KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i Resultatet er påvirket af engangsomkostninger til indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen på 44 mio.kr. og en styrkelse og fremrykning af programmer, som har øget programomkostningerne med 50 mio.kr. i forhold til Resultatudviklingen er som planlagt. TV 2s kommercielle seerandel er 52,4 % i 1. kvartal 2012 mod 56,2 % i TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 99 mio.kr. (-71 mio.kr. i 2011), mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 73 mio.kr. (71 mio.kr. i 2011). Omsætningen på 595 mio.kr. er steget 15 %. Tv-reklame-omsætningen på 310 mio.kr. er steget 2 %, tv-abonnementsomsætningen på 237 mio.kr. er steget 39 %, og netomsætningen på 31 mio.kr. er steget 19 %. Stigningen i tv-abonnementsomsætningen på 66 mio.kr. skyldes primært indførelsen af abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar Omkostningerne i 1. kvartal 2012 er 600 mio.kr. og er steget med 103 mio.kr. i forhold til Engangsomkostninger til implementeringen af abonnementsbetalingen på hovedkanalen indgår med 44 mio.kr. Herudover er programmer styrket og fremrykket, hvilket medfører en stigning i programomkostninger på 50 mio.kr. Hovedkanalens husstandspenetration er ifølge Gallup faldet fra 99,2 % i 4. kvartal 2011 til 95,2 % i 1. kvartal Et fald på 4 procentpoint. TV 2-koncernens kommercielle seerandel er 52,4 % - et fald på 3,8 procentpoint i forhold til Hovedkanalens seerandel faldt med 3,1 procentpoint. Den gennemsnitlige daglige seertid i aldersgruppen år på TV 2-kanalerne er faldet med 8 minutter til 72 minutter i forhold til samme periode i Forventningerne til 2012 er uændrede i forhold til årsrapporten for Kvartalsrapporten er ikke revideret. Kontaktperson: Finansdirektør Peter Normann, tlf Kvartalsrapporten kan rekvireres på KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 1 af 16

2 Hoved- og nøgletal (urevideret) - TV 2 Koncernen 1. kvartal Året Mio.kr Totalindkomstsopgørelse Tv-reklameomsætning Tv-abonnementsomsætning Øvrig omsætning Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørte aktiviteter før skat Resultat før skat (EBT) Resultat Totalindkomst Resultat før skat fordelt på fortsættende aktiviteter TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler mv Balance Aktiver i alt Investeringer i materielle aktiver Langfristede aktiver Arbejdskapital Øvrige nettoaktiver (skat mv.) Investeret kapital Egenkapital Nettorentebærende indestående (-)/gæld (+) Investeret kapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvide beholdninger Nøgletal* Omsætningsvækst (%) 15,0 13,4 7,6 EBIT-margin -5,3-1,2 4,5 Egenkapitalandel 64,1 59,7 61,4 Egenkapitalforrentning -1,7 0,2 8,0 Afkast af investeret kapital (ROIC) -3,8-0,7 12,5 Kommerciel seerandel, år (%) 52,4 56,2 56,0 Daglig seertid (minutter) Gennemsnitlig antal ansatte Udsendelsestimer *) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 2 af 16

3 Ledelsesberetning Periodens resultat Resultatet af fortsættende aktiviteter i 1. kvartal 2012 er et underskud på 26 mio.kr. mod et resultat på 0 mio.kr. i 1. kvartal Omsætningen er steget med 77 mio.kr., mens driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle poster mv. er steget med samlet 103 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 99 mio.kr. mod et underskud på 71 mio.kr. i samme periode Indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar 2012 har øget abonnementsomsætningen med 63 mio.kr., som bl.a. opvejes af engangsomkostninger i forbindelse med ordningen på 44 mio.kr. Nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film og News) bidrager med et resultat før skat på 66 mio.kr. mod 63 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet af øvrige aktiviteter er 7 mio.kr. mod 8 mio.kr. i Øvrige aktiviteter består af øvrige datterselskaber og joint ventures mv. Resultat af ophørte aktiviteter bidrager med 7 mio.kr. og vedrører regulering af gevinsten fra salget af sendenettet. I 2011 var resultatet af ophørte aktiviteter 47 mio.kr., som var gevinsten af salget af aktierne i Momondo A/S. Omsætning I 1. kvartal 2012 er omsætningen steget med 15 % svarende til 77 mio.kr. Omsætningen udgør i 1. kvartal 595 mio.kr. mod 518 mio.kr. i 1. kvartal Tv-reklameomsætning er 310 mio.kr. og er steget med 2 % svarende til 6 mio.kr. i forhold til Tv-abonnementsomsætning er 237 mio.kr. og er steget med 39 % svarende til 66 mio.kr. Indførelsen af abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar 2012 bidrager med 63 mio.kr. til stigningen. Netomsætningen udgør 31 mio.kr. og er steget med 19% svarende til 5 mio.kr. Øvrig omsætning er 17 mio.kr. og er på niveau med samme periode i Driftsomkostninger I 1. kvartal 2012 udgør driftsomkostningerne 600 mio.kr., hvilket er 103 mio.kr. mere end i 1. kvartal Der er afholdt 44 mio.kr. i engangsomkostninger i forbindelse med indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen, og der er styrkede og fremrykkede programmer, som medfører øgede programomkostninger på 50 mio.kr. primært til en midlertidig styrkelse af programfladen på hovedkanalen i forbindelse med overgang til abonnementsbetaling. Af- og nedskrivninger Afskrivninger udgør 27 mio.kr., hvilket er på niveau med samme periode Der er ikke foretaget nedskrivninger. Investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 19 mio.kr. mod 17 mio.kr. sidste år. Konverteringen til produktion og udsendelse i HD-kvalitet vil medføre et øget anlægsinvesteringsniveau i KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 3 af 16

4 Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 2 mio.kr. og er på niveau med sidste år. Indtægter af kapitalandele i joint ventures udgør 7 mio.kr. mod 9 mio.kr. i Balance Balancesummen udgør pr. 31. marts mio.kr. mod mio.kr. pr. 31. marts Den investerede kapital er steget 113 mio.kr. fra 850 mio.kr. pr. 31. december 2011 til 963 mio.kr. pr. 31. marts Arbejdskapitalen er steget 88 mio.kr., primært pga. lavere finansiering fra kortfristet gæld, som var usædvanlig høj pr. 31. december Kapitalbinding i øvrige nettoaktiver er øget med 26 mio.kr. primært som følge af betaling af a conto skat for Nettorentebærende indeståender er pr. 31. marts mio.kr., hvilket er et fald på 124 mio.kr. i forhold til 31. december 2011, hvilket primært kan henføres til større binding i arbejdskapitalen og underskuddet i 1. kvartal Overskudslikviditeten er placeret i aftaleindlån og i let-omsættelige obligationsbaserede værdipapirer. Egenkapital Egenkapitalen er pr. 31. marts mio.kr. og er negativt påvirket af periodens totalindkomst med 11 mio.kr. Egenkapitalforrentningen for årets første kvartal (beregnet på fortsættende aktiviteter) er -1,7 % mod 0,2 % i Indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen Pr. 11. januar 2012 overgik TV 2s hovedkanal til abonnementsbetaling. TV 2s hovedkanal havde ifølge Gallup en husstandspenetration på 99,2 % i 4. kvartal 2011, mens husstandspenetrationen i 1. kvartal 2012 er 95,2 %. Et fald på 4 procentpoint. I tillæg til de primære husstande er der også solgt abonnementer til sekundære husstande og sekundære tv. TV 2 tilstræber at fastholde en høj husstandspenetration. Derfor arbejder TV 2 aktivt for, at flest mulige husstande fortsat vælger at abonnere på hovedkanalen. Retssager Der er ikke sket væsentlige ændringer i status på retssager siden aflæggelse af årsrapporten for For en yderligere uddybning af retssager henvises til Årsrapporten for Begivenheder efter balancedagen TV 2 har 10. april 2012 udnyttet optionsaftalen med Downtown DK ApS, hvor TV 2 er tillagt ret til at tegne anparter svarende til 35 % af anpartskapitalen i Downtown DK ApS. Der er ikke indtruffet yderligere begivenheder fra balancedagen og frem til aflæggelse af kvartalsrapporten, som væsentligt påvirker vurderingen af kvartalsrapporten. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 4 af 16

5 Forventninger til 2012 I forhold til årsrapporten er TV 2s forventninger til 2012 uændrede: En lavere tv-reklameomsætning end i 2011 (1.429 mio.kr. i 2011) En væsentligt højere tv-abonnementsomsætning end i 2011 (688 mio.kr. i 2011) Et lavere underskud før skat på hovedkanalen end i 2011 (-197 mio.kr. i 2011 inklusive engangsomkostninger på 61 mio.kr.). Et større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2011 (308 mio.kr. i 2011) Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 5 af 16

6 Seerandele i 1. kvartal af 2012 Kommerciel seerandel (seerunivers år) I 1. kvartal 2012 har TV 2-familien en kommerciel seerandel på 52,4 % mod 56,2 % i samme periode 2011 et fald på 3,8 procentpoint. Hovedkanalens kommercielle seerandel er faldet med 3,1 procentpoint fra 42,1 % til 39,0 %, mens nichekanalerne TV 2 NEWS, TV 2 Zulu og TV 2 Charlie tilsammen er faldet 0,7 procentpoint. TV 2s nichekanaler har tilsammen en kommerciel seerandel på 13,4 % i 1. kvartal TV3-kanalerne er faldet med 0,4 procentpoint i 1. kvartal 2012, mens SBS TV har en fremgang på 1,5 procentpoint. TV 2 Sport er steget med 0,6 procentpoint til en kommerciel andel på 1,9 %. Den gennemsnitlige daglige sening for TV 2-familien i universet (21-50 år) er i første kvartal 72 minutter mod 80 minutter i samme periode Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent Hele året Kanalfamilier TV 2 familien (ekskl. TV 2 FILM) 52,4 56,2 55,8 TV3-kanalerne 22,6 23,0 22,0 SBS TV 17,2 15,7 15,7 Discovery 2,3 2,5 2,5 MTV 0,7 0,6 0,6 Canal 9 1,3 0,7 1,0 TV 2 Sport 1,9 1,3 2,1 TLC 1,6 0,0 0,3 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: TNS Gallup TV-meter KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 6 af 16

7 Almindelig seerandel (seerunivers 3 år+) I 1. kvartal 2012 har TV 2-familien 35,1 % af al tv-sening mod 37,4 % i samme periode 2011 et fald på 2,3 procentpoint. TV 2s hovedkanal falder 2,4 procentpoint, mens nichekanalerne samlet stiger med 0,1 procentpoint. DR familiens andel af tv-seningen falder med 0,9 procentpoint til 29,2 %. DR1 har en tilbagegang på 1,5 procentpoint, DR2 er uændret, mens de øvrige DR-kanaler stiger med 0,6 procentpoint. TV3-kanalerne fastholder 9,4 % som i samme periode 2011, mens SBS TV stiger med 0,8 procentpoint til 7,5 %. TV 2 Sport stiger med 0,6 procentpoint til 1,6 %. Seerandel (3 år+) i procent Hele året Kanalfamilier TV 2 familien (inkl. TV 2 FILM) 35,1 37,4 38,3 DR familien 29,2 30,1 28,3 TV3-kanalerne 9,4 9,4 9,5 SBS TV 7,5 6,7 7,0 TV 2 Sport 1,6 1,0 1,5 Discovery 1,0 1,0 1,0 MTV 0,4 0,4 0,4 Canal 9 0,7 0,3 0,5 Øvrige 15,1 13,5 13,4 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: TNS Gallup TV-meter Unikke besøgende på tv2.dk Antallet af ugentlige unikke besøgende på websitet er steget med 5 % i 1. kvartal 2012 i forhold til samme periode Antallet af besøgende udgør 1,9 millioner unikke besøgende om ugen. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 7 af 16

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 31. marts 2012 for TV 2 DANMARK A/S-koncernen. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Odense, den 26. april 2012 Direktion Merete Eldrup adm. direktør Peter Normann finansdirektør Bestyrelse Lars Liebst Tine Roed Bodil Nyboe Andersen formand næstformand Palle Smed Steffen Kjærulff-Schmidt Flemming Østergaard Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 8 af 16

9 Bilag 1: Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Ophørte aktiviteter KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 9 af 16

10 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse, koncernen 1. kvartal Året Mio.kr Tv-reklameomsætning 309,5 304, ,0 Tv-abonnementsomsætning 237,3 170,9 688,3 Netomsætning 31,1 26,2 115,9 Øvrig omsætning 17,2 16,5 78,2 Omsætning i alt 595,1 517, ,4 Programomkostninger -319,8-269, ,9 Udsendelsesomkostninger -16,5-18,7-78,4 Salgs- og administrationsomkostninger -35,8-30,9-143,4 Lokaleomkostninger -14,3-14,0-57,2 Personaleomkostninger -169,7-163,4-632,1 Engangsomkostninger -44,1 0,0-61,4 Omkostninger i alt -600,2-496, ,4 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) -5,1 20,8 205,0 Afskrivninger -26,6-26,8-100,5 Resultat før finansielle poster (EBIT) -31,7-6,0 104,5 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures 7,0 8,5 12,3 Finansielle indtægter 0,7 0,8 4,9 Finansielle omkostninger -2,2-2,8-11,0 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat -26,2 0,5 110,7 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter 8,1 1,7-30,0 Resultat af fortsættende aktiviteter -18,1 2,2 80,7 Resultat af ophørte aktiviteter 7,0 46,7 46,7 Periodens resultat -11,1 48,9 127,4 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -0,5-0,2-6,1 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,1 0,0 1,5 Periodens totalindkomst -11,5 48,7 122,8 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 10 af 16

11 Balance Bilag 1 Aktiver, koncernen Marts Året Mio.kr Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Andele i filmproduktioner 0,3 2,2 0,3 Øvrige immaterielle rettigheder 0,0 0,7 0,1 Immaterielle aktiver i alt 0,3 2,9 0,4 Materielle aktiver Grunde og bygninger 219,6 225,3 220,7 TV-teknisk udstyr 154,0 148,1 135,6 Inventar og driftsmateriel 29,8 24,8 31,3 Materielle aktiver under udførelse 11,5 7,4 35,2 Materielle aktiver i alt 414,9 405,6 422,8 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,5 0,5 0,5 Kapitalandele i joint ventures 91,0 90,3 84,0 Andre kapitalandele 1,0 1,0 1,0 Andre langfristede aktiver i alt 92,5 91,8 85,5 Langfristede aktiver i alt 507,7 500,3 508,7 Kortfristede aktiver Programlager Forudbetalinger programmer 296,9 263,9 293,1 Programmer, udsendelsesklare 124,0 187,7 141,0 Programlager i alt 420,9 451,6 434,1 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 423,0 372,4 382,5 Tilgodehavender hos joint ventures 3,6 6,7 10,8 Andre tilgodehavender 20,0 21,9 46,8 Tilgodehavende selskabsskat 26,8 15,3 0,0 Tilgodehavender i alt 473,4 416,3 440,1 Periodeafgrænsningsposter 30,8 14,2 15,7 Let-omsættelige værdipapirer 101,5 0,0 101,3 Likvide beholdninger 124,1 293,3 250,6 Kortfristede aktiver i alt 1.150, , ,8 Aktiver i alt 1.658, , ,5 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 11 af 16

12 Bilag 1 Passiver, koncernen Marts Året Mio. kr Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -8,1-3,3-7,7 Overført resultat 860,9 793,5 872,0 Egenkapital i alt 1.062, , ,3 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 5,3 64,3 5,3 Prioritetsgæld 78,4 73,3 80,5 Hensatte forpligtelser 14,0 34,1 15,3 Forudbetalte indtægter 0,0 1,5 0,0 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 22,4 43,9 22,2 Langfristede forpligtelser i alt 120,1 217,1 123,3 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af gæld, programtilladelser og kreditinstitutter 25,1 24,2 24,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 255,6 218,7 343,5 Gæld til associerede virksomheder 0,0 0,2 0,0 Skyldig selskabsskat 0,0 0,0 1,5 Hensatte forpligtelser 12,6 7,5 20,9 Forudbetalte indtægter 37,8 43,4 25,5 Anden gæld 144,4 164,4 136,7 Kortfristede forpligtelser i alt 475,5 458,4 552,9 Forpligtelser i alt 595,6 675,5 676,2 Passiver i alt 1.658, , ,5 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 12 af 16

13 Bilag 1 Egenkapitalopgørelse for koncern Mio. kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-3,1 744,6 951,5 Årets resultat 0,0 0,0 127,4 127,4 Anden totalindkomst 0,0-4,6 0,0-4,6 Totalindkomst i alt 0,0-4,6 127,4 122,8 Egenkapital ,0-7,7 872, ,3 Periodens resultat 0,0 0,0-11,1-11,1 Anden totalindkomst 0,0-0,4 0,0-0,4 Totalindkomst i alt 0,0-0,4-11,1-11,5 Egenkapital pr ,0-8,1 860, ,8 I alt Egenkapitalopgørelse for koncern Mio. kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-5,6 397,0 601,4 Årets resultat 0,0 0,0 353,4 353,4 Anden totalindkomst 0,0-3,3 0,0-3,3 Totalindkomst i alt 0,0-3,3 353,4 350,1 Tilbageførsel vedr. ophørte aktiviteter 0,0 5,8-5,8 0,0 Egenkapital ,0-3,1 744,6 951,5 Periodens resultat 0,0 0,0 48,9 48,9 Anden totalindkomst 0,0-0,2 0,0-0,2 Totalindkomst i alt 0,0-0,2 48,9 48,7 Egenkapital pr ,0-3,3 793, ,2 I alt KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 13 af 16

14 Bilag 1 Pengestrømsopgørelse, koncernen Marts Året Mio.kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af fortsættende aktiviteter før skat -26,2 0,5 110,7 Reguleringer 21,0 22,3 94,4 Ændring i driftskapital -80,1 8,8 61,9 Pengestrømme fra drift før finansielle poster -85,3 31,6 267,0 Finansielle indbetalinger 0,7 0,8 4,9 Finansielle udbetalinger -1,7-2,4-9,6 Pengestrømme fra drift før skat -86,3 30,0 262,3 Betalt skat -20,0 0,0-72,4 Pengestrømme fra driftsaktivitet -106,3 30,0 189,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af immaterielle aktiver 0,0 0,0-0,2 Køb af materielle aktiver -19,1-17,0-103,9 Salg af materielle aktiver 0,0 0,0 0,2 Kapitalindskud i associerede virksomheder 0,0 0,0-1,4 Udbytte fra kapitalandele 0,0 0,0 10,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -19,1-17,0-95,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0-20,5 Afdrag på kreditinstitutter -0,9-0,9-3,4 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -0,9-0,9-23,9 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 0,0 53,2 53,2 Ændring i likvide beholdninger -126,3 65,3 123,9 Likvide beholdninger primo 351,9 228,0 228,0 Likvide beholdninger ultimo 225,6 293,3 351,9 Likviditet 124,1 293,3 250,6 Let-omsættelige værdipapirer 101,5 0,0 101,3 Likvide beholdninger ultimo 225,6 293,3 351,9 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 14 af 16

15 Bilag 1 Note 1: Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de seks 100% ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 BIB A/S, TV 2 DTT A/S samt TV 2 WORLD A/S under likvidation. Kvartalsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er med virkning fra 1. januar 2012 implementeret nye og ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen har ikke påvirket regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 15 af 16

16 Note 2: Ophørte aktiviteter Bilag 1 Koncern Mio.kr Gevinst ved salg af ophørte aktiviteter: Gevinst før skat ved salg af ophørte aktiviteter 7,0 46,7 46,7 Skat 0,0 0,0 0,0 Gevinst efter skat ved salg af ophørte aktiviteter 7,0 46,7 46,7 Resultat af ophørte aktiviteter 7,0 46,7 46,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 0,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 0,0 53,2 53,2 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter ialt 0,0 53,2 53,2 Ophørte aktiviteter i 1. kvartal 2012 vedrører regulering af gevinsten fra salget af sendenettet i I 2011 vedrørte resultatet af ophørte aktiviteter salget af aktier i Momondo A/S, der blev solgt ultimo marts Begge salg er foretaget som led i opfyldelsen af omstruktureringsplanen for TV 2. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Side 16 af 16

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

1. kvartalsrapport for Dantax A/S

1. kvartalsrapport for Dantax A/S 1. kvartalsrapport for Dantax A/S 36591528 25. oktober 2017 Per Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indsendelsesoplysninger...3 Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse 1. juli

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere