CaféTeatret) ) )samtidsteater)før)og)nu))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CaféTeatret)1971-2011) )samtidsteater)før)og)nu))"

Transkript

1 TeatermuseetiHofteatret2013/webtekst22 ErlingLarsenogPeterChristensenTeilmann CaféTeatret samtidsteaterførognu Redaktionelforbemærkning webtekst22erenhistoriskcollageovercaféteatret,etafdanmarksførendesamtidsteatregennem detsidstehalveårhundrede.artiklenerskrevetafteatermuseetihofteatretsdirektør,peterchri? stensenteilmann,ogerlinglarsen,medlemafbestyrelsenogdagliglederpåcaféteatretidetsfør? stefireårtieriskindergadeidetcentralekøbenhavn.caféteatret samtidsteaterførognu fortælleromnogleafhovedlinjerneoghøjdepunkterneicaféteatretslivogvirketilogmedgenera? tionsskifteti2011,hvorlaurarambergogdramatikerenchristianlollikeovertogledelsenafteatret, somnuskrivesct. webtekst22handlermedandreordometafdemestlevendeoginteressantevækstpunkteri detinstitutionelledansketeaterlivsiden1960 erne,ometableringenogudviklingenafetafdemest konstant samtidssøgende små storbyteatre. Artiklen udgives med baggrund i den retrospektive udstillingomcaféteatret,somblevvistiteatermuseetihofteatretseptember2012?maj2013,og publiceresianledningaf,aterlinglarsen25.septembermodtoglauritzenfondensbackstagepris 2013, og som optakt til at det nye CT genopfører forestilling om Anders Behring Breiviks Manifest 2083,somoptilpremiereni2012varmereendalmindeligtomdiskuteretimedierne,ogsomefterføl? gendemodtogreumert?juryenssærpris2013.netopsomartiklenherudgives,kanflereafdefolk, derfikrumogpladstilatudviklederesheltegneogegenartedesatiriskeudtrykpåcaféteatret,sesi tvogpåteatret.detgælderbla.paprikasteenogpeterfrödin,ders.m.andersw.berthelsenopfø? rerelin sfestpåbellevueteatret,ogmartinbuchograsmusbotoftmedrytteriet2pådr2.

2 Etoverblik CaféTeatretiSkindergademidtiKøbenhavnscentrumstartedesomdenrenekunst? neriske iværksættervirksomhed blandt en gruppe franskstuderende tilbage i Dettelillegruppeteater?miljøfandtsnartformsometregulærtintimteaterefterden franskecaféteater?tradition,oprindeligtskabtunderdethåbefuldenavnsanssouci franskstudioscene.sanssouci:udenbekymringellersorgenfri.teatretblevledetafet kollektivbeståendeafsejerandersen,lisathorslunde,nielsskjoldager,erlinglarsen ogbirgittenystrøm,derforlodteatrethurtigt,dahunblevoptagetpåstatenstea? terskole.hunblevkorttideftererstattet af Søren Glad. Sejer Andersen forlod ved årsskiftet1983?84caféteatrettilfordelforhvidovreteater.erlinglarsenfungerede derefterindtil2011somdagliglederafcaféteatret. FraenafflereminiturneeriJylland1969G70:GruppenbagSansSouci FranskstudiosceneharforladtEr? linglarsensstationcarfuldtmeddekorationselementerogteknikpåtaget,forattageenhelbredende slentreturiskovenovenpåenaftenmedflereforestillingerpåkatedralskoleniviborg.gruppenopførte RenédeObaldia'sGas(L'Azotem/NielsSkjoldager,ReneeSprangeogAnneHinsch,ogNilsSchousDen kælnemorder(letueurcalînmedsejerandersen,lisathorslundeognielsskjoldager. Viovernattedei rektorboligen,hvorrektorenogfrukarenbeværtedeospåbedstevistillangtudpånatten,fortæller ErlingLarsen. Jeghusker,atscenografenLarsJuhlvarmediselskabethosrektorparret,dogikkesom delafvorestrup,såaltialtvardetetmuntertselskabogdrikkelag.forestillingeniviborgvarsikkert kommetistandiforbindelsemedenafdeparisertureviarrangeredeforteaterinteresserede.dengang fikmanengratisrejselederbillet,hvismansamledeengruppepå15,såvilavedenoglegangeteaterture tilparismed60deltagere(vivarjofire,dergerneskullehavegratisturtilparis...ogpåenafturenevar Karen,rektorfruefraViborgmed.Ogsådanhængeraltingsammen 2

3 I1972rykkedegruppenindilokalerneiSkindergadeogblevtilCaféTeatret 250år efteratenandenlilleflokuniversitetsstuderendeetableredeteatretilillegrønne? gadeogspillede franske komedier samtidig med, at de fik professor Holberg til at skrivenyedanskesamtidskomediertilsig. SidenerCaféTeatretvoksetskridtforskridt,årtiforårti,forestillingforforestil? ling.caféteatretvoksedeopfraundergrundenogmødteenrelativnydanskteater? lov denførstekomi1963 ogenstadigstørreogmeremangfoldigdanskteaterkul? tur.deblevfrontløbereiudviklingenafenheltnyinstitutionstypeidanskteater:det lillestorbyteater.iflereårharcaféteatretværetetaflandetsførendeogmestpro? duktive små storbyteatre og gennemgående præsteret 6?8 produktioner og copro? duktioner samt 100?150 enkeltstående caféarrangementer om året med en høj be? lægningsprocentpåomkring90%. Evolution.KlausRifbjergsUdviklingervardetnystartedeCaféTeatersførsteopsætning.Denblevopført påfranskjuli1972påcaféteatretlefanaliparis ogenmånedstidsenere,iaugust,påengelskidenye lokaleriskindergade. 3

4 I2011varCaféTeatretforlængstetableretogfornyetigenadflereomgange,ogteat? retsoprindeligeledelsekunneendegyldigttrækkesigtilbageogovergiveteatrettil ennygenerationogdagligvirkelighed.caféteatretharidemangeårnydtgodtaf anmeldernes kritiske opmærksomhed. I 2012 ramte det nye CT med dramatikeren ChristianLollikeogLauraRambergifrontsådenstørremedieoffentlighedsbevågen? hedialsinkompleksitet,dadeiforåretsammeåroffentliggjordebeslutningenomat dramatisereandersbehringbreiviksmanifest2083. CaféTeatretsførstefire?femårtierafspejledemedandreordetafdemestle? vende og interessante vækstpunkter i det institutionelle danske teaterliv siden 1960 erne:udviklingenogetableringenafdetkonstantsamtidssøgendelillestorby? teater,somcaféteatret siden2012:ct stårformedalthvaddetindbefatter:nyre? alistisksamtidsteater,revy,satire,cabaret,klassikere,operaogcaféscenemedfore? dragogaltmuligt. Miljøet omkring CaféTeatret har i alle årene været samlingspunkt for mange forskellige former for teaterkultur og teatervirksomhed, som ellers hører til andre steder i teaterverdenen eller som senere udmøntede sig i andre teaterinstitutioner udenforcaféteatret. DetgælderfxinstitutionersomTeatretvedSorteHest,TeaterFÅR302ogdet stadig i høj grad levende London Toast Theatre, der startede med deres Monty PythontunedeCrazyChristmasCabaretiCaféTeatretskælderistartenaf1970 erneog heri2013stadigfylderglassalenitivolihveraftengennemetparmånederomkring jul.dertilkommercaféteatretskontinuerligesamarbejdemedandresmåstorbyteat? refraandrelandsdelesomfxsvalegangeniaarhusogmedsåforskelligeinstitutioner somdenjyskeoperaogteatermuseetihofteatret. Detsammegælderdemangeforskelligeskuespillere,derharsøgtindiCaféTe? atrets verden, lige fra etablerede kongelige stjerner som Jørgen Reenberg, Susse Wold,ErikMørkogOleErnst,tilungeukendterevy?ogsatirefolk,somisintidTommy Kenter,GudsBlindeØje(HellaJoof,LineKnutzon,PaprikaSteen,MartinBrygmannog Peter Frödin, Martin Buch og Rasmus Botoft (alias Teatret MariannealiasDusk og BomholtaliasRytteriet,derførstårsenerebrødigennemtilenstørreoffentlighed erne CaféTeatretiSkindergademidtiKøbenhavnscentrumstartedesomsagtsomdenre? nekunstneriskeiværksættervirksomhedblandtengruppefranskstuderendetilbagei 1963.I1970og1971forsøgtemansigefteretgæstespiliParismedcaféteateriSimon RosenbaumsgamlecabaretlokalerhosRestaurantNyRosenborgpåJarmersPlads, 4

5 mensmanledteefteregneogmereegnedelokaler.i1972rykkedegruppensåindi lokalerneiskindergadeogblevtilcaféteatret.ligefrastartenudvidedeteatretsin virksomhed i både kunstnerisk og institutionel henseende. Det franske repertoire blevsuppleretafsamtidsdramatik,revy,klassikereogsidenhenogsåopera,ogfra 1991påcaféscenenKafCaféenmedforedrag,stand?up,søndagssamtalerog?debatter ogstortsetaltmuligtandet.dertilkomdetvedvarendeengagementmedatskabeet fundamentforteatretsvækstlagsmiljøeratarbejdepå. JegJegMigMitvarendramatiseringafGyntherHansensnovelleomRudolfHössmedNielsSkjoldager. Forestillingenturneredegennemflereårpådanskegymnasier,højskoler,teaterforeningerm.m.Plaka? tenerenaf6,somblevtryktefterenkonkurrenceblandtelevernepåkunstakademiet. Caféteatretblevfrastartetinstitutioneltbrændpunktforteaterkulturensvækstlag. Detsketebl.a.ogmåskeisærgennemetableringenafCaféTeatretsDramaskole,som åbnedeiefteråret1976.megethurtigtvoksededensigsåstor,atmanmåttelåneog lejelokalerrundtompåbyensskoler.i1984rykkededenudafcaféteatretogblev selvstændig,daophavsmandenogskolensledersejerandersenforlodcaféteatret ogblevdirektørforhvidovreteater.dramaskolenblevformangesenerekendteog dygtigeskuespillerederesførstemødemeddramatikken.herfikbl.a.olelemmeke oglarsbomderesførsteundervisningafenrækkeerfarneskuespillereoginstruktø? 5

6 rer.hervarbl.a.larsbrygmannmedietflerårigtforløb,derblevtilgruppenzarens Hof,somsenerevarmedikernenomkringstiftelsenafTeaterFår302iToldbodgade. VedCaféTeatrets10årsjubilæumiSkindergadei1982tegnedegrafikerenFreddyKringteatrets nyelogo?gøglersomentekstcollagemednavnenepådeca.300mennesker,derdeførste10år havdehjulpetmedatbyggecaféteatretopgennemdeførstetiår. Revy,satire,comedy MiljøetomkringCaféTeatretharialleåreneværetsamlingspunktformangeforskelli? geformerforteaterkulturogteatervirksomhed,forudenformangeforskelligeskue? spillere,derharsøgtindicaféteatretsverden.etafdeområder,hvorcaféteatret harforbundetsansenfornyedramatiskeudtrykmedbredegenrerogfornyetdem dermed,errevyen,satirenogstand?upcomedy.ogdetmedideresegentidunge skuespillere,somførstårsenerebrødigennemtilenstørreoffentlighed. 6

7 Densatiriskerevyogdenmeresyredeunderholdningblevetafdespor,CaféTeatret bevægedesigudad,ikkemindstefterkafcaféensåbningi1991.detstartedei1975 medmegasuccesencaférevyenmedtommykenter,larsknutzon,annemariemax Hansen ogtrioenbrigittekolerus,michaellindvadogvesharper,somiåreneefter stiftede Teatret ved Sorte Hest. Senere blev dettil Trivslernes Hærgen i de nordlige provinseribedsteasterix&obelixstil,peterlarsensmensviventerpåretfærdigheden om Tamil?sagen, Claus Flygares tv?transmitterede, vanvittige midnatscaféer og megetandet. Senerefulgteenrækkeafdekomikere,dernuerkendtvidtogbredt,sombl.a. HellaJoof,MartinBrygmann,PaprikaSteen,PeterFrödin.Gennembruddetfordefire kommedgudsblindeøjepådenmystiskehede ellerjohnstankjoalleredeafpisi 60 ernemedteksterafisærlineknutzonblevspilletikafcaféeni1995.sidenblevde landskendte under navnet Det brune punktum, der igen blev til Lex og Klatten. P.t. [oktober2013]erpaprikasteenogpeterfrödinaktuelleisammestils.m.andersw. BerthelsenmedElin sfestpåbellevueteatret. Aktuelp.t.erogsåMartinBuchog Rasmus Botoft med Rytteriet 2påDR2. Buch og Botofttogdeførsteskridtpå CaféTeatret som Teatret Mariannealias DuskogBomholt,ogharfleregangeop? førtjuleshows,somopgennemdetfør? ste årti af 2000?tallet i flere sæsoner li? vedeopijulemånedenikafcaféen og sporene frem til typerne og temaerne i Rytteriet2ertydelige. SkævejuleshowshariøvrigtnærmestværetCaféTeatretsvaremærkegennem alleårtier,fralondontoasttheatrescrazychristmascabaretidetidligere1970 ere, overbuchogbotoftogfremtilschwanzensängerknaben fireyndigesyngebøsser, somgennemenlangårrækkevarfastegæsterikafcaféenmedfuldehusetilderes forrygendeogsyndigejule?ogforårskoncerter. Folk som disse trådte deres satiriske barnesko med selvskrevet materiale og mærkeligenavnepåcaféteatret.mensatiriskteatererikkekunvoksetopnedefrapå CaféTeatret. Etablerede skuespillere fra andre teaterinstitutionelle miljøer har også fundetrumpåcaféteatrettilatarbejdemedsatiriskteaterpåenmåde,deikkehar mulighedforellers.detgælderfxdekongeligeskuespillerebodiljørgensenogjens JacobTychsen.MedderesHan,hun,vov&pelsen,enbarokvanvids?revyfikKafCaféen i2010?11endnuetmegahit,derpåfornemstevisførtetraditionernevidere.ogspore? 7

8 ne løber sammen. Bodil Jørgensen er nu fast medvirkende i Rytteriet, bl.a. som en nogetkontroversieludgaveafendanskfolkekirke?præst erne 1980 ernestartedemed,atdekøbenhavnsketeateranmeldereog?kritikerei1981til? delteennyindstiftetinitiativpristilcaféteatretfordetsamledevirkebådemedhen? syntilrepertoire,dramaskoleogpublikumsinddragelse.i1980 ernekomnyegenera? tionerafdramatikere,instruktørerogskuespilleretilogprægedecaféteatretsfore? stillinger ogsidenblevmangeafdemetableretpåstørrescener.fordramatikernes vedkommende gælder det både dengang nye danske og udenlandske dramatikere. Toeksemplerkanvisedet: MedDamePåogHeleLortetfra1989varetafdendanyeungedanskedramati? ker Erling Jepsens første stykker. Stykket var instrueret af Emmet Feigenberg, nu skuespilchefpådetkglteater,somproduceredeenfornemrækkeforestillingerpå CaféTeatret,startendemedArrabalsFandoogLisi1976.Blandtskuespillernevaren 8

9 ung Mikael Birkkjær, nu etableret skuespiller på Det Kongelige Teater og kendt fra bl.a.drsforbrydelsen.erlingjepsenblevsidenenafdanmarksmestspilledeogpro? duktivedanskedramatikereidesenesteårtier,forudenforfatterafromaner,hvoraf Kunstenatgrædeikor(2002ogFrygteliglykkelig(2004beggesenereblevfilmatise? retognåedeetstortpublikum. Autumnandwinterfrasammeår,1989,varintetmindreendverdenspremiere pådendengangvarmestedramatikerinorden,svenskelarsnorénsnyestestykke. DenblevsatpåscenenafinstruktørenUllaGottlieboghavdeKaren?LiseMynsteri denbærendehovedrolle.opsætningenskaffededemteaterpokalendetår,ogsiden lavededefleresuccesrigeforestillingerpåcaféteatret. I1980 ernesøgtecaféteatretogsåudpåstørrescenermedstørreforestillinger.et produktionsmæssigt højdepunkt i den henseende var opførelsenafalfreddemus? set slorenzaccioi1984,caféteatretshidtilstørstesatsning.iwladimirhermansisce? nesættelsemedscenografiafvesharperogmed15medvirkendepåscenen,blevfo? restillingenopførtudenforhuset;ikkeheltudensymbolikpåsimonsspies Mercur Teatret,senerePrivatTeatretogfra2009BremenTeater.ForestillingenvarmedEr? linglarsensord etstrålendeskue.påteatermuseetihofteatretharvietvidnes? 9

10 byrdpå,hvorflotetscenografiskogkoreorgrafiskskue,lorenzacciovar.rustningen her,sombefindersigpåteatermuseetihofteatret,erikkeetkostume,menenrekvi? sitogdeneneafto,somindgikidekorationentillorenzaccio.denerkreeretisølv? sprayethønsenet,fiskenetogandetgodtafscenografenvesharper,somvarenme? steriatfåaltingudafingenting.ikostumeafdelingengikhanoftestilleogluntsmi? lende rundt med sprayflasker i sidste øjeblik og patinerede forestillingernes kostu? mer,sådepåafstandfiknetopdetlidtbrugteudtryk,hanofteønskede.rustningen. Lorenzaccios historieoghistoriskeplotvillenormaltkræve5?6timersspilletid,men blevherskåretkraftigtindtilbenet ogindtiltemaet:kanidealismeforsvareterror ogfordærverterroraltandetlige?ettema,sombådeførogsiden,afhængigafhvad dererpåfærdeidetomkringliggendesamfunditiden,harværettagettildramatur? giskbearbejdning,ikkemindstpåcaféteatret senesti2012ogigeni2013medden dramaturgiskebearbejdningafandersbehringbreiviksmanifest2083. MenLorenzaccioblevnogetafetøkonomiskantiklimaksforteatret.CaféTeat? retssatsedestortmedforestillingen,sommanvalgteatgennemføreudendenfor? ventedeprojektstøttefrateaterrådet,somellersnetopideårtrådtemereogmerei karakter med en ny teaterpolitiks større bevillinger og flere muligheder for projektstøtteendtidligere.mensammenholdtmedbl.a.detforhold,atforestillingen 10

11 støtteendtidligere.mensammenholdtmedbl.a.detforhold,atforestillingenskulle spilleienvarmforårsperiode,hvorderbådevaravis?ogbusstrejke,blevdensålangt frasetafnoktilskuere.forestillingenendtemedatkostecaféteatrettætpå1mio. kr.teatretvarreeltfallitogtætpåatlukke,menmeddiversekunstgreblykkedesdet atridedenakuttestormaf.defølgendeårkæmpedemanmedgælden,ogtiårefter, i1993,kunnemanforførstegangviseen(lillepositivegenkapital,ogdenpersonlige gældshæftelsekunnetrækkestilbage. Cabareten Enafdeklassiskegenrermedfranskeanerogbredappel,cabareten,somtidligere havdeværetetpopulærtislætidetdanskeforlystelsesteater,blevbl.a.medcaféte? atretsmellemkomstvakttilliveigenpådanskgrund.imangeårvardecabaret?agtige forfatter?ogkunstnerportrætterpopulæretrækplastrepåcaféteatret bådede franske,dedanskeogdemmedudgangspunktideøvrigeskandinaviskelande. JacquesPrévert,franskmændenesBennyAndersen,varenafdeførsteforfatte? re,caféteatretsatteindicabaretensformat.premierenvari1978,ogforestillingen blevgenoptagetsæsonenefter.borisvianogjacquesbrelvartoandrefranske.med JacquesBrel?forestillingenimaj1980blevforfatterportrættettilennatcabaret,ogKa? ren?lisemynsterkommedpålistenover forfatter?portræt?skuespillerne. Af de skandinaviske forfattere, som CaféTeatret omstøbte til cabaret var Alf Prøysen(hammeddenpopulæreGiro413?melodi PigenogSøndenvinden fore? stillingengavteatretdennorske AlfPrøysenPrisen,NilsFerlin,MichaelWieheog LarsForsell.Blandtdedanskeforfatterevardem,dersidenogmangeandrestederer blevetsatimusikogscenografi:fraemilaarestrup,sophusclaussenogtomkristen? sentilbl.a.bennyandersenoghenriknordbrandt.cabaretenarabeskerfra1991med teksterafhenriknordbrandtblevblandtandetkaldt ensvimlendenordbrandtrej? se afpressen.ogsågæsterpåkafcaféensscenetogfaticabaretstilen.katjaholm besøgtekafcaféensscenemedsitosvaldhelmuth?portræt,osvald. Enafdemestpopulæreforfatterportræt?cabareteriCaféTeatretvarcabareten Halfdan1985?86medteksterafdenfolkekæreHalfdanRasmussen,sombådeførog sidenerblevetsatimusikogpåscenenmangegange.i2002,fåmånederefterhalf? danrasmussendød,udkomcd enhalvvejstilhalfdan,hvorhele29kendteforfattere, skuespillere,sangereogbørndeltog.halvvejstilhalfdanrummersomogsåcaféteat? retscabaretteksterfraallehjørnerafhalfdanrasmussensstoreforfatterskab.i2015 vilbådecaféteatretscabarethalfdanogcd enhalvvejstilhalfdanindgåigrundlaget 11

12 forenstørreudstillingomhalfdanrasmussensord?teaterianledningaf100?åretfor hansfødsel erne I1996sketenogetafgørendeidanskteaterpolitikogteaterhistorie:enhelnytype teaterinstitutionblevdefineretogdøbt lillestorbyteater.indførelsenafinstitutions? typenlillestorbyteatervarendnuenudvidelseafdenofficielledanskekulturpolitikpå teaterområdet.sidendenførsteteaterlovfra1963havdemanskridtforskridtaner? kendtflereogfleretyperafteaterkunstogteaterinstitutionersomprofessionelleog støtteværdige. DesmåstorbyteatreiKøbenhavn,Frederiksberg,Aarhus,AalborgogOdense fiknunavnsomdelængehavdehaftgavn,opvoksetfravækstlageneogårforårble? vetmereogmereprofessionellebådeikunstneriskogorganisatoriskhenseende og nogetandetenddestorekøbenhavnsketeatre,endlandsdelsscenerneogegnsteat? rene.førstogfremmestgavordningenfaste4?årigestøtterammerforteatresomca? féteatret,medhvaddetmedførteafbedrevilkårforbådedenkunstneriskeogøko? nomiske planlægning. Hvad der var tiltrængt ikke mindst på CaféTeatret efter 1980 ernesøkonomiskekriseoggældssætning,ogherfåårefter,atteatreti1993for førstegangsiden1984kunnefremviseenlille,mendogpositivegenkapital. SomlillestorbyteaterkunneCaféTeatretforsætteudviklingenmedatopdyrke nydanskdramatikogsamtidigøgeindsatsenforatintroducereisærnybritisksam? tidsdramatikidanmark.istartenafårtiet,i1992,opførtesmensviventerpåretfærdigheden enlov-story,peterlarsensognilsuferssatiriskedebatforestillingomden tidsstorepolitiskeskandale,densåkaldtetamilsag.forestillingenvaktestoropsigt 12

13 pågrundafsinnærgåendekommentarogfyldtekældersceneniskindergadetilran? denaftenefteraften.denblevefterfølgendelavetienstudieversionpådrtv. Islutningenafårtiet,i1998?99,opførtesetafdennyedramatikerBoHr.HansenshverdagstwistendeogdrillendelystspilMidtienmyldretidmeddenungeTho? masbolarsenienafhovedrollerne.bohr.hansenstodogsåbagenverdensomsejlingunderbordet,somblevcaféteatretssidstepremiereikulturbyåret1996,ogen storpublikumssucces. I1990 erneorienteredecaféteatretsigforalvormoddennyesamtidsdramatik iudlandet.markravenhillsshoppingandfuckingopførtecaféteatreti1998. ShoppingandFuckingblev sammenmedbl.a.sarahkanesblasted(opførti2001 vigtigemilepæleicaféteatretsrepertoire,ogblevstartenpåenrækkeopsætninger afnybritiskdramatik. Stykkersomdisseblevetmodernekendetegnforsmåstorbyteatresombl.a. CaféTeatret,HusetsTeater,KalejdoskopogTeaterFÅR302fra1990 erneogfrem.det varenformfordramatik,derskrevsigindidensåkaldtein?y er?facegtraditionogdens dramatiskevariantnewbrutalism,somisærkomtiludtrykienglandogusa.in?y er? face?teatret prægesafenspillestilhvordeneksplicitte,ekstremeogaggressive sprogliggørelseafethverttabugennemsyrerdiktion,gestikoghandling. Bygningen barriereogattraktion SomsåmangeandrekulturinstitutionerleverCaféTeatretibygninger,deroprindeligt erbyggettilnogetandetogprægetafenrækkefysiskeudfordringer,hvisman vil spilleteateridem.bygningenogbeliggenhedenharpåéngangværetenattraktion vedcaféteatret ogenbarriereforteatretskunstneriskeudfoldelsesmuligheder. 13

14 SomsåmangeandrekulturinstitutionerharCaféTeatretgangpågangsøgtudafhu? setmedsineforskelligeaktiviteter,fratraditionelleturnéertilopførelserafforestil? lingerpåandreteatresomfxfolketeatret,kanonhallenogmercurteatretmedfør? nævnteforestillinglorenzaccioi1984.ogsomsåmangeandrekulturinstitutionerhar CaféTeatretfleregangesøgtatforbedreogudvidedefysiskerammerindeihuset. EnvæsentligforandringsketemedkonstruktionenafKafCaféenihusetsfoyer? område.kafcaféenåbnedeiefteråret1991somledienstørrerenoveringafbygnin? genianledningafteatrets20årsjubilæum.kafcaféenindeholdtennylangbarogny scene,hvorderkunnespillesteater,cabaretoggøresaltmuligtandet.enjournalist kaldtedetet kulturværtshus ogdetvarmentpositivt. KafCaféenudvidedeikkebaremulighederneforteatretskunstneriskeogkultu? relleaktivitetsmuligheder,menogsåmulighedernefordet,dersidenerblevetethelt almindeligt fænomen i kulturinstitutionerne, men som dengang stadig var relativt ukendtogafogtilugleset: andenindtægtsgivendeaktiviteter.detvilsigeindtæg? ter,fxlokaleudlejeogbarsalg,derikkefølgerdirekteaf,menmåskenokisammen? hængmeddet,dererinstitutionensprimæreformål:atspilleteater. Få år efter åbningen af KafCaféen ogsomoptakttilcaféteatrets bidrag til KøbenhavnsomKulturby96 lagdeteatretantilenstørreudvidelseogombygning af både caféområdet og førstesalsscenen, foruden væsentlige udbedringer for for? holdeneforhandicappedeogpublikumiøvrigt.projektetvillekostecirka8,5mio.kr. ogteatrethavdeselvskaffetendelheraf.mendetlykkedesaldrigatfindedemang? lende millioner ogprojektetmåtteskrinlægges.doglykkedesdetatfåetableret bl.a.enhandicapelevatormedadgangtilallehusets3scener erne I 2000 erne fortsatte CaféTeatret sin satsning på ny dansk og udenlandsk samtids? dramatik,deroftegikmegettætpåaktuelletabuerogtemaeridenstørreoffentlig? hedelleridetlillefamilieliv. DentidligereomtalteSarahKanesdebutstykkeBlastedblevopførti2001ogvar etafdennyebritiskedramatiksstærkestestykker,ogetmarkantudtrykforenny dramatiker?generation.blastedvarenekspressivogdesillusioneretdramatiseringaf depsykologiskeogfysiskerelationermellemvoldogkærlighed,ogstykketmedførte heftig debat både i England og i Danmark. Da stykket blev opført på CaféTeatret, havdesarahkaneselvbegåetselvmordtoårtidligerepåenpsykiatriskinstitution. Hendessidstedrama,4:48Psychosis,traktrådetilbagetilGoethesDenungeWerthers lidelser.stykketblevopførtposthumtimangelande,i2002påedison?scenen. 14

15 Kopftot etflugtforsøgblevopførtpåcaféteatreti2007.stykketvarskrevetafden kun 24 år unge østrigske dramatiker Gerhild Steinbuch og havde Heidi Colding? Hansensometstærktmidtpunktsomdatteren,dersvingedemellemrealiteterneog dendrømmeverden,hunflygtedeindi.efterkopftotfulgteisammeforår2007ulrike Meinhofssang enteatermontageomenkontroversielpersonssidstedage. Stykket handlede om den tyske journalist og venstreekstremistiske terrorist fra 1960 ernesog1970 erneskoldkrigs?vesttyskland,dervarmedstifterafdenberømte og frygtede Rote Armee Fraktion,ogsåkendtsomBaader?Meinhof?gruppen. Hun blevfængsleti1972ogialtanklagetfor4mordog54mordforsøg.i1976hængtehun sigisinfængselscelleindenhendessagvarnåetfremtilretten.idennuværendedi? rektørforhamlet?scenenihelsingør,larsromannengelsopsætningafulrikemeinhofssangfremstilledemettefrankmedkritiskempatiengribendeulrikemeinhof etbådestærkt,knugendeogrørendestykketeaterdokumentarismeometmenneske medenyderliggåendeselvforståelseogetsamfund,dertabersådannemennesker pågulvet. Den da nye danske dramatiker Thor Bjørn Krebs stod bag forestillingen Om Tommy,derblevopførtpåCaféTeatretiefteråret2003ogsomsidenviaSvalegangen iaarhusvarpåturné.stykketblevetgennembrudfordenungepawhenriksenog bleventidligogstærkkunstnerisksamtidskommentartiletemne,dersidenharfået 15

16 envæsentligstørreogmerekompleksoffentlighed:udsendelsenafdanskesoldater tilkrigszoneriudlandet.stykketblevsenereoversatogspilletiudlandet. Klassikere IsæriCaféTeatretsførsteårtiertogmanfatpånyeiscenesættelserafteatretsdanske ogisærudenlandske bådenyeoggamle klassikere.jeppepaabjergetvarenafde første klassikere, som CaféTeatret greb fat i?ellerforgrebsigpå,mentenogle?i 1970 erne.enafteatretsstiftere,sejerandersenspilledetitelrollenpåkælderscenen, instrueretafoleernst,somselvetårtisenereleveredeenpragtpræstationsomjep? peidetkongeligeteatersopførelseafkomedienianledningaf300?åretforholbergs fødseli1984.maniscenesattemanracine,shakespeare,musset,strindberg,ionesco ogflereandreideintimerammeriskindergade.indimellemlejedemansigindpå størreteatre fxpåfolketeatretmedionesco sdenskaldedesangerindeogenetime nårpublikumskøenblevforlangtildesmårumiskindergade. Albert Camus Den fremmedemed Morten Kirkskov nudirektørpåaalborg Teater blevsatpåsceneni1996.stykketvarenafcaféteatretsmangemonolog? succes er,deretparsæsoneriskindergadeogpåturnérundtilandettrakmangetil? skueretil. AugustStrindbergsFrøkenJulieiLisVibekeKristensensopsætningi1983varet af CaféTeatrets første forsøg med en moderne klassiker. Frøken Julieliggersom klangbundfordetnyskrevnestykkeom(hermanbangogbetty(nansen,somfol? 16

17 keteatretopføreriefteråret2012medolelemmekeihovedrollen.lemmekehavde sineførstelæreårsomskuespillerilyafcaféteatretsdramaskolei1970 erne. RacinesAndromakeblevopførttilbagei1976.Manbyggedehelekælderscenen omtilengipsgrotte,hvorpublikumsadrundtomkringigrupperpåstolepågulvet, ogde10skuespillerebevægedesigrundtiøjenhøjdepåpodierogløbegange.både grottenogdesmukkekostumervarudtænktafvesharper,dersidenstodforbl.a.en BorisViancabaretogdenstoresatsningmedAlfreddeMusset sføromtalterenæs? sancedramalorenzaccioi1984. CaféTeatretogHofteatret HenrikBjelkeogTychoBrahe I1987produceredeCaféTeatretoperaenTychoisamarbejdemedDenJyskeOpera. OperaenblevspilletpåHelsingørTheateriAarhus,SukkerkogerietiOdense ogpå Teatermuseet i Hofteatret. Operaen er komponeret af Poul Ruders med libretto af Henrik Bjelke og foregår i og uden for Prag omkring år Her sad den danske astronom,forfatterogpolyhistortychobraheieksilefterathavemistetsineøko? nomiskeogfagligeprivilegieridanmarkogoperaenomhandlerhansstørstevisioner ogsidstedageiétgreb. TychoBrahe(1546?1601ogdendanskeforfatterHenrikBjelke(1937?1993hav? delivogdødtilfælles.delevedeihversinovergangmellemetgammeltogetnyt verdensbillede,braheetastronomisk,bjelkeetlitterært;beggestodsomoutsiderei detdanskekulturlivogsomfrontløbereindenforderesrespektivefag.bjelkefandt storinspirationibraheslivogværk,dahanskrevdramaettychoi1987. BraheogBjelkedødebeggesom55?årige.Brahedødepludseligtogpåetkata? strofalttidspunktisitliv,hvorhanvarienformforpersonligogvidenskabeligeksil, hanføltesigsomlandsforvistogkunneikkekommevideremedsineobservationer. BjelkedødeafAids,dénsygdomsomi1980 ernepludselig,ogførmanhavdenåetat findemedicinskemidlermoddet,sattesåmangemenneskerieksilideresegenkrop ogtvangdemidødenfortidligt. SåvelBrahesomBjelkearbejdedeietintenstoglivsomfattendespændingsfelt melleminternationalepåvirkningerogenindre,dybtpersonligstemme.brahe,som ogsåskrevdigte,levedeogarbejdedeikøbenhavnogpåøenhvenilangtdefleste år,ogvarmeddenselvfølgelighed,somaltidharkendetegnetnaturvidenskabsfolk mereendandregrupper,istadigdialogmedverdensførendeastronomiskeforskere, afdødeognulevende.bjelkelevedeogarbejdedeidanmarkblandtengruppeafom? trentjævnaldrendeogligesindedeforfatteresomhenriknordbrandt,peerhultberg, DanTuréll,PerHøjholtogHenningMortensen;Bjelkehavdekonstantblikketrettet 17

18 ud i verden, især mod 1900?tallets europæiske modernister som T.S. Eliot, Marcel Proust,SamuelBeckett,JamesJoyceogVladimirNabokov. BraheogBjelkestræbtehverforsigefterhelhedserkendelseromverdensindretning ud fra både visioner og nok systematiske, men også fragmenterede observationer. Brahe observerede himmelrummet for at forstå verdens indretning; da han havde samletobservationeritoårtierogskullefindemeningihelematerialet,opgavhanat forstådemogovergavdemtilsidsttilsinarvtager,johanneskepler. TilsvarendebegyndteBjelkeidetsidsteårtiafsitlivatiagttagesinomverden ogdenfragmenteredeoplevelseafden,sombjelkesyntesprægedetiden.bjelkefør? te sine iagttagelser ud i livet som to bøger: Nattens Budapest og andre topografier (1989ogsomdensidsteselvstændigebog,hanudgavRygternesatlas.Syvtopografier(1992.Disselitteræretopografiervarskrevetietvildteksperimenteredesprog,en detaljerig og vidt forgrenet syntaks, som var de observationer taget til notat, men endnuikkeafkodetogforståetaf skribenten selv; men de var samtidig fortalt i en mereklassiskfortællestil,derførtebjelkeindidendanskenovelle?traditionfrasteen Steensen Blicher og fremad, hvor skæbne og erkendelse giver hinanden håndslag. 18

19 DetvarsomomBjelkegennemdetklassiskeeksperimentvillefindeformogfatning pådetheletilsidst. SåvelBrahesomBjelkekuldsejledeienvisforstandmedderesprojekter,men på en for eftertiden meget frugtbar og inspirerende måde. Det moderne ved dem begge er ydermere den krisebevidsthed, de hver for sig udtrykker undervejs i be? stræbelsenpåatfuldendeastronomiskeogkunstneriskevisioner ogomsættedem tilpraktiskvirkelighed. Måskeerdetogsåher,vifinderidentifikationspunktetmellemBrahesliv,virke ogvisionerpådeneneside,ogbjelkeskunstneriskebearbejdningafdetpådenan? densideidetenestedrama,hanskrevtychofra1987.ihvertfaldertemaetitychoen slagselegiellerskæbnesangoverbrahesforlistevisioner. 2012ogfremad:CTogCaféscenen I2011havdeCaféTeatret40årsjubilæum.Samtidigfikteatretforførstegangsiden 1971nyledelse,efteratmaniflereårhavdeovervejetetregulærtgenerationsskifte. Nyt lederpar blev dramatikeren Christian Lollike som kunstnerisk leder og Laura Rambergsomadministrativ leder. Samtidigblevdenformellestrukturændretmed denmerenormale oglovmæssigtmerekorrekte opdelingibestyrelseogledelse (sidenstartenhavdestifterneværetbådebestyrelseogformelkunstneriskledelse, ogdersketeudskiftningerbådepåpersonale?ogbestyrelsesniveau. Desudengjordemandetsammesomersketiflereandrekulturinstitutionerop gennem2000 erne:manvilgørenygavnogstartermedattagenytnavn.fremover heddercaféteatretctogkafcaféenheddercaféscenen. I2012opførtedetnyeCTsåderesførstefuldtegenproduceredeforestillinger. Den første var Projekt landbrug enliflig/landlig/flæskeflettende/landdramatiskvandreforestillingiforåret.publikumvandrederundtihusetfradetenetableautildet næsteogsluttedemedsamværogdiskussionmedlandmændicaféen.forestillingen blevnominerettilåretsreumertpris. 19

20 Den19.januar2012offentliggjordeCTbeslutningenomatdramatisereAndersBeh? ringbreiviksmanifest2083.frasammedagsmorgenogløbendeoptilpremierenme? diooktober2012blevstykketenafdemestomtalteogomdiskuteredeidanskteaters historie.ellerrettere,detvarselvebeslutningenomatdramatiserebreiviksmegalo? manemanifest,derblevdiskuteretførselvestykketvarblevetkendt.detersketial? le medier og langt ud over Danmarks grænser.dokumentationenfyldertomapper medialt1000sidersnationaloginternationalpressedokumentationfra22landesavi? serogonlinemedieroptilenugeførplanlagtpremiereiefteråret2012. Det nye CT fortsætter med flere af det gamle CaféTeaters hovedaktiviteter som workshops for dramatikere o.a. Desuden har man oprettet en international gæste? spilsafdeling og afholder somfxogsåhusetsteater internationale festivals for nutidigscenekunst.cterdesudenenafhovekræfterneidennyeteaterfestival,som startedeopi2013. DetnyeCTharogsåtilkendegivet,atdeønskeratværeaktiveudenforhuset vedatindgåsamarbejdeomkringforestillingsopførelsermedandrekulturinstitutio? nero.a.,somnormaltikkebeskæftigersigmedteater.deteritidenstoner.oghvad 20

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Kasper

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Om Randers Teaterforening

Om Randers Teaterforening Om Randers Teaterforening Randers Teaterforening er en kontingentfri forening, hvis medlemmer er abonnenterne. Man bliver abonnent ved køb af billetter til mindst 3 af Teaterforeningens forestillinger,

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Torsdag den 9. marts - fredag den 10. marts 2006 I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Holstebro Kommune sætter i samarbejde med Ringkjøbing

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

VELKOMMEN TIL EFTERÅRET 2013! CTs SÆSONLANCERING FOR LÆRERE

VELKOMMEN TIL EFTERÅRET 2013! CTs SÆSONLANCERING FOR LÆRERE VELKOMMEN TIL EFTERÅRET 2013! CTs SÆSONLANCERING FOR LÆRERE CTs forestillinger er samtidsaktuelle, samfundsengagerede og researchbaserede. De er yderst anvendelige i undervisningssammenhænge og derfor

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Rundt&om&Niels&Klims&underjordiske&rejse&174152012& &

Rundt&om&Niels&Klims&underjordiske&rejse&174152012& & TeatermuseetiHofteatret2012/webtekst7 PeterChristensenTeilmann Rundt&om&Niels&Klims&underjordiske&rejse&174152012& & Redaktionelforbemærkning Ifebruar2012åbnedeTeatermuseetiHofteatrettomindreogtildelssammenhængen:

Læs mere

Instruktør- Mia Lipschitz

Instruktør- Mia Lipschitz Instruktør- Mia Lipschitz Mia Lipschitz blev færdiguddannet som instruktør fra Statens Teaterskole i 2008. Hun har også en MA i instruktion fra Goldsmiths University of London (2000-2001). Siden hendes

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Kasper

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Hf Drama C Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn Kim

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 210116 AARHUS TEATER I AARHUS 2017

PRESSEMEDDELELSE 210116 AARHUS TEATER I AARHUS 2017 PRESSEMEDDELELSE 210116 AARHUS TEATER I AARHUS 2017 S. 2 PRESSEMEDDELELSE ERASMUS MONTANUS 2017 AARHUS 2017: Aarhus Teater og Christian Lollike gentænker Holberg Aarhus Teater offentliggør sit første bidrag

Læs mere

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid er brændt, men det stopper ikke teatrets planlagte forestilling. Nu åbner NOMA på Kunsthal Charlottenborg i en forlænget periode fra den 31. januar 28.

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2011 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 6. oktober 7. oktober 10. oktober 11. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Lørdag den 30. august 2014 kl byder Hvidovre Kulturråd velkommen til

Lørdag den 30. august 2014 kl byder Hvidovre Kulturråd velkommen til Lørdag den 30. august 2014 kl. 12.00-17.30 byder Hvidovre Kulturråd velkommen til Denne dag vil børn og voksne få mulighed for at opleve, hvad der rører sig i Hvidovres teaterliv... Hvidovre Teaterforening

Læs mere

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG STUDIEMATERIALE DeN skaldede sangerinde Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG 1 TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 27. jan. - 11. mar. 2017 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. BILLETBESTILLING TELEFON

Læs mere

Holbergske masker på Tersløsegård

Holbergske masker på Tersløsegård 1/7 Holberg.nu 11/2008 Holbergske masker på Tersløsegaard Version 1.0 29.04.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Tekst og fotos: Niels Damkjær Holbergske masker på Tersløsegård På Tersløsegaard

Læs mere

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 PRESSEMATERIALE ANDEL AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 Aarhus Teater Studio Urpremiere 15. november - 6. december 2014 Pressekontakt Morten Daugbjerg /

Læs mere

Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Og tak til alle jer.. der er her nu Og har været der for mig, i alle de år

Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Og tak til alle jer.. der er her nu Og har været der for mig, i alle de år Takketale og tale om Poul Bernth Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Den 19 november 2011 Tak til Anne Lie for de venlige ord Tak til Peter Worre og de frivillige hjælpere

Læs mere

Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015

Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015 Historien om Europa fortalt af teatrene i Teatermuseet i Hofteatret Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015 Peter Christensen Teilmann direktør Teatermuseet i Hofteatret Visionen er, at hele det danske

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag.

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag. 1 Om ZeBU: Vi er et lille storby teater på Amager ved Amager Kulturpunkt. Vi har i perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2016 produceret eller er i gang med at producere: - 9 nye egne produktioner -

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

CV for Asterions Hus Teatret stiftes Robin Hood produceres Lille Klaus og Store Klaus produceres

CV for Asterions Hus Teatret stiftes Robin Hood produceres Lille Klaus og Store Klaus produceres CV for Asterions Hus 2003 Teatret stiftes Robin Hood produceres Lille Klaus og Store Klaus produceres 2003/2004 Hundens Magt produceres) Iliaden produceres foråret 40 forestillinger på turne i DK: Robin

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever!

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever! 2013> 2014 PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen Romeo og Julie lever! romeo og julie lever! Instruktion og bearbejdelse: Minna Johansson Scenografi: Johanne Eggert Lysdesign: Andrew Tristram Lyddesign:

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Vedr. den økonomiske situation på Anemone teatret

Vedr. den økonomiske situation på Anemone teatret Vedr. den økonomiske situation på Anemone teatret Sagsfremstilling: Anemone teatret har igennem en lang årrække opbygget en særlig indretning i lokalerne i Suhmsgade og stedet er således særligt oplagt

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Med støtte fra Interkulturelt Center og Statens Kunstfond var ASSITEJ Danmark i april 2015 vært for fem cubanske scenekunstneres

Læs mere

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Teatralitet Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier nummer syv 2007 Teatralitet Peripeti Peripeti og forfatterne TEMAREDAKTION og Torunn Kjølner

Læs mere

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

LEV I FRED MED DERES NERVER

LEV I FRED MED DERES NERVER PRESSEMATERIALE LEV I FRED MED DERES NERVER SKUESPILLERUDDANNELSENS PRÆSENTATIONSFORESTILLING AARHUS TEATER STUDIO URPREMIERE 07.-28. NOVEMBER 2015 S. 2 Pressemateriale Lev i fred med deres nerver Studio

Læs mere

TIL MINE BRØDRE - af Peter-Clement Woetmann

TIL MINE BRØDRE - af Peter-Clement Woetmann PRESSEMATERIALE 11.02.16 TIL MINE BRØDRE - af Peter-Clement Woetmann Urpremiere Aarhus Teater Studio 20. februar - 19. marts 2016 Hvis man skal reflektere over krigen og dens indflydelse på os som mennesker,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION Københavns Lokalgruppes 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION I 2014 havde KØBENHAVNS LOKALGRUPPE I MUSKELSVINDFONDEN 40 års jubilæum, men var nødsaget til at udsætte arrangementet. SØNDAG DEN

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing Resultatliste Herning stævnet den 23/ 24-2013 1. 185/2 rune bonde rofi ringkøbing 1. 181/4 søren nørskov nielsen gffi grindsted 2. 176/1 erik bo jørgensen grundfos viborg 3. 162/1 kjeld østergård m.com

Læs mere

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden TEATER Dette skolemateriale består af korte artikler, skrevet af nogle af de medvirkende bag Teater Vestvoldens og Maskens forestilling Zappa. Artiklerne fortæller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner

Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner I New York har man den berømte The New York City Ballet. I Boston har man The Boston Ballet. I Moskva har man Bolshoi Teatret og Bolshoi Balletten. I Danmark

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Prædiken til konfirmation 26. april kl. 9.30 & 11.00

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF HF Drama C Kurt Solbjerg Jørgensen

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSON 2016-17 PÅ HUSETS TEATER

VELKOMMEN TIL SÆSON 2016-17 PÅ HUSETS TEATER VELKOMMEN TIL SÆSON 2016-17 PÅ HUSETS TEATER Efter 8 gode år med Mads Wille og Simon K. Boberg som chefer af Husets Teater, træder en ny ledelse til med sæson 2016-17. Denne gang opdeles ledelsen i en

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

Mødereferat. Hvor langt er vi? De fysiske rammer på Carlsberg er på plads med aftalen om at leje Depot Valby samt det tilhørende udendørs areal.

Mødereferat. Hvor langt er vi? De fysiske rammer på Carlsberg er på plads med aftalen om at leje Depot Valby samt det tilhørende udendørs areal. Mødereferat Mødedato : 19. januar 2008 kl. 11.00 Hvor : Carlsberg Deltagere : Se særskilt liste For referatet : Kirsten Mejnholt Dagsorden : 1) Status på festivalen generelt. a. Hvor langt er vi b. www.beerfestival.dk

Læs mere

BRUN MANDS BYRDE Pressemateriale (AT & S/H) Side 2

BRUN MANDS BYRDE Pressemateriale (AT & S/H) Side 2 Urpremiere AARHUS TEATER 05.09.2014 Københavner-premiere SORT/HVID 11.10.2014 BRUN MANDS BYRDE Pressemateriale (AT & S/H) Side 2 Succesroman bliver til teater Forestillingen er et frontalangreb mod den

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 3. februar 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 30 Mødedato: 28. januar 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten Eksistentialisme Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på. Den havde sin storhedstid imellem 1945 og 1965, men den startede som en filosofi over

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

FARVEVALG. Det udemokratiske

FARVEVALG. Det udemokratiske Tekst: Anne Kathrine Spangsberg Foto: Kirsten Bille Det udemokratiske TO ARKITEKTER OG EN MALERMESTER STÅR FAST SAMMEN SOM»FARVETEAMET«, DER UDVÆLGER FARVERNE TIL CHRISTIANSBORGS LOKALER OG GANGE. DE DELER

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Ele vh ån dbog - essa y 1

Ele vh ån dbog - essa y 1 Elevhåndbog - essay 1 Et billede af et essay 2 3 Hvad er et essay? Ordet essay stammer fra fransk, hvor det første gang blev brugt om en skriftlig genre af Michel de Montaigne i 1580. Ordet betyder nærmest

Læs mere