Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion"

Transkript

1 NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion. Støtteordningerne, der fremgår af tabellerne, er vedtaget nationalt, men visse ordninger afventer EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse. Dette gælder ordninger vedrørende industriel kraftvarme, solcelleanlæg, husstandsmøller og øvrige VE-anlæg på 6 kw eller derunder. Notatet indeholder ikke ændringer i støttesatser m.v., der indgår i politiske aftaler, men som endnu ikke er vedtaget ved lov. Afregningsreglerne i dette notat er angivet i hovedtræk, og oversigten er ikke udtømmende. Notatet er udelukkende vejledende. Der henvises til lovene og de ledsagende bekendtgørelser for de mere detaljerede bestemmelser. Hovedparten af de regler, som er beskrevet i notatet, kan findes i: Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 af lov om fremme af vedvarende energi. Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 af lov om elforsyning. Lov nr. 903 af 4. juli 2013 om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love. Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. Bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. Lov nr. 276 af 27. marts 2012 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi. Side 1

2 Principper for tilskudsordningerne Der ydes tilskud til elproduktion fra vindmøller, solceller, biogas, biomasse og forgasningsgas samt bølgekraft og anden VE af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af VEelektricitet. Herudover ydes der tilskud til decentrale kraftvarmeværker og affaldsfyrede kraftvarmeværker. Tilskuddene til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiforsyning gives i Danmark i form af enten pristillæg, fast afregningspris, contract for difference, grundbeløb eller anlægsstøtte. Typer af støtte i Danmark Prisstøtte Pristillæg er et fast tillæg, der gives som supplement til markedsprisen. Denne støtte kan tildeles med eller uden et loft, hvorved pristillægget aftager, hvis markedsprisen når et forudbestemt niveau og helt bortfalder, hvis prisloftet nås. Ved fast afregningspris varierer støtteomkostningen ift. markedsprisen, idet den beregnes ved at fratrække el-markedsprisen fra en fast afregningspris, producenten er sikret. For de udbudte havvindmøller er støtten contract for difference. Det betyder, at de selv skal afsætte el på markedet. Tilskuddet gives som forskellen på spotmarkedsprisen og tilbudsprisen. Grundbeløb. Støtten gives som et fast årligt beløb. Anlægsstøtte Støtten dækker typisk en given procentandel af anlægsudgiften. Side 2

3 Vindmøller Tabel 1 viser de gældende støttesatser til elproduktion fra vindmøller, mens tabel 2 viser de støtteordninger, der har været gældende tidligere, men ikke kan benyttes for møller, der opstilles i dag. I tabel 2 er kun medtaget støtteordninger, hvor der stadig udbetales støtte til vindmøller, der er i drift i dag. For møller, hvor anlægsejerne selv skal afsætte elproduktionen på markedet og afholde omkostningerne herved, får anlægsejerne i nogle tilfælde en godtgørelse for disse såkaldte balanceringsomkostninger. Godtgørelsen, som er på 2,3 øre/kwh, gives i hele møllens levetid. Denne godtgørelse er anført særskilt i tabel 1 og tabel 2 i kolonnen pristillæg. Tabel 1. Gældende tilskudssatser til elproduktion fra vindmøller Afregningspris NYE VINDMØLLER Pristillæg Pristillæg + loft 1) Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh Vindmøller på land nettilsluttet fra 1. januar 2014 samt havvindmøller udenfor udbud, hvor der er ansøgt om forundersøgelsestilladelse efter den 15. juni Er ikke trådt i kraft, afventer statsstøttegodkendelse: Husstandsmøller 3) på 10 kw eller derunder, og nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere Er ikke trådt i kraft, afventer statsstøttegodkendelse: Husstandsmøller 3) over 10 kw til og med 25 kw, og nettilsluttet d. 2,3 (bal.) 2) tillæg: 25 loft: 58 Udløb efter summen af en elproduktion i 6600 fuldlasttimer og en elproduktion på 5,6 MWh pr. m 2 rotorareal, svarende til omkring fuldlasttimer afhængigt af mølletype. 250 Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. 150 Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. 20. november 2012 eller senere 1) I kolonnen er anført både størrelsen af pristillægget, og det loft, som markedspris + tillæg ikke må overstige. Hvis eksempelvis tillægget er på 25 øre/kwh og loftet er på 58 øre/kwh, reduceres tillægget hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh og bortfalder helt, hvis markedsprisen på el bliver 58 øre/kwh eller derover. 2) Balanceringsgodtgørelsen ydes i hele møllens levetid. 3) Husstandsmøller er møller, som er nettilsluttet i egen installation. Side 3

4 Tabel 2. Tilskudssatser til elproduktion fra eksisterende vindmøller opført før EKSISTERENDE VINDMØLLER Pristillæg Pristillæg + loft 1) Vindmøller på land nettilsluttet 21. februar december 2013 Havvindmøller udenfor udbud nettilsluttet fra 21. februar 2008, hvor der er ansøgt om forundersøgelsestilladelse senest d. 15. juni Afregningspris Udløb efter fuldlasttimer Udløb efter fuldlasttimer. Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh ,3 (bal.) 2) ,3 (bal.) 2) Vindmøller udenfor udbud nettilsluttet 10 + Tidsbegrænset: 20 år 1. januar februar ,3 (bal.) 2) Vindmøller udenfor udbud nettilsluttet 2,3 (bal.) 2) tillæg: 10 Tidsbegrænset til 20 år loft: 36 Vindmøller på land nettilsluttet Op til fuldlasttimer 2,3 (bal.) 2) 43 Afregningspris gives for de første fuldlasttimer. Efter fuldlasttimer 2,3 (bal.) 2) tillæg: 10 loft: 36 Pristillæg + loft gives efter fuldlasttimer og indtil møllen er 20 år. Vindmøller på havet nettilsluttet Op til 10 år 2,3 (bal.) 2) 43 Afregningspris gives i de første 10 år efter nettilslutning. Efter 10 år 2,3 (bal.) 2) tillæg: 10 loft: 36 Pristillæg + loft gives efter de første 10 år og indtil møllen er 20 år. Havvindmøller efter afholdelse af udbud Horns Rev 2 51,8 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 10 TWh og højst i 20 år Rødsand 2 62,9 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 10 TWh og højst i 20 år Anholt 105,1 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 20 TWh og højst i 20 år Husstandsmøller 3) 25 kw eller derunder og nettilsluttet 60 senest d. 19. november 2012 Elværksfinansierede vindmøller 4) Vindmøller på land nettilsluttet fra d. 1. januar 2000 For møller op til 10 år gamle Afregningspris + pristillæg ydes i 10 år efter nettilslutning af møllen. For møller over 10 år gamle tillæg: 10 Pristillæg gives fra møllen er 10 år, og Havvindmøller nettilsluttet efter 1. januar 2000 (Horns Rev 1 og Nysted) loft: 36 indtil møllen er 20 år ,3 Udløb efter driftstimer: fuldlasttimer Side 4

5 Ekstra pristillæg til fabriksnye vindmøller med skrotningsbeviser Nettilsluttet fra 1. april januar Udløb efter fuldlasttimer. Kun en del af produktionen støttes. Vindmøller på land nettilsluttet 1. januar februar Loft: 48 øre/kwh (sum af ekstra pristillæg på 12 øre/kwh + generelle pristillæg på 10 øre/kwh + markedspris). Udløb efter fuldlasttimer. Kun en del af produktionen støttes. Vindmøller på land nettilsluttet 21. februar december 2011 Producenten skal vælge mellem én af de to ordninger: Enten tillæg: 12 loft: 38 Loft 38 øre/kwh og udløb efter fuldlasttimer. Eller 8 Udløb efter fuldlasttimer. Noter til tabel 2: 1) I kolonnen er anført både størrelsen af pristillægget, og det loft, som markedspris + tillæg ikke må overstige. Hvis eksempelvis tillægget er på 25 øre/kwh og loftet er på 58 øre/kwh, reduceres tillægget hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh og bortfalder helt, hvis markedsprisen på el bliver 58 øre/kwh eller derover. 2) Balanceringsgodtgørelsen ydes i hele møllens levetid. 3) Husstandsmøller er møller, som er nettilsluttet i egen installation. 4) Elværksfinansierede vindmøller er opført af elforsyningsvirksomhederne som følge af pålæg eller særlig aftale. Pålægget ophørte ved udstedelse af bevillinger den 4. juni 2002 og omfatter alle elværksfinansierede landvindmøller tilsluttet inden denne dato samt havvindmølleparkerne ved Horns Rev 1 og Nysted. Side 5

6 Biogas, biomasse, decentral kraftvarme og affaldsbaseret kraftvarme Tabel 3 og tabel 4 viser støtten til elproduktion baseret på biogas, biomasse, decentral kraftvarme og affaldsbaseret kraftvarme. Tabel 3 viser de gældende støttesatser til elproduktion fra nye anlæg, mens tabel 4 viser de støtteordninger, der har været gældende tidligere, men ikke kan benyttes for anlæg, der etableres i dag. I tabel 4 er kun medtaget støtteordninger, hvor der stadig udbetales støtte til de anlæg, der er i drift i dag. Tabel 3. Gældende tilskudssatser til elproduktion på nye anlæg baseret på biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse samt biomasse Pristillæg Afregningspris Øre/kWh Øre/kWh Elproduktion ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse samt andre brændsler Produktion baseret på ren bio/forgasningsgas Tillæg 1: 26 1) Produktion baseret på bio/forgasningsgas i en gasblanding Tillæg 2: 10 1) Tillæg 1: 1), 3) 43,1 Tillæg 2: 26 1) Tillæg 3: 10 1) 79,3 1), 2) Fast afregning. Afregningsprisen reguleres årligt med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Der er to pristillæg, disse aftager for tillæg 1 iht. en stigning i naturgasprisen (eller stiger ved et fald i naturgasprisen) og for tillæg 2 fast aftrapning fra 2016 og bortfalder i Pristillæg. Der er tre pristillæg. Tillæg 1 reguleres årligt med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Tillæg 2 aftager iht. en stigning i naturgasprisen (eller stiger ved et fald i naturgasprisen). Tillæg 3 fast aftrapning fra 2016 og bortfalder i Kun den del af produktionen, der er baseret på biogassen eller forgasningsgassen, støttes. Elproduktion ved biomasse Eksisterende og nye biomasseanlæg 15 Elværksfinansierede anlæg skal først have opbrugt deres nuværende pristillæg (jf. tabel 4) Elproduktionsanlæg, der anvender stirlingmotorer 4), og andre særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde Eksisterende og nye anlæg, der anvender stirlingmotorer, samt andre særlige anlæg, der kun anvender biomasse som energikilde Eksisterende og nye anlæg, der anvender stirlingmotorer, samt andre særlige anlæg der anvender biomasse sammen med andre brændsler som energikilde 79,3 1), 2) Afregningsprisen reguleres med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. 43,1 1), 3) Pristillægget reguleres årligt med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Kun den del af elproduktionen, som er baseret på biomasse, støttes. 1) Satser gældende i 2012, som er udgangspunktet for reguleringen af satserne. 2) Satsen er 80,6 øre/kwh i ) Satsen er 43,8 øre/kwh i ) Stirlingmotor er en stempelmotor, hvis forbrænding foregår uden for cylinderen i modsætning til en traditionel motor. En stirlingmotor omdanner varmeforskelle til mekanisk energi, idet varm luft udvider sig, og kold luft trækker sig sammen. Stirlingmotor kan anvende mange forskellige brændsler, fx biomasse og solvarme. Motoren kan producere både varme og elektricitet og kan anvendes som varmepumpe. Side 6

7 Tabel 4. Tilskudssatser til elproduktion fra eksisterende anlæg, der anvender naturgas og biogas, opført før 2014 Pristillæg Afregningspris Grundbeløb Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh Eksisterende decentrale elproduktionsanlæg med naturgas eller biogas Værker med en eleffekt over individuelt 5 MW samt værker med en tillæg eleffekt på eller under 5 MW, der har ønsket denne støtte i stedet for afregning efter treledstarif (jf. nedenfor) Værker med en eleffekt på eller under 5 MW Er ikke trådt i kraft, afventer statsstøttegodkendelse: Industrielle kraftvarmeværker nettilsluttet senest d. 21. marts 2012 Decentrale kraftvarmeværker 25 MW med naturgas eller biogas som brændsel, som er nettilsluttet senest 1. juli 2002 og som tidligere har modtaget elproduktionstilskud Elproduktion ved biomasse Elværksfinansierede biomasseanlæg, som har været omfattet af 57 a i lov om elforsyning, som indsat ved lov nr. 495 af 9. juni øre/kwh plus individuelt tillæg på op til 100 kr. pr. afbrændt ton biomasse Ca. 20 (lavlast) Ca. 48 (højlast) Ca. 66 (spidslast) 2013: 3 øre/kwh : 7 øre/kwh individuelt tillæg Støtten er et grundbeløb, som tillige er begrænset med et loft. Tidsbegrænset: 20 år, dog mindst 15 år fra 1. januar Loft: 41,6 øre/kwh. Afregningspris efter en treledstarif. Treledstariffen indeksreguleres. De viste satser er pr. 1. januar 2014 (kilde: Energinet.dk). Tidsbegrænset: tilskuddet gives Tilskuddet reguleres op og ned i forhold til markedsprisen. Dette tilskud finansieres ikke af el-pso, men over finansloven. Støtten er et grundbeløb, der svarer til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i et af årene Det faste pristillæg og afregningsprisen er tidsbegrænset til 10 år, derefter ydes pristillæg på 15 øre/kwh (som anført i tabel 3) Det individuelle tillæg ydes efter beslutning af et af Folketinget nedsat udvalg. Tillæggene kan tilsammen maksimalt udgøre 45 mio. kr. om året. Kraftvarmeanlæg omfattet af kraftvarmegarantien ( 58b i elforsyningsloven) Randers og Rønne kraftvarmeværker 1 (bal.) individuelt tillæg Støtten er et grundbeløb, som er tidsbegrænset til 15 år fra 1. januar 2004, plus et tillæg på 1 øre/kwh til dækning af balanceringsomkostninger Side 7

8 Solceller, bølgekraft og vandkraft samt andre VE-teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet Tabel 5 viser de gældende tilskudsregler for solcelleanlæg og andre VE-anlæg af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet (bl.a. bølgekraft), mens tabel 6 viser de støtteordninger, der har været gældende tidligere, men ikke kan benyttes for anlæg, der etableres i dag. Tabel 5. Gældende afregningsregler for solcelleanlæg og andre VE-anlæg, bortset fra biogas og biomasse Solcelleanlæg nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere Andre VE-teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VEelektricitet, nettilsluttet d. 22. april 2004 eller senere Andre VE-energikilder, nettilsluttet d. 22. Pristillæg Øre/kWh april 2004 eller senere 1) For de anlæg, der opfylder betingelserne for nettoafregning. Afregningspris Øre/kWh 60/40 Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år og nettoafregning på timebasis 1). 60/40 Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år. 10 Ydes i 20 år fra nettilslutning. Tabel 6. Afregningsregler for solcelleanlæg og andre VE-anlæg, bortset fra biogas og biomasse, opført før 2014 Solcelleanlæg, bølgekraftanlæg, vandkraftanlæg og anlæg, der anvender andre vedvarende energikilder, bortset fra biogas og biomasse, og som er nettilsluttet senest d. 21. april 2004 Solcelleanlæg, nettilsluttet d. 22. april november 2012 Pristillæg Øre/kWh 1) For de anlæg, der opfylder betingelserne for nettoafregning. Afregningspris Øre/kWh 60 Ydes i 20 år fra nettilslutning, dog mindst 15 år regnet fra 1. januar /40 Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år og nettoafregning på årsbasis 1). For visse typer af solcelleanlæg, der opføres i perioden , er der ved lov nr af 23. december 2012 og lov nr. 900 af 4. juli 2013 vedtaget regler om højere afregningspriser end de, der fremgår af tabel 5. Disse højere afregningspriser er ikke sat i kraft, men afventer EU- Kommissionens afgørelse af ansøgning om statsstøttegodkendelse. De vedtagne men ikke gældende regler beskrives i det følgende. Efter de vedtagne men ikke gældende regler kan solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt få en højere støtte end den, der fremgår af tabel 5. Side 8

9 Den forhøjede støtte indenfor puljen kan gives til husstandsanlæg og fælles solcelleanlæg. Støtten gives i 10 år fra nettilslutning af anlægget. Den støttesats, der kan opnås, afhænger af, hvilket år der er givet tilsagn om støtte fra Energinet.dk, idet satserne aftrappes fra 2013 til 2017 som vist i tabel 7. Fra 2018 bortfalder den forhøjede støtte. Ud over solcelleanlæg kan andre særlige VE-anlæg opnå forhøjet støtte. Satserne aftrappes fra 2013 til 2017 som vist i tabel 7, og fra 2018 bortfalder den forhøjede støtte. Tabel 7. Vedtagne men ikke gældende afregningsregler for nye solcelleanlæg og andre særlige VE-anlæg. Solcellepuljer (Pulje 1+pulje 2+pulje 3) kan max. udgøre 20 MW nyetableret årligt. Fast afregningspris i øre/kwh Solcelleanlæg Årstal for pulje-tilsagn fra Energinet.dk fra 2018 Er ikke trådt i kraft, afventer statsstøttegodkendelse: Pulje 1. Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw pr. husstand Fælles solcelleanlæg på taget af en bygning eller integreret i en bygning. Pulje 2 (lav) eller pulje 3 (til fælles forbrug) ) 116 1) 102 1) 88 1) 74 1) ) 128 1) 111 1) 94 1) 77 1) - Øvrige fælles solcelleanlæg i pulje 2 (lav) 90 1) 84 1) 78 1) 72 1) 66 1) Øvrige fælles solcelleanlæg i pulje 3 (til 130 1) 116 1) 102 1) 88 1) 74 1) - fælles forbrug) Andre særlige VE-anlæg Dato for nettilslutning 20. nov dec fra Er ikke trådt i kraft, afventer statsstøttegodkendelse: Andre VE-teknologier af væsentlig betydning 6 kw, nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere 1) Ydes i 10 år fra nettilslutning ) 116 1) 102 1) 88 1) 74 1) For solcelleanlæg, der er nettilsluttet i perioden 20. november 2012 til 10. juni 2013 er der vedtaget højere afregningspriser end de, der fremgår af tabel 5. Disse afregningspriser er ikke sat i kraft, idet de afventer EU-kommissionens godkendelse. Tabel 8 viser afregningspriserne Side 9

10 Dato for nettilslutning Tabel 8. Vedtagne, men ikke gældende afregningsregler for eksisterende solcelleanlæg, nettilsluttet i perioden 20. november 2012 til 10. juni Er ikke trådt i kraft, afventer statsstøttegodkenter Er ikke trådt i kraft, afven- statsstøttegodkendelse: delse: 20. nov mar. 20. mar jun ) 130 1) 130 1) 60/40 2) 145 1) 145 1) Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw samt solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning Øvrige solcelleanlæg (jordbaserede), dog ikke fællesanlæg Fælles solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning Øvrige fælles solcelleanlæg (jordbaserede) 145 1) 90 1) 1) Fast afregningspris i øre/kwh, ydes i 10 år fra nettilslutning. 2) Afregnes efter reglerne vist i tabel 5, dvs. fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år. Er trådt i kraft. Efter de ikke-ikraftsatte regler kan solcelleanlæg, der er nettilsluttet efter de skæringsdatoer, der fremgår af tabel 8, i visse tilfælde alligevel opnå en højere afregningspris end de 60/40 øre/kwh (jf. tabel 5), hvis anlægsejeren kan bevise, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlæg og anlægget er anmeldt til kommunen eller netselskabet inden for visse nærmere angivne frister. Tabel 9 viser afregningssatserne for disse anlæg (de såkaldte overgangsordninger). Tabel 9. Vedtagne men ikke gældende 1) afregningsregler for eksisterende og nye solcelleanlæg. Overgangsregler (som kræver særskilt dokumentation for køb af anlæg m.m.). Dato for nettilslutning Er trådt i kraft: Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw med bindende aftale senest 19. nov Fast afregningspris i øre/kwh i 10 år 60/40, årsafregn. 2) Er ikke trådt i kraft, afventer statsstøttegodkendelse: Solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning med bindende aftale senest d. 11. juni 2013 (også husstandsanlæg) Øvrige solcelleanlæg (jordbaserede), dog ikke fællesanlæg, bindende aftale senest 20. marts 2013 Fælles solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning, bindende aftale senest 11. juni 2013 Øvrige fælles solcelleanlæg (jordbaserede), bindende aftale senest 20. marts 2013 Øvrige fælles solcelleanlæg (jordbaserede), bindende aftale senest 11. juni ) Dog gældende for solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw med bindende aftale senest 19. nov ) Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningssats på 40 øre/kwh i 10 år og nettoafregning på årsbasis. Side 10

11 Nettoafregning for egenproducenter af el En egenproducent er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Dette gælder f.eks. husstande med solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor elproduktionen fra solcelleanlægget kan anvendes til eget forbrug. Som udgangspunkt skal der ikke betales afgift af den elektricitet, som forbrugeren selv producerer og forbruger. Hvis forbrugeren derimod sælger den producerede el til nettet og køber el til eget forbrug på et andet tidspunkt, skal der betales afgift af hele den elmængde, der købes. Efter anmodning kan egenproducenten få lov til at modregne el, der sælges og købes inden for den samme time, således at det kun er nettokøbet af el inden for denne time, der pålægges afgift. Hvis elproduktionen i timen har været større end forbruget, kan der ydes pristillæg til den overskydende elproduktion afhængig af anlægs- og brændselstype. Større egenproducenter er desuden fritaget for at betale til miljøvenlig elproduktion for egenproduktionen, men de skal betale PSO til forsyningssikkerhed, forskning og udvikling af forbruget svarende til egenproduktionen. Små egenproducenter er helt fritaget for PSO-betaling for egenproduktionen. For solcelleanlæg på under 6 kw, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som er nettilsluttet senest d. 19. november 2012, gælder den særlige regel, at der kan nettoafregnes på årsbasis til og med d. 19. november 2032; dvs., at hele solcelleanlæggets elproduktion i året kan fratrækkes forbrugerens elforbrug, således at forbrugeren kun betaler afgift m.m. af det elforbrug, der ligger ud over solcelleanlæggets årsproduktion. Samme regel gælder for solcelleanlæg købt senest d. 19. november 2012, anmeldt til netvirksomheden senest d. 20. december 2012 og nettilsluttet senest d. 31. december Det er en betingelse for at få nettoafregning, at elproduktionsanlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet, og er 100 pct. ejet af forbrugeren. Der kan kun ydes nettoafregning til elektricitet produceret på en vindmølle eller på et solcelleanlæg, hvis møllen/anlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Kravet om beliggenhed på forbrugsstedet gælder med visse undtagelser også elproduktion på et kraftvarme- eller et elproducerende anlæg. Der ydes ikke pristillæg til eget forbrug. Side 11

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Juli 2009 Rev. 1 n. 2007 n. 2007 Feb. 2007 Feb. 2007 DATE MBN-MRP HEP HEP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 255855-06

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) 2012/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Fremsat

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt N O T AT 9. marts 2015 J.nr. 2006/2012-0023 Ref. MNI Forsyning Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Notat Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver status for udbygningen med mindre, elproducerende

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 020210/20007-0020 Fremsat den 28. marts 2008

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Til lovforslag nr. L 182 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere