Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer"

Transkript

1 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager... 4 Udbringning... 5 Teknologikombinationer... 5 Litteratur

2 Indledning Den sidste af Miljøstyrelsens opgaver med at udarbejde vejledningsmateriale til brug ved kommunernes vurdering af BAT på husdyrbrug omfatter driftssystemer til svin og kvæg uden for gyllesystemer. Hertil har Miljøstyrelsen fået udarbejdet en række beskrivelser af de primære driftssystemer i denne kategori, som omfatter staldsystemer med håndtering af fast gødning, herunder primært dybstrøelsessystemer. Staldsystemer med dybstrøelse i lejearealet anvendes af nogle producenter af hensyn til dyrevelfærd, selv om disse staldsystemer er forbundet med en række udfordringer for så vidt angår klimastyring og arbejdsbelastning. Overordnet set er driftsformer med håndtering af fast gødning og dybstrøelse endvidere karakteriseret ved et større tab af kvælstof i form af ammoniak, og dermed en ringere kvælstofudnyttelse i marken end driftsformer, der kun håndterer husdyrgødningen som gylle. Herudover findes der færre tekniske muligheder for at nedbringe tabet af kvælstof, både i stald, lager og mark. Man kunne derfor overveje, hvorfor det er relevant at lave særlige BAT-vurderinger til husdyrbrug med bestemte driftsformer, som giver et større tab af kvælstof end gyllesystemerne for den tilsvarende produktionsgren. Her har Miljøstyrelsen valgt at følge den tilgang, som anvendes i BREF-dokumentet for svin og fjerkræ, hvor der for svin skelnes mellem dybstrøelsessystemer og gyllesystemer. Det nævnes også i BREF-dokumentet, at dybstrøelsessystemer sandsynligvis vil vinde frem på grund af øget fokus på dyrevelfærd, hvilket kan tolkes derhen, at valg af et særligt velfærdsmæssigt positivt staldsystem godt kan udløse en særlig BAT-vurdering. BREF-dokumentet forholder sig ikke til det problematiske i denne tilgang. Til gengæld angives det i BREF-dokumentet, at en af fordelene ved dybstrøelse er lavere nitratudvaskning, hvilket nok er en tvivlsom konklusion, når kvælstofudnyttelsen samlet set er dårligere, fordi en stor del af det plantetilgængelige kvælstof er tabt op i luften. Miljøstyrelsen har derfor ikke overvejet, at betragte anvendelse af dybstrøelse i stedet for gylle som BAT i forhold til nitratudvaskning i marken. Teknikker og teknologier I modsætning til driftsformer der kun har gyllehåndtering, findes der på nuværende tidspunkt kun ganske få ammoniakreducerende virkemidler til husdyrbrug med svin og malkekvæg med håndtering af fast gødning og dybstrøelse. Miljøstyrelsen har således kun fået udarbejdet teknologiblade, der beskriver muligheder, effekter og økonomi ved at øge den direkte udbringning af dybstrøelse ud over den normbaserede andel. Denne teknik er nævnt som muligt virkemiddel i vejledningen til husdyrgodkendelsesloven. Herudover kan nogle få af de teknikker og teknologier, der er beskrevet i forbindelse med fastlæggelse af BAT-emissionsgrænser for dyr i gyllesystemer, anvendes i visse staldsystemer med dybstrøelse i lejearealet og gyllehåndtering ved ædepladsen. Disse blandede staldsystemer vurderes at være det mest naturlige valg, såfremt et husdyrbrug ønsker de velfærdsmæssige fordele ved dybstrøelsen, fordi disse staldsystemer på samme tid giver mindre arbejdskrævende gødningshåndtering end de rene dybstrøelsessystemer. 2

3 De teknikker og teknologier som har indgået i Miljøstyrelsens vurdering, er således følgende: Foder De hidtil udarbejdede teknologiblade om foder til svin og malkekvæg, kan i princippet også anvendes til driftsformer med håndtering af fast gødning og dybstrøelse. Beregninger af miljøeffekter ved anvendelse fodertilpasninger i stalde med håndtering af dybstrøelse, er dog behæftet med noget større usikkerhed, end i stalde med gyllehåndtering. For svin i dybstrøelsessystemer kan der herudover forventes et større foderforbrug end forudsat i teknologibladene på grund af, at svin der går i dybstrøelse oftest står i stalde med naturlig ventilation samt eventuelt et udeareal, og derfor i perioder kan have brug for mere foder for at holde varmen. Det er dog vanskeligt at kvantificere det forventede øgede foderforbrug generelt. Staldteknologi Den primære årsag til valg af alternativ til et rent gyllesystem er ønsket om øget dyrevelfærd, med brug af dybstrøelse i dyrenes lejeareal. Miljøstyrelsen har derfor valgt at få lavet beskrivelser af de alternative driftssystemer, som vurderes at være de mest oplagte valg ved nybyggeri, hvilket vurderes at være enten rene dybstrøelsessystemer eller blandede systemer med både dybstrøelse og gylle. Søer Staldsystemer med dybstrøelse til drægtige søer anvendes oftest ved produktion af frilandsgrise og økologiske grise, og dermed i kombination med udendørs farehytter. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke beskrevet farestalde med dybstrøelse. Miljøstyrelsen har fået udarbejdet følgende beskrivelser af staldsystemer til drægtige søer, som vurderes at være de mest udbredte alternativer til rene gyllesystemer. Drægtighedsstalde med dybstrøelse på hele arealet Drægtighedsstalde med separat skrabet areal i forbindelse med ædeboks, med husdyrgødningen fordelt på 33 % dybstrøelse og 67 % gylle. I drægtighedsstalde, hvor der er gyllekanaler ved ædepladsen, er det desuden teknisk muligt at anvende både gyllekøling og forsuring. De luftrensningssystemer, som er beskrevet i teknologiblade på nuværende tidspunkt, anses ikke for relevante, da stalde med håndtering af dybstrøelse ofte vil være naturligt ventilerede. Smågrise For smågrisene er der kun udarbejdet en beskrivelse af staldsystemet med dybstrøelse i hele arealet. Da dybstrøelsessystemer til smågrise vil være naturligt ventilerede, vil de luftrensningssystemer, som er beskrevet i teknologiblade på nuværende tidspunkt, ikke være relevante. 3

4 Slagtesvin Staldsystemer med dybstrøelse til slagtesvin anvendes oftest ved produktion af frilandsgrise, hvor dyrevelfærd er et særligt fokuspunkt. Miljøstyrelsen har fået udarbejdet to beskrivelser af staldsystemer til slagtesvin, som er de mest udbredte alternativer til rene gyllesystemer. Dybstrøelse på hele arealet Opdelt lejeareal med husdyrgødning fordelt på 50 % dybstrøelse og 50 % gylle I staldsystemer med opdelt lejeareal med gyllekanaler under en del af gulvet, er det desuden teknisk muligt at anvende forsuring. Teknisk set vil det også være muligt at anvende gyllekøling, men miljøeffekten i staldsystemer til slagtesvin med naturlig ventilation er ikke tilstrækkeligt dokumenteret. De luftrensningssystemer, som er beskrevet i teknologiblade på nuværende tidspunkt, anses ikke for relevante, da stalde med håndtering af dybstrøelse ofte vil være naturligt ventilerede. Malkekvæg Staldsystemer med dybstrøelse til malkekøer og opdræt anvendes oftest i produktioner, hvor dyrevelfærd er et særligt fokuspunkt. Miljøstyrelsen har fået udarbejdet to beskrivelser af staldsystemer til malkekøer, som er de mest udbredte alternativer til rene gyllesystemer. Kvægstalde med dybstrøelse (hele arealet) Kvægstalde med dybstrøelse lejeareal og gyllekanaler under gangareal (60 % dybstrøelse og 40 % gylle) De nævnte staldsystemer findes i normtalslisten for både malkekøer, opdræt over 6 måneder, samt tyrekalve. I staldsystemer med opdelt lejeareal med gyllekanaler under en del af gulvet, er det desuden teknisk muligt at anvende både skrabere over og under spalterne eller forsuring. Lager Det forudsættes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om overdækning af lagre med fast gødning overholdes. Effekten af overdækning indgår derfor i normtallet for ammoniakfordampning fra lagring af fast staldgødning og dybstrøelse. For svin vurderes overdækning at medføre en reduktion af ammoniaktabet fra 25 % til 13 % af den oplagrede mængde N /1/. For kvæg medfører overdækning ligeledes en reduktion af ammoniaktabet fra 5 % til 3 % af den oplagrede mængde N fra stalden. Den eneste beskrevne teknik, der kan reducere ammoniaktabet ved lagring er således øget udbringning af husdyrgødningen direkte fra stalden til marken. Herved mindskes lagertabet. Til gengæld kan uhensigtsmæssig håndtering af fast gødning og dybstrøelse i marken medføre øget tab af ammoniak og nitrat, hvilket betyder, at det for både svin og kvæg er begrænset hvor stor en andel der kan udbringes direkte ud over normtallene. Dette er beskrevet i teknologiblade. 4

5 Herudover kan bortskaffelse af gødningen direkte fra stalden reducere ammoniaktabet fra anlægget til videre forarbejdning i eksempelvis biogasanlæg medvirke til at tabet af ammoniak fra både lager og mark reduceres. Da ikke alle producenter på nuværende tidspunkt har mulighed for at anvende bortskaffelse som virkemiddel, kan det ikke betragtes om alment tilgængeligt i BAT-sammenhæng, men det kan anvendes som alternativ af de producenter, som har mulighed herfor. Udbringning Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må der i perioden fra høst til 20. oktober kun udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. Ifølge bekendtgørelsen skal fast gødning, der udbringes på sort jord, nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer for at begrænse ammoniaktabet. Alternativt kan dybstrøelse udbringes i en voksende afgrøde, men dette kan være forbundet med højere ammoniaktab, idet nedbringning ikke er praktisk mulig. Disse forhold er beskrevet nærmere i udkast til teknologiblade om øget direkte udbringning af dybstrøelse. Ved udbringning er dosering og spredejævnhed af stor betydning for en optimal udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen. I Danmark udbringes hovedparten af den faste husdyrgødning med spredere, som enten er udstyret med tallerkenspredere og/eller to opretstående spredevalser. Udformningen af de forskellige systemer har stor betydning for, hvor ensartet gødningen kan spredes. Herudover har sædskifte, jordtype og vejrforhold stor betydning for, om det er praktisk muligt at udbringe dybstrøelsen direkte på det tidspunkt, hvor stalden skal tømmes. Disse forhold betyder, at den generelle praksis er at lagre hovedparten dybstrøelsen i en periode, før den udnyttes som et gødningsmiddel i planteproduktionen. Mulighederne for at nedbringe tabet af næringsstoffer fra fast gødning når det udbringes i marken kræver således en høj grad af fokus på management i forbindelse med markdriften. Teknologikombinationer I tabel 1-4 er det normbaserede ammoniaktab fra anlæg med svin og malkekvæg uden for rene gyllesystemer vist, sammen med det estimerede ammoniaktab ved anvendelse af de relativt få tilgængelige teknikker og teknologier. Det skal her bemærkes, at der, som det også fremgår af beskrivelserne af de forskellige staldsystemer, er meget stor usikkerhed på det estimerede ammoniaktab fra dybstrøelse. Tabellerne viser for hver kombination af teknikker og teknologier: den samlede ammoniakemission fra anlægget (stald+lager) den samlede meromkostning pr. kg reduceret ammoniakemission den samlede meromkostning pr. produceret enhed Ammoniaktabet er så vidt muligt beregnet ud med de samme forudsætninger, som ligger til grund for beregningerne af ammoniaktab til brug ved fastlæggelse af Plantedirektoratets husdyrgødningsnormer, og som også anvendes i det nye IT- ansøgningssystem. 5

6 Økonomitallene for fodringsoptimering er beregnet ud fra Teknologibladene for råprotein i svinefoder, men suppleret med ny beregning af tab af gødningsværdi fra dybstrøelsessystemer. 6

7 Tabel 1 Kombinationer af undersøgte teknikker og teknologier til begrænsning af ammoniaktab fra alternative løbedrægtighedsstalde til søer med pattegrise til fravænning Meromkostninger Ammoniaktab Dybstrøelse i lejeareal + ædeplads med gyllehåndtering (33 % dybstrøelse + 67% gylle), lovpligtig overdækning af lager, 50 % direkte udbringning (norm) Stald+lager kg Kr. pr. årsso Kr. pr. kg reduceret NH 3 -N NH 3 -N /årsso DE fodring standard ,00 + fodring 133 g råprotein ,71 + fodring 128 g råprotein?????? 2,51 + fodring standard + fast overdækning af gyllebeh ,91 + fodring 133 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh ,62 + fodring 128 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh.?????? 2, % direkte udbringning, fodring standard , % direkte udbringning, fodring 133 g råprotein , % direkte udbringning, fodring 128 g råprotein?????? 2, % direkte udbringning, fodring standard + fast overdækning af gyllebeh , % direkte udbringning, fodring 133 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh , % direkte udbringning, fodring 128 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh.?????? 2,09 + fodring standard + gyllekøling 10 w/m2 (100% varmeudnyttelse) ,86 + fodring 133 g råprotein + gyllekøling 10w/m ,58 + fodring 128 g råprotein + gyllekøling 10w/m2?????? 2, % direkte udbringning, fodring standard + gyllekøling 10w/m , % direkte udbringning, fodring 133 g råprotein + gyllekøling 10w/m , % direkte udbringning, fodring 128 g råprotein + gyllekøling 10w/m2?????? 2,05 + fodring standard + gyllekøling 10w/m2 + fast overdækning af gyllebeh ,76 + fodring 133 g råprotein + gyllekøling 10w/m2 + fast overdækning af gyllebeh ,49 + fodring 128 g råprotein + gyllekøling 10w/m2 + fast overdækning af gyllebeh.?????? 2,31 + fodring standard + gyllekøling 20w/m2 (60% varmeudnyttelse) ,73 + fodring 133 g råprotein + gyllekøling 20w/m ,47 + fodring 128 g råprotein + gyllekøling 20w/m2?????? 2, % direkte udbringning, fodring standard + gyllekøling 20w/m , % direkte udbringning, fodring 133 g råprotein + gyllekøling 20w/m , % direkte udbringning, fodring 128 g råprotein + gyllekøling 20w/m2?????? 1,94 + fodring standard + gyllekøling 20w/m2 + fast overdækning af gyllebeh ,63 + fodring 133 g råprotein + gyllekøling 20w/m2 + fast overdækning af gyllebeh ,38 + fodring 128 g råprotein + gyllekøling 20w/m2 + fast overdækning af gyllebeh.?????? 2,20 + fodring standard + gyllekøling 30w/m2 (40% varmeudnyttelse) ,62 + fodring 133 g råprotein + gyllekøling 30w/m ,36 + fodring 128 g råprotein + gyllekøling 30w/m2?????? 2, % direkte udbringning, fodring standard + gyllekøling 30w/m , % direkte udbringning, fodring 133 g råprotein + gyllekøling 30w/m ,00 7

8 Dybstrøelse i lejeareal + ædeplads med gyllehåndtering (33 % dybstrøelse + 67% gylle), Meromkostninger lovpligtig overdækning af lager, 50 % direkte udbringning (norm) Kr. pr. årsso Kr. pr. kg reduceret NH 3 -N DE Ammoniaktab Stald+lager kg NH 3 -N /årsso % direkte udbringning, fodring 128 g råprotein + gyllekøling 30w/m2?????? 1,85 + fodring standard + gyllekøling 30w/m2 + fast overdækning af gyllebeh ,52 + fodring 133 g råprotein + gyllekøling 30w/m2 + fast overdækning af gyllebeh ,27 + fodring 128 g råprotein + gyllekøling 30w/m2 + fast overdækning af gyllebeh.?????? 2,10 '+ Forsuring ,87 + Forsuring % direkte udbringning , % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring standard???????????? 2, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 133 g råprotein???????????? 2, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 128 g råprotein???????????? 2,17 Dybstrøelse, hele arealet, lovpligtig overdækning af lager, 50 % direkte udbringning (norm) + fodring standard ,95 + fodring 133 g råprotein ,57 + fodring 128 g råprotein?????? 3, % direkte udbringning, fodring standard -6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6, , % direkte udbringning, fodring 133 g råprotein -6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6, , % direkte udbringning, fodring 128 g råprotein?????? 2, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring standard???????????? 2, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 133 g råprotein???????????? 2, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 128 g råprotein???????????? 2,32 8

9 Tabel 2 Kombinationer af undersøgte teknikker og teknologier til begrænsning af ammoniaktab fra alternative smågrisestalde (7,3-32 kg). Dybstrøelse, hele arealet, lovpligtig overdækning af lager, 0 % direkte udbringning (norm) Meromkostninger Ammoniaktab, stald og lager Kr. pr. prod. smågris Kr. pr. kg reduceret NH 3 -N kg NH 3 -N /prod. smågris + fodring 178 g råprotein 0,00 0 0,151 + fodring 172 g råprotein 0, ,146 + fodring 169 g råprotein 0, ,144 + fodring 161,5 g råprotein 2, , % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 178 g råprotein?? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 172 g råprotein?? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 169 g råprotein?? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 161,5 g råprotein?? 0,078 9

10 Tabel 3 Kombinationer af undersøgte teknikker og teknologier til begrænsning af ammoniaktab fra alternative slagtesvinestalde ( kg). Meromkostninger Opdelt lejeareal (50 % dybstrøelse + 50% gylle), lovpligtig overdækning af lager, 25 % direkte udbringning (norm) Kr. pr. prod. slagtesvin Kr. pr. kg reduceret NH 3 -N DE Ammoniaktab Stald+lager kg NH 3 -N /gris + fodring 157 g råprotein ,605 + fodring 153 g råprotein (tørfoder) 1,2 1,2 0,1 0,1 0,1 0, ,573 + fodring 147 g råprotein (tørfoder) 3,1 3,1 0,8 0,8 0,8 0, ,523 + fodring 141,5 g råprotein (tørfoder) 6,7 6,7 1,5 1,5 1,5 1, ,480 + fodring 153 g råprotein (vådfoder) 1,9 1,9 0,1 0,1 0,1 0, ,573 + fodring 147 g råprotein (vådfoder) 4,6 4,6 0,9 0,9 0,9 0, ,523 + fodring 141,5 g råprotein (vådfoder) 8,6 8,6 1,5 1,5 1,5 1, ,480 + fodring 157 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh ,594 + fodring 153 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh. 5,2 3,2 1,1 1,1 1,1 1, ,563 + fodring 147 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh. 7,1 5,1 1,8 1,8 1,8 1, ,513 + fodring 141,5 g råprotein + fast overdækning af gyllebeh. 10,7 8,7 2,5 2,5 2,5 2, ,471 + Forsuring , % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 157 g råprotein???????????? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 153 g råprotein???????????? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 147 g råprotein???????????? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 141,5 g råprotein???????????? 0,361 Dybstrøelse, hele arealet, lovpligtig overdækning af lager, 25 % direkte udbringning (norm) + fodring 157 g råprotein (tørfoder) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,752 + fodring 153 g råprotein (tørfoder) 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0, ,713 + fodring 147 g råprotein (tørfoder) 2,8 2,8 1,3 1,3 1,3 1, ,650 + fodring 141,5 g råprotein (tørfoder) 6,3 6,3 4,4 4,4 4,4 4, ,597 + fodring 153 g råprotein (vådfoder) 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0, ,713 + fodring 147 g råprotein (vådfoder) 4,3 4,3 2,2 2,2 2,2 2, ,650 + fodring 141,5 g råprotein (vådfoder) 8,2 8,2 6,3 6,3 6,3 6, , % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 157 g råprotein???????????? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 153 g råprotein???????????? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 147 g råprotein???????????? 0, % afsætning af dybstrøelse fra stald, fodring 141,5 g råprotein???????????? 0,387 10

11 Tabel 4 Kombinationer af undersøgte teknikker og teknologier til begrænsning af ammoniaktab fra alternative stalde til malkekøer af tung race. Meromkostninger Dybstrøelse + lang ædeplads, 60% dybstrøelse/40% gylle, ringkanal el. bagskyl Kr. pr. Årsko Kr. pr. kg reduceret NH 3 -N Ammoniaktab Stald+lager kg NH 3 -N /årsko DE Norm (172 g råprotein) ,02 + skrabning af spaltegulv ,98 + fast overdækning af gyllebeholder ,65 + fast overdækning af gyllebeholder + skrabning af spaltegulv ,60 + Forsuring ,56 Teknisk muligt (Forsuring + bortskaffelse af al dybstrøelse)???????????? 7,56 Dybstrøelse + lang ædeplads, 60% dybstrøelse/40% gylle, Linespil ,01 + skrabning af spaltegulv ,23 + fast overdækning af gyllebeholder ,62 + fast overdækning af gyllebeholder + skrabning af spaltegulv ,83 Teknisk muligt (Skrabning+ fast overdækning + bortskaffelse af al dybstrøelse)???????????? 7,84 Dybstrøelse, hele arealet ,04 + bortskaffelse af al gødning til forarbejdning???????????? 8,45 11

12 Litteratur /1/ Hansen, M.N., Sommer, S.G., Hutchings, N.J. & Sørensen, P Emissionsfaktorer til beregning af ammoniakfordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 12

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække BEK nr 129 af 09/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0116-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Diplomkursus i Arealforvaltning modul 3 5. februar 2009 Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Peter Kai Udviklingskonsulent AgroTech A/S Virkemidler svinestalde Virkemiddel Effekt Anvendelse Køling af kanalbund

Læs mere

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den )

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den ) Tabel 8.3. KVÆG (ændret den368) Malkekøer (tung race) kg/dyr/dag M 3 /år/dyr 1,2 Bindestald m. grebning Ajle,1 1 Bindestald m. riste Gylle 1,2,1 1 6 Sengestald m. fast gulv Gylle,4,1 3 1 2 Sengestald m.

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Staldsystemer til kvæg Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Dyrevelfærd - klovsundhed Gyllebeholder 2% 1½ % Normtal udarbejdes af Plantedirektoratet Bedste staldsystem - gylle 6% NHз Defineret

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5 Andel fast gulv i smågrisestalde Resumé Ammoniakfordampning Delvist fast gulv reducerer ammoniakfordampningen med henholdsvist med 57 % og 62

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2013

Gældende pr. 1. august 2013 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). http://anis.au.dk/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof (ab

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER VED GYLLEKØLING

FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER VED GYLLEKØLING Søer og smågrise Udarbejdet af NIRAS Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger for gyllekøling... 2 2. Anlægsinvesteringer... 2 Kalioferer... 3 3. Driftsomkostninger... 4 4. Samlede omkostninger...

Læs mere

Evaluering af det generelle ammoniakkrav

Evaluering af det generelle ammoniakkrav Evaluering af det generelle ammoniakkrav Rapport Maj 2008 Udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Landbrug, Dansk Svineproduktion, Landscentret, Dansk Kvæg, Fødevareøkonomisk Institut (Københavns Universitet),

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Køling af gyllen i svinestalde *

Køling af gyllen i svinestalde * Miljøstyrelsens BAT-blade 1. Udgave* Svin Alle kategorier Revideret: * Dette BAT-blad indgår i Miljøstyrelsens serie af BAT-blade over teknikker, som kan begrænse forureningen fra husdyrbrug. BAT-bladene

Læs mere

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Kolding den 8. juni 2017 Henriette Fries, Morten Riis og Anette Dodensig Pedersen Menuen for dagen Husdyrgodkendelse med fokus på Nørupgård Tilsyn Revurdering 2

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregning af de økonomiske forhold ved anvendelse af de beskrevne teknologier er

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Gyllekøling BAT-konference

Gyllekøling BAT-konference Gyllekøling BAT-konference Koldkærgård den 15. december 2008 Poul Pedersen Gyllekøling Disposition Hvorfor virker køling af gylle? Diffusions- eller fordampningsstyret ammoniakemission? Teoretiske sammenhænge

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Direkte udbringning af dybstrøelse fra fjerkræbesætninger

Direkte udbringning af dybstrøelse fra fjerkræbesætninger Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Fjerkræ (slagtekyllinger) Dato: 20.08.2011 Teknologitype: Udbringning - Direkte udbringning af dybstrøelse Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Direkte udbringning

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI

SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI V/ TORBEN HAUSKOV & HEIDI WENTZLAU SVINEKONGRESSEN 2015 FOREDRAG NR. 26 MILJØTEKNOLOGI -STRATEGI ELLER ROULETTE? Introduktion til valget af miljøteknologi Heidi Wentzlau,

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny husdyrlov Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny lov om husdyrgodkendelse Loven træder i kraft 1. august 2017 Kun anlægget skal godkendes arealer udgår Begrebet DE forsvinder Godkendelse gives til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt ehold, husgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) 1. I bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt ehold,

Læs mere

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Miljøkonsulent Arne Grønkjær Hansen, Landscentret, Byggeri og Teknik Disposition Ammoniak hvad er problemet? Hvor stor er emissionen fra kvægbrug Undersøgelser

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Oversigt, forhold Fodersammensætning og foderforbrug Foderblanding: FEsv pr kg tørstof, dvs. fordøjelighed Højt/lavt

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MICHAEL JØRGEN HANSEN, TAVS NYORD, PETER KRYGER JENSEN, BO MELANDER, ANTHON THOMSEN, HANNE DAMGAARD POULSEN, PETER LUND OG LILLIE

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato: 11.11.2010 Side 1 af 6. Spaltegulvsudformning Stål - plastik - beton

Teknologiudredning Version 1 Dato: 11.11.2010 Side 1 af 6. Spaltegulvsudformning Stål - plastik - beton Teknologiudredning Version 1 Dato: 11.11.2010 Side 1 af 6 Spaltegulvsudformning Stål - plastik - beton Resumé Ammoniakfordampning Udenlandske undersøgelser viser lavere emission af ammoniak fra svin på

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION

MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION Anders Leegaard Riis & Michael Holm Svinekongres 2017 24. 25. oktober Herning Kongrescenter AGENDA Ny miljøregulering Miljøteknologier og nyeste resultater

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen Hansen 1), Tavs

Læs mere

Temagruppeseminar 2011

Temagruppeseminar 2011 Temagruppeseminar 2011 Grundlag for anmeldeordningen MKN rapport fra ekspertudvalg Bent Ib Hansen 1 Lovforslag L12 - anmeldeordning Dyrevelfærd (2013) Dyrehold kan forblive uændret Kun ændringer som relaterer

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6. Gødningstørring i volieresystem

Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6. Gødningstørring i volieresystem Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6 Gødningstørring i volieresystem Resumé Ammoniakfordampning Der er ikke gennemført undersøgelser på effekten af gødningstørring i voliereanlæg. Det

Læs mere

Luftrensning og gylleforsuring - vilkår og tilsyn. Temadag om kontrol af vilkår med BAT Fredericia d. 27. maj 2013 Kristoffer Jonassen, Miljøkemiker

Luftrensning og gylleforsuring - vilkår og tilsyn. Temadag om kontrol af vilkår med BAT Fredericia d. 27. maj 2013 Kristoffer Jonassen, Miljøkemiker Luftrensning og gylleforsuring - vilkår og tilsyn Temadag om kontrol af vilkår med BAT Fredericia d. 27. maj 2013 Kristoffer Jonassen, Miljøkemiker Disposition Hvem er VSP? Teknologiliste og Teknologiblade,

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG

REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG NOTAT NR. 1126 Notatet omhandler krav til maksimal ammoniakemission og fosforindhold i svinegødning ved miljøgodkendelser af svinebrug

Læs mere

Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19

Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Bygning ST-231717 Ny stald 5 (2.884 m 2 ) Antal, alder, staldsystem Nudrift MGK Ansøgt 0 324 køer - sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2 timer 324 køer

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Status på miljøteknologi

Status på miljøteknologi Status på miljøteknologi Karen Sørensen & Kristoffer Jonassen, seniorprojektledere, Stalde & Miljø Kongres for svineproducenter, Herning Kongrescenter, 23. oktober 2012 Status miljøteknologi Hvad kan jeg

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg

Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Malkekvæg Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Staldindretning Skrabere i gangareal Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 14 Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Bidrag til fagligt grundlag til brug ved vurdering af ansøgninger i anledning af Fødevareministeriets

Læs mere

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Workshop Tørstof i husdyrgødning 19. August 2013 Ole Aaes VfL, Kvæg Normtal for husdyrgødning i Danmark Normtal kan fastlægges efter

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Køling af gylle i stalde til søer og smågrise

Køling af gylle i stalde til søer og smågrise Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Søer, Smågrise Dato: 26.01.2011 Teknologitype: Staldindretning køling af gylle Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Køling af gylle i stalde til søer og smågrise

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste?

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Ammoniak i

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG Per Tybirk, chefkonsulent Bent Ib Hansen, chefkonsulent Kongres 21. oktober 2015 Ny minister - 16 punkts-plan - Ny anmeldeordning - Ny miljøregulering 2... Miljøpolitisk

Læs mere

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MICHAEL JØRGEN HANSEN, TAVS NYORD, LINE BLOCK HANSEN, LOUISE MARTINSEN, BERIT HASLER,

Læs mere

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden Delrensning af ammoniak i staldluft Peter Kai, Jan S. Strøm & Britt-Ea Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F H usdy r b r u g n r. 47 s e p tember

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer DJF November 2001 rapport Nr. 36 Husdyrbrug Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer Kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning normtal 2000 Kvælstof, fosfor og

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 5 Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer Staldsystemet med 100 % dybstrøelse,

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Carsten Jacobsen. Målforhold: 1:

Carsten Jacobsen. Målforhold: 1: Carsten Jacobsen Intet vindue Målforhold 1000 Alle marker Harmoniarealer Blå ejes, grønne forpagtes og røde er aftalearealer Sorte marker er ikke harmoniarealer 704000 - www.lmo.dk Viborg, Søften Horsens,

Læs mere

Mest miljø for pengene. Danske svineproducenter. bliver ved nyopførelse. eksisterende anlæg mødt

Mest miljø for pengene. Danske svineproducenter. bliver ved nyopførelse. eksisterende anlæg mødt Mest miljø for pengene Danske svineproducenter bliver ved nyopførelse af stalde eller ændringer af eksisterende anlæg mødt med stadigt stigende miljøkrav. Tema >> Michael Groes Christiansen, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221)

Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221) Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221) Alex Dubgaard 2013 / 13 IFRO Udredning 2013 / 13 Korrektion af fejl i beregning af omkostninger

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

University of Copenhagen. Håndtering af husdyrgødning Jacobsen, Brian H.; Sørensen, Claus G.; Hansen, Jørgen F. Publication date: 2002

University of Copenhagen. Håndtering af husdyrgødning Jacobsen, Brian H.; Sørensen, Claus G.; Hansen, Jørgen F. Publication date: 2002 university of copenhagen University of Copenhagen Håndtering af husdyrgødning Jacobsen, Brian H.; Sørensen, Claus G.; Hansen, Jørgen F. Publication date: 2002 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere