Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 17:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 116. Til efterretning Til orientering Indhold og procesplan for planstrategien Slesvigske Musikhus: Ansøgning til Visionspuljen SkateCity Fyn Rundt: Ansøgning til Udviklingspuljen Navneændring af Haderslev Idrætscenter Forskerparken Syd A/S: Anmodning om forhøjelse af aktiekapital Udkast til kommissorium for realisering af ishockeyarena Deltagelse i det syddanske Bruxelleskontors generalforsamling den 2. marts Eventuelt Tillægsdagsorden: 127. Ansøgning af udviklingspuljen - OctOpus Fleksible tilrettelæggelsesformer inden for aftenskoleområdet

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning J.nr.: ÅBEN SAG Forretningsorden for stående udvalg i Haderslev Kommune (gældende fra 1. januar 2007). NyViden fra Syddansk Universitet - Januar nr. 1. Orientering fra Århus og Odense Havn. Ud i Haderslev, Vojens & Gram, Nr. 1, Uge Skrivelser vedr. Sønderjyllands kommuners tilskud til Museum Sønderjylland. Dansk Klokkemuseums årsberetning og regnskab 2006 samt budget for Taget til efterretning Til orientering J.nr.: ÅBEN SAG Orientering foretaget. Strategimøde med UCH den 10. april hele dagen. Strategimøde den marts 2007 omkring OctOpus Indhold og procesplan for planstrategien J.nr.: ÅBEN SAG Arbejdet med den nye kommuneplan skal skydes i gang med planstrategien, som skal være vedtaget inden udgangen af Der er stor frihed til at udarbejde en planstrategi, som er tilpasset de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 171 Inden påbegyndelse af planstrategien er der en række valg vi skal foretage. I første omgang skal der tages stilling til følgende spørgsmål: Hvilken revisionsform ønsker Haderslev Kommune af kommuneplanen? Hvad vil vi bruge planstrategien til? Hvilke emner skal den indeholde? Hvordan skal processen tilrettelægges? Vedlagte bilag "Indhold og procesplan for planstrategien" angiver en holdning til ovenstående spørgsmål. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af de personer i den nye Haderslev Kommune, som formentlig kommer til at udgøre den fremtidige plangruppe. Endvidere har oplægget været drøftet i en større kreds med repræsentanter fra hvert serviceområde. I vedlagte bilag fremkommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger: Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages en fuld revision af kommuneplanen, men at dele af det eksisterende plangrundlag indarbejdes uden væsentlig revidering. Arbejdsgruppen anbefaler, at Haderslev Kommunes første planstrategi får karakter af en udviklingsstrategi og en plan til koordinering af den fysiske og funktionelle planlægning. For at sikre sammenhæng med Haderslev Kommunes vision, som forventes vedtaget ultimo januar 2007 anbefaler arbejdsgruppen, at de vigtigste emner for planstrategien udpeges på baggrund af visionen. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at 18 lovpligtige emner, som skal behandles i kommuneplanen også behandles i planstrategien i et varieret omfang. Arbejdsgruppen anbefaler at sundhed og Agenda 21 sammentænkes og er tværgående temaer i hele planstrategien. Personalemæssige forhold Erhvervs- og Kulturservice varetager den koordinerende opgave omkring udarbejdelsen af planstrategien. Men alle serviceområder må påregne at skulle bidrage til udarbejdelse af planstrategien. Den største arbejdsbyrde i relation til planstrategien vil ligge i perioden fra februar - juni Juridiske aspekter Jf. planlovens 23 skal alle landets kommuner inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Procedure Oplægget til indhold i planstrategien behandles i Direktionen d. 16. januar, i Udvalget for Erhverv og Kultur d. 22. januar, i Økonomiudvalget d. 31. januar samt i Byrådet d. 22. februar. Se i øvrigt tidsplanen i vedlagte notat. Tovholder/informationsansvarlig Søren Kistorp

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 172 Bilag Indhold og procesplan for planstrategien (268969) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Direktionen fremsender vedlagte oplæg inklusiv tidsplan med anbefaling om godkendelse i Udvalget for Erhvervs- og Kulturservice, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Direktionen den en godkendt, idet der foretages enkelte ændringer i de økonomiske forhold, og idet kulturarv skal indarbejdes som tværgående tema i hele strategien. Intern Service undersøger de fastlagte budgetter med hensyn til finansiering af projektet. Godkendt som indstillet Slesvigske Musikhus: Ansøgning til Visionspuljen J.nr.: ÅBEN SAG Haderslev Kommune og Telegrafregimentet/ Haderslev Kaserne besluttede i foråret 2006 at undersøge mulighederne for realisering af ønsket om et musikhus/ øvelokaler til Slesvigske Musikkorps. Der blev nedsat en styregruppe til varetagelse af kontakt til fonde og offentlige myndigheder, samt en projektgruppe til nærmere undersøgelse af muligheder for placering og anvendelse, organisationsform, finansieringsmuligheder, driftsøkonomi samt udarbejdelse af dispositionsforslag. Projektgruppen fremlagde projektforslag i juni Det samlede anlægsbudget er på ,- kr., der tænkes finansieret af Haderslev Kommune, Telegrafregimentet, Forsvarets bygningstjeneste, Slesvigske Musikkorps venner samt bidrag fra fonde. Egentlig ansøgning med færdigt dispositionsforslag blev fremsendt til A.P. Møllers Fond i september Den 4. december 2006 modtog Haderslev Kommune meddelelse fra A.P. Møllers Fond om, at fonden vil donere ,- kr. til projektets realisering. På baggrund af dette søger Erhvervs- og Kulturservice om økonomisk støtte til finansiering af Haderslev Kommunes bidrag til anlægsbudgettet, samt

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 173 støtte til driften svarende til ,- kr. årligt. Økonomiske forhold De kommunaløkonomiske konsekvenser af forslaget udgør netto merudgifter på 0 kr. i forhold til det korrigerede budget i Anlægsbudgettet udgør kr., der tænkes finansieret således: A. P. Møllers Fond med kr. Haderslev Kommune med kr. Forsvarets bygningstjeneste med kr. Slesvigske Musikkorps Venner med kr. Hertil kommer, at Telegrafregimentet stiller en byggegrund til rådighed, som har en værdi på kr. Der vil ligeledes blive behov for afledte udgifter til den løbende drift af musikhuset. Disse udgifter er beregnet til kr. pr. år fra år Denne merudgift vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med udarbejdelsen af budget Bevillingspåtegning Til anlægsprojektet Slesvigske Musikhus søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt kr., finansieret af den i budgettet afsatte visionspulje med kr., samt en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., som består af følgende indtægter: kr. fra A.P. Møllers Fond kr. fra Forsvarets Bygningstjeneste kr. fra Slesvigske Musikkorps Venner Personalemæssige forhold I projektets driftsbudget er der regnet med ansættelse af personale til rengøring og pasning af udendørs arealer. Juridiske aspekter Haderslev Kommune er bygherre og fremtidig ejer. Bygningen udlejes efterfølgende til Slesvigske Musikkorps/ Telegrafregimentet og en række lokale brugere. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 22. januar 2007 og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer Bilag Anlægsbudget Slesvigske Musikhus (189197)

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 174 Forslag til tekst til ansøgninger (189190) Bevilling af fra Fonden (268261) Erhvervs- og Kulturservice indstiller at, Haderslev Kommune bevilger kr. til anlægsprojektet finansieret af stednr. FFF Visionspuljen. de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv under Økonomiske forhold godkendes. at projektets projektgruppe forsætter som byggeudvalg, som bemyndiges til at vælge bygherrerådgiver. at ansøgningen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Første at ændres, således at Erhvervs- og Kulturudvalget indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet bekræfter at ville bevillige 2 mio. kr. til projektet. Der tages senere stilling til finansiering Den øvrige indstilling godkendes SkateCity J.nr.: 18 ÅBEN SAG Foreningen SkateCity Haderslev v/ formand Morten Hansen orienterede på det forberedende udvalgsmøde den 6. juni 2006 om foreningens planer om et skatecenter. Foreningen har den 28. november 2006 afleveret projektmateriale på SkateCity "BOBLen" samt supplerende materiale og anmodning om igangsættende sagsbehandling den 15. januar Der er tale om et kvalificeret materiale, der illustrerer hvordan SkateCity og Haderslev Kommune, i samarbejde med en række partnere, kan skabe et unikt skatemekka med en række muligheder indenfor skating, klatring, street basket, rulleskøjte, street art, koncerter og stævner. SkateCity "BOBLen" foreslås placeret i den nordlige ende af Idrætscenterområdet mellem den eksisterende rideskole og Christiansfeldvej/ Chr. den X s vej i Haderslev. Projektet beskriver visionen med projektet, selve bygningen og udendørsarealet, forslag til organisation og samarbejde, dagligdagen i komplekset, anlægs- og driftsudgifter samt hensigtserklæringer fra samarbejdspartnere. SkateCity ønsker med materialet at fremme realiseringen af projektet, hvilket nu fordrer aktiv og økonomisk deltagelse fra Haderslev Kommune. Foreningen

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 175 ønsker en positiv tilkendegivelse fra Haderslev Kommune, der indebærer, at man reserverer grunden til projektet, at man indgår i opbygning af organisation og samarbejde, samt at man tilkendegiver støtte til anlæg og drift af projektet. Der henvisestil det omfattende projektmateriale. Økonomiske forhold SkateCity ansøger Haderslev Kommune om 5,9 mio. kr. samt grund til projektet. SkateCity anmoder om Haderslev Kommunes tilsagn a.h.t. forhandlingerne med Lokale- og anlægsfonden og ansøgning til Kulturministeriet. De konkrete anlægsudgifter udgør ifølge det fremsendte 22,7 mio. kr. De årlige driftsudgifter er budgetteret til 1,9 mio. kr. - heraf , - kr. finansieret af Haderslev Kommune. Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer Bilag Anlægs- og finansieringsoversigt- NY (275913) Vision SkateCity (275998) Projektbeskrivelse Skatecity (275995) Følgebrev med anmodning om behandling (276077) Noter til finansieringsplan og driftsbudget (276386) Driftsbudget SkateCity (275742) Erhvervs- og kulturservice indstiller, at Haderslev kommune etablerer et møde med Lokale- og anlægsfonden, med henblik på afklaring af projektets forudsætninger og finansiering. Udvalget bemyndiger udvalgsformand og næstformand sammen med administrationen, til at tage et møde med Lokale- og Anlægsfonden og projektmagerne med henblik på drøftelse af projektet Fyn Rundt: Ansøgning til Udviklingspuljen J.nr.: ÅBEN SAG

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 176 UdviklingsCenter Haderslev/ Haderslev Turistbureau ansøger om støtte til finansiering af udgifter i.f.m. besøg af venskabssejladsen "Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe" Arrangementet anløber Haderslev Havn den 25. juli 2007 med deltagelse af af Danmarks største gamle sejlskibe - 2 og 3 masters skonnerter, galeaser og jagter. Arrangementet er en imponerende manifestation af en del af den danske kulturarv, og suppleres i hver enkelt anløbshavn af en række maritime aktiviteter, arrangeret i et samarbejde mellem "Fyn Rundt", Turistbureauet og lokale foreninger med relationer til vand- og havneaktiviteter. "Fyn Rundt" påpeger det vigtige i, at koordinere de lokale aktiviteter med skibenes kulturværdier, således at der bliver tale om et kvalitetsarrangement for hele familien. Økonomiske forhold Et værtsskab i.f.m. "Fyn Rundt" fordrer et lokalt anløbsbidrag på ,- kr., en "ølsalgsafgift", fritagelse for havnepenge, fri vandforsyning m.m. Endvidere beder arrangørerne om et markedsføringstilskud. UdviklingCenter Haderslev, de lokale foreninger og sponsorer finansierer resten af budgettet. Personalemæssige forhold Arrangementet tilrettelægges af Turistbureauet, Kultur & Fritid i samarbejde med en række lokale foreninger. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 22. januar Videresendes til Udvalget for Teknik og Miljø f.s.v. angår havneafgifter etc. Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidsmedarbejder Thor Lange Bilag Ansøgning om værtskab for del af "Fyn Rundt for sejlskibe" (272586) Budget for værtsskabet for "Fyn Rundt" (276289) Erhvervs- og kulturservice indstiller, at der bevilges ,- kr. i tilskud til dækning af anløbsbidrag og markedsføring. at bevillingen finansieres af Udviklingspuljen, hvorefter der resterer ,- kr. i puljen at sagen videresendes til Udvalget for Teknik & Miljø vedr. spørgsmålene om havnepenge, vandforsyning m.m. Godkendt som indstillet.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Navneændring af Haderslev Idrætscenter J.nr.: ÅBEN SAG Haderslev Idrætscenter er det nuværende navn på Sønderjyllands største og flotteste indendørs idrætsfaciliteter. Med det iværksatte udviklingsprojekt omkring Haderslev Idrætscenter og det omkringliggende centerområde ønskes et nyt navn for hele området, der signalerer de mangfoldige muligheder, som findes i området både inden- og udendørs. Det foreslås derfor, at det nye navn for området bliver: Haderslev Idræts- og Kulturpark Det nye navn skal pointere, at idræt er den primære aktivitet i området, hvorfor Idræt naturligvis indgår først i navnet. Kultur dækker bredt for alle øvrige aktiviteter hvad enten det er musik, teater, messer eller konferencer. Park skal lede opmærksomheden hen på muligheden for at være aktiv i eller blot at bevæge sig i et smukt og aktivt udendørsområde. Det nye navn vil blive markedsført i forbindelse med ny hjemmeside, skiltning og PR-materialer. Procedure Det nye navn drøftes i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed Erhverv og Kultur indstiller, at den foreslåede navneændring godkendes og kan iværksættes straks. Udsættes. Der ønskes en udtalelse fra Brugerrådet Forskerparken Syd A/S: Anmodning om forhøjelse af aktiekapital J.nr.: ÅBEN SAG Forskerparken Syd A/S anmoder aktionærerne om at forhøje deres aktiekapital med minimum 25%, svarende til en stigning på 10,6 mio. kr. fra

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 178 de nuværende 42,5 mio. kr. Forskerparken Syd oplyser, at Bitten og Mads Clausens fond har givet tilsagn om et yderligere indskud på 5 mio. kr., svarende til en forhøjelse på 25%. Forskerparken Syd anfører som årsag til behovet for yderligere kapital, at byggeriets omkostninger er steget fra de budgetterede 112 mio. kr. til 123 mio. kr. Forskerparken Syd er placeret i Alsion, Sønderborg. Ansøgningen har været drøftet i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, hvor det blev konstateret at kommunerne forholder sig individuelt til ansøgningen. Erhvervs- og Kulturservice vurderer, at ansøgningen ikke falder inden for de principper udvalget besluttede for udmøntning af udviklingspuljen. Økonomiske forhold I forbindelse med den oprindelige aktietegning foretog Gl. Haderslev Kommune et indskud på kr., Vojens Kommune på kr. og Gram Kommune på kr. En udvidelse med 25% svarer til kr. Procedure Sagen afgøres i Udvalget for Erhverv og Kultur. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der ikke foretages yderligere aktietegning. Godkendt som indstillet Udkast til kommissorium for realisering af ishockeyarena J.nr.: ÅBEN SAG Budget indeholder 1 mio. kr. til igangsætning af en ny ishockeyarena i Haderslev Kommune. Der er ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen knyttet yderligere bemærkninger til bevillingen. Medsendte udkast til kommissorium udgør en anbefaling til, hvorledes arbejdet med realisering af arenaen kan finde sted. Realiseringen af projektet beror primært på tilvejebringelse af den nødvendige finansiering af anlæg og drift samt et byggeprogram, der angiver størrelse, funktionalitet, arkitektur, driftsform m.v.

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 179 Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at projektrealiseringen gennemføres i et partnerskab mellem Haderslev Kommune, SønderjyskE, Vojens Ishockeyklub og Den Selvejende Institution Vojens Hallerne. Økonomiske forhold Der er afsat et anlægsrådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budget Tovholder/informationsansvarlig Mogens Olsen Bilag Udkast til kommissorium (266613) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udkastet til kommissorium drøftes med henblik på endelig godkendelse i udvalgets første møde i januar Beslutning i Det forberedende udvalg for Erhverv & Kultur den Godkendt som indstillet. Supplerende sagsfremstilling I forlængelse af det forberedende udvalgs behandling af udkastet til kommissorium for forprojektering af en ny skøjtearena i Vojens har Erhvervsog Kulturservice foretaget en række tilpasninger samt opnået tilsagn fra samarbejdspartnere om deltagelse i styre- og arbejdsgruppe. Med kommissoriet lægges der op til, at Haderslev Kommune skaber grundlaget for en snarlig igangsætning af byggeriet. En ny skøjtearena skal understøtte kommunens vision på idrætsområdet og således medvirke til, at der bliver skabt bedre forhold for såvel bredden som eliten. Idet behovet for en ny skøjtearena hænger nært sammen med SønderjysE s ishockeyhold ønsker Haderslev Kommune, at forprojektering og efterfølgende realisering i sin helhed gennemføres i et nært samarbejde med SønderjyskE. I den foreslåede organisation indgår også andre relevante partnere i projektet. Endvidere lægges der op til en dialog med de øvrige foreninger, som benytter Vojens Hallerne, således at der skabes en gennemarbejdet og helhedsorienteret løsning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at der antages en bygherrerådgiver, der kan medvirke til at sikre, at alle relevante forhold bliver indgående behandlet og beskrevet. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at Kuben A/S antages som bygherrerådgiver - i første omgang til gennemførelse af idé-, planlægnings- og programfasen, svarende til de faser der er beskrevet i kommissoriet. Økonomi Budget 2007 indeholder på anlæg 1 mio. kr. til projektering af en ny

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 180 skøjtearena. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives ved en anlægsbevilling. Omkostningerne til gennemførelse af ide- og planlægningsfasen samt programfasen antages at beløbe sig til max kr. Procedure Erhvervs- og Kulturudvalget godkender kommissoriet og valg af bygherrerådgiver. Meddelelse af anlægsbevilling foretages af byrådet. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at kommissoriet godkendes, at Kuben A/S antages som bygherrerådgiver til ide-, planlægnings- og programfasen, samt at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til stednr finansieret af det på samme stednr. budgetterede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Rådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr. Godkendt som indstillet Deltagelse i det syddanske Bruxelleskontors generalforsamling den 2. marts 2007 J.nr.: ÅBEN SAG HP Geil er som bestyrelsesmedlem formodentlig selvskrevet, derudover skal der vælges 2 deltagere fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget aftaler hvem som deltager i generalforsamlingen den 2. marts Allan Emiliussen og Bent K. Andersen deltager.

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Eventuelt J.nr.: ÅBEN SAG Udvalget bedes reservere den 20. og 23. februar 2007 til ishockey. Når kampdagen er fastlagt får udvalget endelig besked. Tillægsdagsorden: 127. Ansøgning af udviklingspuljen - OctOpus J.nr.: ÅBEN SAG Den 19. januar behandler UCH s bestyrelse en ansøgning fra OPUS om en bevilling på kr. fra Erhvervs- og Kulturudvalgets udviklingspulje. De kr. skal anvendes til skabe det endelige idegrundlag for OctOpusprojektet og føre projektet videre ind i realiseringsfasen. UCH s bestyrelse fremsender anbefaling til Udvalget for Erhverv og Kultur. UCH s bestyrelse ønsker at Udvalget for Erhverv og Kultur d. 22. januar tager stilling til bestyrelsens anbefaling. Anbefalingen medbringes til mødet. Projektbeskrivelse for OctOpus-projektet er vedlagt som bilag. Økonomiske forhold Bevilges der kr. fra udviklingspuljen til OctOpus-projektet så resterer der efterfølgende i udviklingspuljen. Bilag er vedlagt. Personalemæssige forhold - Juridiske aspekter - Procedure Sagen afgøres i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tovholder/informationsansvarlig - Bilag OctOpus projektet - en beskrivelse (276829)

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 182 Disponering og forbrug af udviklingspuljen 2007 (273582) Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at Udvalget for Erhverv og Kultur tager stilling til anbefalingen fra UCH s bestyrelse. Udvalget besluttede at bevillige kr. til projektet. Pengene finansieres af udviklingspuljen Fleksible tilrettelæggelsesformer inden for aftenskoleområdet J.nr.: ÅBEN SAG Lov om fleksible tilrettelæggelsesformer blev vedtaget den 12. december 2006 og trådte i kraft den 1. januar Loven medfører, at den enkelte aftenskole kan anvende op til 36% af det kommunale tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Der er således tale om en "kan-bestemmelse", hvor det er op til den enkelte aftenskole, om den vil gøre brug af den, eller fortsætte med den traditionelle undervisning. Formålet med fleksible tilrettelæggelsesformer er at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsbetingede områder. Der er frit emnevalg, bortset fra Folkeoplysningslovens begrænsninger. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. være: Åbne studiecirkler Åbne studieværksteder Workshops "Spørg specialisten" Fleksibel læring (fjernundervisning). I modsætning til den traditionelle aftenskoleundervisning kan der gives tilskud til andre udgifter end lærer- og lederløn og lønniveauet er ikke bundet til centralt fastsatte takster. Der kan gives tilskud til lokaleudgifter, annoncering og undervisningsmaterialer af blivende værdi. Det kommunale tilskud kan ikke overstige 1/3 af udgifterne. Det kan dog besluttes, at yde forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold, f.eks. handicapundervisning samt instrumentalundervisning. Der skal udarbejdes regler for aflæggelse af regnskab samt for bevilling af tilskud, således at en aftenskole der etablerer fleksible tilrettelæggelsesformer ikke stilles ringere, end hvis aftenskolen havde anvendt det kommunale tilskud til traditionel undervisning.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 183 Økonomiske forhold Fleksible tilrettelæggelsesformer er udgiftsneutrale, da udgiften i forbindelse med fleksible tilrettelæggelsesformer finansieres af den enkelte aftenskoles bevilling. Juridiske aspekter Lov nr. 13 af 12. december 2006 om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 16. januar 2007 samt i Udvalget for Erhverv & Kultur den 22. januar Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer/Bent Therkildsen Bilag Beskrivelse af fleksible tilrettelæggelsesformer (273959) Forslag regelsæt fleksible tilrettelæggelsesformer (273971) Erhvervs- & Kulturservice, Fritid & Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter hvorvidt der ønskes ydet forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold, f.eks. handicapundervisning samt instrumentalundervisning drøfter om der ønskes aflagt separat regnskab for tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer drøfter det af Fritid & Kultur udarbejdede forslag til regelsæt. fremsender sagen til videre behandling i Udvalget for Erhverv & Kultur. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Folkeoplysningsudvalget indstiller til Udvalget for Kultur og Erhvervsservice, at der ydes tilskud med 5/7 til instrumental undervisning, der aflægges separat regnskab for tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. det udarbejdede regelsæt tilrettes således, at 1/3 rettes til 5/7 vedrørende instrumental undervisning og 8/9 vedrørende handicapundervisning. Godkendt som indstillet.

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 184 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Bent S. Olsen Holger Mikkelsen Uwe Jessen

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18.15 Ingen Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 26-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:18. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:18. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 22-02-2007 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:18 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 22-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 25-03-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kim Quist Fraværende: Bemærkninger: Folkeoplysningsudvalget, 25-03-2008

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-05-2010 Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3. sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Leif Pedersen Fraværende:

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere