CaféTeatret) ) )samtidsteater)før)og)nu))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CaféTeatret)1971-2011) )samtidsteater)før)og)nu))"

Transkript

1 TeatermuseetiHofteatret2013/webtekst22 ErlingLarsenogPeterChristensenTeilmann CaféTeatret samtidsteaterførognu Redaktionelforbemærkning webtekst22erenhistoriskcollageovercaféteatret,etafdanmarksførendesamtidsteatregennem detsidstehalveårhundrede.artiklenerskrevetafteatermuseetihofteatretsdirektør,peterchri? stensenteilmann,ogerlinglarsen,medlemafbestyrelsenogdagliglederpåcaféteatretidetsfør? stefireårtieriskindergadeidetcentralekøbenhavn.caféteatret samtidsteaterførognu fortælleromnogleafhovedlinjerneoghøjdepunkterneicaféteatretslivogvirketilogmedgenera? tionsskifteti2011,hvorlaurarambergogdramatikerenchristianlollikeovertogledelsenafteatret, somnuskrivesct. webtekst22handlermedandreordometafdemestlevendeoginteressantevækstpunkteri detinstitutionelledansketeaterlivsiden1960 erne,ometableringenogudviklingenafetafdemest konstant samtidssøgende små storbyteatre. Artiklen udgives med baggrund i den retrospektive udstillingomcaféteatret,somblevvistiteatermuseetihofteatretseptember2012?maj2013,og publiceresianledningaf,aterlinglarsen25.septembermodtoglauritzenfondensbackstagepris 2013, og som optakt til at det nye CT genopfører forestilling om Anders Behring Breiviks Manifest 2083,somoptilpremiereni2012varmereendalmindeligtomdiskuteretimedierne,ogsomefterføl? gendemodtogreumert?juryenssærpris2013.netopsomartiklenherudgives,kanflereafdefolk, derfikrumogpladstilatudviklederesheltegneogegenartedesatiriskeudtrykpåcaféteatret,sesi tvogpåteatret.detgælderbla.paprikasteenogpeterfrödin,ders.m.andersw.berthelsenopfø? rerelin sfestpåbellevueteatret,ogmartinbuchograsmusbotoftmedrytteriet2pådr2.

2 Etoverblik CaféTeatretiSkindergademidtiKøbenhavnscentrumstartedesomdenrenekunst? neriske iværksættervirksomhed blandt en gruppe franskstuderende tilbage i Dettelillegruppeteater?miljøfandtsnartformsometregulærtintimteaterefterden franskecaféteater?tradition,oprindeligtskabtunderdethåbefuldenavnsanssouci franskstudioscene.sanssouci:udenbekymringellersorgenfri.teatretblevledetafet kollektivbeståendeafsejerandersen,lisathorslunde,nielsskjoldager,erlinglarsen ogbirgittenystrøm,derforlodteatrethurtigt,dahunblevoptagetpåstatenstea? terskole.hunblevkorttideftererstattet af Søren Glad. Sejer Andersen forlod ved årsskiftet1983?84caféteatrettilfordelforhvidovreteater.erlinglarsenfungerede derefterindtil2011somdagliglederafcaféteatret. FraenafflereminiturneeriJylland1969G70:GruppenbagSansSouci FranskstudiosceneharforladtEr? linglarsensstationcarfuldtmeddekorationselementerogteknikpåtaget,forattageenhelbredende slentreturiskovenovenpåenaftenmedflereforestillingerpåkatedralskoleniviborg.gruppenopførte RenédeObaldia'sGas(L'Azotem/NielsSkjoldager,ReneeSprangeogAnneHinsch,ogNilsSchousDen kælnemorder(letueurcalînmedsejerandersen,lisathorslundeognielsskjoldager. Viovernattedei rektorboligen,hvorrektorenogfrukarenbeværtedeospåbedstevistillangtudpånatten,fortæller ErlingLarsen. Jeghusker,atscenografenLarsJuhlvarmediselskabethosrektorparret,dogikkesom delafvorestrup,såaltialtvardetetmuntertselskabogdrikkelag.forestillingeniviborgvarsikkert kommetistandiforbindelsemedenafdeparisertureviarrangeredeforteaterinteresserede.dengang fikmanengratisrejselederbillet,hvismansamledeengruppepå15,såvilavedenoglegangeteaterture tilparismed60deltagere(vivarjofire,dergerneskullehavegratisturtilparis...ogpåenafturenevar Karen,rektorfruefraViborgmed.Ogsådanhængeraltingsammen 2

3 I1972rykkedegruppenindilokalerneiSkindergadeogblevtilCaféTeatret 250år efteratenandenlilleflokuniversitetsstuderendeetableredeteatretilillegrønne? gadeogspillede franske komedier samtidig med, at de fik professor Holberg til at skrivenyedanskesamtidskomediertilsig. SidenerCaféTeatretvoksetskridtforskridt,årtiforårti,forestillingforforestil? ling.caféteatretvoksedeopfraundergrundenogmødteenrelativnydanskteater? lov denførstekomi1963 ogenstadigstørreogmeremangfoldigdanskteaterkul? tur.deblevfrontløbereiudviklingenafenheltnyinstitutionstypeidanskteater:det lillestorbyteater.iflereårharcaféteatretværetetaflandetsførendeogmestpro? duktive små storbyteatre og gennemgående præsteret 6?8 produktioner og copro? duktioner samt 100?150 enkeltstående caféarrangementer om året med en høj be? lægningsprocentpåomkring90%. Evolution.KlausRifbjergsUdviklingervardetnystartedeCaféTeatersførsteopsætning.Denblevopført påfranskjuli1972påcaféteatretlefanaliparis ogenmånedstidsenere,iaugust,påengelskidenye lokaleriskindergade. 3

4 I2011varCaféTeatretforlængstetableretogfornyetigenadflereomgange,ogteat? retsoprindeligeledelsekunneendegyldigttrækkesigtilbageogovergiveteatrettil ennygenerationogdagligvirkelighed.caféteatretharidemangeårnydtgodtaf anmeldernes kritiske opmærksomhed. I 2012 ramte det nye CT med dramatikeren ChristianLollikeogLauraRambergifrontsådenstørremedieoffentlighedsbevågen? hedialsinkompleksitet,dadeiforåretsammeåroffentliggjordebeslutningenomat dramatisereandersbehringbreiviksmanifest2083. CaféTeatretsførstefire?femårtierafspejledemedandreordetafdemestle? vende og interessante vækstpunkter i det institutionelle danske teaterliv siden 1960 erne:udviklingenogetableringenafdetkonstantsamtidssøgendelillestorby? teater,somcaféteatret siden2012:ct stårformedalthvaddetindbefatter:nyre? alistisksamtidsteater,revy,satire,cabaret,klassikere,operaogcaféscenemedfore? dragogaltmuligt. Miljøet omkring CaféTeatret har i alle årene været samlingspunkt for mange forskellige former for teaterkultur og teatervirksomhed, som ellers hører til andre steder i teaterverdenen eller som senere udmøntede sig i andre teaterinstitutioner udenforcaféteatret. DetgælderfxinstitutionersomTeatretvedSorteHest,TeaterFÅR302ogdet stadig i høj grad levende London Toast Theatre, der startede med deres Monty PythontunedeCrazyChristmasCabaretiCaféTeatretskælderistartenaf1970 erneog heri2013stadigfylderglassalenitivolihveraftengennemetparmånederomkring jul.dertilkommercaféteatretskontinuerligesamarbejdemedandresmåstorbyteat? refraandrelandsdelesomfxsvalegangeniaarhusogmedsåforskelligeinstitutioner somdenjyskeoperaogteatermuseetihofteatret. Detsammegælderdemangeforskelligeskuespillere,derharsøgtindiCaféTe? atrets verden, lige fra etablerede kongelige stjerner som Jørgen Reenberg, Susse Wold,ErikMørkogOleErnst,tilungeukendterevy?ogsatirefolk,somisintidTommy Kenter,GudsBlindeØje(HellaJoof,LineKnutzon,PaprikaSteen,MartinBrygmannog Peter Frödin, Martin Buch og Rasmus Botoft (alias Teatret MariannealiasDusk og BomholtaliasRytteriet,derførstårsenerebrødigennemtilenstørreoffentlighed erne CaféTeatretiSkindergademidtiKøbenhavnscentrumstartedesomsagtsomdenre? nekunstneriskeiværksættervirksomhedblandtengruppefranskstuderendetilbagei 1963.I1970og1971forsøgtemansigefteretgæstespiliParismedcaféteateriSimon RosenbaumsgamlecabaretlokalerhosRestaurantNyRosenborgpåJarmersPlads, 4

5 mensmanledteefteregneogmereegnedelokaler.i1972rykkedegruppensåindi lokalerneiskindergadeogblevtilcaféteatret.ligefrastartenudvidedeteatretsin virksomhed i både kunstnerisk og institutionel henseende. Det franske repertoire blevsuppleretafsamtidsdramatik,revy,klassikereogsidenhenogsåopera,ogfra 1991påcaféscenenKafCaféenmedforedrag,stand?up,søndagssamtalerog?debatter ogstortsetaltmuligtandet.dertilkomdetvedvarendeengagementmedatskabeet fundamentforteatretsvækstlagsmiljøeratarbejdepå. JegJegMigMitvarendramatiseringafGyntherHansensnovelleomRudolfHössmedNielsSkjoldager. Forestillingenturneredegennemflereårpådanskegymnasier,højskoler,teaterforeningerm.m.Plaka? tenerenaf6,somblevtryktefterenkonkurrenceblandtelevernepåkunstakademiet. Caféteatretblevfrastartetinstitutioneltbrændpunktforteaterkulturensvækstlag. Detsketebl.a.ogmåskeisærgennemetableringenafCaféTeatretsDramaskole,som åbnedeiefteråret1976.megethurtigtvoksededensigsåstor,atmanmåttelåneog lejelokalerrundtompåbyensskoler.i1984rykkededenudafcaféteatretogblev selvstændig,daophavsmandenogskolensledersejerandersenforlodcaféteatret ogblevdirektørforhvidovreteater.dramaskolenblevformangesenerekendteog dygtigeskuespillerederesførstemødemeddramatikken.herfikbl.a.olelemmeke oglarsbomderesførsteundervisningafenrækkeerfarneskuespillereoginstruktø? 5

6 rer.hervarbl.a.larsbrygmannmedietflerårigtforløb,derblevtilgruppenzarens Hof,somsenerevarmedikernenomkringstiftelsenafTeaterFår302iToldbodgade. VedCaféTeatrets10årsjubilæumiSkindergadei1982tegnedegrafikerenFreddyKringteatrets nyelogo?gøglersomentekstcollagemednavnenepådeca.300mennesker,derdeførste10år havdehjulpetmedatbyggecaféteatretopgennemdeførstetiår. Revy,satire,comedy MiljøetomkringCaféTeatretharialleåreneværetsamlingspunktformangeforskelli? geformerforteaterkulturogteatervirksomhed,forudenformangeforskelligeskue? spillere,derharsøgtindicaféteatretsverden.etafdeområder,hvorcaféteatret harforbundetsansenfornyedramatiskeudtrykmedbredegenrerogfornyetdem dermed,errevyen,satirenogstand?upcomedy.ogdetmedideresegentidunge skuespillere,somførstårsenerebrødigennemtilenstørreoffentlighed. 6

7 Densatiriskerevyogdenmeresyredeunderholdningblevetafdespor,CaféTeatret bevægedesigudad,ikkemindstefterkafcaféensåbningi1991.detstartedei1975 medmegasuccesencaférevyenmedtommykenter,larsknutzon,annemariemax Hansen ogtrioenbrigittekolerus,michaellindvadogvesharper,somiåreneefter stiftede Teatret ved Sorte Hest. Senere blev dettil Trivslernes Hærgen i de nordlige provinseribedsteasterix&obelixstil,peterlarsensmensviventerpåretfærdigheden om Tamil?sagen, Claus Flygares tv?transmitterede, vanvittige midnatscaféer og megetandet. Senerefulgteenrækkeafdekomikere,dernuerkendtvidtogbredt,sombl.a. HellaJoof,MartinBrygmann,PaprikaSteen,PeterFrödin.Gennembruddetfordefire kommedgudsblindeøjepådenmystiskehede ellerjohnstankjoalleredeafpisi 60 ernemedteksterafisærlineknutzonblevspilletikafcaféeni1995.sidenblevde landskendte under navnet Det brune punktum, der igen blev til Lex og Klatten. P.t. [oktober2013]erpaprikasteenogpeterfrödinaktuelleisammestils.m.andersw. BerthelsenmedElin sfestpåbellevueteatret. Aktuelp.t.erogsåMartinBuchog Rasmus Botoft med Rytteriet 2påDR2. Buch og Botofttogdeførsteskridtpå CaféTeatret som Teatret Mariannealias DuskogBomholt,ogharfleregangeop? førtjuleshows,somopgennemdetfør? ste årti af 2000?tallet i flere sæsoner li? vedeopijulemånedenikafcaféen og sporene frem til typerne og temaerne i Rytteriet2ertydelige. SkævejuleshowshariøvrigtnærmestværetCaféTeatretsvaremærkegennem alleårtier,fralondontoasttheatrescrazychristmascabaretidetidligere1970 ere, overbuchogbotoftogfremtilschwanzensängerknaben fireyndigesyngebøsser, somgennemenlangårrækkevarfastegæsterikafcaféenmedfuldehusetilderes forrygendeogsyndigejule?ogforårskoncerter. Folk som disse trådte deres satiriske barnesko med selvskrevet materiale og mærkeligenavnepåcaféteatret.mensatiriskteatererikkekunvoksetopnedefrapå CaféTeatret. Etablerede skuespillere fra andre teaterinstitutionelle miljøer har også fundetrumpåcaféteatrettilatarbejdemedsatiriskteaterpåenmåde,deikkehar mulighedforellers.detgælderfxdekongeligeskuespillerebodiljørgensenogjens JacobTychsen.MedderesHan,hun,vov&pelsen,enbarokvanvids?revyfikKafCaféen i2010?11endnuetmegahit,derpåfornemstevisførtetraditionernevidere.ogspore? 7

8 ne løber sammen. Bodil Jørgensen er nu fast medvirkende i Rytteriet, bl.a. som en nogetkontroversieludgaveafendanskfolkekirke?præst erne 1980 ernestartedemed,atdekøbenhavnsketeateranmeldereog?kritikerei1981til? delteennyindstiftetinitiativpristilcaféteatretfordetsamledevirkebådemedhen? syntilrepertoire,dramaskoleogpublikumsinddragelse.i1980 ernekomnyegenera? tionerafdramatikere,instruktørerogskuespilleretilogprægedecaféteatretsfore? stillinger ogsidenblevmangeafdemetableretpåstørrescener.fordramatikernes vedkommende gælder det både dengang nye danske og udenlandske dramatikere. Toeksemplerkanvisedet: MedDamePåogHeleLortetfra1989varetafdendanyeungedanskedramati? ker Erling Jepsens første stykker. Stykket var instrueret af Emmet Feigenberg, nu skuespilchefpådetkglteater,somproduceredeenfornemrækkeforestillingerpå CaféTeatret,startendemedArrabalsFandoogLisi1976.Blandtskuespillernevaren 8

9 ung Mikael Birkkjær, nu etableret skuespiller på Det Kongelige Teater og kendt fra bl.a.drsforbrydelsen.erlingjepsenblevsidenenafdanmarksmestspilledeogpro? duktivedanskedramatikereidesenesteårtier,forudenforfatterafromaner,hvoraf Kunstenatgrædeikor(2002ogFrygteliglykkelig(2004beggesenereblevfilmatise? retognåedeetstortpublikum. Autumnandwinterfrasammeår,1989,varintetmindreendverdenspremiere pådendengangvarmestedramatikerinorden,svenskelarsnorénsnyestestykke. DenblevsatpåscenenafinstruktørenUllaGottlieboghavdeKaren?LiseMynsteri denbærendehovedrolle.opsætningenskaffededemteaterpokalendetår,ogsiden lavededefleresuccesrigeforestillingerpåcaféteatret. I1980 ernesøgtecaféteatretogsåudpåstørrescenermedstørreforestillinger.et produktionsmæssigt højdepunkt i den henseende var opførelsenafalfreddemus? set slorenzaccioi1984,caféteatretshidtilstørstesatsning.iwladimirhermansisce? nesættelsemedscenografiafvesharperogmed15medvirkendepåscenen,blevfo? restillingenopførtudenforhuset;ikkeheltudensymbolikpåsimonsspies Mercur Teatret,senerePrivatTeatretogfra2009BremenTeater.ForestillingenvarmedEr? linglarsensord etstrålendeskue.påteatermuseetihofteatretharvietvidnes? 9

10 byrdpå,hvorflotetscenografiskogkoreorgrafiskskue,lorenzacciovar.rustningen her,sombefindersigpåteatermuseetihofteatret,erikkeetkostume,menenrekvi? sitogdeneneafto,somindgikidekorationentillorenzaccio.denerkreeretisølv? sprayethønsenet,fiskenetogandetgodtafscenografenvesharper,somvarenme? steriatfåaltingudafingenting.ikostumeafdelingengikhanoftestilleogluntsmi? lende rundt med sprayflasker i sidste øjeblik og patinerede forestillingernes kostu? mer,sådepåafstandfiknetopdetlidtbrugteudtryk,hanofteønskede.rustningen. Lorenzaccios historieoghistoriskeplotvillenormaltkræve5?6timersspilletid,men blevherskåretkraftigtindtilbenet ogindtiltemaet:kanidealismeforsvareterror ogfordærverterroraltandetlige?ettema,sombådeførogsiden,afhængigafhvad dererpåfærdeidetomkringliggendesamfunditiden,harværettagettildramatur? giskbearbejdning,ikkemindstpåcaféteatret senesti2012ogigeni2013medden dramaturgiskebearbejdningafandersbehringbreiviksmanifest2083. MenLorenzaccioblevnogetafetøkonomiskantiklimaksforteatret.CaféTeat? retssatsedestortmedforestillingen,sommanvalgteatgennemføreudendenfor? ventedeprojektstøttefrateaterrådet,somellersnetopideårtrådtemereogmerei karakter med en ny teaterpolitiks større bevillinger og flere muligheder for projektstøtteendtidligere.mensammenholdtmedbl.a.detforhold,atforestillingen 10

11 støtteendtidligere.mensammenholdtmedbl.a.detforhold,atforestillingenskulle spilleienvarmforårsperiode,hvorderbådevaravis?ogbusstrejke,blevdensålangt frasetafnoktilskuere.forestillingenendtemedatkostecaféteatrettætpå1mio. kr.teatretvarreeltfallitogtætpåatlukke,menmeddiversekunstgreblykkedesdet atridedenakuttestormaf.defølgendeårkæmpedemanmedgælden,ogtiårefter, i1993,kunnemanforførstegangviseen(lillepositivegenkapital,ogdenpersonlige gældshæftelsekunnetrækkestilbage. Cabareten Enafdeklassiskegenrermedfranskeanerogbredappel,cabareten,somtidligere havdeværetetpopulærtislætidetdanskeforlystelsesteater,blevbl.a.medcaféte? atretsmellemkomstvakttilliveigenpådanskgrund.imangeårvardecabaret?agtige forfatter?ogkunstnerportrætterpopulæretrækplastrepåcaféteatret bådede franske,dedanskeogdemmedudgangspunktideøvrigeskandinaviskelande. JacquesPrévert,franskmændenesBennyAndersen,varenafdeførsteforfatte? re,caféteatretsatteindicabaretensformat.premierenvari1978,ogforestillingen blevgenoptagetsæsonenefter.borisvianogjacquesbrelvartoandrefranske.med JacquesBrel?forestillingenimaj1980blevforfatterportrættettilennatcabaret,ogKa? ren?lisemynsterkommedpålistenover forfatter?portræt?skuespillerne. Af de skandinaviske forfattere, som CaféTeatret omstøbte til cabaret var Alf Prøysen(hammeddenpopulæreGiro413?melodi PigenogSøndenvinden fore? stillingengavteatretdennorske AlfPrøysenPrisen,NilsFerlin,MichaelWieheog LarsForsell.Blandtdedanskeforfatterevardem,dersidenogmangeandrestederer blevetsatimusikogscenografi:fraemilaarestrup,sophusclaussenogtomkristen? sentilbl.a.bennyandersenoghenriknordbrandt.cabaretenarabeskerfra1991med teksterafhenriknordbrandtblevblandtandetkaldt ensvimlendenordbrandtrej? se afpressen.ogsågæsterpåkafcaféensscenetogfaticabaretstilen.katjaholm besøgtekafcaféensscenemedsitosvaldhelmuth?portræt,osvald. Enafdemestpopulæreforfatterportræt?cabareteriCaféTeatretvarcabareten Halfdan1985?86medteksterafdenfolkekæreHalfdanRasmussen,sombådeførog sidenerblevetsatimusikogpåscenenmangegange.i2002,fåmånederefterhalf? danrasmussendød,udkomcd enhalvvejstilhalfdan,hvorhele29kendteforfattere, skuespillere,sangereogbørndeltog.halvvejstilhalfdanrummersomogsåcaféteat? retscabaretteksterfraallehjørnerafhalfdanrasmussensstoreforfatterskab.i2015 vilbådecaféteatretscabarethalfdanogcd enhalvvejstilhalfdanindgåigrundlaget 11

12 forenstørreudstillingomhalfdanrasmussensord?teaterianledningaf100?åretfor hansfødsel erne I1996sketenogetafgørendeidanskteaterpolitikogteaterhistorie:enhelnytype teaterinstitutionblevdefineretogdøbt lillestorbyteater.indførelsenafinstitutions? typenlillestorbyteatervarendnuenudvidelseafdenofficielledanskekulturpolitikpå teaterområdet.sidendenførsteteaterlovfra1963havdemanskridtforskridtaner? kendtflereogfleretyperafteaterkunstogteaterinstitutionersomprofessionelleog støtteværdige. DesmåstorbyteatreiKøbenhavn,Frederiksberg,Aarhus,AalborgogOdense fiknunavnsomdelængehavdehaftgavn,opvoksetfravækstlageneogårforårble? vetmereogmereprofessionellebådeikunstneriskogorganisatoriskhenseende og nogetandetenddestorekøbenhavnsketeatre,endlandsdelsscenerneogegnsteat? rene.førstogfremmestgavordningenfaste4?årigestøtterammerforteatresomca? féteatret,medhvaddetmedførteafbedrevilkårforbådedenkunstneriskeogøko? nomiske planlægning. Hvad der var tiltrængt ikke mindst på CaféTeatret efter 1980 ernesøkonomiskekriseoggældssætning,ogherfåårefter,atteatreti1993for førstegangsiden1984kunnefremviseenlille,mendogpositivegenkapital. SomlillestorbyteaterkunneCaféTeatretforsætteudviklingenmedatopdyrke nydanskdramatikogsamtidigøgeindsatsenforatintroducereisærnybritisksam? tidsdramatikidanmark.istartenafårtiet,i1992,opførtesmensviventerpåretfærdigheden enlov-story,peterlarsensognilsuferssatiriskedebatforestillingomden tidsstorepolitiskeskandale,densåkaldtetamilsag.forestillingenvaktestoropsigt 12

13 pågrundafsinnærgåendekommentarogfyldtekældersceneniskindergadetilran? denaftenefteraften.denblevefterfølgendelavetienstudieversionpådrtv. Islutningenafårtiet,i1998?99,opførtesetafdennyedramatikerBoHr.HansenshverdagstwistendeogdrillendelystspilMidtienmyldretidmeddenungeTho? masbolarsenienafhovedrollerne.bohr.hansenstodogsåbagenverdensomsejlingunderbordet,somblevcaféteatretssidstepremiereikulturbyåret1996,ogen storpublikumssucces. I1990 erneorienteredecaféteatretsigforalvormoddennyesamtidsdramatik iudlandet.markravenhillsshoppingandfuckingopførtecaféteatreti1998. ShoppingandFuckingblev sammenmedbl.a.sarahkanesblasted(opførti2001 vigtigemilepæleicaféteatretsrepertoire,ogblevstartenpåenrækkeopsætninger afnybritiskdramatik. Stykkersomdisseblevetmodernekendetegnforsmåstorbyteatresombl.a. CaféTeatret,HusetsTeater,KalejdoskopogTeaterFÅR302fra1990 erneogfrem.det varenformfordramatik,derskrevsigindidensåkaldtein?y er?facegtraditionogdens dramatiskevariantnewbrutalism,somisærkomtiludtrykienglandogusa.in?y er? face?teatret prægesafenspillestilhvordeneksplicitte,ekstremeogaggressive sprogliggørelseafethverttabugennemsyrerdiktion,gestikoghandling. Bygningen barriereogattraktion SomsåmangeandrekulturinstitutionerleverCaféTeatretibygninger,deroprindeligt erbyggettilnogetandetogprægetafenrækkefysiskeudfordringer,hvisman vil spilleteateridem.bygningenogbeliggenhedenharpåéngangværetenattraktion vedcaféteatret ogenbarriereforteatretskunstneriskeudfoldelsesmuligheder. 13

14 SomsåmangeandrekulturinstitutionerharCaféTeatretgangpågangsøgtudafhu? setmedsineforskelligeaktiviteter,fratraditionelleturnéertilopførelserafforestil? lingerpåandreteatresomfxfolketeatret,kanonhallenogmercurteatretmedfør? nævnteforestillinglorenzaccioi1984.ogsomsåmangeandrekulturinstitutionerhar CaféTeatretfleregangesøgtatforbedreogudvidedefysiskerammerindeihuset. EnvæsentligforandringsketemedkonstruktionenafKafCaféenihusetsfoyer? område.kafcaféenåbnedeiefteråret1991somledienstørrerenoveringafbygnin? genianledningafteatrets20årsjubilæum.kafcaféenindeholdtennylangbarogny scene,hvorderkunnespillesteater,cabaretoggøresaltmuligtandet.enjournalist kaldtedetet kulturværtshus ogdetvarmentpositivt. KafCaféenudvidedeikkebaremulighederneforteatretskunstneriskeogkultu? relleaktivitetsmuligheder,menogsåmulighedernefordet,dersidenerblevetethelt almindeligt fænomen i kulturinstitutionerne, men som dengang stadig var relativt ukendtogafogtilugleset: andenindtægtsgivendeaktiviteter.detvilsigeindtæg? ter,fxlokaleudlejeogbarsalg,derikkefølgerdirekteaf,menmåskenokisammen? hængmeddet,dererinstitutionensprimæreformål:atspilleteater. Få år efter åbningen af KafCaféen ogsomoptakttilcaféteatrets bidrag til KøbenhavnsomKulturby96 lagdeteatretantilenstørreudvidelseogombygning af både caféområdet og førstesalsscenen, foruden væsentlige udbedringer for for? holdeneforhandicappedeogpublikumiøvrigt.projektetvillekostecirka8,5mio.kr. ogteatrethavdeselvskaffetendelheraf.mendetlykkedesaldrigatfindedemang? lende millioner ogprojektetmåtteskrinlægges.doglykkedesdetatfåetableret bl.a.enhandicapelevatormedadgangtilallehusets3scener erne I 2000 erne fortsatte CaféTeatret sin satsning på ny dansk og udenlandsk samtids? dramatik,deroftegikmegettætpåaktuelletabuerogtemaeridenstørreoffentlig? hedelleridetlillefamilieliv. DentidligereomtalteSarahKanesdebutstykkeBlastedblevopførti2001ogvar etafdennyebritiskedramatiksstærkestestykker,ogetmarkantudtrykforenny dramatiker?generation.blastedvarenekspressivogdesillusioneretdramatiseringaf depsykologiskeogfysiskerelationermellemvoldogkærlighed,ogstykketmedførte heftig debat både i England og i Danmark. Da stykket blev opført på CaféTeatret, havdesarahkaneselvbegåetselvmordtoårtidligerepåenpsykiatriskinstitution. Hendessidstedrama,4:48Psychosis,traktrådetilbagetilGoethesDenungeWerthers lidelser.stykketblevopførtposthumtimangelande,i2002påedison?scenen. 14

15 Kopftot etflugtforsøgblevopførtpåcaféteatreti2007.stykketvarskrevetafden kun 24 år unge østrigske dramatiker Gerhild Steinbuch og havde Heidi Colding? Hansensometstærktmidtpunktsomdatteren,dersvingedemellemrealiteterneog dendrømmeverden,hunflygtedeindi.efterkopftotfulgteisammeforår2007ulrike Meinhofssang enteatermontageomenkontroversielpersonssidstedage. Stykket handlede om den tyske journalist og venstreekstremistiske terrorist fra 1960 ernesog1970 erneskoldkrigs?vesttyskland,dervarmedstifterafdenberømte og frygtede Rote Armee Fraktion,ogsåkendtsomBaader?Meinhof?gruppen. Hun blevfængsleti1972ogialtanklagetfor4mordog54mordforsøg.i1976hængtehun sigisinfængselscelleindenhendessagvarnåetfremtilretten.idennuværendedi? rektørforhamlet?scenenihelsingør,larsromannengelsopsætningafulrikemeinhofssangfremstilledemettefrankmedkritiskempatiengribendeulrikemeinhof etbådestærkt,knugendeogrørendestykketeaterdokumentarismeometmenneske medenyderliggåendeselvforståelseogetsamfund,dertabersådannemennesker pågulvet. Den da nye danske dramatiker Thor Bjørn Krebs stod bag forestillingen Om Tommy,derblevopførtpåCaféTeatretiefteråret2003ogsomsidenviaSvalegangen iaarhusvarpåturné.stykketblevetgennembrudfordenungepawhenriksenog bleventidligogstærkkunstnerisksamtidskommentartiletemne,dersidenharfået 15

16 envæsentligstørreogmerekompleksoffentlighed:udsendelsenafdanskesoldater tilkrigszoneriudlandet.stykketblevsenereoversatogspilletiudlandet. Klassikere IsæriCaféTeatretsførsteårtiertogmanfatpånyeiscenesættelserafteatretsdanske ogisærudenlandske bådenyeoggamle klassikere.jeppepaabjergetvarenafde første klassikere, som CaféTeatret greb fat i?ellerforgrebsigpå,mentenogle?i 1970 erne.enafteatretsstiftere,sejerandersenspilledetitelrollenpåkælderscenen, instrueretafoleernst,somselvetårtisenereleveredeenpragtpræstationsomjep? peidetkongeligeteatersopførelseafkomedienianledningaf300?åretforholbergs fødseli1984.maniscenesattemanracine,shakespeare,musset,strindberg,ionesco ogflereandreideintimerammeriskindergade.indimellemlejedemansigindpå størreteatre fxpåfolketeatretmedionesco sdenskaldedesangerindeogenetime nårpublikumskøenblevforlangtildesmårumiskindergade. Albert Camus Den fremmedemed Morten Kirkskov nudirektørpåaalborg Teater blevsatpåsceneni1996.stykketvarenafcaféteatretsmangemonolog? succes er,deretparsæsoneriskindergadeogpåturnérundtilandettrakmangetil? skueretil. AugustStrindbergsFrøkenJulieiLisVibekeKristensensopsætningi1983varet af CaféTeatrets første forsøg med en moderne klassiker. Frøken Julieliggersom klangbundfordetnyskrevnestykkeom(hermanbangogbetty(nansen,somfol? 16

17 keteatretopføreriefteråret2012medolelemmekeihovedrollen.lemmekehavde sineførstelæreårsomskuespillerilyafcaféteatretsdramaskolei1970 erne. RacinesAndromakeblevopførttilbagei1976.Manbyggedehelekælderscenen omtilengipsgrotte,hvorpublikumsadrundtomkringigrupperpåstolepågulvet, ogde10skuespillerebevægedesigrundtiøjenhøjdepåpodierogløbegange.både grottenogdesmukkekostumervarudtænktafvesharper,dersidenstodforbl.a.en BorisViancabaretogdenstoresatsningmedAlfreddeMusset sføromtalterenæs? sancedramalorenzaccioi1984. CaféTeatretogHofteatret HenrikBjelkeogTychoBrahe I1987produceredeCaféTeatretoperaenTychoisamarbejdemedDenJyskeOpera. OperaenblevspilletpåHelsingørTheateriAarhus,SukkerkogerietiOdense ogpå Teatermuseet i Hofteatret. Operaen er komponeret af Poul Ruders med libretto af Henrik Bjelke og foregår i og uden for Prag omkring år Her sad den danske astronom,forfatterogpolyhistortychobraheieksilefterathavemistetsineøko? nomiskeogfagligeprivilegieridanmarkogoperaenomhandlerhansstørstevisioner ogsidstedageiétgreb. TychoBrahe(1546?1601ogdendanskeforfatterHenrikBjelke(1937?1993hav? delivogdødtilfælles.delevedeihversinovergangmellemetgammeltogetnyt verdensbillede,braheetastronomisk,bjelkeetlitterært;beggestodsomoutsiderei detdanskekulturlivogsomfrontløbereindenforderesrespektivefag.bjelkefandt storinspirationibraheslivogværk,dahanskrevdramaettychoi1987. BraheogBjelkedødebeggesom55?årige.Brahedødepludseligtogpåetkata? strofalttidspunktisitliv,hvorhanvarienformforpersonligogvidenskabeligeksil, hanføltesigsomlandsforvistogkunneikkekommevideremedsineobservationer. BjelkedødeafAids,dénsygdomsomi1980 ernepludselig,ogførmanhavdenåetat findemedicinskemidlermoddet,sattesåmangemenneskerieksilideresegenkrop ogtvangdemidødenfortidligt. SåvelBrahesomBjelkearbejdedeietintenstoglivsomfattendespændingsfelt melleminternationalepåvirkningerogenindre,dybtpersonligstemme.brahe,som ogsåskrevdigte,levedeogarbejdedeikøbenhavnogpåøenhvenilangtdefleste år,ogvarmeddenselvfølgelighed,somaltidharkendetegnetnaturvidenskabsfolk mereendandregrupper,istadigdialogmedverdensførendeastronomiskeforskere, afdødeognulevende.bjelkelevedeogarbejdedeidanmarkblandtengruppeafom? trentjævnaldrendeogligesindedeforfatteresomhenriknordbrandt,peerhultberg, DanTuréll,PerHøjholtogHenningMortensen;Bjelkehavdekonstantblikketrettet 17

18 ud i verden, især mod 1900?tallets europæiske modernister som T.S. Eliot, Marcel Proust,SamuelBeckett,JamesJoyceogVladimirNabokov. BraheogBjelkestræbtehverforsigefterhelhedserkendelseromverdensindretning ud fra både visioner og nok systematiske, men også fragmenterede observationer. Brahe observerede himmelrummet for at forstå verdens indretning; da han havde samletobservationeritoårtierogskullefindemeningihelematerialet,opgavhanat forstådemogovergavdemtilsidsttilsinarvtager,johanneskepler. TilsvarendebegyndteBjelkeidetsidsteårtiafsitlivatiagttagesinomverden ogdenfragmenteredeoplevelseafden,sombjelkesyntesprægedetiden.bjelkefør? te sine iagttagelser ud i livet som to bøger: Nattens Budapest og andre topografier (1989ogsomdensidsteselvstændigebog,hanudgavRygternesatlas.Syvtopografier(1992.Disselitteræretopografiervarskrevetietvildteksperimenteredesprog,en detaljerig og vidt forgrenet syntaks, som var de observationer taget til notat, men endnuikkeafkodetogforståetaf skribenten selv; men de var samtidig fortalt i en mereklassiskfortællestil,derførtebjelkeindidendanskenovelle?traditionfrasteen Steensen Blicher og fremad, hvor skæbne og erkendelse giver hinanden håndslag. 18

19 DetvarsomomBjelkegennemdetklassiskeeksperimentvillefindeformogfatning pådetheletilsidst. SåvelBrahesomBjelkekuldsejledeienvisforstandmedderesprojekter,men på en for eftertiden meget frugtbar og inspirerende måde. Det moderne ved dem begge er ydermere den krisebevidsthed, de hver for sig udtrykker undervejs i be? stræbelsenpåatfuldendeastronomiskeogkunstneriskevisioner ogomsættedem tilpraktiskvirkelighed. Måskeerdetogsåher,vifinderidentifikationspunktetmellemBrahesliv,virke ogvisionerpådeneneside,ogbjelkeskunstneriskebearbejdningafdetpådenan? densideidetenestedrama,hanskrevtychofra1987.ihvertfaldertemaetitychoen slagselegiellerskæbnesangoverbrahesforlistevisioner. 2012ogfremad:CTogCaféscenen I2011havdeCaféTeatret40årsjubilæum.Samtidigfikteatretforførstegangsiden 1971nyledelse,efteratmaniflereårhavdeovervejetetregulærtgenerationsskifte. Nyt lederpar blev dramatikeren Christian Lollike som kunstnerisk leder og Laura Rambergsomadministrativ leder. Samtidigblevdenformellestrukturændretmed denmerenormale oglovmæssigtmerekorrekte opdelingibestyrelseogledelse (sidenstartenhavdestifterneværetbådebestyrelseogformelkunstneriskledelse, ogdersketeudskiftningerbådepåpersonale?ogbestyrelsesniveau. Desudengjordemandetsammesomersketiflereandrekulturinstitutionerop gennem2000 erne:manvilgørenygavnogstartermedattagenytnavn.fremover heddercaféteatretctogkafcaféenheddercaféscenen. I2012opførtedetnyeCTsåderesførstefuldtegenproduceredeforestillinger. Den første var Projekt landbrug enliflig/landlig/flæskeflettende/landdramatiskvandreforestillingiforåret.publikumvandrederundtihusetfradetenetableautildet næsteogsluttedemedsamværogdiskussionmedlandmændicaféen.forestillingen blevnominerettilåretsreumertpris. 19

20 Den19.januar2012offentliggjordeCTbeslutningenomatdramatisereAndersBeh? ringbreiviksmanifest2083.frasammedagsmorgenogløbendeoptilpremierenme? diooktober2012blevstykketenafdemestomtalteogomdiskuteredeidanskteaters historie.ellerrettere,detvarselvebeslutningenomatdramatiserebreiviksmegalo? manemanifest,derblevdiskuteretførselvestykketvarblevetkendt.detersketial? le medier og langt ud over Danmarks grænser.dokumentationenfyldertomapper medialt1000sidersnationaloginternationalpressedokumentationfra22landesavi? serogonlinemedieroptilenugeførplanlagtpremiereiefteråret2012. Det nye CT fortsætter med flere af det gamle CaféTeaters hovedaktiviteter som workshops for dramatikere o.a. Desuden har man oprettet en international gæste? spilsafdeling og afholder somfxogsåhusetsteater internationale festivals for nutidigscenekunst.cterdesudenenafhovekræfterneidennyeteaterfestival,som startedeopi2013. DetnyeCTharogsåtilkendegivet,atdeønskeratværeaktiveudenforhuset vedatindgåsamarbejdeomkringforestillingsopførelsermedandrekulturinstitutio? nero.a.,somnormaltikkebeskæftigersigmedteater.deteritidenstoner.oghvad 20

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015

Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015 Historien om Europa fortalt af teatrene i Teatermuseet i Hofteatret Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015 Peter Christensen Teilmann direktør Teatermuseet i Hofteatret Visionen er, at hele det danske

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Teatralitet Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier nummer syv 2007 Teatralitet Peripeti Peripeti og forfatterne TEMAREDAKTION og Torunn Kjølner

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Holbergske masker på Tersløsegård

Holbergske masker på Tersløsegård 1/7 Holberg.nu 11/2008 Holbergske masker på Tersløsegaard Version 1.0 29.04.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Tekst og fotos: Niels Damkjær Holbergske masker på Tersløsegård På Tersløsegaard

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Peripeti. Dramaturgi. tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008. Peripeti

Peripeti. Dramaturgi. tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008. Peripeti Peripeti Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008 tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008 peripeti10_oms.indd 1 Dramaturgi 03/12/08 19:50:16 Indhold Redaktionelt forord 3 At tænke teater,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven 2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE Kirsebærhaven KIRSEBÆR- HAVENaf ANTON TJEKHOV Oversættelse: Jens Christian Lauenstein Led efter tysk version af Angela Schanelec Bearbejdelse: Alexa Ther

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 5 Onsdage 5 Gode film BIO Huset byder velkommen til en ny filmsæson. Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser onsdag formiddage. Fra kl.09.45 serverer vi frisk kaffe/te

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Urpremiere Aarhus Teater Studio 5. september Sort-Hvid 11. oktober. Forestillingen er en samproduktion mellem Aarhus Teater og Sort-Hvid

Urpremiere Aarhus Teater Studio 5. september Sort-Hvid 11. oktober. Forestillingen er en samproduktion mellem Aarhus Teater og Sort-Hvid PRESSEmateriale Urpremiere Aarhus Teater Studio 5. september Sort-Hvid 11. oktober Forestillingen er en samproduktion mellem Aarhus Teater og Sort-Hvid 2 Jeg skammer mig. Jeg skammer mig over, at jeg ikke

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter 2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København Bag om stjernerne Konference om EF-domstolen som regelsætter Sid med på første række Deltag, når førende eksperter i EU og dets betydning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID:

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID: Bestillingsoversigt HCS Ungdom 202 Tricot kort 3 3 360 1080 Tricot kort 3 2 360 1080 Tricot kort 3 1 360 1080 Shorts 3 3 430 1290 Shorts 3 2 430 1290 Shorts 3 1 430 1290 Per Andersen Sum 18 7110 5 3/4

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille!

Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille! Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille! Dramatikstudieretningerne 1.fDr og 2.fDr på Tornbjerg Gymnasium deltager i et 2-årrigt Commeniussamarbejde, som indebærer bidrag til to teaterfestivaler

Læs mere

Lars Ranthe: Måske er jeg bare et pisseusikkert menneske

Lars Ranthe: Måske er jeg bare et pisseusikkert menneske Lars Ranthe: Måske er jeg bare et pisseusikkert menneske Det meste af sit liv har skuespilleren Lars Ranthe forsøgt at flygte fra sin indre usikkerhed. I dag har han lært at acceptere usikkerheden som

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

NORDEN. Foreningen NORDEN Aalborg og omegn www.aalborg.foreningen-norden.dk

NORDEN. Foreningen NORDEN Aalborg og omegn www.aalborg.foreningen-norden.dk NORDEN Foreningen NORDEN Aalborg og omegn Nyhedsbrev www.aalborg.foreningen-norden.dk Januar 2010 Kære medlem Bestyrelsen præsenterer hermed programmet for 2010, udførligt for foråret og i overskrifter

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

2011> 2012 PREMIERE 18. NOVEMBER 2011>LILLE SCENE. Den gyldne drage. af Roland Schimmelpfennig

2011> 2012 PREMIERE 18. NOVEMBER 2011>LILLE SCENE. Den gyldne drage. af Roland Schimmelpfennig 2011> 2012 PREMIERE 18. NOVEMBER 2011>LILLE SCENE Den gyldne drage af Roland Schimmelpfennig DEN GYLDNE DRAGE af Roland Schimmelpfennig Instruktion: Thomas Bendixen Scenografi: Jonas Fly Filbert Oversættelse:

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Pernille Corydon Jewellery 1

Pernille Corydon Jewellery 1 Pernille Corydon Jewellery 1 2 2015-16 e-104 n-401 n-100 r-104 r-400 r-148 Pernille Corydon Jewellery 3 Ny sæson. Ny inspiration. Nye tanker. Storbyens puls har altid fascineret mig. Diversiteten og det

Læs mere

Metodens nødvendighed i brugerinddragelse og i projektarbejde

Metodens nødvendighed i brugerinddragelse og i projektarbejde Metodensnødvendighedibrugerinddragelseogiprojektarbejde Oplægafholdtpå Resultaterikulturarbejdet metodertilkvalificering,prioriteringoglegitimering, enkonferenceafholdtafbibliotekarforbundetogkulturforvalterneunlimited,3.februar2011

Læs mere

TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET

TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET Copenhagen Admiral Hotel, er indrettet i et mere end 200 år gammelt korntørringsmagasin fra 1787. Stedet og bygningen på havnefronten har i århundreder været brændpunkt for

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere