Skole og samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og samfund 15.4.1970-31.3.1971"

Transkript

1 Skole og samfund Indledende vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg ved overtagelsen af denne oversigt har Ønsket at eksperimentere med formen, og at den foreliggende form ikke hermed er bindende for de kommende årsoversigter. Enkelte emner er i år udskilt til samlet behandling hver for sig, dels for at lette overskueligheden i et bestemt sagsforløb, dels for at fremme læseligheden af den generelle kronologiske oversigt. Der henvises til de særbeh andlede sager på den dato i den generelle oversigt, hvor sagen bringes frem for offentligheden. NB! Kun forbin delserne mellem skoleuddannelser og højere uddannelser - ikke de højere ud dannelser i sig selv - behandles i oversigten. G.N. April Et cirk. om tilmeldingsfrist til universiteterne omtaler risiko for kødannelser. - Undervisningsministeriet (U M) indkalder hos gymnasierne oplysninger om forsøgsundervisning Den sidste lørdagsskoledag fejres mange steder i landet Dansk Skolescene er blevet endeligt afviklet. - Konflikten mellem UM og Lærerstuderendes Landsforening (LL) om seminariernes l.-fucsstudier er bilagt med visse eksamenslettelser og ret til hurtigt at aflægge ny prøve efter eventuel dumpning. - En deputation fra Dansk Friskoleforening pratesterer overfor folketingets undervisningsudvalg mod bestemmelser bl. a. om klassestørrelser i forslag til lov om friskoler m. m Ifølge Politiken hersker der udbredt kaos omkring de forest~ende skolenævnsvalg. Formanden for foreningen Skole og Samfund, forstander Eigil Brinch, modtager mange henvendelser med spørgsm~l eller klager vedrørende de forberedende foræld remøder Und. minister Helge Larsen svarer i Ringk. A. Dagbl. p~ kritikken af forslaget til ny friskolelov, bl. a. med at bebude yderligere lempelser for de gamle grundtvigske friskoler, hvad ang~r lovens krav til elevtal. - Danske Studerendes Fælle s r~d (DSF) afslutter sin kongres med krav bl. a. om, at uddannelsesstøtten i det grundlæggende skolesys:em prioriteres højt for at modarbejde den skæve soci ale rekruttering til uddannelserne I folketingets forhandling I 17

2 om Grønlandspolitikken opfordrer Knud Hertling ministeren til at tage initiativ til en behandling af hele den grønlandske skolesituation ud fra grønlandske forudsætninger I samtlige aprilnumre af bladet Folkeskolen bringes klip fra og nye indlæg i den debat om TV.s behandling af skoleforhold og om folkeskolens klima, der er affødt af formanden Stinus Nielsens angreb på Danmarks Radio ved Danmarks Lærerforenings (DLF) repræsentantskabsmøde i marts. Debatten fortsætter ud over denne måned - blusser op med mellemrum hele året - men udvikler sig væk fra TV-problematikken til at behandle folkeskolens klima og læreres og elevers trivsel generelt. Maj 9.5. MF Svend Haugaard (R) behandler i Fyns Tid. den kommende friskolelov og påpeger, at den er udformet i forsøg på at sikre de gamle grundvigske friskoler uden at give for gunstige betingelser for nye lilleskoler Jyll. Posten bringer artikel om»lærerne formand, myte og kondifænomen «i anledning af Stinus Nielsens bebudede afgang fra formandsposten i DLF ved udgangen af 1971, en meddelelse der også i en række andre dagblade giver anledning til portrættering. - I Aarh. Stiftst. kommenteres de første valg til skolenævn under overskriften»status over en farce«, idet VM kritiseres for mangelfuldt valgoplæg vordende lærere kan ikke få plads på københavnske seminarier og må flyttes til andre - det giver efterhånden også familiemæssige problemer for adskillige Der skal holdes stiftende generalforsamling for en overbygning til 4 nordsjællandske lilleskoler Realiseringen af lilleskole-overbygningen, den selvejende institution»efterskolen«i Helsingør er bl. a. afhængig af kommunal velvilje overfor dette.alternativ til folkeskolen«. - Overfor Jyll. Posten hævder formanden for LL, Knud Leth Nissen, at den geografiske skævhed i uddannelsestilbuddene er øget i de seneste k Vestjylland bliver forfordelt Formanden for Dansk friskoleforening, friskolelærer Frits Bjerre, udtaler på De jyske Friskoleforeningers årsmøde, at han anser friskolerne for reddet efter de sidste ændringer i forslag til lov om friskoler m. m Ministeriel bekendtgørelse om lederes, læreres og elevers deltagelse i møder i de forskellige kommissioner og nævn efter skolestyrelsesloven. - Lovændringer vedrørende fritidsundervisning, gymnasieskoler, HF og folkeskolen. - Ændring af bekendtgørelse om læreruddan- 118

3 ne/ser I skolepressen præsenterer en ny arbejdsgruppe vedrørende skole og teater sig selv. Initiativet er udgået fra nogle af den afviklede.dansk Skoleseene«s tillidsmænd. Juni 8.6. Politiken omtaler den forestående start af landets første åbenplanskoler i Ballerup-MålØv kommune efter sommerferien Det fri Gymnasiums start trues på grund af afslag på millionbevilling fra Gladsaxe kommune. Der henvises til kreditstramningen som baggrund for afslaget I anledning af Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) pjece»gymnasiet på vej«udtaler und.-direktør Sigurd HØjby til Information, at man formodentlig ikke skal forvente, at UMs rådgivende Udvalg vedrørende de gymnasiale Uddannelser (RUGU) vil kunne skrive betænkning de første par år. Der er bl. a. uenighed om begrænset tilvalg ener modulsystem over fælles basisuddannelse (gymnasieelevernes program) Folkeskolen«s leder er en bitter kommentar til aflysningen af Danmarks Lærerhøjskoles planlagte kurser i specialpædagogik i Sammen med den tidligere meddelte aflysning af sommerkurserne er det en betydelig beskæring af lærernes videreuddannelsesmuligheder. Grunden er manglende bevillinger Lærer Peter Boesing, Jobannesskolen i København, er af rektor ehr. Graversen blevet indstillet til afsked efter episode om eksamen. P. B. ville tillade eleverne at overvære voteringerne om karaktergivning ved 8.- og 9.-klasse prøverne Som svar på åbent brev fra lærer Peter Boesing irettesætter und.-minister Helge Larsen i åbent brev denne for eksamens-aktionen og tager afstand fra fuld offentlighed ved karaktergivning, - det er en beskyttelse af den enkelte elev at kunne undgå større offentlighed omkring en eksamen Toftegård Statskursus afskaffer ifølge Politiken forsøgsvis mundtlig eksamen ved oprykningsprøverne og anvender den indvundne tid til repetitionskurser. - Danmarks Lærerhøjskole har dimitteret det første hold cand. pæd.er med ren pædagogik som speciale. Samtlige kandidater har opnået ansættelse på Danmarks Lærerhøjskole og ved seminarier længe før eksamen Herlev kommune har besluttet at indføre samlæsning for 8. og 9. klassetrin, i realiteten tilvalgsskole som allerede indført i Gladsaxe kommune. - Fire københavnske skoler opretter efter skoledirektionens beslutning ll.-klasser som for- 119

4 søg fra næste skol e~r, en imødekommelse af elevønsker om fortsat skolegang hannesskolens bestyrelse følger rektor Graversens indstilling om afsked af lærer Peter Boesing. Juli 4.7. Forsvarsminister Erik Ninn-Hansen (K) siger til Politiken, at en styring af universitets adgangen kan blive nødvendig MF Per Møller (V) udtaler i Krist. Dagbl., at det var en overvejelse værd at bestemme at de d~rligste studentereksaminer ikke skulle give universitetsadgang, dersom det kunne sandsynliggøres, at undervisningens standard kunne hæves ved det Gymnasieskolen«bringer ledere om eksamen og karakterer. Eksamen bør ikke afskaffes, men nok forbedres. Beståkriteriet ved studentereksamen foreslås ophævet, idet det påpeges, at det reelt kun har betydning for universitetsadgang, mens adgangskriteriet til alle andre uddannelsesveje reelt ligger højere Ungdoms- og efterskoler meddeles fuldt belagt i den kommende sæson og tildels også derudover. Der har været stor tilstrømning i de seneste år. August 2.8. Søllerød lille skole har udsendt rapport om erfaringer bl. a. med at give eleverne ansvaret for deres skemalægning fra 2. klasse UMs beslutning om at flytte 94 af 199 tilmeldte til psykologistudiet fra Arhus til Københavns universitet vækker stor modstand (DSF:. ulovlig og urimelig«). Resultatet bliver, at yderligere 45 skal kunne starte i Arhus og de øvrige kunne vælge mellem Københavns universitet eller reduceret studieplan i Arhus Landet over meldes om stor lærermangel i folkeskolen Cand.mag. Arne J. Hermann fremsætter i Politiken ønsker om flere fritidspædagoger i folkeskolen Der er i Gladsaxe skaffet lokalemæssige muligheder for, at Det fri Gymnasium kan starte i år Til. Folkeskolen. udtaler lederen af vikaranvisningens hovedkontor, N. C. Thomsen-Nielsen, at lærermangelen formodentlig bl. a. skyldes tidligere pensioneringsmuligheder, flere deletimer og den generelle timetalsnedsættelse for lærerne. -»Folkeskolen«tilslutter sig tankerne om flere fritidspædagoger i folkeskolen, men peger p~ at der mangler de faciliteter - lokaler 120

5 m. m. -, der skulle gøre deres arbejde muligt Dansk Gymnastiklærerforening sender protestbrev til und.-minister Helge Larsen mod nedskæring af timetallet for legemsøvelser UMs kristendomskommission indstiller i sin betænkning, at faget religion ligestilles med gymnasiets øvrige fag med hensyn til ~rsprøver og eksamen. September 1.9. Bladet.Unge Pædagoger«(. U. P. ekstra«) giver en fremstilling af situationen vedrørende skole og teater, der viser stærke modsætninger mellem nye initiativer til at organisere teaterformidlingen til skolerne. Initiativerne kommer dels fra børneteaterside, dels fra skoleside og har ikke kunnet samarbejdes.»u. P.«betragter Skolernes Teaterformidling som videreførelsen af skolescenens linie og skriver om.indbygget censurmulighed Det fri Gymnasium starter midlertidigt i lokaler P~ Kunstakademiet, under ledelse af rektor Adrian Bentzon, tidligere lærer p~ Bernadotteskolen. Senere skal det flyttes til fabriksbygning i Gladsaxe Skolernes Teaterformidling angribes af en række børneteaterproducenter, som truer med boycot. Samtidig har S. T. opn~et kulturministeriets støtte p~ kr. for en l-mg forsøgsperiode. S. T. angribes for at favorisere. etablerede institutionsteatre i København. og for ikke at have repræsentanter for elever og for teaterproducenter i styrelsen Rektor SØren Sørensen, Arhus universitet, taler under devisen >begrænsning eller kaos «om nødvendigheden af, at man overvejer adgangsbegrænsning til universiteterne under den herskende lærer- og pladsmangel, selvom det kan betyde uretfærdigheder og sociale skævheder. -. Gymnasieskolen«meddeler, at oplysningsforbundene efter den ny fritidslov har oprettet HF-kurser i 8 byer. De 2-~ige kurser fører ikke frem til en fuldstændig HF-eksamen, kun til eksamen i enkeltfag Formanden for Skolernes Teaterformidling, viceskoledirektør Frede Helstrup, tilbageviser i»folkeskolen< diverse angreb under henvisning til, at man forgæves havde forsøgt at f~ teaterfolk med i styrelsen, og at man forlængst havde fremsat forslag om elev- og forældrerepræsentation, men havde haft for knap tid til opbygning af organisationen. Der er klart tale om en 1-~rig forsøgsordning, p~ længere sigt ønskes en bred sammensætning af styrelsen Danmarks Førstelærerforening udgiver pjecen > Sm~ og store 121

6 skoler<, som indgår i den løbende debat om dette emne. Særlig aktuelt er spørgsm~let i forbindelse med den forestående udvidelse af skolepligten og med de mange kommunesammenlægninger efter kommunalreformen. Især i provinspressen behandles emnet indg~ende og ofte, idet der mange steder på landet er stærk modstand bme fra lærere og forældre mod nedlæggelse af 7-klassede skoler. DLF kan ikke gå ind for denne skoles tørrelse og finder en vis støtte i de retningslinier, ministeriet giver for planlægning af skoleudbygningen i kommunerne. Ikke få nye friskoler (evi. lilleskoler) ser dagens lys rundt om i landet som reaktion på nedlæggelsen af de mindre, offentlige skoler. Debatten om skolestørrelser - herunder om >den lille skole i den store«- må bl. a. betragtes som et led i debatten om trivsel i børneskolen. Oktober I Højskolebladet, som har citeret og angrebet und.-minister Helge Larsen for en udtalelse om. asociale lilleskoler«, svarer H. L., at han kun har talt om nogle lilleskoleforældres indstilling, >som jeg tillader mig i de grelleste tilfælde at kalde asocial «. H. L. tilbageviser angreb for ikke at have agtelse for mindretals grupper. Polemikken kommenteres i. Folkeskolen«og LLs organ Læseplansudvalgets netop udsendte.betænkning om formidling af undervisningsmidler indenfor fo1keskolen «blev centrum i en debat på Danmarks Skolebiblioteksforenings årsmøde På årsmødet i Foreningen for Folkehøjskoler (indtil dato: Foreningen af HØjskoler og Landbrugsskoler) rejses spørgsmhlet om højskolens rolle i resocialiseringen af unge, heriblandt tidligere narkomaner. Fra højskolernes side kræver man formndsorientering fra den institution, der sender den unge, og klargørelse af, at et højskoleophold kun sjældent vil være en behandlingsmulighed. (Se nærmere herom nedenfor under Højskole.). - Styrelsen for Askov Højskole meddeler, at forstander Harald Engberg-Pedersen efter anmodning har fået bevilget sin afsked. (Se nærmere herom nedenfor under Askov.) - Und. minister Helge Larsen har ved møde på Marselisborg gymnasium udtalt, at en reform af lærlinge- og andre erhvervsuddannelser må have førsteret i forhold til en gymnasiereform. Samtidig udtaler H. L. sig imod et gymnasium med omfattende valgmuligheder Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Landssammenslutningen 122

7 af Kursusstuderende (LAK) vedtager resolutioner imod und.-minister Helge Larsens Marselisborg-udtalelse. Man kan især ikke acceptere den mangel på hclhedsbetragtning vedrørende de åriges uddannelser, som udtalelsen menes at give udtryk for LL har foretaget og offentliggjort en undersøgelse. Geografisk rekruttering til de boglige gymnasiale uddannelser og kræver indsats mod den påståede geografiske og sociale diskriminering >Gymnasiesko1en«s leder tager Marselisborg-udtalelsen til efterretning som udtryk for en regerings beslutning i en presset økonomisk situation. Lederen beklager beslutningens konsekvenser for de opnåede resultater i RUGU, men erklærer, at tiltroen til, at et tilvalgsgymnasium vine komme til at fungere fra 1972, i forvejen var ringe. - Und.-ministeren har bebudet samme stilling for skoleblade i folkeskolen som i gymnasiet. Det vil betyde ophævelse af forcensur overfor udgivere over 15 år, dog med visse muligheder hos skolens leder for at gribe ind,.hvis han finder indholdet anstødeligt ener skadeligt. - Medlem af folkeskolens læseplansudvalg, skoleinspektør Karl Brøcher spørger i åbent brev til statsministeren efter konkretisering og bevillinger med henblik på de reformer, der er forudset i foketingets principbeslutning af , det såkaldte 9-punkts-program Und.-direktør O. E. Mikkelsen, formand for ministeriets udvalg vedrørende fremtidige erhvervsuddannelser, citeres for udtalelse om, at en 3-årig erhvervsuddannelse med adgang til højere læreanstalter må afløse mesterlæren Und.-ministeren besvarer i folketinget et spørgsmål fra Lene Bro (S) vedrørende elev kartoteker med groft standardiserede betegnelser for elevers karaktertræk med, at han deler hendes syn på sådanne kartoteker, men savner myndighed til at kræve dem destrueret. - Favorit til posten som amtsskoledirektør i Københavns amt (chef for den kulturelle forvaltning), viceskoledirektør Frede Helstrup, har overraskende trukket sin ansøgning tilbage, kun under henvisning til. indtrufne omstændigheder «. (Se nærmere herom nedenfor under Amtsskatedirektørposten.) 30. l O. Ifølge regeringens spareplan skal der i det kommende finansår spares mange millioner også af UM. Besparelsen skal bl. a. ske ved en opgivelse af gratisprincippet indenfor fritidsundervisningen Folkeskolens specialundervisning trues af lærermangel. Der skønnes at være et årligt behov for 300 nye lærere, mens der kun kan uddannes

8 November Und.-minister Helge Larsen svarer i folketinget Lene Bro (S), at en yderligere liberalisering af reglerne om adgang til universiteterne m~ vente, til man har erfaringer nok vedrørende de nuværende bestemmelser, der er fra i fjor lærere protesterer i skrivelse til kulturministeriet imod Skolernes Teaterformidling. ll. 11. Under den stadige debat om eksamen og eksamensformer meddeler et større antal forfattere af skønlitteratur, at de forbyder deres teksters anvendelse ved eksaminer. Aktionen er formidlet af foreningen. Unge Pædagoger«, som også bebuder en række andre aktioner mod eksamen Ifølge Politiken påtænker regeringen at skabe mulighed for at gennemføre en regulering af tilgangen til universiteterne i særlige situationer. Dette formodes at skulle ske gennem en ændring af gymnasieloven, men ikke ved indførelse af særlige stopprøver eller ændring af allerede eksisterende forprøver eller I.-delseksaminer. (Se nærmere herom nedenfor under Adgangen til universiteterne.) Direktoratet for folkeskolen og seminarierne søger nu situationen vedrørende den øgede lærermangel kortlagt igennem indberetninger fra alle landets kommunale skolevæsener. - Regeringen vil som led i sin spareplan foresl~, at klassekvotienten på seminariernes kurser hæves fra 20 til 25, samt at frilæsningstimerne slettes l. Bestyreren af en privat kost- og realskole er blevet afskediget med øjeblikkelig virkning efter en dom for vold mod nogle af skolens elever Seminarierådet har i møde på Christiansborg taget afstand fra und.-minister Helge Larsens spareforslag vedrørende forhøjet holdkvotient og ophævelse af frilæsningstimer på seminarierne Und.-ministeren svarer i brev til Politiken, hvad angår forhøjelsen af holdstørreisen, at. der er intet pædagogisk forringende i at arbejde med en sådan holdstørreise, når det drejer sig om voksne mennesker«. - Und.-minister Helge Larsen fremsætter i folketinget forslag om ændring af diverse skolelove som led i regeringens spareplaner) nemlig vedrørende seminarieundervisning, fritidsundervisning, anlægsudgilter ved folkeskolebyggeri samt nedlæggelse af realafdelinger ved gymnasierne Cirk. om undervisningen i folkeskolen af udenlandske børn med henblik på at opnå ensartede retningslinier for gæstearbejderes børn. 124

9 December Und.-minister Helge Larsen skriver i.uddannelse 70<, i forlængelse af sin Marselisborgudtalelse, at udbygningen af uddannelsestilbuddene nu i det nye årti's første år navnlig må samle sig om uddannelsen af de årige, herunder i særlig grad erhvervsuddannelserne. Sigtet er at slette det tidligere skarpe skel mellem gymnasieundervisningen og de praktiske uddannelser AOFs formand Kai Petersen betegner regeringens forslag om betaling for aftenskole som led i klassepolitik. Der bør forhandles med oplysningsforbundene. - Arhus amt får en pædagog som amtsskoledirektør, ikke en jurist som i Københavns amt. Skoledirektør ved Esbjerg skolevæsen Herluf Rasmussen er udpeget. - Censorvederlagene ved mundtlig eksamen agtes bortskåret ved real-, HF- og studentereksamen, hvorfor OL har forbudt sine medlemmer at medvirke ved disse eksaminer efter Dansk Af ten- og Ungdomsskoleforening protesterer mod planen om betaling for fritidsundervisning. Den hævdes at ville medføre stærk nedgang i deltagertallet og hindre de dårligst stillede i at deltage På gymnasie- og HF-rektorernes møde på Nyborg Strand meddeler und.-minister Helge Larsen, at han agter at gennemføre en ændring af gældende bestemmelser, således at der fremtidig kræves mindst IO elever for bevarelsen, mod hidtil kun for oprettelsen af et hold i grenfag og valgfri fag i gymnasiet. De forsamlede rektorer vedtager en resolution herimod Und.-minister Helge Larsen fremsætter lovforslag om oprettelse af et pædagogisk forsøgsgymnasium i Herlev. Januar »Aktuelt«bringer omtale af en»perspektivplan«for de højere uddannelser frem til 1985, udarbejdet i VM. I de følgende dage og uger kommenteres den fyldigt i dagspressen. Dens forudsætning er, at 50 pet. af alle unge vil ønske uddannelse ud over 12 års skolegang, og at der skal gives dem mulighed herfor, bl. a. gennem en kraftig differentiering i uddannelsernes varighed og omfang VMs statistik over skoleelever viser bl. a. en vækst på 8000 elever i børnehaveklasser og på 6000 i den obligatoriske skolealder. Det samlede antal viser en stigning på til Information og i de følgende dage en række andre aviser omtaler UMs 125

10 nu udsendte cirk. af til amter og kommuner vedrørende udbygning af undervisningsvæsenet frem til Planerne for folkeskolen skal omfatte specialundervsining, undervisningscentre for svært handicappede og observationsskoler, og de m~ indordnes efter de retningslinier, der er indbefattet i folketingets principbeslutning af , 9-punktsprogrammet Syv delegationer afgiver protester overfor folketingets uddannelsesudvalg mod forslagene til besparende ændringer af fritidsloven Et udvalg under UM har afgivet betænkning vedrørende seminarielærernes uddannelse, hvorefter der kræves mindst l ~rs pædagogisk uddannelse ved siden af den faglige, samt supplerende uddannelse af de nuværende seminarielærere for at de kan honorere kravene i læreruddannelsesloven af LL udgiver. Redegørelse for forliset af læreruddannelsen af 1966<. Ogs~ fra seminarielærernes side gives udtryk for store vanskeligheder ved at arbejde p~ de givne vilkk Sidste hold sm~børnslærerinder dimitteres. Fremtidig er småbørnspædagogik indeholdt i en af læreruddannelsens pædagogiske specialer. Februar 2.2. Den lille gymnasiereform«forberedes i en lang række underudvalg under RUGU til ikrafttræden allerede efter sommerferien, efter at den større reform har fået længere udsigter. Der skal behandles muligheder for pensumnedskæringer og ændringer i undervisning, samarbejde og studievejledning m. m. 2/5 af medlemmerne i underudvalgene er elevrepræsentanter. - Und.-minister Helge Larsens forslag om et forsøgsgymnasium i Herlev fik positiv modtagelse af folketingets flertal, men blev af oppositionen kritiseret for at være for traditionelt Socialforskningsinstituttet har publiceret en redegørelse for den sociale rekruttering til uddannelserne i 1960erne. Den konkluderer, at langt flere kunne tage studentereksamen, dersom deres økonomisk-kulturelle baggrund havde været anderledes Und.-inspektør Agnete Helmstedt, Direktoratet for folkeskolen og seminarierne, oplyser, at ministeriet har fået henvendelse fra Kommunernes Landsforening om nærmere at f~ belyst spørgsm~let om fritidspædagogernes placering i skolen UM planlægger ifølge, Politiken «et bredt anlagt oplysningsarbejde mellem børn og unge om narkotika. Samtidig ønsker man en undersøgelse af, hvilke problemer 126

11 stofbrug fremkalder p~ skolerne. - Der er opn~et politisk enighed om at bevare frilæsningstimerne i læreruddannelsen i de folkeskolerelevante fag, men ikke i f. eks. fransk og russisk Bortfaldet af realafdelingerne p~ gymnasierne fra næste skole~rs begyndelse - med undtagelse for visse gymnasier og kurser - er blevet endeligt vedtaget i folketinget Andssvageforsorgens Lærerforening beklager i en udtalelse, at den i 1959 lovfæstede undervisningsret for alle børn i ~ndssvageforsorgen endnu ikke er gennemført Regeringen beslutter at nedsætte et udvalg under arbejdsministeriet til at kulegrave problemerne omkring voksnes erhvervsmæssige uddannelse UMs udvalg vedrørende de faglige grunduddannelser har indstillet til ministeren, at der fra august iværksættes forsøgsuddannelser indenfor handels- og kontoriagene og servicefagene. - Lærerne ved de sm~ skoler (lilleskolerne) har organiseret sig i. De sm~ skolers Lærerforening«. - I den oppositionelle gymnasielærergruppe,pædagogisk Landsforening«nye tidsskrift kritiseres gymnasielærernes faglige standard. Der tiltrænges Mde pædagogisk og faglig efteruddannelse. - Planerne for den nye danskundervisning i gymnasiet - med radikale ændringer i forhold til den nuværende undervisning - er fastlagt efter meget stor uenighed i det pågældende underudvalg under RUGU. Marts 1.3. UM meddeler GL, at man har opgivet at lade censorhonorarerne ved studenter-, HF- og realeksamen bortfalde i finans~ret 1971/ Nakskov kommune planlægger efter byrådets enstemmige beslutning et samlet uddannelsescenter for ~ige Und.-minister Helge Larsen bebuder rapport om udvidet erhvervsorientering i folkeskolen DLF har tilsendt Folkeskolens Læseplansudvalg et skitseforslag til normaltimeplan. Ifølge Berl. Tid. mener DLF ikke, det er muligt at gennemføre en 12-~ig folkeskole under den nuværende lærermangel og læreruddannelseslov, men satser p~ en lo-~ig differentieret grundskole Amtsskolekonsulent H. E. Nielsen, Viborg, kritiserer på skolepsykologernes Nyborgmøde dansk skolebyggeri for at være en dilettantforestilling, især på grund af de stive opdelinger efter klasseprincippet, og kræver en centralstyring af byggeriet Formanden for Folkeskolens Læseplansud- 127

12 valg, und.-direktør Hans Jensen, udtaler p~ et møde i foreningen Skole og Samfund, at udvalget ønsker realeksamen helt afskaffet i 1974, og at tendensen for den fremtidige struktur g~r mod enhedsskole. Glosen ti!valgsskole er forladt. Samlet registrering af enkelte emner. HØiskole. (fortsat fra ) Som resultat af et møde mellem højskolerepræsentanter, und. minister Helge Larsen og socialminister N athalie Lind skal oprettes et kontaktudvalg af repræsentanter for højskolerne og for de sociale institutioner, der henviser unge til skolerne Forstander Torben Rostbøll, Ryslinge Højskole, har udtalt, at han har afvist et større antal ansøgere til vinterskolen for ikke at f~ ødelagt højskolemiljøet af disse ca. 30 elever, der søgte optagelse med baggrund i stofproblemer Bestyrelsen for den liberale højskole Breidablik i Holte har afskediget forstander Walter Dalland med virkning fra udgangen af juli Bestyrelsen mener sig i uoverensstemmelse med forstanderen vedrørende sit ønske om >udvidet«højskole med vægt p~ samfundsorientering. Forstanderen udtaler, at der er holdt højskole efter det aktuelle elev klientel, som ikke svarede til ønsket om >udvidet. højskolevirksomhed. Forstander Dalland var ti!trmt den samtidig med højskolens start To elever kommenterede Breidablik-afskedigelsen med, at skolen har reddet dem ud af brugen af Mrde narkotika Højskoleforstander Erik Halvorsen, Hørsholm, kræver at Breidabliks bestyrelse giver offentligheden en forklaring p~ afskedigelsen, under henvisning til at en højskole drives for betydelige offentlige midler Politikens leder opfordrer Foreningen for Folkehøjskoler ti! snarest at f~ fastslået, at afskedigelse af en forstander kræver fyldestgørende begrundelse I folketinget har und.-minister Helge Larsen svaret Sv. E. Kjær Rasmussen (VS), at han ikke finder det urimeligt, at højskolebestyrelser foretager forstanderafskedigelse udenom eleverne, idet han bl. a. henviser til, at der er repræsentanter for gamle elever i de fleste styrelser Forstander Dalland mener, at de private bestyrelser bag højskolerne må kontrolleres til sikring af undervisningsfriheden. Som mindstekrav foreslår han, at UM før en afskedigelse f~r forelagt 128

13 en konkret og dækkende motivering for denne Formand for Foreningen for Folkehøjskoler, højskolelærer Finn Brandt-Pedersen, behandler i Politikens kronik spørgsmmet om eventuelt gennem nævnte forening at ordne forholdene mellem højskolernes bestyrelser og forstandere på en mere tilfredsstillende måde Breidabliks bestyrelse vil ansætte redaktør, cand.polit. Henning Christoffersen som forstander efter WaJter Dalland. H. C. er folketingskandidat for Venstre, hvorfor forstandervalget giver pressen anledning til at tale om Breidablik som partiskaje. Askov. (fortsatfra ) Askovs tidligere forstander, Knud Hansen, har efter styrelsens anmodning ladet sig konstituere som forstander indtil udgangen af april 1971, men - efter eget ønske - uden at være formand for styrelsen. Denne post overtages efter Engb.-P. af fhv. statsminister Viggo Kampmann indtil nyvalg til styrelsen pr. I. januar. Beslutningen er tiltrådt af et flertal af skolens lærerråd Baggrunden for forstanderskiftet oplyses i store træk at være en uenighed om elevernes medbestemmelse, som har delt lærerkollegiet i to grupper. Også spørgsmålet, hvorvidt hashrygning og kønssygdomme burde være bortvisningsgrund, fremføres som et stridspunkt. Højskolelærer Richard Andersen nævnes som hovedmand for en læreraktion, der har vundet så meget gehør i styrelsen, at Engb.-P. måtte bede om sin afsked. Modstandere af afskedigelsen anklager styrelsen for kup før nyvalget pr. januar, som kunne forventes at ændre styrelsesflertallet. Askov-styrelsens repræsentanter fra Askov Lærlinge og Foreningen for Folkehøjskoler kan da forventes udskiftet; de er kommet i en vis uoverensstemmelse med deres foreninger, som havde henstillet, at de søgte forlig eller udsættelse i sagen. - Und.-direktør Asger Baunsbak-Jensen vil ikke kommentere Askov-sagen, men siger, at principielt er den udtryk for den dybtgående krise i det danske samfund, som alle undervisere møder i disse år. En dybtgående drøftelse af højskolernes ledelsesstruktur er væsentlig, men udspillet må komme fra Foreningen for Folkehøjskoler Formand for Askov-styrelsen Viggo Kampmann tilbageviser beskyldningen for kup og erklærer, at han ikke kan udtale sig om de problemer, der ligger bag affæren. Vi har i styrelsen besluttet, at vi ikke vil kommentere den afgørelse, der 9 Årbog for Dansk SkolehiSlorie

14 er truffet.. - En mindretalsgruppe på 5 medlemmer af Askovs lærerråd har i skarp erklæring protesteret overfor styrelsesflertallet, som kirtiseres for at have handlet på et ikke vel-dokumenteret grundlag. Gruppen kan ikke betragte spørgsmålet om Engb.-P.s fratræden som endelig afgjort. - Krist. Dagb!. skriver, at lærernes flertalsgruppe forgæves havde klaget til Engb.-P. (som støttedes af lærermindretallet) over den manglende disciplin, som de mente prægede skolen, og derefter var gået til styrelsen. En række følgende møder mellem styrelse og lærergupper havde ikke ført til nogen overenskomst, hvorefter styrelsen skar igennem inden vinterskolens begyndelse. - HØjskolelærer Richard Andersen udtaler som sin opfattelse, at Engb.-P. tit mest har lyttet til provoerne og hedsporerne i elevkredsen. R. A. anklager disse elever for at have»sikre«meninger og dominere overfor eventuelt anderledes tænkende Højskolelærer Jørgen Knudsen, Askov, fremlægger i Politikens kronik sit syn pil Askov-sagen med nøgleord som: gammel kløft i lærerkredsen, de senere års politisering og polarisering, loyalitetskrav til lærerne overfor institutionen Askov, disciplin- og moralproblemer omkring elever og elevkrav om medbestemmelse, og betegner Eng.-P. som den, der ikke var bange for at drage det latente konfliktstof frem i lyset. - Askov lærerr1tdsflertal erklærer overfor pressens antydninger af det modsatte, at det ønsker en demokratisk styrelses ordning, et reelt demokrati med klare kompetenceområder. - Richard Andersen formulerer den samlede lærerstrid som spørgsmålet om trivselscenter eller en skole, hvor man foruden at have det rart og frit også lærer noget I Politikens kronik giver den afgilende forstander Engb.-P. en kritisk skildring af to ungdomskulturer: traditionalisterne og oprørerne, på højskoler og ude i samfundet, idet han advarer imod skyttegravskrig i bedreviden og forstokkethed og appellerer til samtale for at tilføje nuancer og åbne perspektiver. 22. JO. Medlem af Askov-styrelsen, højskoleforstander Arne Brandt-Pedersen, mener, at det kan siges om Askov, at elevdemokratiet prioriteres fremfor demokratiet i lærerkredsen, at skolen favoriserer aggressive minoriteter blandt eleverne, der Øver pression og propaganda for ændring af skolens form og kurs, og at man må spørge, om trivselsdebatten skal brede sig pil undervisningens bekostning Information mener, at Engb.-P. muligvis i januar vil blive opfordret til at lade sig genansætte, idet det formodes at styrelsesflertallet, nemlig to nye styrelsesmedlemmer og Viggo Kamp- 130

15 mann, vil gå ind herfor. Det oplyses, at Engb.-P. forud for sin afsked havde afvist styrelsens opfordring til at afskedige 1 eller 2 bestemte lærere af mindretalsgruppen Højskolelærer Uffe Geertsen, Askov, erklærer i Informations kronik, at det mindretal, han tilhører, ønskede og fortsat ønsker et samarbejde mellem alle de ansatte. Men flertallet Ønskede, at der skulle rulle hoveder, og handlede sammen med styrelsen som magtmennesker. - I Højskolebladet angriber pbk (redaktøren Povl Bendix Knudsen) Askov-styrelsen og især Viggo Kaprnann for manglende ~benhed om affæren, og der bringes en række indlæg til fordel for Engb.-P Krist. Dagb!.s leder opsummerer Askovstriden som spørgsmmet, om en højskole skal have en holdning Askovs nye lærerrmsformand Hans Møller Christensen anklager Engb.-P. for ikke at have magtet at formidle samarbejdet i lærerkredsen. Hans holdning havde muliggjort en stadig vækst i modsætningerne. Det er p~ tide at torpedere tilløb til mytedannelse om Engb.-P. som ~benhedens mand Askov-lærere af mindretalsgruppen skriver kollektivt kronik i Politiken, hvori styrelsen kritiseres for sin fremgangsrnme ved afskedigelsen af Engb. P Lærer Asbjørn Bjerre, Vester Vedsted Ungdomsskole, er valgt til Askov-styrelsen som repræsentant for Askov Lærlinge i stedet for J. Dons Christensen J. Dons Christensen oplyser bl. a., at styrelsesflertallet ved afskedigelsen også omfattede Viggo Kampmann, og forsvarer sig mod anklager for at have misrøgtet sit eget mandat fra Askov Lærlinge. - Medlem af Askov-styrelsen, prof. dl theol. K. E. LØgstrup redegør i Politikens kronik for sagsforløbet i Askov-striden og angriber to navngivne lærere for at være henholdsvis. arrogant«og.sarnvittighedsexhibitionist p~ kollegernes vegne. Han oplyser, at de 5 mindretalslærere - p~ baggrund af deres nervøsitet efter Engb.-P.s afgang - havde f~et Viggo Kampmanns ord for, at der under konstitutionen ingen afskedigelser ville finde sted De 5 lærere - mindretalsgruppen - har udformet klageskrivelse til UM over brud p~ Askov Højskoles fundats Ny styrelsesordning med elevindflydelse er vedtaget i Askovs lærerråd og godkendt i styrelsen Ved åbningen af Askovs vinterskole beskylder Viggo Kampmann i en orientering overfor de nye elevhold Engb.-P. for at have indtaget en dobbeltholdning overfor lærerr~det, - han gav det udseende af at være neutral, men var i realiteten på mindretallets side I Politikens kronik skriver tidligere Askov-lærer Niels,. 131

16 Højlund om højskoleelevernes forventninger til undervsining og samvær, som højskolen m~ leve op til. Men han spørger samtidig, om vi i 1970 finder en frelst, forbenet og moralistisk venstreorientering, der kan komme til at kvæle den ufærdige ~benhed i forholdet til undervisningsstoffet og omverdenen UMs Direktorat for Ungdomsundervisningen har afvist de 5 læreres klage over fundatsbrud i forbindelse med afskedigelsen af Engb.-P Ca. 150 medlemmer af Foreningen for Folkehøjskoler henstiller, at foreningen lader sin plads i Askov-styrelsen st~ tom, indtil en afklaring har fundet sted, for at undg~ splittelse i foreningen gennem engagement i Askov-konflikten Forstander K. E. Larsen, Krogerup Højskole, er valgt til repræsentant for Foreningen for Folkehøjskoler, indtil nye statutter for Askov tillader foreningen ikke at være repræsenteret Askovs konstituerede forstander, Knud Hansen, er indtrmt i styrelsen, og denne har suppleret sig selv med 2 ekstra medlemmer: Direktør Arne Fremm, Dansk Røde Kors, og borgmester i Vejen, landbrugslærer Arne Hansen Forstander Knud Hansen siger til Information, at han finder, der er tale om en ny styrelse, hvorfor han ikke længere finder det rimeligt at opretholde sin betingelse for at lade sig konstituere, nemlig den, at han ikke blev medlem af styrelsen Styrelsesformand Viggo Kampmann ser gode muligheder for kompromis om ny Askovfundats og valg af forstander. Der er indtil videre uenighed mellem lærergrupperne om vægten af gamle elevers repræsentation i styrelsen, og ogsfi kompetencefordelingen mellem forstander, lærere, elever og styrelse skal fastlægges i fundatsen. Fra elevside foreligger ogs ~ et fundatsforslag Knap halvdelen af Askovs vinterelevhold kræver i et brev til UM styrelsens afgang og anklager den bl. a. for den selvsupplering, der sikrede flertallet for styrelsens ene fløj Forstanderstillingen p~ Askov er opsl~et ledig. Et stort flertal af skolens lærere er n~et til enighed om at foresl~ tidligere valgmenighedspræst i Askov, Helge Skov, til posten Styrelsesformand Viggo Kampmann tager til orde overfor diverse anklager mod styrelsens sammensætning og sin egen vederhæftighed Und.-direktør Asger Baunsbak-Jensen afviser forfatteren Vagn Lundbyes krav i Politiken om at UM skulle afskedige Askovstyrelsens flertal, med at V. L. ~benbart er uvidende om, hvordan lovgivningen værner den enkelte højskole mod statslige indgreb

17 VM afviser klagen fra en del af Askov-eleverne Askov-styrelsen behandler 4 ansøgninger til forstanderstillingen, hvoriblandt ikke en ansøgning fra Helge Skov, som menes udset til posten Helge Skov har modtaget opfordring til at blive forstander på Askov. Han betinger sig 14 dage til en grundig orientering om forholdene på Askov, inden han svarer Helge Skov har meddelt styrelsen sit afslag, idet han ikke mener, at hans overtagelse af forstanderstillingen vil betyde nogen løsning på de nuværende vanskelige forhold på skolen Det drøftes nu at lukke Askov Højskole et halvt år for derefter at give skolen en ny start under en ny mands ledelse. En lukning formodes at ville indebære afskedigelse af samtlige lærere og frihed for den kommende forstander til frit at genopbygge et lærerkollegium. Amtsskoledirektørposten. (fortsat fra ) Der er allerede afgivet ny - enstemmig - indstilling til Københavns amtsråd vedrørende besættelse af chefposten i den kulturelle forvaltning. Indstillet er afdelingschef i Københavns amtskommune, cand.jur. A. E. Wingaard Viceskoledirektør Frede Helstrup erklærer, at han trak sin ansøgning tilbage efter trussel om chikane i samarbejdet fra formanden for amtets knlturelle udvalg, Preben Lassen, hvis udtalelser blev overbragt ham af skoledirektør Kr. Thomsen Jensen Preben Lassen nægter at have afgivet trusler og erklærer, at han blot gjorde klart, hvem han foretrak i stillingen Fælleslærerrådet i Ballerup-Måløv kommune protesterer mod tilsidesættelsen af Frede Helstrups oprindelige modkandidat, skoledirektør Holger Knudsen, samtidig med at rådet principielt kræver stillingen besat med en pædagog og ikke en jurist. - I folketinget stiller Morten Lange (SF) spørgsmål til lønnings- og pensionsministeren om den principielle side af fremgangsmåden ved stillingsbesættelsen Ombudsmanden tager på eget initiativ sagen op til undersøgelse, uden at det dog kan få opsættende virkning på besættelsen af stillingen. Ombudsmandens afgørelse ventes ikke de første måneder Folkeskolen«bringer DLFs synspunkt, at stillinger som den omhandlede bør besættes af ministeriet og med en pædagog Indenrigsministeriets anmodning til Københavns amtsråd om en redegørelse i sa- 133

18 gen om kulturudvalgets formand Preben Lassen, er besvaret med, at amtsrådet tager stilling til sagen, når ombudsmandens undersøgelse er tilendebragt. Adgangen til universiteterne. (fortsat fra ) Und.-minister Helge Larsen har bedt Planlægningsrådet for de højere Udddannelser om at komme med forslag til administration af en adgangsbegrænsning ved universiteterne, samtidig med at han bebuder lovforslag om ændring af gymnasielovens 8 med henblik på tilfælde, hvor kapaciteten ved et studium ikke svarer til tilgangen under fri adgang. - Amanuensis Thomas Bredsdorff, Københavns universitet, søger at påvise, at fri universitetsadgang er stokkonservativ, og foreslår, at man administrerer en eventuel adgangsbegrænsning på en måde, der modarbejder den gældende skæve sociale rekruttering Fra RUGU har samtlige medlemmer undtagen 2, afsendt en protestskrivelse til ministeren imod forslaget om ændring af gymnasielovens 8, idet ændringen forudses at ville præge gymn asie- og HF-undervisningen i uheldig, eksamensrettet retning, modarbejde igangværende bestræbelser for bredere adgang og i Øvrigt få afgørende indflydelse på udvalgets videre arbejde. Ifølge bl. a. Politiken siger und.-minister Helge Larsen i Studenterforeningen, at skrivelsen er så retorisk udformet, at han har svært ved at tage den højtideligt. Politikens leder finder, at ministerens forslag er den eneste aktuelle mulighed for at komme udenom dobbeltmorale n: fri adgang til umulige studieforhold, men ønsker på længere sigt en bevidst indsats mod den skæve rekruttering gennem økonomisk støtte til gymnasiaster og en orienterings indsats overfor hjemmene I årsberetningen for KØbenhavns universitet (afgivet pr ) har rektor Mogens Fog angrebet nedskæringerne på universitetets bevillinger netop under henvisning til den fri adgang, som gør det umuligt at indskrænke virksomheden Formanden for Dansk Magisterforening, arkivar Erik Stig Jørgensen, foreslår, at man i stedet for at indføre adgangsbegrænsning ved universiteterne afskaffer den for andre læreanstalters vedkommende, så de unge ikke som nu, rent faktisk tvinges til universiteterne Under skarpe protestreaktioner fra tilhørerlogen forelægger und.-minister Helge Larsen sit lovforslag om adgangsregulering for folketinget. Forslaget 134

19 accepteres af regeringspartierne, mens oppositionspartierne tager afstand fra det, især under henvisning til, at forslaget vil givc en generel bemyndigelse uden angivelse af fremgangsmåden ved og omfanget af kommende adgangsbegrænsninger Overfor et stigende antal protester fra HF-studerende, der føler sig usikre overfor adgangsbegrænsningens konsekvenser for netop deres gruppe, udtaler formanden for folketingets uddannelsesudvalg, Ole Samuelsen (R), at ingen politiske partier kunne drømme om i særlig grad at ville ramme HF-eleverne Formanden for Akademikernes Samarbejdsudvalg, prof. dr. phil. Bjarne Nørretranders, kræver en argumentation for en klar politik bag adgangsbegrænsningerne, eller hvis den ikke findes, da at den skabes En række organisationer af uddannelsessøgende afholder fællesdemonstrationer over hele landet imod lovforslaget om adgangsregulering Forbundsformand Anker Jørgensen, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, hævder, at lodtrækning er den eneste acceptable form for adgangsbegrænsning. Regeringens forslag går direkte ud over arbejder børnene Planlægningsrådet for de højere Uddannelser kræver i et brev til und. ministeren lovmæssig garanti imod, at ændringen i gymnasieloven kan anvendes til indførelse af generel adgangsbegrænsning. Man vil derudover lægge vægt på, at en eventuel reguleringsordning administreres af et organ, der er uafhængigt af både institution og ministerium Det meddeles, at Planlægningsrådet i sin kommende S-årsplan vil gå ind for, at man anvender 450 mill. kr. til at udbygge til fri adgangskapacitet ved videregående studier i almindelighed, hvorved rådet mener, at man kan fjerne presset på universiteterne og undgå adgangsbegrænsning ved disse Planlægningsrådets ovennævnte 5- årsplan foreligger. Gunhild Nissen. 135

Elevernes rettigheder skal sikres!

Elevernes rettigheder skal sikres! Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 379 Offentligt 2009 Elevernes rettigheder skal sikres! En undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at bekendtgørelserne på en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Skole og samfund 1967-68

Skole og samfund 1967-68 Skole og samfund 1967-68 Juni: Med virkn ing fra l. august 1967 indføres nye ordensregler for skolerne. Reglerne er udarbejdet af det såkaldte»spanskrørs-udvalg«(nedsat i januar 1964). I offentligheden

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH)

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) 1. Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole med European School Copenhagen. Sankt Annæ Gymnasium med Europaskole

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Skolen og samfundet. Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN

Skolen og samfundet. Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN Skolen og samfundet I. APRIL 1972 TIL 31. MARTS 19 73 Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN 1972. 4.4. Dagbladet. Børsen«meddeler Dansk Arbejdsgiverforenings vedtagelse om for fremtiden at gå mere aktivt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Af K. B. ANDERSEN Den 8. juni 1966 blev loven om Højere Forberedelseseksamen stadfæstet. Daværende undervisningsminister K. B. Andersen skriver om de overvejelser,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart Beslutningsforslag nr. B 22 Folketinget 2012-13 Fremsat den 2. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership.

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership. Undervisningsministeriet Att. Kontorfuldmægtig Jesper Simonsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Boulevard du Roi Albert II, 5, 9ème étage B-1210 Bruxelles 21. december 2006

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Ti år efter kursusloven

Ti år efter kursusloven Ti år efter kursusloven Rids af enlæltfagskursernes historie Af Henning Nielsen Fra den l. august 1978 overtog amtskommunerne ved Lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne (også kaldet

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere