InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger"

Transkript

1 InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger Hvad er Fund Governance? Fund Governance er betegnelsen for den adfærd, ledelsen for en dansk investeringsforening o.l. praktiserer for at sikre bedst mulige vilkår, gennemsigtighed for medlemmerne og andre interessenter som offentlige myndigheder, samarbejdspartnere, herunder depotselskaber, distributører, samt medier mv. Udgangspunktet for de Fund Governance anbefalinger, der i det følgende er fremlagt, er de tilkendegivelser, den europæiske brancheorganisation for investeringsforeninger o.l., FEFSI 1 i juni 2004 har fremsat, der er søgt tilpasset de særlige danske forhold. I sammenligning med den typiske europæiske model har Danmark en særlig struktur, hvor varetagelse af investorernes interesser sker gennem foreninger. I mange andre lande betragtes investorerne alene som indskydere eller kunder i en fond, dvs. uden fælles interessevaretagelse i form af en forening med generalforsamling, bestyrelse og daglig ledelse. Endelig har Nørby-udvalgets arbejde med Corporate Governance indgået som inspiration for anbefalingerne i det omfang, det harmonerer med de branchespecifikke forhold for porteføljepleje i kollektive investeringsordninger. Anbefalingerne er udtryk for en fælles holdning blandt InvesteringsForeningsRådets (IFR) medlemmer til betydningen af: at god ledelse af en forening, der har som sin aktivitet, at investere i værdipapirer, sigter mod længerevarende relationer med medlemmer gennem samarbejde med foreningens interessenter, at anbefalingerne er et nyttigt supplement til de lovbestemte regelsæt 2, og at anbefalingerne for foreningerne kan bidrage til at sikre medlemshensyn og dermed styrke branchens position. Fund Governance anbefalingerne bygger videre på de allerede etablerede branchestandarder for foreningernes drift og markedsføring. Ud fra en opmærksomhed på at særlige forhold kan gøre sig gældende for den enkelte forening, har det været et bærende princip for anbefalingerne, at det er frivilligt om den enkelte forening vil følge anbefalingerne, men dog ud fra et følg-eller-forklar princip. Amaliegade 31 DK 1256 København K, Tlf Fax

2 Anbefalingerne omfatter centrale forhold i tilknytning til administration og forvaltning af betroede midler, der er sammenfattet i følgende hovedområder: 1. Generalforsamling og medlemsforhold 2. Bestyrelsen 3. Ledelse af foreningen 4. Forretningsgange 5. Uddelegering og eksterne leverandører af serviceydelser 6. Handel med investeringsbeviser 7. Afvikling af handler med de underliggende papirer 8. Klienter og mæglere 9. Forholdet til fondsmæglerselskaber og rådgivere vedrørende foreningens investeringer 10. Aktivernes værdifastsættelse 11. Risikostyring 12. Medlemmer og andre interessenter 13. Oplysninger til investorerne 14. Revision Fund Governance anbefalingerne knytter sig til ledelsen af investeringsforeninger og lignende kollektive investeringsordninger. En overvejende del af de danske foreninger har overdraget administrationen til et investeringsforvaltningsselskab, der enten er ejet af de foreninger, det administrerer, eller af andre. Overdragelsen af administrationen ændrer ikke på betydningen af opfyldelse af Fund Governance anbefalinger, men indebærer i praksis, at investeringsforvaltningsselskabets ledelse optræder som foreningens direktion. En række begreber og definitioner fremgår af bilag 1. 2

3 InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger 1. Generalforsamling og medlemsforhold 1.1 Medlemsrettigheder Det anbefales, at ledelsen giver medlemmerne let adgang til oplysninger om medlemsrettigheder. 1.2 Indflydelse og kommunikation Medlemmerne kan bl.a. motiveres til at udøve deres rettigheder og indflydelse ved, at bestyrelsen gør dette så let og omkostningsfrit som muligt for medlemmerne. Det anbefales, at foreningerne undersøger, på hvilke områder informationsteknologi kan anvendes til at forbedre kommunikationen mellem foreningerne og medlemmerne. 1.3 Generalforsamling Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt varsel til, at medlemmerne kan forberede sig og tage stilling til de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsen med tilhørende dagsorden skal udformes således, at medlemmerne får et fyldestgørende billede af de emner, der omfattes af dagsordenens punkter. 2. Bestyrelsen 2.1 Størrelsen af bestyrelsen Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens behov. Dog anbefales det, at der som udgangspunkt højst er seks medlemmer i bestyrelsen. 2.2 Mødefrekvens Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af foreningens behov. Det anbefales dog, at bestyrelsen som minimum afholder fire ordinære møder om året. Antallet af afholdte møder bør offentliggøres i årsrapporten. 2.3 Bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen. Bestyrelsen skal tage stilling til bestyrelsesmedlemmers mulighed for varetagelse af andre hverv herunder andre bestyrelsesposter og aktive hverv. 3

4 2.4 Aldersgrænse Årsrapporten indeholder oplysninger om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at bestyrelsen fastsætter regler for, hvornår et medlem udtræder af bestyrelsen. Reglerne skal fremgå af årsrapporten. 2.5 Valgperiode Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke vælges for en længere periode end tre år ad gangen. Desuden skal valgperioderne for de enkelte medlemmer af bestyrelsen tilrettelægges således, at der kan bevares en kontinuitet, når der skiftes ud i bestyrelsen. Årsrapporten beskriver tidspunktet for medlemmers indtræden i bestyrelsen, om genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode. Det anbefales, at foreningen tager stilling til, om der skal gælde et maksimalt antal valgperioder for bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 2.6 Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, så samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen én gang årligt evalueres ved en samtale mellem den administrerende direktør og bestyrelsesformanden. Resultatet af evalueringen skal forelægges for den samlede bestyrelse. 3. Ledelse af foreningen 3.1 Ledelsen varetager foreningens interesser Ledelsen skal sikre, at administrationen varetager foreningens interesser bedst muligt i forhold til gældende lovgivning, vedtægter, prospekt eller andre aftaler indgået på medlemmernes vegne i overensstemmelse med LIS 26, stk Dette gælder uanset, om administrationen varetages af ansatte i foreningen eller den er overladt til et investeringsforvaltningsselskab. 3.2 Identifikation af interessekonflikter Foreningens ledelse skal identificere de områder, hvor foreningens interesser vil være i modstrid med andre parters interesser som f. eks. ejerne af det investeringsforvaltningsselskab, der varetager administrationen, medarbejderne i selskabet, samarbejdspartnere eller andre investorer. 3.3 Interessekonflikter Foreningens ledelse skal sikre, at nødvendige procedurer indføres, så interessekonflikter kan undgås eller styres og som sikrer, at foreningens interesser varetages, samt at ingen medlemmer tilgodeses på bekostning af andre medlemmer. 3.4 Ledelsens erfaring Ledelsen af foreningen skal sikre, at ethvert medlem af ledelsen har den fornødne faglige kompetence og indsigt i dets tildelte arbejdsområde. 4

5 3.5 Ledelsens ekspertise Foreningens ledelse skal tilsikre, at ledelsen som helhed er faglig kompetent til at opfylde sit ansvar. 3.6 Kvalifikationer og ressourcer For at kunne levere produkterne og serviceydelserne skal alle nødvendige kvalifikationer og ressourcer være tilgængelige for ledelsen i overensstemmelse med LIS 27, stk. 2 4 samt bemærkningerne hertil. 3.7 Aflønning af ledelsen Bestyrelsen skal oplyse om principperne for aflønning af ledelsen, herunder om væsentlige incitamentsprogrammer i foreningen samt væsentlige fratrædelsesordninger. 3.8 Ledelsens uafhængighed Ethvert bestyrelses- og direktionsmedlem skal iagttage de almindelige habilitetsregler ved beslutninger om køb og salg af værdipapirer og om indgåelse af væsentlige aftaler med tredjepart. 4. Forretningsgange 4.1 Forretningsgange Ledelsen skal indføre de nødvendige skriftlige forretningsgange og kontrolprocedurer for at drive foreningen. Foreningens daglige drift (beslutningsprocedurer, afvikling og administration) skal være klart adskilt fra kontrolsystemerne. 4.2 Kontrol af overholdelse af lovgivning, vedtægter, prospekter m.m. Ledelsen skal tage stilling til, om der skal udpeges en eller flere personer med ansvar for kontrol af overholdelse af lovgivning, vedtægter, prospekter m.m. Personer med ansvar for kontrol af overholdelse af lovgivning, vedtægter, prospekter m.m. skal rapportere direkte til bestyrelsen. 5. Uddelegering og eksterne leverandører af serviceydelser 5.1 Politik ved uddelegering Hvis foreningens ledelse ønsker at uddelegere opgaver, der kan uddelegeres, skal ledelsen sikre sig, at delegationen vil medvirke til en mere effektiv og billigere drift af foreningen i overensstemmelse med LIS 39, stk. 1 5 samt bemærkningerne hertil. 5.2 Kontrol af uddelegerede funktioner Foreningens ledelse skal sikre sig mulighed for at kontrollere de uddelegerede funktioner samt overvåge ydelsernes karakter, kvalitet og prissætning i overensstemmelse med LIS 41, stk Der skal udvises særlig omhu, når ydelserne er uddelegeret til tæt tilknyttede samarbejdspartnere. 5

6 6. Handel med investeringsbeviser 6.1 Værdifastsættelse Ledelsen skal sikre, at afdelingerne værdifastsættes med udgangspunkt i dagsværdien af afdelingens aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med LIS Ligestilling af medlemmer Bestyrelsen skal påse, at direktionen etablerer procedurer, som sikrer, at ingen medlemmer tilgodeses på bekostning af andre medlemmer. Procedurerne skal eksempelvis forhindre, at der kan gennemføres late trading. 6.3 Indløsning og afvikling Direktionen skal oplyse om, hvor hurtigt indløsning og afvikling kan gennemføres. 6.4 Åbenhed om handelsrisici Foreningens politik mht. handel med værdipapirer samt eventuelle generelle risici for investorerne skal være frit tilgængelig. 7. Afvikling af handler med de underliggende papirer 7.1 Procedurer for afvikling Direktionen skal betinge sig bedst mulig afvikling af de enkelte handler. Bedst mulig afvikling indebærer en hensyntagen til samtlige omkostninger, afviklingshastighed samt sandsynlighed for gennemførelse af afvikling. 8. Klienter og mæglere 8.1 Markedsføring af serviceydelser Direktionen skal ved foreningens markedsføring sikre, at investeringsforeningsbeviser præsenteres på en korrekt og fair måde. 8.2 Procedurer ved valg Direktionen skal have en politik for valg af distributører samt for brug og overvågning, herunder foretage opfølgning på samarbejdet med distributører. Direktionen skal løbende tilvejebringe og vurdere distributørens indsigt i egenskaber ved produktporteføljen og services samt risici ved investeringsforeningsbeviser, som aftalen omfatter i overensstemmelse med 2 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder Personlig rådgivning og God skik Direktionen skal leve op til eller betinge sig, at den personlige rådgivning til investorerne sker ud fra reglerne om god skik. 6

7 9. Forholdet til fondsmæglerselskaber og rådgivere vedrørende foreningens investeringer 9.1 Valg af mæglere og rådgivere Ledelsen skal udvise omhu i valg af fondsmæglerselskaber og rådgivere, herunder vurdere deres efterleven af danske eller internationale standarder og skal fastlægge krav til kvaliteten i det baggrundsmateriale som fondsmæglerselskabet og rådgiveren leverer. Dette gælder ikke mindst, når der anvendes en service sammensat af både rådgivning og handel. 9.2 Krav til mæglere og rådgivere ved betaling af ydelser Direktionen skal sikre sig, at den ud fra informationer fra fondsmæglerselskabet og rådgiveren kan redegøre for, om der ud over betaling for handel, betales for andre ydelser. Soft commisions kan anvendes, når det er i foreningens interesse. 10. Aktivernes værdifastsættelse 10.1 Funktionsadskillelse Aktivernes værdifastsættelse skal ske uafhængigt fra den funktion, der varetager selve porteføljeforvaltningen Handel mellem afdelinger/porteføljer Direktionen fastsætter retningslinjer vedrørende handel mellem afdelinger/porteføljer, der sikrer at handler sker til fair priser, og at handler skal være i begge afdelingers/porteføljers interesse ved handel mellem afdelinger/porteføljer rådgivet af samme porteføljemanager. 11. Risikostyring 11.1 Effektiv risikostyring Bestyrelsen tilser, at foreningen har en effektiv risikostyring, så der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørge for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder foreningens behov. Bestyrelsen følger løbende op på risikostyringssystemerne med henblik på at sikre, at de til enhver tid fungerer effektivt i lyset af foreningens behov Krav til risikostyring Bestyrelsen skal sikre sig, at risikostyringen fungerer effektivt og opfylder behovene i forbindelse med risici ved den daglige drift og risici ved porteføljepleje. Bestyrelsen skal sikre sig, at der fastlægges en investeringspolitik eller investeringsinstruks for hver afdeling/portefølje og skal sikre sig, at der sker en løbende opfølgning på, om investeringspolitikken eller investeringsinstruksen overholdes. 7

8 11.3 Procedurer for styring Bestyrelsen skal under risikostyring også have fokus på procedurer for håndtering af skader, kontraktindgåelse, arbejdssikkerhed, miljø og sikring af fysiske værdier, herunder IT Evaluering Bestyrelsen skal efter behov, og mindst én gang årligt, evaluere foreningens risikostyring og ved fastlæggelse af risikopolitikken bl.a. træffe beslutning om foreningens risikovillighed Samarbejde med revisionen Risikostyringssystemet skal definere risikoen og beskrive, hvorledes samarbejde med foreningens revision kan bidrage til risikostyringen, samt i hvilket omfang foreningens eventuelle interne revision kan indgå heri. 12. Medlemmer og andre interessenter 12.1 Pleje af medlemsinteresser Det påhviler ledelsen, at pleje foreningens interesser herunder agere ud fra et sigte om bedst mulig porteføljepleje Pleje af andre interessenters interesser Andre interessenters interesser tilgodeses ud fra et langsigtet hensyn til medlemmers interesser Forvaltningen af interesser Ledelsen skal leve op til eller betinge sig, at disse interesser og rettigheder forvaltes på en sådan måde, at kravene om god skik i rådgivning, bedst mulig afvikling og overholdelse af gældende lovgivning til enhver tid opfyldes Investors forventninger Ledelsen skal bidrage til, at investors forventning dannes på baggrund af realistiske forudsætninger Medlemsrettigheder Det anbefales, at ledelsen giver medlemmerne let adgang til oplysninger om medlemsrettigheder Foreningens egne aktionærrettigheder Det anbefales, at foreningens politik for udøvelse af egne aktionærrettigheder beskrives, og at politikken skal være frit tilgængelig for medlemmerne Offentliggørelse af vigtige relationer til væsentlige samarbejdspartnere Foreningens ledelse informerer om vigtige relationer mellem foreningen og væsentlige samarbejdspartnere. Eksempelvis eventuelle aftaler om incitamenter og andre typer af motivationsprogrammer ved rådgivning af foreningen. 8

9 12.8 Hensyn ved interessekonflikter Der skal tages specielt hensyn til foreningen ved eventuelle interessekonflikter mellem foreningen og andre samarbejdspartnere i overensstemmelse med LIS 26 9 og FIL Oplysninger til investorerne 13.1 Oplysninger Oplysninger, som foreningen offentliggør, skal give et retvisende billede af de udbudte foreninger eller afdelinger Informations- og kommunikationspolitik Det anbefales, at foreningens bestyrelse vedtager en informations- og kommunikationspolitik Procedurer for adgang til oplysninger Det anbefales, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger er tilgængelige Brug af InvesteringsForeningsRådets branchestandarder Ved offentliggørelse af oplysninger om afkast, risiko og medlemmernes omkostninger skal foreningen anvende InvesteringsForeningsRådets branchestandarder for foreningernes drift og markedsføring med hensyn til beregningsmetoder, beregningsperioder samt anvendelsen af benchmarks m.v Dialog med investorer m.fl. Det anbefales, at ledelsen tilstræber en smidig dialog mellem foreningen, medlemmerne og foreningens øvrige interessenter Supplerende informationer i årsrapport Foreningens årsrapport skal suppleres med relevante informationer i overensstemmelse med InvesteringsForeningsRådets branchestandarder for foreningernes drift og markedsføring Anbefaling om sammenligning Det anbefales, at ledelsen angiver omkostningerne i overensstemmelse med InvesteringsForeningsRådets omkostningsstatistik og beskriver elementerne heri. 14. Revision 14.1 Ledelsens indstilling til valg af revisor Ledelsen foretager en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. 9

10 14.2 Aftalen med revisor Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor skal aftales mellem foreningens ledelse og revisor Ikke-revisionsydelser Bestyrelsen skal årligt vedtage overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikkerevisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn I forbindelse med at bestyrelsen sammen med revisor gennemgår årsrapporten (eventuelt et udkast hertil), skal regnskabsmæssige skøn særligt drøftes. Hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis gennemgås Resultatet af revisionen Resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner eventuelt baseret på et udkast til revisionsprotokollat. 1 A Code of Conduct for the European Investment Management Industry. FEFSI (Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'investissement). June Anbefalingerne er forsøgt udarbejdet således, at forhold, der er lovgivningsmæssigt reguleret, i videst muligt omfang ikke er gentaget af anbefalingerne. I enkelte tilfælde er det dog fundet mest korrekt, at henvise til særskilte lovbestemmelser eller forhold reguleret af lovgivning m.v. 3 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. Lov nr af 19. december 2003 med senere ændringer. 4 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. Lov nr af 19. december 2003 med senere ændringer. 5 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. Lov nr af 19. december 2003 med senere ændringer. 6 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. Lov nr af 19.december 2003 med senere ændringer. 7 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. Lov nr af 19. december 2003 med senere ændringer. 8 Bekendtgørelse nr af 27. oktober Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. Lov nr af 19. december 2003 med senere ændringer. 10 Lovbekendtgørelse nr. 90 om finansiel virksomhed af 3. februar

11 x xx Bilag 1 Begreber og definitioner: Ledelse Forening Investorer Interessenter Late trading Soft commission Foreningens bestyrelse og direktion. Juridisk enhed bestående af medlemmer, der investerer i fællesskab. Er typisk opdelt i et antal økonomisk selvstændige afdelinger. Eksisterende og potentielle medlemmer. Eksisterende og potentielle medlemmer, samarbejdspartnere, tilsyn og myndigheder. Emission og indløsning af investeringsforeningsbeviser til uaktuelle priser, herunder accept eller annullering af ordrer for udvalgte investorer efter lukketidspunkt med afregningspris svarende til lukketidspunkt. Betaling i form af varer og tjenesteydelser modtaget af foreningen i forbindelse med transaktioner, hvor ydelsen ikke er en almindelig service udbudt af modparten.

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Fund governance politik

Fund governance politik Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST FUND GOVERNANCE 20. MARTS 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST FUND GOVERNANCE 20. MARTS 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST FUND GOVERNANCE 20. MARTS 2014 InvesteringsForeningsRådets anbefalinger Generalforsamling og medlemsforhold Medlemsrettigheder Det anbefales, at ledelsen giver medlemmerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Best practice. For bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest

Best practice. For bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest For bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest Best practice anbefalinger Investeringsfondsbranchen, IFB, har udarbejdet en række brancheanbefalinger for best practice for ledelse af investeringsforeninger.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c I 2004 udarbejdede Staten rapporten Staten som aktionær. I rapporten blev der opstillet anbefalinger for blandt andet god selskabsledelse

Læs mere

Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges

Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges Generelle eksempler Gode eksempler Eksempler, der ikke overholder 1 Vi har bedt revisionen komme med udkast til redegørelse

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Fonden Fuglevænget Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen Rosenholm fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside GOVERNANCE Anbefalinger for god fondsledelse Skema Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

- Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond -

- Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond - - Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond - Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalinger for god Fondsledelse

VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalinger for god Fondsledelse VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse VILLUM FONDEN er ikke en erhvervsdrivende fond. VILLUM FONDEN ønsker åbenhed og har derfor valgt frivilligt at redegøre for Fondens aktiviteter

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a.

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Bemærk, at redegørelsen for fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling Fonden følger

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Anbefalinger

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Købmand Herman Sallings Fond Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Redegørelsen udgør

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2015. Redegørelsen er

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE (lov om erhvervsdrivende fonde 60) for Aalborg Stiftstidendes Fond (CVR-nr. 11661270) Indhold 1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:... 2 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:... 2 2.1

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere