Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 Årsrapport 211

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211 Balance pr Noter Hovedbestyrelsens skriftlige beretning

3 1 Foreningsoplysninger Forening Amnesty International, Dansk afdeling Gammel Torv 8, København K Telefon: Telefax: Web: Generalsekretær Lars Normann Jørgensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 2 Ledelsespåtegning Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 for Amnesty International, Dansk afdeling. Årsregnskabet er aflagt efter principperne i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at hovedbestyrelsens økonomiske beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 17. marts 212 Generalsekretær Lars Normann Jørgensen Hovedbestyrelse John Olsen Mads Hyuk Jørgensen Lasse Hvid-Jørgensen (formand) (næstformand) (kasserer) Charlotte Cecile Rénard Jes Vestergaard Nina Monrad Boel Hanne Petersen Anna Wilroth (suppleant)

5 3 Den uafhængige revisors påtegning Til hovedbestyrelsen i Amnesty International, Dansk afdeling Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Amnesty International, Dansk afdeling for regnskabsåret 1. januar december 211, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter principperne i årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet hovedbestyrelsens skriftlige beretning side Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 211 i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Hovedbestyrelsens skriftlige beretning har ikke været underlagt revision.

6 4 Den uafhængige revisors påtegning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst hovedbestyrelsens økonomiske beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i hovedbestyrelsens økonomiske beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 17. marts 212 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab René H. Christensen statsautoriseret revisor Birgit la Cour Petersen statsautoriseret revisor

7 5 Intern revisions påtegning vedrørende årsrapport 211 De økonomiske dispositioner har generelt været i overensstemmelse med beslutningerne på landsmødet. Det har de senere år været vanskeligt at budgettere indtægtssiden. I forbindelse med godkendelse af budgettet for 211 blev det derfor besluttet, at Sekretariat og FØU skulle foretage en tæt budgetopfølgning med henblik på, at der løbende kunne iværksættes initiativer til at sikre overholdelse af budgettet. Samtidig blev det besluttet, at beslutningen om at bidrage til AVC først skulle effektueres, når man i andet halvår havde større sikkerhed for, at der ville blive realiseret et overskud som det budgetterede. 211 var da også præget af usikkerhed omkring indtægter fra fonde og tipsmidler, og det endelige resultat for Major gifts har været mindre end det budgetterede. Den økonomiske situation har imidlertid, som besluttet, været fulgt nøje, og der er løbende udarbejdet prognoser for årets resultat og foretaget tilpasninger. Det lykkedes derfor at realisere et resultat i overensstemmelse med budgettet. Det anbefales, at ledelsen også i de kommende år tilrettelægger en tilsvarende stram styring af økonomien. I lyset af Amnesty International, Dansk afdeling s voksende økonomi har Amnesty International, Dansk afdeling s ledelse fundet det hensigtsmæssigt at få formuleret de retningslinjer, der gælder for forvaltningen af Amnesty International, Dansk afdeling s midler. I 211 er dokumentet Politik for finansiel forvaltning således blevet færdigbearbejdet og godkendt. Vi har ingen bemærkninger til regnskabet i øvrigt. 8. marts 212 Else-Marie Bisp intern revisor Niels Erik Markussen intern revisor

8 6 Anvendt regnskabspraksis Amnesty International, Dansk afdelings årsregnskab er aflagt efter principperne i årsregnskabsloven. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det, som følge af en tidligere begivenhed, er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med retserhvervelsen. Retserhvervelsen for indtægter er i de fleste tilfælde betalingstidspunktet. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingenterne og gruppeindbetalingerne indtægtsføres ved indbetaling. Indtægtskriteriet for testamentariske gaver er betalingstidspunktet. Renter medtages som en nettoindtægt i en særlig post. Omkostninger Omkostninger henføres til det år, hvor omkostningen er afholdt. Der foretages fordeling af omkostninger på de enkelte strategimål i resultatopgørelsen.

9 7 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, edb-anlæg samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Indretning af lejede lokaler og inventar It-udstyr og udvikling 5 år 3 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter betalte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

10 8 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

11 9 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Hovedaktivitet Amnesty International er en verdensomspændende og demokratisk medlemsorganisation, som arbejder for, at Verdenserklæringen om Menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker. Vi dokumenterer, informerer og aktionerer hurtigt og effektivt med det formål at forebygge og standse alle grove krænkelser af menneskerettighederne. Det begyndte med en avisartikel Det hele begyndte i maj 1961, hvor den britiske advokat Peter Benenson sad i Londons undergrundsbane og læste sin avis. Her fik han øje på en artikel om to portugisiske studenter, der var blevet fængslet for at sidde på en café og skåle for friheden. Som en reaktion skrev han artiklen De glemte fanger, som blev bragt i avisen The Observer den 28. maj I artiklen opfordrede han læserne til at deltage i en kampagne for at få løsladt de tusindvis af fanger, der sad gemt og glemt i fængsler rundt om i verden på grund af deres fredelige politiske eller religiøse holdninger. Det var fanger, som hverken havde anvendt eller opfordret til vold. Derfor kaldte han dem samvittighedsfanger - et begreb, Amnesty International har arbejdet med siden. Kampagnen skulle kun have varet året ud, men interessen var enorm og opgaven for stor til at kunne løses på så kort tid. Derfor blev Amnesty International oprettet. Verdensomspændende I dag har Amnesty International ca. 3,2 millioner medlemmer og bidragsydere i 14 lande og områder. I mere end 5 lande findes Amnesty-sektioner, -strukturer og -præstrukturer, og der findes tusindvis af lokale Amnesty-grupperinger og netværk. I London varetager ca. 5 ansatte og frivillige arbejdet på Amnestys internationale sekretariat (IS), der arbejder med den grundige research, der forsyner de nationale afdelinger med materiale til appeller, kampagner og aktioner. På verdensplan beskæftiger Amnesty International ca. 2. ansatte. Årsrapporten 211 omhandlede menneskerettighedsfokus i 159 lande i verden. Demokratisk Amnestys verdenskongres (ICM), der er organisationens højeste myndighed, afholder møde hvert andet år, hvor også Dansk afdeling deltager. Den danske afdeling ledes af en hovedbestyrelse på 7 personer, som vælges på det årlige landsmøde, hvor alle medlemmer kan deltage og har stemmeret. Økonomisk og politisk uafhængig Amnesty International er økonomisk og politisk uafhængig. Organisationens arbejde kan alene gennemføres ved hjælp af medlemmernes frivillige indsats og økonomiske støtte samt støtte fra private bidragsydere, virksomheder, faglige organisationer, tipsmidler og fonde.

12 1 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Internationalt anerkendt og respekteret Amnesty International nyder bred international anerkendelse og respekt. Organisationen har taleret i FN og sidder med, når der udarbejdes forslag til internationale retningslinjer for menneskerettighederne. Amnesty International har været initiativtager til en lang række konventioner gennem de seneste årtier, blandt andet konventionen mod tortur. I 1977 modtog Amnesty International Nobels fredspris og i 1992 Olof Palme Prisen. Amnestys afdeling i Danmark Den danske afdeling blev oprettet i 1964 og havde ved indgangen til 212 i alt danske medlemmer og bidragsydere. Det daglige arbejde koordineres fra sekretariatet i København, som beskæftiger fastansatte medarbejdere, samt adskillige praktikanter og frivillige medarbejdere. Her bearbejdes oplysninger fra London til de appeller, kampagner, aktioner m.m., som Amnestys danske medlemmer og andre interesserede arbejder med. Nøgletalsoversigt 5 år Antal medlemmer og bidragsydere Antal lokalforeninger Antal skribenter i LifeLine Antal skribenter i Skriv for liv ATP heltidsbeskæftigede Indtægter (mio.kr.) 81,8 77,6 72,8 68,4 61, Omkostninger (mio.kr.) 57,1 58,7 53,8 48,7 46, Bidrag til det internationale arbejde (mio.kr.) 21,6 19,9 17,3 16,5 11,8 Resultat (mio.kr.)* 3,1-1, 1,8 3,2 3,2 Egenkapital (mio.kr.) 19,5 16,4 17,5 15,7 12,4 * Fra og med 211 træffes beslutning om udbetaling af AVC først, når resultatet for året er kendt, og beløb indregnes i årsregnskabet via disponering af årets resultat, jf. side 21.

13 11 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Ved udgangen af 211 havde Dansk afdeling medlemmer og bidragsydere. I forhold til 21 er der tale om en stigning på godt 3. medlemmer svarende til en fremgang på ca. 3%. Foreningens fokus på fortsat medlemsfremgang, der kan sikre Dansk afdeling en stærk indflydelse i det danske samfund, betyder, at der forventes en fortsat medlemsfremgang i de kommende år. Medlemstilgangen har været medvirkende til, at Dansk afdeling har realiseret en fremgang på indtægtssiden, der ligger på linje med de vækstmål, der blev fastlagt i foreningens strategiplan for perioden Foreningen har fået et økonomisk råderum til at gennemføre flere nye og store kampagner og konfetil det internationale arbejde. Udover det støt rencer. Herudover har Dansk afdeling fortsat kunnet bidrage markant stigende assessment-bidrag, der er det beløb, Dansk Afdeling på forhånd har afsat til det internationale arkampagner relateret til non discrimina- bejde via IS, har Dansk afdeling kunnet yde bidrag til EU-baserede tion og til IMT (International Monetary Trust)-baserede bidrag til den færøske afdeling og den ghanesiske afdeling af Amnesty International. Bidrag udover assessment-bidrag udgjorde 1,8 mio.kr. i ,5 3 AI resultat ,1 3,2 3,2 2,5 Resultat (mio. kr.) 2 1,5 1,5 -,5 1,8 Resultat (mio.kr.) -1-1,

14 12 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Årets resultat er et overskud på 3,1 mio.kr. mod et underskud på 1, mio.kr. i 21 og et budgetteret resultat for 211 på 3,1 mio.kr. Årets økonomiske resultat vurderes på indtægtssiden at være tilfredsstillende, mens der på udgiftssiden er investeret udover det budgetterede. Investeringen anses for nødvendig for at sikre udviklingen og fremtidige overskud. Bemærkninger til de enkelte regnskabsposter Opstilling af resultatopgørelsen følger den internationale strategiplan, ISP, der gælder fra Menneskerettighedsperspektivet (C1-C4) Partnerskabsperspektivet (P1-P3) Excellenceperspektivet (E1-E4) Udviklingsperspektivet (L1-L4) Ressourceperspektivet (R1-R3) Strukturen gør, at regnskabslæseren sættes i stand til at sammenholde de enkelte områder med den tilsvarende ressourceanvendelse. Dansk afdelings totale omkostninger er fordelt på områder ud fra en vurdering af områdets ressourceforbrug. Fordelingen er ligeledes sket for lønninger og fællesomkostninger. De verbale beskrivelser for de enkelte ISP-mål er en del af hovedbestyrelsens skriftlige beretning, der fremgår af side 37.

15 13 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat At styrke rettighedshavere, hvis rettigheder er truede, og udvikle menneskerettighedsbevægelsen Excellenceperspektivet Menneskerettighedsperspektivet HOVEDRETNINGER Rettighedshavere Aktiv deltagelse Partnere At styrke mennesker, der lever i fattigdom C1 At forsvare C2 At forsvare C3 At beskytte C4 ubeskyttede mennesker uden fast ophold mennesker imod vold fra stater og grupper menneskers ret til ytringsfrihed & ikke-diskrimination P1 P2 At fremme P2 At opbygge effektive partnerskaber Partnerskabsperspektivet At styrke og udvikle den globale menneskerettighedsbevægelse løsninger på menneskerettighedsproblemer HOVEDRETNINGER Nye stormagter/ globale aktører Udviklingsperspektivet At fremme aktiv deltagelse af medlemmer/støtter At investere i frivillige, ansatte, lederskab og systemer E1 At skabe E2 At reagere E3 E4 forbindelse mellem det lokale og det globale effektivt på nye udfordringer og muligheder At kommunikere effektivt L1 L2 L3 L4 At sikre effektiv politisk ledelse At sikre mangfoldighed og kønsmainstreaming At udnytte teknologien til at skabe forandringer Governance Teknologi & kommunikation Ressourceperspektivet At udbrede og forny medlemsskabet R1 At forøge antal R2 R3 bidragydere og vækst i vores ressourcer At fordele vores ressourcer strategisk Vækst Indtægter De samlede indtægter udgør 81,8 mio.kr. svarende til en stigning i forhold til året før på 4,2 mio.kr., hvilket giver en 5,3%-stigning. Denne stigning svarer ganske godt til de internationale mål for vækst i perioden Indtægter fra medlemmer og bidragsydere Indtægter fra medlemmer og bidragyderes kontingent- og støttebetalinger udgjorde 75,9 mio.kr. i 211 svarende til 92,9 % af de samlede indtægter og er en stigning på 5,8 mio.kr. i forhold til 21. Testamentariske gaver Indtægtskriteriet for de testamentariske gaver er betalingstidspunktet, hvorfor størrelsen kan variere betragteligt fra år til år. Dansk afdeling har i 211 modtaget betaling fra testamentariske gaver på 4,2 mio.kr. svarende til 1, mio.kr. mindre end i 21.

16 14 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Det kan supplerende oplyses, at porteføljen af retserhvervede, men endnu ikke afregnede testamentariske gaver på balancedagen udgør ca. 1,7 mio.kr. Fonde og fagforeninger Som en del af foreningens fundraising har Dansk afdeling søgt fonde om økonomisk støtte. Fonde har i 211 imødekommet Dansk afdelings ansøgninger med i alt 72 t.kr. Herudover har faglige organisationer bidraget med 35 t.kr. Tipsmidler Dansk afdeling har søgt midler fra Tipsmidlerne og har i 211 modtaget 1,2 mio.kr. fra den administrative pulje til øvrige landsdækkende almennyttige organisationer. Der er ligeledes rettidigt ansøgt om midler fra den konkrete tipspulje for 211, men udbetaling afventer ekspedition fra Kulturministeriet. Den forventede indtægt er ikke indregnet i årsregnskabet. Lokalforeninger og grupper Dansk afdelings foreninger og grupper bidrog i 211 med 34 t.kr. Beløbet er faldende, idet flere lokalforenin- ger og grupper er overgået til de nye retningslinjer vedtaget af Dansk afdelings bestyrelse i 21. Konsekvensen heraf er blandt andet, at den enkelte lokalforening ikke mere selvstændigt indsamler penge, men i stedet fokuserer på effektiv aktivisme. Fordeling af indtægter Samlet set fordeler Dansk Afdelings indtægter i 211 sig som følger på indtægtskilder: Indtægter 211 Kontingenter Bidrag Tilgået Testamenter Fonde og fagforeninger Tipsmidler Etik Invest Foreninger og grupper Andre indtægter * Tilgået 211: Kontingenter og personlige bidrag fra medlemmer, der er meldt ind i året.

17 15 Hovedbestyrelsens styrelsens økonomiske beretning, fortsat Udgifter til aktiviteter De samlede udgifter udgør 78,7 mio.kr. mio.kr svarende til de samlede udgifter i 21. Fordelingen af udgifter på hovedstrategierne efter handlingsplanen kan illustreres som vist nedenfor nedenfor: Aktiviteter C - Menneskerettighedsperspektivet P - Partnerskabsperspektivet E - excellenceperspektivet L - Udviklingsperspektivet R - Ressourceperspektivet Momskompensation Nettorente - indtægt Bidrag til det internationale arbejde

18 16 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Fællesomkostninger Fællesomkostningerne, som specificeret i note 21, udgør i ,4 mio.kr. et fald i forhold til 21 på,2 mio.kr. Nedgangen kan henføres til en effektivisering af flere forskellige administrative områder. Herunder kan nævnes kopimaskiner, hvor en relativ kostbar leasingaftale blev erstattet med indkøbte maskiner, med en årlig besparelse på,4 mio. kr. til følge. Det bemærkes, at Dansk afdeling, trods omkostningseffektiviseringerne, har kunnet fastholde sit høje aktivitetsniveau. Til brug for fordelingen af omkostningerne på områder er der i 211 udarbejdet en vurdering af ressourceforbrug. For hvert område kan de totale omkostninger for det pågældende område ses i noterne 2 2. Økonomisk bidrag til det internationale arbejde Dansk afdelings bidrag til det internationale arbejde udgør en væsentlig andel af de samlede udgifter i 211, svarende til 21,6 mio.kr., og omfatter udover de obligatoriske assessment-bidrag samt bidrag til EUbaserede kampagner også bidrag til udvikling i andre afdelinger generelt. Sammenlignet med 21 er de internationale bidrag forøget med 1,6 mio.kr. På det internationale rådsmøde ICM, der blev afholdt i Holland i august 211, blev en ny beregningsmodel for assessment-bidraget vedtaget. Dette medfører betydelige stigninger i bidragsniveauet i de kommende år. Efter denne nye beregningsmodel beregnes bidraget på baggrund af de nationale afdelingens bruttoindtægter to år før. Således danner året 21 grundlag for betaling af bidraget for 212. Til forskel fra tidligere kan frivillige bidrag udover assessment-bidraget, de såkaldte AVC (additional voluntary contributions), fremover fratrækkes i beregningsgrundlaget. Bidrag til det internationale arbejde i henhold til den globale strategiplan (ISP) På det internationale rådsmøde ICM i 211 blev det ligeledes besluttet, at det fortsat vil være nødvendigt, at de nationale afdelinger yder bidrag til det internationale arbejde udover det almindelige assessment-bidrag. Det fremgår således af årets resultatdisponering, at Dansk afdeling beslutter, at der af årets resultat for 211 bidrages med i alt 2,5 mio. som frivilligt bidrag (eller de såkaldte AVC (additional voluntury contributions)), udover det fastlagte assessment-bidrag. Fra og med 211 er der tale om et nyt princip i forhold til tidligere praksis for disponering af resultatet. Finansielle poster Dansk afdeling har i 211 investeret i obligationer i henhold til foreningens investeringsstrategi. Afkastet på obligationsporteføljen blev i 211 på 4%, hvilket i den nuværende økonomiske situation må anses for at være tilfredsstillende.

19 17 Hovedbestyrelsens styrelsens økonomiske beretning, fortsat Amnestys Udvalg til Økonomisk Støtte En del af Dansk afdelings midler er formålsbestemt. Afkastet heraf skal uddeles til menneskerettighedsakt menneskerettighedsaktiviteter med forskellige formål. Udlodningen fra Udvalg til Økonomisk Støtte udgjorde i alt 137 t.kr. i 211 og omfattede i hovedtræk bevillinger til relief. De formålsbestemte midler, der er en del af dansk afdelings reserver, udgør 3,1 mio.kr. pr. 31. d december 211. Årets resultat Nettoresultatet for 211 efter betaling af assesment-bidrag samt øvrige bidrag til det internationale arbejde udgør et overskud på 3,1 mio.kr. Resultatet for 211 svarer til det budgetterede for året. Udviklingen i forholdet mellem indtægter og udgifter for Dansk afdeling kan illustreres således: (Mio.kr.) AI indtægter og omkostninger Mio. kr. 6 5 Omkostninger (mio.kr.) 4 Indtægter (mio.kr.) År * Omkostninger ekskl. internationalt bidrag Resultatdisponering Hovedbestyrelsen indstiller, at årets overskud på 3,1 mio. disponeres i henhold til oversigt på side 2 2.

20 18 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Likvide beholdninger De væsentligste forskydninger i foreningens likviditet i forhold til 21 fremgår af nedenstående pengestrømsanalyse. 211 mio.kr. Årets resultat 211 Afskrivninger 3,1 2,4 Likviditetsvirkning fra driften 5,5 Tillagt Ændringer i finansielle omsætningsaktiver Ændringer i værdi af omsætningsaktiver 2,7,8 Fratrukket Årets investeringer Likviditetsforskydning 211 (2,4) 6,6 Likvid beholdning ,6 Likvid beholdning ,2 Den positive likviditetsforskydning fra 21 til 211 kan tilskrives et positivt driftsresultat, tilbagebetaling af udlån (FIF) til bevægelsen samt salg af værdipapirer.

21 19 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Reserveopbygning Dansk afdeling er som følge af beslutninger truffet på det internationale rådsmøde ICM forpligtet til at opbygge reserver for til enhver tid at kunne leve op til sine forpligtelser. Dertil kommer, at Dansk afdeling fortsætter arbejdet med risikostyring og en meget konservativ politik for investeringer og reserver. Hovedbestyrelsen har på HBM 1 derfor vedtaget en ny politik for finansiel forvaltning, der beskriver retningslinjer for reservepolitik og investeringsstrategi. Dette skal sikre, at der til enhver tid er en likvid reserve, således at Dansk afdeling kan imødegå sine forpligtelser, herunder eventuelle udsving i foreningens indtægter. Egenkapital Egenkapitalen udgør ved årets udgang 19,5 mio.kr. efter tillæg af årets resultat på 3,1 mio.kr. Med budget for 212, der blev godkendt af Dansk Afdelings hovedbestyrelse i november 211, samt øvrige forventninger til den økonomiske udvikling vurderes Dansk afdeling at være godt rustet til at imødegå generelle fluktuationer i økonomien. Noter For nærmere beskrivelse af foreningens aktiviteter i 211 henvises til hovedbestyrelsens skriftlige beretning, side 37 og til foreningens medlemsblad Amnesty-bladet samt foreningens hjemmeside

22 2 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Social Responsibility Dansk afdeling har længe haft fokus på CSR Corporate Social Responsibility, der omhandler organisationers samfundsmæssige og etiske ansvar. Rapportering på CSR-området er obligatorisk for store virksomheder, men frivilligt for andre. Der vil i arbejdet med CSR være fokus på følgende områder: Medarbejderdiversitet Ledelsesadfærd Arbejdsmiljø og medarbejderforhold Samarbejdspartnere Varer Indsamlingsetik Dansk afdeling rapporterede i årsregnskabet 21 for første gang om dets fokus på ansvarlighed. Siden har Dansk afdeling arbejdet yderligere med begrebet ansvarlighed ved bl.a. at nedsætte et internt udvalg. Udvalget består af fire medarbejdere, der på hvert sit område har direkte med området at gøre. Udvalget har haft til opgave at definere Dansk afdelings retningslinjer og politikker på området ved at tage udgangspunkt i INGOs accountability charter og AIUKs omfattende rapportering på området. INGOs accountability charter er specifikt udviklet til NGO er i samarbejde med GRI (Global Reporting Initiative) og Amnesty International. Med udgangspunkt i INGO s accountability charter, AIUKs ansvarlighedsrapportering samt egne tilføjelser er der udarbejdet en rapporteringsskabelon for Dansk afdeling, der vil blive revurderet årligt. Det øgede fokus på området har medført, at der fremover alene rapporteres om området på Dansk afdelings hjemmeside. I dette årsregnskab for 211 vil der for udførlig ansvarlighedsgennemgang henvises til Dansk afdelings ansvarlighedsrapport 211, der vil være at finde på fra marts 212. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

23 21 Resultatopgørelse for 211 Note 211 kr. 21 t.kr ( ) ( ) (1.618) (184) ( ) (19.948) (988) Indtægter Indtægter C1 Styrke mennesker, der lever i fattigdom C2 Forsvare ubeskyttede mennesker uden fast ophold C3 Forsvare mennesker imod vold fra stater og grupper C4 Beskytte menneskers ret til ytringsfrihed og ikke-diskrimination P1 Styrke og udvikle den globale menneskerettighedsbevægelse P2 Opbygge effektive partnerskaber P3 Fremme løsninger på menneskerettighedsproblemer E1 Fremme aktiv deltagelse af medlemmer/støtter E2 Skabe forbindelse mellem det lokale og det globale E3 Reagere effektivt på nye udfordringer og muligheder E4 Kommunikere effektivt L1 Investere i frivillige, ansatte, lederskab og systemer L2 Sikre effektiv politisk ledelse L3 Sikre mangfoldighed og kønsmainstreaming L4 Udnytte teknologien til at skabe forandringer R1 Udbrede og forny medlemskabet R2 Forøge antal bidragsydere og vækst i vores ressourcer R3 Fordele vores ressourcer strategisk Momskompensation Nettorente - indtægt Omkostninger Resultat før bidrag til det internationale arbejde Bidrag til det internationale arbejde Årets resultat 31 Overskudsdisponering Bevilling til ekstraordinære frivillige bidrag (AVC) til specifikke formål (Mena kampagne 1, mio.kr., European Migration Campaign,5 mio.kr.) Bevilling til ekstraordinære frivillige bidrag (AVC) til generelle formål Amnestys Udvalg for Økonomisk Støtte Overført resultat

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31.

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31. Sportscar Events Almennyttige Fond c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr. 34 37 51 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere