklus: Livshistorie indtil nu (skolegang, uddannelse, giftmål, arbejdsplads og anden beskæftigelse) Dagscyklus: En gennemsnitsdag gennemgås for vedkommende (hvis bor alene eller med familien). Op om morgenen, morgenmad til institution, job, indkøb, madlavning, brug af medier osv. Årscyklus: Hvad laver de på: hverdag, i weekenden i højtiderne, i ferierne (familiebesøg, aftenskole, sportsklub, arbejde, uddannelse, rejser, politik, værthus, bingo, middagsselskaber, teater, video, TV mm.): 2

3 Job/arbejde (hvis vedkommende har et): Hvorfor har hun/han det? Penge, udfordring, møde andre mennesker, forsøge sig selv, ansøge om SU, betjene sig på skat.dk etc. Hvad må jobbet kræve af dig? Hvad kræver du af et job? Anskaffelse: Hvordan anskaffer sig nye ting? Syns du om at kigge i blade med boligindretning, biler osv.? Køber du så danne? Socialt Netværk: Hvem omgås de? Hvad laver disse personer? Hvordan omgås de? Gøremål/hjemmet: Arbejdsdeling mht. rengøring, børnehentning, transport af børn, indkøb af fødevarer, madlavning osv. Hvem bestemmer indretningen af boligen? Se kompastesten + Livs-, dags- og årscyklus Fremtiden: Hvad ønsker du dig af fremtiden? (Job, Børn, bolig, nye anskaffelser osv.) Agter du at gøre noget aktivt for at opnå dette? Osv. Tid: Syns du, at du har tid nok? Hvis vedkommende har f.eks. en kæreste: Hvad med kærsten? Hvad nu du fik 10 timer foræret om ugen, hvad ville du så bruge den tiden til? Til sidst: Vedkommendes biblioteksvaner? Og hvad der skal til hvis han skulle benytte sig af folkebiblioteket? Hvordan kunne du forestille dig at bruge biblioteket? (både som fysisk rum og de digitale tilbud) Hvilke aktiviteter kunne du/i tænke dig/jer, at biblioteket dækker for dig? Hvor skal bibliotekstilbuddet være? biblioteket, skolen, virtuelt eller helt 3. sted? Hvad forhindrer dig i at besøge biblioteket? Hvilke services er der brug for i fremtiden? Hvilke ønsker og ideer har du/i til biblioteket & biblioteksmedarbejderne? 3

4 Besvarelserne starter her: Temaer Elsesminde den 6. nov. 2013: 3 personer VUC Odense den 29. oktober 2013: 3 personer Opvarmningsspørgsmål: Fakta og baggrund Fakta: Fakta: Vil du præsentere dig selv? Kan du beskrive om der har været en udvikling i lærergerning? Kan du beskrive dine elevers styrker og svagheder (evt. i forhold til samfundet/ det offentlige/deres egen livssitutation)? Kan du beskrive fællestræk samt forskelligheder i dine elevers baggrunde? Kan du fra år til år genkende elevtyper, der går igen? Hvis ja, Hvilke? - Varighed af skoleophold: typisk 1 år med mulighed for forlængelse op til 3 måneder - Skolestart: Elever kan tilgå og forlade stedet hele året rundt løbende indskrivning - Alderstrin for eleverne på Elsesminde: år (størstedelen af eleverne er år) - Kønssammensætning: meget ligeligt fordelt (50/50 drenge/piger) dog er nogle værksteder meget domineret af hhv. drenge og piger - Antal elever: ca. 200 indskrevne elever ad gangen, i alt ca. 450 elever om året. - Ugentlig undervisningstid: 31 timer, heraf 2 timer til læringsvejledning/undervisning og resten er værkstedstimer. - Eleverne er 31 timer på værksted, hvoraf de 2 timer bruges på regulær fagundervisning (dansk, engelsk, matematik, biologi, m.v.) - Der er 19 værksteder af forskellig karakter, ingen værksteder er mere bogligt orienteret end andre - De fleste kommer fra Odense kommune, men også fra andre fynske kommuner (Assens, Middelfart, Nordfyn, etc.) - Der er mellem i snit 11 elever på et værksted, hvor der knyttes tætte bånd, mens de er der en lille familie, hvor læreren er forælderen - Mange har svært ved at læse (kombineret ordblindhed, dårlige læsekompetencer, dårligt ordforråd) - De kommer oftest fra ikke bogligt orienterede familier og årskursister - Klasser slutter med eksamensbeviser - Ca i hver klasse - Har ikke bibliotek, men bogkælder med klassesæt til undervisning - Det er et krav, at fra sommer 2014 skal alle elever selv have tablet/pc med til undervisning - VUC er ved at udtænke løsningsmodeller i forhold til dette - Fører ikke statistik på, hvor eleverne kommer hen, efter de er stoppet på VUC, men ungdomsuddannelsesvejlederne, som alle elever får tildelt fra 7. klasse, har mulighed for at følge dem via cpr.nr., indtil de er 25 år - Eleverne er meget blandet af unge og gamle alle er over 18 år - Uddannelsesniveau varierer meget alt fra dem, der er gået ud af 4. klasse til dem, der blot mangler at få suppleret uddannelse med et enkelt fag - Eleverne spænder niveaumæssigt fra slut folkeskole (7/8. klasse) til HF - Mange har dårlige skoleerfaringer og har oplevet at blive hånet og mobbet af lærere - De mangler studieteknik og disciplin - De fleste mangler forældrehjælp - De mangler e-borgerkundskaber - Nogen har kommune/myndighedsforskrækkelse, da de ikke forstår, det der kommer fra det offentlige og føler sig jaget af systemet (problematikken omkring kontanthjælp 4

5 TEMA 1. I mage: Hvilken forestilling har du/i selv om biblioteket som institution?(hvad kan man bruge biblioteket til?) Hvilken forestilling tror du/i dine elever har om et bibliotek? (Evt. Opfatter de biblioteket på lige fod med Skat, politiet, Borgerservice etc. (altså det offentlige som ét samlet system)? Er der forskel på at bruge biblioteket privat og i en uddannelsessammenhæng? (Tror du eleverne oplever en forskel?) har ingen prægning hjemmefra for at gå på biblioteket Generelt er eleverne meget svage bogligt, og de kommer typisk fra en opvækst med svage forældre og omsorgssvigt - Ca. 9 ud af 10 er skoletrætte, og mange har en meget negativ oplevelse af folkeskolen En kummerlig skolegang med mobning, dårlig faglige præstationer og lavt selvværd, som én af de interviewede beskrev - Elseminde laver statistik på, hvad eleverne kommer videre til, når de forlader stedet Generelle betragtninger om bibliotekerne hos lærerne - Informanterne benytter biblioteket i klassisk forstand og finder biblioteket utrolig vigtigt for samfundet særligt ift. dannelse og oplysning - Pointerer vigtigheden af værestedsfunktion samt underholdningstilbud ved bibliotekerne - Biblioteket har ikke status blandt de unge fra produktionsskolen. Biblioteket er ikke trendigt. Der vindes ikke meget street credit ved at ville på biblioteket. Biblioteket opfattes som kedeligt og kun indeholdende bøger. Eftersom at de færreste har interesse i at læse, så er der ikke noget, der trækker for at komme på biblioteket. - Kedeligt for drenge drengene skal købes med film, mad og oplevelser Specifikke betragtninger (H) er begejstret for biblioteket, har brugt det siden sin tidlige barndom, elsker at læse og låner mange bøger, bruger ikke så meget kulturtilbuddene på biblioteket, finder biblioteker underholdende, vs. Uddannelse) - Der er elever med angst og fobier, hvor det er en overvindelse bare at komme i skole de elever kræver en fast kontaktperson og en høj grad af fortrolighed - De har ofte baggrund i dårligt stillede familier har ingen prægning til at gå på biblioteket eller i visse tilfælde tage en uddannelse - Der er også en gruppe af elever, som kommer fra gode borgerlige hjem, som er blevet omsorgssvigtet og spist af med penge fremfor nærvær og hjælp fra forældrene Generelle betragtninger om bibliotekerne hos lærerne: Ingen Specifikke betragtninger om bibliotekerne hos lærerne: (R): Fast biblioteksbruger. Har ikke benyttet sig af biblioteksorientering. Vil dog meget gerne gøre brug af lige præcis det tilbud, så eleverne har en årsag til at komme herom og forhåbentlig få en positiv oplevelse af bib.rummet (M): Kommer på biblioteket med sin familie. Har benyttet sig af Play Out, men har ellers ikke brugt biblioteket i undervisningssammenhæng. (R) og (M) har kort spurgt deres elever, om deres brug af bibliotek: Nogen ser biblioteket som værende lig med en myndighed. Myndigheder = tal og bogstaver - opfattelse, der kommer af myndigheders kommunikationsmåder-, Biblioteket= tal og bogstaver, ergo er bibliotek= myndighed. Og Bibliotek=bøger, hvis de ikke har interesse for bøger, hvorfor skulle de så komme på et bibliotek. Nogen kommer for at bruge toilettet og opholder sig 5

6 TEMA 2. Interesse og fritid: Har du/i en fornemmelse af, hvad de unge laver/interesserer sig for efter skoletid? TEMA 3. Motivation & parathed: Hvornår oplever du/i som lærer motivation hos dine elever? (fx Er det afhængigt af: emne? tid på året? tid på dagen? Ugedag? af dig som underviser?) Oplever du/i at motivationen kommer samtidigt blandt eleverne (som en synergieffekt), eller opsøger også biblioteker i sin ferie (D) har aldrig læst særligt meget, biblioteket blev primært brugt til at læse tegneserier, har fået øjnene op for biblioteket efter at været blevet far, bruger meget bibliotekstilbud til sine børn er imponeret over, hvor meget biblioteket stiller til rådighed og kan på kulturfronten, bruger ikke bibliotek i undervisning (B) meget aktiv biblioteksbruger og orienterer sig aktivt i Vi ses! læser meget og har benyttet sig af biblioteksorienteringer og playout B har et lille udvalg af bøger, som hun prøver at inspirere eleverne til at gøre brug af. Generelle betragtninger Eleverne er som alle andre teenagere og unge mennesker de interesserer sig for dem selv og andres opfattelse af dem de går op i ydre værdier, såsom tøj og mode Meget forskelligt, da elevernes privatforhold er meget varierende: Parforhold med egen lejlighed; Hjemmeboende; Børnehjem og plejefamilier; Computer; Fritidsjob (mange har fritidsjob) H, B og D har ikke opfattelse af, - at der er mange af eleverne som har et fælles netværk udenfor Elseminde. at nogle har meget lavt selvværd og er ofte uden mange venner Specifikke betragtninger: Ingen Generelle betragtninger Eleverne har lavt selvværd de søger anerkendelse og bekræftelse, hvorfor disse er afgørende faktorer for elevernes motivation. Der er meget stor undervisningsdifferentiering, da fagligheden spænder fra 3. klasses niveau til 1.g. forholdsvis kort i biblioteksrummet. Nogen har brugt det som mindre til spil og film, men det henter de over internettet nu. Generelle betragtninger Mange af de unge elever hænger ud sammen efter undervisningen på cafeer, m.v.. Dem med familier og børn har nok at se til; Fritidsjob; Kærester; Træningscentre og holdsport; Film & Computerspil - Det er ikke (G) s indtryk, at særligt mange af dem var engagerede i foreninger. - Der er kriminelle blandt eleverne, hvor en del aftalen med domstolen går på, at de skal uddanne sig (disse personer ikke så meget en del af de sociale fællesskaber efter undervisningen) Andre har fobier/angst. Nogen er ensomme og har brug for VUC s pseudo fællesskab, også selvom de ikke er de mest stabile i fremmøde Specifikke betragtninger: Ingen Generelle betragtninger Motivation er på flere niveauer Forskellig motivation for overhovedet at være der - Nogen er meget motiverede og har et klart mål - Andre er pga. økonomien 6

7 kommer den mere spredt, hos få elever ad gangen? Hvad gør du/i for at fremme motivationen blandt dine elever? Hvad virker for dig? (Evt. komme ind på undervisningsdifferentiering) Hvor stor en andel af eleverne ved, hvad de skal efter dette skoleforløb? Hvilke informationssøgningskompetencer har eleverne? De fleste elever bruger skoleopholdet som et afklaringsforløb ift. valg af ungdomsuddannelse Eleverne er motiveret, når de er i nød ex. udebleven SU eller trækprocent på ca. 60 % af eleverne. Specifikke betragtninger Motivationen er på flere niveauer Forskellig motivation for overhovedet at være der - Økonomi (de får tilskud for at gå der) - manglende retning på hvad man vil, nogle bruger det som en slags efterskole - andre passer ikke ind på de andre ungdomsuddannelser vil gerne bruge deres hænder og kreative evner - andre samles op efter dårlig skolegang kompetencegivende for at kunne starte op på anden uddannelse Motivation for at møde op - flere bruger meget transporttid for at gå der - positiv overraskelse over at det ikke ligner normal skolegang - tilhørsforhold/fællesskab, der er altid nogen, der vil lytte Motivation i undervisning - Motivationen for at præsterer skal der graves dybt efter - Læreren betragtes af eleverne som et serviceorgan, mange elever vil gerne/forventer at blive serviceret - Konkret undervisning, belønning skal komme med det samme i form af forståelse - Prøver at finde elevernes interesser og dyrke dem - Her og nu, ikke undervisning om noget, der foregår i fremtid - Succesoplevelser skal helst skabes hver dag for den - manglende retning på hvad man vil - kompetencegivende for at kunne starte op på anden uddannelse - For nogen er det tvang, da de ellers vil være uden midler, da de er nægtet kontanthjælp - Nogen har fået et skub - Fokuseret på, at uddannelse skal resultere i job med god løn Motivation for at møde op: - Gevinsten i at få afsluttet et forløb for nogen er det 10. klasses eksamen, der står som lyset for enden af tunnelen Jeg skal bare have dén 10. klasse for at komme videre - (M) forsøger at hjælpe eleverne hen til en selverkendelse af, at gymnasiet og universitetsuddannelsen ikke nødvendigvis er det bedste/realistisk, at der er større succes ved a vælge en erhvervsuddannelse eller lignende. - Der er et eksamensbevis, de kan/skal bruge til et videre forløb - Hvis (de unge) elever føler sig uretfærdigt behandlet, så tøver de ikke med at pudse forældrene på VUC - Nogen tager deres forældre med til møder en blanding af curlingforældre og meget dominerende forældre Motivation i undervisning - De fleste accepterer det faktum, at når de nu skal være der, så skal de også have lært noget - (M) kører bogfri undervisning, kopier af pensum ligger på intranet prøver at forberede dem til næste sommer, hvor størstedelen skal foregå elektronisk 7

8 enkelte elev af og til skamroses de for at skabe positiv synergieffekt - Anerkendende pædagogik - Ingen afgangsprøve, ingen test - (M) har lektiefri undervisning ud fra erkendelsen, at hjemmearbejde ikke bliver lavet (som hun sagde: nogen er luddovne), så derfor tages alt i plenum i timerne - Ros og anerkendende pædagogik - Lærerne skal bevise deres værd og deres støtte, ellers så har de tabt eleverne - Mange er dårlige rent sprogligt, bruger f.eks. sms-sprog i skriftlige afleveringer (R) spørger ind til alle begreber for at sikre sig, at eleverne forstår det også begreber, som er alment kendt - Flere føler ikke ansvar for egne kompetence TEMA 4. Digital dannelse: Arbejder I (lærerne/ledelsen) med begrebet Digital Dannelse på jeres uddannelse? Bruger I sociale medier i undervisningen? Hvordan bruger eleverne selv sociale medier? Har dine elever problemer med at kommunikere digitalt med det offentlige (Skat, Borgerservice etc.) Hvorfor opstår problemerne? (Er problemerne forskellige hos dem fx læsesvaghed, dårlig økonomi, psykiske problemer, sproglige barrierer etc.) Hvad gør I for, at de unge lærer offentlige hjemmesider at kende og ikke mindst bruge dem? Har I det aktivt med i undervisningen eller som ekstra tilbud til eleverne? Generelle Betragtninger Eleverne er på de sociale medier hele tiden facebook, instagram og snapchat De sociale medier bliver ikke anvendt i undervisningen tværtimod forsøges det begrænset. Der arbejdes ikke med digital dannelse, men de hjælper eleverne med skat, SU mv. Specifikke betragtninger Bruger primært computer i undervisning i design værkstederne (tegneprogrammer) Word erstattes af simple noteprogrammer (det må helst ikke være for kompliceret) Lærerne underviser ikke i offentlige hjemmesider eller selvbetjening, hjælper eleverne hver gang de spørger her og nu i forhold til deres konkrete problemstillinger, hvorfor fællesundervisning ikke duer eleverne har lille forhåndsviden om det offentlige, eleverne er gode Generelle Betragtninger Eleverne er oftest dårlige IT-brugere, bliver beskrevet af (m), (R) og (G) som digitale analfabeter Nogen har ikke PC og/eller internet derhjemme Al internet er via deres smartphone Få elever medbringer PC til undervisning Facebook og youtube, m.v. er deres foretrukne Bruger tekstbehandlings- og regneprogrammer Bruger web 2.0 i undervisning der er bl.a. en facebook-profil for hver klasse, og den fungerer som en slags intranet. Der bliver meddelelser, m.v. kommunikeret igennem, da det er den hurtigste måde at få fat i flest på Prøver at lære eleverne informationssøgning, men det er ikke den nemmeste opgave eleverne har ingen fornemmelse for kildekritik. Nyheder tjekkes også via telefonen, primært B.T. og Ekstra Bladet ukritisk tilgang til nyheder og nyhedsoverskrifter R fortalte: Alle har NemID, at nogle dog smider det ud igen efter de 8

9 TEMA 5. Fremtiden & holdninger Hvordan kunne du forestille dig dine elever bruge biblioteket? (både som fysisk rum og de digitale tilbud) Hvilke behov kunne du/i tænke dig/jer, at biblioteket dækker hos de unge? Hvor skal bibliotekstilbuddet være? biblioteket, skolen, virtuelt eller helt 3. sted? Hvilke barrierer kunne du/i forestille jer, at de unge kunne have ifb. med et biblioteksbesøg? Hvilke services er der brug for i fremtiden? Hvilke ønsker og ideer har du/i til biblioteket & biblioteksmedarbejderne? Afslutning: Andre eller særlige kommentarer og bemærkninger: Hvordan tror du, at vi opnår den bedste fortrolighed med eleverne i en interviewsituation? og er der et tidspunkt, som passer bedre end et andet? Tak fordi vi måtte trække på jer. Orientering om det videre forløb. til at finde et telefon.nr, de kan ringe til, hvis det f.eks. drejer sig om løn Lærerne så meget gerne, at biblioteket kunne understøtte eleverne i digital dannelse. Bibliotekstilbuddet til de unge skal være trygt og et sted, hvor de har lov til at være det skal endvidere være meget illustrativt Input/tanker til nyt bibliotekstilbud/koncept til de unge Bogstart for unge bogpakker ex. 3 forskellige pakker, hvor indholdet er meget illustrativt, let læseligt (ikke stor skrift) og rettet mod de unge suppleret med reklamemateriale for diverse bibliotekstilbud ex. BibZoom; Bogpakker a la Bogstart-projektet; Det kunne også være bogpakker tilpasset et værksted. Ikke bøger med store bogstaver (eleverne føler sig dumme, hvis de får bøger med for store bogstaver lige som til småbørn). Målrette bibliotekstilbuddet til enkelte teamskoler/værksteder besøg på bibliotek skal karakter af hyggetime. Bøger/ tidsskrifter med masser af glitter, billeder, små tekster, det boglige skal ind af bagdøren, gør brug af kønsopdeling (noget for drenge og noget for piger) ex. Projekt fra Sydlangeland: Nærvær i nærmiljøet bibzoom, filmstriben, playout. Book-en-bib, så de kan få 1 til 1 kontakten med en bibliotekar har brugt det første gang, da de ikke har fornemmelse/forståelse af, hvad de skal bruges det til); De fleste elever kan logge på netbank; E-boks er ikke almen viden M: VUC underviser som sådan ikke i det offentlige Danmark, men bruger lidt i samfundsfagsundervisning. VUC s studievejleder underviser i SU. VUC har tre IT-systemer, som eleverne skal navigere i ud over VUC s hjemmeside (intranet, fravær/ holdoplysninger og Systime). VUC abonnerer på derudover på bl.a. CLIO Specifikke betragtninger: Ingen Eleverne skal inviteres til biblioteket, vil ikke komme sig selv Brug for 1 til 1 kommunikation og betjening også i forbindelse med det digitale Danmark. Brug web 2.0 Faktalink i youtubeversion, lav youtube-anbefalingsliste til fag. Meget brug af smstilbud og Facebook. Det kan sagtens være fagbøger og tidsskrifter Visuel formidling og humor. Biblioteket som base for tryghed - Ung til ung, mulighed for samtalegrupper. Give dem henvisninger til det, der kan have relevans (fx henvise til foreninger hvis nogen er sindslidende, så er det ikke sikkert de er bekendte med foreningen SIND) Brug Play Out eller lign. Som appel kombineret med biblioteksorientering (M), (G) og (R) udviste alle interesse for selv at blive orienteret i OC s Netbibliotek, f.eks. ved fyraftensmøde (G) og N aftaler noget i starten af det nye år 9

10 10

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Produktionsskolen, vejen til uddannelse

Produktionsskolen, vejen til uddannelse Produktionsskolen, vejen til uddannelse Desværre er det en kendsgerning at alt for mange unge forlader folkeskolen med en karakter, som ikke giver dem adgang til at komme ind på de ordinære ungdomsuddannelser.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Kursus. Velkomst. Hvad skal der ske? 12-12-2013. Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise. Kursusstedet Praktisk Pauser

Kursus. Velkomst. Hvad skal der ske? 12-12-2013. Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise. Kursusstedet Praktisk Pauser 12-12-2013 Kursus Velkomst Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise Kursusstedet Praktisk Pauser Hvem er i? It niveau? Hvad er jeres forventninger til dette kursus? Hvad skal der ske? Formål med dette

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

- HF OG KULTURTEKNOLOGI

- HF OG KULTURTEKNOLOGI - HF OG KULTURTEKNOLOGI En hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil tænke innovativt og fordybe dig i teknologi, men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen er placeret på Odense

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere