Skole og samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og samfund 15.4.1970-31.3.1971"

Transkript

1 Skole og samfund Indledende vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg ved overtagelsen af denne oversigt har Ønsket at eksperimentere med formen, og at den foreliggende form ikke hermed er bindende for de kommende årsoversigter. Enkelte emner er i år udskilt til samlet behandling hver for sig, dels for at lette overskueligheden i et bestemt sagsforløb, dels for at fremme læseligheden af den generelle kronologiske oversigt. Der henvises til de særbeh andlede sager på den dato i den generelle oversigt, hvor sagen bringes frem for offentligheden. NB! Kun forbin delserne mellem skoleuddannelser og højere uddannelser - ikke de højere ud dannelser i sig selv - behandles i oversigten. G.N. April Et cirk. om tilmeldingsfrist til universiteterne omtaler risiko for kødannelser. - Undervisningsministeriet (U M) indkalder hos gymnasierne oplysninger om forsøgsundervisning Den sidste lørdagsskoledag fejres mange steder i landet Dansk Skolescene er blevet endeligt afviklet. - Konflikten mellem UM og Lærerstuderendes Landsforening (LL) om seminariernes l.-fucsstudier er bilagt med visse eksamenslettelser og ret til hurtigt at aflægge ny prøve efter eventuel dumpning. - En deputation fra Dansk Friskoleforening pratesterer overfor folketingets undervisningsudvalg mod bestemmelser bl. a. om klassestørrelser i forslag til lov om friskoler m. m Ifølge Politiken hersker der udbredt kaos omkring de forest~ende skolenævnsvalg. Formanden for foreningen Skole og Samfund, forstander Eigil Brinch, modtager mange henvendelser med spørgsm~l eller klager vedrørende de forberedende foræld remøder Und. minister Helge Larsen svarer i Ringk. A. Dagbl. p~ kritikken af forslaget til ny friskolelov, bl. a. med at bebude yderligere lempelser for de gamle grundtvigske friskoler, hvad ang~r lovens krav til elevtal. - Danske Studerendes Fælle s r~d (DSF) afslutter sin kongres med krav bl. a. om, at uddannelsesstøtten i det grundlæggende skolesys:em prioriteres højt for at modarbejde den skæve soci ale rekruttering til uddannelserne I folketingets forhandling I 17

2 om Grønlandspolitikken opfordrer Knud Hertling ministeren til at tage initiativ til en behandling af hele den grønlandske skolesituation ud fra grønlandske forudsætninger I samtlige aprilnumre af bladet Folkeskolen bringes klip fra og nye indlæg i den debat om TV.s behandling af skoleforhold og om folkeskolens klima, der er affødt af formanden Stinus Nielsens angreb på Danmarks Radio ved Danmarks Lærerforenings (DLF) repræsentantskabsmøde i marts. Debatten fortsætter ud over denne måned - blusser op med mellemrum hele året - men udvikler sig væk fra TV-problematikken til at behandle folkeskolens klima og læreres og elevers trivsel generelt. Maj 9.5. MF Svend Haugaard (R) behandler i Fyns Tid. den kommende friskolelov og påpeger, at den er udformet i forsøg på at sikre de gamle grundvigske friskoler uden at give for gunstige betingelser for nye lilleskoler Jyll. Posten bringer artikel om»lærerne formand, myte og kondifænomen «i anledning af Stinus Nielsens bebudede afgang fra formandsposten i DLF ved udgangen af 1971, en meddelelse der også i en række andre dagblade giver anledning til portrættering. - I Aarh. Stiftst. kommenteres de første valg til skolenævn under overskriften»status over en farce«, idet VM kritiseres for mangelfuldt valgoplæg vordende lærere kan ikke få plads på københavnske seminarier og må flyttes til andre - det giver efterhånden også familiemæssige problemer for adskillige Der skal holdes stiftende generalforsamling for en overbygning til 4 nordsjællandske lilleskoler Realiseringen af lilleskole-overbygningen, den selvejende institution»efterskolen«i Helsingør er bl. a. afhængig af kommunal velvilje overfor dette.alternativ til folkeskolen«. - Overfor Jyll. Posten hævder formanden for LL, Knud Leth Nissen, at den geografiske skævhed i uddannelsestilbuddene er øget i de seneste k Vestjylland bliver forfordelt Formanden for Dansk friskoleforening, friskolelærer Frits Bjerre, udtaler på De jyske Friskoleforeningers årsmøde, at han anser friskolerne for reddet efter de sidste ændringer i forslag til lov om friskoler m. m Ministeriel bekendtgørelse om lederes, læreres og elevers deltagelse i møder i de forskellige kommissioner og nævn efter skolestyrelsesloven. - Lovændringer vedrørende fritidsundervisning, gymnasieskoler, HF og folkeskolen. - Ændring af bekendtgørelse om læreruddan- 118

3 ne/ser I skolepressen præsenterer en ny arbejdsgruppe vedrørende skole og teater sig selv. Initiativet er udgået fra nogle af den afviklede.dansk Skoleseene«s tillidsmænd. Juni 8.6. Politiken omtaler den forestående start af landets første åbenplanskoler i Ballerup-MålØv kommune efter sommerferien Det fri Gymnasiums start trues på grund af afslag på millionbevilling fra Gladsaxe kommune. Der henvises til kreditstramningen som baggrund for afslaget I anledning af Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) pjece»gymnasiet på vej«udtaler und.-direktør Sigurd HØjby til Information, at man formodentlig ikke skal forvente, at UMs rådgivende Udvalg vedrørende de gymnasiale Uddannelser (RUGU) vil kunne skrive betænkning de første par år. Der er bl. a. uenighed om begrænset tilvalg ener modulsystem over fælles basisuddannelse (gymnasieelevernes program) Folkeskolen«s leder er en bitter kommentar til aflysningen af Danmarks Lærerhøjskoles planlagte kurser i specialpædagogik i Sammen med den tidligere meddelte aflysning af sommerkurserne er det en betydelig beskæring af lærernes videreuddannelsesmuligheder. Grunden er manglende bevillinger Lærer Peter Boesing, Jobannesskolen i København, er af rektor ehr. Graversen blevet indstillet til afsked efter episode om eksamen. P. B. ville tillade eleverne at overvære voteringerne om karaktergivning ved 8.- og 9.-klasse prøverne Som svar på åbent brev fra lærer Peter Boesing irettesætter und.-minister Helge Larsen i åbent brev denne for eksamens-aktionen og tager afstand fra fuld offentlighed ved karaktergivning, - det er en beskyttelse af den enkelte elev at kunne undgå større offentlighed omkring en eksamen Toftegård Statskursus afskaffer ifølge Politiken forsøgsvis mundtlig eksamen ved oprykningsprøverne og anvender den indvundne tid til repetitionskurser. - Danmarks Lærerhøjskole har dimitteret det første hold cand. pæd.er med ren pædagogik som speciale. Samtlige kandidater har opnået ansættelse på Danmarks Lærerhøjskole og ved seminarier længe før eksamen Herlev kommune har besluttet at indføre samlæsning for 8. og 9. klassetrin, i realiteten tilvalgsskole som allerede indført i Gladsaxe kommune. - Fire københavnske skoler opretter efter skoledirektionens beslutning ll.-klasser som for- 119

4 søg fra næste skol e~r, en imødekommelse af elevønsker om fortsat skolegang hannesskolens bestyrelse følger rektor Graversens indstilling om afsked af lærer Peter Boesing. Juli 4.7. Forsvarsminister Erik Ninn-Hansen (K) siger til Politiken, at en styring af universitets adgangen kan blive nødvendig MF Per Møller (V) udtaler i Krist. Dagbl., at det var en overvejelse værd at bestemme at de d~rligste studentereksaminer ikke skulle give universitetsadgang, dersom det kunne sandsynliggøres, at undervisningens standard kunne hæves ved det Gymnasieskolen«bringer ledere om eksamen og karakterer. Eksamen bør ikke afskaffes, men nok forbedres. Beståkriteriet ved studentereksamen foreslås ophævet, idet det påpeges, at det reelt kun har betydning for universitetsadgang, mens adgangskriteriet til alle andre uddannelsesveje reelt ligger højere Ungdoms- og efterskoler meddeles fuldt belagt i den kommende sæson og tildels også derudover. Der har været stor tilstrømning i de seneste år. August 2.8. Søllerød lille skole har udsendt rapport om erfaringer bl. a. med at give eleverne ansvaret for deres skemalægning fra 2. klasse UMs beslutning om at flytte 94 af 199 tilmeldte til psykologistudiet fra Arhus til Københavns universitet vækker stor modstand (DSF:. ulovlig og urimelig«). Resultatet bliver, at yderligere 45 skal kunne starte i Arhus og de øvrige kunne vælge mellem Københavns universitet eller reduceret studieplan i Arhus Landet over meldes om stor lærermangel i folkeskolen Cand.mag. Arne J. Hermann fremsætter i Politiken ønsker om flere fritidspædagoger i folkeskolen Der er i Gladsaxe skaffet lokalemæssige muligheder for, at Det fri Gymnasium kan starte i år Til. Folkeskolen. udtaler lederen af vikaranvisningens hovedkontor, N. C. Thomsen-Nielsen, at lærermangelen formodentlig bl. a. skyldes tidligere pensioneringsmuligheder, flere deletimer og den generelle timetalsnedsættelse for lærerne. -»Folkeskolen«tilslutter sig tankerne om flere fritidspædagoger i folkeskolen, men peger p~ at der mangler de faciliteter - lokaler 120

5 m. m. -, der skulle gøre deres arbejde muligt Dansk Gymnastiklærerforening sender protestbrev til und.-minister Helge Larsen mod nedskæring af timetallet for legemsøvelser UMs kristendomskommission indstiller i sin betænkning, at faget religion ligestilles med gymnasiets øvrige fag med hensyn til ~rsprøver og eksamen. September 1.9. Bladet.Unge Pædagoger«(. U. P. ekstra«) giver en fremstilling af situationen vedrørende skole og teater, der viser stærke modsætninger mellem nye initiativer til at organisere teaterformidlingen til skolerne. Initiativerne kommer dels fra børneteaterside, dels fra skoleside og har ikke kunnet samarbejdes.»u. P.«betragter Skolernes Teaterformidling som videreførelsen af skolescenens linie og skriver om.indbygget censurmulighed Det fri Gymnasium starter midlertidigt i lokaler P~ Kunstakademiet, under ledelse af rektor Adrian Bentzon, tidligere lærer p~ Bernadotteskolen. Senere skal det flyttes til fabriksbygning i Gladsaxe Skolernes Teaterformidling angribes af en række børneteaterproducenter, som truer med boycot. Samtidig har S. T. opn~et kulturministeriets støtte p~ kr. for en l-mg forsøgsperiode. S. T. angribes for at favorisere. etablerede institutionsteatre i København. og for ikke at have repræsentanter for elever og for teaterproducenter i styrelsen Rektor SØren Sørensen, Arhus universitet, taler under devisen >begrænsning eller kaos «om nødvendigheden af, at man overvejer adgangsbegrænsning til universiteterne under den herskende lærer- og pladsmangel, selvom det kan betyde uretfærdigheder og sociale skævheder. -. Gymnasieskolen«meddeler, at oplysningsforbundene efter den ny fritidslov har oprettet HF-kurser i 8 byer. De 2-~ige kurser fører ikke frem til en fuldstændig HF-eksamen, kun til eksamen i enkeltfag Formanden for Skolernes Teaterformidling, viceskoledirektør Frede Helstrup, tilbageviser i»folkeskolen< diverse angreb under henvisning til, at man forgæves havde forsøgt at f~ teaterfolk med i styrelsen, og at man forlængst havde fremsat forslag om elev- og forældrerepræsentation, men havde haft for knap tid til opbygning af organisationen. Der er klart tale om en 1-~rig forsøgsordning, p~ længere sigt ønskes en bred sammensætning af styrelsen Danmarks Førstelærerforening udgiver pjecen > Sm~ og store 121

6 skoler<, som indgår i den løbende debat om dette emne. Særlig aktuelt er spørgsm~let i forbindelse med den forestående udvidelse af skolepligten og med de mange kommunesammenlægninger efter kommunalreformen. Især i provinspressen behandles emnet indg~ende og ofte, idet der mange steder på landet er stærk modstand bme fra lærere og forældre mod nedlæggelse af 7-klassede skoler. DLF kan ikke gå ind for denne skoles tørrelse og finder en vis støtte i de retningslinier, ministeriet giver for planlægning af skoleudbygningen i kommunerne. Ikke få nye friskoler (evi. lilleskoler) ser dagens lys rundt om i landet som reaktion på nedlæggelsen af de mindre, offentlige skoler. Debatten om skolestørrelser - herunder om >den lille skole i den store«- må bl. a. betragtes som et led i debatten om trivsel i børneskolen. Oktober I Højskolebladet, som har citeret og angrebet und.-minister Helge Larsen for en udtalelse om. asociale lilleskoler«, svarer H. L., at han kun har talt om nogle lilleskoleforældres indstilling, >som jeg tillader mig i de grelleste tilfælde at kalde asocial «. H. L. tilbageviser angreb for ikke at have agtelse for mindretals grupper. Polemikken kommenteres i. Folkeskolen«og LLs organ Læseplansudvalgets netop udsendte.betænkning om formidling af undervisningsmidler indenfor fo1keskolen «blev centrum i en debat på Danmarks Skolebiblioteksforenings årsmøde På årsmødet i Foreningen for Folkehøjskoler (indtil dato: Foreningen af HØjskoler og Landbrugsskoler) rejses spørgsmhlet om højskolens rolle i resocialiseringen af unge, heriblandt tidligere narkomaner. Fra højskolernes side kræver man formndsorientering fra den institution, der sender den unge, og klargørelse af, at et højskoleophold kun sjældent vil være en behandlingsmulighed. (Se nærmere herom nedenfor under Højskole.). - Styrelsen for Askov Højskole meddeler, at forstander Harald Engberg-Pedersen efter anmodning har fået bevilget sin afsked. (Se nærmere herom nedenfor under Askov.) - Und. minister Helge Larsen har ved møde på Marselisborg gymnasium udtalt, at en reform af lærlinge- og andre erhvervsuddannelser må have førsteret i forhold til en gymnasiereform. Samtidig udtaler H. L. sig imod et gymnasium med omfattende valgmuligheder Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Landssammenslutningen 122

7 af Kursusstuderende (LAK) vedtager resolutioner imod und.-minister Helge Larsens Marselisborg-udtalelse. Man kan især ikke acceptere den mangel på hclhedsbetragtning vedrørende de åriges uddannelser, som udtalelsen menes at give udtryk for LL har foretaget og offentliggjort en undersøgelse. Geografisk rekruttering til de boglige gymnasiale uddannelser og kræver indsats mod den påståede geografiske og sociale diskriminering >Gymnasiesko1en«s leder tager Marselisborg-udtalelsen til efterretning som udtryk for en regerings beslutning i en presset økonomisk situation. Lederen beklager beslutningens konsekvenser for de opnåede resultater i RUGU, men erklærer, at tiltroen til, at et tilvalgsgymnasium vine komme til at fungere fra 1972, i forvejen var ringe. - Und.-ministeren har bebudet samme stilling for skoleblade i folkeskolen som i gymnasiet. Det vil betyde ophævelse af forcensur overfor udgivere over 15 år, dog med visse muligheder hos skolens leder for at gribe ind,.hvis han finder indholdet anstødeligt ener skadeligt. - Medlem af folkeskolens læseplansudvalg, skoleinspektør Karl Brøcher spørger i åbent brev til statsministeren efter konkretisering og bevillinger med henblik på de reformer, der er forudset i foketingets principbeslutning af , det såkaldte 9-punkts-program Und.-direktør O. E. Mikkelsen, formand for ministeriets udvalg vedrørende fremtidige erhvervsuddannelser, citeres for udtalelse om, at en 3-årig erhvervsuddannelse med adgang til højere læreanstalter må afløse mesterlæren Und.-ministeren besvarer i folketinget et spørgsmål fra Lene Bro (S) vedrørende elev kartoteker med groft standardiserede betegnelser for elevers karaktertræk med, at han deler hendes syn på sådanne kartoteker, men savner myndighed til at kræve dem destrueret. - Favorit til posten som amtsskoledirektør i Københavns amt (chef for den kulturelle forvaltning), viceskoledirektør Frede Helstrup, har overraskende trukket sin ansøgning tilbage, kun under henvisning til. indtrufne omstændigheder «. (Se nærmere herom nedenfor under Amtsskatedirektørposten.) 30. l O. Ifølge regeringens spareplan skal der i det kommende finansår spares mange millioner også af UM. Besparelsen skal bl. a. ske ved en opgivelse af gratisprincippet indenfor fritidsundervisningen Folkeskolens specialundervisning trues af lærermangel. Der skønnes at være et årligt behov for 300 nye lærere, mens der kun kan uddannes

8 November Und.-minister Helge Larsen svarer i folketinget Lene Bro (S), at en yderligere liberalisering af reglerne om adgang til universiteterne m~ vente, til man har erfaringer nok vedrørende de nuværende bestemmelser, der er fra i fjor lærere protesterer i skrivelse til kulturministeriet imod Skolernes Teaterformidling. ll. 11. Under den stadige debat om eksamen og eksamensformer meddeler et større antal forfattere af skønlitteratur, at de forbyder deres teksters anvendelse ved eksaminer. Aktionen er formidlet af foreningen. Unge Pædagoger«, som også bebuder en række andre aktioner mod eksamen Ifølge Politiken påtænker regeringen at skabe mulighed for at gennemføre en regulering af tilgangen til universiteterne i særlige situationer. Dette formodes at skulle ske gennem en ændring af gymnasieloven, men ikke ved indførelse af særlige stopprøver eller ændring af allerede eksisterende forprøver eller I.-delseksaminer. (Se nærmere herom nedenfor under Adgangen til universiteterne.) Direktoratet for folkeskolen og seminarierne søger nu situationen vedrørende den øgede lærermangel kortlagt igennem indberetninger fra alle landets kommunale skolevæsener. - Regeringen vil som led i sin spareplan foresl~, at klassekvotienten på seminariernes kurser hæves fra 20 til 25, samt at frilæsningstimerne slettes l. Bestyreren af en privat kost- og realskole er blevet afskediget med øjeblikkelig virkning efter en dom for vold mod nogle af skolens elever Seminarierådet har i møde på Christiansborg taget afstand fra und.-minister Helge Larsens spareforslag vedrørende forhøjet holdkvotient og ophævelse af frilæsningstimer på seminarierne Und.-ministeren svarer i brev til Politiken, hvad angår forhøjelsen af holdstørreisen, at. der er intet pædagogisk forringende i at arbejde med en sådan holdstørreise, når det drejer sig om voksne mennesker«. - Und.-minister Helge Larsen fremsætter i folketinget forslag om ændring af diverse skolelove som led i regeringens spareplaner) nemlig vedrørende seminarieundervisning, fritidsundervisning, anlægsudgilter ved folkeskolebyggeri samt nedlæggelse af realafdelinger ved gymnasierne Cirk. om undervisningen i folkeskolen af udenlandske børn med henblik på at opnå ensartede retningslinier for gæstearbejderes børn. 124

9 December Und.-minister Helge Larsen skriver i.uddannelse 70<, i forlængelse af sin Marselisborgudtalelse, at udbygningen af uddannelsestilbuddene nu i det nye årti's første år navnlig må samle sig om uddannelsen af de årige, herunder i særlig grad erhvervsuddannelserne. Sigtet er at slette det tidligere skarpe skel mellem gymnasieundervisningen og de praktiske uddannelser AOFs formand Kai Petersen betegner regeringens forslag om betaling for aftenskole som led i klassepolitik. Der bør forhandles med oplysningsforbundene. - Arhus amt får en pædagog som amtsskoledirektør, ikke en jurist som i Københavns amt. Skoledirektør ved Esbjerg skolevæsen Herluf Rasmussen er udpeget. - Censorvederlagene ved mundtlig eksamen agtes bortskåret ved real-, HF- og studentereksamen, hvorfor OL har forbudt sine medlemmer at medvirke ved disse eksaminer efter Dansk Af ten- og Ungdomsskoleforening protesterer mod planen om betaling for fritidsundervisning. Den hævdes at ville medføre stærk nedgang i deltagertallet og hindre de dårligst stillede i at deltage På gymnasie- og HF-rektorernes møde på Nyborg Strand meddeler und.-minister Helge Larsen, at han agter at gennemføre en ændring af gældende bestemmelser, således at der fremtidig kræves mindst IO elever for bevarelsen, mod hidtil kun for oprettelsen af et hold i grenfag og valgfri fag i gymnasiet. De forsamlede rektorer vedtager en resolution herimod Und.-minister Helge Larsen fremsætter lovforslag om oprettelse af et pædagogisk forsøgsgymnasium i Herlev. Januar »Aktuelt«bringer omtale af en»perspektivplan«for de højere uddannelser frem til 1985, udarbejdet i VM. I de følgende dage og uger kommenteres den fyldigt i dagspressen. Dens forudsætning er, at 50 pet. af alle unge vil ønske uddannelse ud over 12 års skolegang, og at der skal gives dem mulighed herfor, bl. a. gennem en kraftig differentiering i uddannelsernes varighed og omfang VMs statistik over skoleelever viser bl. a. en vækst på 8000 elever i børnehaveklasser og på 6000 i den obligatoriske skolealder. Det samlede antal viser en stigning på til Information og i de følgende dage en række andre aviser omtaler UMs 125

10 nu udsendte cirk. af til amter og kommuner vedrørende udbygning af undervisningsvæsenet frem til Planerne for folkeskolen skal omfatte specialundervsining, undervisningscentre for svært handicappede og observationsskoler, og de m~ indordnes efter de retningslinier, der er indbefattet i folketingets principbeslutning af , 9-punktsprogrammet Syv delegationer afgiver protester overfor folketingets uddannelsesudvalg mod forslagene til besparende ændringer af fritidsloven Et udvalg under UM har afgivet betænkning vedrørende seminarielærernes uddannelse, hvorefter der kræves mindst l ~rs pædagogisk uddannelse ved siden af den faglige, samt supplerende uddannelse af de nuværende seminarielærere for at de kan honorere kravene i læreruddannelsesloven af LL udgiver. Redegørelse for forliset af læreruddannelsen af 1966<. Ogs~ fra seminarielærernes side gives udtryk for store vanskeligheder ved at arbejde p~ de givne vilkk Sidste hold sm~børnslærerinder dimitteres. Fremtidig er småbørnspædagogik indeholdt i en af læreruddannelsens pædagogiske specialer. Februar 2.2. Den lille gymnasiereform«forberedes i en lang række underudvalg under RUGU til ikrafttræden allerede efter sommerferien, efter at den større reform har fået længere udsigter. Der skal behandles muligheder for pensumnedskæringer og ændringer i undervisning, samarbejde og studievejledning m. m. 2/5 af medlemmerne i underudvalgene er elevrepræsentanter. - Und.-minister Helge Larsens forslag om et forsøgsgymnasium i Herlev fik positiv modtagelse af folketingets flertal, men blev af oppositionen kritiseret for at være for traditionelt Socialforskningsinstituttet har publiceret en redegørelse for den sociale rekruttering til uddannelserne i 1960erne. Den konkluderer, at langt flere kunne tage studentereksamen, dersom deres økonomisk-kulturelle baggrund havde været anderledes Und.-inspektør Agnete Helmstedt, Direktoratet for folkeskolen og seminarierne, oplyser, at ministeriet har fået henvendelse fra Kommunernes Landsforening om nærmere at f~ belyst spørgsm~let om fritidspædagogernes placering i skolen UM planlægger ifølge, Politiken «et bredt anlagt oplysningsarbejde mellem børn og unge om narkotika. Samtidig ønsker man en undersøgelse af, hvilke problemer 126

11 stofbrug fremkalder p~ skolerne. - Der er opn~et politisk enighed om at bevare frilæsningstimerne i læreruddannelsen i de folkeskolerelevante fag, men ikke i f. eks. fransk og russisk Bortfaldet af realafdelingerne p~ gymnasierne fra næste skole~rs begyndelse - med undtagelse for visse gymnasier og kurser - er blevet endeligt vedtaget i folketinget Andssvageforsorgens Lærerforening beklager i en udtalelse, at den i 1959 lovfæstede undervisningsret for alle børn i ~ndssvageforsorgen endnu ikke er gennemført Regeringen beslutter at nedsætte et udvalg under arbejdsministeriet til at kulegrave problemerne omkring voksnes erhvervsmæssige uddannelse UMs udvalg vedrørende de faglige grunduddannelser har indstillet til ministeren, at der fra august iværksættes forsøgsuddannelser indenfor handels- og kontoriagene og servicefagene. - Lærerne ved de sm~ skoler (lilleskolerne) har organiseret sig i. De sm~ skolers Lærerforening«. - I den oppositionelle gymnasielærergruppe,pædagogisk Landsforening«nye tidsskrift kritiseres gymnasielærernes faglige standard. Der tiltrænges Mde pædagogisk og faglig efteruddannelse. - Planerne for den nye danskundervisning i gymnasiet - med radikale ændringer i forhold til den nuværende undervisning - er fastlagt efter meget stor uenighed i det pågældende underudvalg under RUGU. Marts 1.3. UM meddeler GL, at man har opgivet at lade censorhonorarerne ved studenter-, HF- og realeksamen bortfalde i finans~ret 1971/ Nakskov kommune planlægger efter byrådets enstemmige beslutning et samlet uddannelsescenter for ~ige Und.-minister Helge Larsen bebuder rapport om udvidet erhvervsorientering i folkeskolen DLF har tilsendt Folkeskolens Læseplansudvalg et skitseforslag til normaltimeplan. Ifølge Berl. Tid. mener DLF ikke, det er muligt at gennemføre en 12-~ig folkeskole under den nuværende lærermangel og læreruddannelseslov, men satser p~ en lo-~ig differentieret grundskole Amtsskolekonsulent H. E. Nielsen, Viborg, kritiserer på skolepsykologernes Nyborgmøde dansk skolebyggeri for at være en dilettantforestilling, især på grund af de stive opdelinger efter klasseprincippet, og kræver en centralstyring af byggeriet Formanden for Folkeskolens Læseplansud- 127

12 valg, und.-direktør Hans Jensen, udtaler p~ et møde i foreningen Skole og Samfund, at udvalget ønsker realeksamen helt afskaffet i 1974, og at tendensen for den fremtidige struktur g~r mod enhedsskole. Glosen ti!valgsskole er forladt. Samlet registrering af enkelte emner. HØiskole. (fortsat fra ) Som resultat af et møde mellem højskolerepræsentanter, und. minister Helge Larsen og socialminister N athalie Lind skal oprettes et kontaktudvalg af repræsentanter for højskolerne og for de sociale institutioner, der henviser unge til skolerne Forstander Torben Rostbøll, Ryslinge Højskole, har udtalt, at han har afvist et større antal ansøgere til vinterskolen for ikke at f~ ødelagt højskolemiljøet af disse ca. 30 elever, der søgte optagelse med baggrund i stofproblemer Bestyrelsen for den liberale højskole Breidablik i Holte har afskediget forstander Walter Dalland med virkning fra udgangen af juli Bestyrelsen mener sig i uoverensstemmelse med forstanderen vedrørende sit ønske om >udvidet«højskole med vægt p~ samfundsorientering. Forstanderen udtaler, at der er holdt højskole efter det aktuelle elev klientel, som ikke svarede til ønsket om >udvidet. højskolevirksomhed. Forstander Dalland var ti!trmt den samtidig med højskolens start To elever kommenterede Breidablik-afskedigelsen med, at skolen har reddet dem ud af brugen af Mrde narkotika Højskoleforstander Erik Halvorsen, Hørsholm, kræver at Breidabliks bestyrelse giver offentligheden en forklaring p~ afskedigelsen, under henvisning til at en højskole drives for betydelige offentlige midler Politikens leder opfordrer Foreningen for Folkehøjskoler ti! snarest at f~ fastslået, at afskedigelse af en forstander kræver fyldestgørende begrundelse I folketinget har und.-minister Helge Larsen svaret Sv. E. Kjær Rasmussen (VS), at han ikke finder det urimeligt, at højskolebestyrelser foretager forstanderafskedigelse udenom eleverne, idet han bl. a. henviser til, at der er repræsentanter for gamle elever i de fleste styrelser Forstander Dalland mener, at de private bestyrelser bag højskolerne må kontrolleres til sikring af undervisningsfriheden. Som mindstekrav foreslår han, at UM før en afskedigelse f~r forelagt 128

13 en konkret og dækkende motivering for denne Formand for Foreningen for Folkehøjskoler, højskolelærer Finn Brandt-Pedersen, behandler i Politikens kronik spørgsmmet om eventuelt gennem nævnte forening at ordne forholdene mellem højskolernes bestyrelser og forstandere på en mere tilfredsstillende måde Breidabliks bestyrelse vil ansætte redaktør, cand.polit. Henning Christoffersen som forstander efter WaJter Dalland. H. C. er folketingskandidat for Venstre, hvorfor forstandervalget giver pressen anledning til at tale om Breidablik som partiskaje. Askov. (fortsatfra ) Askovs tidligere forstander, Knud Hansen, har efter styrelsens anmodning ladet sig konstituere som forstander indtil udgangen af april 1971, men - efter eget ønske - uden at være formand for styrelsen. Denne post overtages efter Engb.-P. af fhv. statsminister Viggo Kampmann indtil nyvalg til styrelsen pr. I. januar. Beslutningen er tiltrådt af et flertal af skolens lærerråd Baggrunden for forstanderskiftet oplyses i store træk at være en uenighed om elevernes medbestemmelse, som har delt lærerkollegiet i to grupper. Også spørgsmålet, hvorvidt hashrygning og kønssygdomme burde være bortvisningsgrund, fremføres som et stridspunkt. Højskolelærer Richard Andersen nævnes som hovedmand for en læreraktion, der har vundet så meget gehør i styrelsen, at Engb.-P. måtte bede om sin afsked. Modstandere af afskedigelsen anklager styrelsen for kup før nyvalget pr. januar, som kunne forventes at ændre styrelsesflertallet. Askov-styrelsens repræsentanter fra Askov Lærlinge og Foreningen for Folkehøjskoler kan da forventes udskiftet; de er kommet i en vis uoverensstemmelse med deres foreninger, som havde henstillet, at de søgte forlig eller udsættelse i sagen. - Und.-direktør Asger Baunsbak-Jensen vil ikke kommentere Askov-sagen, men siger, at principielt er den udtryk for den dybtgående krise i det danske samfund, som alle undervisere møder i disse år. En dybtgående drøftelse af højskolernes ledelsesstruktur er væsentlig, men udspillet må komme fra Foreningen for Folkehøjskoler Formand for Askov-styrelsen Viggo Kampmann tilbageviser beskyldningen for kup og erklærer, at han ikke kan udtale sig om de problemer, der ligger bag affæren. Vi har i styrelsen besluttet, at vi ikke vil kommentere den afgørelse, der 9 Årbog for Dansk SkolehiSlorie

14 er truffet.. - En mindretalsgruppe på 5 medlemmer af Askovs lærerråd har i skarp erklæring protesteret overfor styrelsesflertallet, som kirtiseres for at have handlet på et ikke vel-dokumenteret grundlag. Gruppen kan ikke betragte spørgsmålet om Engb.-P.s fratræden som endelig afgjort. - Krist. Dagb!. skriver, at lærernes flertalsgruppe forgæves havde klaget til Engb.-P. (som støttedes af lærermindretallet) over den manglende disciplin, som de mente prægede skolen, og derefter var gået til styrelsen. En række følgende møder mellem styrelse og lærergupper havde ikke ført til nogen overenskomst, hvorefter styrelsen skar igennem inden vinterskolens begyndelse. - HØjskolelærer Richard Andersen udtaler som sin opfattelse, at Engb.-P. tit mest har lyttet til provoerne og hedsporerne i elevkredsen. R. A. anklager disse elever for at have»sikre«meninger og dominere overfor eventuelt anderledes tænkende Højskolelærer Jørgen Knudsen, Askov, fremlægger i Politikens kronik sit syn pil Askov-sagen med nøgleord som: gammel kløft i lærerkredsen, de senere års politisering og polarisering, loyalitetskrav til lærerne overfor institutionen Askov, disciplin- og moralproblemer omkring elever og elevkrav om medbestemmelse, og betegner Eng.-P. som den, der ikke var bange for at drage det latente konfliktstof frem i lyset. - Askov lærerr1tdsflertal erklærer overfor pressens antydninger af det modsatte, at det ønsker en demokratisk styrelses ordning, et reelt demokrati med klare kompetenceområder. - Richard Andersen formulerer den samlede lærerstrid som spørgsmålet om trivselscenter eller en skole, hvor man foruden at have det rart og frit også lærer noget I Politikens kronik giver den afgilende forstander Engb.-P. en kritisk skildring af to ungdomskulturer: traditionalisterne og oprørerne, på højskoler og ude i samfundet, idet han advarer imod skyttegravskrig i bedreviden og forstokkethed og appellerer til samtale for at tilføje nuancer og åbne perspektiver. 22. JO. Medlem af Askov-styrelsen, højskoleforstander Arne Brandt-Pedersen, mener, at det kan siges om Askov, at elevdemokratiet prioriteres fremfor demokratiet i lærerkredsen, at skolen favoriserer aggressive minoriteter blandt eleverne, der Øver pression og propaganda for ændring af skolens form og kurs, og at man må spørge, om trivselsdebatten skal brede sig pil undervisningens bekostning Information mener, at Engb.-P. muligvis i januar vil blive opfordret til at lade sig genansætte, idet det formodes at styrelsesflertallet, nemlig to nye styrelsesmedlemmer og Viggo Kamp- 130

15 mann, vil gå ind herfor. Det oplyses, at Engb.-P. forud for sin afsked havde afvist styrelsens opfordring til at afskedige 1 eller 2 bestemte lærere af mindretalsgruppen Højskolelærer Uffe Geertsen, Askov, erklærer i Informations kronik, at det mindretal, han tilhører, ønskede og fortsat ønsker et samarbejde mellem alle de ansatte. Men flertallet Ønskede, at der skulle rulle hoveder, og handlede sammen med styrelsen som magtmennesker. - I Højskolebladet angriber pbk (redaktøren Povl Bendix Knudsen) Askov-styrelsen og især Viggo Kaprnann for manglende ~benhed om affæren, og der bringes en række indlæg til fordel for Engb.-P Krist. Dagb!.s leder opsummerer Askovstriden som spørgsmmet, om en højskole skal have en holdning Askovs nye lærerrmsformand Hans Møller Christensen anklager Engb.-P. for ikke at have magtet at formidle samarbejdet i lærerkredsen. Hans holdning havde muliggjort en stadig vækst i modsætningerne. Det er p~ tide at torpedere tilløb til mytedannelse om Engb.-P. som ~benhedens mand Askov-lærere af mindretalsgruppen skriver kollektivt kronik i Politiken, hvori styrelsen kritiseres for sin fremgangsrnme ved afskedigelsen af Engb. P Lærer Asbjørn Bjerre, Vester Vedsted Ungdomsskole, er valgt til Askov-styrelsen som repræsentant for Askov Lærlinge i stedet for J. Dons Christensen J. Dons Christensen oplyser bl. a., at styrelsesflertallet ved afskedigelsen også omfattede Viggo Kampmann, og forsvarer sig mod anklager for at have misrøgtet sit eget mandat fra Askov Lærlinge. - Medlem af Askov-styrelsen, prof. dl theol. K. E. LØgstrup redegør i Politikens kronik for sagsforløbet i Askov-striden og angriber to navngivne lærere for at være henholdsvis. arrogant«og.sarnvittighedsexhibitionist p~ kollegernes vegne. Han oplyser, at de 5 mindretalslærere - p~ baggrund af deres nervøsitet efter Engb.-P.s afgang - havde f~et Viggo Kampmanns ord for, at der under konstitutionen ingen afskedigelser ville finde sted De 5 lærere - mindretalsgruppen - har udformet klageskrivelse til UM over brud p~ Askov Højskoles fundats Ny styrelsesordning med elevindflydelse er vedtaget i Askovs lærerråd og godkendt i styrelsen Ved åbningen af Askovs vinterskole beskylder Viggo Kampmann i en orientering overfor de nye elevhold Engb.-P. for at have indtaget en dobbeltholdning overfor lærerr~det, - han gav det udseende af at være neutral, men var i realiteten på mindretallets side I Politikens kronik skriver tidligere Askov-lærer Niels,. 131

16 Højlund om højskoleelevernes forventninger til undervsining og samvær, som højskolen m~ leve op til. Men han spørger samtidig, om vi i 1970 finder en frelst, forbenet og moralistisk venstreorientering, der kan komme til at kvæle den ufærdige ~benhed i forholdet til undervisningsstoffet og omverdenen UMs Direktorat for Ungdomsundervisningen har afvist de 5 læreres klage over fundatsbrud i forbindelse med afskedigelsen af Engb.-P Ca. 150 medlemmer af Foreningen for Folkehøjskoler henstiller, at foreningen lader sin plads i Askov-styrelsen st~ tom, indtil en afklaring har fundet sted, for at undg~ splittelse i foreningen gennem engagement i Askov-konflikten Forstander K. E. Larsen, Krogerup Højskole, er valgt til repræsentant for Foreningen for Folkehøjskoler, indtil nye statutter for Askov tillader foreningen ikke at være repræsenteret Askovs konstituerede forstander, Knud Hansen, er indtrmt i styrelsen, og denne har suppleret sig selv med 2 ekstra medlemmer: Direktør Arne Fremm, Dansk Røde Kors, og borgmester i Vejen, landbrugslærer Arne Hansen Forstander Knud Hansen siger til Information, at han finder, der er tale om en ny styrelse, hvorfor han ikke længere finder det rimeligt at opretholde sin betingelse for at lade sig konstituere, nemlig den, at han ikke blev medlem af styrelsen Styrelsesformand Viggo Kampmann ser gode muligheder for kompromis om ny Askovfundats og valg af forstander. Der er indtil videre uenighed mellem lærergrupperne om vægten af gamle elevers repræsentation i styrelsen, og ogsfi kompetencefordelingen mellem forstander, lærere, elever og styrelse skal fastlægges i fundatsen. Fra elevside foreligger ogs ~ et fundatsforslag Knap halvdelen af Askovs vinterelevhold kræver i et brev til UM styrelsens afgang og anklager den bl. a. for den selvsupplering, der sikrede flertallet for styrelsens ene fløj Forstanderstillingen p~ Askov er opsl~et ledig. Et stort flertal af skolens lærere er n~et til enighed om at foresl~ tidligere valgmenighedspræst i Askov, Helge Skov, til posten Styrelsesformand Viggo Kampmann tager til orde overfor diverse anklager mod styrelsens sammensætning og sin egen vederhæftighed Und.-direktør Asger Baunsbak-Jensen afviser forfatteren Vagn Lundbyes krav i Politiken om at UM skulle afskedige Askovstyrelsens flertal, med at V. L. ~benbart er uvidende om, hvordan lovgivningen værner den enkelte højskole mod statslige indgreb

17 VM afviser klagen fra en del af Askov-eleverne Askov-styrelsen behandler 4 ansøgninger til forstanderstillingen, hvoriblandt ikke en ansøgning fra Helge Skov, som menes udset til posten Helge Skov har modtaget opfordring til at blive forstander på Askov. Han betinger sig 14 dage til en grundig orientering om forholdene på Askov, inden han svarer Helge Skov har meddelt styrelsen sit afslag, idet han ikke mener, at hans overtagelse af forstanderstillingen vil betyde nogen løsning på de nuværende vanskelige forhold på skolen Det drøftes nu at lukke Askov Højskole et halvt år for derefter at give skolen en ny start under en ny mands ledelse. En lukning formodes at ville indebære afskedigelse af samtlige lærere og frihed for den kommende forstander til frit at genopbygge et lærerkollegium. Amtsskoledirektørposten. (fortsat fra ) Der er allerede afgivet ny - enstemmig - indstilling til Københavns amtsråd vedrørende besættelse af chefposten i den kulturelle forvaltning. Indstillet er afdelingschef i Københavns amtskommune, cand.jur. A. E. Wingaard Viceskoledirektør Frede Helstrup erklærer, at han trak sin ansøgning tilbage efter trussel om chikane i samarbejdet fra formanden for amtets knlturelle udvalg, Preben Lassen, hvis udtalelser blev overbragt ham af skoledirektør Kr. Thomsen Jensen Preben Lassen nægter at have afgivet trusler og erklærer, at han blot gjorde klart, hvem han foretrak i stillingen Fælleslærerrådet i Ballerup-Måløv kommune protesterer mod tilsidesættelsen af Frede Helstrups oprindelige modkandidat, skoledirektør Holger Knudsen, samtidig med at rådet principielt kræver stillingen besat med en pædagog og ikke en jurist. - I folketinget stiller Morten Lange (SF) spørgsmål til lønnings- og pensionsministeren om den principielle side af fremgangsmåden ved stillingsbesættelsen Ombudsmanden tager på eget initiativ sagen op til undersøgelse, uden at det dog kan få opsættende virkning på besættelsen af stillingen. Ombudsmandens afgørelse ventes ikke de første måneder Folkeskolen«bringer DLFs synspunkt, at stillinger som den omhandlede bør besættes af ministeriet og med en pædagog Indenrigsministeriets anmodning til Københavns amtsråd om en redegørelse i sa- 133

18 gen om kulturudvalgets formand Preben Lassen, er besvaret med, at amtsrådet tager stilling til sagen, når ombudsmandens undersøgelse er tilendebragt. Adgangen til universiteterne. (fortsat fra ) Und.-minister Helge Larsen har bedt Planlægningsrådet for de højere Udddannelser om at komme med forslag til administration af en adgangsbegrænsning ved universiteterne, samtidig med at han bebuder lovforslag om ændring af gymnasielovens 8 med henblik på tilfælde, hvor kapaciteten ved et studium ikke svarer til tilgangen under fri adgang. - Amanuensis Thomas Bredsdorff, Københavns universitet, søger at påvise, at fri universitetsadgang er stokkonservativ, og foreslår, at man administrerer en eventuel adgangsbegrænsning på en måde, der modarbejder den gældende skæve sociale rekruttering Fra RUGU har samtlige medlemmer undtagen 2, afsendt en protestskrivelse til ministeren imod forslaget om ændring af gymnasielovens 8, idet ændringen forudses at ville præge gymn asie- og HF-undervisningen i uheldig, eksamensrettet retning, modarbejde igangværende bestræbelser for bredere adgang og i Øvrigt få afgørende indflydelse på udvalgets videre arbejde. Ifølge bl. a. Politiken siger und.-minister Helge Larsen i Studenterforeningen, at skrivelsen er så retorisk udformet, at han har svært ved at tage den højtideligt. Politikens leder finder, at ministerens forslag er den eneste aktuelle mulighed for at komme udenom dobbeltmorale n: fri adgang til umulige studieforhold, men ønsker på længere sigt en bevidst indsats mod den skæve rekruttering gennem økonomisk støtte til gymnasiaster og en orienterings indsats overfor hjemmene I årsberetningen for KØbenhavns universitet (afgivet pr ) har rektor Mogens Fog angrebet nedskæringerne på universitetets bevillinger netop under henvisning til den fri adgang, som gør det umuligt at indskrænke virksomheden Formanden for Dansk Magisterforening, arkivar Erik Stig Jørgensen, foreslår, at man i stedet for at indføre adgangsbegrænsning ved universiteterne afskaffer den for andre læreanstalters vedkommende, så de unge ikke som nu, rent faktisk tvinges til universiteterne Under skarpe protestreaktioner fra tilhørerlogen forelægger und.-minister Helge Larsen sit lovforslag om adgangsregulering for folketinget. Forslaget 134

19 accepteres af regeringspartierne, mens oppositionspartierne tager afstand fra det, især under henvisning til, at forslaget vil givc en generel bemyndigelse uden angivelse af fremgangsmåden ved og omfanget af kommende adgangsbegrænsninger Overfor et stigende antal protester fra HF-studerende, der føler sig usikre overfor adgangsbegrænsningens konsekvenser for netop deres gruppe, udtaler formanden for folketingets uddannelsesudvalg, Ole Samuelsen (R), at ingen politiske partier kunne drømme om i særlig grad at ville ramme HF-eleverne Formanden for Akademikernes Samarbejdsudvalg, prof. dr. phil. Bjarne Nørretranders, kræver en argumentation for en klar politik bag adgangsbegrænsningerne, eller hvis den ikke findes, da at den skabes En række organisationer af uddannelsessøgende afholder fællesdemonstrationer over hele landet imod lovforslaget om adgangsregulering Forbundsformand Anker Jørgensen, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, hævder, at lodtrækning er den eneste acceptable form for adgangsbegrænsning. Regeringens forslag går direkte ud over arbejder børnene Planlægningsrådet for de højere Uddannelser kræver i et brev til und. ministeren lovmæssig garanti imod, at ændringen i gymnasieloven kan anvendes til indførelse af generel adgangsbegrænsning. Man vil derudover lægge vægt på, at en eventuel reguleringsordning administreres af et organ, der er uafhængigt af både institution og ministerium Det meddeles, at Planlægningsrådet i sin kommende S-årsplan vil gå ind for, at man anvender 450 mill. kr. til at udbygge til fri adgangskapacitet ved videregående studier i almindelighed, hvorved rådet mener, at man kan fjerne presset på universiteterne og undgå adgangsbegrænsning ved disse Planlægningsrådets ovennævnte 5- årsplan foreligger. Gunhild Nissen. 135

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Skolen og samfundet. Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN

Skolen og samfundet. Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN Skolen og samfundet I. APRIL 1972 TIL 31. MARTS 19 73 Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN 1972. 4.4. Dagbladet. Børsen«meddeler Dansk Arbejdsgiverforenings vedtagelse om for fremtiden at gå mere aktivt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Af K. B. ANDERSEN Den 8. juni 1966 blev loven om Højere Forberedelseseksamen stadfæstet. Daværende undervisningsminister K. B. Andersen skriver om de overvejelser,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Skole og samfund. Maj 1969-1970

Skole og samfund. Maj 1969-1970 Skole og samfund 1969-1970 Maj 8.5. Undervisningsdirektør Sigurd HØjby, Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, siger til Aarhuus Stiftstidende, at direktoratet arbejder med planer om en udbygning og

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere