Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015"

Transkript

1 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015

2 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog med leverandørens medarbejdere...6 Faglige kvalitetssikring og...6 Faglige kompetencer og kvalitetsudvikling...7 Øvrige kontraktkrav til leverandør...8 Leverandørens kommentarer til rapporten...9 Bilag: Tilsynskonceptets mål, indikatorer og målemetode...10

3 3 Indledning I forlængelse af resultatet af tilsynsbesøg den 21. januar 2015 samt dialog om ny kontrakt besluttede Ballerup Kommune at gennemføre et opfølgende tilsynsbesøg hos OmsorgsPlejen. Formålet med besøget er at følge op på om anmærkninger fra det første tilsynsbesøg er blevet bragt i orden. Der henvises til rapport for tilsynsbesøg den 21. januar Tilsynet foretages på basis af det normale tilsynskoncept, som er aftalt med Ballerup Kommune. Tilsynet udføres som anmeldt tilsyn. Tilsynet vurderer ved hjælp af fire målemetoder: Det dokumenterede (den skriftlige i leverandørens ssystem) Kvalitative interviews med ydelsesmodtagere: Den brugeroplevede kvalitet Kvalitative interviews med medarbejdere samt ledelse hos leverandør Tilsynets egne observationer. Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: 1. Ingen bemærkninger 2. Få, mindre væsentlige bemærkninger 3. Enkelte væsentlige bemærkninger 4. Flere væsentlige bemærkninger Konklusionen foretages ud fra følgende ensartede vurderingsterminologi: Vurderingsskala Konklusion Målopfyldelsesgrad 1 Ingen bemærkninger % 2 Få, mindre væsentlige bemærkninger % 3 Enkelte væsentlige bemærkninger % 4 Flere væsentlige bemærkninger 0-49 % Målopfyldelsesgraden pr. fokusområde og hvert enkelt delmål herunder fremgår af vedlagte bilag. Under hvert fokusområde er det angivet hvilket datagrundlag, der er anvendt.

4 4 Tilsynets gennemførelse har gennemført besøget den 29. april kl ved konsulent Morten Friis Hein,, herefter kaldet tilsynet. Tilsynet har ved besøget; Interviewet 1 borger, hvis ægtefælle også har valgt OmsorgsPlejen. Borgeren ønskede et telefoninterview, interviewet teamleder Jeanette Mouritzen (som også er ansat i aftenvagt) og medejer Assad As-Samad (tidligere administrende direktør), foretaget egne observationer, foretaget stikprøvekontrol af den plejefaglige for 3 borgere. Resumé OmsorgsPlejen har på tidspunktet for tilsynet 7 borgere i Ballerup Kommune. I rapporten tydeliggøres opfølgningen på anmærkninger fra sidste tilsyn. Fokusområde Ingen Få, mindre Enkelte, Flere væsentlige bemærkninger væsentlige væsentlige bemærkninger bemærkninger bemærkninger Personlig pleje X Praktisk bistand Kontakt og dialog med leverandørens x medarbejdere Faglig kvalitetssikring; X Faglige kompetencer og kvalitetsudvikling X Øvrige kontraktkrav X Afrapportering af fokusområder Personlig pleje Tilsynet har ingen bemærkninger til dette fokusområde (100 % målopfyldelse). Opfølgning på sidste tilsynsbesøg:

5 5 OmsorgsPlejen oplyser, at der er blevet fulgt op på borger, hvor der ikke var overensstemmelse mellem det visiterede og de ydelser, som borgeren modtager. Tilsynet gav ved sidste tilsyn endvidere udtryk for, at det forhold at OmsorgsPlejen havde ansat en medarbejder alene til det formål at vedkommende kunne levere hjælp til sin egen far, ikke var i overensstemmelse med god faglig standard og forventninger til professionalisme. OmsorgsPlejen oplyser, at de ikke har ændret på tilrettelæggelsen af opgaveløsningen overfor borgeren, idet de oplever det som både professionelt og fagligt forsvarligt. Borgerens situation er skrøbelig og set fra deres perspektiv har denne konstruktion været forudsætningen for at pågældende borger vil tage i mod hjælp. Tilsynet oplyser OmsorgsPlejen om, at Servicelovens 94 giver mulighed for at borgeren selv kan vælge hjælper, hvilket netop er til for at håndtere situationer som denne. OmsorgsPlejen henviser endvidere til, at de ikke finder belæg for, at deres praksis er i uoverensstemmelse med gældende lovgivning, direktiver og kommunens kvalitetsstandarder. Tilsynet oplyser, at det handler om en vurdering af om leverandøren med denne praksis udviser ansvarlighed i sin udførelse jf. Ballerup Kommunes kvalitetsstandard (jf. afsnit om Kvalitet i udførelsen). Da tilsynet ikke kan gå ind i konkrete vurderinger af borgersager opfordres myndigheden til at gå i dialog med leverandøren om en vurdering af den konkrete sag. Tilsynet har interviewet 1 borger, hvis ægtefælle også modtager hjælp til personlig pleje. Borgeren og ægtefællen modtager hjælp til bad en gang ugentligt. Borgeren oplyser, at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen og at de oplever, at det er den samme hjælper som kommer. Herudover har ægtefællen frem til 13. april 2015 været visteret til 3 daglige besøg. Se bemærkninger i afsnit om Kontakt og dialog med leverandørens medarbejdere. Tilsynet beder specifikt ledelsen om at redegøre for, hvordan OmsorgsPlejen arbejder ud fra en aktiverende/rehabiliterende tilgang jf. kontrakt og kvalitetsstandard. Det oplyses, at enkelte medarbejdere har deltaget i kompetenceudvikling indenfor rehabilitering i nogle af de andre kommuner, hvor OmsorgsPlejen er godkendt. Det oplyses endvidere, at de ved nye borgere taler om, hvad de skal gøre for at borgeren

6 6 selv deltager. Tilsynet konstaterer, at plejeplan og køreliste (se Dokumentation) ikke beskriver, hvordan opgaver skal udføres med et rehabiliterende sigte. OmsorgsPlejen oplyser, at de som led i deres egenkontrol har gennemført en brugertilfredsundersøgelse i april måned som tilsynet får forelagt resultatet af. 5 borgere har svaret på et mindre antal spørgsmål og giver alle udtryk for, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten og udførelsen af plejen. OmsorgsPlejen giver i den forbindelse udtryk for, at de ikke finder tilsynets anmærkninger for kritiske, idet de kan dokumentere, at ingen borgere er utilfredse. Tilsynet understreger i den sammenhæng, at kvalitet skal ses i flere perspektiver og således også handler om, at OmsorgsPlejen skal leve op til de fastlagte standarder og levere i overensstemmelse med de fastsatte mål for plejen. Tilsynet vurderer ud fra sin dialog med borgeren samt den plejefaglige, at de leverede ydelser overholder de overordnede rammer og krav i Ballerup Kommunes kvalitetsstandard. Praktisk bistand Tilsynet har ikke interviewet borgere som modtager hjælp til praktisk bistand. Opfølgning på sidste tilsynsbesøg: Tilsynet havde få, mindre væsentlige bemærkninger grundet uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp. OmsorgsPlejen oplyser, at pågældende borger får hjælp til støvaftørring men medgiver, at dette ikke fremgik af den køreliste/den plejefaglige generelt. Kontakt og dialog med leverandørens medarbejdere Tilsynet har få, mindre væsentlige bemærkninger til dette fokusområde (87 % målopfyldelse) Den interviewede borger giver udtryk for, at de har en god dialog med den faste hjælper som kommer og leverer det ugentlige bad. Derudover giver borgeren udtryk for, at han var utilfreds med personalets udførelse af de 3 daglige besøg til ægtefællen som blev afvisiteret den 13. april. Borgeren oplyste, at der var flere tilfælde af, at medarbejderne ikke kunne fremvise ID med billede, når han om aftenen efterspurgte det. Det skabte ifølge borgeren utilfredsstillende situationer, hvilket bevirkede at han ønskede hjælpen stoppet. Borgeren fortæller: Jeg oplevede det flere gange at de ikke havde ID med.. en gang stak medarbejderen fingrene i ørerne og rakte tunge..det kan man simpelthen ikke tillade sig....

7 7 OmsorgsPlejen oplyser, at der har været et enkelt tilfælde, hvor en ny medarbejder (sin første vagt) kom ud til borgeren uden ID-kort, da det ikke var udarbejdet endnu. Dette blev håndteret over telefonen af teamlederen. OmsorgsPlejen oplyser, at ægteparret har været i en sårbar situation og at der har været tæt kontakt med pårørende. Der er i perioden fra opstart 13/2 frem til 7/4 ikke i journalen. Det fremgår af journalen den 7/4, at borger har ændret adfærd og har afvist besøg to gange og ikke ønsket bad. Datoer fremgår ikke - OmsorgsPlejen oplyser efterfølgende, at der er tale om den 5 og 6/4. Hertil kommer, at en ikke fremgår i journalen hos ægtefællen som ydelserne reelt er visiteret til. Faglige kvalitetssikring og Tilsynet har enkelte, væsentlige bemærkninger til dette fokusområde (60 % målopfyldelse). Opfølgning på seneste tilsyn: Tilsynets konklusion ved sidste tilsyn var, at OmsorgsPlejens sstandard ikke er tilfredsstillende. Tilsynet har, baseret på gennemgang af den plejefaglige for 3 borgere, fortsat enkelte, væsentlige anmærkninger til den faglige. Dette knytter sig til mangelfulde plejeplaner og sporadisk af borgerens behov og tilstand i journalen. Det fremgår endvidere ikke, hvilken medarbejder som har foretaget en (fx med initialer). Tilsynet konstaterer, at OmsorgsPlejen siden sidste tilsyn har arbejdet på at dokumentere sin fremgangsmåde for kvalitetssikring og. Tilsynet vurderer, at den grundlæggende udfordring for OmsorgsPlejen er, at der arbejdes med en to-strenget. Der arbejdes primært ud fra deres eget IT system Cura Cloud, hvor medarbejderne via deres mobiltelefon får adgang til køreliste, og kan skrive korte beskeder mv. Kørelisterne er det centrale arbejdsredskab for faste medarbejdere og afløsere, hvor alle informationer er samlet. Medarbejderne kan via Cura Cloud sende beskeder ind til teamleder som samles og prioriteres i intern log fil. Derudover anvender teamleder kommunens Omsorgssystem, hvor teamleder skal registrere alle relevante oplysninger. Tilsynet oplever ikke, at kommunens omsorgssystem er blevet et integreret arbejdsredskab i hverdagen, hvilket gør det vanskeligt at kunne leve om til kommunens krav til anvendelse.

8 8 Tilsynet konstaterer fortsat, at det ikke af plejeplan/køreliste fremgår, hvorledes borger inddrages i ydelserne mhp. at bevare sin egenomsorgskapacitet (jf. kvalitetsstandard). Tilsynet konstaterer, at der for de stikprøvegennemgåede er overensstemmelse mellem visiteret og disponeret tid på kørelisten. Faglige kompetencer og kvalitetsudvikling Tilsynet har ingen bemærkninger til dette fokusområde. Opfølgning på sidste tilsynsbesøg: OmsorgsPlejen har udarbejdet de manglende instrukser. Tilsynet konstaterer således, at der er udarbejdet instrukser i overensstemmelse med kontrakten. Tilsynets vurdererede, at der var behov for at skabe mere struktur omkring medarbejdernes dialog og videregivelse af oplysninger om borgerne samt skabe rammer omkring faglig dialog og sparring generelt. OmsorgsPlejen oplyste, at det er besluttet at samle hele forretningen på én adresse i Brøndby, hvilket snarest vil ske. Det betyder, at teamlederen vil være på den lokalitet, hvor medarbejderne møder ind om borgeren og afslutter dagen. Formålet er bl.a. at styrke den daglige ledelse og sparring med medarbejderne. Ledelsen oplyste, at de forrige uge havde afholdt personalemøde for de knap 30 medarbejdere i OmsorgsPlejen. Øvrige kontraktkrav til leverandør Tilsynet har få, mindre væsentlige bemærkninger til dette fokusområde (83 % målopfyldelse). Tilsynet får forelagt beskrivelse af, hvordan OmsorgsPlejen sikrer tilbagemeldingspligten via medarbejdernes beskeder i Cura Cloud og systematikken i den interne log fil. Tilsynet får forelagt beskrivelse af egenkontrolprocedurer, som bl.a. omfatter: brugertilfredshedsundersøgelse 1 gang årligt; stikprøvekontrol af teamleder hver 2. uge (vedkommende er også ansat som aftenvagt); Intern logfil, hvor teamleder skriver alle væsentlige hændelser. Morten Friis Hein 6. maj 2015

9 9 Leverandørens kommentarer til rapporten.

10 10 Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Ballerup Kommune: OmsorgsPlejen ApS Måleområde, indikatorer og målemetode MÅLEMETODE MÅLEOMRÅDER VURDERINGSSKALA SUPPLERENDE BESKRIVELSE Opfyldt Delvist Ikke Ikke Tilsynets uddybende observationer opfyldt opfyldt relevant Interviews borgere Interviews borgere Mål 1 Personlig pleje Borgerne oplever at de leverede ydelser er i overensstemmelse med de bevilgede ydelser Borgerne er tilfredse med kvaliteten af den personlige pleje, de modtager 100 % målopfyldelse = Få, mindre væsentlige bemærkninger 1 point Borgeren oplyser, at han og ægtefællen får den hjælp de er visiteret til (De er begge pt. visiteret til et ugentligt bad). 1 point DO: De kommer som aftalt mellem kl. 11 og 12 hver onsdag Det er den samme som kommer det er jeg godt tilfreds med. Interviews borgere Borgerne oplever at plejen er tilrettelagt, så borgeren inddrages og bruger egne ressourcer IR Borgeren og ægtefællen får alene hjælp til bad. Borger synes ikke spørgsmålet er relevant. Interviews borgere Borgerne oplever, at 1 point Borger har ingen bemærkninger.

11 11 MÅLEMETODE MÅLEOMRÅDER VURDERINGSSKALA SUPPLERENDE BESKRIVELSE Opfyldt Delvist Ikke Ikke Tilsynets uddybende observationer opfyldt opfyldt relevant Tilsynets observation leverandøren øger ydelsens omfang/leverer supplerende ydelser ved akutte behov De leverede ydelser overholder rammer og krav i kvalitetsstandarden Mål 2 Praktisk bistand 1 point Tilsynet har ikke interviewet borgere som modtager hjælp til praktisk bistand. Mål 3 Kontakt og dialog med leverandørens medarbejdere 87 % målopfyldelse = Få, mindre væsentlige bemærkninger. Interviews borgere Borgerne oplever, at 0,5 Borgeren var ikke tilfreds med personalets udførelse af de 3 daglige besøg som medarbejdere udviser point blev afvisiteret den 13. april: De kom 3 gange om dagen for at se til min respekt for deres kone Jeg bad om ID hver gang de kom om aftenen og hvis de ikke havde ID personlige ønsker, vaner med afviste jeg at lukke op..jeg oplevede det flere gange at de ikke havde ID og livsstil med.. en gang stak medarbejderen fingrene i ørerne og rakte tunge..det kan man simpelthen ikke tillade sig. Det var et meget utilfredsstillende forløb. Borger har ikke bemærkninger ift. måde det ugentlige bad leveres på. Interviews borgere Borgerne oplever at have 1 point Borger oplever en god dialog med den medarbejder som kommer og leverer

12 12 Interviews borgere Interviews borgere en god dialog med medarbejderne i hverdagen Borgerne kender deres mulighed for at bytte ydelser Borgerne er tilfredse med deres kontakt til leverandør i fht. henvendelser om ændringer i hjælp, aflysning og lignende Mål 4 Faglig kvalitetssikring det ugentlige bad. 1 point Borgeren oplyser, at han ikke oplever muligheden som relevant at bytte det ugentlige bad. 1 point Borgeren har ingen bemærkninger. 60 % målopfyldelse = Enkelte væsentlige bemærkninger Audit plejefaglig Der foreligger en 3 x 0,5 Der foreligger plejeplan på alle borgere. For to borgere er plejeplanen oprettet plejeplan, som = 1, 5 hhv. 35 dage og 31 dage efter opstart af borger. fyldestgørende beskriver hvilke ydelser, borgeren modtager og hvordan de leveres point Tilsynet vurderer, at plejeplanerne i Care for de 3 borgere er mangelfulde og primært beskriver, hvilke ydelser borgerne modtager. 2 plejeplaner er ikke opdateret ift. det som leveres. Medarbejdernes kørelister er det primære redskab og beskriver ret udførligt, hvad der skal leveres. Audit plejefaglig Der er overensstemmelse mellem bevilgede ydelser og planlagte ydelser 3 point Tilsynet ser køreliste (planlagte ydelser), hvor der er overensstemmelse med de visiterede ydelser. Audit plejefaglig Der foreligger 3 point Tilsynet får forelagt log-fil, hvor teamlederen samler alle relevante

13 13, hvis informationer, herunder oplysninger om indsatser der ikke er leveret, ydelser planlagte ydelser er der er leveret uden at være visiteret og omfanget af fleksibel hjemmehjælp jf. flyttet/aflyst, evt. byttede kvalitetsstandard. ydelser Audit plejefaglig Der foretages løbende 3 x 0 Tilsynet gennemgår Journalen for de 3 borgere og konstaterer: Interviews medarbejdere i form af journalnotater af såvel akut som varig udvikling i borgers behov samt andre relevante forhold, der har betydning for ydelsens levering, indhold og omfang point = 0 point At der hos den ene borger ingen journalnotater er dokumenteret siden borgerens opstart 18/2. Der er tale om ægtefællen til den interviewede borger. At der hos den interviewede borger som tidligere omtalt fremgår to journalnotater som ret beset vedrørende leveringen af ydelser til ægtefællen At der hos en borger, hvor OmsorgsPlejen kommer 7 gange i døgnet, er udarbejdet 4 journalnotater siden 1/2. Sammenfattende er det vurderingen, at ikke lever op til kontraktens krav til. Audit plejefaglig Leverandør indberetter 3 IR: Kan grundet manglende ikke konstatere om dette sker. ændringer i borgers behov til myndighed Audit plejefaglig Der foreligger APV for alle 1 point 1x0,5 1 x 0 Hos 1 borger fremgår ingen APV. Hos en anden borger er den mangelfuld ift. borgere og deres hjem point point bl.a. forflytning. Fremgangsmåde for forflytning er beskrevet i plejeplan. Skriftlig / interviews ledelse Mål 5 Faglige kompetencer og kvalitetsudvikling Personale opfylder kvalitetsstandardens krav til faglige kompetencer 100 % målopfyldelse = Ingen bemærkninger 1 point Teamleder oplyser, at alt fast personale har en sundhedsfaglig uddannelse.

14 14 Skriftlig / interviews ledelse Interviews medarbejdere/ledels e Interviews medarbejdere/ledels e Interviews medarbejdere / ledelse Der er udarbejdet dækkende skriftlige, faglige instrukser (hjertestop, brand, respirationsstop,medicin, hygiejne, dødsfald, magtanvendelse, utilsigtede hændelser mv.) Medarbejderne udviser kendskab til faglige instrukser og kvalitetsstandardens indhold Medarbejderne får den nødvendige instruktion og sparring i hverdagen i forhold til deres opgaveløsning Medarbejderne oplever, at der bliver fulgt op på deres videregivelse af information om udvikling i borgers behov og andre forhold, der har betydning for ydelsers levering, omfang, indhold, mv. 1 point Tilsynet får forelagt mappe med alle relevante faglige instrukser. 1 Tilsynet interviewer ikke medarbejdere. 1 1

15 15 Interviews/ledelse Interviews ledelse og tilsynets observation Interviews ledelse og tilsynets observation Interviews ledelse og tilsynets observation Der sker den nødvendige koordination og dialog med andre involverede (f.eks. visitation, træning, hjælpemidler) omkring borgerens samlede situation Mål 6 Øvrige kontraktkrav til leverandør Leverandør foretager egenkontrol i ht. kontraktens krav (afsnit 5.1 og 5.4) Leverandør foretager afvigelsesrapportering i ht. kontraktens krav (afsnit 5.1 og 5.4) Leverandør foretager sikker opbevaring af data om borgere samt nøgler til borgeres hjem 1 point Teamlederen oplyser, at hun er ansvarlig for koordinering og dialog og oplever det fungerer fint. 100 % målopfyldelse = Ingen bemærkninger 1 point Tilsynet får forelagt procedure for egenkontrol. 1 point Medarbejdere giver besked via mobiltelefon/cura Cloud. Oplysninger samles i intern logfil. 1 point Nøgler opbevares i Brøndby som Tilsynet ikke har besøgt.

Tilsyn Tryghedsplejen. 12. januar 2014

Tilsyn Tryghedsplejen. 12. januar 2014 Tilsyn Tryghedsplejen 12. januar 2014 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk bistand... 6 Kontakt og dialog med leverandørens

Læs mere

Tilsyn P. Obel Hjemmepleje. 23. januar 2015

Tilsyn P. Obel Hjemmepleje. 23. januar 2015 Tilsyn P. Obel Hjemmepleje 23. januar 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk bistand... 5 Kontakt og dialog med

Læs mere

Tilsyn Jasmin Hjemmepleje service. 19. januar 2015

Tilsyn Jasmin Hjemmepleje service. 19. januar 2015 Tilsyn Jasmin Hjemmepleje service 19. januar 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk bistand... 5 Kontakt og dialog

Læs mere

Tilsyn Ballerup Kommunes Hjemmepleje. 28. og 29. januar 2015

Tilsyn Ballerup Kommunes Hjemmepleje. 28. og 29. januar 2015 Tilsyn Ballerup Kommunes Hjemmepleje 28. og 29. januar 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk bistand... 5 Kontakt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 1. 7. maj og 13. maj 2015

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 1. 7. maj og 13. maj 2015 Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 1 7. maj og 13. maj 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Genoptræning efter servicelovens 86,1...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013 Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven 22. august 2013 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk hjælp rengøring... 4 Praktisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 2. 16. april, 20. april og 13. maj 2015

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 2. 16. april, 20. april og 13. maj 2015 Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 2 16. april, 20. april og 13. maj 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Genoptræning efter servicelovens

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 3. 7. og 13. april 2015

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 3. 7. og 13. april 2015 Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 3 7. og 13. april 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Genoptræning efter servicelovens 86,1...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely. 29. oktober 2014

Uanmeldt tilsyn Egely. 29. oktober 2014 Uanmeldt tilsyn Egely 29. oktober 2014 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk hjælp rengøring... 5 Praktisk hjælp tøjvask...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt fagligt tilsyn i Hjemmeplejen kommunalt og hos de private leverandører. Dragør Kommune

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt fagligt tilsyn i Hjemmeplejen kommunalt og hos de private leverandører. Dragør Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt fagligt tilsyn i Hjemmeplejen kommunalt og hos de private leverandører Dragør Kommune 2014 Indhold Fakta om tilsynet... 3 Formål med tilsyn... 5 Konklusion... 5 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Tilfredsstillende Ikke. Tilfredsstillende Ikke

Tilfredsstillende Ikke. Tilfredsstillende Ikke Dragør Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt fagligt tilsyn hos kommunal og privat leverandør Bilag Borgere og pårørende, kommunal leverandør 9 borgere er interviewet og 3 pårørende 1. 83 Personlig

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Dansk Ældrepleje Dato for tilsynsbesøg: 13.03.14 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:10.00-12.00 Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade August 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Boffen Hvidovregade.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Solkystens rengøring og pleje ApS Dato for tilsynsbesøg: 24. februar 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15. Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 09.09.2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8.30-9.30 Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ 5-7 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 5. september - d.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Plejehjem Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010... 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder...

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere