Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 Årsrapport 211

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211 Balance pr Noter Hovedbestyrelsens skriftlige beretning

3 1 Foreningsoplysninger Forening Amnesty International, Dansk afdeling Gammel Torv 8, København K Telefon: Telefax: Web: Generalsekretær Lars Normann Jørgensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 2 Ledelsespåtegning Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 for Amnesty International, Dansk afdeling. Årsregnskabet er aflagt efter principperne i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at hovedbestyrelsens økonomiske beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 17. marts 212 Generalsekretær Lars Normann Jørgensen Hovedbestyrelse John Olsen Mads Hyuk Jørgensen Lasse Hvid-Jørgensen (formand) (næstformand) (kasserer) Charlotte Cecile Rénard Jes Vestergaard Nina Monrad Boel Hanne Petersen Anna Wilroth (suppleant)

5 3 Den uafhængige revisors påtegning Til hovedbestyrelsen i Amnesty International, Dansk afdeling Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Amnesty International, Dansk afdeling for regnskabsåret 1. januar december 211, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter principperne i årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet hovedbestyrelsens skriftlige beretning side Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 211 i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Hovedbestyrelsens skriftlige beretning har ikke været underlagt revision.

6 4 Den uafhængige revisors påtegning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst hovedbestyrelsens økonomiske beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i hovedbestyrelsens økonomiske beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 17. marts 212 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab René H. Christensen statsautoriseret revisor Birgit la Cour Petersen statsautoriseret revisor

7 5 Intern revisions påtegning vedrørende årsrapport 211 De økonomiske dispositioner har generelt været i overensstemmelse med beslutningerne på landsmødet. Det har de senere år været vanskeligt at budgettere indtægtssiden. I forbindelse med godkendelse af budgettet for 211 blev det derfor besluttet, at Sekretariat og FØU skulle foretage en tæt budgetopfølgning med henblik på, at der løbende kunne iværksættes initiativer til at sikre overholdelse af budgettet. Samtidig blev det besluttet, at beslutningen om at bidrage til AVC først skulle effektueres, når man i andet halvår havde større sikkerhed for, at der ville blive realiseret et overskud som det budgetterede. 211 var da også præget af usikkerhed omkring indtægter fra fonde og tipsmidler, og det endelige resultat for Major gifts har været mindre end det budgetterede. Den økonomiske situation har imidlertid, som besluttet, været fulgt nøje, og der er løbende udarbejdet prognoser for årets resultat og foretaget tilpasninger. Det lykkedes derfor at realisere et resultat i overensstemmelse med budgettet. Det anbefales, at ledelsen også i de kommende år tilrettelægger en tilsvarende stram styring af økonomien. I lyset af Amnesty International, Dansk afdeling s voksende økonomi har Amnesty International, Dansk afdeling s ledelse fundet det hensigtsmæssigt at få formuleret de retningslinjer, der gælder for forvaltningen af Amnesty International, Dansk afdeling s midler. I 211 er dokumentet Politik for finansiel forvaltning således blevet færdigbearbejdet og godkendt. Vi har ingen bemærkninger til regnskabet i øvrigt. 8. marts 212 Else-Marie Bisp intern revisor Niels Erik Markussen intern revisor

8 6 Anvendt regnskabspraksis Amnesty International, Dansk afdelings årsregnskab er aflagt efter principperne i årsregnskabsloven. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det, som følge af en tidligere begivenhed, er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med retserhvervelsen. Retserhvervelsen for indtægter er i de fleste tilfælde betalingstidspunktet. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingenterne og gruppeindbetalingerne indtægtsføres ved indbetaling. Indtægtskriteriet for testamentariske gaver er betalingstidspunktet. Renter medtages som en nettoindtægt i en særlig post. Omkostninger Omkostninger henføres til det år, hvor omkostningen er afholdt. Der foretages fordeling af omkostninger på de enkelte strategimål i resultatopgørelsen.

9 7 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, edb-anlæg samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Indretning af lejede lokaler og inventar It-udstyr og udvikling 5 år 3 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter betalte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

10 8 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

11 9 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Hovedaktivitet Amnesty International er en verdensomspændende og demokratisk medlemsorganisation, som arbejder for, at Verdenserklæringen om Menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker. Vi dokumenterer, informerer og aktionerer hurtigt og effektivt med det formål at forebygge og standse alle grove krænkelser af menneskerettighederne. Det begyndte med en avisartikel Det hele begyndte i maj 1961, hvor den britiske advokat Peter Benenson sad i Londons undergrundsbane og læste sin avis. Her fik han øje på en artikel om to portugisiske studenter, der var blevet fængslet for at sidde på en café og skåle for friheden. Som en reaktion skrev han artiklen De glemte fanger, som blev bragt i avisen The Observer den 28. maj I artiklen opfordrede han læserne til at deltage i en kampagne for at få løsladt de tusindvis af fanger, der sad gemt og glemt i fængsler rundt om i verden på grund af deres fredelige politiske eller religiøse holdninger. Det var fanger, som hverken havde anvendt eller opfordret til vold. Derfor kaldte han dem samvittighedsfanger - et begreb, Amnesty International har arbejdet med siden. Kampagnen skulle kun have varet året ud, men interessen var enorm og opgaven for stor til at kunne løses på så kort tid. Derfor blev Amnesty International oprettet. Verdensomspændende I dag har Amnesty International ca. 3,2 millioner medlemmer og bidragsydere i 14 lande og områder. I mere end 5 lande findes Amnesty-sektioner, -strukturer og -præstrukturer, og der findes tusindvis af lokale Amnesty-grupperinger og netværk. I London varetager ca. 5 ansatte og frivillige arbejdet på Amnestys internationale sekretariat (IS), der arbejder med den grundige research, der forsyner de nationale afdelinger med materiale til appeller, kampagner og aktioner. På verdensplan beskæftiger Amnesty International ca. 2. ansatte. Årsrapporten 211 omhandlede menneskerettighedsfokus i 159 lande i verden. Demokratisk Amnestys verdenskongres (ICM), der er organisationens højeste myndighed, afholder møde hvert andet år, hvor også Dansk afdeling deltager. Den danske afdeling ledes af en hovedbestyrelse på 7 personer, som vælges på det årlige landsmøde, hvor alle medlemmer kan deltage og har stemmeret. Økonomisk og politisk uafhængig Amnesty International er økonomisk og politisk uafhængig. Organisationens arbejde kan alene gennemføres ved hjælp af medlemmernes frivillige indsats og økonomiske støtte samt støtte fra private bidragsydere, virksomheder, faglige organisationer, tipsmidler og fonde.

12 1 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Internationalt anerkendt og respekteret Amnesty International nyder bred international anerkendelse og respekt. Organisationen har taleret i FN og sidder med, når der udarbejdes forslag til internationale retningslinjer for menneskerettighederne. Amnesty International har været initiativtager til en lang række konventioner gennem de seneste årtier, blandt andet konventionen mod tortur. I 1977 modtog Amnesty International Nobels fredspris og i 1992 Olof Palme Prisen. Amnestys afdeling i Danmark Den danske afdeling blev oprettet i 1964 og havde ved indgangen til 212 i alt danske medlemmer og bidragsydere. Det daglige arbejde koordineres fra sekretariatet i København, som beskæftiger fastansatte medarbejdere, samt adskillige praktikanter og frivillige medarbejdere. Her bearbejdes oplysninger fra London til de appeller, kampagner, aktioner m.m., som Amnestys danske medlemmer og andre interesserede arbejder med. Nøgletalsoversigt 5 år Antal medlemmer og bidragsydere Antal lokalforeninger Antal skribenter i LifeLine Antal skribenter i Skriv for liv ATP heltidsbeskæftigede Indtægter (mio.kr.) 81,8 77,6 72,8 68,4 61, Omkostninger (mio.kr.) 57,1 58,7 53,8 48,7 46, Bidrag til det internationale arbejde (mio.kr.) 21,6 19,9 17,3 16,5 11,8 Resultat (mio.kr.)* 3,1-1, 1,8 3,2 3,2 Egenkapital (mio.kr.) 19,5 16,4 17,5 15,7 12,4 * Fra og med 211 træffes beslutning om udbetaling af AVC først, når resultatet for året er kendt, og beløb indregnes i årsregnskabet via disponering af årets resultat, jf. side 21.

13 11 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Ved udgangen af 211 havde Dansk afdeling medlemmer og bidragsydere. I forhold til 21 er der tale om en stigning på godt 3. medlemmer svarende til en fremgang på ca. 3%. Foreningens fokus på fortsat medlemsfremgang, der kan sikre Dansk afdeling en stærk indflydelse i det danske samfund, betyder, at der forventes en fortsat medlemsfremgang i de kommende år. Medlemstilgangen har været medvirkende til, at Dansk afdeling har realiseret en fremgang på indtægtssiden, der ligger på linje med de vækstmål, der blev fastlagt i foreningens strategiplan for perioden Foreningen har fået et økonomisk råderum til at gennemføre flere nye og store kampagner og konfetil det internationale arbejde. Udover det støt rencer. Herudover har Dansk afdeling fortsat kunnet bidrage markant stigende assessment-bidrag, der er det beløb, Dansk Afdeling på forhånd har afsat til det internationale arkampagner relateret til non discrimina- bejde via IS, har Dansk afdeling kunnet yde bidrag til EU-baserede tion og til IMT (International Monetary Trust)-baserede bidrag til den færøske afdeling og den ghanesiske afdeling af Amnesty International. Bidrag udover assessment-bidrag udgjorde 1,8 mio.kr. i ,5 3 AI resultat ,1 3,2 3,2 2,5 Resultat (mio. kr.) 2 1,5 1,5 -,5 1,8 Resultat (mio.kr.) -1-1,

14 12 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Årets resultat er et overskud på 3,1 mio.kr. mod et underskud på 1, mio.kr. i 21 og et budgetteret resultat for 211 på 3,1 mio.kr. Årets økonomiske resultat vurderes på indtægtssiden at være tilfredsstillende, mens der på udgiftssiden er investeret udover det budgetterede. Investeringen anses for nødvendig for at sikre udviklingen og fremtidige overskud. Bemærkninger til de enkelte regnskabsposter Opstilling af resultatopgørelsen følger den internationale strategiplan, ISP, der gælder fra Menneskerettighedsperspektivet (C1-C4) Partnerskabsperspektivet (P1-P3) Excellenceperspektivet (E1-E4) Udviklingsperspektivet (L1-L4) Ressourceperspektivet (R1-R3) Strukturen gør, at regnskabslæseren sættes i stand til at sammenholde de enkelte områder med den tilsvarende ressourceanvendelse. Dansk afdelings totale omkostninger er fordelt på områder ud fra en vurdering af områdets ressourceforbrug. Fordelingen er ligeledes sket for lønninger og fællesomkostninger. De verbale beskrivelser for de enkelte ISP-mål er en del af hovedbestyrelsens skriftlige beretning, der fremgår af side 37.

15 13 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat At styrke rettighedshavere, hvis rettigheder er truede, og udvikle menneskerettighedsbevægelsen Excellenceperspektivet Menneskerettighedsperspektivet HOVEDRETNINGER Rettighedshavere Aktiv deltagelse Partnere At styrke mennesker, der lever i fattigdom C1 At forsvare C2 At forsvare C3 At beskytte C4 ubeskyttede mennesker uden fast ophold mennesker imod vold fra stater og grupper menneskers ret til ytringsfrihed & ikke-diskrimination P1 P2 At fremme P2 At opbygge effektive partnerskaber Partnerskabsperspektivet At styrke og udvikle den globale menneskerettighedsbevægelse løsninger på menneskerettighedsproblemer HOVEDRETNINGER Nye stormagter/ globale aktører Udviklingsperspektivet At fremme aktiv deltagelse af medlemmer/støtter At investere i frivillige, ansatte, lederskab og systemer E1 At skabe E2 At reagere E3 E4 forbindelse mellem det lokale og det globale effektivt på nye udfordringer og muligheder At kommunikere effektivt L1 L2 L3 L4 At sikre effektiv politisk ledelse At sikre mangfoldighed og kønsmainstreaming At udnytte teknologien til at skabe forandringer Governance Teknologi & kommunikation Ressourceperspektivet At udbrede og forny medlemsskabet R1 At forøge antal R2 R3 bidragydere og vækst i vores ressourcer At fordele vores ressourcer strategisk Vækst Indtægter De samlede indtægter udgør 81,8 mio.kr. svarende til en stigning i forhold til året før på 4,2 mio.kr., hvilket giver en 5,3%-stigning. Denne stigning svarer ganske godt til de internationale mål for vækst i perioden Indtægter fra medlemmer og bidragsydere Indtægter fra medlemmer og bidragyderes kontingent- og støttebetalinger udgjorde 75,9 mio.kr. i 211 svarende til 92,9 % af de samlede indtægter og er en stigning på 5,8 mio.kr. i forhold til 21. Testamentariske gaver Indtægtskriteriet for de testamentariske gaver er betalingstidspunktet, hvorfor størrelsen kan variere betragteligt fra år til år. Dansk afdeling har i 211 modtaget betaling fra testamentariske gaver på 4,2 mio.kr. svarende til 1, mio.kr. mindre end i 21.

16 14 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Det kan supplerende oplyses, at porteføljen af retserhvervede, men endnu ikke afregnede testamentariske gaver på balancedagen udgør ca. 1,7 mio.kr. Fonde og fagforeninger Som en del af foreningens fundraising har Dansk afdeling søgt fonde om økonomisk støtte. Fonde har i 211 imødekommet Dansk afdelings ansøgninger med i alt 72 t.kr. Herudover har faglige organisationer bidraget med 35 t.kr. Tipsmidler Dansk afdeling har søgt midler fra Tipsmidlerne og har i 211 modtaget 1,2 mio.kr. fra den administrative pulje til øvrige landsdækkende almennyttige organisationer. Der er ligeledes rettidigt ansøgt om midler fra den konkrete tipspulje for 211, men udbetaling afventer ekspedition fra Kulturministeriet. Den forventede indtægt er ikke indregnet i årsregnskabet. Lokalforeninger og grupper Dansk afdelings foreninger og grupper bidrog i 211 med 34 t.kr. Beløbet er faldende, idet flere lokalforenin- ger og grupper er overgået til de nye retningslinjer vedtaget af Dansk afdelings bestyrelse i 21. Konsekvensen heraf er blandt andet, at den enkelte lokalforening ikke mere selvstændigt indsamler penge, men i stedet fokuserer på effektiv aktivisme. Fordeling af indtægter Samlet set fordeler Dansk Afdelings indtægter i 211 sig som følger på indtægtskilder: Indtægter 211 Kontingenter Bidrag Tilgået Testamenter Fonde og fagforeninger Tipsmidler Etik Invest Foreninger og grupper Andre indtægter * Tilgået 211: Kontingenter og personlige bidrag fra medlemmer, der er meldt ind i året.

17 15 Hovedbestyrelsens styrelsens økonomiske beretning, fortsat Udgifter til aktiviteter De samlede udgifter udgør 78,7 mio.kr. mio.kr svarende til de samlede udgifter i 21. Fordelingen af udgifter på hovedstrategierne efter handlingsplanen kan illustreres som vist nedenfor nedenfor: Aktiviteter C - Menneskerettighedsperspektivet P - Partnerskabsperspektivet E - excellenceperspektivet L - Udviklingsperspektivet R - Ressourceperspektivet Momskompensation Nettorente - indtægt Bidrag til det internationale arbejde

18 16 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Fællesomkostninger Fællesomkostningerne, som specificeret i note 21, udgør i ,4 mio.kr. et fald i forhold til 21 på,2 mio.kr. Nedgangen kan henføres til en effektivisering af flere forskellige administrative områder. Herunder kan nævnes kopimaskiner, hvor en relativ kostbar leasingaftale blev erstattet med indkøbte maskiner, med en årlig besparelse på,4 mio. kr. til følge. Det bemærkes, at Dansk afdeling, trods omkostningseffektiviseringerne, har kunnet fastholde sit høje aktivitetsniveau. Til brug for fordelingen af omkostningerne på områder er der i 211 udarbejdet en vurdering af ressourceforbrug. For hvert område kan de totale omkostninger for det pågældende område ses i noterne 2 2. Økonomisk bidrag til det internationale arbejde Dansk afdelings bidrag til det internationale arbejde udgør en væsentlig andel af de samlede udgifter i 211, svarende til 21,6 mio.kr., og omfatter udover de obligatoriske assessment-bidrag samt bidrag til EUbaserede kampagner også bidrag til udvikling i andre afdelinger generelt. Sammenlignet med 21 er de internationale bidrag forøget med 1,6 mio.kr. På det internationale rådsmøde ICM, der blev afholdt i Holland i august 211, blev en ny beregningsmodel for assessment-bidraget vedtaget. Dette medfører betydelige stigninger i bidragsniveauet i de kommende år. Efter denne nye beregningsmodel beregnes bidraget på baggrund af de nationale afdelingens bruttoindtægter to år før. Således danner året 21 grundlag for betaling af bidraget for 212. Til forskel fra tidligere kan frivillige bidrag udover assessment-bidraget, de såkaldte AVC (additional voluntary contributions), fremover fratrækkes i beregningsgrundlaget. Bidrag til det internationale arbejde i henhold til den globale strategiplan (ISP) På det internationale rådsmøde ICM i 211 blev det ligeledes besluttet, at det fortsat vil være nødvendigt, at de nationale afdelinger yder bidrag til det internationale arbejde udover det almindelige assessment-bidrag. Det fremgår således af årets resultatdisponering, at Dansk afdeling beslutter, at der af årets resultat for 211 bidrages med i alt 2,5 mio. som frivilligt bidrag (eller de såkaldte AVC (additional voluntury contributions)), udover det fastlagte assessment-bidrag. Fra og med 211 er der tale om et nyt princip i forhold til tidligere praksis for disponering af resultatet. Finansielle poster Dansk afdeling har i 211 investeret i obligationer i henhold til foreningens investeringsstrategi. Afkastet på obligationsporteføljen blev i 211 på 4%, hvilket i den nuværende økonomiske situation må anses for at være tilfredsstillende.

19 17 Hovedbestyrelsens styrelsens økonomiske beretning, fortsat Amnestys Udvalg til Økonomisk Støtte En del af Dansk afdelings midler er formålsbestemt. Afkastet heraf skal uddeles til menneskerettighedsakt menneskerettighedsaktiviteter med forskellige formål. Udlodningen fra Udvalg til Økonomisk Støtte udgjorde i alt 137 t.kr. i 211 og omfattede i hovedtræk bevillinger til relief. De formålsbestemte midler, der er en del af dansk afdelings reserver, udgør 3,1 mio.kr. pr. 31. d december 211. Årets resultat Nettoresultatet for 211 efter betaling af assesment-bidrag samt øvrige bidrag til det internationale arbejde udgør et overskud på 3,1 mio.kr. Resultatet for 211 svarer til det budgetterede for året. Udviklingen i forholdet mellem indtægter og udgifter for Dansk afdeling kan illustreres således: (Mio.kr.) AI indtægter og omkostninger Mio. kr. 6 5 Omkostninger (mio.kr.) 4 Indtægter (mio.kr.) År * Omkostninger ekskl. internationalt bidrag Resultatdisponering Hovedbestyrelsen indstiller, at årets overskud på 3,1 mio. disponeres i henhold til oversigt på side 2 2.

20 18 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Likvide beholdninger De væsentligste forskydninger i foreningens likviditet i forhold til 21 fremgår af nedenstående pengestrømsanalyse. 211 mio.kr. Årets resultat 211 Afskrivninger 3,1 2,4 Likviditetsvirkning fra driften 5,5 Tillagt Ændringer i finansielle omsætningsaktiver Ændringer i værdi af omsætningsaktiver 2,7,8 Fratrukket Årets investeringer Likviditetsforskydning 211 (2,4) 6,6 Likvid beholdning ,6 Likvid beholdning ,2 Den positive likviditetsforskydning fra 21 til 211 kan tilskrives et positivt driftsresultat, tilbagebetaling af udlån (FIF) til bevægelsen samt salg af værdipapirer.

21 19 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Reserveopbygning Dansk afdeling er som følge af beslutninger truffet på det internationale rådsmøde ICM forpligtet til at opbygge reserver for til enhver tid at kunne leve op til sine forpligtelser. Dertil kommer, at Dansk afdeling fortsætter arbejdet med risikostyring og en meget konservativ politik for investeringer og reserver. Hovedbestyrelsen har på HBM 1 derfor vedtaget en ny politik for finansiel forvaltning, der beskriver retningslinjer for reservepolitik og investeringsstrategi. Dette skal sikre, at der til enhver tid er en likvid reserve, således at Dansk afdeling kan imødegå sine forpligtelser, herunder eventuelle udsving i foreningens indtægter. Egenkapital Egenkapitalen udgør ved årets udgang 19,5 mio.kr. efter tillæg af årets resultat på 3,1 mio.kr. Med budget for 212, der blev godkendt af Dansk Afdelings hovedbestyrelse i november 211, samt øvrige forventninger til den økonomiske udvikling vurderes Dansk afdeling at være godt rustet til at imødegå generelle fluktuationer i økonomien. Noter For nærmere beskrivelse af foreningens aktiviteter i 211 henvises til hovedbestyrelsens skriftlige beretning, side 37 og til foreningens medlemsblad Amnesty-bladet samt foreningens hjemmeside

22 2 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning, fortsat Social Responsibility Dansk afdeling har længe haft fokus på CSR Corporate Social Responsibility, der omhandler organisationers samfundsmæssige og etiske ansvar. Rapportering på CSR-området er obligatorisk for store virksomheder, men frivilligt for andre. Der vil i arbejdet med CSR være fokus på følgende områder: Medarbejderdiversitet Ledelsesadfærd Arbejdsmiljø og medarbejderforhold Samarbejdspartnere Varer Indsamlingsetik Dansk afdeling rapporterede i årsregnskabet 21 for første gang om dets fokus på ansvarlighed. Siden har Dansk afdeling arbejdet yderligere med begrebet ansvarlighed ved bl.a. at nedsætte et internt udvalg. Udvalget består af fire medarbejdere, der på hvert sit område har direkte med området at gøre. Udvalget har haft til opgave at definere Dansk afdelings retningslinjer og politikker på området ved at tage udgangspunkt i INGOs accountability charter og AIUKs omfattende rapportering på området. INGOs accountability charter er specifikt udviklet til NGO er i samarbejde med GRI (Global Reporting Initiative) og Amnesty International. Med udgangspunkt i INGO s accountability charter, AIUKs ansvarlighedsrapportering samt egne tilføjelser er der udarbejdet en rapporteringsskabelon for Dansk afdeling, der vil blive revurderet årligt. Det øgede fokus på området har medført, at der fremover alene rapporteres om området på Dansk afdelings hjemmeside. I dette årsregnskab for 211 vil der for udførlig ansvarlighedsgennemgang henvises til Dansk afdelings ansvarlighedsrapport 211, der vil være at finde på fra marts 212. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

23 21 Resultatopgørelse for 211 Note 211 kr. 21 t.kr ( ) ( ) (1.618) (184) ( ) (19.948) (988) Indtægter Indtægter C1 Styrke mennesker, der lever i fattigdom C2 Forsvare ubeskyttede mennesker uden fast ophold C3 Forsvare mennesker imod vold fra stater og grupper C4 Beskytte menneskers ret til ytringsfrihed og ikke-diskrimination P1 Styrke og udvikle den globale menneskerettighedsbevægelse P2 Opbygge effektive partnerskaber P3 Fremme løsninger på menneskerettighedsproblemer E1 Fremme aktiv deltagelse af medlemmer/støtter E2 Skabe forbindelse mellem det lokale og det globale E3 Reagere effektivt på nye udfordringer og muligheder E4 Kommunikere effektivt L1 Investere i frivillige, ansatte, lederskab og systemer L2 Sikre effektiv politisk ledelse L3 Sikre mangfoldighed og kønsmainstreaming L4 Udnytte teknologien til at skabe forandringer R1 Udbrede og forny medlemskabet R2 Forøge antal bidragsydere og vækst i vores ressourcer R3 Fordele vores ressourcer strategisk Momskompensation Nettorente - indtægt Omkostninger Resultat før bidrag til det internationale arbejde Bidrag til det internationale arbejde Årets resultat 31 Overskudsdisponering Bevilling til ekstraordinære frivillige bidrag (AVC) til specifikke formål (Mena kampagne 1, mio.kr., European Migration Campaign,5 mio.kr.) Bevilling til ekstraordinære frivillige bidrag (AVC) til generelle formål Amnestys Udvalg for Økonomisk Støtte Overført resultat

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere