Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra BEK nr 480 af 19/06/2002 (Gældende) Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1) I medfør af 7, stk. 1, 44, 45, stk. 2, 45 a, 73, 80, 92 og 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, og 7, stk. 2 i lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som senest ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002, fastsættes: Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og ved håndtering af affaldsfraktioner fra motordrevne køretøjer, som er opstået ved: 1) Affaldsbehandling af motordrevne køretøjer, 2) Reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer. Stk. 2. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Motordrevet køretøj 2) : Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel), knallert, traktor og motorredskab. 2) Personbil (M1): Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. 3) Varebil (N1): Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg. 4) Bil: Motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg. 5) Affaldsbehandling: Enhver aktivitet, der finder sted, efter at det udtjente køretøj er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, opskæring, fragmentering,

2 nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse af shredderaffald samt enhver anden proces, der foretages til nyttiggørelse eller bortskaffelse af det udtjente køretøj og dets komponenter. 6) Genbrug: Enhver proces hvorved stoffer, materialer og komponenter fra udtjente køretøjer anvendes til samme formål, som de oprindeligt er fremstillet til. 7) Nyttiggørelse: De former og metoder, som er anført i bilag 6 B i bekendtgørelse om affald, samt former og metoder som kan ligestilles hermed. 8) Genanvendelse: De former og metoder, som er anført i bilag 6 B i bekendtgørelse om affald, bortset fra de former og metoder som er anført i R 1, R 12 og R 13. 9) Udtjent køretøj: Et motordrevet køretøj, der er affald i henhold til reglerne i bekendtgørelse om affald. 10) Shredderanlæg: Et anlæg, der benyttes til at neddele eller fragmentere udtjente køretøjer bl.a. med henblik på at opnå skrot, som kan genanvendes direkte. 11) Impermeabelt areal: Et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente køretøjer, uden fare for nedsivning til jord og grundvand. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke: 1) Knallerter og 2) Motorredskaber, der er bestemt til at føres af gående. 4. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal aflevere udtjente køretøjer i form af personbiler (M1) og varebiler (N1) til virksomheder, som er registreret i henhold til 6, til forhandlere, der opfylder de i 8 nævnte betingelser, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav. Stk. 2. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal aflevere andre udtjente køretøjer end de i stk. 1 nævnte, til de af kommunalbestyrelsen anviste virksomheder. Miljø- eller kvalitetsstyring 5. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (M1) eller varebiler (N1), jf. 9, skal have etableret et miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO 14001, et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 9001, eller skal være registreret som deltager i den europæiske fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS). Stk. 2. Det efter stk. 1 etablerede miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal omfatte alle aktiviteter, der er reguleret i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal certificeres af en akkrediteret virksomhed.

3 Stk. 4. Hvis den certificerede virksomhed får inddraget sit certifikat, skal virksomheden inden otte dage sende meddelelse herom til Miljøstyrelsen og tilsynsmyndigheden. Registrering af affaldsbehandlere m.v 6. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (M1) eller varebiler (N1), er forpligtet til at lade sig registrere hos Miljøstyrelsen. Stk. 2. Anmodningen om registrering skal indeholde, 1) oplysninger om virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og virksomhedens anslåede årlige kapacitet (angivet som antal biler), 2) en erklæring fra tilsynsmyndigheden om, at virksomheden har godkendelse til at foretage affaldsbehandling af biler i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, og at virksomheden har efterlevet eventuelle påbud, og 3) dokumentation for, at virksomheden enten er certificeret eller har etableret et kvalitetseller miljøstyringssystem, og at virksomheden har indgået kontrakt om certificering med et akkrediteret certificeringsselskab, jf. 5. Stk. 3. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Stk. 4. Miljøstyrelsen bekræfter registreringen over for virksomheden senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen og samtlige de i stk. 2 nævnte oplysninger. Stk. 5. Såfremt anmodningen ikke er vedlagt dokumentation for, at virksomheden er certificeret, meddeler Miljøstyrelsen en tidsbegrænset registrering af virksomheden, såfremt de øvrige betingelser for registrering er opfyldt. Miljøstyrelsen ophæver en tidsbegrænset registrering senest 4 måneder efter, at bekræftelsen om den midlertidige registrering er fremsendt. Stk. 6. En registreret virksomhed skal inden 14 dage oplyse Miljøstyrelsen om ændringer af de forhold, som er nævnt i stk. 2. Stk. 7. Såfremt tilsynsmyndigheden nedlægger forbud mod virksomhedens fortsatte drift, eller såfremt certifikatet inddrages, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om at ophæve registreringen. Skrotningsattest 7. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af en personbil (M1) eller en varebil (N1), skal ved modtagelsen af det udtjente køretøj udstede en skrotningsattest til den, der afleverer køretøjet til affaldsbehandling. Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt forhandler personbiler (M1) eller varebiler (N1), skal ved modtagelsen af et udtjent køretøj i form af en personbil (M1) eller en varebil (N1) i henhold til 8, stk. 1, udstede en skrotningsattest til den, der afleverer køretøjet til affaldsbehandling. Stk. 3. Skrotningsattester må kun udstedes af virksomheder omfattet af stk. 1 og 2.

4 Stk. 4. Skrotningsattester skal udstedes på en af Miljøstyrelsen godkendt standardblanket. Stk. 5. Skrotningsattesten skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Forhandlere 8. Den, der erhvervsmæssigt forhandler personbiler (M1) eller varebiler (N1), kan modtage udtjente køretøjer i form af personbiler (M1) eller varebiler (N1) på vegne af en affaldsbehandlingsvirksomhed registreret efter 6, såfremt der er indgået aftale om aflevering af de modtagne køretøjer til særskilt behandling på den registrerede virksomhed. Stk. 2. Antallet af udtjente køretøjer omfattet af stk. 1, der opbevares hos forhandleren, må ikke overstige fem, og køretøjerne skal senest en måned efter modtagelsen afleveres til den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed. Stk. 3. Udtjente køretøjer, der modtages i henhold til stk. 1, skal opbevares på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller. Såfremt opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak. Stk. 4. Den, der modtager udtjente køretøjer i henhold til stk. 1, skal til Miljøordning for Biler fremsende oplysning om virksomhedens navn og adresse samt dokumentation for, at der er indgået en aftale med en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed. Stk. 5. Såfremt den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed har sendt oplysning om navn og adresse på virksomheder omfattet af stk. 1 til Miljøordning for Biler, finder stk. 4 ikke anvendelse. Særskilt behandling 9. Enhver, der modtager udtjente køretøjer skal sikre, at de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter udtages. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3 og 4. Stk. 2. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå på et impermeabelt areal. Stk. 3. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foretages indenfor de frister, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, dog senest en måned efter modtagelsen af det udtjente køretøj. Stk. 4. Udtagning af de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal ske inden køretøjet afleveres til en virksomhed med henblik på øget genbrug, jf. 11, eller inden restaffaldsfraktionen afleveres til et shredderanlæg, jf. 13. Stk. 5. Såfremt det motordrevne køretøj indgår som bevismateriale i en retssag eller i en forsikringssag, gælder fristerne i stk. 3 først fra det tidspunkt, hvor rådigheden over køretøjet overgår til affaldsbehandlingsvirksomheden.

5 Stk. 6. Opbevaring af udtjente køretøjer skal ske på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller, indtil de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter er udtaget. Såfremt opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak. Register 10. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af udtjente køretøjer, skal føre et register over følgende oplysninger: 1) antallet af modtagne køretøjer opdelt på kategorierne: personbiler (M1), varebiler (N1) og andre motordrevne køretøjer, 2) fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, jf. bekendtgørelse om affald og 3) navne og adresser på virksomheder, hvortil de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter er leveret til videre håndtering (genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse). Stk. 2. Oplysninger nævnt i stk. 1 skal efter anmodning indberettes til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal ske på edb-læsbart medie. Anden affaldshåndtering 11. Efter særskilt behandling af udtjente køretøjer kan andre stoffer, materialer og komponenter end de i bilag 1 og 2 nævnte udtages til genbrug. Stk. 2. Efter særskilt behandling kan udtjente køretøjer med henblik på udtagning af stoffer, materialer og komponenter til genbrug, afleveres til virksomheder, der uden at være registreret efter denne bekendtgørelse, er godkendt til autoophugning efter miljøbeskyttelseslovens 33, til virksomheder, der er anmeldt som autoværksted efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning. 12. Enhver virksomhed, der er anmeldepligtig efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder, og som frembringer de i bilag 1 eller 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag Restaffaldsfraktionen (karosseri m.v.) skal afleveres til et shredderanlæg med henblik på størst mulig genanvendelse. Stk. 2. Afleveringen af restaffaldsfraktionen i henhold til stk. 1 skal ske til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning. Stk. 3. Miljøstyrelsen kan meddele tilladelse til, at shredderanlæg kan modtage restaffaldsfraktionen uden at glasruder, plastkofangere og plastspoilere er udtaget, såfremt

6 virksomheden har fremlagt dokumentation for, at glas og plast adskilles i fragmenteringsprocessen på en sådan måde, at det kan genanvendes som materiale. Målsætning for genanvendelse og nyttiggørelse 14. Med virkning fra den 1. januar 2003 skal virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente køretøjer i form af personbiler (M1) og varebiler (N1), sikre, at mængden af stoffer, materialer og komponenter, der udtages til genbrug eller genanvendelse, udgør mindst 10 % af de behandlede bilers egenvægt beregnet pr. kalenderår. Stk. 2. Med virkning fra den 1. januar 2003 skal shredderanlæg ved neddeling af udtjente køretøjer i form af personbiler (M1) og varebiler (N1), sikre, at mængden af genanvendelige materialer, der udsorteres og leveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse, udgør mindst 75 % af den modtagne tonnage beregnet som gennemsnit af den modtagne mængde bilaffald pr. kalenderår. Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2006 skal shredderanlæg ved neddeling af udtjente køretøjer i form af personbiler (M1) og varebiler (N1), sikre, at mængden af genanvendelige materialer, der udsorteres og leveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse, udgør mindst 80 % af den modtagne tonnage beregnet som gennemsnit af den modtagne mængde bilaffald pr. kalenderår. Stk. 4. Med virkning fra den 1. januar 2015 skal shredderanlæg ved neddeling af udtjente køretøjer i form af personbiler (M1) og varebiler (N1), sikre, at mængden af genanvendelige materialer, der udsorteres og leveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse, udgør mindst 85 % beregnet som gennemsnit af den modtagne mængde bilaffald pr. kalenderår, og at mindst 95 % af den modtagne tonnage nyttiggøres ved materialegenanvendelse eller ved forbrænding med energiudnyttelse. Demonteringsoplysninger 15. Enhver, der erhvervsmæssigt importerer eller i Danmark fremstiller motorkøretøjer i form af personbiler (M1) eller varebiler (N1), skal senest 6 måneder efter at en ny type køretøj er markedsført stille oplysninger om demontering af køretøjet til rådighed. Disse oplysninger skal identificere de forskellige komponenter og materialer samt placeringen af alle farlige stoffer i køretøjet, i det omfang sådanne oplysninger er nødvendige for, at registrerede virksomheder kan foretage særskilt behandling og opfylde målsætningen for genanvendelse i 14, stk. 1. Administrative bestemmelser 16. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Straf 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der 1) overtræder 4,

7 2) overtræder 5, stk. 4, 3) foretager særskilt behandling af person- eller varebiler uden at være registreret, jf. 6, 4) foretager særskilt behandling af person- eller varebiler uden at betingelserne for at være registreret er til stede, jf. 6, 5) undlader at udstede skrotningsattest, jf. 7, stk. 1 eller stk. 2, 6) overtræder 7, stk. 3 eller 4, 7) modtager udtjente køretøjer uden at have indgået en aftale med en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed, jf. 8 stk. 1, 8) overtræder 8, stk. 2 eller 3, 9) undlader at føre register som foreskrevet i 10, stk. 1, 10) undlader at foretage indberetning efter anmodning som foreskrevet i 10, stk. 2, 11) undlader at håndtere udtjente køretøjer og affaldsfraktioner som foreskrevet i 9 og 11-13, Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra ophæves. Stk. 3. Reglerne om udtagning af glas, plastkofangere og plastspoilere i 9, stk. 1 og 4, finder anvendelse fra den 1. januar Stk. 4. 9, stk. 2 og 6, finder dog først anvendelse fra den 1. juli 2003 for affaldsbehandlingsvirksomheder, der er godkendt til autoophugning efter miljøbeskyttelsesloven 33 før den 1. juli 2002.

8 Stk. 5. Bestående virksomheder, der er registreret i Miljøstyrelsen efter de hidtil gældende regler, skal senest den 1. december 2002 sikre, at virksomhedens kvalitets- eller miljøstyringssystem omfatter alle aktiviteter, der er reguleret i denne bekendtgørelse. Miljøministeriet, den 19. juni 2002 Hans Chr. Schmidt /Helge Andreasen Bilag 1 Stoffer, materialer og komponenter, som skal udtages ved særskilt behandling, jf. 9, stk. 1-3 eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. 12: Olie Bremsevæske Koblingsvæske Frostsikringsvæske (kølervæske) Sprinklervæske Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg Motorbenzin Dieselolie Oliefiltre Blyakkumulatorer Ni-Cd akkumulatorer Blyholdige balanceklodser Kviksølvkontakter Asbestholdige bremsedele Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere

9 Elektroniske udstyr: Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr, mobiltelefoner Bilag 2 Stoffer, materialer og komponenter som skal udtages, jf. 9 stk. 1 og 4, eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. 12: Dæk Glasruder Plastkofangere og spoilere Katalysatorer Airbags Pyrotekniske selestrammere Udtagningen af glasruder, plastkofangere og plastspoilere kan dog undlades, såfremt restaffaldsfraktionen (karosseri m.v.) afleveres til et shredderanlæg, der af Miljøstyrelsen har fået tilladelse til at modtage restaffaldsfraktionen uden at glasruder, plastkofangere og plastspoilere er udtaget, jf. 13, stk. 3. Olie: Forskrifter for udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. 9, stk. 1. Motorolie samt gear- og hydraulikolier fra gearkasse, bagtøj, servostyring samt pneumatiske systemer skal aftappes. Aftapning af olie foretages ved fjernelse af eksisterende bundprop eller om nødvendigt ved gennemboring, der udføres således, at den mest effektive tømning opnås. Bilag 3 Såfremt køretøjet er udstyret med servostyring, tømmes væskebeholder. Rørtilgange på servocylinder afmonteres og tømmes effektivt. Tandstangsmanchetter tømmes effektivt for olie og fedt. Tømningen kan foretages ved anvendelse af sugesonder eller lignende. Såfremt køretøjet er udstyret med oliekøler afmonteres tilslutningsslanger for at sikre effektiv tømning.

10 Såfremt køretøjet er udstyret med hydropneumatiske systemer foretages effektiv tømning ved afmontering af væskebeholder. Slanger, pumper m.v. tømmes effektivt ved gennemblæsning eller sugning. Ved aftapningen af olie anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild. Aftapningen foretages i mindst 10 minutter, hvorefter huller tilproppes. De nødvendige faciliteter for sugning og/eller blæsning af olie i slanger, pumper m.v. skal forefindes på virksomheden. Den aftappede olie opbevares i egnet beholder. Bremsevæske og koblingsvæske: Aftapning af bremse- og koblingsvæske foretages ved åbning af eksisterende udluftningsventiler. Såfremt en effektiv aftapning ikke opnås herved afskæres rør og slanger så tæt på kalibre/tromler som det er muligt og der suppleres med sugning eller gennemblæsning af rørforbindelser m.v. Bremse- og koblingsvæske i væskebeholder tømmes ved sugning. Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v. som sikrer effektivt mod spild. Udluftningsventiler m.v. lukkes efter fuldendt aftapning. De nødvendige faciliteter for sugning og/eller blæsning af bremsevæske og koblingsvæske skal forefindes på virksomheden. Den aftappede bremse- og koblingsvæske opbevares i egnet beholder. Frostsikringsvæske (kølervæske): Aftapning af kølervæske foretages ved åbning af eksisterende aftapningsventiler i køler og motor, eller ved anvendelse af sugesonder som indføres i bunden af de lavest placerede slanger. Aftapning foretages i mindst 3 minutter. Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v. som sikrer effektivt mod spild. Den aftappede kølervæske opbevares i egnet beholder. Sprinklervæske: Aftapning af sprinklervæske foretages ved anvendelse af sugeaggregat eller ved anden tilsvarende effektiv metode, som sikrer effektiv tømning. Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.

11 Den aftappede sprinklervæske opbevares i egnet beholder. Kølemidler: Aftapning af kølemiddel foretages ved anvendelse af hertil indrettet anlæg, hvorved kølemidlet overføres i et lukket system til godkendte trykbeholdere. Kølemidler opbevares i trykbeholdere godkendt til opbevaring heraf. Motorbenzin og dieselolie: Brændstofbeholdere tømmes effektivt ved sugning eller ved gennemhulning af brændstofbeholderen. Såfremt brændstofbeholderen ikke kan tømmes effektivt ved ovennævnte metode, skal brændstofbeholderen afmonteres for at sikre effektiv tømning. Studsen og hullet lukkes efter tømning. Aftappet brændstof overføres til opbevaringstank eller beholder godkendt til opbevaring heraf. Oliefiltre: Oliefiltre afmonteres. Studsen tilproppes efter afmontering. Oliefiltre opbevares i egnede lukkede beholdere. Oliefiltre kan genmonteres på motorer, der udtages med henblik på genbrug. Blyakkumulatorer: Blyakkumulatorer afmonteres. Blyakkumulatorer opbevares i syrefaste containere. Ni-Cd akkumulatorer: Nikkel-cadmium batterier afmonteres. Nikkel-cadmium batterier opbevares i egnede beholdere. Blyholdige balanceklodser: Blyholdige balanceklodser på fælge afmonteres. Kviksølvkontakter: Såfremt der foreligger oplysninger fra producenten m.v. om at bilen kan indeholde kviksølvkontakter eller det i øvrigt konstateres, at bilen er udstyret med kviksølvkontakter afmonteres disse.

12 Asbestholdige bremsedele: Såfremt bilen er anført på Arbejdstilsynets liste over biler hvor anvendelsen af asbestholdige belægninger er tilladt afmonteres de asbestholdige bremsedele. Dæk: Dæk afmonteres med eller uden fælge. Glasruder: Glasruder afmonteres ved afskæring langs karme eller tilsvarende effektiv udtagning. Plastkofangere og -spoilere: Såfremt bilen indeholder genanvendelige plastkofangere og -spoilere, afmonteres disse. Katalysatorer: Katalysatorer afmonteres. Airbags: Airbags skal enten udløses eller udtages til genbrug efter godkendte forskrifter. Opbevaring af airbags skal ske i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens regler. Selestrammere: Pyrotekniske selestrammere skal udløses eller udtages til genbrug efter godkendte forskrifter. Opbevaring af pyrotekniske selestrammere skal ske i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens regler. Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere: Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere udtages. Bilag 4 Affald, der frembringes i forbindelse med affaldsbehandling af udtjente køretøjer, jf. 9, eller i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, jf. 12, skal håndteres på følgende måde: Olie:

13 Olie fra motor, gearkasse, bagtøj, oliekøler, servostyring samt pneumatiske systemer afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for spildolie eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Bremsevæske og koblingsvæske: Bremsevæske og koblingsvæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Frostsikringsvæske (kølervæske): Kølervæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Sprinklervæske: Sprinklervæske kan genbruges i virksomheden. Sprinklervæske som ikke genbruges i virksomheden afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Kølemidler: Kølemidler afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Kølemidler destrueres ved forbrænding i anlæg godkendt til forbrænding heraf eller ved anden tilsvarende godkendt destruktionsmetode. Motorbenzin og dieselolie: Brændstof i form af benzin og dieselolie kan genbruges i virksomheden. Brændstof som ikke genbruges i virksomheden afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Oliefiltre: Oliefiltre afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Blyakkumulatorer:

14 Blyakkumulatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer blyakkumulatorer med henblik på genanvendelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af blyakkumulatorer. Ni-Cd akkumulatorer: Lukkede nikkel-cadmium akkumulatorer afleveres til virksomheder, der håndterer nikkel-cadmium akkumulatorer med henblik på genanvendelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om indsamling af nikkel-cadmium akkumulatorer. Blyholdig balanceklodser: Blyholdige balanceklodser afleveres til genvindingsvirksomheder, der håndterer blyholdigt affald med henblik på genanvendelse. Kviksølvkontakter: Kviksølvkontakter afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Asbestholdige bremse- og koblingsdele: Asbestholdige bremse- koblingsdele afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regulativer eller anvisninger. Dæk: Dæk, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer dæk med henblik på nyttiggørelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af dæk. Glas: Glas i form af bilruder, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer glas med henblik på genanvendelse. Plastkofangere og spoilere: Plastkofangere og spoilere, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer plast med henblik på genanvendelse. Katalysatorer: Katalysatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer katalysatorer med henblik på genanvendelse. Airbags og selestrammere:

15 Airbags og selestrammere, der ikke genbruges, håndteres i overensstemmelse med de til enhver til gældende regler herom. Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere: Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere afleveres i overensstemmelse med kommunale regulativer eller anvisninger. Elektronisk udstyr: Elektronisk udstyr i form af audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner, der ikke genbruges, afleveres til kommunale indsamlingsordninger for affald i form af elektriske og elektroniske produkter, eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, EF-Tidende 2000 L 269, side 34. 2) De i 2 og 3 anvendte definitioner er fastlagt i Færdselsstyrelsens Detailforskrifter for køretøjer.

Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 44, 45, stk. 2, 45 a, 73, 80, 92 og I IO, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 9 q, stk. 3, 4, og 6, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, stk. 1 og 4, 44, stk. 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra BEK nr 1708 af 20/12/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1 2

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1 2 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1 2 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 9 q, stk. 3-6, 9 r, 9 s, 9 z, stk. 1-3 og 5, 9 æ, 9 ø, 44, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 19. december 2012. Nr. 1312. Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)2) I medfør af 7, stk.

Læs mere

Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. MILJØstyrelsen 15. februar 2010 Jord & affald pgr Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. BEKENDTGØRELSENS OMRÅDE: Alle virksomheder,

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Høring af udkast til ændring af bilskrotbekendtgørelsen og autoværkstedsbekendtgørelsen

Høring af udkast til ændring af bilskrotbekendtgørelsen og autoværkstedsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen Jord og Affald Att. Mette Baden Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk 3. september 2012 Høring af udkast til ændring af bilskrotbekendtgørelsen og autoværkstedsbekendtgørelsen GenvindingsIndustrien

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Miljøhåndbog. for skrotbil.dk Sabro, Galten, & Randers Danish Car-service ApS/Galten Ophug Brødstedlundvej Randers Tlf.: /

Miljøhåndbog. for skrotbil.dk Sabro, Galten, & Randers Danish Car-service ApS/Galten Ophug Brødstedlundvej Randers Tlf.: / skrotbil.dk. Side 1 af 26 Galten, den 26.04.2015 Skrotbil/Galten Galten ophug Århusvej 10 8464 Galten Tlf. 201 201 44 Fax 8694 5255 Miljøhåndbog for skrotbil.dk Sabro, Galten, & Randers Danish Car-service

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)2)

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)2) BEK nr 1312 af 19/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, MST-7012-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug på adressen Raasigvangen 6, 3550 Slangerrup

Ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug på adressen Raasigvangen 6, 3550 Slangerrup Ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug på adressen Raasigvangen 6, 3550 Slangerrup 1. Indledning. På vegne af Gørløse Autoimport A/S ( cvr. 73120713) v/flemming Thingmand Henriksen søger NF miljødk,

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted Ansøgning om miljøgodkendelse: side 1 Ansøgning om miljøgodkendelse for: Sorøvej 89 4100 Ringsted Denne ansøgning er udarbejdet af: Poul Jørgensen Nørskov Miljøteknik Aps tlf. 20 33 43 67 e-mail: Poul@isostandard.dk

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Kommunen mindede virksomheden om at

Kommunen mindede virksomheden om at Helsingør Jern og Metalhandel ApS Att.: Jesper Olsen Info@hjmrecycling.dk flindt@miljodk.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hassellunden 10, 2765 Smørum

Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse Hassellunden 10, 2765 Smørum november 2012 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Februar 2017 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 2. Hvem kan opnå tilskud? 3. Registrering.

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Sammendrag 10. april 2014

Sammendrag 10. april 2014 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej 9 5700 Svendborg Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen 32000L0053 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen EF-Tidende nr. L 269 af 21/10/2000 s. 0034-0043 Europa-Parlamentets

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

VVM-screening af miljøbehandling af op til 20 biler om måneden med henblik på skrotning

VVM-screening af miljøbehandling af op til 20 biler om måneden med henblik på skrotning Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen ApS Ølandvej 38 9460 Brovst Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger Hebsgaard Direkte 7257 7354 inh@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer L 269/34 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Det

Læs mere