Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur"

Transkript

1 Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

2 Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Poul R. Kruse Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 2007 Poul Kruse: Fra Københavns Universitet til Danmarks Farmaceutiske Universitet og retur Redaktion: Jesper Munck, Kommunikationsafdelingen, FARMA Illustrationer: Jesper Munck, FARMA s arkiv og Dansk Farmacihistorisk Samling Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Jens Raadal Tryk: Eks-skolens Trykkeri Det var en milepæl i farmaceutuddannelsens historie, da Danmarks Farmaceutiske Universitet den 1. januar 2007 fusionerede med Københavns Universitet under navnet Det Farmaceutiske Fakultet, idet uddannelsen hermed vendte tilbage til sit oprindelige hjemsted. Fra indførelsen af farmaceutuddannelsen i 1672 var den farmaceutiske kandidateksamen og senere tillige en del af selve undervisningen henhørende under Københavns Universitet. Dette»ægteskab«blev opløst ved oprettelsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt i Stockholmsgade på Østerbro i København i Med etableringen af farmaceutuddannelsen i eget hus og indførelsen af den første studieordning for uddannelsen skabtes grundlaget for den efterfølgende udvikling af uddannelsen til et universitetsstudium. Denne proces fuldendtes i 1942 i forbindelse med Læreanstaltens udflytning til Universitetsparken og navneændring til Danmarks Farmaceutiske Højskole. Som universitetsinstitution fik Højskolen navn af Danmarks Farmaceutiske Universitet i 2003, et navn, som ændredes til Det Farmaceutiske Fakultet ved fusioneringen med Københavns Universitet. I det følgende bringes glimt fra farmaceutuddannelsens vej fra første til andet ægteskab med Københavns Universitet via eget universitet.

3 Under Københavns Universitet De første bestemmelser om den farmaceutiske uddannelse er indeholdt i Christian V s medicinalordning af 1672, Forordning om Medicis oc Apotecker etc. Den farmaceutiske uddannelse omfattede en svendeuddannelse, senere betegnet en medhjælperuddannelse, samt en kandidatuddannelse. Uddannelsen til apotekersvend var henlagt til apotekerne. Betingelsen for at komme i apotekerlære var ifølge medicinalordningen, at man var dreng, som regel omkring 14 år, og kunne forstå latin. Kravet om latinske kundskaber var selvfølgeligt, da farmakopeerne og recepterne var skrevet på latin. Læretiden på apotek var en mesterlære med hovedvægten på det håndværksmæssige. I læretiden blev apotekerdrengen, også betegnet apoteksdisciplen, oplært i fremskaffelse, tilberedning, opbevaring og udlevering af lægemidler. Om undervisningen bestemte medicinalordningen tillige, at apotekerdrengene om muligt skulle følge professoren i botanik ved Københavns Universitet, når han tog på botanisk ekskursion med sine studerende. Medicinalordningen fastsatte dog ingen krav til læretidens teoretiske indhold og heller ikke til læretidens længde, men den var i praksis ca. 6 år, faldende til ca. 5 år omkring 1800 og til ca. 4 år i løbet af 1800-tallet. Efter endt læretid udstedte apotekeren, uden afholdelse af nogen eksamen, et testimonium, det vil sige et svendebrev, hvorved apotekeren attesterede sin apotekerdrengs duelighed til at fungere som apotekersvend på ethvert apotek. Medicinalordningen definerede ikke apotekersvendenes kompetence, men eftersom apotekersvendene var den eneste faglige personalegruppe på apotekerne, var det indforstået, at de havde jus practicandi, det vil sige kompetence til at udføre alt fagligt apoteksarbejde selvstændigt og på eget ansvar. Apotekernes ret til selv at»gøre«apotekerdrenge til apotekersvende blev ophævet i 1811, da man indførte den farmaceutiske medhjælpereksamen som afslutning på læretiden på apotek. Denne eksamen blev afholdt af den lokale embedslæge, ofte i forbindelse med apoteksvisitatsen myndighedernes kontrolbesøg på apoteket. Bestået eksamen gav ret til at fungere som apoteksmedhjælper, udtrykkelig med jus practicandi. I henhold til medicinalordningen skulle en apotekersvend, der ønskede bevilling som apoteker eller stilling som apoteksbestyrer, erhverve sig den farmaceutiske kandidateksamen, som afholdtes af lægerne ved Det Medicinske Fakultet ved Køben- Det pharmaceutiske Studium vilde først bære de Frugter, det havns Universitet og apotekerne i København. Bestod man denne eksamen, kunde og burde bære, naar det blev der udstedt et attestatum, det vil sige et kandidateksamensbevis. fik sit eget Hjemsted, en selvstændig pharmaceutisk Lære- ikke var fastsat. De forskellige eksaminatorer, sædvanligvis tre lægelige pro- Den farmaceutiske kandidateksamen var en mundtlig prøve, hvis omfang anstalt med egne Lærere og en fessorer og en apoteker, stillede en række spørgsmål, der omfattede alt, som uafhængigt anlagt Studieplan. henhørte til apoteksarbejdet. Chr. D.A. Hansen i 1873 Apotekersvende, der ønskede at forberede sig til den farmaceutiske kandidateksamen, måtte finde ansættelse på velanskrevne apoteker i Danmark eller i udlandet og forøge deres praktiske viden gennem arbejdet her og supplere deres teoretiske viden gennem selvstudium, eventuelt under vejledning af den pågældende apoteker. Endvidere blev det fra slutningen af 1700-tallet almindeligt, at apotekersvende fulgte forelæsninger ved Københavns Universitet i kemi og botanik, fordi der på det tidspunkt oprettedes selvstændige lærestole i disse for farmaceuterne vigtigste fag. Indtil da havde disse videnskaber kun været doceret som bifag af professorerne ved Det Medicinske Fakultet. Fra samme tid blev det ligeledes almindeligt, at apotekersvende forud for eksamen tog en manuduktør for ved ham at rekapitulere og yderligere supplere deres praktiske og teoretiske kundskaber. I 1828 blev der indført en eksamensordning for den farmaceutiske kandidatuddannelse med detaljerede krav til eksaminationens omfang. Selv om der alene var tale om en eksamensordning og ikke om en samlet studieordning, blev der dog rekommanderet visse lærebøger. De større krav ved den farmaceutiske kandidateksamen understregede mangelen på ordnede studieforhold, og de følgende årtier blev præget af mange initiativer fra Danmarks Apotekerforening, Fonden til Det Pharmaceutiske Studiums Fremme og Pharmaceutisk Medhjælperforening, nu Pharmadanmark, til at få en organisering af studierne og en samling af undervisningen på ét sted, men disse bestræbelser strandede på finansielle betænkeligheder hos politikerne. Mangelen på en studieordning og egen læreanstalt illustreres af, at en apoteksmedhjælper, der i 1880 erne ønskede at forberede sig til den farmaceutiske kandidateksamen, gennem et års tid måtte følge følgende forelæsninger og øvelser i København, helt eller delvis sammen med lægestuderende og ingeniørstuderende: fysik ved København Universitetet i Studiestræde, uorganisk kemi ved Universitetets Kemiske Laboratorium i Ny Vestergade, organisk kemi ved Den Polytekniske Læreanstalt i Studiestræde, botanik i Botanisk Have, farmakognosi ved Universitetet, mikroskopi ved Det Kirurgiske Akademi i Bredgade og farmaci ved Universitetets Kemiske Laboratorium i Ny Vestergade. Hertil kom talrige besøg hos manuduktører i Nørregade, Studiestræde, Dosseringen og andre steder. Etatsråden byggede en læreanstalt De utilfredsstillende forhold ved den farmaceutiske kandidateksamen blev bragt til ophør i Initiativet hertil kom fra etatsråd, apoteker Chr. D.A. Hansen, der var indehaver af Krone Apoteket i København og ejer af firmaet Chr. Hansens Teknisk-Kemiske Laboratorium, som var verdenskendt for sin produktion af osteløbe. Chr. D.A. Hansen havde allerede ved stiftelsen af Fonden til Det Pharmaceutiske Studiums Fremme Den Farmaceutiske Læreanstalt i Stockholmsgade 1892 eller Eremitageslottet, Farmaciens Universitet i det nye Latinerkvarter omkring Sølvgade, som det blev betegnet i samtidige avisreferater.

4 Christian D.A. Hansen. Af Taknemmelighed mod den Stand hvortil han hører, og i Erindring om de trange Kaar, hvorunder Farmaceuterne tidligere måtte bjærge deres nødvendige Kundskaber, har han rejst denne nye Læreanstalt. Illustreret Tidende nr. 7, i 1873 udtalt,»at det pharmaceutiske Studium vilde først bære de Frugter, det kunde og burde bære, naar det fik sit eget Hjemsted, en selvstændig pharmaceutisk Læreanstalt med egne Lærere og en uafhængigt anlagt Studieplan«. Rigsdagen så sig imidlertid ikke i stand til at bevilge de fornødne penge til opførelsen af en farmaceutisk uddannelsesinstitution, og Chr. D.A. Hansen tog derfor det initiativ at bygge en farmaceutisk læreanstalt for egne midler og derefter skænke den til staten. Indvielsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt i Stockholmsgade fandt sted den 1. november 1892 under stor højtidelighed i overværelse af Kong Christian IX og fire andre medlemmer af den kongelige familie. Bygningen blev i samtidige avisreferater betegnet som»eremitageslottet, Farmaciens Universitet i det nye Latinerkvarter omkring Sølvgade«. Indvielsen sluttede med festmiddag på Hotel d Angleterre. Her holdt Julius Thomsen, der var professor i kemi og tillige rektor for Københavns Universitet, direktør for Den Polytekniske Læreanstalt og formand for Den Farmaceutiske Eksamenskommission, en skåltale, af hvilken et uddrag refereres således:» det var bleven sagt, at Pharmaceuterne havde været Gjæster ved Universitetet og den polytekniske Læreanstalt, og at de vare glade ved nu at faa deres eget Hjem. Taleren havde den Ære at repræsentere begge de nævnte Institutioner og kunde derfor udtale, at Glæden var gjensidig. Kemien og Pharmacien vare efterhaanden voxede fra hinanden, og Udviklingen havde med Nødvendighed medført denne Skilsmisse.«I forbindelse med etableringen af en farmaceutisk kandidatuddannelse ved Læreanstalten blev der indført en studieordning. Læretiden på apotek blev fastsat til 3½ år og afsluttedes som hidtil med den farmaceutiske medhjælpereksamen, der nu afholdtes af Læreanstalten. Bestået medhjælpereksamen gav adgang til optagelse på Læreanstalten som kandidatstuderende. Den farmaceutiske kandidatuddannelse blev normeret til 1½ år, og det var Læreanstaltens opgave at give en teoretisk og praktisk undervisning, bestående af forelæsninger, eksaminatorier og øvelser, afpasset efter de krav, der blev stillet ved kandidateksamen. Bestået kandidateksamen gav ret til titlen cand.pharm. Ved denne tid indtraf en anden begivenhed i farmaceutuddannelsens historie, idet kvinder fik adgang til uddannelsen i 1890, og de første kvinder blev cand.pharm.er i Trods sit statelige ydre var Læreanstalten ikke nogen rummelig bygning, og snart blev pladsmangel et stort problem på grund af et stigende antal studerende. Forelæsninger, eksaminatorier og eksaminer blev afholdt i Læreanstaltens auditorium, som imidlertid var betydelig mindre end hvad der svarede til en årgang studerende, selv om også auditoriets vindueskarme blev inddraget som siddepladser. I de kemiske laboratorier var der også stor pladsmangel, hvilket ikke blot betød, at den enkelte studerende havde en for lille arbejdsplads, men tillige, at luften i de overfyldte laboratorier ofte var mættet med syredampe og andre giftige dunster med deraf følgende gener for de studerende og deres arbejde. Pladsmangelen gjaldt også frokoststuerne i Læreanstaltens kælder. Forfatteren Jacob Paludan, der var farmaceutisk kandidat fra 1918, har således beskrevet disse frokoststuer som nærmest lignende emigrantafdelingen på en ældre Amerikabåd. I 1931 blev der indført en ny studieordning for den farmaceutiske kandidatuddannelse, der placerede uddannelsen som et videnskabeligt studium. Læreanstaltens formålsparagraf blev udvidet, således at Læreanstalten fremover skulle stå for en højere farmaceutisk undervisning på et videnskabeligt grundlag og fremme udviklingen og den praktiske anvendelse af de farmaceutiske videnskaber og de til grund herfor liggende almene videnskaber. Medhjælperuddannelsen og kandidatuddannelsen blev sammenknyttet til den farmaceutiske uddannelse med graderne exam.pharm. og cand.pharm. Adgangsbetingelserne blev skærpet, således at der nu krævedes realeksamen eller studentereksamen for optagelse på farmaceutuddannelsen. Læretiden på apotek, discipeltiden, blev nedsat til 3 år for studenter, og studietiden ved Læreanstalten blev udvidet til 2 år. I 1934 blev der indført krav om studentereksamen for alle, der søgte optagelse på farmaceutuddannelsen, og samtidig blev discipeltiden reduceret til 2½ år for alle og den samlede farmaceutuddannelse dermed normeret til 4½ år. Det lokalemæssige grundlag for udvidelsen af kandidatuddannelsen blev skabt ved at indrette et anneks i Malmøgade i Efterhånden var pladsforholdene på Læreanstalten, inklusive Annekset i Malmøgade, under al kritik, men i 1941 kom der en løsning, idet Læreanstalten flyttede til Universitetsparken 2 og i sin nye skikkelse blev taget i brug samme år. Farmacien fik sit universitet Den nye læreanstalt fik navnet Danmarks Farmaceutiske Højskole og blev indviet den 2. november 1942, i 50-året for den gamle læreanstalts grundlæggelse. To nye, samtidige tiltag placerede det farmaceutiske studium definitivt blandt de akademiske uddannelser: indførelsen af rektortitlen for Højskolens leder samt den farmaceutiske doktorgrad, dr.pharm. I 1954 blev Højskolens ligestilling med de andre højere uddannelsesinstitutioner yderligere understreget ved indførelsen af den farmaceutiske licentiatgrad, lic.pharm., som i 1988 blev ændret til den internationale betegnelse ph.d. Hvad angår farmaceutuddannelsen, indtraf en større begivenhed i I dette år afskaffede man medhjælper- Menukortet fra indvielsesfesten den 1. november 1892 på Hôtel d Angleterre. det var bleven sagt, at Pharmaceuterne havde været Gjæster ved Universitetet og den polytekniske Læreanstalt, og at de vare glade ved nu at faa deres eget Hjem. Taleren havde den Ære at repræsentere begge de nævnte Institutioner og kunde derfor udtale, at Glæden var gjensidig. Taleren var København Universitets rektor Julius Thomsen ved indvielsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt den 1. november 1892

5 Kvantitativ analyse på Den Farmaceutiske Læreanstalt i 1922 under supervision af professor E. Koefoed. eksamen med den begrundelse, at medhjælpereksamen ikke længere kunne anses som et fagligt betryggende grundlag for tildeling af jus practicandi. Herefter var det alene kandidateksamen, der gav jus. Desuden blev farmaceutuddannelsen atter en 5-årig uddannelse, idet discipeltiden på apotek blev nedsat til 2 år og studietiden ved Højskolen blev udvidet til 3 år. Discipeltiden på apotek blev afsluttet med discipeleksamen og studietiden ved Højskolen med kandidateksamen. Udvidelsen af studietiden ved Højskolen i kombination med et stigende studentertal skabte i de følgende år store pladsproblemer og nødvendiggjorde en udbygning af Højskolen for at forhindre en stagnation af uddannelsen. Uddannelsen i udvikling Den 8. december 1967, i 75-året for oprettelsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt, var der atter indvielsesfest på Danmarks Farmaceutiske Højskole. Man fejrede den store udvidelse af Højskolen med Nordblokken i Nørre Allé 67 og Auditorium 4 med plads til næsten 400 tilhørere. Daværende rektor, professor Svend Aage Schou udtalte i den anledning:»byggeriets omfang forekommer i dag stort, ja, enkelte vil måske synes overvældende, men det er min overbevisning, at vi på intet punkt har været for flotte med hensyn til plads eller faciliteter i øvrigt«. Denne betragtning viste sig at være rigtig. Efter få års forløb blev der nemlig atter pladsmangel, som førte til en række mindre bygningsændringer for at imødekomme de mest presserende behov. I 1982 fulgte en totalrenovering af studenterlaboratorierne i Shedtagsbygningen mod Nørre Allé med indretning af nye kemilaboratorier, men egentlige arealudvidelser måtte vente til I 1988 flyttede nogle af Københavns Universitets laboratorier fra bygningen i Nørre Allé 71. Bygningens to nederste etager blev ombygget og overdraget til Højskolen. Samtidig blev der påbegyndt en gennemgribende renovering af Københavns Tandlægehøjskole i Universitetsparken 4, som stod tom efter flytningen til Panum Instituttet på Københavns Universitet i I 1991 kunne Højskolen overtage en del af den renoverede bygning. Seneste arealudvidelse fandt sted, da der blev der opført en ny, smuk laboratoriebygning på Jagtvej 162, som blev taget i brug i I 1960 erne var farmaceutuddannelsen endnu stærkt præget af sit historiske erhvervssigte, apotekervæsenet. Dette blev kritiseret af især lægemiddelindustrien, idet lægemiddelsektoren i 1950 erne og 1960 erne var præget af industriens stærke vækst, som betød, at industriens behov for farmaceuter var i stadig stigning, og at kravene til industrifarmaceuters uddannelse blev øget. Hertil kom, at apotekernes decentrale lægemiddelproduktion i slutningen af 1960 erne stod over for en begyndende koncentrering på produktionsapoteker og således var ved at blive historie. Som følge af denne udvikling påbegyndte Højskolen et studieplanlægningsarbejde ud fra den klare målsætning, at farmaceuten som den særligt lægemiddelsagkyndige gennem sin uddannelse skal have opnået en tilstrækkelig videnskabelig og faglig baggrund for at virke inden for alle områder af lægemiddelsektoren, det vil sige i stillinger inden for forskning, produktion, kontrol, information, distribution eller administration i lægemiddelindustrien, apotekervæsenet, sygehusapotekervæsenet eller Sundhedsstyrelsen, nu Lægemiddelstyrelsen. Resultatet af dette studieplanlægningsarbejde blev ikke én, men tre nye studieordninger af henholdsvis 1969, 1976 og 1980, blandt andet fordi Højskolens forslag af økonomiske grunde måtte gennemføres gradvis og endda kun delvis. Studieordningen af 1969 afskaffede discipeleksamen og opdelte farmaceutuddannelsen i en 1. del af 2 års varighed og en 2. del af 3 års varighed. Det nye 1. dels-studium omfattede 1 måneds forstudium ved Højskolen, 15 måneders praktikanttid på apotek og 1 semesters studium ved Højskolen, således at den samlede studietid ved Højskolen, inklusive 2. del, nu udgjorde 3,7 år. Med studieordningen af 1980 blev det indledende studium ved Højskolen forlænget til 6 måneder og den efterfølgende praktikanttid på apotek reduceret til 11 måneder, hvorved den samlede studietid ved Højskolen blev øget til 4,1 år. Som en nyskabelse i uddannelsen blev der indført et Analyseøvelser i laboratorium i Stockholmsgade i Her findes alt, hvad en Farmaceut kan ønske sig, Kolber og Glas i en Uendelighed, Syreballoner, Stinkskabe og Vaskeapparater, og alt er indrettet efter Tidens Fordringer og med alle Tidens Bekvemmeligheder, skrev Illustreret Tidende ved indvielsen i år senere var tiden imidlertid for længst løbet fra bygningen.

6 De sidste fysiske øvelser i 1942 i Stockholmsgade inden udflytningen til Universitetsparken. afsluttende valgfrit studium, bestående af 4 måneders valgfrie kurser og 3 måneders specialeopgave, der tilsigtede specialisering mod erhvervsområder. Allerede i 1985 måtte det erkendes, at udviklingen i beskæftigelsesmønsteret og i arbejdsopgaverne for farmaceuter nødvendiggjorde en ny revision af farmaceutuddannelsen. Siden 1970 erne havde beskæftigelsesmønsteret ændret sig på flere måder. Antallet af farmaceuter i apotekervæsenet var faldet, specielt på grund af centraliseringen af apotekernes lægemiddelproduktion, og et yderligere fald i apotekernes beskæftigelse af farmaceuter kunne forventes i forbindelse med det forestående endelige ophør af apotekernes produktion. Antallet af farmaceuter i lægemiddelindustrien var derimod steget markant og kunne forventes at stige yderligere som følge af industriens fortsatte vækst. Desuden var der opstået nye arbejdsområder for farmaceuter uden for lægemiddelsektoren, især på levnedsmiddel-, miljø- og arbejdsmiljøområdet samt i de klinisk-kemiske laboratorier og bedriftssundhedstjenesten. Hertil kom, at farmaceuternes arbejdsopgaver i lægemiddelsektoren havde ændret sig fra produktionsorientering i retning mod service og information over for andre sundhedsprofessioner såvel som brugere, og at denne udvikling kunne forventes at fortsætte. På denne baggrund og ud fra den opfattelse, at farmaceutuddannelsen fortsat skulle være centreret om lægemidler, udarbejdede Højskolen i samarbejde med repræsentanter fra myndigheder, faglige organisationer og aftagere af farmaceuter et forslag til en stærkt revideret studieordning, som trådte i kraft i Med denne studieordning blev opdelingen af farmaceutuddannelsen i en 1. del og en 2. del afskaffet. Uddannelsen udgjorde nu en helhed, omfattende 3½ års obligatorisk studium ved Højskolen, ½ års studieophold på apotek og et afsluttende valgfrit studium ved Højskolen, bestående af ½ års valgfrie kurser og ½ års specialeopgave. Hermed blev den tidligere apotekspraktik af 11 måneders varighed, placeret tidligt i studiet, ændret til 6 måneders studieophold på apotek, placeret i sidste halvdel af 4. studieår som afslutning på den obligatoriske del af uddannelsen, dog med dispensationsmulighed for at henlægge studieopholdet til en anden farmaceutisk relevant virksomhed, hvorved uddannelsen ikke giver jus practicandi. Sigtet med denne ændring af praktikopholdet var at give de studerende et studieophold på apotek som»farmaceut«og ikke et praktikophold som»apotekstekniker«, således som det hidtil havde været tilfældet. Billedbladet viser Offentligheden de første Indtryk af de moderne Omgivelser, i hvilke den gamle Institution gaa nye Tider i Møde til Gavn for alle medicinnydende Mennesker i Danmark. Danmarks også dengang royale ugeblad, Billed Bladet, ofrede ikke mindre end fem sider på ibrugtagelsen af de nye lokaliteter i Universitetsparken

7 Nye studieordninger fulgte i 1996, 1997, 2000, 2003 og 2006, blandt hvilke studieordningerne af 2003 og 2006 atter opdelte farmaceutuddannelsen i 2 dele, nu i en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse med graderne B.Sc. i farmaci og cand.pharm., men i det væsentlige under bibeholdelse af den i 1988 fastlagte struktur for farmaceutuddannelsen. Med tiden fik synliggørelse af Højskolen og profilering af denne som en universitetsinstitution over for omverdenen stadig højere prioritet. I sammenhæng hermed skiftede Højskolen navn til Danmarks Farmaceutiske Universitet den 1. januar Naar det tillige er ætsende Stoffer, beskytter Eleverne sig med Læderhandsker og Gummibriller for at undgaa at blive angrebet af de farlige, giftige Dampe. Billed Bladet De studerende organiserer sig I 1920 erne blev der flere gange blandt de studerende ved Den Farmaceutiske Læreanstalt fremsat ønske om at oprette et studenterråd eller et elevråd, som det dengang blev kaldt, til at varetage faglige, sociale og kulturelle opgaver for de studerende. En konkret sag gav anledning til, at tanken om at organisere de studerende blev virkeliggjort, nemlig et ønske om en reduktion af antallet af droger, der skulle opgives til eksamen i farmakognosi. Nogle initiativrige studerende greb sagen praktisk an, udarbejdede forslag til vedtægter og optog forhandlinger med Læreanstaltens direktør, der havde en velvillig indstilling over for et elevråd. Da sagen var klar, blev der indkaldt til valg i Læreanstaltens auditorium den 25. april 1929, hvor bølgerne gik højt. Det var prioriteringen af Elevrådets opgaver, der gav anledning til de voldsomme diskussioner, idet en fløj mente, at de faglige opgaver, blandt andet begrænsningen af det farmakognostiske pensum, var de mest vigtige, medens en anden fløj anså sociale og kulturelle opgaver for lige så vigtige. Det blev den sidste fløj, som sejrede. Efterfølgende blev Elevrådet godkendt af Læreanstaltens styrelse, Lærerrådet, og i forbindelse med kongens underskrivelse af den tidligere omtalte studieordning af 1931 fik også Elevrådet officiel anerkendelse. Opgaverne meldte sig snart for Elevrådet. En af de første, var det nævnte ønske om at få reduceret pensummet i farmakognosi. Professoren i faget viste sig forhandlingsvenlig til Elevrådets forbavselse, og det lykkedes at opnå en så væsentlig reduktion af pensummet, at Elevrådet allerede derigennem anså sin eksistensberettigelse bevist. Et andet problem i Elevrådets første år var Læreanstaltens skema for kandidateksamen. Da eksamensskemaet blev slået op, strømmede det ind med klager til Elevrådet fra studerende, hvis eksamensdage var så ujævnt fordelt, at de anså sig væsentlig handicappede derved. Elevrådet tog opgaven op og udformede et eksamensskema, hvor eksamensdagene var mere jævnt fordelt. Efterfølgende forelagde Elevrådet sagen for Læreanstaltens direktør med forslag om, at Elevrådets eksamensskema skulle erstatte det oprindelig fastlagte. Direktøren var meget betænkelig, men besluttede, at Elevrådets skema skulle opslås ved siden af Læreanstaltens med meddelelse om, at hvis blot fem studerende foretrak det oprindelige, skulle dette stå ved magt. Der var kun to studerende, der foretrak det oprindelige skema. Elevrådets skema blev derfor det endelige. Til Elevrådets tidligste opgaver hørte også fremskaffelse af rabat og fribilletter til teater og koncerter samt arrangering af skovture og fester for de studerende. Elevrådets arbejde lå endnu ikke i faste rammer, og man havde intet permanent mødested. Arbejdet bestod Med fuld status som universitetsinstitution skiftede Læreanstalten i 1942 navn i forbindelse med udflytningen til Danmarks Farmaceutiske Højskole. I tråd hermed skiftede Elevrådet navn til De Studerendes Råd. Billed Bladet

8 Nørre Campus anno Tandlægehøjskolen og Farmaceutisk Højskole ligger side om side i Universitetsparken. Genboen var Medicinsk-anatomisk Institut, som blev opført i Zoologisk Museum befandt sig på projektstadiet. Politiken væsentlig i at fungere som mellemled mellem Læreanstaltens ledelse og de studerende samt en begyndende virksomhed som forbindelsesled til andre studenterorganisationer. Denne virksomhed gav sig udslag i deltagelsen i et nordisk studentermøde i København i 1935, hvor Elevrådet blev gæstet af to norske og syv svenske farmaceutstuderende. Under besøget blev der afholdt møder på Læreanstalten med forelæsninger og aflagt besøg på lægemiddelindustrivirksomheder og apoteker i København. Mødet var meget vellykket og blev forløberen for det første Nordiske Farmacistudentermøde»pinsestævne«der afholdtes i Oslo i pinsen Disciplene på landets apoteker, der ikke havde nogen tilknytning til Læreanstalten og dermed heller ikke til Elevrådet, havde dannet deres egen forening, Discipelforeningen, som i 1935 begyndte at udgive et blad,»stikpillen«. Det var imidlertid et ønske at få et blad for alle farmaceutstuderende, og det lykkedes. Som efterfølger for Stikpillen begyndte»farmaceuten Tidsskrift for Farmacistuderende«at udkomme i 1938 som en privat, selvejende institution. Man søgte tidligt at knytte Farmaceuten til Elevrådet, men dette forsøg mødte en del modstand, blandt andet fordi Læreanstaltens ledelse forlangte censurret over bladet. Da man ikke ville gå ind herpå, måtte bladet fortsætte som privat foretagende. Fra Elevråd til De Studerendes Råd Da Læreanstalten i 1942 endeligt flyttede til Universitetsparken og blev til Danmarks Farmaceutiske Højskole med fuld status som universitetsinstitution, blev Elevrådet også opgraderet. I tråd med den nye højskoles status ændrede Elevrådet navn til De Studerendes Råd. Snart efter blev den gamle sag om at knytte bladet Farmaceuten til de studerendes organisation genoptaget, og der blev nu skabt enighed om betingelserne for De Studerendes Råds overtagelse af bladet. Dette skete pr. 1. september 1944, da Farmaceuten blev et officielt organ for De Studerendes Råd. Det må erkendes, at De Studerendes Råd ikke havde nogen reel indflydelse på de»større«sager på Højskolen som eksempelvis den tidligere omtalte reform af farmaceutuddannelsen i Den korte studietid ved Højskolen to år bevirkede, at der for det enkelte råd ikke var tid til at erhverve sig indsigt og erfaring i studieadministrativt arbejde og til at udarbejde, foreslå og eventuelt få gennemført ønskede studieændringer af mere gennemgribende karakter. Dette forhold blev ikke bedre af, at det var vanskeligt at bevare kontinuiteten i rådsarbejdet, fordi de enkelte rådsmedlemmer kun sad i ét år. Studietiden ved Højskolen var dog ifølge samtidige udtalelser præget af et godt sammenhold blandt de studerende, som også kom til at præge arbejdsforholdene i De Studerendes Råd. Rådets største arbejdsopgave var udgivelsen af Farmaceuten, der udkom med 10 numre om året. Rådet forestod selv bladets udgivelse og dets økonomi samt erhvervelsen af annoncører og abonnenter, hvorpå hele bladets økonomi hvilede, idet bladet blev udleveret gratis til alle studerende. Rådets øvrige virksomhed og økonomi var baseret på medlemskontingenter fra de studerende, som eksempelvis i 1952 udgjorde 20 kr. årligt pr. studerende. Øget studenterindflydelse Fra starten af det studieplanlægningsarbejde, som Højskolen påbegyndte i slutningen af 1960 erne, fik de studerende gradvis medindflydelse. I 1966 blev der nedsat et rådgivende studienævn bestående af fire medlemmer, nemlig to lærere og to studerende. De to studerende skulle vælges af De Studerendes Råd, og mindst den ene skulle være medlem af Rådet. Da Studienævnet kun var rådgivende, kunne det blot afgive Pinsestævne på DFH i Det første Nordiske Farmacistudentermøde eller pinsestævne, som møderne blev kaldt i daglig tale blev afholdt i Oslo i Tanken om en sådan forbedret kontakt må glæde enhver studerende, men vel også det undervisende klientel, der måske af og til kan have vanskeligheder med at komme på talefod med de studerende. Redaktøren af de studerendes blad Farmaceuten om de studerendes nye repræsentation i Studienævnet i

9 Øvelser i kvantitativ uorganisk kemisk analyse som de fandt sted i slutningen af 50 erne i den gamle shedtagsbygning. Øvelser på DFH i farmakognosi (mikroskopi) i henstillinger i forhold vedrørende uddannelsen, herunder ændringer af studieordningen. Det aktuelle studieplanlægningsarbejde blev varetaget af et dertil nedsat studieplansudvalg. Studienævnet havde i første række til formål at danne bindeled mellem de studerende og lærerne med henblik på at tilvejebringe de bedst mulige studieforhold. Herom skrev redaktøren af Farmaceuten:»Tanken om en sådan forbedret kontakt må glæde enhver studerende, men vel også det undervisende klientel, der måske af og til kan have vanskeligheder med at komme på»talefod«med de studerende«. Ved kongelig anordning af 1969 blev Højskolens øverste styrelsesorgan, Lærerrådet, afskaffet og erstattet af et konsistorium. Alle professorer var»fødte«medlemmer af Konsistorium, som herudover bestod af repræsentanter for Højskolens øvrige lærere, svarende til halvdelen af antallet af professorer, samt af tre repræsentanter for de studerende, som dog kun havde begrænset indflydelse på akademiske sager uden for kandidatuddannelsen. Studienævnet forblev som oprettet i 1966, dog nu bestående af tre lærere, heraf en professor, og tre studerende. Endvidere blev der oprettet laboratorieråd eller institutråd med rådgivende funktion, hvori repræsentanter for de studerende kunne deltage efter indbydelse. I 1970 vedtog Folketinget en ny styrelseslov for universiteterne, som gav de studerende øget indflydelse. I protest mod, at loven ikke gjaldt for de højere uddannelsesinstitutioner uden for universiteterne, nedlagde De Studerendes Råd arbejdet i de styrende organer på Højskolen fra 22. september til 14. december 1970, undtagen i Studienævnet. Først i 1973 vedtog Folketinget en fælles lovgivning om styrelse af de højere uddannelsesinstitutioner, som for Højskolens vedkommende trådte i kraft i 1974 sammen med en udarbejdet statut. De studerendes repræsentation i Konsistorium udgjorde nu 25 %, og der var ikke længere begrænsninger i de studerendes indflydelse på akademiske sager. Studienævnet bestod fortsat af 50 % lærere og 50 % studerende, men dets funktion som kun et rådgivende organ ophørte. Studienævnet fik tillagt meget vide beføjelser ved tilrettelæggelse af studieordning og eksaminer. Indvarsling af nye tider med isotoper. Øvelser i fysisk kemi (geigertæller) i

10 9. I maj 2002 fik Højskolen uventet spalteplads i Jyllands Posten efter forlydende om, at farmaceutstuderende brugte laboratorierne om natten til fremstilling af euforiserende stoffer. Farmaceutisk rutinearbejde i starten af 60 erne. Billedet (som stammer fra DAK-laboratoriet) indgik i rekrutteringsbrochuren Hvordan bliver man farmaceut? fra De Studerendes Råd fik i styrelsesloven alene status som interesseorganisation. Ved efterfølgende ændringer af universitetslovgivningen bibeholdt de studerende deres indflydelse på Højskolens sager. I 1968 begyndte Højskolen at udgive et meddelelsesblad,»communicatio«, for at imødekomme et krav om større intern og ekstern information. I 1981 blev Communicatio udvidet med et af De Studerendes Råd redigeret tillæg,»månedsskrift for Ung Farmaci«, forkortet MUF. Communicatio ændrede senere navn til»plexus«og blev samtidig ét fælles tidsskrift for Højskolen som institution og for de studerende. Da Højskolen blev til Danmarks Farmaceutiske Universitet i 2003 var de studerende således fuldt integreret i husets liv. Som fakultet ved KU får DFU mulighed for at deltage som en central spiller dels ved udbygning af eksisterende forskningsområder, dels ved udvikling af nye tværvidenskabelige forskningsområder af betydning for de farmaceutiske videnskaber samt at give de studerende muligheder for at sammensætte nye attraktive studieforløb. Ud over styrkelse af forsknings- og uddannelsesområderne vil det nye KU skabe betydelige synergier, der vil styrke universitetets innovation og erhvervssamarbejde.«retur til Københavns Universitet Den 1. januar 2007 fusionerede Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med Københavns Universitet (KU) for DFU s vedkommende under navnet Det Farmaceutiske Fakultet og for KVL s vedkommende under navnet Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. De to nye fakulteter vil sammen med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet danne en Health and Life Science Klynge. Rektor, professor Sven Frøkjær, DFU, har givet følgende begrundelse for, hvorfor DFU efter 114 års separation har valgt atter at finde sammen med KU og denne gang i selskab med KVL:»Det skyldes, at de tre universiteter har en fælles ambition om at gøre den fusionerede del af universitetet til et internationalt kraftcenter og omdrejningspunkt inden for forskning og uddannelse i Health and Life Science bliver mere end 3 Der er tale om tre universiteter, der er internationalt stærke inden for hvert sit område, Rektor Sven Frøkjær i 2006 men hvor vi komplementerer hinanden på en sådan måde, at bliver mere end om den forestående fusion 3. Det gælder inden for forskning, uddannelse og innovation, at vi er gode, men bliver mellem DFU, KVL og KU endnu bedre sammen

11 20

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / 2004 Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU » Så længe du holder dine deadlines, så er du helt din egen herre.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere