Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006"

Transkript

1 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige historie, men også fordi vi samtidig investerede så meget i fremtidig vækst og udvikling, at 2005 kan betegnes som koncernens største ekspansionsår siden fusionen med RealDanmark i år Planche: Resumé af 2005 Resultatet for 2005 blev et overskud efter skat på mio. kr., svarende til en fremgang på 38 procent. Resultatet er dermed bedre end vi stillede i udsigt ved generalforsamlingen sidste år og også bedre end forventet i kvartalsrapporten pr. 30. september 2005 efter årets tre første kvartaler. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens primære markeder i Danmark, Sverige, Norge, Nordirland og Irland. Indtjening på værdipapirhandel og omprioritering af boliglån er store bidragydere til bundlinien. Herudover blev resultatet begunstiget af engangsindtægter og en ekstraordinær gunstig udvikling i udlånsporteføljens bonitet, som endog medførte indtægtsførsel fra regnskabsposten "tab på udlån". Men selv korrigeret for disse forhold, er der tale om, hvad vi vil kalde et solidt resultat. Omkostningerne der steg var især påvirket af investeringer i detailbankaktiviteterne. Udover glæden over den pæne bundlinie er der mange andre forhold, som har betydning, når vi sætter året i perspektiv. Vi kan se tilbage på et år, som var præget af strategiske forandringer for Danske Bank. Udover købet af de to banker i Irland blev afdelingen i New York lukket, og aktiviteterne i London blev skåret ned. Planche: Vision og Mission Der blev fastlagt en Vision og Mission for koncernen. Vores vision er: En platform - exceptionelle brands og vores mission: Den bedste lokale finansielle partner. Vision og mission udtrykker de overordnede rammer for Danske Banks udvikling og vækst. side 1

2 Vi har en ambition om at udvide de internationale detailbank aktiviteter og i stadig større grad at blive en international finansiel virksomhed. Der er stadig en hel del at arbejde med, men resultatet for 2005 viser, at banken er godt på vej, idet aktiviteterne i udlandet tilsammen bidrager med ca. 3,7 mia. kr. før skat til koncernens resultat. Danske Bank er i øvrigt en af Danmarks mest valutaindtjenende virksomheder. Antallet af medarbejdere i Danske Bank er på over omregnet til heltidsansatte heraf uden for Danmark. Danske Bank koncernen er en aktiv deltager i samfundet. Det omfatter også, at vi yder et stort tocifret millionbeløb i diverse sponsoraktiviteter. inden for kultur og idrætslivet, uddannelse og viden. Vi ønsker at indføre en politik for Corporate Social Responsibility - på almindelig dansk dækker det over en virksomheds engagement i det samfund som den er en del af. Med hensyn til den mere formelle anledning til mødet i dag henviser jeg til, at vi udsendte regnskabsmeddelelsen for 2005 den 9. februar, og Årsrapporten var tilgængelig på bankens hjemmeside samme dag. Den trykte Årsrapport har været fremlagt i banken siden den 20. februar og blev samtidig sendt til de navnenoterede aktionærer, der havde bedt om det. Årsrapporten indeholder også i år en betydelig mængde informationer og nærmere redegørelser for de enkelte forretningsområder og regnskabsposter. Specielt kan fremhæves, at koncernregnskabet for første gang er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards forkortet IFRS som godkendt af EU. Overgangen til disse nye regler har medført en række ændringer i anvendt regnskabspraksis og præsentationen af resultatopgørelse og balance m.v. Effekten af overgangen til IFRS er beskrevet nærmere i noterne til koncernregnskabet. Årsrapporten har allerede været kendt længe og er i medierne blevet kommenteret, analyseret og sammenlignet med andre bankers. I lighed med tidligere år vil jeg derfor i denne mundtlige beretning alene gennemgå Årsrapporten i hovedtræk. Planche: Resultatopgørelse side 2

3 Slutresultatet efter skat blev som nævnt mio. kr., hvilket er en stigning på 38 procent i forhold til Selv om der indgår nogle indtægter af engangskarakter, finder vi, at resultatet er tilfredsstillende. I min følgende gennemgang af regnskabet vil jeg tage udgangspunkt i bankens opstilling af koncernens hovedtal, som her vises i lidt forenklet form. Med hensyn til den officielle opstilling af resultatopgørelsen kan jeg i øvrigt henvise til side 76 i Årsrapporten og noten på side 83, hvor der findes en detaljeret oversigt. I forhold til 2004 steg indtægterne 20 procent til mio. kr., og indtægterne fra den nordirske og den irske bank bidrog med 45 procent af indtægtsstigningen. Den øvrige indtægtsfremgang kan tilskrives en god udvikling i samtlige koncernens forretningsområder. De senere års fald i nettorenteindtægterne blev vendt til en stigning på 16 procent til mio. kr. Samtidig steg bankudlånet med 35 procent. Væksten i udlånet var især koncentreret inden for pantsikrede boligfinansieringsprodukter med lav rentemarginal, men der var også en god udvikling i udlån til erhvervskunder. Nettogebyrindtægterne på mio. kr. steg 24 procent i forhold til sidste år. Ses der bort fra de irske banker var stigningen på 14 procent. Fremgangen skyldes ikke forhøjelse af gebyrer eller nye gebyrer på bankforretningerne, men er alene udtryk for, en stigning i kundernes efterspørgsel af de produkter, som banken udbyder, og altså at kunderne har handlet mere med koncernen i form af en rekordhøj konverteringsaktivitet og handel med værdipapirer. Planche: Gebyrer Planchen bag mig viser en opdeling af gebyrerne. Af de 7,3 mia. kr. kommer 922 mio. kr. fra Danske Capital, mio. kr. fra vores udenlandske aktiviteter og mio. kr. fra erhvervskunder. Af de resterende mio. kr., som de danske privatkunder betalte i gebyrer i 2005, kan det ses, at lån og ikke mindst konverteringer af realkreditlån bidrager med 987 mio. kr. Formidlingen af pension og forsikring bidrager med 233 mio. kr.og den usædvanligt høje aktivitet indenfor handel med værdipapirer gav en indtægt på 973 mio. kr. side 3

4 Tilbage var der sidste år et beløb på 649 mio. kr., som dækker over danske privatkunders mere hverdagsprægede brug af koncernens ydelser, såsom kredit- og betalingskort, pengeoverførsler og betalinger af girokort samt forskellige specifikke kundepakker. I offentligheden er det disse gebyrer, der ofte er fokus på men de udgør altså kun en lille del af de samlede gebyrer og er populært sagt den betaling, banken får for sine ydelser. Når ordet gebyr visse steder har fået en lidt odiøs klang, så beror det måske på, at der har bredt sig den misforståelse, at vi tager penge for noget, som kunden ikke er informeret om eller som kunden ikke har nogen mulighed for at undgå, eller som kunden ikke modtager en ydelse for. Men det er ikke tilfældet. Gebyret er betaling for bankens arbejde, præcis lige som andre virksomheder modtager betaling for deres ydelser. Men det er faktisk sådan, at man kan gå ind i Danske Bank eller i BG Bank og etablere en konto, få udstedt et Dankort til kontoen og bruge Dankortet såvel i banken som i forretninger samt få sin løn indsat på kontoen uden at det koster noget gebyr. Derudover kan man åbne en netbank, som åbner op for et univers af yderligere gratisydelser. Men når kritikken er så intens, skylder vi offentligheden en bedre kommunikation. Og det er vi gået i gang med. Planche: Vi tror, at et afgørende element til forståelsen af gebyrer og priser er åbenhed og gennemsigtighed. Derfor er der som et nyt tiltag oprettet et nyt web-site om gebyrer på Danske Banks danske hjemmeside som hedder - og på den tilsvarende for BG Bank som hedder På skærmen bag mig er præsenteret den første side af dette site. Siden skal hjælpe kunderne igennem det, der i medierne ofte kaldes gebyrjunglen. Det skal sikre, at kunderne til enhver tid er bekendt med gebyrerne, hvordan de slipper for dem og i sidste ende give kunderne det bedste og billigste produkt. Planche: Resultatopgørelse (igen) Det var meget om en enkelt post i resultatet, så lad mig vende tilbage til de øvrige hovedposter i resultatopgørelsen. Under handelsindtægterne afspejler stigningen på 33 procent til side 4

5 6.504 mio. kr. den høje aktivitet på rente- og aktiemarkederne samt avancer på salg af HandelsFinans og udlånsporteføljer i forbindelse med reduktionen af bankaktiviteterne i London og New York. Øvrige indtægter omfatter blandt andet indtægter og avancer vedrørende ejendomme. Fremgangen på 227 mio. kr. til mio. kr. skyldes især en god udvikling inden for operationel leasing og købet af ejendomsmæglerkæden Krogsveen i Norge. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg med 3 procent til mio. kr.. Det øgede forretningsomfang og et forbedret investeringsafkast har opvejet et negativt resultat af syge- og ulykkesforretningen. I 2005 blev der indtægtsført udskudt risikotillæg fra tidligere år på 441 mio. kr., og der udestår ikke yderligere udskudt risikotillæg fra tidligere år pr. 1. januar Driftsomkostningerne viser, som jeg bebudede på generalforsamlingen sidste år, en stigning. For 2005 var der tale om en stigning på 18 procent til mio. kr. Når man ser nærmere på tallene, er det reelle billede dog noget bedre, for hvis man korrigerer for indregningen af de to irske banker var driftsomkostningerne stort set uændrede, og det til trods for at der også er sket en udvidelse af forretningsgrundlaget i Norden samt en resultatbaseret stigning i performanceafhængig aflønning. Ser man på omkostningsprocenten viser den en lille forbedring fra 52,7 til 52,2. De seneste år har der været stigende fokus på begrebet Corporate Governance, og især opmærksomhed på åbenhed om oplysninger vedrørende ledelsesstrukturen. I Danske Bank fortsætter vi vor tradition for åbenhed og lægger med årsrapporten for 2005 endnu flere oplysninger frem for offentligheden. I praksis betyder det, at Danske Bank afgiver en såkaldt "følg og forklar" redegørelse et år tidligere end krævet i fondsbørsens nyligt ændrede oplysningsforpligtelser. Vi har ladet os inspirere af en række internationale standarder, som kan have relevans for vores investorer. I den offentlige debat har der i den forbindelse været en del opmærksomhed om ledelsens aflønning. Danske Bank har i en årrække været ganske åben herom. Planche: side 5

6 Der er nu fuld transparens i direktions- og bestyrelsesmedlemmernes individuelle honorering og besiddelser af Danske Bank aktier. Som en lille sidebemærkning kan jeg oplyse, at de enkelte bestyrelsesmedlemmers honorar og direktionens løn og bonus for 2005 kan ses i note 5 på siderne 87 og 88, og vederlagspolitikken og de individuelle honorarer samt beholdninger af Danske Bank aktier kan ses på hjemmesiderne og danskebank.com. Som det fremgår af årsrapporten, side 19, aflønnes bestyrelsens medlemmer alene med et fast honorar. Det er bestyrelsens hensigt at hæve dette årlige honorar, som ikke er reguleret siden 1999, til kr. fra kr. årligt. Formanden vil fortsat modtage tredobbelt honorar, og næstformænd vil fortsat modtage dobbelt honorar. For medlemskab af bestyrelsesudvalg har honoraret hidtil været på kr. Der har været fem udvalg: kreditudvalg, revisionsudvalg, løn- og bonusudvalg, interessentudvalg og risikoudvalg. De to sidstnævnte er nedlagt, og opgaverne fra de to udvalg bliver placeret i bestyrelseslokalet. Der er oprettet et udvalg nomineringsudvalget som skal vurdere bestyrelsens kompetence- og kundskabsprofiler, struktur og resultater samt identificere potentielle kandidater til bestyrelsen. Samtidig har de tre øvrige udvalg fået udvidet opgaverne og øget mødefrekvensen. Omlægningen omfatter også, at det gennemsnitlige antal udvalgsmedlemmer reduceres. Det er alt sammen nærmere beskrevet i kommissorier for bestyrelsens fire udvalg, og jeg henviser interesserede til at læse kommissorierne på bankens hjemmeside. Det er bestyrelsens hensigt at hæve honoraret for udvalgsmedlemskab til kr. årligt. De hidtidige øvre grænser for honorering fortsætter uændret således, at et bestyrelsesmedlem ikke kan modtage mere end to gange bestyrelseshonoraret, og medlemmer af formandskabet ikke kan modtage mere end fire gange bestyrelseshonoraret. Disse forhøjelser skal ses på baggrund af henholdsvis, at det ordinære honorar som nævnt sidst blev reguleret i 1999, og den ændrede udvalgsstruktur. Der har også været en stor udvikling i bestyrelsens arbejdsopgaver og ansvar i de senere år, og den nye udvalgsstruktur giver både flere opgaver i bestyrelseslokalet og i de enkelte udvalg. Den samlede årlige udgift til bestyrelses- og udvalgshonorarer ventes efter reguleringen at andrage 9,1 mio. kr. årligt mod 8,4 mio. kr. i side 6

7 Planche: Resultatopgørelse (igen) For at vende tilbage til hovedtallene i resultatopgørelsen kan jeg erindre om, at jeg på generalforsamlingen sidste år nævnte, at det var noget af et særsyn med netto tab og hensættelser på debitorer, der for første gang i bankens historie viste en indtægtsførsel i et kvartal, som var på 18 mio. kr. I år kan vi præsentere et andet særsyn nemlig, at tab på udlån viser indtægtsførsel for et helt år, og på så stort et beløb som mio. kr. I 2004 var der tab på udlån på 759 mio. kr. Indtægtsførsel af tab på udlån er naturligvis medvirkende faktor til det forbedrede resultat i Baggrunden er kort sagt en god bonitet i udlånsporteføljen og gunstig økonomiske konjunkturer. Må jeg henvise interesserede til de mere udførlige afsnit i Årsrapporten om kapitalstyring på siderne og noterne om risikostyring på side 114 og følgende sider. Koncernens samlede skat er på mio. kr. Den særlige lønsumsafgift på 606 mio. kr. er ikke medregnet i skatteprocenten. Denne særskat for den finansielle sektor er opført som en del af lønomkostningerne. Jeg kan kun gentage, at banken finder, at lønsumsafgiften ud over at være uretfærdig ikke har nogen hensigtsmæssig incitamentsstruktur, og det ville være klædeligt snart at få den afskaffet. Vedrørende en anden forkætret skat den på hensættelser på udlån er der fremsat et lovforslag om ophævelse af loven. Det er et initiativ vi hilser velkommen. Planche: Balance Koncernbalancen var mia. kr. og også her ser vi en pæn vækst. Koncernens egenkapital var ved årets udgang på ca. 74,5 mia. kr., men jeg erindrer for god ordens skyld om, at der efter de nye regler er indeholdt det beløb på mio. kr., som vi i dag indstiller til udbetaling som udbytte. I lighed med tidligere år oplyser vi i årsrapporten, hvordan driften i koncernens forskellige forretningsområder har udviklet sig. Lad mig kort kommentere de enkelte områders resultater. side 7

8 Den danske del af bankaktiviteterne foregår i de to brands, Danske Bank og BG Bank. Planche: Bankaktiviteter Danske Bank I Danske Bank brand var der mange ting at glæde sig over. Resultat før skat viste en fremgang på ikke mindre end 66 procent til mio. kr.. Indtægterne viste en fremgang på 11 procent, men udlånsvæksten til privatkunder var på 22 procent og til erhvervskunder på 20 procent. Så rentemarginalen fortsætter med at falde, og konkurrencen i det danske bankmarked lever i bedste velgående. Danske Banks kunder har handlet værdipapirer i rigt mål i 2005 og har foretaget konverteringer af realkreditlån i et hidtil uset omfang, som også har aflejret en god indtjening her. En anden medvirkende årsag til det særdeles gode resultat er den tidligere omtalte indtægtsførsel på posten tab på udlån, som viser en indtægtsførsel på knap en milliard kr. Det bør også bemærkes, at driftsomkostningerne er blevet fastholdt på niveauet fra 2004, ja faktisk er der brugt 25 mio. kr. mindre, så det medvirker til en forbedring af omkostningsprocenten. Planche: Bankaktiviteter BG Bank BG Bank viser også en pæn stigning i resultat før skat med 22 procent til mio. kr. Indtægterne viste fremgang, og driftsomkostningerne blev reduceret med 3 procent i forhold til Der var også en mindre indtægtsførsel af tab på udlån. I BG Bank var udlånsvæksten til privatkunder på 17 procent og erhvervskunder på 12 procent. Som noget af et særsyn i den danske del af koncernen åbnede BG Bank en ny filial i 2005 det skete i Brejning ved Vejle Fjord. Planche Bankaktiviteter Sverige I de svenske bankaktiviteter steg resultat før skat med 22 procent til 809 mio. kr. Der var fin fremgang med 9 procent i de samlede indtægter og posten tab på udlån viste også her en indtægtsførsel. Driftsomkostningerne blev til gengæld øget med 10 procent. I Sverige blev filialnettet udvidet med 12 filialer til 58 filialer i løbet af Ultimo september købte Bankaktiside 8

9 viteter Sverige en ejendomsmæglerkæde der hedder Skandia Mäklarna med 70 tilknyttede forretninger, og i december blev der indgået en samarbejdsaftale med en anden ejendomsmæglerkæde, som hedder Bjurfors. Planche: Bankaktiviteter Norge I de norske bankaktiviteter var der kraftig fremgang med hele 80 procent til 579 mio. kr. i resultat før skat. Der var fin fremgang i de samlede indtægter, indtægtsførsel under posten tab på udlån og stigende driftsomkostninger. I Norge var udvidelsen af filialnettet dog mere beskeden med en enkelt filial og den ejendomsmæglerkæde, som man købte i juni, der hedder Krogsveen, har 21 kontorer. Planche: Bankaktiviteter Nordirland Vores nyindkøbte bank i Nordirland Northern Bank havde samlede indtægter på mio. kr. i de 10 måneder, der er gået fra 1. marts til 31. december 2005, hvilket var som forventet. Der skal imidlertid afskrives på immaterielle aktiver med 374 mio. kr., og der skal afholdes integrationsomkostninger på 349 mio. kr. Efter øvrige driftsomkostninger på mio. kr. og tab på udlån på 36 mio. kr. bliver resultatet før skat, som forventet beskedent på 23 mio. kr. Planche: Bankaktiviteter Irland I den anden af de nyindkøbte banker i Republikken Irland National Irish Bank er trækkene nogenlunde de samme. Indtægter i 10 måneder på 753 mio. kr. som efter afskrivning på immaterielle aktiver på 85 mio. kr., integrationsomkostninger på 204 mio. kr. og øvrige driftsomkostninger på 566 mio. kr. samt tab på udlån på 4 mio. kr. efterlader et resultat før skat på 106 mio. kr. Også det var som forventet. I både Northern Bank og National Irish Bank forløber integrationen planmæssigt. Samtidig viser eksempelvis udlånsvæksten begge steder, at man også har kunnet holde gang i den forretningsmæssige udvikling ved siden af det ikke ubetydelige arbejde, som medarbejderne i de to bankorganisationer har lagt i integrationsprocessen og i tilegnelse af nye færdigheder og viden. Vi ser frem til den store M-dag M for migrering af systemer i påsken, hvor arside 9

10 bejdet gerne skulle krones med at bringe de to irske bankorganisationer et betydeligt skridt fremad i den teknologiske udvikling og skabe et godt fundament for den videre ekspansion på de to nye hjemmemarkeder. I øvrigt er det planlagt, at der vil være en eller to Danske Bank medarbejdere til stede i hver af de irske afdelinger med henblik på hjælp ved overgangen, det vil sige, at ca. 275 Danske Bank medarbejdere fra andre lande vil være til stede i filialerne under migreringen af systemerne. Planche: Bankaktiviteter Øvrige De øvrige bankaktiviteter omfatter leasingvirksomheden Nordania, og de udenlandske bankaktiviteter i England, Finland, Luxembourg, Polen, Tyskland og USA. Her var der tale om et samlet resultat før skat på mio. kr. eller en fremgang på 74 procent. En gunstig udvikling, som i et vist omfang blev påvirket af ekstraordinære indtægter fra nedskrivning af udvalgte internationale en gros aktiviteter. I Nordania var der en stigning på 108 mio. kr. til 394 mio. kr. i resultatet før skat, og det var en følge af en god udvikling i forretningsomfanget. Planche Realkredit Danmark I Realkredit Danmark steg resultat før skat med 24 procent til mio. kr. Der var en rekordhøj udlånsaktivitet som følge af de lave renter, stigende ejendomspriser og nye finansieringsformer, og Realkredit Danmark tegnede sig for knap en tredjedel af det danske realkreditudlån. Det lykkedes at holde driftsomkostningerne på uændret niveau i forhold til 2004, og også Realkredit Danmark fik en indtægt fra posten tab på udlån, den blev på 118 mio. kr. I efteråret 2005 lancerede Realkredit Danmark et nyt produkt RD Cibor6 - som tilbydes til erhvervskunder. Det er et variabelt forrentet obligationslån med refinansiering. Renten fastsættes hver den 1. januar og 1. juli på baggrund af 6 måneders CIBOR renten. Der var udbetalt i alt for 9,5 mia. kr. ved udgangen af 2005, svarende til 2 procent af udlånsporteføljen. Planche Danske Markets side 10

11 Danske Markets gav et resultat før skat på mio. kr., hvilket var en stigning på 32 procent i forhold til I Danske Markets resultat indgår indtægterne fra investeringsporteføljen. Så avancen fra salg af HandelsFinans og salg af bankrelaterede unoterede aktier samt aktier i ejendomsselskaber der samlet udgjorde 850 mio. kr. er inkluderet i resultatet. Der var nu også fremgang i indtægterne fra selve handelsaktiviteterne, som var på mio. kr., svarende til en stigning på 30 procent i forhold til Planche Danske Capital Danske Capitals resultat før skat steg med 40 procent til 509 mio. kr. som følge af betydelige indtægter fra performancerelaterede gebyrer. En af årets store succeser var lancering af fire nye blandede afdelinger Danske Invest Mix og BG Invest Blandet hvor der var mulighed for at vælge mellem en med og en uden sikring. Det samlede salg af disse fire afdelinger blev på 4,9 mia. kr. Det repræsenterede en nyskabelse på det danske marked for investeringsforeninger med en sikring af indskuddet i investeringsforeningen efter en syv års periode. Danske Capitals norske selskab overtog den 1. oktober et kapitalforvaltningsselskab Fondsfinans Aktiv Forvaltning ASA. Købet er et led i Danske Capitals strategi om at blive en ledende nordisk porteføljeforvalter. I oktober blev det hidtil anvendte navn Firstnordic skiftet ud med navnet Danske Fund på investeringsforeningsløsninger, som koncernen sælger uden for Danmark. Planche Danica Pension Indtjening fra forsikringsaktiviteterne i Danica Pension, som fortsat er Danmarks største livs- og pensionsselskab, viste en stigning på 3 procent til mio. kr. De samlede bruttopræmier inklusive indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde 16,9 mia. kr., hvilket svarede til en stigning på 15 procent i forhold til Udviklingen i de løbende præmier i Danica var også tilfredsstillende. side 11

12 I maj 2005 lancerede Danica et nyt livscyklusprodukt kaldet Danica Balance som kombinerer trygheden fra det traditionelle produkt med fordelene ved unit-link produktet. De samlede præmier fra Danica Link og Danica Balance steg 72 procent til 3,2 mia. kr. De to produkter tegnede sig for 85 procent af Danicas samlede bestandsvækst og ca kunder valgte disse mere markedsbaserede produkter. Investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Pension udgjorde 12,6 procent i 2005 mod 10,3 procent i Under de givne markedsforhold og den valgte risikoprofil var afkastet tilfredsstillende. Der er truffet beslutning om gradvist at øge den andel af kundemidlerne, der investeres i aktier, og det er hensigten at lade aktieandelen komme op i intervallet procent. De fleste Danica Link kunder fik også i 2005 et højere afkast end kunderne med den traditionelle ordning. Skadeudviklingen i syge- ulykkesforretningen har fortsat været utilfredsstillende. Som følge af den negative udvikling er Danica Pensions overskudspolitik for 2006 ændret, således, at syge- og ulykkesresultatet fuldt ud vil indgå i risikotillægget og dermed ikke belaste livsforsikringskunderne. Planche: Udviklingen i Danske Banks aktiekurs de seneste 5 år Lad mig vende mig til bankens aktiekursudvikling. Danske Banks aktiekurs lå ultimo året i kurs 221,18 kr. mod 167,5 ultimo 2004 eller en stigning på 32 procent. I løbet af året modtog aktionærerne 7,85 kr. pr. aktie i udbytte, eller i alt ca. 5,3 mia. kr., således at årets samlede afkast nåede op på 38,2 procent. Over de seneste 5 år har en investering i Danske Bank aktien i gennemsnit givet et samlet afkast på 13,6 procent pro anno med en del udsving i de enkelte år. Bestyrelsen har i år besluttet at tildele medarbejderne aktier for 118 mio. kr. side 12

13 Planche: Forventninger til 2006 I 2006 vurderer vi, at der vil være udsigt til moderat økonomisk vækst i Europa med forventning om svagt stigende rentesatser, men væksten på koncernens hovedmarkeder forventes at blive højere end i Europa som helhed. Vi forventer, at rente- og gebyrindtægterne fra bankaktiviteterne bliver forøget som følge af vækst i udlån inden for såvel boligfinansiering som erhvervsudlån. Det vil i den sammenhæng også spille ind, at de to irske banker indgår med et fuldt år og ikke kun 10 måneder som i Derimod forventer vi ikke, at den høje aktivitet på realkredit- og fondsmarkedet kan fortsætte med samme styrke i Handelsindtægterne som i 2005 var påvirket af engangsindtægter og et ekstraordinært højt aktivitetsniveau forventes at blive lavere end i Indtægterne vil desuden i betydeligt omfang være afhængige af udviklingen på de finansielle markeder og kursniveauerne ultimo året. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter forventes også at blive lavere end i 2005 som følge af indtægtsførsel i 2005 af risikotillæg fra tidligere år og effekt af nye regnskabsregler. Forsikringsaktiviteterne forventes dog at vise en positiv forretningsudvikling i Sammenfattende forventes Danske Bank koncernens samlede indtægter at blive på niveau med 2005 til trods for, at engangsindtægterne i 2005 var på 1,6 mia. kr. fra salg af ejendomme, HandelsFinans, unoterede aktier og låneporteføljerne i New York og London samt det førnævnte risikotillæg fra Danica. Koncernens omkostninger forventes at blive i niveauet 5 procent højere, og heraf tegner de irske banker sig for godt halvdelen. Forøgelsen afspejler udover integrationsomkostninger til de irske banker også et fortsat højt aktivitetsniveau i de danske, norske og svenske bankaktiviteter samt den generelle omkostningsudvikling. På baggrund af den forventeligt gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes beskedne tab på udlån i side 13

14 For 2006 forventes årets resultat før skat på grund af de betydelige engangsindtægter i 2005, som jeg nævnte tidligere, at blive lavere end i Som sædvanlig vil det endelige resultat fortsat afhænge af blandt andet aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og kursudviklingen på de finansielle markeder. Koncernens skatteprocent forventes at blive 28. Med en solvensprocent ultimo 2005 på 10,3 og en kernekapitalprocent på 7,3 inklusive hybrid kernekapital er koncernen fortsat overordentlig solid. Koncernens beslutning om fokusering på detailbankmarkedet har medført den ønskede reduktion af risikoprofilen og skabt bedre mulighed for fortsat vækst. Planche Nye mål for kapitalstyring I konsenkvens heraf har vi tilpasset målsætningerne for kapital, så de fremover udtrykkes som et lidt bredere spænd end i en enkelt procentsats. Målsætninger for kernekapitalens niveau er reduceret fra 6,5 procent til at være i intervallet 6,0 6,5 procent, og koncernens pay-out ratio forventes fremover at være i intervallet procent afhængig af den forretningsmæssige udvikling. For 2006 planlægges en pay-out ratio på 40 procent. Vi fastholder målsætningen om kapitalafkast, så eventuelt overskydende kapital vil fortsat blive udbetalt til aktionærerne i form af udbytte og eventuelt aktietilbagekøb. Men vi forventer dog ikke, at et aktietilbagekøb bliver aktuelt i 2006 eller Planche: Overskudsfordeling For 2005 har vi til disposition for generalforsamlingen årets resultat i Danske Bank A/S, der er et overskud på mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 10 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr., eller i alt mio. kr. Til sammenligning udgjorde udbyttet sidste år 7,85 kr. pr. aktie eller i alt mio. kr. side 14

15 Det resterende beløb på mio. kr. foreslås henlagt til egenkapital. Koncernens egenkapital var ved udgangen af 2005 på mio. kr. Hvis generalforsamlingen tiltræder forslag om udbytte, vil egenkapitalen blive reduceret med udbyttet og herefter andrage mio. kr. Jeg vil slutte denne beretning med en tak fra bestyrelsen til vore aktionærer for den opbakning, De med Deres investering giver til Danske Bank. Vi vil fortsat bestræbe os på at leve maksimalt op til tilliden. Også en tak til kunder for opslutning om banken og for godt samarbejde og tak til koncernens medarbejdere, der også i 2005 har ydet en betydelig og dygtig indsats, og ikke mindst tak til direktionen for velgjort gerning. Med disse bemærkninger vil jeg gerne på bestyrelsens vegne indstille årsrapporten for 2005 til generalforsamlingens godkendelse. side 15

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank.

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 134 årige

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Planche: Logo En umiddelbar forskel i forhold til de tidligere mange år er, at jeg i år som formand for bestyrelsen aflægger beretning,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 6. marts 2007

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 6. marts 2007 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 6. marts 2007 Planche 1: Velkommen til Danske Banks generalforsamling 2007 2006 var endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Planche 2: Året

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere