HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse, 500 kr. s nedsættelsen for visse persongrupper m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2005, som bl.a. ændret ved 4 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006 og lov nr. 88 af 30. januar 2007 foretages følgende ændringer: 1. I 25, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.: En ægtefælle, der modtager hjælp efter 25, stk. 1-3, og som har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption efter 13, stk. 4, nr. 4, omfattes ikke af nedsættelsen med 500 kr. 2. I 25, stk. 7, indsættes efter social pension : eller uddannelsesstøtte efter lov om statens uddannelsesstøtte b, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Den øvre grænse for den samlede hjælp omfatter ikke 1) ægtepar og samlevende, der modtager hjælp efter 26, stk. 2 og 3, og integrationslovens 27, stk. 2, 2. pkt., og 2) personer, der har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption. 4. I 25 c, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: Den øvre grænse for nedsættelse af hjælp for gifte tilsammen gælder tillige, hvis det alene er den ene ægtefælle, der er omfattet af den øvre grænse for hjælp efter 25 b, stk , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Hvis en person, der modtager kontanthjælp, er gift med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse, nedsættes kontanthjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. 25, stk. 12 og I 31, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter starthjælp, : og personer, der har fået nedsat kontanthjælpen efter 26, stk. 2 eller 3,.

2 2 Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. 1, nr. 5, har dog først virkning fra den 1. januar 2008 for gifte, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Såfremt hjælpen til den ene eller begge ægtefæller i perioden 1. juli 2007 til 1. januar 2008 ophører og efterfølgende ydes igen på baggrund af en ny ændring i ansøgerens forhold, jf. 11, stk. 1, nr. 1, har 1, nr. 5, dog virkning fra tidspunktet, hvor hjælpen ydes igen. Almindelige bemærkninger Indledning På enkelte punkter har der vist sig behov for at justere reglerne om beregningen af kontanthjælp. Det skal bl.a. sikres, at kontanthjælpsreglerne ikke modvirker, at et barn får mulighed for at være sammen med mindst den ene af forældrene i barselsperioden, ligesom det skal sikres, at reglerne om nedsættelse af hjælpen ikke modvirker incitamentet til at tage en SUberettigende uddannelse. Visse af de regler i lov om aktiv socialpolitik, der med dette lovforslag foreslås ændret, finder tillige anvendelse ved afgørelser om hjælp til udlændinge efter integrationsloven. Der er nærmere redegjort herfor i forbindelse med de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Forslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende elementer: 1. Alle, der modtager hjælp under barsel, undtages fra 500 kr. s nedsættelsen og loftet. 2. SU-modtagere, der er gift med en kontanthjælpsmodtager, undtages fra 500 kr. s nedsættelsen. 3. Ændret fordeling af hjælp til gifte, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og den anden starthjælp. 4. Forhøjelse af det fradragsfrie beløb for kontanthjælpsmodtagere, der er gift eller samlevende med en starthjælpsmodtager. Ad 1. Alle på barsel undtages fra 500 kr. s nedsættelsen og loftet Efter gældende regler kan man fortsat modtage hjælp, mens man er på barsel. Gifte kontanthjælpsmodtagere på barsel modtager i dag forskellig ydelse, alt efter om de går på barsel før eller efter, de bliver omfattet af 500 kr. s nedsættelsen og loftet for den samlede hjælp efter 6 måneder. Gifte og ugifte kontanthjælpsmodtagere modtager forskellige ydelser alt efter, om de omfattes af loftet for den samlede hjælp før eller efter, de går på barsel.

3 Kontanthjælpsmodtagere, der allerede er omfattet af loftet, når de går på barsel, er efter gældende regler fortsat omfattet af loftet under hele barslen. Kontanthjælpsmodtagere, der ikke er omfattet af loftet inden barsel, er undtaget fra loftet under barsel. For barslende gælder der dog særlige forhold. Barslen skal være med til at sikre, at barnet får mulighed for at være sammen med den ene af forældrene i barselsperioden. Derfor bør kontanthjælpsreglerne ikke være indrettet sådan, at barslende kontanthjælpsmodtagere tilskyndes til at arbejde under deres barsel for dermed at bringe sig fri af loftet. Det foreslås derfor at undtage alle kontanthjælpsmodtagere, der går på barsel, fra loftet over den samlede hjælp til kontanthjælpsmodtagere, uanset om barslen indtræffer før eller efter, at den barslende er blevet omfattet af loftet for den samlede hjælp. I forlængelse heraf foreslås det tillige at undtage gifte barslende, som modtager kontanthjælp, fra den såkaldte 500 kr. s nedsættelse, der indtræder, når en af ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder. Efter gældende regler nedsættes hjælpen til kontanthjælpsægtepar med 500 kr. for hver person, når den ene af ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i 6 måneder og modtager hjælpen med satsen for de over 25-årige. Efter forslaget vil der alene ske nedsættelse med 1 x 500 kr. i den periode, hvor den ene ægtefælle har fravær pga. barsel, hvis den anden ægtefælle selv bliver omfattet af 500 kr. s nedsættelsen Undtagelsen fra loftet og 500 kr. s nedsættelsen sker så længe personerne har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption. Desuden præciseres kontanthjælpsloftets beregningsregler, så det klart fremgår, hvordan nedsættelsen, som følge af at loftet overstiges, rent teknisk skal beregnes, når kun den ene ægtefælle omfattes heraf. Det vil gøre det nemmere for kommunerne at beregne kontanthjælpen. Efter integrationsloven gælder reglerne om den øvre grænse (loft) for hjælp i lov om aktiv socialpolitik tilsvarende for modtagere af introduktionsydelse. Den foreslåede ændrede beregning vil derfor også gælde for disse par. Personer, der modtager starthjælp og introduktionsydelse, vil på grund af størrelsen af ydelserne normalt ikke blive berørt af loftet, og den foreslåede ændring har derfor i praksis ikke betydning for sådanne personer. Ad 2. Gifte SU-modtagere undtages fra 500 kr. s nedsættelsen. Efter gældende regler får ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp, nedsat hjælpen med 500 kr. for hver person, når en af

4 ægtefællerne har modtaget hjælp i 6 måneder. I det omfang nedsættelsen ikke kan ske hos den ene ægtefælle, sker nedsættelsen hos den anden. Dette betyder, at en kontanthjælpsmodtager, der er gift med en SU-modtager, får nedsat sin kontanthjælp med 2 x 500 kr., når personen har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder. Dette gælder dog ikke kontanthjælpsmodtagere på satsen for de under 25-årige. For at reglerne ikke skal modvirke, at kontanthjælpsmodtagere går i gang med en SU-berettigende uddannelse, foreslås det, at gifte SU-modtagere undtages fra nedsættelsen således, at hjælpen efter 6 måneder alene nedsættes med 1 x 500 kr. hos den ægtefælle, der modtager kontanthjælp. Undtagelsen fra nedsættelsen sker, så længe ægtefællen modtager SU. Ad 3. Ændret fordeling af hjælp til gifte, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse Efter gældende regler i lov om aktiv socialpolitik vil en modtager af starthjælp, der er gift med en kontanthjælpsmodtager, få nedsat sin hjælp, så de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen til én person, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp. Denne fordeling af hjælpen til ægteparret betyder i praksis, at den ægtefælle, der modtager starthjælp, stort set ikke får udbetalt nogen ydelse. Det betyder, at der ikke som led i en sanktion efter loven kan trækkes i hjælpen hos den ægtefælle, der ikke får udbetalt hjælp, f.eks. når denne ægtefælle udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Det foreslås, at fordelingen af den samlede hjælp til ægteparret ændres, så nedsættelsen sker i kontanthjælpen i stedet for i starthjælpen. Forslaget betyder, at den samlede hjælp til parret fordeles mellem ægtefællerne, så begge ægtefæller kan modtage hjælp. Med forslaget sker der dermed en ligestilling af gifte og samlevende. Forslaget har desuden den konsekvens, at det bliver muligt at nedsætte hjælpen helt eller delvist hos begge ægtefæller ved manglende rådighed. Efter integrationsloven gælder reglerne i lov om aktiv socialpolitik om fordeling af hjælp til ægtepar tilsvarende for ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager introduktionsydelse, og den anden ægtefælle modtager kontanthjælp. Den foreslåede ændrede fordeling af den samlede hjælp til ægtepar omfatter derfor også fordelingen af hjælp til disse ægtepar. Fordelingen af den samlede hjælp til ægteparret ændres, så nedsættelsen sker i kontanthjælpen i stedet for i introduktionsydelsen. Ad 4. Forhøjelse af det fradragsfrie beløb for kontanthjælpsmodtagere, der er gift eller samlevende med en starthjælpsmodtager eller en modtager af introduktionsydelse.

5 Efter gældende regler får gifte eller samlevende, hvor den ene er kontanthjælpsmodtager. og den anden modtager starthjælp, nedsat den samlede hjælp, så de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. nærmere under pkt. 3 ovenfor. Dermed får disse par stor set den samme hjælp som par, hvor begge er starthjælpsmodtagere. På trods heraf er der forskel på størrelsen af det fradragsfrie beløb pr. udført arbejdstime. På den baggrund foreslås det, at kontanthjælpsmodtagere, der er gift eller samlevende med starthjælpsmodtagere, også bliver berettiget til et fradragsfrit beløb på 31,68 kr. pr. udført arbejdstime, så de ligestilles økonomisk med par, hvor begge modtager starthjælp og har dermed også har det samme incitament til at tage arbejde. Efter integrationsloven gælder reglerne i lov om aktiv socialpolitik om arbejdsindtægter mv. tilsvarende for udlændinge, der modtager introduktionsydelse. Den foreslåede forhøjelse af det fradragsfrie beløb pr. udført arbejdstime omfatter derfor også ægtepar og samlevende, hvor den ene modtager kontanthjælp, og den anden modtager introduktionsydelse. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Ad 1. Alle på barsel undtages fra 500 kr. s nedsættelsen og loftet Der skønnes at være 1150 helårspersoner (gifte, samlevende eller enlige), der er på barsel og som efter gældende regler omfattes af loftet. Efter gældende regler nedsættes boligstøtten i gennemsnit med ca. 600 kr. om måneden. Hvis personerne ikke omfattes af loftet, bliver der en årlig merudgift til boligstøtte på 8,3 mio. kr. Der skønnes at være gifte helårspersoner, som efter forslaget ikke længere får nedsat hjælpen med hver 566 kr. (2007 pl) om måneden, svarende til en årlig merudgift til kontanthjælp på 6,8 mio. kr. Som følge af indtægtsfremgangen vil de berørte personer få mindre i boligstøtte, svarende til en årlig offentlig mindreudgift til boligstøtte på ca. 1,5 mio. kr. Ad 2. Gifte SU-modtagere undtages fra 500 kr. s nedsættelsen. Der er ca. 300 kontanthjælpsmodtagere, der er gift med en SU-modtager. Undtages de fra nedsættelsen på 566 kr., bliver der en årlig merudgift til kontanthjælp på ca. 2 mio. kr. Som følge af indtægtsfremgangen vil de få mindre i boligstøtte, svarende til en årlig offentlig mindreudgift til boligstøtte på ca. 0,4 mio. kr.

6 Ad 3. Ændret fordeling af den samlede hjælp til gifte, hvor den ene modtager kontanthjælp og den anden starthjælp. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Ad 4. Forhøjelse af det fradragsfrie beløb for kontanthjælpsmodtagere, der er gift eller samlevende med en starthjælpsmodtager/modtager af introduktionsydelse Der er ca. 500 helårspersoner på kontanthjælp, der er gift med en person på starthjælp eller introduktionsydelse. Ca. 35 af de 500 personer har lønarbejde og har i gennemsnit ca. 60 timer om måneden. De får med forslaget et fradragsfrit beløb på 31,68 i stedet for 13,00 kr. pr. arbejdstime, svarende til en merudgift på 18,68 kr. pr. time. Forslaget medfører herefter en årlig merudgift til kontanthjælp på ca. 0,5 mio. kr. Som følge af indtægtsfremgangen vil de få mindre i boligstøtte, svarende til en årlig offentlig mindreudgift til boligstøtte på ca. 0,1 mio. kr. Da alle forslagene med økonomiske konsekvenser træder i kraft pr. 1. juli 2007 er der halvårsvirkning i Kommunerne finansierer 50 procent af udgifterne til boligstøtte og 59 procent af udgifterne til kontanthjælp. Kommunernes finansieringsandel på 59 procent er beregnet på grundlag af en forudsætning om, at 20 procent af de berørte helårspersoner er aktiverede, og 80 procent er på passiv hjælp. Samlede økonomiske konsekvenser af forslag 1-4 (2007 pl) Merudgifter til kontanthjælp mio. kr. mio. kr. mio.kr. mio.kr Forslag 1 (barsel) 3,4 6,8 6,8 6,8 Forslag 2 (gift med stud.) 1,0 2,0 2,0 2,0 Forslag 3 (ændret fordeling) 0,0 0,0 0,0 0,0 Forslag 4 (gift m. starthj.mdt.) 0,3 0,5 0,5 0,5 i alt 4,7 9,3 9,3 9,3 statens andel 1,9 3,8 3,8 3,8 Kommunens andel 2,7 5,5 5,5 5,5 Merudgifter til boligstøtte Forslag 1 (barsel) 3,4 6,8 6,8 6,8 Forslag 2 (gift med stud.) -0,2-0,4-0,4-0,4 Forslag 3 (ændret fordeling) 0,0 0,0 0,0 0,0 Forslag 4 (gift m. starthj.mdt.) -0,1-0,1-0,1-0,1 i alt 3,1 6,3 6,3 6,3 statens andel 1,6 3,2 3,2 3,2 kommunens andel 1,6 3,2 3,2 3,2 Statens andel i alt 3,5 7,0 7,0 7,0 kommunens andel i alt 4,3 8,7 8,7 8,7 Samlede offentlige 7,8 15,7 15,7 15,7

7 merudgifter Udgifter til kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien, mens udgifter til boligstøtte er omfattet af DUT. De økonomiske konsekvenser af forslagene skal forhandles med de kommunale parter. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget har ingen administrative konsekvenser for det offentlige. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Høring Forslaget har været sendt til høring i: Advokatrådet, Amnesty International, Ankestyrelsen, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Beskæftigelsesrådet, Center for ligestilling af Handicappede, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Røde Kors, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Regioner, Datatilsynet, De Samvirkende Invalideorganisationer, Den Sociale Sikringsstyrelse, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og rådgivningscenteret om Racediskrimination, Familieministeriet, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af statsautoriserede Revisorer, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, KL, KMD, Kommunernes Revision, Kristelig Fagbevægelse, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Retssikkerhedsfonden, Revisionsselskabet af 1/ , Rigsrevisionen, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Socialministeriet, SUstyrelsen, Undervisningsministeriet, UNHCR samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Sammenfattende skema

8 Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/- mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Staten: 2007: 3,5 mio. kr. 2008: 7,0 mio. kr. 2009: 7,0 mio. kr. 2010: 7,0 mio. kr. Kommunerne: 2007: 4,4 mio. kr. 2008: 8,7 mio. kr. 2009: 8,7 mio. kr. 2010: 8,7 mio. kr. Regioner: Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter gældende regler bliver gifte barslende, der modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr.1 eller 2, stk. 2 og 3, omfattet af 500 kr. s nedsættelsen, hvis den barslende eller ægtefællen inden barslen har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder. Hjælpen nedsættes med 500 kr. for hver ægtefælle, altså 2 x 500 kr. (2 x 566 kr. i PL2007) Det foreslås, at gifte på barsel helt undtages fra 500 kr. s nedsættelsen i barselsperioden, uanset om den barslende er omfattet af nedsættelsen inden barslen eller ej. I perioder, hvor den ene ægtefælle ikke har pligt til at stå til

9 rådighed for arbejdsmarkedet ved graviditet, barsel og adoption efter lovens 13, stk. 4, nr. 4, nedsættes ægteparrets hjælp således alene med 1 x 500 kr., hvis den anden ægtefælle har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende måneder. Til nr. 2 Efter gældende regler får en kontanthjælpsmodtager, der modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr.1 eller 2, stk. 2 og 3, og som er gift med en SUmodtager, nedsat sin kontanthjælp med 2 x 500 kr., når personen har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder. Det foreslås, at kontanthjælpsmodtageren alene får nedsat sin hjælp med 1 x 500 kr. i måneder, hvor ægtefællen modtager uddannelsesstøtte efter SUloven. Uddannelsesstøtte efter SU-loven kan modtages i form af stipendium, ph.d-stipendium, studielån eller slutlån, herunder stipendium, der gives som tillæg og supplerende stipendium og studielån. Til nr. 3 Efter gældende regler er kontanthjælpsmodtagere, der allerede er omfattet af loftet, når de går på barsel, fortsat omfattet af loftet under hele barslen. Det foreslås, at loftet ikke gælder for personer, der på grund af graviditet, barsel og adoption ikke har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Efter 13, stk. 4, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik og 25, stk. 4, nr. 4, i integrationsloven har modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Efter integrationslovens gælder reglerne i 25 b i lov om aktiv socialpolitik tilsvarende for personer, der modtager introduktionsydelse. Der henvises nærmere til de almindelige bemærkninger ad 1. Til nr. 4 Det fremgår ikke med tilstrækkelig klarhed af de gældende regler, hvordan kontanthjælpsloftet rent teknisk beregnes, når det alene er den ene ægtefælle, der omfattes af loftet. Det foreslås, at den øvre grænse for nedsættelsen af hjælp efter 25 c, stk. 2, 1. pkt. for gifte tilsammen som i 2007 udgør kr. pr. måned også gælder, hvis det alene er den ene ægtefælle, der er omfattet af den øvre grænse for hjælp efter 25 b, stk. 1. Det gælder f.eks., hvis den ene af ægtefællerne er på barsel. Til nr. 5 Efter gældende regler vil en modtager af starthjælp, der er gift med en kontanthjælpsmodtager, få nedsat sin starthjælp, så de to forsørgelsesydelser

10 sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp. Efter integrationslovens 27, stk. 2, gælder reglerne i 26, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik tilsvarende for modtagere af introduktionsydelse. Der henvises nærmere til de almindelige bemærkninger ad 3. Det foreslås, at nedsættelsen i stedet sker i kontanthjælpen, svarende til de regler, der gælder for samlevende, jf. lovens 26, stk. 3. Til nr. 6 For kontanthjælpsmodtagere, der er gift med en starthjælpsmodtager, beregnes efter lovens 31 et fradragsfrit beløb på 13 kr. pr. udført arbejdstime (2007 pl) ved fradrag for arbejdsindtægter og indtægter fra beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Er kontanthjælpsmodtageren omfattet af 500 kr. s nedsættelsen efter at have modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder, beregnes dog et fradrag på 31,68 kr. (2007 pl) pr. arbejdstime i ustøttet beskæftigelse. Det foreslås, at der for kontanthjælpsmodtagere, der er gift eller samlevende med en starthjælpsmodtager, beregnes et fradragsfrit beløb på 31,68 kr. (2007 pl), pr. udført ustøttet eller støttet arbejdstime svarende til det beløb, der gælder for starthjælpsmodtagere, jf. 31, stk. 1, 4. pkt. Efter integrationslovens 28, stk. 2, gælder reglerne i 31 i lov om aktiv socialpolitik tilsvarende for modtagere af introduktionsydelse. Der henvises nærmere til de almindelige bemærkninger ad 4. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Det betyder, at alle barslende fra denne dato undtages fra 500 kr. s nedsættelsen og loftet, jf. de almindelige bemærkninger pkt. 1, og alle gifte SU-modtagere undtages fra denne dato fra 500 kr. s nedsættelsen, jf. de almindelige bemærkninger pkt. 2. Kontanthjælpsmodtagere, der er gift med en starthjælpsmodtager, vil fra denne dato få forhøjet det fradragsfrie beløb, jf. de almindelige bemærkninger pkt. 4. Ægtepar, hvor den ene modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse, der modtager hjælp på tidspunktet for lovens ikrafttræden, kan have indrettet sig på den gældende fordeling af hjælpen. Det foreslås derfor, at den ændrede fordeling af hjælpen i forslagets 1, nr. 5, jf. de almindelige bemærkninger ad 3, først har virkning for disse ægtepar fra den 1. januar 2008, så det bliver muligt for parret at indrette sig efter den ændrede udbetaling.

11 Dette gælder dog kun, såfremt hjælpen modtages på baggrund af den samme sociale begivenhed, jf. 11, stk. 2, i perioden fra lovens ikrafttræden til den 1. januar Ophører hjælpen, og genoptages den efterfølgende på baggrund af en ny social begivenhed, kan parret ikke have forventning om, at hjælpen fordeles efter tidligere regler. Det foreslås derfor, at 1, nr. 3, i så fald har virkning fra det tidspunkt, hvor hjælpen igen ydes på baggrund af en ny social begivenhed. Genoptages hjælpen på baggrund af den samme sociale begivenhed, efter at hjælpen har været ophørt i en periode, f.eks. som følge af at hjælpen er ophørt som led i en sanktion efter 41, har ændringen i forslagets 1, nr. 3, først virkning fra den 1. januar 2008.

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering (pr ) Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2005, som bl.a. ændret ved 4 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006 og lov nr. 88 af 30. januar 2007 foretages følgende ændringer: 25. Stk Stk. 5. Ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, får den månedlige hjælp nedsat med 500 kr. for hver person, når en af ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder. I det omfang nedsættelsen ikke kan ske hos den ene ægtefælle, sker nedsættelsen hos den anden. Ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse, jf. 26, stk. 2, og integrationslovens 27, stk. 1, 2. pkt., omfattes ikke af nedsættelsen. Stk I 25, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.: En ægtefælle, der modtager hjælp efter 25, stk. 1-3, og som har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption efter 13, stk. 4, nr. 4, omfattes ikke af nedsættelsen med 500 kr. 25. Stk. 1-6 Stk. 7. Personer, der modtager hjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 2. I 25, stk. 7, indsættes efter social pension : eller uddannelsesstøtte efter lov om statens uddannelsesstøtte.

13 stk. 3, og som er gift med en person, der modtager hjælp efter 27, 27 a og 29, folkepension eller førtidspension efter lov om social pension, får alene kontanthjælpen nedsat med 500 kr. efter stk. 5. Stk b. Stk Stk. 3. Den øvre grænse for den samlede hjælp omfatter ikke ægtepar og samlevende, der modtager hjælp efter 26, stk. 2 og 3, og integrationslovens 27, stk. 2, 2. pkt b, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Den øvre grænse for den samlede hjælp omfatter ikke 3) ægtepar og samlevende, der modtager hjælp efter 26, stk. 2 og 3, og integrationslovens 27, stk. 2, 2. pkt., og 4) personer, der har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption. 25 c. Stk. 1. Stk. 2. Den samlede nedsættelse kan højst udgøre kr. pr. måned for gifte tilsammen og kr. pr. person pr. måned for samlevende, enlige forsørgere og enlige, der ikke er forsørgere. Stk I 25 c, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: Den øvre grænse for nedsættelse af hjælp for gifte tilsammen gælder tillige, hvis det alene er den ene ægtefælle, der er omfattet af den øvre grænse for hjælp efter 25 b, stk Stk.1. Stk. 2. Hvis en person, der modtager starthjælp, er gift med en person, der modtager kontanthjælp, nedsættes starthjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. 25, stk. 12 og , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Hvis en person, der modtager kontanthjælp, er gift med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse, nedsættes kontanthjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. 25, stk. 12 og 13.

14 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af kontanthjælpen efter 25 bort fra 10,24 kr. pr. udført arbejdstime. Modtager ansøgeren nedsat kontanthjælp efter 25, stk. 5 og 7-10, ses der ved beregningen af kontanthjælpen efter 25 bort fra 28 kr. pr. udført arbejdstime i ustøttet beskæftigelse. Kontanthjælpsperioder og perioder uden kontanthjælp opgøres efter 25, stk For personer, der modtager starthjælp, ses der bort fra 28 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. Stk. 2. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for omregningen. Stk. 3. Når en kontanthjælpsmodtager, der er omfattet af stk. 1, 2. pkt., igen modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, beregnes fradraget pr. udført arbejdstime efter stk. 1, 1. pkt. Kontanthjælpsperioder og perioder uden kontanthjælp opgøres efter 25, stk I 31, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter starthjælp, : og personer, der har fået nedsat kontanthjælpen efter 26, stk. 2 eller 3,. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. 1, nr. 5, har dog først virkning fra den 1. januar 2008 for gifte, hvor den ene ægtefælle

15 modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Såfremt hjælpen til den ene eller begge ægtefæller i perioden 1. juli 2007 til 1. januar 2008 ophører og efterfølgende ydes igen på baggrund af en ny ændring i ansøgerens forhold, jf. 11, stk. 1, nr. 1, har 1, nr. 5, dog virkning fra tidspunktet, hvor hjælpen ydes igen.

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2008/1 LSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0020 Fremsat den 28. januar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år.

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år. Arbejdsmarkedsstyrelsen j. nr. 2010-0018467 LJS/ALH 20-12-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 times

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

L 156 Forslag 1 » 7 a. 2

L 156 Forslag 1 » 7 a. 2 Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

2010/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Forslag. til

2010/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Forslag. til 2010/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0018467 Fremsat den 24. februar 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. j.nr. 2008-4821 Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven Lovforslag nr. L 211 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. maj 2011 af integrationsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2010/1 LSF 211 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 11/44415

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 91 Folketinget Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 91 Folketinget Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0013701 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til 2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere