CaféTeatret) ) )samtidsteater)før)og)nu))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CaféTeatret)1971-2011) )samtidsteater)før)og)nu))"

Transkript

1 TeatermuseetiHofteatret2013/webtekst22 ErlingLarsenogPeterChristensenTeilmann CaféTeatret samtidsteaterførognu Redaktionelforbemærkning webtekst22erenhistoriskcollageovercaféteatret,etafdanmarksførendesamtidsteatregennem detsidstehalveårhundrede.artiklenerskrevetafteatermuseetihofteatretsdirektør,peterchri? stensenteilmann,ogerlinglarsen,medlemafbestyrelsenogdagliglederpåcaféteatretidetsfør? stefireårtieriskindergadeidetcentralekøbenhavn.caféteatret samtidsteaterførognu fortælleromnogleafhovedlinjerneoghøjdepunkterneicaféteatretslivogvirketilogmedgenera? tionsskifteti2011,hvorlaurarambergogdramatikerenchristianlollikeovertogledelsenafteatret, somnuskrivesct. webtekst22handlermedandreordometafdemestlevendeoginteressantevækstpunkteri detinstitutionelledansketeaterlivsiden1960 erne,ometableringenogudviklingenafetafdemest konstant samtidssøgende små storbyteatre. Artiklen udgives med baggrund i den retrospektive udstillingomcaféteatret,somblevvistiteatermuseetihofteatretseptember2012?maj2013,og publiceresianledningaf,aterlinglarsen25.septembermodtoglauritzenfondensbackstagepris 2013, og som optakt til at det nye CT genopfører forestilling om Anders Behring Breiviks Manifest 2083,somoptilpremiereni2012varmereendalmindeligtomdiskuteretimedierne,ogsomefterføl? gendemodtogreumert?juryenssærpris2013.netopsomartiklenherudgives,kanflereafdefolk, derfikrumogpladstilatudviklederesheltegneogegenartedesatiriskeudtrykpåcaféteatret,sesi tvogpåteatret.detgælderbla.paprikasteenogpeterfrödin,ders.m.andersw.berthelsenopfø? rerelin sfestpåbellevueteatret,ogmartinbuchograsmusbotoftmedrytteriet2pådr2.

2 Etoverblik CaféTeatretiSkindergademidtiKøbenhavnscentrumstartedesomdenrenekunst? neriske iværksættervirksomhed blandt en gruppe franskstuderende tilbage i Dettelillegruppeteater?miljøfandtsnartformsometregulærtintimteaterefterden franskecaféteater?tradition,oprindeligtskabtunderdethåbefuldenavnsanssouci franskstudioscene.sanssouci:udenbekymringellersorgenfri.teatretblevledetafet kollektivbeståendeafsejerandersen,lisathorslunde,nielsskjoldager,erlinglarsen ogbirgittenystrøm,derforlodteatrethurtigt,dahunblevoptagetpåstatenstea? terskole.hunblevkorttideftererstattet af Søren Glad. Sejer Andersen forlod ved årsskiftet1983?84caféteatrettilfordelforhvidovreteater.erlinglarsenfungerede derefterindtil2011somdagliglederafcaféteatret. FraenafflereminiturneeriJylland1969G70:GruppenbagSansSouci FranskstudiosceneharforladtEr? linglarsensstationcarfuldtmeddekorationselementerogteknikpåtaget,forattageenhelbredende slentreturiskovenovenpåenaftenmedflereforestillingerpåkatedralskoleniviborg.gruppenopførte RenédeObaldia'sGas(L'Azotem/NielsSkjoldager,ReneeSprangeogAnneHinsch,ogNilsSchousDen kælnemorder(letueurcalînmedsejerandersen,lisathorslundeognielsskjoldager. Viovernattedei rektorboligen,hvorrektorenogfrukarenbeværtedeospåbedstevistillangtudpånatten,fortæller ErlingLarsen. Jeghusker,atscenografenLarsJuhlvarmediselskabethosrektorparret,dogikkesom delafvorestrup,såaltialtvardetetmuntertselskabogdrikkelag.forestillingeniviborgvarsikkert kommetistandiforbindelsemedenafdeparisertureviarrangeredeforteaterinteresserede.dengang fikmanengratisrejselederbillet,hvismansamledeengruppepå15,såvilavedenoglegangeteaterture tilparismed60deltagere(vivarjofire,dergerneskullehavegratisturtilparis...ogpåenafturenevar Karen,rektorfruefraViborgmed.Ogsådanhængeraltingsammen 2

3 I1972rykkedegruppenindilokalerneiSkindergadeogblevtilCaféTeatret 250år efteratenandenlilleflokuniversitetsstuderendeetableredeteatretilillegrønne? gadeogspillede franske komedier samtidig med, at de fik professor Holberg til at skrivenyedanskesamtidskomediertilsig. SidenerCaféTeatretvoksetskridtforskridt,årtiforårti,forestillingforforestil? ling.caféteatretvoksedeopfraundergrundenogmødteenrelativnydanskteater? lov denførstekomi1963 ogenstadigstørreogmeremangfoldigdanskteaterkul? tur.deblevfrontløbereiudviklingenafenheltnyinstitutionstypeidanskteater:det lillestorbyteater.iflereårharcaféteatretværetetaflandetsførendeogmestpro? duktive små storbyteatre og gennemgående præsteret 6?8 produktioner og copro? duktioner samt 100?150 enkeltstående caféarrangementer om året med en høj be? lægningsprocentpåomkring90%. Evolution.KlausRifbjergsUdviklingervardetnystartedeCaféTeatersførsteopsætning.Denblevopført påfranskjuli1972påcaféteatretlefanaliparis ogenmånedstidsenere,iaugust,påengelskidenye lokaleriskindergade. 3

4 I2011varCaféTeatretforlængstetableretogfornyetigenadflereomgange,ogteat? retsoprindeligeledelsekunneendegyldigttrækkesigtilbageogovergiveteatrettil ennygenerationogdagligvirkelighed.caféteatretharidemangeårnydtgodtaf anmeldernes kritiske opmærksomhed. I 2012 ramte det nye CT med dramatikeren ChristianLollikeogLauraRambergifrontsådenstørremedieoffentlighedsbevågen? hedialsinkompleksitet,dadeiforåretsammeåroffentliggjordebeslutningenomat dramatisereandersbehringbreiviksmanifest2083. CaféTeatretsførstefire?femårtierafspejledemedandreordetafdemestle? vende og interessante vækstpunkter i det institutionelle danske teaterliv siden 1960 erne:udviklingenogetableringenafdetkonstantsamtidssøgendelillestorby? teater,somcaféteatret siden2012:ct stårformedalthvaddetindbefatter:nyre? alistisksamtidsteater,revy,satire,cabaret,klassikere,operaogcaféscenemedfore? dragogaltmuligt. Miljøet omkring CaféTeatret har i alle årene været samlingspunkt for mange forskellige former for teaterkultur og teatervirksomhed, som ellers hører til andre steder i teaterverdenen eller som senere udmøntede sig i andre teaterinstitutioner udenforcaféteatret. DetgælderfxinstitutionersomTeatretvedSorteHest,TeaterFÅR302ogdet stadig i høj grad levende London Toast Theatre, der startede med deres Monty PythontunedeCrazyChristmasCabaretiCaféTeatretskælderistartenaf1970 erneog heri2013stadigfylderglassalenitivolihveraftengennemetparmånederomkring jul.dertilkommercaféteatretskontinuerligesamarbejdemedandresmåstorbyteat? refraandrelandsdelesomfxsvalegangeniaarhusogmedsåforskelligeinstitutioner somdenjyskeoperaogteatermuseetihofteatret. Detsammegælderdemangeforskelligeskuespillere,derharsøgtindiCaféTe? atrets verden, lige fra etablerede kongelige stjerner som Jørgen Reenberg, Susse Wold,ErikMørkogOleErnst,tilungeukendterevy?ogsatirefolk,somisintidTommy Kenter,GudsBlindeØje(HellaJoof,LineKnutzon,PaprikaSteen,MartinBrygmannog Peter Frödin, Martin Buch og Rasmus Botoft (alias Teatret MariannealiasDusk og BomholtaliasRytteriet,derførstårsenerebrødigennemtilenstørreoffentlighed erne CaféTeatretiSkindergademidtiKøbenhavnscentrumstartedesomsagtsomdenre? nekunstneriskeiværksættervirksomhedblandtengruppefranskstuderendetilbagei 1963.I1970og1971forsøgtemansigefteretgæstespiliParismedcaféteateriSimon RosenbaumsgamlecabaretlokalerhosRestaurantNyRosenborgpåJarmersPlads, 4

5 mensmanledteefteregneogmereegnedelokaler.i1972rykkedegruppensåindi lokalerneiskindergadeogblevtilcaféteatret.ligefrastartenudvidedeteatretsin virksomhed i både kunstnerisk og institutionel henseende. Det franske repertoire blevsuppleretafsamtidsdramatik,revy,klassikereogsidenhenogsåopera,ogfra 1991påcaféscenenKafCaféenmedforedrag,stand?up,søndagssamtalerog?debatter ogstortsetaltmuligtandet.dertilkomdetvedvarendeengagementmedatskabeet fundamentforteatretsvækstlagsmiljøeratarbejdepå. JegJegMigMitvarendramatiseringafGyntherHansensnovelleomRudolfHössmedNielsSkjoldager. Forestillingenturneredegennemflereårpådanskegymnasier,højskoler,teaterforeningerm.m.Plaka? tenerenaf6,somblevtryktefterenkonkurrenceblandtelevernepåkunstakademiet. Caféteatretblevfrastartetinstitutioneltbrændpunktforteaterkulturensvækstlag. Detsketebl.a.ogmåskeisærgennemetableringenafCaféTeatretsDramaskole,som åbnedeiefteråret1976.megethurtigtvoksededensigsåstor,atmanmåttelåneog lejelokalerrundtompåbyensskoler.i1984rykkededenudafcaféteatretogblev selvstændig,daophavsmandenogskolensledersejerandersenforlodcaféteatret ogblevdirektørforhvidovreteater.dramaskolenblevformangesenerekendteog dygtigeskuespillerederesførstemødemeddramatikken.herfikbl.a.olelemmeke oglarsbomderesførsteundervisningafenrækkeerfarneskuespillereoginstruktø? 5

6 rer.hervarbl.a.larsbrygmannmedietflerårigtforløb,derblevtilgruppenzarens Hof,somsenerevarmedikernenomkringstiftelsenafTeaterFår302iToldbodgade. VedCaféTeatrets10årsjubilæumiSkindergadei1982tegnedegrafikerenFreddyKringteatrets nyelogo?gøglersomentekstcollagemednavnenepådeca.300mennesker,derdeførste10år havdehjulpetmedatbyggecaféteatretopgennemdeførstetiår. Revy,satire,comedy MiljøetomkringCaféTeatretharialleåreneværetsamlingspunktformangeforskelli? geformerforteaterkulturogteatervirksomhed,forudenformangeforskelligeskue? spillere,derharsøgtindicaféteatretsverden.etafdeområder,hvorcaféteatret harforbundetsansenfornyedramatiskeudtrykmedbredegenrerogfornyetdem dermed,errevyen,satirenogstand?upcomedy.ogdetmedideresegentidunge skuespillere,somførstårsenerebrødigennemtilenstørreoffentlighed. 6

7 Densatiriskerevyogdenmeresyredeunderholdningblevetafdespor,CaféTeatret bevægedesigudad,ikkemindstefterkafcaféensåbningi1991.detstartedei1975 medmegasuccesencaférevyenmedtommykenter,larsknutzon,annemariemax Hansen ogtrioenbrigittekolerus,michaellindvadogvesharper,somiåreneefter stiftede Teatret ved Sorte Hest. Senere blev dettil Trivslernes Hærgen i de nordlige provinseribedsteasterix&obelixstil,peterlarsensmensviventerpåretfærdigheden om Tamil?sagen, Claus Flygares tv?transmitterede, vanvittige midnatscaféer og megetandet. Senerefulgteenrækkeafdekomikere,dernuerkendtvidtogbredt,sombl.a. HellaJoof,MartinBrygmann,PaprikaSteen,PeterFrödin.Gennembruddetfordefire kommedgudsblindeøjepådenmystiskehede ellerjohnstankjoalleredeafpisi 60 ernemedteksterafisærlineknutzonblevspilletikafcaféeni1995.sidenblevde landskendte under navnet Det brune punktum, der igen blev til Lex og Klatten. P.t. [oktober2013]erpaprikasteenogpeterfrödinaktuelleisammestils.m.andersw. BerthelsenmedElin sfestpåbellevueteatret. Aktuelp.t.erogsåMartinBuchog Rasmus Botoft med Rytteriet 2påDR2. Buch og Botofttogdeførsteskridtpå CaféTeatret som Teatret Mariannealias DuskogBomholt,ogharfleregangeop? førtjuleshows,somopgennemdetfør? ste årti af 2000?tallet i flere sæsoner li? vedeopijulemånedenikafcaféen og sporene frem til typerne og temaerne i Rytteriet2ertydelige. SkævejuleshowshariøvrigtnærmestværetCaféTeatretsvaremærkegennem alleårtier,fralondontoasttheatrescrazychristmascabaretidetidligere1970 ere, overbuchogbotoftogfremtilschwanzensängerknaben fireyndigesyngebøsser, somgennemenlangårrækkevarfastegæsterikafcaféenmedfuldehusetilderes forrygendeogsyndigejule?ogforårskoncerter. Folk som disse trådte deres satiriske barnesko med selvskrevet materiale og mærkeligenavnepåcaféteatret.mensatiriskteatererikkekunvoksetopnedefrapå CaféTeatret. Etablerede skuespillere fra andre teaterinstitutionelle miljøer har også fundetrumpåcaféteatrettilatarbejdemedsatiriskteaterpåenmåde,deikkehar mulighedforellers.detgælderfxdekongeligeskuespillerebodiljørgensenogjens JacobTychsen.MedderesHan,hun,vov&pelsen,enbarokvanvids?revyfikKafCaféen i2010?11endnuetmegahit,derpåfornemstevisførtetraditionernevidere.ogspore? 7

8 ne løber sammen. Bodil Jørgensen er nu fast medvirkende i Rytteriet, bl.a. som en nogetkontroversieludgaveafendanskfolkekirke?præst erne 1980 ernestartedemed,atdekøbenhavnsketeateranmeldereog?kritikerei1981til? delteennyindstiftetinitiativpristilcaféteatretfordetsamledevirkebådemedhen? syntilrepertoire,dramaskoleogpublikumsinddragelse.i1980 ernekomnyegenera? tionerafdramatikere,instruktørerogskuespilleretilogprægedecaféteatretsfore? stillinger ogsidenblevmangeafdemetableretpåstørrescener.fordramatikernes vedkommende gælder det både dengang nye danske og udenlandske dramatikere. Toeksemplerkanvisedet: MedDamePåogHeleLortetfra1989varetafdendanyeungedanskedramati? ker Erling Jepsens første stykker. Stykket var instrueret af Emmet Feigenberg, nu skuespilchefpådetkglteater,somproduceredeenfornemrækkeforestillingerpå CaféTeatret,startendemedArrabalsFandoogLisi1976.Blandtskuespillernevaren 8

9 ung Mikael Birkkjær, nu etableret skuespiller på Det Kongelige Teater og kendt fra bl.a.drsforbrydelsen.erlingjepsenblevsidenenafdanmarksmestspilledeogpro? duktivedanskedramatikereidesenesteårtier,forudenforfatterafromaner,hvoraf Kunstenatgrædeikor(2002ogFrygteliglykkelig(2004beggesenereblevfilmatise? retognåedeetstortpublikum. Autumnandwinterfrasammeår,1989,varintetmindreendverdenspremiere pådendengangvarmestedramatikerinorden,svenskelarsnorénsnyestestykke. DenblevsatpåscenenafinstruktørenUllaGottlieboghavdeKaren?LiseMynsteri denbærendehovedrolle.opsætningenskaffededemteaterpokalendetår,ogsiden lavededefleresuccesrigeforestillingerpåcaféteatret. I1980 ernesøgtecaféteatretogsåudpåstørrescenermedstørreforestillinger.et produktionsmæssigt højdepunkt i den henseende var opførelsenafalfreddemus? set slorenzaccioi1984,caféteatretshidtilstørstesatsning.iwladimirhermansisce? nesættelsemedscenografiafvesharperogmed15medvirkendepåscenen,blevfo? restillingenopførtudenforhuset;ikkeheltudensymbolikpåsimonsspies Mercur Teatret,senerePrivatTeatretogfra2009BremenTeater.ForestillingenvarmedEr? linglarsensord etstrålendeskue.påteatermuseetihofteatretharvietvidnes? 9

10 byrdpå,hvorflotetscenografiskogkoreorgrafiskskue,lorenzacciovar.rustningen her,sombefindersigpåteatermuseetihofteatret,erikkeetkostume,menenrekvi? sitogdeneneafto,somindgikidekorationentillorenzaccio.denerkreeretisølv? sprayethønsenet,fiskenetogandetgodtafscenografenvesharper,somvarenme? steriatfåaltingudafingenting.ikostumeafdelingengikhanoftestilleogluntsmi? lende rundt med sprayflasker i sidste øjeblik og patinerede forestillingernes kostu? mer,sådepåafstandfiknetopdetlidtbrugteudtryk,hanofteønskede.rustningen. Lorenzaccios historieoghistoriskeplotvillenormaltkræve5?6timersspilletid,men blevherskåretkraftigtindtilbenet ogindtiltemaet:kanidealismeforsvareterror ogfordærverterroraltandetlige?ettema,sombådeførogsiden,afhængigafhvad dererpåfærdeidetomkringliggendesamfunditiden,harværettagettildramatur? giskbearbejdning,ikkemindstpåcaféteatret senesti2012ogigeni2013medden dramaturgiskebearbejdningafandersbehringbreiviksmanifest2083. MenLorenzaccioblevnogetafetøkonomiskantiklimaksforteatret.CaféTeat? retssatsedestortmedforestillingen,sommanvalgteatgennemføreudendenfor? ventedeprojektstøttefrateaterrådet,somellersnetopideårtrådtemereogmerei karakter med en ny teaterpolitiks større bevillinger og flere muligheder for projektstøtteendtidligere.mensammenholdtmedbl.a.detforhold,atforestillingen 10

11 støtteendtidligere.mensammenholdtmedbl.a.detforhold,atforestillingenskulle spilleienvarmforårsperiode,hvorderbådevaravis?ogbusstrejke,blevdensålangt frasetafnoktilskuere.forestillingenendtemedatkostecaféteatrettætpå1mio. kr.teatretvarreeltfallitogtætpåatlukke,menmeddiversekunstgreblykkedesdet atridedenakuttestormaf.defølgendeårkæmpedemanmedgælden,ogtiårefter, i1993,kunnemanforførstegangviseen(lillepositivegenkapital,ogdenpersonlige gældshæftelsekunnetrækkestilbage. Cabareten Enafdeklassiskegenrermedfranskeanerogbredappel,cabareten,somtidligere havdeværetetpopulærtislætidetdanskeforlystelsesteater,blevbl.a.medcaféte? atretsmellemkomstvakttilliveigenpådanskgrund.imangeårvardecabaret?agtige forfatter?ogkunstnerportrætterpopulæretrækplastrepåcaféteatret bådede franske,dedanskeogdemmedudgangspunktideøvrigeskandinaviskelande. JacquesPrévert,franskmændenesBennyAndersen,varenafdeførsteforfatte? re,caféteatretsatteindicabaretensformat.premierenvari1978,ogforestillingen blevgenoptagetsæsonenefter.borisvianogjacquesbrelvartoandrefranske.med JacquesBrel?forestillingenimaj1980blevforfatterportrættettilennatcabaret,ogKa? ren?lisemynsterkommedpålistenover forfatter?portræt?skuespillerne. Af de skandinaviske forfattere, som CaféTeatret omstøbte til cabaret var Alf Prøysen(hammeddenpopulæreGiro413?melodi PigenogSøndenvinden fore? stillingengavteatretdennorske AlfPrøysenPrisen,NilsFerlin,MichaelWieheog LarsForsell.Blandtdedanskeforfatterevardem,dersidenogmangeandrestederer blevetsatimusikogscenografi:fraemilaarestrup,sophusclaussenogtomkristen? sentilbl.a.bennyandersenoghenriknordbrandt.cabaretenarabeskerfra1991med teksterafhenriknordbrandtblevblandtandetkaldt ensvimlendenordbrandtrej? se afpressen.ogsågæsterpåkafcaféensscenetogfaticabaretstilen.katjaholm besøgtekafcaféensscenemedsitosvaldhelmuth?portræt,osvald. Enafdemestpopulæreforfatterportræt?cabareteriCaféTeatretvarcabareten Halfdan1985?86medteksterafdenfolkekæreHalfdanRasmussen,sombådeførog sidenerblevetsatimusikogpåscenenmangegange.i2002,fåmånederefterhalf? danrasmussendød,udkomcd enhalvvejstilhalfdan,hvorhele29kendteforfattere, skuespillere,sangereogbørndeltog.halvvejstilhalfdanrummersomogsåcaféteat? retscabaretteksterfraallehjørnerafhalfdanrasmussensstoreforfatterskab.i2015 vilbådecaféteatretscabarethalfdanogcd enhalvvejstilhalfdanindgåigrundlaget 11

12 forenstørreudstillingomhalfdanrasmussensord?teaterianledningaf100?åretfor hansfødsel erne I1996sketenogetafgørendeidanskteaterpolitikogteaterhistorie:enhelnytype teaterinstitutionblevdefineretogdøbt lillestorbyteater.indførelsenafinstitutions? typenlillestorbyteatervarendnuenudvidelseafdenofficielledanskekulturpolitikpå teaterområdet.sidendenførsteteaterlovfra1963havdemanskridtforskridtaner? kendtflereogfleretyperafteaterkunstogteaterinstitutionersomprofessionelleog støtteværdige. DesmåstorbyteatreiKøbenhavn,Frederiksberg,Aarhus,AalborgogOdense fiknunavnsomdelængehavdehaftgavn,opvoksetfravækstlageneogårforårble? vetmereogmereprofessionellebådeikunstneriskogorganisatoriskhenseende og nogetandetenddestorekøbenhavnsketeatre,endlandsdelsscenerneogegnsteat? rene.førstogfremmestgavordningenfaste4?årigestøtterammerforteatresomca? féteatret,medhvaddetmedførteafbedrevilkårforbådedenkunstneriskeogøko? nomiske planlægning. Hvad der var tiltrængt ikke mindst på CaféTeatret efter 1980 ernesøkonomiskekriseoggældssætning,ogherfåårefter,atteatreti1993for førstegangsiden1984kunnefremviseenlille,mendogpositivegenkapital. SomlillestorbyteaterkunneCaféTeatretforsætteudviklingenmedatopdyrke nydanskdramatikogsamtidigøgeindsatsenforatintroducereisærnybritisksam? tidsdramatikidanmark.istartenafårtiet,i1992,opførtesmensviventerpåretfærdigheden enlov-story,peterlarsensognilsuferssatiriskedebatforestillingomden tidsstorepolitiskeskandale,densåkaldtetamilsag.forestillingenvaktestoropsigt 12

13 pågrundafsinnærgåendekommentarogfyldtekældersceneniskindergadetilran? denaftenefteraften.denblevefterfølgendelavetienstudieversionpådrtv. Islutningenafårtiet,i1998?99,opførtesetafdennyedramatikerBoHr.HansenshverdagstwistendeogdrillendelystspilMidtienmyldretidmeddenungeTho? masbolarsenienafhovedrollerne.bohr.hansenstodogsåbagenverdensomsejlingunderbordet,somblevcaféteatretssidstepremiereikulturbyåret1996,ogen storpublikumssucces. I1990 erneorienteredecaféteatretsigforalvormoddennyesamtidsdramatik iudlandet.markravenhillsshoppingandfuckingopførtecaféteatreti1998. ShoppingandFuckingblev sammenmedbl.a.sarahkanesblasted(opførti2001 vigtigemilepæleicaféteatretsrepertoire,ogblevstartenpåenrækkeopsætninger afnybritiskdramatik. Stykkersomdisseblevetmodernekendetegnforsmåstorbyteatresombl.a. CaféTeatret,HusetsTeater,KalejdoskopogTeaterFÅR302fra1990 erneogfrem.det varenformfordramatik,derskrevsigindidensåkaldtein?y er?facegtraditionogdens dramatiskevariantnewbrutalism,somisærkomtiludtrykienglandogusa.in?y er? face?teatret prægesafenspillestilhvordeneksplicitte,ekstremeogaggressive sprogliggørelseafethverttabugennemsyrerdiktion,gestikoghandling. Bygningen barriereogattraktion SomsåmangeandrekulturinstitutionerleverCaféTeatretibygninger,deroprindeligt erbyggettilnogetandetogprægetafenrækkefysiskeudfordringer,hvisman vil spilleteateridem.bygningenogbeliggenhedenharpåéngangværetenattraktion vedcaféteatret ogenbarriereforteatretskunstneriskeudfoldelsesmuligheder. 13

14 SomsåmangeandrekulturinstitutionerharCaféTeatretgangpågangsøgtudafhu? setmedsineforskelligeaktiviteter,fratraditionelleturnéertilopførelserafforestil? lingerpåandreteatresomfxfolketeatret,kanonhallenogmercurteatretmedfør? nævnteforestillinglorenzaccioi1984.ogsomsåmangeandrekulturinstitutionerhar CaféTeatretfleregangesøgtatforbedreogudvidedefysiskerammerindeihuset. EnvæsentligforandringsketemedkonstruktionenafKafCaféenihusetsfoyer? område.kafcaféenåbnedeiefteråret1991somledienstørrerenoveringafbygnin? genianledningafteatrets20årsjubilæum.kafcaféenindeholdtennylangbarogny scene,hvorderkunnespillesteater,cabaretoggøresaltmuligtandet.enjournalist kaldtedetet kulturværtshus ogdetvarmentpositivt. KafCaféenudvidedeikkebaremulighederneforteatretskunstneriskeogkultu? relleaktivitetsmuligheder,menogsåmulighedernefordet,dersidenerblevetethelt almindeligt fænomen i kulturinstitutionerne, men som dengang stadig var relativt ukendtogafogtilugleset: andenindtægtsgivendeaktiviteter.detvilsigeindtæg? ter,fxlokaleudlejeogbarsalg,derikkefølgerdirekteaf,menmåskenokisammen? hængmeddet,dererinstitutionensprimæreformål:atspilleteater. Få år efter åbningen af KafCaféen ogsomoptakttilcaféteatrets bidrag til KøbenhavnsomKulturby96 lagdeteatretantilenstørreudvidelseogombygning af både caféområdet og førstesalsscenen, foruden væsentlige udbedringer for for? holdeneforhandicappedeogpublikumiøvrigt.projektetvillekostecirka8,5mio.kr. ogteatrethavdeselvskaffetendelheraf.mendetlykkedesaldrigatfindedemang? lende millioner ogprojektetmåtteskrinlægges.doglykkedesdetatfåetableret bl.a.enhandicapelevatormedadgangtilallehusets3scener erne I 2000 erne fortsatte CaféTeatret sin satsning på ny dansk og udenlandsk samtids? dramatik,deroftegikmegettætpåaktuelletabuerogtemaeridenstørreoffentlig? hedelleridetlillefamilieliv. DentidligereomtalteSarahKanesdebutstykkeBlastedblevopførti2001ogvar etafdennyebritiskedramatiksstærkestestykker,ogetmarkantudtrykforenny dramatiker?generation.blastedvarenekspressivogdesillusioneretdramatiseringaf depsykologiskeogfysiskerelationermellemvoldogkærlighed,ogstykketmedførte heftig debat både i England og i Danmark. Da stykket blev opført på CaféTeatret, havdesarahkaneselvbegåetselvmordtoårtidligerepåenpsykiatriskinstitution. Hendessidstedrama,4:48Psychosis,traktrådetilbagetilGoethesDenungeWerthers lidelser.stykketblevopførtposthumtimangelande,i2002påedison?scenen. 14

15 Kopftot etflugtforsøgblevopførtpåcaféteatreti2007.stykketvarskrevetafden kun 24 år unge østrigske dramatiker Gerhild Steinbuch og havde Heidi Colding? Hansensometstærktmidtpunktsomdatteren,dersvingedemellemrealiteterneog dendrømmeverden,hunflygtedeindi.efterkopftotfulgteisammeforår2007ulrike Meinhofssang enteatermontageomenkontroversielpersonssidstedage. Stykket handlede om den tyske journalist og venstreekstremistiske terrorist fra 1960 ernesog1970 erneskoldkrigs?vesttyskland,dervarmedstifterafdenberømte og frygtede Rote Armee Fraktion,ogsåkendtsomBaader?Meinhof?gruppen. Hun blevfængsleti1972ogialtanklagetfor4mordog54mordforsøg.i1976hængtehun sigisinfængselscelleindenhendessagvarnåetfremtilretten.idennuværendedi? rektørforhamlet?scenenihelsingør,larsromannengelsopsætningafulrikemeinhofssangfremstilledemettefrankmedkritiskempatiengribendeulrikemeinhof etbådestærkt,knugendeogrørendestykketeaterdokumentarismeometmenneske medenyderliggåendeselvforståelseogetsamfund,dertabersådannemennesker pågulvet. Den da nye danske dramatiker Thor Bjørn Krebs stod bag forestillingen Om Tommy,derblevopførtpåCaféTeatretiefteråret2003ogsomsidenviaSvalegangen iaarhusvarpåturné.stykketblevetgennembrudfordenungepawhenriksenog bleventidligogstærkkunstnerisksamtidskommentartiletemne,dersidenharfået 15

16 envæsentligstørreogmerekompleksoffentlighed:udsendelsenafdanskesoldater tilkrigszoneriudlandet.stykketblevsenereoversatogspilletiudlandet. Klassikere IsæriCaféTeatretsførsteårtiertogmanfatpånyeiscenesættelserafteatretsdanske ogisærudenlandske bådenyeoggamle klassikere.jeppepaabjergetvarenafde første klassikere, som CaféTeatret greb fat i?ellerforgrebsigpå,mentenogle?i 1970 erne.enafteatretsstiftere,sejerandersenspilledetitelrollenpåkælderscenen, instrueretafoleernst,somselvetårtisenereleveredeenpragtpræstationsomjep? peidetkongeligeteatersopførelseafkomedienianledningaf300?åretforholbergs fødseli1984.maniscenesattemanracine,shakespeare,musset,strindberg,ionesco ogflereandreideintimerammeriskindergade.indimellemlejedemansigindpå størreteatre fxpåfolketeatretmedionesco sdenskaldedesangerindeogenetime nårpublikumskøenblevforlangtildesmårumiskindergade. Albert Camus Den fremmedemed Morten Kirkskov nudirektørpåaalborg Teater blevsatpåsceneni1996.stykketvarenafcaféteatretsmangemonolog? succes er,deretparsæsoneriskindergadeogpåturnérundtilandettrakmangetil? skueretil. AugustStrindbergsFrøkenJulieiLisVibekeKristensensopsætningi1983varet af CaféTeatrets første forsøg med en moderne klassiker. Frøken Julieliggersom klangbundfordetnyskrevnestykkeom(hermanbangogbetty(nansen,somfol? 16

17 keteatretopføreriefteråret2012medolelemmekeihovedrollen.lemmekehavde sineførstelæreårsomskuespillerilyafcaféteatretsdramaskolei1970 erne. RacinesAndromakeblevopførttilbagei1976.Manbyggedehelekælderscenen omtilengipsgrotte,hvorpublikumsadrundtomkringigrupperpåstolepågulvet, ogde10skuespillerebevægedesigrundtiøjenhøjdepåpodierogløbegange.både grottenogdesmukkekostumervarudtænktafvesharper,dersidenstodforbl.a.en BorisViancabaretogdenstoresatsningmedAlfreddeMusset sføromtalterenæs? sancedramalorenzaccioi1984. CaféTeatretogHofteatret HenrikBjelkeogTychoBrahe I1987produceredeCaféTeatretoperaenTychoisamarbejdemedDenJyskeOpera. OperaenblevspilletpåHelsingørTheateriAarhus,SukkerkogerietiOdense ogpå Teatermuseet i Hofteatret. Operaen er komponeret af Poul Ruders med libretto af Henrik Bjelke og foregår i og uden for Prag omkring år Her sad den danske astronom,forfatterogpolyhistortychobraheieksilefterathavemistetsineøko? nomiskeogfagligeprivilegieridanmarkogoperaenomhandlerhansstørstevisioner ogsidstedageiétgreb. TychoBrahe(1546?1601ogdendanskeforfatterHenrikBjelke(1937?1993hav? delivogdødtilfælles.delevedeihversinovergangmellemetgammeltogetnyt verdensbillede,braheetastronomisk,bjelkeetlitterært;beggestodsomoutsiderei detdanskekulturlivogsomfrontløbereindenforderesrespektivefag.bjelkefandt storinspirationibraheslivogværk,dahanskrevdramaettychoi1987. BraheogBjelkedødebeggesom55?årige.Brahedødepludseligtogpåetkata? strofalttidspunktisitliv,hvorhanvarienformforpersonligogvidenskabeligeksil, hanføltesigsomlandsforvistogkunneikkekommevideremedsineobservationer. BjelkedødeafAids,dénsygdomsomi1980 ernepludselig,ogførmanhavdenåetat findemedicinskemidlermoddet,sattesåmangemenneskerieksilideresegenkrop ogtvangdemidødenfortidligt. SåvelBrahesomBjelkearbejdedeietintenstoglivsomfattendespændingsfelt melleminternationalepåvirkningerogenindre,dybtpersonligstemme.brahe,som ogsåskrevdigte,levedeogarbejdedeikøbenhavnogpåøenhvenilangtdefleste år,ogvarmeddenselvfølgelighed,somaltidharkendetegnetnaturvidenskabsfolk mereendandregrupper,istadigdialogmedverdensførendeastronomiskeforskere, afdødeognulevende.bjelkelevedeogarbejdedeidanmarkblandtengruppeafom? trentjævnaldrendeogligesindedeforfatteresomhenriknordbrandt,peerhultberg, DanTuréll,PerHøjholtogHenningMortensen;Bjelkehavdekonstantblikketrettet 17

18 ud i verden, især mod 1900?tallets europæiske modernister som T.S. Eliot, Marcel Proust,SamuelBeckett,JamesJoyceogVladimirNabokov. BraheogBjelkestræbtehverforsigefterhelhedserkendelseromverdensindretning ud fra både visioner og nok systematiske, men også fragmenterede observationer. Brahe observerede himmelrummet for at forstå verdens indretning; da han havde samletobservationeritoårtierogskullefindemeningihelematerialet,opgavhanat forstådemogovergavdemtilsidsttilsinarvtager,johanneskepler. TilsvarendebegyndteBjelkeidetsidsteårtiafsitlivatiagttagesinomverden ogdenfragmenteredeoplevelseafden,sombjelkesyntesprægedetiden.bjelkefør? te sine iagttagelser ud i livet som to bøger: Nattens Budapest og andre topografier (1989ogsomdensidsteselvstændigebog,hanudgavRygternesatlas.Syvtopografier(1992.Disselitteræretopografiervarskrevetietvildteksperimenteredesprog,en detaljerig og vidt forgrenet syntaks, som var de observationer taget til notat, men endnuikkeafkodetogforståetaf skribenten selv; men de var samtidig fortalt i en mereklassiskfortællestil,derførtebjelkeindidendanskenovelle?traditionfrasteen Steensen Blicher og fremad, hvor skæbne og erkendelse giver hinanden håndslag. 18

19 DetvarsomomBjelkegennemdetklassiskeeksperimentvillefindeformogfatning pådetheletilsidst. SåvelBrahesomBjelkekuldsejledeienvisforstandmedderesprojekter,men på en for eftertiden meget frugtbar og inspirerende måde. Det moderne ved dem begge er ydermere den krisebevidsthed, de hver for sig udtrykker undervejs i be? stræbelsenpåatfuldendeastronomiskeogkunstneriskevisioner ogomsættedem tilpraktiskvirkelighed. Måskeerdetogsåher,vifinderidentifikationspunktetmellemBrahesliv,virke ogvisionerpådeneneside,ogbjelkeskunstneriskebearbejdningafdetpådenan? densideidetenestedrama,hanskrevtychofra1987.ihvertfaldertemaetitychoen slagselegiellerskæbnesangoverbrahesforlistevisioner. 2012ogfremad:CTogCaféscenen I2011havdeCaféTeatret40årsjubilæum.Samtidigfikteatretforførstegangsiden 1971nyledelse,efteratmaniflereårhavdeovervejetetregulærtgenerationsskifte. Nyt lederpar blev dramatikeren Christian Lollike som kunstnerisk leder og Laura Rambergsomadministrativ leder. Samtidigblevdenformellestrukturændretmed denmerenormale oglovmæssigtmerekorrekte opdelingibestyrelseogledelse (sidenstartenhavdestifterneværetbådebestyrelseogformelkunstneriskledelse, ogdersketeudskiftningerbådepåpersonale?ogbestyrelsesniveau. Desudengjordemandetsammesomersketiflereandrekulturinstitutionerop gennem2000 erne:manvilgørenygavnogstartermedattagenytnavn.fremover heddercaféteatretctogkafcaféenheddercaféscenen. I2012opførtedetnyeCTsåderesførstefuldtegenproduceredeforestillinger. Den første var Projekt landbrug enliflig/landlig/flæskeflettende/landdramatiskvandreforestillingiforåret.publikumvandrederundtihusetfradetenetableautildet næsteogsluttedemedsamværogdiskussionmedlandmændicaféen.forestillingen blevnominerettilåretsreumertpris. 19

20 Den19.januar2012offentliggjordeCTbeslutningenomatdramatisereAndersBeh? ringbreiviksmanifest2083.frasammedagsmorgenogløbendeoptilpremierenme? diooktober2012blevstykketenafdemestomtalteogomdiskuteredeidanskteaters historie.ellerrettere,detvarselvebeslutningenomatdramatiserebreiviksmegalo? manemanifest,derblevdiskuteretførselvestykketvarblevetkendt.detersketial? le medier og langt ud over Danmarks grænser.dokumentationenfyldertomapper medialt1000sidersnationaloginternationalpressedokumentationfra22landesavi? serogonlinemedieroptilenugeførplanlagtpremiereiefteråret2012. Det nye CT fortsætter med flere af det gamle CaféTeaters hovedaktiviteter som workshops for dramatikere o.a. Desuden har man oprettet en international gæste? spilsafdeling og afholder somfxogsåhusetsteater internationale festivals for nutidigscenekunst.cterdesudenenafhovekræfterneidennyeteaterfestival,som startedeopi2013. DetnyeCTharogsåtilkendegivet,atdeønskeratværeaktiveudenforhuset vedatindgåsamarbejdeomkringforestillingsopførelsermedandrekulturinstitutio? nero.a.,somnormaltikkebeskæftigersigmedteater.deteritidenstoner.oghvad 20

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Carl Nielsen (1865-1931) er den mest kendte komponist, vi nogensinde har haft i

Læs mere

INDENFOR MURENE af Henri Nathansen

INDENFOR MURENE af Henri Nathansen INDENFOR MURENE af Henri Nathansen Undervisningsmateriale Kære Undervisere og elever Dette undervisningsmateriale handler om den store, danske teaterklassiker Indenfor Murene, som er skrevet af Henri Nathansen

Læs mere

Tema: Folkeoplysning som kulturel fødekæde

Tema: Folkeoplysning som kulturel fødekæde Tema: Folkeoplysning som kulturel fødekæde Leder Konkurrence Folkeoplysning med bid! En ny drejning - spillefilmsprojekt dyrker filmmiljøet i Århus Fakta Folkeoplysningen - et led i den kulturelle fødekæde

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Skitser fra et fælles-skab.

Skitser fra et fælles-skab. Sangskrivning i socialpsykiatrien Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat ved Marielund Center for Socialpsykiatri, Kolding kommune. Kontakt: trhe@kolding.dk Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag.

Læs mere

Om anerkendende undervisning - et interview med Peter Lang

Om anerkendende undervisning - et interview med Peter Lang Opdatering: Artiklen blev bragt i tidsskriftet Kognition & Pædagogik nr. 56 (2005) René Kristensen og Merete Fredslund er nu begge uddannede i Systemisk ledelse og organisationsstudier og arbejder som

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner TEATERRAPPORT Hvis scenekunsten skal forny sig, så er det ikke gjort med en rapport. Vil kulturpolitikerne fremtidssikre og skabe scenekunst med

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Idealisten der udfordrede

Idealisten der udfordrede Hjælp til lønforhandlingen Nu kan du også få hjælp til at forhandle individuel løn. Skuespillerforbundet samarbejder med en ekstern forhandler, som for 750 kroner i timen sikrer dig den bedst mulige aftale.

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

Jeg skal lede, ikke styre

Jeg skal lede, ikke styre Danske serier med vokseværk Danske tv-serier er i høj kurs, og efteråret bugner af premierer. Det gi r job, men både DR og TV2 skal passe på ikke at spille for sikkert, for konkurrencen spidser til. Jeg

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Den skaldede sangerinde

Den skaldede sangerinde Den skaldede sangerinde Af Eugène Ionesco SKOLEMATERIALE Odense Teater 2008/09 DEN SKALDEDE SANGERINDE Af Eugène Ionesco Spillested: Værkstedet, Jernbanegade 21, Odense C Spilleperiode: 12. marts - 18.

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Den maskuline sjæl lider

Den maskuline sjæl lider Den maskuline sjæl lider Af Palle Weis, Interview i JP, 21. april 2012 Da Asger Aamund for nylig var med i panelet i det populære radioprogram Mads og monopolet, ringede en mand ind for at få et godt råd.

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere