Til$Det$Kongelige$teaters$Balletskole$i$Odense$ Jernbanegade$20,$Opg.$C,$2.$sal$ 5000$Odense$C$$ $ $ $ $$$$$$$$$København$30.3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til$Det$Kongelige$teaters$Balletskole$i$Odense$ Jernbanegade$20,$Opg.$C,$2.$sal$ 5000$Odense$C$$ $ $ $ $$$$$$$$$København$30.3."

Transkript

1 TilDetKongeligeteatersBalletskoleiOdense Jernbanegade20,Opg.C,2.sal 5000OdenseC København AnsøgningsomskolelederpåDetKongeligeTeatersBalletskoleiOdense DetermedstorinteressejegharsetstillingsopslagetsomlederafBalletskoleniOdense.Da jegermegetinteresseretiudviklingenafuddannelsernepådekunstneriskeområder,specifikt dansen,ogdajegopfylderallejereskravogønskertiljobbet,søgerjeghermedstillingen. MedreferencetiltelefonsamtalenmedbestyrelsesformandJensKr.Damsgaardogmitbesøg påskolenogsamtalermeddeansatte,elevernesamtmedingeogmargrethe,viljeghermed gerneuddybeminansøgning. MitnavnerMortenInnstrandogjegharsiden1994væretendelafdetprofessionelledanske dansemiljø.bådesomkunstneriskleder,instruktør,koreograf,forestillingsansvarligogdanser. Indenforuddannelsesomleder,underviser,eksaminator,studievejlederogikkemindst gennemminansættelsepådetkgl.teatersballetskoleogdenkongeligeballetsom hovedansvarligforundervisningenimodernedans.herundersomcensor,koreograftil aspiranteksamenogbl.a.engagereticoachendesamtalermeddestuderende,sombestår eksaminerneogdesværesamtalermeddeeleversamtforældre,somikkegårvidere. Jegervisionærogkonstruktivsomlederogbliverafandrebeskrevetsomanerkendende, inddragende,diplomatiskoggodtilatudvikleogfådetbedstefremiandre. Erudadvendtogkommunikererubesværetmedbådesamarbejdspartnere(offentligesom private),interessenterogsponsorerbådeistoreforsamlingerogenltillenogmedpersonale ogelever,hvorjegvægterenlyttendetilgangisamtalerne.jegfokusererpåeninddragende ogreflekteretledelseogværdsætteretaktivtsamarbejdemedbestyrelsen. Harerfaringmedatskaberammeneforfremtidigekunstnereogengageredemedarbejdereog erenutrætteligdrivkraftforbådedendagligedrift,nyetiltagogprojekter. Eftermitbesøgpåskolen,erjegoverbevistomatskolenergodtpåvej,harstortpotentialeog medretteledelseogvisionerkanindtageenlangttydeligereogmerefremtrædendeplads indenfordansensverden.derforviljegbrugelidtpladspåatdele,hvordanjegmeneren visionforballetskoleniodensekunneseud.

2 MinvisionforBalletskoleniOdense Skolenshøjestemålogintentioneratuddanne/skabeintetmindreenddestærkeste danserepåverdensplan.ogatopretholdeogvidereudviklelæseskolenshøjefagligeniveau indenfordebedstmuligerammer. Skolenskalværenationaltoginternationaltanerkendtsomdanseuddannelsenshøjborgi Danmarkindenforklassikballetogmodernedans. Dettegøresmedeninnovativogbanebrydendetilgangtilrekruttering,uddannelseog professionalismeindenfordansekunst. Eleverfraballetlinjen,somforsættertilKongensNytorv,eretforbilledepåenklassisk dansersominnovativ,psykiskogmentaltstærk,ogharredskabertilatkunnemestre kunstartenpåalleområder deerdennyegenerationogfrontløbereforden klassiskedanserår2020;deerfornyendeogkanværemedtilatvidereudvikledendanske kulturarvpåetinternationaltniveau. EleverfraDanselinjenogDGUskalefteruddannelsenhavekundskabogerfaringtilat kunnesøgeindpåprofessionelledanseuddannelseriheleverden.doggårnogledirektei jobif.eks.skolekompagnier.måletforeleverneherfraeratfåheledansereudpåden andensidebådefysiskogpsykisk,sådanatdekanydefysiskekvilibrismeogudtryksfuld scenekunstpåetinternationaltniveau.enreflekterendeogskabendekunstner. MinvisionforDGUeratdenskalværeengymnasieloverbygningmeddansL,dramaLog musiklinjersompåfx.juilliardschooliny. Skolenskaliløbetafdenæstefemårhaveopbyggetetsolidtinternationaltnetværkog samarbejdemedenlangrækkeprofessionelledanseuddannelseriheleeuropa. BalletskoleniOdenseskalmegetlængerefremiDenKgl.BalletpåKongensNytorvogiden almenebevidsthed.læseskolenerenafdebedsteiodensekommuneogover landsgennemsnittet,ogerdetvigtigstesteddenkgl.balletrekruttererfra.

3 Jegharenbrederfaringmedbådeklassiskogmodernedans,somjegbådeharundervisti, eksamineretiogudøvet.minegenuddannelseogkarriereharfåetmigtilatfokuserepå coachingogpåatskabeetmeningsfuldtforløbforeleverne.minerfaringogstoreindsigtog indlevelseimennesketjegsidderoverforgør,atjegergodtilbådedenkunstneriske,den personligeognogengangesværesamtale.dendisciplin,derernødvendigforatblivedanser, skalfølgesafenkærlighånd. Jegergodtilatskabenetværkogmulighederhvilketogsåkanmedvirketilexceptionelle resultaterforballetskoleniodense. Jegharstartetogdrevetflereprojekterogharbevist,atjegmestrerdetlangesejetræk.Jeg harenstorarbejdskapacitetogergodtilatfølgeoppåopgaver. Jegharøkonomiskoverbliksamtgoderfaringikontraktudformningerogforhandlinger. Hvordanvisionerneføresudilivetglæderjegmigtilatuddybevedenpersonligsamtale,hvor jegogsåfårmulighedforatgiveetnærmereindtrykafminperson,høremereomstillingenog visammenkanundersøgemulighederneieteventueltfremtidigtsamarbejde. MinbaggrundogrelevantekompetenceruddybesidetvedlagteCV. Devenligstehilsner MortenInnstrand

4 CurriculumVitaeforMortenInnstrand Nyvej10Ast.th 1851FrederiksbergC Mobil: MortenInnstranderfødtiNorgei1967.Hanerkunstneriskogadministrativlederaf CopenhagenContemporaryDanceSchool(CCDS)ogCopenhagenDanceArts(CDA)samt freelancekoreografoginstruktør. MortengrundlagdeCCDSsammenmedLotteSighi2005,ogharsidenstartenskabtde optimalerammerfordenneprofessionelle,forberedendegrunduddannelseindenformoderne dans,hvorelevernekanstartedereskarriereogfortsætteentenidanmarkelleriudlandet. DenneerfaringogdissekompetencervilBalletskoleniOdenseogsåkunnenydegodtaf,da arbejdetmedeleverneuansetalderogdansegenreskalindeholdedetsammefagligt,høje niveau. SomlederafCCDSharMortenblandtmegetandetfåetenunikmulighedforatudvikleet pilotprojektforfærdiguddannedeprofessionelleklassiskedansere,derønskeratspecialisere sigimodernedans;etefteruddannelseprogram,dererblevetformaliseret,ogsomnuligger tilbehandlingiundervisningsministeriettilsugodkendelse. Siden2006harMortenværetansatpåDenKongeligeBalletskoleogDenKongeligeBalletsom hovedansvarligforundervisningenimodernedans.hanerogsåcensorforelevernefradeer 12til16år.Udoverathanunderviseraspiranterne,sålaverhanogsåkoreografitileksamen samtercensor. Mortenharensolidbaggrundsommodernelæreroghariårevisbl.a.undervistprofessionelle dansereidansenshus,danseinstitutioner,højskoler,kompagniklasser,dansevæksthusetog påccds.iløbetafdesenesteotteår,harhanfundetenmådeatkommunikerepåetmoderne formsprogtilveluddannedeklassiskedansere,sådekanfavnebeggegenrer.

5 MortenhararbejdetpåStatensScenekunstskolefra2000L2004.Hervarhansarbejdsopgaver megetvarierede;altfracensor,delafansøgningsudvalgetvedauditions,underviser, eksamensrepetitør,koordinatorforafgangseksamen,administrativsekretær,studievejleder oginformationsansvarligiforholdtildanskskuespillerforbundmedfokuspåovergangfraelev tildetprofessionellearbejdslivogsomkoordinatorafgæstelærere.detvilsigealtdetsom dannergrundenforledelseafdetkunstneriskeogundervisningsmæssigeindholdpåen danseuddannelse. SomlederharMortenerfaringmedogkompetenceri DriftsLogprojektledelse Overordnedestrategier,visioneroggennemførelseafdisse Økonomistyringogdagligdriftogkoordinationafaktiviteter Kommunikationeksterntmedsponsorer,samarbejdspartnereoginteressenter NetværkbådeherhjemmeogiudlandetindenforuddannelsesLogkunstneriske institutioner Opstartogimplementeringafprojekterogevents Planlægningogrealiseringafforestillingerogsærarrangementer Fundraising Kontraktudformningogforhandlinger Personaleledelse Rekruttering,medarbejderudviklingogopgaveplanlægningafbådekunstneriskog administrativtpersonale Kommunikation Uddannelseslederogunderviser Coaching Studievejleder Censor Eksaminator Konsulentforstudieplanlægningog vejledningerisverige

6 Netværk Mortenharetstortnetværknationaltoginternationaltpåuddannelsesinstitutioner,teatre, koreograferogdansekompagnier,derbl.a.tællerdenkungligasvenskaballetskolanog CullbergBallettenforudendetKøbenhavnskeogdanskedansemiljø,DKT;bådeskolen, BallettenogKompagniBv.AnnCrosset,ognærkontaktmeddetskandinaviske uddannelsesmiljø,bl.a.gennempraktikordningerviaccdsmedskånesdansteater,dansk Danseteater,CarteBlancheNorrdans,BalletakademienGöteborg.MortenhargennemCCDS ogcdarigtiggodkontaktmedkulturministeriet. PåFynharMortenetsolidtnetværkdertællerOllerupMusikefterskole,OureIdrætshøjskole, SartdansekompagniogBaggårdTeatret.CopenhagenDanceArts(CDA)hartætteforbindelser tilodenseteaterogteatermomentum. Danserogkoreograf MortenharsindanseuddannelsefraBalletakademietiGöteborgoghargennemmangeår deltagetiworkshopsverdenover. Mortenhararbejdeti22årsomprofessioneldansermedenimponerendelangrækkeaf koreograferogteatreidanmarkogsverige.hanharbl.a.arbejdetmedkoreografersommats Ek,BirgitCullberg,PerJonsson,JiriKillian,VladoJurassamtdansetvedDansteaterThaliaog ØstgøtaBaletteniSverige,samtDanskDanseteater,GranhøjDansogKreutzmannDancei Danmark. HandansedeGurni"Sylfiden"afAlexanderKølpinoghavdeenhovedrollei"DødensTriumf" afflemmingflindtogviviflindt.samtidigvarhanforestillingsansvarligogkoreografassisten forflemming. Mortenharkoreograferetenrækkesuccesforestillingerbl.a.Verdenshistorien,ElskMigiNat oghairpåøstregasværkteaterikøbenhavn.holdtauditionforetutalligeforestillingerbåde idanmarkogiudlandet,dansetimusikvideoerogfilm. HanharogsåhaftglædenafatdansepåGamleScenepåKgs.NytorvIoperaen"Turandot".

7 Uddragafopgaversomkoreograf 2013Koreograf Hair ØstreGasværkTeater 2012L2009Koreograf ElskmigInatXLmas MusikhusetAarhusogTivolisKoncertsal 2012Koreografoperaen Carmen Sandnes,Norge 2011Koreografiskcoachpåoperaen HansogGrethe,GrighalleniBerg,Norge 2010Koreograf LevaLivet ChinaTeatern,Stockholm,Sverige 2010L2009Koreograf ElskmigInat ØstreGasværkTeaterogMusikhusetAarhus 2006L2013KoreografforAspirantertilDenKongeligeBallet 2006KoreografforTVprogrammet Kandudanse 2006Instruktørogkoreografmedforestillingen Aria foroperaenimidten 2006Koreograf Runningman forkristiantue,denkongeligeballet 2005Koreografpå Verdenshistorien afnicolajcederhom,østregasværkteater 2002Koreografassistent DødensTriumf afflemmingflint,ogpå Sylfiden af AlexanderKølpinbeggepåØstreGasværkTeater

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Curriculum Vitae. 8270 Højbjerg 87 36 08 04 (privat) 26 27 08 04 (mobil) kell.orhoj@gmail.com

Curriculum Vitae. 8270 Højbjerg 87 36 08 04 (privat) 26 27 08 04 (mobil) kell.orhoj@gmail.com Curriculum Vitae Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Kell Ørhøj Elsdyrvej 30A 8270 Højbjerg 87 36 08 04 (privat) 26 27 08 04 (mobil) kell.orhoj@gmail.com 52 år og uddannet datalog (cand. scient. i datalogi

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

fm3.dk ApS Preben Gramstrup CV Emmasvej 22 2820 Gentofte

fm3.dk ApS Preben Gramstrup CV Emmasvej 22 2820 Gentofte fm3.dk ApS Preben Gramstrup CV Emmasvej 22 2820 Gentofte Mobil: +45 23 20 27 45 E-mail: preben@fm3.dk Kernekompetencer Mine kernekompetencer er samlet omkring fire hovedområder: Omfattende ledelseserfaring

Læs mere

Bliv Dance Attack kommune i 2014 og indgå i et dansepartnerskab med Dansehallerne

Bliv Dance Attack kommune i 2014 og indgå i et dansepartnerskab med Dansehallerne og indgå i et dansepartnerskab med Dansehallerne Vil I som kommune sætte fokus på dans som aktivitet til jeres borgere? Som Dance Attack-kommune vil I få mulighed for at sætte gang i et væld af danse aktiviteter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10/11

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter Lokalt eller nationalt? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Fordele og ulemper? Erfaringer fra Danmark Hvad kendetegner æresrelaterede konflikter? Komplicerede og indviklede Berører hele familien Kan udvikle sig voldsomt,

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

Profil. Arbejdserfaring

Profil. Arbejdserfaring CV Erik Tams Gyngemose Parkvej 12, 6. th. 2860 Søborg Tel: 61616473 Mail: eriktams@gmail.com Født 16.07.1974 Profil Jeg har erfaring som underviser, uddannelseskonsulent, Management konsulent og HR Manager

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Samarbejdskatalog 2015-2016. i samarbejde med Sport, Oplevelser & Business

Samarbejdskatalog 2015-2016. i samarbejde med Sport, Oplevelser & Business Samarbejdskatalog 2015-2016 i samarbejde med Sport, Oplevelser & Business Vision Landin & Green Camp vil tilbyde børn og unge en unik mulighed for at arbejde med og modtage coaching af to af verdens bedste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONCERN HR, UDVIKLING REGION MIDTJYLLAND. Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab

VELKOMMEN TIL KONCERN HR, UDVIKLING REGION MIDTJYLLAND. Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab VELKOMMEN TIL KONCERN HR, UDVIKLING REGION MIDTJYLLAND Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab www.olp.rm.dk / www.midtlab.dk

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere