Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser og hører under søjlen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i. Søjlen er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen er den ene af de to forvaltninger der hører under Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den lovgivningsmæssige ramme i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser er Servicelovens voksenbestemmelser. Socialforvaltningen Sekretariat Center for Socialfaglig Udvikling Familie, Børn og Unge Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Voksenhandicap s målgruppe er voksne hjemløse eller funktionelle hjemløse. Funktionelle hjemløse vil sige mennesker der af forskellige årsager ikke kan opholde sig i egen bolig. På er der 4 enheder/afdelinger, der tilbyder midlertidige ophold og varige boliger til målgruppen. Derudover er der en Administrations afdeling, en Bygge og Beskæftigelses Enhed og en Service Enhed. Stabiliserende Enhed tilbyder 3 forskellige ydelser: Søhuset Stabiliserende Ophold Afrusning Søhuset Er et varigt botilbud med 5 plejepladser. Målgruppen er hjemløse og socialt udsatte borgere, der efter et hårdt liv med misbrug har udviklet kroniske lidelser og som følge deraf har et dagligt pleje- og omsorgsbehov. Der er tale om fysisk syge misbrugere, der ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at varetage egenomsorg. Det er borgere, som ikke kan klare sig i egen Side 1 af 9

2 bolig, bofællesskab og lignende med hjemmepleje eller anden støtte, og som på grund af afvigende adfærd ikke kan rummes i eksisterende plejeboliger. De somatiske lidelser har en kronisk karakter, der kan medføre et terminalt forløb. Socialrådgiver fra Center for Myndighed rejser sagen og afklarer støttebehov samt sørger for, at der udfærdiges en 141 Helhedsplan. I handleplanen beskrives formål, indsats og varighed mm for indsatsen. Der tilbydes at udarbejde en 141 handleplan, når: hjælpen ydes til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ellers kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Kilde: Afsnit 8 Når der er udfærdiget en handleplan arrangeres der et matchningsmøde, hvor afdelingsleder deltager. Her træffes endelig afgørelse om visitation. Den lovgivningsmæssige ramme for boligerne i Søhuset er egen bolig med støtte efter Servicelovens 85. Stabiliserende Ophold Er midlertidige ophold fra 2 uger til 2 år. Der er 10 pladser af denne type. Målgruppen er hjemløse og socialt udsatte borgere, der har brug for en kortere eller længe periode i faste rammer med det formål at udrede og/eller genoptræne fysiske, psykiske eller sociale kompetencer. Opholdet danner grundlag for beslutning om fremtidig bolig og eventuelle støttebehov. Borgeren skal som udgangspunkt være selvhjulpen, men der kan dog accepteres lettere pleje- eller sygeplejefagligt behov af midlertidig karakter. Borgeren skal have et ønske om stabilisering og bedring i livssituation og et ønske om at samarbejde omkring dette, herunder eventuelt en reduktion af misbrug. Borgeren visiteres via Stabiliserende Enheds sygeplejefaglige koordinator/ afdelingsleder. Den lovgivningsmæssige ramme for opholdene er Servicelovens 110. Afrusning Er en akut funktion til modtagelse af hjemløse borgere med et længerevarende overforbrug af alkohol. Borgeren skal have et ønske om at stoppe med alkoholindtag. Der vil typisk i forbindelse med afrusning være behov for medicinsk behandling mod abstinenser. Visitation sker ved telefonisk kontakt til Stabiliserende Enhed. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 5-7 dage. Den lovgivningsmæssige ramme er Servicelovens 110. Side 2 af 9

3 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Indskrivning på Stabiliserende Enhed er afhængig af hvilken pladstype der er tale om. Nedenstående er en beskrivelse af indvisiteringen for de 3 forskellige pladstyper. Søhuset Som det første rejses en sag via Myndighedsrådgiver i Center for Myndighed, og der udfærdiges en 141 Helhedsplan. Denne danner baggrund for beslutning om bevilling af botilbud i henhold til Servicelovens 85. Således er borgeren udredt på flere områder herunder blandt andet somatisk, psykisk, adfærdsmæssigt, misbrugsmæssigt, økonomisk og færdighedsmæssig. På baggrund af udredning afklares det med afdelingsleder om borgeren matcher tilbuddet og en visitation kan påbegyndes. Stabiliserende Ophold Visitation sker gennem koordinator ved den Stabiliserende Enhed. Typisk kan en henvendelse ske fra andre dele af søjlen Socialpsykiatri og udsatte voksne; eksempelvis Center for Misbrugsbehandling og Center for Akut- og opsøgende indsatser. Afrusning Visitationen sker ved at borgeren retter direkte telefonisk henvendelse. Henvendelser kan også være fra akutmodtagelser i hospitalsregi, primærsektor mm. Der kan visiteres fra andre kommuner, idet forsorgshjemmene og de øvrige boformer ifølge 110 er landsdækkende. Det er typisk afdelingens sundhedsfaglige personale, der visiterer til afrusning. Hvis der er ledige pladser, visiteres der til modtagelse indenfor det næstkommende døgn. Personalesammensætning og samarbejdet internt Der er ansat ca. 20 medarbejdere i STE. Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Der er ansat en afdelingsleder med socialrådgiver baggrund og en sygeplejefaglig koordinator samt basismedarbejdere er der sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/-hjælper, pædagoger, ergoterapeuter og socialrådgivere. Der arbejdes i 2 teams, der er tværfagligt sammensat. Der arbejdes tværfagligt med fokus på både det sundhedsfaglige-, pædagogiske-, socialfaglige og ergoterapeutiske perspektiv. Personalet er uddannet i en Recovery orienteret tilgang. En del af personalet har gennemgået en kognitiv misbrugsuddannelse. STE modtager løbende sygeplejestuderende og elever fra social og sundhedsuddannelsen. STE samarbejder på mange forskellige niveauer med alle husets øvrige afdelinger. Eksternt samarbejde Der samarbejdes med Social Lægeinstitutionen, særligt i forhold til afrusningsydelsen. Eksternt samarbejdes med Center for Misbrug og Alkoholbehandlingen, praktiserende læger, hospitalsafdelinger i somatisk og psykiatrisk regi, bostøttemedarbejdere, psykiatere, sagsbehandlere/borgerkonsulenter, hjemmeplejen, andre forsorgsinstitutioner m.fl. Side 3 af 9

4 Patientkategorier/borgerkategorier Borgergruppen på fordeler sig aldersmæssigt fra 18 år og opefter. Der indskrives betydeligt flere mænd end kvinder. Nogle borgere i STE har levet et langt liv på gaden og andre har været boligløse i perioder af deres liv. Fælles for alle er, at de inden indskrivningen var boligløse. Hos de fleste af borgerne i STE forefindes der dobbeltdiagnose. Det vil sige, at der er tale om psykiske vanskeligheder og et misbrug af stoffer og/eller alkohol. Eksempelvis kan der være tale om en personlighedsforstyrrelse, angst/depression, bipolar lidelse og ADHD i kombination med et misbrug af et enkelt stof eller flere. Ofte ses reduktion af de kognitive evner på grund af skadevirkninger efter et mangeårigt misbrug. Ofte har borgerne i STE en adfærd præget af stoftrang, påvirkethed, psykiske og sociale problemer mm. Borgerne har ofte problemer med at varetage almenmenneskelige behov, hvorfor borgeren kan have behov for støtte/guidning. Dette forekommer i mindre grad på de Stabiliserende Ophold men ses i mere udpræget grad i Søhuset. I Søhuset og på de Stabiliserende Ophold udarbejdes af delhandleplan i samarbejde med borgeren. Konceptet med delhandleplan skal sikre inddragelse af borgeren ud fra en recovery orienteret tilgang. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Af centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger kan nævnes: problemstillinger knyttet til etablering og vedligeholdelse af relationer med borgere der er påvirkede og har psykiske/psykiatriske problemstillinger problemstillinger knyttet til borgeres adfærd, herunder at håndtere, korrigere, guide, støtte, grænsesætte, konfliktnedtrappe mm problemstillinger der udspringer af borgerens psykiatriske lidelser og de symptomer, der typisk er knyttet hertil problemstillinger knyttet til den medicinske compliance og vedligeholdelse af en given behandling Kognitive problemstillinger og støttebehov knyttet hertil Problemstillinger knyttet til følgesygdomme Problemstillinger i forhold til at få opfyldt fysiologiske behov ved abstinenstilstand / misbrugsperiode Problemstillinger knyttet til psykosociale og eksistentielle områder som eksempelvis kriser, ensomhed og sociale vilkår problemstillinger knyttet til mestring af sygdom og handlingsstrategier i forhold til eksempelvis trang/behovsudsættelse Problemstillinger knyttet til administration af medicin problemstillinger knyttet til at samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Målet med indsatsen: Søhuset: at borgeren opnår en vis form for stabilitet i sin livssituation og sikres den nødvendige støtte og hjælp, Side 4 af 9

5 herunder også personlig pleje at borgeren har den frivillighed der ønskes i forhold til sit misbrug Stabiliserende Ophold: at stabilisere den givne livssituation at stabilisere/reducere misbruget at udrede og afklare fremtidig boligsituation samt støttebehov Afrusning: at stabilisere den somatiske abstinenstilstand medicinsk og herved understøtte at borgeren har mulighed for ophør eller pause i sit misbrug at støtte borgeren i kontakt til misbrugsbehandling hjælpe borgeren i forhold til sin sociale boligsituation, således at borgeren får mulighed for en 110 plads på eller på andet forsorgshjem, såfremt borgeren ønsker dette STE tilbyder ophold der er tilpasset borgernes individuelle behov. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Den fundamentale opgave er at skabe en relation til borgeren. Dette er grundlæggende for at kunne udvikle et tillidsfuldt samarbejde med borgeren. I samarbejdet med borgeren kan der være opgaver som: grundlæggende sygepleje som eksempelvis hjælp til personlig hygiejne enkelte specielle sygeplejeopgaver som eksempelvis sårpleje og kateterpleje medicinadministration, herunder håndtering af substitutionsmedicin som metadon, subotex mm opdatering og revurdering af borgerens medicin i samarbejde med praktiserende læge og Center for Misbrug vurdering af somatisk tilstand i forhold til skadevirkninger af et liv med misbrug, dårlig ernæringstilstand, abstinenstilstand mm samt vurdering af akuttilstand eksempelvis i forbindelse med commotio og falduheld vurdering af psykisk tilstand i forhold til kendt psykiatrisk lidelse samt i forhold til akut opstået psykiatrisk eller psykisk tilstand eksempelvis krisereaktion og psykose behandling og forebyggelse af yderligere skadevirkninger støttende og vejledende samtaler igangsætte udredning / afklaring i forhold til somatiske, psykiske og sociale forhold udarbejde del- og handleplan samt eventuelt indsatsplaner kontakt til samarbejdspartnere som eksempelvis læger, psykiatere og hjemmepleje henvisning til psykiater visitation og modtagelse af borgere til afrusning fungere som kontaktpersoner og have overblik over borgerens situation elektronisk dokumentation af indsats og planer Side 5 af 9

6 Typiske patientforløb/borgerforløb Borgerforløb i STE er på ingen måde stereotype, da ingen borgere er ens og alle har forskellige problemstillinger og ressourcer. Det fælles for alle borgere på STE er, at de er blevet boligløse eller funktionelle boligløse, hvorfor de i en periode har brug for et ophold på en 110 plads. 110 er beskrevet således i Serviceloven:...midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp Kilde: Serviceloven Afsnit 5 Formålet med opholdet i STE er at afdække og udrede fremtidig behov for bolig og støtteområder. Mange har typisk været adskillige gange på de almindelige forsorgspladser eller kommer direkte fra måneder/år på gaden. De fleste har problemer med egenomsorg eksempelvis i forehold til sufficient kostindtag, personlig hygiejne og rengøring/oprydning. De fleste borgere i STE har en stof- og/eller alkoholafhængighed samt en eller flere psykiatriske diagnoser. Borgerne har ofte en adfærd, der kan gøre det svært for dem at begå sig i det offentlige/sociale rum og agere hensigtsmæssigt i forhold til samfundets normer og værdier. Sygeplejemetoder Der er fokus på en recovery orienteret tilgang, som har fokus på at styrke en fælles forståelse og tilgang til det socialpsykiatriske arbejde i Aarhus. Omdrejningspunktet for styrkelsen af en recovery orienteret praksis på er de 4 værdier i recovery, som også er et bærende element i den samlede socialpsykiatriske indsats i Aarhus Kommune. De 4 værdier er: personorientering personinvolvering selvbestemmelse håb og potentiale for udvikling Målet for den rehabiliterende indsats er at øge den enkelte borgers muligheder for at klare sig mere selvstændigt i sin tilværelse. Indsatsen retter sig mod at øge borgerens mulighed for en højere grad af mestring af sin livssituation og en højere grad af social inklusion. Derudover arbejdes der: Tillidsskabende Relationsopbyggende Motiverende og inddragende Grænsesættende Konfliktnedtrappende Individbaseret Side 6 af 9

7 Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Hele personalegruppen er uddannet i recovery tilgangen og denne skal i året 2014 implementeres. Der arbejdes med den praktiske planlægning og udarbejdelse af delhandleplaner. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Ca. 14 dage før start i klinisk undervisning fremsendes introduktionsmateriale. Indenfor de første 14 dage afholdes en forventnings- og planlægningssamtale med klinisk vejleder. Ved denne samtale påbegyndes arbejdet omkring den individuelle kliniske studieplan, som du efterfølgende færdiggør. Du kan forvente 1 ugentlig vejledningstime med klinisk vejleder samt ugentlige kliniske vejleder dage, hvor klinisk vejleder følger dig i det daglige arbejde. Du vil opleve at følges med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere m.fl., som daglige vejledere. Du vil under de kliniske studier blive tilknyttet flere borgere. Du vil have mulighed for daglig drøftelse og refleksion med den kliniske vejleder eller andre daglige vejledere om plan for sygepleje og evaluering af udført sygepleje. Det vil være organiseret som før-, under og eftervejledning. Der planlægges med en 30 timers tilstedeværelse. Det vil primært være i dagvagter, men der vil også indgå aftenvagter. Om aftenen er der rig mulighed for det relationelle arbejde. Du vil have mulighed for at indgå i praksisfælleskabet og deltag i teamets opgaver og rutiner. Du vil være deltagende på teammøde i det team, du tilknyttes. Der vil være en fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod kommunikativ aktivitet. Du skal også deltage i planlagt studieaktivitet i form af seminar. Begge disse studieaktiviteter får du nærmere besked om, når du kommer på Østervang. Ved afslutningen af det kliniske studieophold vil der blive afholdt en slutevalueringssamtale mellem dig og klinisk vejleder, hvor det elektroniske evalueringsskema, som du har udfyldt og kopieret, gennemgås. Forventninger til den studerende At du som studerende er aktiv i forhold til: at opsøge læringsmuligheder i afdelingen at være undrende, opsøgende, undersøgende og ansvarlig for egen læring at udfordre egne grænser, fordomme, virkelighedssyn mv. at søge at få en dybere kontakt til borgerne Side 7 af 9

8 at arbejde på at få en større forståelse for egne personlige, faglige og professionelle handlinger at fremlægge sygeplejefaglige problemstillinger, observationer, refleksioner både skriftligt og mundtligt i både mono- og tværfaglige samarbejdsfora at begrunde valg af sygeplejeintervention på baggrund af faglig viden at læse pensum og selvvalgt litteratur at ajourføre eportfolio, herunder udarbejde og tilrette den individuelle kliniske studieplan løbende at forberede og aktivt deltage i andres og eget seminar at udarbejde fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikativ aktivitet at være forberedt til vejledningstimer, f.eks. ved at forberede vejledningsemner og ved at have dokumenteret sygeplejeprocessen skriftligt at stille undrende spørgsmål og forholde sig kritisk til egen og afdelingens praksis at opsøge ad hoc vejledning, når der er behov herfor at være klar over hvem der er ansvarlig for din ad hoc vejledning på dagen og lave aftaler med denne at meddele ad hoc vejleder fokusområde og opsøger vejledning, når du føler behov at søge sparring i personalegruppen og efterspørger hjælp, hvis der er utryghed ved en given opgave Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer I foråret 2014 vil der være uddannet 2 kliniske vejledere. Disse har erfaring fra somatisk regi, misbrugs- / socialpsykiatrien. Krav vedrørende klinisk pensum Pensum består af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. En litteraturliste sendes med velkomstbrev til den studerende før det kliniske studieforløbs opstart. Der opgives i alt siders pensum, hvoraf den studerende opgiver selvvalgt litteratur svarende til sider. Det selvvalgte pensum skal dokumenteres i eportfolio senest en uge før den interne kliniske prøve. Klinisk vejleder godkender den selvvalgte litteratur. Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at du som studerende bliver indstillet til intern klinisk prøve skal du opfylde kravet om at være studieaktiv. Det er den kliniske vejleder der afgør om du har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at du som studerende: er til stede på det kliniske undervisningssted udarbejder og ajourfører den individuelle kliniske studieplan arbejder selvstændigt med eportfolio gennemfører fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod kommunikativ aktivitet opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio er medansvarlig for vejledningssamtalerne herunder deltager aktivt og være skriftlig forberedt, hvis dette er aftalt tager ansvar for seminar, herunder udarbejde seminaroplæg og være aktivt deltagende i andres og eget seminar tager ansvar for eget læringsudbytte, herunder at opsøge læringsmuligheder deltager i sygeplejeopgaver, som beskrevet i den generelle kliniske studieplan med udgangspunkt i læringsudbyttet og indholdet beskrevet i modulbeskrivelsen for Modul 8 Inddrager sygeplejeprocessen i det daglige arbejde med borgerne Reflekterer over og forholder dig undrende og kritisk til andres og egen praksis Reflekterer over egne reaktioner og handlinger i forhold til borgers adfærd, kommunikation, kliniske problemstillinger m.m. Udarbejdet af Anita Knudsen. Den Stabiliserende Enhed,. Februar 2014 Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, februar 2014 Side 9 af 9

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Boligenheden Kilden Søhus og Mosen Forsorgshjemmet Østervang Aarhus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Århus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Kragelund Aarhus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Det opsøgende team Aarhus kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted, dine

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Specialcenter Baunegården, Bjerggårdsvej 5, Tebstrup 8660 Skanderborg Landsbyen Sølund Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg 1 Klinisk uddannelsesplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddene Søhuset/Gl. Finderupvej/Sct. Jørgensvej Søhuset: Søndersøparken 9 A-F, 8800 Viborg Gl. Finderupvej: Gl. Finderupvej 7e, 8800 Viborg

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering. Provstebakken er en del af Driftområdet for Socialpsykiatri og Udsatte voksne i Aarhus kommune. Provstebakken består

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Boformen Aas er et 110-tilbud under Specialsektoren i Region Nordjylland. Som 110 er Boformen et tilbud til hele landet.

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Perron 4. (Bo og værested for socialt udsatte) Jernbanegade 4D 8900 Randers C. 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej Stokrosevej 2, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 20 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Odder Kommunes Ældreservice. OKKA er en døgnåben korttidsenhed med 14 pladser. OKKA`s adresse er Ålykkecentret,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt social-psykiatrisk botilbud, der har eksisteret siden foråret 1998. Beboerne er indskrevet og der er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Odder Kommune VIA Sygeplejerskeuddannelsen side 1 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering (SCH) er en del af Herning kommunes afdeling for Handicap og Psykiatri. Socialområdets vision er, at al indsats tager

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fyrtårnet, afdeling for aktive misbrugere med et pleje- og omsorgsbehov, placeret på Fyrglimt, Thisted Kommunes ældrecenter

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Hjemmesygeplejen Sundhed & Omsorg Odder Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Botilbuddene på Guldblommevej er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Norddjurs kommune Rehabiliteringsteamet Kalorievej 4 8500 Grenå 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Korttidsafsnittet Odder Kommune VIA Sygeplejerskeuddannelsen side 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afsnit for Rygmarvsskade Vestdansk Center for Rygmarvsskade Neurologi Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Januar 2018 Klinisk studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester - del 1 Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stofog alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stofog alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stofog alkoholmisbrug Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. november 2017 Side 1 af 7 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold Kvalitetsstandarden omfatter indsatsen

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Formålet med tilbuddet er at give den enkelte borger en boligmæssig

Formålet med tilbuddet er at give den enkelte borger en boligmæssig SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO SEL 107 Adresse: Vest Manna Allé 8, 9700 Brønderslev Telefon: 4173 6739 Afdelingsleder: Rikke Hessel Sørensen E-mail: rikke.hessel.sorensen@99454545.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO MIDLERTIDIGT BOTILBUD

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO MIDLERTIDIGT BOTILBUD SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5020 Afdelingsleder: Rikke J Pedersen E-mail: Rikke.J.Pedersen@99454545.dk

Læs mere