PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG"

Transkript

1 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: P Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1

2 Hører til journalnummer: P LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME-ANLÆG Revision 1 Dato Udarbejdet af Helle Madsen (HLLM) Kontrolleret af Jane Moustgaard (JNEM) Godkendt af Claus Røgild (CUR) Beskrivelse Projektforslag på m 2 solvarmeanlæg til Langå Varmeværk ansøgt iht. varmeforsyningsloven. Ref Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 Hører til journalnummer: P INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 1 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 2 6. Tidsplan for etableringen 3 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m. fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 4 9. Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Vurdering Bilag BILAG Bilag 1: Oversigtsplan 1: Bilag 2: Forudsætninger samfundsøkonomiske beregninger Bilag 3: Detaljerede samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4: Detaljerede selskabsøkonomiske beregninger 3

4 Hører til journalnummer: P INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Langå Varmeværk A.m.b.a. der hermed ansøger Randers Kommune om godkendelse til etableringen af et ca m 2 solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank, biomasselager, bygning til kedel og varmepumpe og øvrigt teknisk udstyr til varmeproduktion der tilsluttes Langå Varmeværks fjernvarmenet. Der ønskes endvidere etableret en absorptionsvarmepumpe drevet af en ny biomassekedel på under 1,0 MW til at optimere ydelsen på solvarmeanlægget. Biomassekedlen skal kun drive arbsorptionsvarmepumpen som henter varme i og afkøler returvandet fra fjernvarmenettet, og dermed giver mulighed for at drive solvarmeanlægget ved lav temperatur om vinteren med højere ydelse til følge. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter etablering af et ca m² solvarmeanlæg, en m 3 akkumuleringstank og en bygning med pumpeinstallation, absorptionsvarmepumpe og biomassekedel samt biomasselager. Solvarmeanlægget ønskes opført på arealet matr. nr. 4r Langå By, Langå beliggende Randersvej 37 i den nordlige del af Langå. Området fremgår af bilag 1. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som er baseret på naturgas motor og kedeldrift. 2. PROJEKTANSVARLIG Randers Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Langå Varmeværk A.m.b.a Borgergade Langå att.: Hans Jørgen Hansen Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Langå Varmeværk A.m.b.a. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: 4 Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg att. Claus Røgild Tlf.:

5 Hører til journalnummer: P FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Området hvor solvarmeanlægget ønskes opført, er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommunalplan for Randers Kommune. Arealet grænser op til rammeområde 3.O1.02 og lokalplanområde nr Langå Varmeværk har 845 forbrugere og anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæggets gasmotorer, samt på de naturgasfyrede kedler. Med et solvarmeanlæg på ca m² kan produktionen af varme fra gasmotorer og naturgaskedel reduceres med ca MWh/år. Det samlede varmebehov an net er MWh/år for et normalår. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og er altså ikke et brændsel. Til den foreslåede absorptionsvarmepumpe anvendes træpiller som drivenergi. Biomassekedlen etableres altså kun som drivkraft til absorptionsvarmepumpen og kun i den effektstørrelse der kræves til at drive absorptionsvarmepumpen. Randers kommune skal myndighedsbehandle projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt, idet anvendelsen af biomasse som nyt brændsel sker som procesenergi til drift af absorptionsvarmepumpen, for at nyttiggøre energi som ellers ville gå tabt. Biomassekedlen udføres kun i den størrelse, der er behov for til at drive absorptionsvarmepumpen. Der henvises til at drift af absorptionsvarmepumpe til solvarme kan sidestilles med tilsvarende drift til geotermi. Placeringen af solfangere på matr. nr. 4r Langå By, Langå, kræver dog en dispensation fra skovbyggelinjen, i det solfangerne vil blive opstillet inden for denne. Derfor er der fremsendt ansøgning om dispensation jf. naturbeskyttelseslovens 17. Det gælder dog for solfangere mv. at disse nedtages og bortskaffes når anlægget er udtjent. Placeringen af anlægget i landzone medfører endvidere at der skal udarbejdes en lokalplan for arealet, samt et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Solvarmeanlægget kræver normalt en miljøgodkendelse og der skal gennemføres en VVMscreening af projektet. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD 5 Solvarmeanlægget opføres ved Randersvej i Langå, hvor der også vil blive opbygget en ny bygning til kedel, varmepumpe og øvrige tekniske installationer samt etablering af en m 3 akkumuleringstank og et biomasselager. I den forbindelse etableres en transmissionsledning fra den nye bygning, der tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved Langå Skole.

6 Hører til journalnummer: P Solvarmeanlægget får en installeret varmeeffekt på ca. 5,5 MW, biomassekedlen får en effekt på under 1,0 MW. Værkets gasmotor har en varmeeffekt på 4,4 MW, mens de 3 naturgaskedler har en samlet varmeeffekt på 13,3 MW. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov er ca. 10 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, lagertank, varmepumpe med biomassekedel og ny bygning mv. er anslået til kr. 21,3 mio. fordelt med kr.,0 mio. til solvarmeanlæg med tilhørende installationer, kedel og absorbtionsvarmepumpe, kr. 2,0 mio. til lagertank, kr. 1,5 mio. til bygning, kr. 0,3 mio. til køb af grund og kr. 1,8 mio. til øvrige arbejder samt kr. 0,7 mio* til forlængelse af transmissionsledning. Anlægsoverslagene er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. *) I forbindelse med en forlængelse af Langå Varmeværks transmissionsnet, vil i ledningen frem til solfeltet, Randersvej 37, blive etableret i en større dimension end påregnet, i det der på længere sigt arbejdes med en udflytning af Langå Varmeværk fra den nuværende placering i Borgergade, hvor det ikke fremtidigt er muligt at udvide anlægget til en ny placering i eller omkring industriområdet ved Randersvej. Det vurderes at solvarmeprojektets andel i denne sammenhæng udgør ca. 40 % af den samlede ledningsinvestering. Produktionsfordelingen er antaget på baggrund af Langå Varmeværks produktionsfordeling Vurderingen er foretaget ved en fremtidig gaspris på 3,00 kr./m³ ekskl. afgifter og en gennemsnitlig salgspris på el på 382 kr./mwh i referencen og 405 kr./mwh med solvarme. Tabel 1 viser produktionsfordelingen med og uden solvarme. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme Gasmotor MWh Gaskedler MWh Absorptionsvarmepumpe MWh Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh Driftstimer: Motor h/år Gennemsnitlig el-salgspris kr./mwh Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling. Det fremgår af Tabel 1, at der er anvendt en gennemsnitlig el-salgspris med solvarme, der er 23 kr. højere end i referencen. Herved tages der højde for den øgede mulighed for kun at levere strøm i de timer med de højeste elpriser, når solvarmeanlægget dækker en del af varmebehovet. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Så snart projektet er godkendt, vil yderligere behandling af projektet samt projekteringen af solvarmeanlægget blive iværksat. Etableringen forventes at kunne påbegyndes i AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Arealet Randersvej 37, Matr. nr. 4r, Langå By, Langå er privat ejet. Det forventes, at der indgås en frivillig aftale med lodsejeren, idet Langå Varmeværk er i dialog med ejeren af ejendommen og det er aftalt mellem parterne, at arealer eller hele ejendommen kan overtages på ekspropriationslignende vilkår. Derfor ønsker Langå Varmeværk, at byrådet i Randers Kommune tager stilling til og åbner mulighed for ekspropriation i forbindelse med godkendelse af nærværende projektforslag 6

7 Hører til journalnummer: P REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M. FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber. HMN Naturgas er som naturgasleverandør til Langå Varmeværk berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 9.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x og SO 2. Der er i vurderingerne regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages udført 2014, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af solvarmeanlægget med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra gasmotor og kedler. Tabel 1 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af m² solvarmeanlæg, biomassekedel og absorptionsvarmepumpe. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. Bygningen antages at have en teknisk levetid på 50 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 3/5 af anlægsinvesteringen. Jorden antages at have samme værdi efter 20 år og er indregnet med en scrapværdi lig investeringen. De øvrige arbejder antages at have en teknisk levetid på 20 år. Værkets nuværende produktionsenheder er netop afskrevet, og der må indenfor de kommende år derfor forventes behov for en større investering i renovering af de nuværende anlæg. Ved etablering af solvarmeanlægget reduceres driftstimerne på de eksisterende produktionsenheder og levetiden forlænges. Med de reducerede driftstimer er det mere realistisk at vedligeholde anlæggene, bl.a. fordi solvarmeanlægget næsten dækker hele varmebehovet om sommeren, og de eksisterende enheder kan tages helt ud af drift for servicering i længere perioder. Dette er indregnet i samfundsøkonomien med en investering på kr. mio. i 2017 i referencen, men denne investering er udskudt til 2027 ved solvarmeprojektet. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Gasmotor 50 kr./mwh varme Kedler 10 kr./mwh Solvarme 3 kr./mwh Absorptionsvarmepumpe 1,5 Kr./MWh Bilag 2 viser en samlet oversigt over forudsætningerne. 7

8 Hører til journalnummer: P Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 2 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og solvarmealternativet er undersøgt. Det fremgår af Tabel 2, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk mindreomkostning på kr ved etablering af solvarmeanlægget. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlægget er en samfundsøkonomisk gevinst ved den af energistyrelsens fastsatte kalkulationsrente på 5 %. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarmen i Danmark, og solvarmen bør derfor fremmes. Samfundsøkonomi 2012-kr. Reference kr. Solvarme 1000 kr. Kapitaludgifter Produktions- og miljøomkostninger Samfundsøkonomiske omkostninger Samfundsøkonomisk overskud v. solvarme 98 Tabel 2: Samfundsøkonomiske meromkostninger ved solvarmeprojekt minus fjernvarmereference. Tallene er nuværdi over 20 år. Bilag 3 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger. 9.3 Miljømæssige konsekvenser Det kan anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion og træpiller til absorptionskøling er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der både er CO 2 -neutralt og samtidig et frit alternativ til naturgaskraftvarme. Solvarme som varmekilder udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Reduktionen i den faktiske CO2 udledning fra Langå Varmeværk er beregnet til 23 % eller tons / år ved etablering af solvarmeanlæg med en biomassefyret hedtvandskedel tilsluttet en absorptionsvarmepumpe. 10. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 10.1 Selskabsøkonomi Tabel 3 viser nøgletal for selskabsøkonomien for Langå Varmeværk. Der er anvendt en gaspris på 3,00 kr./m³ ekskl. afgifter. Der er benyttet en gennemsnitlig el-salgspris på henholdsvis 382 kr./mwh og 405 kr./mwh uden/med solvarme, som angivet i Tabel 1. Fra 2010 kan etablering af centrale solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Langå varmeværks lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien med 250 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Første års beregnede besparelse er før renter og afdrag er på kr. 2,8 mio. Over 20 år er der en nuværdigevinst på kr. 37,4 mio. ved en kalkulationsrente på 3 %. Den simple tilbagebetalingstid er på 6 år. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme er vist i bilag 4. Det forventes, at Langå Varmeværk kan opnå af et 20-årigt kommunegaranteret lån på kr. 21,3 mio. til kurs 96 og rente på 3 %. Det betyder en årlig ydelse (afdrag og renter) over 20 år på ca. 8

9 Hører til journalnummer: P mio. kr. Det betyder, at Langå Varmeværk vil opnå en samlet gevinst efter renter og afdrag på ca. kr. 1,3 mio. i år 1. Solvarme Rente 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering kr mio. Sparede årlige omkostninger, 1. år kr. 2.8 mio. Simpel tilbagebetalingstid 6 år Nuværdigevinst kr mio. Tabel 3: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenserne ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Langå Varmeværk. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på solvarmeanlægget og biomassekedel med absorptionsvarmepumpen, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen være med til at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra solvarmeanlægget er lavere end på gasmotoren. 11. VURDERING Det udarbejdede projektforslag viser, at der ved etablering af et m 2 solvarmeanlæg med biomassefyret absorptionsvarmepumpe ved Langå opnås en mindre samfundsøkonomisk besparelse samtidigt med at projektet giver Langå Varmeværk en selskabsøkonomisk gevinst. Solvarmeanlægget er med til at øge forsyningssikkerheden og samtidig med til at sikre en stabil varmepris overfor forbrugerne. Endvidere medfører solvarmeanlægget en reduktion på 23 % af emissioner af CO 2 -emissionen. 9

10 Hører til journalnummer: P BILAG 1-4 Bilag 1 oversigtskort 10

11 Hører til journalnummer: P

12 2. Bilag 1 - Projektforslag Langå Varmeværk, 9000 m2 SIGNATURER: V Hører til journalnummer: P Solpaneler Plantebælte - 4 meter i bredden Kørevej - 4 meter i bredden Areal hvor beplantning fjernes 39 4q Samlet solfangereareal m ² r Matr.nr. 4 r Langå by, Langå Randersvej nr Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr FU/MOLH CUR Langå Varmeværk Solvarme Mål 1:00 Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tlf Fax Nyt solvarmeanlæg Tegning nr. Randersvej 37 V Rev. mzo :00:18 Q:\2011\\Cad\Vvs\Tegn\T-V dwg

13 3. Bilag 2 - Projektforslag Langå Varmeværk, 9000 m2 Hører til journalnummer: P Bilag 2: Forudsætninger samfundsøkonomiske beregninger Forudsætninger til samfundsøkonomiske beregninger ved etablering af absorbtionsanlæg Fjernvarmenet Langå varmeværk Solvarmeanlæg m² Varmebehov an net MWh Gasmotorer Reference Solvarmeprojekt Elvirkningsgrad 0,410 0,410 Varmevirkningsgrad 0,614 0,614 Total virkningsgrad 1,024 1,024 Cm 0,667 0,667 Elydelse MW 2,95 2,95 Varmeydelse MW 4,43 4,43 Kedler Reference Solvarmeprojekt Varmevirkningsgrad - gaskedler 1,03 1,03 Varmeydelse - gaskedler MW 13,26 13,26 Varmevirkningsgrad - nyt træpillefyr 0,95 Varmeydelse - nyt træpillefyr MW 0,4 Omkostninger Inv. Solvarmeanlæg 1000 kr Inv. Akkumuleringstank 1000 kr Inv. Bygning 1000 kr Inv. Jord 1000 kr. 300 Inv. Øvrige arbejder 1000 kr Leje af jord (2,2 ha) kr./ha/år 0 D&V gasmotor kr./mwh-varme 50 D&V gaskedel kr./mwh 10 D&V Solvarme kr./mwh 9 D&V Træpillekedel kr./mwh 10 D&V Absorptionsvarmepumpe kr./mwh-indfyret 10 Teknisk levetid Solvarmeanlæg år 30 Akkumuleringstank år 30 Bygning år 50 Jord år - Øvrige arbejder år 20 Varmeproduktion enhed Reference Solvarmeprojekt Naturgas - motor MWh Naturgas - kedel MWh Absorbtionsvarmepumpe MWh Solvarme MWh Total MWh Elproduktion enhed Reference Solvarmeprojekt Gasmotor MWh Driftstimer enhed Reference Solvarmeprojekt Gasmotor h Elsalg enhed Reference Solvarmeprojekt Gennemsnitlig Elpris kr./mwh CO2 tilskud til elproduktion 1000 kr Valg af fordeling af afgifter ved kraftvarme E-formel E-formel Gaskøb enhed Naturgas Afgift Total Gaspris motor kr./m3 3,00 2,81 5,81 Gaspris kedel kr./m3 3,00 2,71 5,71 Brændværdi naturgas MWh/1000 Nm3 11,0 Brændselsforbrug Reference Solvarmeprojekt Naturgas - motor 1000 Nm3/år Naturgas - kedel 1000 Nm3/år Træpiller Tons/år Brændværdi Naturgas MJ/Nm3 40 Naturgas MWh/1000 Nm3 11 Træpiller GJ/ton 17,5 Træpiller MWh/ton 4,9 Brændselskøb Træpiller kr./ton (inkl. afgift) 1200,0 Max. Energiafgift kedler kr./mwh ab værk 174,96 Max. CO2-afgift kedler kr./mwh ab værk 45,00 Kritisk virkningsgrad for afgiftsloft 1,160 CO2-kvoteomfattet 2 Tillæg til elpris i solvarmeprojekt kr./mwh 23 13

14 4. Bilag 3 - Projektforslag Langå Varmeværk, 9000 m2 Hører til journalnummer: P Bilag 3: Detaljerede samfundsøkononiske beregninger 2 Projekt: Samfundsøkonomisk vurdering af Solvarmeprojekt, Langå varmeværk 3 Basis: Samfundsøkonomiske enhedsomkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2011, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 9 10 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 12 Nettoafgiftsfaktor 1,17 13 Skatteforvridningsfaktor 1,20 14 VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved solvarne (projekt) 18 Gasmotor 49% MWh/år Gaskedler 27% MWh/år Absorbtionsvarmepumpe 4% MWh/år Solvarmeanlæg 19% MWh/år Total varmeproduktion MWh/år Varmeproduktion ved reference 25 Gasmotor 91% Gaskedler 9% Absorbtionsvarmepumpe 0% MWh/år Solvarmeanlæg 0% MWh/år Total varmeproduktion MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Solvarmeprojekt 35 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,7 318,0 327,6 342,1 328,2 307,3 325,8 312,1 343,9 316,5 286,6 372,4 373,8 373,4 342,5 273,9 269,2 266,3 263,4 263,4 36 Gaskedler inkl. D&V kr./mwh ,0 320,4 347,5 354,6 361,7 368,8 375,9 383,0 387,6 392,3 397,0 401,6 406,3 410,4 414,6 418,7 422,9 427,1 431,2 431,2 37 Træpille kedel inkl D&V kr./mwh ,5 397,0 399,6 402,0 404,4 406,9 409,3 411,7 414,1 416,5 418,9 421,4 423,8 426,2 428,6 431,0 433,4 435,7 438,1 438,1 38 Solvarme inkl. D&V kr./mwh 9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 39 Absorbtionsv. inkl. D&V kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40 Leje af jord kr./ha/år 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reference 43 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh 314,1 244,7 318,0 327,6 342,1 328,2 307,3 325,8 312,1 343,9 316,5 286,6 372,4 373,8 373,4 342,5 273,9 269,2 266,3 263,4 263,4 44 Gaskedler inkl. D&V kr./mwh ,0 320,4 347,5 354,6 361,7 368,8 375,9 383,0 387,6 392,3 397,0 401,6 406,3 410,4 414,6 418,7 422,9 427,1 431,2 431,2 45 Træpille kedel inkl D&V kr./mwh 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Solvarme inkl. D&V kr./mwh 9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 47 Absorbtionsv. inkl. D&V kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 48 Leje af jord kr./ha/år 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, SAMFUNDSØKONOMI Solvarmeprojekt Investeringer levetid, år 55 Solvarmeanlæg kr Akkumuleringstank kr Bygning kr Jord kr Øvrige arbejder kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 63 Produktion og miljø 1000 kr ,1 6569,3 6871,0 7100,5 6978,9 6770,5 7048,5 6928,9 7356,0 7051,1 67,1 7808,9 7860,4 7885,2 7534,4 6716,0 6688,4 6682,7 6676,9 6676, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Nuværende forsyning Investeringer levetid, år 70 Solvarmeanlæg kr Akkumuleringstank kr Bygning kr Jord kr Øvrige arbejder kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 78 Produktion og miljø 1000 kr ,1 7955,5 8233,5 8580,2 8279,5 7818,8 8255,1 7958,0 8693,7 8079,7 7408,1 9373,3 9416,3 94,4 8721,8 7165,8 7068,2 7010,9 6953,6 6953, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 85 Solvarmeanlæg 1000 kr Akkumuleringstank 1000 kr Øvrige arbejder 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 91 Produktion og miljø 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 5,1% 3% 4% 4% 5% 6% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 5% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr

15 5. Bilag 4 - Projektforslag Langå Varmeværk, 9000 m2 Hører til journalnummer: P Bilag 4: Detaljerede selskabsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomi, Langå varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Faste priser 2012 excl. moms Enhed NPV Produktion - projekt Varme - gasmotor MWh Varme - gaskedler MWh Varme - sol MWh Varme - absorbtionsvarmepumpe MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Træpilleforbrug Tons Produktion - reference Varme - gasmotor MWh Varme - gaskedler MWh Varme - sol MWh Varme - absorbtionsvarmepumpe MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Træpilleforbrug Tons Pristigning gas %/år 0% Pristigning træpiller %/år 0% Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente - nuværdi 3% 14,88 1,00 0,971 0,943 0,9 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 Lån Kommunekredit - kurs 96 Lån kommunekredit - rente 3% Lån kommunekredit - løbetid 20 år Investering Solvarmeanlæg 1000 kr Akkumuleringstank 1000 kr Bygning 1000 kr Jord 1000 kr Øvrige arbejder 1000 kr Investering 1000 kr Indtægter - projekt Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - projekt Gaskøb 1000 kr Træpillekøb 1000 kr Afgift - gasmotor 1000 kr Afgift - gaskedler 1000 kr Afgiftsfritagelse E-formel 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V gaskedel 1000 kr D&V Solvarme 1000 kr D&V Træpillekedel 1000 kr D&V Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Leje af jord 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Indtægter - reference Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - reference Gaskøb 1000 kr Træpillekøb 1000 kr Afgift - gasmotor 1000 kr Afgift - gaskedler 1000 kr Afgiftsfritagelse E-formel 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V gaskedel 1000 kr D&V Solvarme 1000 kr D&V Træpillekedel 1000 kr D&V Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Leje af jord 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Årligt dækningsbidrag - projekt før renter og afdrag1000 kr Årlig rente og afdrag ved kurs 96,0 og 3% rente 1000 kr Gns årligt dækningsbidrag 1000 kr Simpel tilbagebetalingstid år 5,8 Samlet nuværdigevinst 1000 kr Årligt dækningsbidrag - projekt efter renter og afdrag

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME- ANLÆG Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME- ANLÆG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-ANLÆG Revision 2 Dato 2013-03-12 Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a.

Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg, del af matr. nr. 5 a, Ledøje By, Ledøje. Solvarmeanlæg. Del af matrikel nr. 5a, Ledøje

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere