SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017"

Transkript

1 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/ DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1

2 FORORD Der er høje forventninger til kommunens serviceniveau. Forventningerne kommer fra mange sider, både borgere, virksomheder og politikere stiller krav om et højt serviceniveau, en smidig og kvalificeret borgerbetjening, tilgængelighed og fleksibilitet. For at kunne indfri alle forventningerne har Frederiksberg Kommune stort fokus på, hvordan vi som organisation løser opgaverne bedst muligt, herunder hvilke muligheder digitalisering giver i forhold til mødet med borgeren, virksomheden, foreningen, de frivillige og andre. Frederiksberg Kommune har i flere år arbejdet målrettet med digitalisering og optimering af arbejdsgange, og vi er nået langt. Fremadrettet skal vi fortsætte den målrettede indsats med at videreudvikle vores service og kanaler, med udgangspunkt i de værdifulde erfaringer, der allerede er opnået. Servicestrategien er en fortsættelse af kommunens tidligere Kanal- og Servicestrategi. Samtidig omsætter strategien målene fra den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi til lokale mål for Frederiksberg Kommune. De lokale mål skal sikre dels lokalt ejerskab og forankring af strategien og dels, at Frederiksberg Kommune udvikler sig i den samme retning som det øvrige Danmark. FORMÅL Frederiksberg Kommune ønsker med denne strategi at angive de overordnede rammer for den service og de kanaler, som kommunen anvender i den daglige dialog med borgeren og/eller virksomheden. Dette uanset om dialogen foregår personligt, telefonisk eller digitalt. Samtidig giver Servicestrategien en fælles retning for Frederiksberg Kommunes administrative borger- og virksomhedskontakt. Kontakten vil her sige administrationens håndtering af og kommunikation med borgerne og virksomheder omkring myndigheds- og serviceopgaver. Strategien er i tråd med Frederiksberg Kommunes Kommunikations politik og arbejdet med god kommunikation ud fra fælles tværgående principper. Sidst men ikke mindst angiver strategien en strategisk vægtning af de forskellige kanaler, som forvaltningen anvender i den daglige dialog med borgeren og virksomheden. Denne vægtning skal sikre, at ressourcerne til borgerog virksomhedsbetjening anvendes mest effektivt. Servicestrategien skal vise retningen for borger- og virksomhedsservice i Frederiksberg Kommune, og den henvender sig til borgere og virksomheder samt ledere og medarbejdere i forvaltningen. Strategien er godkendt af Direktionen i februar 2017 og af Magistraten i xxxxxx SERVICESTRATEGI

3 DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udstikker kursen for et stærkt og trygt digitalt Danmark. Strategien har tre ambitiøse mål. IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING Implementering og opfølgning på Servicestrategiens mål vil i vid udstrækning komme til at foregå i de enkelte borgerrettede fagområder. Det forudsætter, at hvert fag område formulerer konkrete handleplaner og målsætninger, der ligger i forlængelse af Servicestrategiens pejle mærker. Den lokale forankring er vigtig, da de digitale løsninger og de specifikke målgrupper og sagstyper varierer fra område til område. Samtidig kan de lokalt opstillede mål og handleplaner lettere tilpasses løbende for at sikre aktualitet på et område, der er i konstant udvikling. Servicestrategien er dermed ikke statisk, men skal leve og udvikle sig i takt med, at verden ændrer sig. Den skal understøtte et dynamisk felt, der ikke kun tager udgangspunkt i, hvor Frederiksberg Kommune befinder sig i dag. Strategien skal i lige så høj grad understøtte foranderligheden og virkelighedens krav, herunder ny lovgivning nye politiske beslutninger samt en kontinuerlig teknologisk udvikling, der i sig selv har indflydelse på og betydning for måden, hvorpå Frederiksberg Kommune, borgerne og virksomheder kommunikerer og interagerer med hinanden. Strategien vil således blive tilpasset løbende, når opgaver, målgrupper eller de tekniske muligheder udvikles og ændrer sig. 1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet 2. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst 3. Tryghed og tillid skal i centrum DEN FÆLLESKOMMUNALE DIGITALISERINGSSTRATEGI Lokal og digital - et sammenhængende Danmark er kommunernes fælles digitaliseringsstrategi. Den overordnede vision er, at digitaliseringen skal styrke en decentral offentlig sektor, der skaber en nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for borgere og virksomheder. Den fælleskommunale handlingsplan skal bidrage til at realisere digitaliseringsstrategiens visioner og mål ud fra 7 pejlemærker: 1. Digitalisering skal understøtte, at mødet med den kommunale service er sammenhængende, nært og personligt 2. Deling af data og automatisering af processer skal skabe sammenhæng og ny viden 3. Fokus på it- og datasikkerhed skal sikre, at borgere føler sig trygge og har tillid til myndighederne 4. Øget anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur skaber sammenhæng og styrker konkurrencen på leverandørmarkedet 5. Fokus på digitale kompetencer så alle er parate til at bruge de digitale muligheder 6. Gevinster skal være i centrum i digitale projekter 7. Samarbejder skaber handlekraft og bæredygtighed Frederiksberg Kommune deltager aktivt i KL s arbejdsgrupper. Strategierne kan læses i deres fulde længde på og SERVICESTRATEGI 3

4 HVAD ER SERVICE? Service indebærer en grundlæggende forståelse for vigtigheden af mødet med borgeren eller virksomheden, uanset hvor mødet finder sted. Service er ikke et entydigt begreb, og der er stor forskel på borgernes og/eller virksomhedens behov for og opfattelse af, hvad der er god og dårlig service. For nogle borgere kan god service være, at de via kommunens selvbetjeningsløsninger kan betjene sig selv hjemmefra hele døgnet hele året. For andre borgere er god service, at de kan møde personligt op hos kommunen og få hjælp og vejledning til at anvende kommunens selvbetjeningsløsninger. Og for virksomheder er god service en forståelse af den enkelte virksomhed som kunde, der aftager Frederiksberg Kommunes services og produkter, hvad enten det er eksempelvis tilgængelige digitale selvbetjeningsløsninger, aftale om branchepakker, eller netværk og rådgivning til nyetablerede virksomheder. Både borgere og virksomheder skal opleve en fokuseret indsats og et godt og udbytterigt samarbejde med Frederiksberg Kommune. Disse meget forskellige opfattelser stiller store krav til bredden og fleksibiliteten i den service, som kommunen yder, da alle borgere og virksomheder digitale eller ej skal opleve lige muligheder for at kunne tage del i eget sagseller virksomhedsforløb. Frederiksberg Kommunes service skal være kendetegnet ved, at borgeren og virksomheden oplever, at kommunen er tilgængelig, både digitalt, telefonisk og/eller ved personligt fremmøde. Der er fokus på løbende at forbedre tilgængeligheden, eksempelvis ved at støtte borgerne i at blive digitale, så flest mulige kan betjene sig selv digitalt. Samtidig skal borgeren og virksomheden nemt kunne få kontakt til en medarbejder, der har den nødvendige viden og kan hjælpe, hvad enten henvendelsen er en generel forespørgsel eller drejer sig om et specifikt sagsforløb. Strategien understøtter derfor princippet om, at kontakten til Frederiksberg Kommune kan starte et hvilket som helst sted i den kommunale organisation. Der er med andre ord ingen forkert dør. Det vil altid være muligt at få fat i en person, der kan hjælpe på vej og henvise til de services og ydelser, som bedst passer til borgerens eller virksomhedens udfordringer. Alle henvendelser skal derfor behandles med afsæt i den enkelte borgers eller virksomheds situation og behov. Det stiller store krav til medarbejdernes evne til at kunne yde sagsbehandling, der tager hensyn til den enkelte borger eller virksomhed. Kommunikation er en vigtig del af servicebegrebet, og de samme fælles principper gælder for alle medarbejdere, hvad enten det er sagsbehandlere, lærere, pædagoger, konsulenter og/eller direktører. Alle skal kommunikere i et letforståeligt sprog både mundtligt og skriftligt, ligesom Frederiksberg Kommunes mange tilbud og digitale selvbetjeningsløsninger skal være let tilgængelig på kommunens hjemmeside, i pjecer mv. God service handler med andre ord om at bruge de kanaler, der er nemmest og mest effektive for både borgerne, virksomheder og kommunen. 4 SERVICESTRATEGI

5 PEJLEMÆRKER Frederiksberg Kommune har opstillet fire pejlemærker for Servicestrategien. Fælles for pejlemærkerne er, at de går på tværs af målgrupper, kanaler og fagområder. VI VÆLGER ALTID DIGITALE LØSNINGER, HVOR DET GIVER MENING VI GØR FLERE BORGERE DIGITALE OG SELVHJULPNE - OG HJÆLPER DEM, DER IKKE KAN SELV VI HAR FOKUS PÅ AT YDE SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET SERVICE I FAGLIGT STÆRKE ENHEDER VI UDVIKLER VORES SERVICES I SAMSPIL MED BORGERE OG SAMARBEJDSPARTER SERVICESTRATEGI 5

6 PEJLEMÆRKE 1 VI VÆLGER ALTID DIGITALE LØSNINGER, HVOR DET GIVER MENING Frederiksberg Kommune har fokus på at bruge digitale løsninger også på områder, hvor der ikke er en obligatorisk selvbetjeningsløsning. Ligeledes er der fokus på, at digitale løsninger både skal give mening for borgere og medarbejdere. Løsningerne skal forenkle ansøgningsprocedurer og arbejdsgange, og de skal lette borgeres og virksomheders hverdag ved, at de i videst muligt omfang kan betjene sig selv digitalt hele døgnet, hele året. Samtidig skal de digitale løsninger hænge sammen med de bagvedliggende fagsystemer, så informationer indtastet af borgere og virksomheder automatisk kan genbruges af medarbejderne. EKSEMPEL Anne vil gerne skrive sin søn, Sophus, op til en plads i en af kommunens daginstitutioner. På kommunens hjemmeside har hun læst om de forskellige vuggestuer i kommunen, og via en selvbetjeningsløsning kan hun skrive Sophus op. Alt dette ordner hun hjemmefra, når det passer ind i familiens øvrige planer og uafhængigt af kommunens åbningstider. Det sætter hun stor pris på fremfor at skulle møde op personligt eller ringe til kommunen. Ligeledes kan hun hjemmefra følge med i, hvilken plads på ventelisten Sophus har. MÅL Digitale løsninger tager udgangspunkt i borgerens eller virksomhedens behov Digitale løsninger tager udgangspunkt i behovet for effektiviseringer De digitale løsninger forenkler hverdagen for borgere, virksomheder og medarbejdere Der skabes bedre sammenhæng mellem selvbetjenings løsninger og de bagved - liggende fagsystemer Eksemplet illustrerer en selvbetjeningsløsning, der både letter hverdagen for borgeren og medarbejderen og dermed skaber bedre sammenhæng omkring opgaven. Der skal være fokus på, hvordan de digitale løsninger bliver anvendt, og hvordan de kan forbedres. Det kan ske via dialog med borgere, leverandører og andre samarbejdspartnere. I eksemplet ovenfor giver den digitale løsning mulighed for hjemmefra at følge med i, hvordan ansøgningsprocessen skrider fremad. Det er et simpelt eksempel på, hvordan borgerens egne data kan stilles sikkert til rådighed for borgeren og eventuelt pårørende. Kommunen oplever, at både borgere og virksomheder efterspørger større gennemsigtighed, hvorfor muligheder for at understøtte dette vil blive undersøgt nærmere fremadrettet. 6 SERVICESTRATEGI

7 PEJLEMÆRKE 2 VI GØR FLERE BORGERE DIGITALE OG SELVHJULPNE - OG HJÆLPER DEM, DER IKKE KAN SELV I Frederiksberg Kommune er der fokus på, at de borgere, der kan selv, skal selv. Samtidig er der fokus på, hvordan flere borgere bedst muligt kan støttes i at blive digitale. For nogle borgere er det et spørgsmål om at blive fortrolige med it og for andre om at blive fortrolige med digitale selvbetjeningsløsninger. Fælles for kommunens indsatser er, at medarbejderen skal lære fra sig og guide borgeren, fremfor at overtage processen, så borgeren bliver bedre i stand til at klare sig selv næste gang. Samtidig er der fokus på at sikre god service og lige muligheder for de borgere, der ikke er - og måske aldrig bliver - i stand til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. For disse borgere skal der fortsat være hjælp at hente over telefonen og/eller ved den personlige betjening i kommunen. EKSEMPEL Kristian er blevet sagt op fra sit arbejde og skal nu melde sig ledig - det gør han hjemmefra via Jobnet. På Jobnet kan han også booke møder med en jobkonsulent i Jobcenteret. Da Kristian ikke er fortrolig med it, kontakter han Jobcenteret for at få hjælp til at booke sine aftaler og møder. Her får han hjælp af Jobcenterets modtagelse, som guider ham igennem løsningen. Da Kristian møder op til sin samtale i Jobcenteret, kan han via fremmødestanderen registrere, at han er kommet. Kristian undgår dermed at skulle stå i kø, og jobkonsulenten får automatisk besked om hans ankomst. MÅL Gøre flere borgere digitale Sikre at alle selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og let tilgængelige Styrke telefonisk rådgivning og hjælp til digital selvbetjening Medhjælp, råd og vejledning er en naturlig del af hverdagen i alle kommunens borgerrettede områder, hvor der bliver arbejdet med hjælp til selvhjælp. For medarbejdere med direkte borgerkontakt stiller dette nye krav til omstillingsparathed og kompetenceudvikling, da de i højere grad skal guide og vejlede borgeren. For at gøre det lettere for flere borgere at blive digitale har forvaltningen fokus på at øge fleksibiliteten i den måde eller de steder, hvor borgeren kan få hjælp til selvhjælp. Det kan være med tiltag, som foregår ude i byen, hvor borgerne i forvejen færdes, i indkøbscentre, på skoler og biblioteker - uden at sprede den faglige ekspertise uhensigtsmæssigt. Et andet tiltag for at øge fleksibiliteten i borgerbetjeningen er, at forvaltningen løbende undersøger potentialerne ved fælleskommunale samarbejder, eksempelvis Den Digitale Hotline. SERVICESTRATEGI 7

8 PEJLEMÆRKE 3 VI HAR FOKUS PÅ AT YDE SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET SERVICE I FAGLIGT STÆRKE ENHEDER Borgeren og virksomheden skal opleve mødet med kommunen som sammenhængende, nært og personligt, uanset om det foregår via digitale løsninger, et fysisk møde eller over telefonen. Kommunen har et fælles ansvar for borgeren eller virksomheden, og det skal blandt andet løftes ved, at administrationen anvender de samme værktøjer i mødet, eksempelvis til videndeling. Det skal altid være muligt at få fat i en person, der kan hjælpe på vej og henvise til de services og ydelser, som bedst passer til borgerens eller virksomhedens udfordringer. Kommunen skal samtidig sikre en organisering, der dels støtter op om en helhedsorienteret service, også når henvendelse går på tværs af fagområderne, og dels støtter op om fagligt stærke enheder. EKSEMPEL Spørg mig. Sådan står der på ryggen af Hanne og hendes kolleger i BorgerServiceCentret. Hanne hjælper dagligt borgerne med en række forskellige ydelser, der spænder fra udstedelse af pas til hjælp med digital selvbetjening. Er Hanne i tvivl om noget, kan hun anvende kommunens vidensbase og Intranet til opslag. På den måde kan hun hurtigt og effektivt hjælpe og vejlede borgeren. Hvis borgerens henvendelse falder uden for Hannes fagområde og kræver specialiseret viden, guider hun borgeren videre til den relevante afdeling. Hermed får borgeren et sammenhængende møde med kommunen. MÅL Borgere og virksomheder oplever en god, ensartet service med høj faglig kvalitet Medarbejdere med direkte borger- og virksomhedskontakt anvender de samme kommunikations- og samarbejds platforme til at kommunikere, søge informa tioner og dele viden på Indholdet på de forskellige platforme er enslydende For at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret betjening er der fokus på de muligheder, som digitale løsninger giver for at samarbejde på tværs af fagområder. Det indebærer, at vi udvikler og bruger fælles kommunikations- og søgeværktøjer, eksempelvis telefoni, web og vidensbase, så de bedst muligt understøtter, at medarbejderen kan yde en god service. Samtidig er der behov for at skabe et større overblik over og sammenhæng mellem de opgaver, der går på tværs af fagområderne. Dertil er der etableret et netværk, som blandt andet skal understøtte videndeling og erfaringsudveksling på tværs af de borgerrettede områder. Netværket skal løbende udvikles, og aktuelle dilemmaer og udfordringer skal drøftes og handles på, så risikoen for, at opgaver falder imellem to områder, minimeres. 8 SERVICESTRATEGI

9 PEJLEMÆRKE 4 VI UDVIKLER VORES SERVICES I SAMSPIL MED BORGERE, VIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDSPARTER For at få de bedst mulige løsninger og services er der fokus på, hvordan vi kan involvere vores samarbejdspartnere, virksomheder og borgere og dermed skabe rum for, at de kan få indflydelse på den service og de ydelser, kommunen stiller til rådighed. Forvaltningen skal invitere til dialog og turde lade sig inspirere, eksempelvis af Rådene, frivillige og interesseorganisationer, som hver især har en værdifuld viden om, hvad deres medlemmer efterspørger. På den måde kan vi i fællesskab finde frem til de bedste løsninger, eksempelvis i forhold til brugervenlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. MÅL Lytte til og inddrage vores samarbejdspartnere, virksomheder og borgere for at skabe bedre løsninger og brugeroplevelser Løse konkrete opgaver i fællesskab med vores samarbejdspartnere Opsøge nye borgergrupper via nye kanaler og metoder EKSEMPEL En borger ønsker at dyrke hør omkring vejtræerne på en udvalgt vej, dels for i en periode at skabe et fint byrum med blomster, dels for efterfølgende at høste høren og anvende den til garn. Et nytænkende initiativ omkring anvendelses af vejbede. Borgeren og forvaltningen går i dialog om projektet. Jorden i vejtræsbede er ikke den bedste til dyrkning af hør, derfor erstatter forvaltningen de øverste få centimeter grus i bedene med muldjord. Forvaltningen og borgeren samarbejder i fællesskab om information til beboerne på vejen før projektets start. Kommunens omkostninger ved projektet er udlignet med besparelsen ved, at forvaltningen ikke har luget bedene hen over sommeren. Projektet er en gevinst for både kommunen og borgeren samt for borgerne i området. Ved at være nysgerrige og villige til reel samskabelse kan kommunen få borgernes, virksomheders og vores øvrige samarbejdspartneres bidrag til, hvordan Frederiksberg Kommune bliver en bedre kommune og samarbejdspartner. Det kræver nytænkning og vilje til omstilling, men ved aktivt at søge dialogen med eksterne parter og ved at betragte deres input som en ressource, kan parterne i fællesskab løfte niveauet for den kommunale opgaveløsning til fælles gavn for alle involverede. Ligeledes deltager Frederiksberg Kommune aktivt i fælleskommunale tiltag, eksempelvis i regi af Kommunernes Landsforening, hvor der også er fokus på, hvordan samskabelse kan være med til at udvikle fremtidens borgerservice og digitale løsninger. SERVICESTRATEGI 9

10 KANALER Frederiksberg Kommune har fokus på brugen af forskellige kanaler for at indfri de opstillede pejlemærker. Kanalerne er typisk velegnede til forskellige formål og typer af henvendelser. Frederiksberg Kommunes overordnede målsætning for valg af kanaler er, at flest mulige henvendelser sker via den kanal, der dækker borgerens eller virksomhedens behov i den givne situation, og som er økonomisk mest hensigtsmæssig. På den baggrund prioriterer forvaltningen sikker kommunikation via de digitale medier højt. Samtidig er der fokus på at sikre tilgængelighed, hvorfor der også anvendes andre kanaler end de digitale. Endelig er der fokus på at optimere brugen af kanaler, eksempelvis lukke for personligt fremmøde på specifikke områder, hvor der er en god og sikker selvbetjeningsløsning, som borgeren kan benytte, og hvor det er muligt rent lovgivningsmæssigt. Der skal samtidig sikres sammenhæng mellem kanalerne, så lukning af én kanal ikke medfører en uhensigtsmæssig stigning i henvendelser via en anden kanal. Frederiksberg Kommunes hjemmeside er omdrejningspunktet for den digitale kommunikation. I 2017 lancerer kommunen en ny hjemmeside med endnu større fokus på at lette adgangen til kommunens serviceydelser. Hjemmesiden skal skabe en bedre brugeroplevelse og mere effektiv selvbetjening ved at forenkle og øge kvaliteten af indhold. Med afsæt heri prioriterer Frederiksberg Kommune følgende kanaler i prioriteret rækkefølge: 10 SERVICESTRATEGI

11 1. DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING De digitale kanaler er de mest effektive, tilgængelige og fleksible for de fleste borgere, og de prioriteres derfor først. De kan benyttes hjemmefra eller på farten og er tilgængelige hele døgnet. Der er derfor fokus på at sikre tilgængelighed via mobile løsninger. Ligeledes er der fokus på, at kommunens hjemmeside er den naturlige indgang til at søge information eksempelvis om kommunens services, ydelser og generel info samt til at blive guidet videre til andre relevante sider efter behov. 2. TELEFON Telefonen er den bedste kanal til dialog og mere komplekse sager, som ikke kan klares ved at søge informationer på hjemmesiden eller benytte en selvbetjeningsløsning. Ligeledes skal telefonen fungere som support til de digitale selvbetjeningsløsninger. Der er fokus på at øge kvaliteten af servicen på telefonien. 3. SKRIFTLIGE HENVENDELSER Størstedelen af den skriftlige kommunikation med kommunen, eksempelvis sagsopfølgning, sker via Digital Post. Frederiksberg Kommune har fokus på, at alle henvendelser med personfølsomme oplysninger flyttes over på sikre digitale postkasser. Der er dog fortsat en del skriftlige henvendelser via eksempelvis s, breve og blanketter, som ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Her er det vigtigt at understøtte, at borgerne let kan finde svar på generelle forespørgsler via hjemmesiden. 4. VIDEOKOMMUNIKATION Videokommunikation er en relativt billig og effektiv måde at understøtte borgerens dialog med kommunen, uden at borgeren behøver at skulle møde fysisk op hos kommunen. Videokommunikation er derfor en kanal, der fremadrettet vil blive prioriteret og anvendt. 5. PERSONLIGT FREMMØDE Der er en række ydelser, som fortsat kræver personlig henvendelse, blandt andet på grund af lovgivningen. Det personlige fremmøde er også vigtigt for at kunne give råd, vejledning og medhjælp til de borgere, der ikke er digitale. 6. SOCIALE MEDIER Frederiksberg Kommune arbejder målrettet og strategisk med sociale medier. Kommunen er til stede på større fællesskaber som eksempelvis Facebook og LinkedIn, hvor der kommunikeres med store målgrupper, og hvor effekten er størst. Frederiksberg Kommune deltager som udgangspunkt på sociale medier ved brug af officielle Frederiksberg profiler. De sociale medier er imageskabende og kan være med til at skabe større interesse om lokale initiativer i kommunen. SERVICESTRATEGI 11

12 12 SERVICESTRATEGI

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere