مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه"

Transkript

1 مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید کلرید- آب مقطر- آمونیاک آمونیم کلرید- اریوکروم بلک تی - اتیلن دی آمین تترا استیک اسید- کمپلکس منیزیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید تئوری آزمایش: تیتراسیون های تشکیل کمپلکس واکنشگر های تشکیل کمپلکس کاربرد وسیعی در تیتراسیو ن کاتیون ها دارند.مفید ترین این واکنش گرها ترکیبات آلی با چندین گروه الکترون دهنده اند که تشکیل پیوند ها ی کواالنسی چند گانه با یون های فلزی را می دهند. واکنش های تشکیل کمپلکس اکثر یون های فلزی با زوج الکترون دهنده ها واکنش می دهند تا ترکیبات کئوردینانسیون با یون های کمپلکس تشکیل دهند.یا لیگاند باید حداقل یک زوج الکترون غیر مشترک مفید برای تشکیل پیوند داشته باشد.آب آمونیاک و یون های هالید لیگاند های معدنی متداول هستند.

2 کی( تعداد پیوند های کواالنسی را که یک کاتیون تمایل دارد با الکترون دهنده ها تشکیل دهد عدد کئوردینانسیون آن می نامند.مقادیر نوعی برای اعداد کئوردینانسیون دو چهار و شش است.گونه های تشکیل دهنده آن در نتیجه ی کئوردینانسیون می توانند از نظر الکتریکی مثبت خنثی و منفی باشند. روش های تیتر سنجی مبتنی بر تشکیل کمپلکس که گاهی روش های کمپلکس سنجی نامیده می شوند بیش از یک قرن است که به کار رفته اند و توسعه قابل مالحظه ی واقعی آنها در استفاده عای تجزیه ای از دهه 0492 شروع شد و بر کاربرد دسته ای از ترکیبات کوئور دینانسی خاص به نام کی لیت قرار گرفت. یک کی لیت زمانی حاصل می شود که یک یون فلزی با دو گروه دهنده یا بیشتر از یک لیگاند تک کوئور دینانس می شود تا ناجور حلقه های پنج یا شش عضوی تشکیل دهد.کمپلکس مس با گلیسین که در بند قبل به آن اشاره شد مثالی از این نوع است.در اینجا مس هم با اکسیژن گروه کربوکسیالت وهم با نیتروژن گروه آمین پیوند دارد. لیگاندی که یک گروه دهنده دارد مانند آمونیاک یک دندانه ای خوانده می شود در حالی که گلیسین که دو گروه مفید برای برای تشکیل پیوند کواالنسی دارد دو دندانه ای است.عوامل کی لیت ساز سه دندانه ای چهار دندانه ای پنج دندانه ای و شش دندانه ای نیز شناخته شده اند. اتیلن دی آمین تترا استیک اسید EDTA( لگاند شش دندانه است. لیگاند ها ی چند دندانه ای به ویژه آنهایی که چهار یاشش گروه دهنده دارند دو مزیت نسبت به لیگاند ها ی یک دندانه ای به عنوان تیتر کننده دارند.اوال لیگاند های چند دندانه ای واکنش کاملتری با

3 ب+ کاتیون ها می دهند و د ر نتیجه نقاط پایانی تیز تری به وجود می آورند.ثانیا واکنش آنها با یون های فلزی به طور معمول در یک فرایند یک مرحله ای انجام می شود در حالی که تشکیل کمپلکس با لیگاند های یک دندانه ای معموال با تشکیل دو یا چند گونه یاواسط همراه است. شرح آزمایش: EDTAالف( استاندارد کردن 05/. گرم کلسیم کربنات را درون ارلن می ریزیم و با اسید کلرید حل می کنیم. 9-5 میلی لیتر آب مقطر) به علت کم بودن محلول برای جوشاندن( به ارلن اضافه می کنیم و محلول را می جوشانیم) به علت ناپایدار بودن کلسیم بی کربنات و تبدیل آن به گاز کربن دی اکسید و آب(. محلول را سرد می کنیم و به بالن 052 میلی لیتری منتقل می کنیم. بالن را به حجم می رسانیم. 02 میلی لیتر از محلول را برداشته درون ارلن می ریزیم و به آن 0 میلی لیتر کمپلکس منیزیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید 52 میلی لیتر آب مقطر 5 میلی لیتر آمونیاک- آمونیم کلرید)بافری که همیشه با هرچیزی به نسبت یک به یک واکنش می دهد و این نسبت تغیرپذیر نیست به نسبت یک به یک واکنش می دهددیل به آبی و 0-3 شود.آآآنجام ضافه می کنیم. درون درون ارلن می ریزیم. به ل به آبی شود. آزم( 5= قطره شناساگر اریو بلک اضافه می کنیم. درون بورت هم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید می ریزیم و تیترا سیون را انجام می دهیم تا زمانی که رنگ محلول از قرمز تبدیل به آبی شود. آزمایش را 0 بار انجام می دهیم و حجم مصرفی را یادداشت می کنیم و از آنها میانگین می گیریم. ) اندازه گیری Mg2 بالن حاوی مجهول را به حجم می رسانیم. 05 میلی لیتر از محلول را توسط پیپت حبابدار برمی داریم و درون ارلن می ریزیم. به محلول 0 میلی لیتر آمونیاک- آمونیم کلرید و 0-3 قطره اریو کروم بلک اضافه می کنیم. درون بورت هم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید می ریزیم و تیتراسیون را آغاز می کنیم تا زمانی که رنگ محلول از قرمز تبدیل به آبی شود. آزمایش را 0 بار انجام می دهیم و

4 از حجم مصرفی میانگین می گیریم. سپس با استفاده از روابط استوکیومتری تعداد میلی مولهای منیزیم را بدست می آوریم. محاسبات: +Mn2+ + L MLn2 CaCO3+ 9H+ H2CO3 + Ca2+ CO2 + H2O قسمت اول: +F.VEDTA=MVCa2 mcaco3=0.253 g fw= V1=9.08 V2=9.5 V=9.29 F 9.29 = 0.253/ /250 FEDTA= قسمت دوم: V1= 21.5 V2= 21.6 V= = میلی مولهای منیزیم در 05 میلی لیتر مجهول /022= میلی مولهای منیزیم در 022 میلی لیتر مجهول خطاگیری: مقدار واقعی: 0 مقدار تجربی: 49/. %.- = 022 0/)0-2049(

5 هدف آزمایش: تعیین کلرید به روش مور وسایل آزمایش: ارلن بورت پیپت حبابدار 05 میلی لیتری پیپت فیلر- استوانه مدرج - گیره و پایه بالن ژوژه 022 میلی لیتری مواد آزمایش: محلول نقره نیترات محلول استاندارد سدیم کلرید معرف کرومات کلسیم کربنات تئوری آزمایش: تیتراسیون رسوبی این تیتراسیون براساس تشکیل سریع رسوب میباشد و بیشتر برای تعیین غلظت هالوژنها به کار میرود. در این صورت اغلب از نیترات نقره به عنوان عامل رسوب دهنده استفاده میشود. این نوع تیتراسیونها را آرژانتومتری نیز مینامند. معروفترین روشهای تیتراسیون رسوبی عبارتند از: 0- روش موهر 0- روش فاجان 3- روش ولهارد. روش موهر: شامل تیتراسیون یون کلر یا برم با نیترات نقره استاندارد در ph حدود خنثی و مجاورت یون کرومات به عنوان معرف است. در پایان رسوب قرمز آجری کرومات نقره ظاهر میگردد. روش فاجان: یون کلر به وسیلهی یون نقره در مجاورت یک معرف که دارای خاصیت فلوئورسانس است )مانند فلوروشین( تیتر میشود. در پایان تیتراسیون معرف جذب سطح رسوب شده و رنگ قرمز حاصل میشود. معرف بهکار رفته چند قطره از محلول الکلی فلورسئین یا محلول آبکی نمک سدیم آن میباشد. روش ولهارد: برای تیتراسیون یون

6 نقره محلول استاندارد تیوسیانات در مجاورت یون فریک به عنوان معرف به کار میرود. برای جلوگیری از هیدرولیز یون آهن تیتراسیون بایستی در محیط اسیدی نسبتا قوی صورت گیرد. محصول نهایی تیوسیانات فرو است که رنگ قرمز دارد. امروزه در اغلب تیتراسیونهای رسوبی برای تعیین نقطه پایانی از یک دستگاه همانند پتانسیومتری هدایت سنجی و یا اسپکتروفتومتری استفاده میشود. محلولهای نیترات نقره عمومیترین معرفها برای استفاده در تیتراسیونهای رسوبی میباشند. تیتراسیونهای تشکیل رسوب تشکیل رسوب را می توان به عنوان اساس تیتراسیون به کار برد مشروط بر اینکه پس از افزایش میزان استوکیومتری از جسم تیترکننده راهی مناسب برای تعیین مقدار وجود داشته باشد همچنین الزم است که پس از افزایش تیترکننده سیستم سریعا" به حال تعادل برسد اگر چه روش های تیتراسیون رسوبی توسعه ی زیا دی یافته اند ولی تیتراسیون یونهای هالید)کلرید وبرمید( با نقره 0 + ازمهمترین انها به شمارمی روند اهمیت تیتراسیون ها تشکیل رسوب در اندازه گیری یون های کلرید وبرمید ویون نقره به قدری زیاد است که به تیتراسیون های نقره سنجی نیز معروف است دراین تیتراسیون ها نیترات نقره استفاده میشود و در طول زمان تیتراسیون یک رسوب ایجاد می گردد. استاندارد کردن نقره نیترات تعیین فاکتور نیترات نقره برای اینکار از سدیم کلرید که تشکیل رسوب سفید می دهد استفاده می شود پتاسیم کرومات به عنوان شنا سا گر که با نقره تشکیل رسوب قرمز آجری می دهد.پایان

7 تیتراسیون کلسیم کربنات محلول را در اطراف خنثی بافر می کند چون واکنش باید در محیط خنثی یا قلیایی ضعیف انجام شود. تعیین یون کلرید به روش مور نکات روش مور :روش مور را می توان برای اندازه گیری نقره کلرید ها وبرومید ها به کاربرد برای اندازه گیری یدیدها تیوسیانات ها به دلیل پدیده ی جذب مفید نمی باشد روش تیتراسیون همیشه یکسان است به طوری که همیشه محلول نیترات نقره درون بورت ریخته میشود این روش تیتراسیون باید درمحیط خنثی ویا قلیایی ضعیف ودردمای محیط انجام شود..شرح آزمایش: این آزمایش شامل 0 قسمت است: قسمت اول: استاندارد کردن نیترات نقره درابتدا 05 میلی لیتر محلول سدیم کلرید را درون ارلن می ریزیم و به آن 0 میلی لیتر معرف کرومات اضافه می کنیم. درون بورت هم محلول نیترات نقره می ریزیم و تیتراسیون را انجام می دهیم. محلول درون بورت را پیوسته باید بچرخانیم تا ازجذب یونها درسطح رسوب جلوگیری به عمل آید. درابتدا رسوب سفید رنگی تشکیل می شود ولی تیتراسیون را تا کرمی شدن رسوب ادامه می دهیم و حجم مصرفی را یادداشت می کنیم. این آزمایش را دو بار انجام داده و از حجم مصرفی نیترات نقره میانگین می گیریم. برای تصحیص تیتراسیون از محلول شاهد استفاده می کنیم. برای تهیه محلول شاهد درون ارلن 52 میلی لیتر آب مقطر) به اندازه مخلوط محلول های نیترات نقره و سدیم کلرید ) و 0 میلی لیتر معرف

8 کرومات و 205 گرم رسوب کلسیم کربنات می ریزیم. درون بورت هم محلول نیترات نقره می ریزیم و حجم مصرفی نیترات نقره را برای محلول شاهد یادداشت می کنیم. این آزمایش را 0 بار انجام می دهیم و ازحجم مصرفی میانگین می گیریم. سپس برای بدست آوردن حجم تصحیح شده حجم میانگین محلول نیترات نقره را از حجم میانگین محلول شاهد آن کم می کنیم و موالریته نیترات نقره را در 05 میلی لیتر سدیم کلرید بدست می آوریم. نکته: ( اضافه کردن رسوب کلسیم کربنات به این دلیل است که رسوب بی اثر حل نشدنی در تیتراسیون باشد که در تشخیص رنگ به ما کمک کند. درواقع محلول شاهد تمام ویژگی های تیتراسیون نقره نیترات را دارد بجز یون کلرید.( قسمت دوم: تعیین کلرید در 022 میلی لیترمجهول درابتدا محلول مجهول را درون یک بالن ژوژه 022 میلی لیتری به حجم رسانده و خوب هم می زنیم. سپس 05 میلی لیترازآن را درون ارلن می ریزیم و 0 میلی لیتر معرف کرومات اضافه می کنیم. درون بورت هم نیترات نقره می ریزیم. تیتراسیون را انجام می دهیم تا زمانی که رسوب سفید رنگ تبدیل به رسوب کرمی رنگ شود. حجم مصرفی را یادداشت می کنیم. این آزمایش را 0 ب را انجام می دهیم و ازحجم ها میانگین می گیریم. سپس برای بدست آوردن حجم تصحیح شده حجم مصرفی میانگین نیترات نقره را از حجم مصرفی محلول شاهد کم می کنیم. حال موالریته و حجم تصحیح شده نیترات نقره را داریم. در نقطه هم ارزی تعداد میلی مولهای نیترات نقره برابر تعداد میلی مولهای کلرید است که درعدد 022/05 ضرب می کنیم تا تعداد میلی مولهای کلرید در 022 میلی لیترمجهول بدست آید.

9 محاسبات: قسمت اول: V1=24.3 V2=24.5 V= 24.4 v1=0.2 v2=0.3 vs=0.25 V Vt= =24.15 VtM Ag=25ml 0.1mmol /1ml M Ag=2.5/24.15= قسمت دوم: V1=10 V2=10.1 V=10.05 vs=0.25 Vt = =9.8 M Ag Vt= = /25=

10 نام آزمایش: تیتراسیون اسید- باز هدف آزمایش: اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول وسایل آزمایش: ارلن بورت پیپت فیلر- پیپت حبابدار گیره و پایه شناساگرفنول فتالئین و بروموکروزول سبز اسید هیدرو کلریک اسید محلول سدیم کربنات بالن ژوژه - شعله تئوری آزمایش: کربنات: در شیمی به یک استر یا یک نمک اسید کربنیک کربنات میگویند. ساختار و پیوندها: یون کربنات یک آنیون چند اتمی با فرمول تجربی CO3-2 است. جرم مولکولی کربنات 2/20. آ ا م یو )دالتون( است. این مولکول از یک اتم کربن که بهوسیله 3 اتم اکسیژن با چیدمان سهوجهی فراگرفته شده تشکیل شده و تقارن مولکولی D3h دارد. یون کزبن دارای یک بار قراردادی 0- است و بار مزدوج یون هیدروژن کربنات )-H3O3( که خود بار مزدوج کربنیک اسید )H2CO3( است میباشد. ساختار لوویس پیوندهای کربنات با دو پیوند یگانه C-O و یک پیوند دوگانه C=O نمایش دادهمیشود. این ساختار به خوبی بیانگر پیوندها نیست:

11 و- و( ساختار رزونانسی کربنات هم بدین شکل است: در واقع -CO32 سه پیوند C-O برابر و هماندازه دارد: بی کربنات: در شیمی آلی به یک شکل میانه از پروتونزدایی کربنیک اسید بیکربنات یا هیدروژن کربنات میگویند. بیکربنات در دستگاه تنظیم پهاش بدن نقشی حیاتی دارد. بی کربناتها باعث سختی آب هم میشوند. ساختار: ساختار بیکربنات: یون بیکربنات یا یون هیدروژنکربنات یک آنیون با فرمول تجربی HCO3 جرم مولکولی 0/20. آ ا م یو )دالتون( است. این مولکول از یک اتم کربن که بهوسیله 3 اتم اکسیژن که یکی از آنها با یک هیدروژن پیوند دارد و با چیدمان سه وجهی فراگرفته شده تشکیل شده دارد. یون کربن دارای یک بار قراردادی 0- است و باز مزدوج کربنیک اسید H2CO3( اسید مزدوج کربنات )-CO32( میباشد که در واکنشهای زیر با آن به تعادل شیمیایی میرسد: -CO H2O HCO3- + H2O + OH- H2CO3 + 2 OH +H2CO3 + H2O 2-3 HCO + H3O+ + H2O CO H3O اندازه گیری مخلوط کربنات وبی کربنات: اگرمحلول سدیم کربنات از ابتدا در حضور معرف متیل اورانژ تیتر شود مطابق معادله ی زیر دو مول HCIبه ازای یک مول Na2CO3 مصرف می گردد. ولی درحضور معرف متول فتالین مقدارHCIمصرف شده نصف مقدار قبلی خواهد بود.

12 بنابراین می توان گفت که در حضور متل فتالین فقط نصف سدیم کربنات تیتر می شود Mg co32-= = mg HCO3-=( ) = منحنی تیتراسیون اسیدکربنیک توسط محلول سودعکس نمودارسنجش سدیم کربنات توسط HCLرانشان می دهد. شرح آزمایش: این آزمایش شامل دو قسمت است: قسمت اول: استاندارد کردن اولیه HCl در ابتدا 05 میلی لیتر محلولNa2Co3 را در یک ارلن می ریزیم وبه آن 0-3 قطره معرف فنول فتالئین اضافه می کنیم که محلول ارغوانی رنگی بدست می آید. درون بورت هم اسیدHCl می ریزیم و تیتراسیون را انجام می دهیم تا زمانی که محلول بی رنگی مشاهده شود. این آزمایش را 0 بار انجام می دهیم و ازحجم مصرفی اسید میانگین می گیریم و طبق فرمول M1V1=M2V2 درنقطه هم ارزی تعداد میلی مولهای کربنات با تعداد میلی مولهای اسید برابر است و موالریته اسید را بدست می آوریم. قسمت دوم: اندازه گیری تعداد میلی مولهای کربنات و بی کربنات در 022 میلی لیتر مجهول این قسمت شامل 3 بخش است: بخش اول: درابتدا مجهول را در یک بالن ژوژه 022 میلی لیتری به حجم رسانده و خوب هم می زنیم. سپس 05 میلی لیتر از آن را در یک ارلن می ریزیم و به آن معرف فنول فتالئین اضافه می کنیم. درون بورت هم HCl می ریزیم و تیتراسیون را انجام می دهیم تا زمانی که محلول ارغوانی تبدیل به محلول بی رنگی شود. حجم مصرفی اولیه )a1( را یادداشت می کنیم.

13 نکته: چون بی کربنات در حضور معرف فنول فتلئین تغییر رنگ نمی دهد و تیتراسیون قابل دیدن نیست این بخش از آزمایش برای بی کربنات انجام نمی شود و با معرف بروموکروزول سبز هم کربنات و هم بی کربنات قابل تیتر کردن است. بخش دوم: 05 میلی لیتر مجهول را درون ارلن می ریزیم و به آن 0-3 قطره معرف بروموکروزول سبز اضافه می کنیم. محلول آبی رنگی بدست می آید که با HCl تیتراسیون را انجام می دهیم تا محلول زرد رنگی مشاهده شود. سپس ارلن را حرارت می دهیم تا به جوش آید. اگررنگ زرد ثابت ماند یعنی تیتراسیون به پایان رسیده ولی اگر رنگ محلول تغییر کرد یعنی تیتراسیون کامل انجام نشده است. ابتدا باید ارلن را سرد کرد سپس 0-0 قطره اسید به آن اضافه کرد.حجم مصرفی کل اسید) a1+b10 ( را یادداشت کرده و) b1 ( را بدست می آوریم. بخش سوم: در ارلن 05 میلی لیتر مجهول می ریزیم و در ابتدا به آن معرف فنول فتالئین اضافه می کنیم وبا اسید تیتراسیون را انجام می دهیم تا محلول بی رنگی بدست آید. حجم مصرفی )a2( را یادداشت می کنیم. سپس به محلول بی رنگ درون ارلن معرف بروموکروزول سبز اضافه می کنیم محلول آبی رنگی بدست می آید. سپس بدون آنکه به بورت اسید اضافه کنیم تیتراسیون را انجام می دهیم تا محلول زرد رنگی بدست آید. محلول را حرارت می دهیم ودر صورت ثابت ماندن رنگ زرد حجم مصرفی کل )a2+b20( را یادداشت می کنیم و) b2 ( را بدست می آوریم. نتیجه: از a1 وa2 بدست آمده میانگین می گیریم. در نقطه هم ارزی تعداد میلی مولهای اسید برابرتعداد میلی مولهای کربنات است که در 022/05 ضرب می کنیم تا تعداد میلی مولهای کربنات در 022 میلی لیتر مجهول بدست آید.

14 از b1 و b2 نیز میانگین می گیریم و طبق فرمول تعداد میلی مولهای بی کربنات را بدست می آوریم که در 022/05 ضرب می کنیم تا تعداد میلی مولهای بی کربنات در 022 میلی لیتر مجهول بدست آید. محاسبات: قسمت اول: V1=12.8 V2=12.5 V=12.65 ml Na2Co mmol / 1ml =VMHCl MHCl= قسمت دوم: a=9.3 a2=9.1 a=9.2 تعداد میلی مولهای کربنات 25= / 9.2 a= MHCl. a1+b1=23.2 b1=4.6 2a2+b2=23.35 b2=5.15 b= =25 / =b. MHClتعداد میلی مولهای بیکربنات خطاگیری: %0005=022 }3 )3-30.({ %500000=022 }3 ) ({

15 هدف آزمایش: اندازه گیری نیکل به روش وزن سنجی وسایل آزمایش: بالن ژوژه- بشر 22. میلی لیتری- شعله- دماسنج- حمام بخار آب- کاغذ صافی- قیف- هم زن مواد آزمایش: محلول نیکل- محلول اسید کلرید 0:0- محلول دی متیل گلی اکسیم- محلول آمونیاک رقیق تئوری آزمایش: وزن سنجی یک نمونه به روش رسوبگیری نگاه کلی این روش برای موادی که ترکیب شیمیایی آنها معین است بکار میرود. در این روش نمونه مورد نظر را از بقیه اجزا به صورت رسوبی که ترکیب شیمیایی آن معلوم است جدا کرده پس از خشک و وزن کردن با ترازوی حساس درصد وزنی آن را حساب میکنیم. شرایط تهیه یک رسوب مناسب استوکیومتری واکنشگر رسوب دهنده و جسم مورد نظر به نسبت وزنی معین و طبق فرمول شیمیایی با هم ترکیب میشوند به عبارت دیگر واکنش آنها باید کمی باشد.

16 پایدار بودن وزن رسوب در شرایط آزمایش باید ثابت بماند. مثال نباید فرار یا قابل تجزیه بوده قابلیت ترکیب با اجزای موجود در هوا و یا جذب آنها را داشته باشد. خالص بودن و خوب صاف شدن رسوبهای کلوئیدی که به سختی صاف میشوند برای وزن سنجی مناسب نیستند. انواع رسوبها از لحاظ فیزیکی وضع فیزیکی رسوبها به اندازه شکل و بار الکتریکی ذرات بستگی دارد. رسوبهای بلوری رسوبهای بلوری درشت بوده برای صاف کردن مناسب هستند. بنابراین بهترین رسوب برای وزن سنجی هستند. مانند رسوبهای لختهای رسوبهای لختهای مانند رسوب که شبیه شیر منعقد شده بوده ذرات ریز بهم چسبیده و ذرات درشتتری ایجاد میکنند و در اثر شستشو با آب )عمل والختی( دوباره به ذرات ریز تبدیل میشوند. رسوبهای ژالتینی مانند فریک هیدروکسید هستند. قطر ذرات این رسوبها خیلی کوچک است بنابراین از صافی رد میشوند و بعضی از آنها نیز سوراخهای صافی را مسدود کرده باعث کندی عمل صاف کردن میشوند. فرایند تشکیل رسوب

17 تشکیل رسوب هم یک پدیده شیمیایی و هم یک پدیده فیزیکی است. پدیده شیمیایی تشکیل رسوب شامل واکنش شیمیایی واکنشگر و نمونه مورد نظر است. پدیده فیزیکی شامل هستهزایی و رشد بلور )دو مرحله( است. هستهزایی تشکیل اولیه ذرات کوچک فاز جامد در فاز مایع را که از رسوب مورد نظر به حالت اشباع رسیده باشد هستهزایی مینامند. رشد بلور رسوب کردن یونهای محلول روی ذرات اولیه را که سبب درشت شدن رسوبها میشود رشد بلور مینامند. ناخالصیهای موجود در رسوب ناخالصیهای همرسوبی و انواع آن

18 همراهی مواد ناخالص محلول با رسوب تشکیل شده را همرسوبی مینامند و انواع آن عبارتند از: جذب سطحی : در این حالت ناخالصی فقط در سطح رسوب جذب میشود. مانند جذب سطحی یونهای نقره توسط رسوب کلرید نقره. رسوبهای کلوئیدی به دلیل جاذبه الکتریکی بارهای مخالف بیشتر خاصیت جذب سطحی دارند. احتباس : در این حالت ناخالصیها در داخل رسوب هستند یعنی فاز رسوب در حین تشکیل مقداری از مواد ناخالص یا محلول اولیه را در بین ملکولهای خود به دام میاندازد. حتی با شستشو هم نمیتوان آنها را از هم جدا کرد. در برگیری : در این روش ناخالصیهایی که سیستم و ساختمان بلوری آنها با رسوب یکی است همراه با ذرات رسوب متبلور میشوند. ناخالصیهای پس رسوب در این حالت پس از تشکیل رسوب ترکیب دیگری که در شرایط آزمایش کم محلول است رسوب کرده الیهای از ناخالصیها روی رسوب اولیه را میپوشاند. به عنوان مثال در جدا کردن کلسیم از منیزیم توسط رسوب دادن با یون اکساالت رسوب کلسیم اکساالت به آرامی تشکیل میشود. اگر

19 محلول مدتی بیش از اندازه الزم بماند مقدار کمی منیزیم اکساالت روی کلسیم اکساالت رسوب میکند. نکات مهم در رسوب گیری محلول جسم مجهول باید رقیق باشد و عامل رسوب دهنده قطره قطره به آن اضافه شود و همراه با همزدن محلول باشد. در این صورت تشکیل رسوب به آرامی صورت خواهد گرفت و احتباس کمترین مقدار را خواهد داشت. رسوب تشکیل شده را قبل از صاف کردن باید در حدود ده دقیقه روی حمام بخار آب گرما داد. با این عمل ذرات ریزتر به علت حاللیت بیشتر دوباره حل شده روی ذرات درشتتر رسوب میکنند. در نتیجه ذرات رسوب درشتتر شده سبب تقلیل جذب مواد خارجی بوسیله رسوب میشود. حاللیت و حاصلضرب حاللیت یک رسوب حاللیت رسوبها کم بوده رفتار آنها در آب مانند الکترولیتها است یعنی وقتی رسوب AB که دارای یک یون فلزی و یک آنیون یک ظرفیتی است در آب تشکیل میشود. محلول از یونهای A و B اشباع میشود. مقدار رسوب حل شده را برحسب واحد مول در لیتر بیان میکنند و حاصلضرب غلظتهای A و B را حاصلضرب حاللیت رسوب ( ) مینامند. صحت روش وزن سنجی به حاللیت رسوب تشکیل شده بستگی دارد. عوامل موثر بر حاللیت اثر یون مشترک : افزایش یک الکترولیت که دارای یک یون مشترک با رسوب است سبب کم شدن حاللیت می شود.

20 اثر PH محیط : اگر به رسوبی که نمک یک اسید ضعیف است یک اسید قویتر اضافه کنیم مقداری از رسوب حل میشود. تشکیل هر رسوب باید در PH مناسب آن صورت گیرد. با کنترل PH یک محلول که شامل چند کاتیون است میتوان آنها را به صورت رسوب هیدروکسید جدا کرد. اثر حالل : مواد قطبی در حاللهای قطبی بیشتر حل میشوند و مواد غیر قطبی در حاللهای غیر قطبی. برای رسوب دادن اغلب یونها میتوان با افزودن یک حالل آلی امتزاج پذیر با آب حاللیت آنها را کاهش داده به صورت رسوب آنها را جدا کرد. بجز این عوامل که توضیح داده شد عواملی مثل الکترولیتها عوامل کمپلکس کننده هیدرولیز دما فشار و اندازه ذرات در حاللیت رسوبها تأثیر دارند. مراحل وزن سنجی تشکیل رسوب 0. صاف کردن.0 3. شستشو خشک کردن در دمای مناسب 5. سرد کردن تا دمای محیط.9.. توزین و محاسبه شرح آزمایش:

21 در ابتدا مجهول را که درون بالن ژوژه است را با آب مقطر به حجم می رسانیم. 52 میلی لیتر از آن را درون یک بشر 22. میلی لیتر ی می ریزیم و به آن 5 میلی لیتر اسید کلرید 0:0 اضافه می کنیم. محلول درون بشر را با آب مقطر رقیق می کنیم تا حجم محلول درون بشر به 022 میلی لیتر برسد. دماسنج را درون بشر حاوی محلول قرار می دهیم و محلول را تا رسیدن به دمای درجه گرم می کنیم. سپس 02 میلی لیتر دی متیل گلی اکسیم و قطره قطره آمونیاک رقیق به آن اضافه می کنیم و مدام هم می زنیم. بشر را درون حمام بخار آب به مدت دقیقه قرار می دهیم و به مدت 0 ساعت رسوب را می گذاریم تا هضم شود. ابتدا کاغذ صافی را وزن و سپس رسوب را روی کاغذ صافی توزین شده صاف می کنیم. رسوب را می شوییم تا کلرید به طور کامل از رسوب جدا شود. برای اطمینان از خروج کامل کلرید از رسوب مقداری از محلول زیر قیف را با نقره نیترات تست می کنیم. اگر محلول کدر شد یعنی رسوب حاوی کلرید است و باید دوباره رسوب را شستشو داد. سپس رسوب را حرارت می دهیم تا خشک شود و آن را وزن می کنیم. وزن رسوب را از کاغذ صافی کم می کنیم و طبق روابط استوکیومتری میلی مولهای نیکل را در 022 میلی لیتر مجهول بدست می آوریم. محاسبات: +Ni2+ + DMGH+ Ni(DMG)2 + 2H g20.09 وزن کاغذ صافی g002.3 وزن رسوب+کاغذ صافی g20304 وزن رسوب وزن مولی دی متیل گلی اکسیم 5000 وزن مولی نیکل

22 0( ) = وزن مولی کمپلکس = 103mmol/1mol gمیلی 1mol/ مول رسوب در 52 میلی لیتر مجهول میلی مولهای رسوب = میلی مولهای نیکل /022 = میلی مولهای نیکل در 022 میلی لیتر مجهول

23 در روشهای اسپکتروفتومتری )طیف سنجی( تاثیر محلولها بر امواج الکترومغناطیسی مورد مطالعه قرار میگیرد. محدوده طیف الکترومغناطیس میتواند از اشعه ماوراء بنفش تا امواج رادیویی باشد. مقدار نور جذب شده توسط محلول تابع قوانین Beer وLambert است و از رابطه A=e lc محاسبه می شود. طبق قانون بیر هر گاه یک اشعه نور تک رنگ از درون محلولی با رنگ مکمل عبور کند مقدار نور جذب شده توسط محلول با غلظت آن نسبت مستقیم دارد. طبق قانون المبرت مقدار نور جذب شده توسط الیه های مختلف محلول همواره ثابت بوده و با شدت نور تابیده شده بستگی ندارد. بر اساس قوانین بیر و المبرت رابطه بین غلظت محلول و نور جذب شده به صورت خطی است و معموال در محدوده ای که جذب با غلظت رابطه خطی دارد تعیین غلظت مواد انجام می شود.اگر غلظت نمونه و استاندارد به هم نزدیک باشد و غلظتها هم در محدوده خطی باشند می توان با استفاده از تناسب محاسبات را انجام داد. دستگاه اسپکتروفتومتر از دو بخش اسپکترومتر و فتومتر تشکیل شده است. اسپکترومتر بخشی است که نور منوکروم را ایجاد کرده و دارای منبع نور عدسی شکافها منوکروماتور )صافی یا منشور( می باشد. بخش فتومتر دارای اسباب سنجش نور است. با اسپکتروفوتومترآشنا شویم )سفری با سرعت نوربین آینه ها(:

24 اسپکتروفوتومتر یا طیف سنج دستگاهی است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازهگیری می کند. این کار با انکسار پرتو نور به طیف طول موج ها و آشکارسازی شدت ها با دستگاه بار دار و نمایش نتایج به صورت گراف انجام میشود. در حقیقت این روش با استفاده از میزان جذب نور تعیین غلظت میکند. این روش قابلیت اندازه گیری نمونه های فوق العاده کوچک را داشته لذا از آن برای تجزیه و تحلیل عناصر مولکولهایRNA DNA, استفاده میشود. نور از بسته های بسیار کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است که انرژی هریک از آنها به محض برخورد به یک الکترون منتقل می شود. تنها هنگامی انتقال رخ می دهد که انرژی فوتون ها برابر با انرژی مورد نیاز برای انتقال الکترون به الیه انرژی بعدی باشد. این پروسه که در آزمایشهای محاسبه کیفیت و کمیتDNA موجود در محلولها استفاده می شود پایه طیف بینی جذبی را تشکیل می دهد. به طور کلی نور با طول موج و انرژی خاص به نمونه تابانده شده و مقدار مشخصی از انرژی آن جذب می شود. سپس با اندازهگیری انرژی رد شده از نمونه توسط یک فوتودتکتور مقدار جذب تعیین میشود. اسپکتروفوتومتر دستگاه پیچیدهای است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج است اندازهگیری می کند. در این دستگاه نور توسط یک منبع نور تولید شده و پس از گذشتن از میان نمونه مورد نظر نور به صورت طیفی منتشر می شود سپس به وسیله سنسورها آشکارسازی شده و به صورت نتایج قابل کاربردی ترجمه میشود. خروجی اسپکتروفوتومتر همیشه نموداری از شدت نور نسبت به طول موج است. دادههایی که برای تولید نمودار گردآوری شده در جدولی از شدت نور و طول موج ذخیره میشود. مقدار گراف بیان کننده مقدار عبور یا مقدار جذب است. اسپکتروفوتومترهای امروزی دیجیتالی بوده و به وسیله میکروپروسسور کنترل می شوند. اجزا اسپکتروفوتومتر: چهار بخش اصلی در اسپکتروفوتومتر وجود دارد: منبع نور نمونه آشکارساز و مفسر. منبع نور میتواند نور مرئی مادون قرمز یا ماوراء بنفش باشد. پس از منبع نور یک تک فام ساز

25 )مونوکروماتور( وجود دارد تا نور تولید شده را فیلتر و توسط یک منشور یا توری پراش طول موجهای خاصی را انتخاب کند. پس از گذشتن نور تولید شده از داخل نمونه و جذب بخشی از آن پس از گذشتن از مجموعه ای از لنزها شکافها آینهها و فیلترها به سنسورها رسیده و پس از تفسیر شدن به صورت نموداری در خروجی قرار می گیرد. قانون بیر-المبرت: وقتی یک دسته امواج تک رنگ نورانی را از یک محیط وارد یک محیط یکنواخت دیگر می شود قسمتی از آن منعکس و قسمتی از آن جذب محیط دوم شده و قسمتی دیگر از آن خارج می شود. رابطه بین شدت نور تابش شده و نور خروجی در سال 00.2 توسط المبرت بدست آمد و بیر درسال 00.0 درستی آن را درباره محلول ها بررسی نمود و نتیجه گرفت که این رابطه درمورد محلول ها نیز صادق است. بر طبق قانون المبرت افت نسبی شدت نور نسبت به ضخامت محیط جاذب نور با شدت نور تابش شده متناسب است. مسیر نور: در حال حاضر دو منبع نورUV وVIS برای اسپکتروفوتومتر وجود دارد. متداول ترین منبع نور برای تولید نور مرئی یک المپ هالوژن تنگستن با طول موجی بین 022 و 392 نانومتر است. چنانکه در شکل 0 دیده می شود نور از میان نمونه عبور کرده و از طریق شکافی وارد اسپکتروفوتومتر میشود. شکاف نازک باعث پراکنده شدن نور و پخش به خارج میشود. از آنجا که دستگاهها تنها یک باریکه نور دارند در بیشتر موارد طول موج پرتو خوانده شده از نمونه دستخوش تغییر واقع می شود و برای اصالح این امر از آینههای مقعر استفاده می شود. بدین ترتیب که نور توسط آینه ای مقعر به

26 شبکه پراکننده کننده منعکس شده و دوباره به آینه مقعر دیگری منعکس میشود. این آینه کانونی نور را به سمت آشکارساز متمرکز میکند. آینههایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند به سه دسته تقسیم می شوند. اولین دسته از شیشه ساخته شده و برای خواندن جذب در طول موج هایUV بیشتر از 392 نانومتر استفاده می شود. دسته دوم از سیلیس گداخته یا کوارتز ساخته شده و به علت شفافیت بسیار زیاد میتواند در اندازهگیری جذب طیفهای ( 200 UV-VIS تا 022 نانومتر( استفاده شود و آخرین نوع آینه های یک بار مصرف است که انواع مختلفی دارد. یک نمونه از آن از پلی متا اکریلیت بوده و تنها برای اندازهگیری طول موج های 002 تا 022 نانومتر استفاده می شود. طبق آخرین تحقیقات آزمایشگاهی منبعUV میتواند المپ هیدروژنی فشار باال یا المپ دوتریوم باشد. هنگامی که میزان جذب در طیفUV اندازهگیری می شود المپ دیگر خاموش می شود و زمانی که اندازهگیری جذب در نور مرئی انجام می شود بر عکس این مساله اتفاق می افتد که دلیل این امر جلوگیری از تداخل طول موج های غیر ضروری در نور منتشر شده از نمونه است. آشکار ساز: در انتهای مسیر نور آشکار ساز وجود دارد که وظیفه آن اندازهگیری شدت نور تابیده شده از آینهها و انتقال اطالعات به کنتوری است که آنها را ثبت و مقدار را بر رویLCD به اپراتور نمایش دهد. امروزه دو نوع آشکارساز در اسپکتروفوتومترهایUV/VIS متداول است: فوتوتیوب و فوتومالتی پالیر تیوب. فوتوتیوب یا فوتوسل با تولید یک جریان الکتریکی عمل می کند. وقتی یک فوتون به کاتد سلول ضربه بزند الکترون به سمت آند رانده شده و بدین ترتیب جریان الکترونی به وجود می آید که مقدار آن به میزان انرژی فوتون بستگی دارد. تیوب فوتومالتی پالیر که بسیار حساس تر است به قانون اثر فوتوالکتریک پالنک استناد دارد. فوتون ها به سطح حساس تیوب ضربه زده و الکترون های اولیه را به حرکت در می آورد با برخورد این الکترون ها با سطح بعدی

27 الکترون های ثانویه نیز رها می شوند. این روال به همین ترتیب ادامه پیدا کرده تا به آند برسند و جریان الکتریکی راه بیفتد. جریان تولید شده چندین بار تقویت شده تا بتوان انرژی بسیار پایین یک فوتون را آشکارسازی و ثبت کرد. دستگاه بار دار) CCD (: آشکارساز در بیشتر اسپکتروفوتومترها یک دستگاه بار دار خطی) CCD ( است. CCD نوعی سنسور است که نور را حس میکند و از مدارهای مجتمعی مشتمل بر جفت خازن های کوپل شده حساس به نور تشکیل شده است. این خازن ها شدت نور دریافتی را حس کرده و آنرا به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. آشکارساز خطیCCD مشابه دامنه طول موجها در اسپکتروفوتومتر دستی است. هر پیکسل درCCD نشان دهنده طول موج خاصی از نور است و فوتون های جذب شده بیشتر سیگنالهای الکتریکی بیشتری تولید می کنند. بنابراین سیگنالهای الکتریکی خروجی CCD در هر پیکسل برابر نسبت شدت نور در طول موج متناظر است. مفسر: اسپکتروفوتومترها میتوانند خروجی خود را به صورت های مختلف نمایش دهند اما متداول تر است که آن را به کامپیوتر وصل کرده و برای آنالیز داده ها از نرم افزار استفاده کنند و آن را به صورت قابل کاربردی مانند نموداری از مقدار عبور یا مقدار جذب بر حسب طول موج نمایش می دهند. اسپکتروفوتومترها به دو دسته تقسیم انواع دیگر اسپکتروفوتومتر: تک پرتو و دو پرتو: می شوند: تک پرتو و دو پرتو. اسپکتروفوتومترهای تک پرتو اولین نسل اسپکتروفوتومترها بوده و تمام نور از بین نمونه عبور می کنند. در این نوع برای

28 اندازهگیری شدت نور تابشی باید به این نکته توجه داشت. این اسپکتروفوتومترها ارزان تر هستند چرا که بخش های کمتری داشته و سیستم آنها پیچیدگی کمتری دارند. نسل جدیدتر اسپکتروفوتومترها نوع دو پرتو است. در این نوع نور قبل از اینکه به نمونه برسد به دو پرتو مجزا تفکیک می شود که این مسئله یک امتیاز تلقی میشود زیرا خواندن منبع و نمونه به صورت همزمان انجام میشود. در برخی از اسپکتروفوتومترهای دو پرتوی دو آشکارساز وجود دارد بدین ترتیب امکان اندازهگیری همزمان پرتوهای نمونه و مرجع فراهم می شود. سایر اسپکتروفوتومترهای دو پرتوی که تنها یک آشکارساز دارند از برشگر پرتو استفاده می کنندکه این وسیله در هر لحظه یک پرتو را سد کرده و آشکارساز اندازهگیری پرتو نمونه و مرجع را به صورت یک در میان انجام می دهد. نور مرئی: محدوده نور مرئی حدود نانومتر است. اسپکتروفوتومترهای ناحیه مرئی دقت و صحت متغیری دارند. برخی از آنها آشکارسازCCD با پیکسلهای کافی برای قرائت هرnm10 را دارند درحالیکه برخی دیگر میتوانند در هر نانومتر چندین قرائت انجام دهند. این اسپکتروفوتومترها میتوانند از منابع نور سیمابی هالوژن LED یا ترکیبی از این منابع مثل LED تقویت شده با رشتههای تنگستن استفاده کنند. نور ماوراء بنفش: اسپکتروفوتومترUV عالوه بر اینکه در طیف سنجی مایعات بسیار متداول است برای گازها و همچنین جامدات نیز استفاده می شود. نمونه را در محفظه مستطیلی مخصوص که معموال یک سانتی متر پهنا دارد قرار می دهند. این محفظه که کاوت) cuvvette ( نامیده می شود میتواند شکل پالستیک شیشه یا کوارتز داشته باشد. پالستیک و شیشه UV را جذب می کنند از اینرو تنها میتوان آنها را برای اسپکتروفوتومتری نور مرئی استفاده کرد.

29 نور مادون قرمز: اسپکتروفوتومتر مادون قرمز در شناسایی مولکولی و ارتعاشات وابسته به ساختار آن استفاده می شود. ساختارهای شیمیایی متفاوت به دلیل تفاوت در انرژی های مربوط به هر طول موج راههای مختلفی در پاسخ به طول موج های مختلف دارند. به عنوان مثال مادون قرمزهای برد متوسط تمایل به لرزش دورانی دارد درحالیکه مادون قرمز نزدیک )با انرژی باالتر( تمایل به لرزش هارمونیک مولکولی مانند جنبش دارد. در اسپکتروفوتومترهایIR متداول یک پرتو مادون قرمز مستقیما به نمونه می تابد و تمام طول موجهای طیف نسبت به پرتو مرجع اندازهگیری میشود. به منظور تولید طیفی با کیفیت باال باید پهنای طیف ورودی به آرامی اسکن شود. اسپکتروسکوپیIR با روش بسط تبدیل فوریه اصالح می شود. قلب اسپکتروفوتومترهای IR تداخل سنج میشلسون است که در شکل نشان داده شده است. نور تابش شده از منبعIR به سمت سلولهای نمونه هدایت می شود. نیمی از پرتو تابشی از آینه ثابت باز تابیده شده و نیم دیگر آن از آینه ای که مرتبا در فاصله ای حدود دو و نیم میکرومتر حرکت می کند منعکس میشود. هنگامی که دوباره دو پرتو در آشکارساز با هم ترکیب می شوند و تداخل به وجود می آید حدود دو ثانیه یک اسکن از فاصله ورودی گرفته شده و در کامپیوتر ذخیره می شود. به همین ترتیب چندین اسکن دیگر نیز به طور همزمان به آن اضافه می شود. با توجه به نوسانات و ارتعاشات حرارتی در آزمایشگاه بدیهی است که این امر نا ممکن است. پس به منظور حل این مشکل از لیزر هلیم نئون برای تاباندن به تداخل سنج میشلسون استفاده می شود و تداخل لیزر به عنوان فرکانس مرجع به کار گرفته می شود. کارائیFTIR از دستگاههای معمولی بیشتر است که میتوان تنها با مقدار کمی از نمونه و در زمانی کوتاه به طیفی عالی دست یافت.

30 استفاده از اسپکتروفوتومتر: اسپکتروفوتومترها مستقیما برای اندازهگیری شدت نور در طول موج های مختلف استفاده می شود و میتواند نماینده درصد نور تابشی مخابره شده یا جذب شده باشد. با استفاده از این اطالعات و مقایسه آن با دانسیتهها و دادههای به دست آمده میتوان اسپکتروسکوپی را به عنوان یک ابزار استفاده کرد. مقایسه طیفها برای تعیین غلظت جسم حل شده موجود در حالل مثال خوبی است. بدین ترتیب که با ث تب نور ارسال و دریافت شده در طول موجی خاص و بررسی طول موج جذب شده توسط حالل میتوان به غلظت آن پی برد. سپس آنالیز محلول با غلظت ناشناخته با داده های معلوم مقایسه شده و به کمک تناسب غلظت محاسبه میشود. این عمل برای محلولهایی که در آنها چندین نوع حالل وجود دارد نیز قابل استفاده است والبته به دقت بیشتری در آنالیز طول موج ها احتیاج دارد. با توجه به حساسیت اسپکتروفوتومترFTIR مناسب ترین و رضایت بخش ترین روش آماده سازی نمونه تبخیر ساده محلول نمونه در صفحه ای از نمک KBr و دست یافتن به طیفهای فیلم نازک باقی مانده است. این روش طیفی بسیار خوب با خط مبداء مسطح به وجود میآورد. شکل زیرساختار اپتیک دستگاه اسپکتروفوتومتر را نشان میدهد: اسپکتروفوتومترهایی که منبع نور ندارند اما طیفهای مبنی بر نور وارده را تولید می کنند میتوانند با روشی مشابه برای تعیین منبع نور استفاده شوند. میتوان منحنی طیفهای به دست آمده از منبع نوری نامعلوم )یا ترکیبی از منابع( را با اطالعات منحنی های منبع نور مشخصی مقایسه کرد و منبع نور ناشناخته را شناسایی کرد.

31 از دیگر کاربردهای اسپکتروفوتومتر میتوان به تعیین ثابت موازنه واکنش های یونی که در محلولهای آبی انجام می شود اشاره کرد. در ابتدا طیفهای محلولی که تنها شامل یک واکنش دهنده است اندازهگیری می شود. سپس دیگر واکنش دهندهها به آن اضافه می شود و پس از هر بار افزایش طیف سنجی صورت می گیرد. این روش در صورتی به صورت مطلوب کار می کند که طول موج جذب شده توسط محصول مقداری مشخص باشد. از آنجاکه بیشتر محصوالت از اضافه کردن چندین واکنشگر به دست میآیند زمانی که محلول اشباع شده و واکنش موازنه می شود نورهای بیشتری جذب شده و افزایش نور جذب شده برابر ثابت موازنه است. در هنگام نصب دستگاه اسپکتروفوتومتر باید به نکات زیر توجه داشت: 0- اسپکتروفوتومتر باید روی سطحی سفت و در محیطی خشک و تمیز نصب شود. 0- به جهت امکان جریان هوا در اطراف اسپکتروفوتومتر باید بین دستگاه و دیوارهای اطراف 52 میلیمتر فاصله باشد. 3- کابل برق دستگاه به پریز گراند شده با ولتاژ مناسب وصل شود. 9- پس از اتصال آداپتورAC به برق خروجی آن باید به گونه ای به دستگاه وصل شود که منبع ذخیرهDC در مسیر آن قرار گیرد. 5- در صورتی که خود دستگاه فاقد پرینتر است باید از طریق پورت مخصوص آنرا به پرینتر وصل کرد..- پس از روشن کردن دستگاه مدتی صبر کرده تا دستگاه گرم شده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی برسد.

32 نام آزمایش: تعیین میزان آهن آرد به روش اسپکتروفتومتری هدف آزمایش: دامنه کاربرد: این روش برای اندازه گیری آهن درغالت و آردهای حاصل از آنها آردهای غنی شده و آماده شده برای پخت و فرآوردههای آنها کاربرد دارد. وسائل و مواد آزمایش: خاکستر آرد- اسید کلریدریک بن ماری آزیتاتور- کاغذ صافی- بالن ژوژه- محلول استاندارد آهن محلول هیروکسیل آمین محلول تامپون استات محلول ارتوفنانترولین تئوری آزمایش: عنوان: اسپکتروفتومتری هدف: آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر تئوری: اسپکتروفتومتر ناحیه مریی Spectrophotometer تعریف اسپکتروفتومتری: اسپکتروفتومتری یک روش تجزیه دستگاهی است که در آن تابش الکترومغناطیسی در ناحیه مرئی و ماورا بنفش جذب ماده میشود و از روی شدت جذب مقدار ماده تعیین میشود.

33 و( روشهای طیف سنجی براساس بر هم کنش تابش الکترومغناطیسی با ماده بنیان گذاری شده است و چون امواج الکترومغناطیس حاصل کاهش سرعت ذرات با بار الکتریکی است بنابراین توسط ماده جذب شده و سبب افزایش سرعت ذرات میگردد. عالوه بر این انرژی نورانی در بر هم ک شن با ماده و جذب آن توسط ماده باعث برانگیختن ماده به ترازهای انرژی باالتر میگردد. بنابراین بسته به شدت و قدرت انرژی وارده به ذره با ماده بر هم کنش کرده و پدیده خاصی را سبب میگردد که اساس اندازه گیریهایی نظیر اسپکتروفتومتری را تشکیل میدهد. و میتواند شامل کلیه نواحی طیف الکترومغناطیس از اشعه گاما و ناحیه مریی تا امواج رادیویی باشد. در این رابطه روشهای جذب نشر شکست پراش Diffraction( پالریزه شدن نور را میتوان مورد توجه قرار داد که مهمترین آنها روشهای اسپکتروفتومتری جذبی و نشری و فلورسانس است. طول موج نور مریی بیشتر و در نتیجه انرژی آن کمتر از UV است. در اثر تابش نور به ماده در آن نقل و انتقاالت الکترونی صورت میگیرد eها تحریک شده و به سطوح انرژی باالتر میروند. بسته به ساختمان شیمیایی جسم نقل و انتقاالت الکترونی مختلفی میتواند صورت گیرد و محل جذب بستگی به ساختمان شیمیایی ماده دارد. بنابراین از gmax برای شناسایی مواد استفاده میشود که طول موجی است که در آن حداکثر جذب صورت میگیرد و برای تعیین غلظت جسم مجهول gmax را به نمونه میتابانیم. مقدار جذب از قوانین جذب Bear & Lambert پیروی میکند و از رابطه A=e lc محاسبه میشود.

34 معموال در محدودهای که جذب با غلظت رابطه خطی دارد تعیین مقدار انجام میشود. اگر غلظت نمونه و استاندارد به هم نزدیک باشد و غلظتها هم در محدوده خطی باشند میتوان با استفاده از تناسب محاسبات را انجام داد. اجزاء و قسمتهای مختلف دستگاه اسپکتروسکوپ اسپکتروفتومتر از دو بخش اسپکترومتر و فتومتر تشکیل شده است. اسپکترومتر بخشی است که نور منوکروم را ایجاد کرده و دارای منبع نور عدسی شکافها منوکروماتور )صافی منشور یا system(( )Grating میباشد. بخش فتومتر دارای اسباب سنجش نور میباشد. 0- منبع نورانی: منبع نور مورد استفاده در اسپکتروفتومتر بسته به ناحیه مورد استفاده متفاوت میباشد. برای نورهای مرئی از المپ تنگستن استفاده میشود که نورهایی با طول موج بین 352 تا 022 نانومتر ایجاد میکند. و برای نورهای ماوراء بنفش )UV( از المپ جیوه هیدروژن استفاده میشود. این المپها در ناحیه بین 022 تا 22. نانومتر بکار میروند. در دستگاههای پیشرفتهتر هر دو نوع المپ وجود دارد.

35 0- عدسیها: )آینهها(: برای کنترل کردن مسیر نور وجود عدسی الزم است. به جای عدسیها از آینههایی که به شکل نیمدایره یا محدب ساخته شدهاند میتوان استفاده نمود. 3- شکافها :)slits( در هر اسپکتروفتومتری دو شکاف وجود دارد: یکی را شکاف ورودی و دیگری را خروجی میگویند. شکافها رل مهمی در جداکردن نور دلخواه با طول موج مشخص دارند. به همین جهت اندازه این شکافها بسیار مهم هستند. بیشتر دستگاهها پیچی دارند که اندازه این شکافها را میتوان برحسب احتیاج تغییر داد. هر چه طول این شکافها بیشتر باشد پهنای نور عبوری )band-pass( بیشتر بوده و دامنه طول موج آن نیز زیاد میباشد و به عبارت دیگر نورهای دیگری که مورد نیاز نیستند عبور میکنند. این نور اضافی را Stray light مینامند 9- منوکروماتور :)monochromators( اشعه نورانی پس از عبور از عدسیها و شکاف مقدار و مسیر آنها کنترل شده سپس به دستگاهی که میتواند نور پلی کروم را به منوکروم تبدیل کند وارد میشود. پس نوری با طول موج مشخص و انتخابی به وجود میآورند. دو نوع منوکروماتور وجود دارد منشور و.Grating 5- محل نمونه: ظرف محتوی نمونه را سل یا کووت )cuvett( مینامند که از جنس شیشه کوارتز یا پالستیک است. برای اندازه گیری شدت رنگ محلولها و بالنک بکار میرود. سلهای شیشهای و پالستیکی برای ناحیه مرئی به کار میرود و در ناحیه ماوراء بنفش از سل کوارتز استفاده میشود. طول سلها معموال 0 سانتی متر است و سلهایی با طول 2/0cm تا 02cm نیز موجود میباشد. محل

36 قرار گرفتن نمونه بسته به اینکه دستگاه جایگاه جدا برای رفرنس )بالنک( دارد یا نه Single beam و Double beam نام دارد. و کووتها برحسب نوع شیشه و شکل چند نوع میباشند. 0- کووتهای مکعبی: سطح مقطع این کووتها مربع بوده و از جنس شیشه خالص )برای نورهای مرئی( و کوارتز )برای نور ماوراء بنفش( میباشند. شیشه نور مرئی را از خود عبور میدهد ولی نور ماوراء بنفش را به مقدار زیادی جذب میکند. کووتهای مکعب گران و کارکردن و تمیز نگهداشتن آنها دقت بسیار الزم دارد. 0- کووتهای گرد: سطح مقطع این دسته از کووتها گرد بوده و برای کارهای روزمره آزمایشگاهی بکار میروند. با همه دقتی که در ساختن کووتها میشود مکرر دیده میشود که آیا A دو کووت مشابه یکسان نیست. برای جلوگیری از استفاده کووتهای ناجور باید آنها را کالیبره نمود. برای کالیبره کردن کووتها محلولی را که نسبتا پایدار است مثل هموگلوبین با غلظت 52 میلی گرم درصد میلی لیتر تهیه مینمایند. باید T این محلول در طول موج 592nm برابر ± 2/3 %52 باشد. راه دیگراینست که به جای کالیبره کردن کووتها از یک کووت برای شاهد و استانداردو نمونه استفاده کنند..- دتکتور )نور سنج(: نور پس از عبور از عدسیها و شکافها و منوکروماتور به محلول لوله آزمایش رسیده و از آنجا به نورسنج میرود. اسباب منوکروماتور نور دلخواه و با طول موج مشخص را به لوله آزمایش میتاباند. رنگ این نور مکمل رنگ محلول است. اگر رنگ محلول سبز- آبی )مثل تعیین مقدار گلوکز بوسیله ارتو تولوییدین( به طول موج nm باشد رنگ

37 فیلتر- منشور یا گریتینگ باید نارنجی یا نزدیک آن با طول موج بین nm باشد. چون رنگهای نارنجی مکملش سبز-آبی است. بنابراین وقتی منوکروماتور رنگ مکمل رنگ محلول را به لوله آزمایش میتاباند مقداری از آن به وسیله محلولی که در لوله وجود داشته و بستگی به غلظت مواد مورد آزمایش دارد جذب شده و بقیه آن به نورسنج میرسد. نورسنج با تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی قادر است که مقدار جذب این نور را به وسیله محلول و یا درصد ترانس میتانس آن اندازه گیری نماید. دتکتورها شامل انواع فتوشیمیائی فتوالکتریکی و حرارتی میباشد که در ناحیه مرئی و ماوراء بنفش از دتکتورهای فتوالکتریکی مانند فتوولتتیک و فتوتیوب و فتومولتی پالیر تیوب استفاده میشود. 0- رکوردر )الکتریک سنج( در اسپکتروفتومتر احتیاج به دستگاهی است که جریان الکتریکی دتکتور را اندازه بگیرد. دو سیستم گالوانومتر و نول پوینت وجود دارد که در اسپکتروفتومترهایی که دارای نواحی مرئی باشند معموال از یک گالوانومتر یا صفحه دیجیتالی استفاده میشود. دیاگرام زیر طرح یک اسپکتروفتومتر ساده را نشان میدهد. گالوانومتر دتکتور نمونه عدسی شکاف منوکروماتور شکاف عدسی منبع نور طرز کار: 0- پس از اتصال به برق مدتی باید صبر کرد تا دستگاه گرم شود 0- طول موج ماکزیمم را روی دستگاه تنظیم مینمایند. 3- در شرایطی که جا سلی دستگاه خالی است با در باز یا بسته )بستگی به نوع دستگاه دارد( صفر ترانس میتانس را تنظیم میکنیم. 9- بالنک آبی و بالنکهای دیگر را در جا لولهای دستگاه گذاشته آن را روی صددرصد T و یا صفر A تنظیم میکنند.

38 و 0 5- نمونهها را در سل ریخته و مقدار جذب آنها را میخوانیم..- سلها حتما باید تمیز بوده و قطرات محلول اطراف آن باید با دستمال کاغذی پاک شود. مواد الزم: FeSCN محلول / آب مقطر وسایل الزم: بالن ژوژه / دستگاه اسپکتروفتومتر/ دستمال کاغذی روش آزمایش: 4 و ppm 02 تیوسیانات را آماده میکنیم و سپس دستگاه را روشن ابتدا محلولهای 3 و. و 5/ کرده و طول موج را بر روی 902 تنظیم میکنیم و توسط محلول شاهد درصد جذب را بر روی صفر تنظیم میکنیم. سپس سل را بیرون آورده و درصد جذب را بر روی 022% تنظیم میکنیم. حال دستگاه کالیبره شده است. یکی یکی محلولها را درون سل میریزیم و درون دستگاه قرار میدهیم و در دستگاه را میبندیم و در صد جذب را میخوانیم و در آخر محلول مجهول را هم درون دستگاه قرار میدهیم و با رسم نمودار غلظت مجهول مورد نظرمان را بدست میآوریم. موارد خطا: نکات زیر را باید درباره کووتها رعایت کرد: 0- هرگز قسمت پایین کووت را با دست نمیگیرند چون نور از این قسمت کووت عبور میکند. 0- کووت را دو بار با محلول مورد آزمایش آبکشی مینمایند. 3- موقع استفاده از کووتها آنها را با پارچه نرمی که پرز ندهد پاک میکنند در صورت امکان از کاغذهای مخصوص پاک کردن عدسی استفاده مینمایند. 9- محلول داخل کووت باید عاری از حباب هوا باشد.

39 5- کووت را طوری در اسپکتروفتومتر قرار میدهند که عالمت مخصوص روی کووت به طرف خواننده باشد..- معموال از همان مسیری که کووت را در اسپکتروفتومتر قرار دادهاند از همان مسیر هم آن را خارج میکنند. 0- وقتی از دستگاه استفاده نمیشود دریچه روی محفظه کووت را میبندند. 0- کووتها را با محلول تمیز کننده قوی نمیشویند. حتی در محلولهای ضعیف نیز به مدت طوالنی قرار نمیدهند. 4- در صورت اجبار داخل کووت را با سوآپ پنبهای تمیز میکنند. 02- از کووتهای کالیبره نشده استفاده نمیکنند. 00- باید اندازه کووت و حجم محلول اندازه گیری مناسب باشد.. دستگاه اسپکتروفتومتری UV-VIS این دستگاه برای آنالیز غلظت عناصر موجود در محلولها مانند مس وانادیوم و... مورد استفاده قرار میگیرد. مبنای اندازهگیری عناصر عبور پرتو نور از محلول و جذب آن توسط محلول و اندازهگیری شدت پرتو پس از جذب میباشد که مطابق قانون بیر-المبر متناسب با غلظت است. برای آنالیز عناصر ابتدا محلولهای مورد نظر رقیق شده و به هر محلول وابسته به عنصر مورد نظر معرف خاصی اضافه میشود. اضافه شدن این معرفها باعث تشکیل کمپلکسهای رنگی در محلول میشود که شدت رنگ ایجاد شده با غلظت عنصر در محلول متناسب است. این دستگاه دارای یک المپ تنگستن یا سدیم است که پرتو تولیدی توسط این المپها به نمونۀ موجود در ظرف مخصوص نمونهگیر تابیده میشود که با اندازهگیری شدت پرتو عبوری از ظرف میزان جذب و در نتیجه غلظت عنصر مورد نظر معلوم میشود.امروزه استفاده از اسپکتروفتومتر در اندازه گیری

40 پارامترهای مختلف بدلیل قیمت مناسب سهولت کاربری دقت و صحت زیاد بویژه در آنالیز موادغذایی و آب و فاضالب جایگاه ویژهای یافته است. اما مزایای فوق خصوصا صحت نتایج در گرو استفاده از اسپکتروفتومتری پیشرفته و دقیق خواهد بود که در ذیل به برخی از نیازمندیهای ضروری در اسپکتروفتومتر اشاره میگردد. سیمای نوری دستگاه اسپکتروفتومتر بر اساس تئوریهای جدید نباید بخش متحرک زیادی در قسمت نوری فتومترها موجود باشد چرا که ممکن است تجهیزات فوق بدلیل حرکت مداوم فرسوده شده و بدلیل حساسیت زیاد و امکان ایجاد خطاء دستگاه مرتبا از حالت کالیبراسیون خارج شود که در این حالت خطاء تجزیه با این سیستمها افزایش مییابد. در اسپکتروفتومترهای فارو 022 و 322 مرک آلمان این اصل کامال رعایت شده است. 0 -شناسایی خودکارسل اندازه گیری طول سل اندازه گیری نیز از متغیرهای دیگری است که با تغییر اندازه آن فرمول محاسبه غلظت باید نسبت به این تغییر تصحیح گردد در غیر اینصورت نتیجه با خطایی فاحش همراه خواهد بود. برا ی رفع این مشکل نیز فتومترهای سری فارو مجهز به سیستم شناسایی خودکار اندازه سل بوده و با تغییر نوع سل محاسبات بصورت خودکارتصحیح میگردد. 3 -کدورت نمونه یکی از دالیل خطاء در سیستمهای فتومتری کدورت نمونه است البته کدورتی که با چشم چندان قابل تشخیص نیست اما د راندازه گیری مقادیر کم نمونهها در حد PPm و PPb باعث خطاءمیشود چرا که کدورت نمونه سبب جذب بخشی از نور عبوری از نمونه میگردد که در محاسبات به جای جذب نمونه لحاظ میگردد. تکنولوژی پیشرفته اسپکتروفتومترهای مرک آلمان اجازه میدهد جذب نمونه

41 در سه طول موج مختلف اندازه گیری شود و از آنجا ئیکه جذب ناشی از کدورت مستقل از طول موج است بنابراین دستگاه بصورت خودکار جذب ناشی از کدورت را محاسبه و آنرا در محاسبات اندازه گیری غلظت تصحیح مینماید. 9 -تنظیمات خودکار اسپکتروفتومتر یکی دیگر از منشاءهای خطا در اندازه گیری با اسپکتروفتومتر تنظیماتی است که کاربر برا ی انتخاب نوع آزمون یا آماده کردن دستگاه برا ی اندازه گیری پارامتری خاص انجام میدهد. در صورتی که کاربر خسته باشد امکان خطاء از این ناحیه افزایش مییابد. برای رفع این معضل فتومترهای سری فارو مجهز به اسکنر بارکد میباشد. تمام کیتهای تولیدی مرک برای سیستمهای فتومتری در خود بارکدی به همراه دارند که چنانچه قبل از اندازه گیری در دستگاه قرار داده شود دستگاه خودکاربرا ی آن اندازه گیری تنظیم شده و دیگر به هیچ تنظیم دستی نیاز نیست. درعین حال این ویژگی اجازه میدهد کاربرهایی که تخصصی درآنالیزبا فتومترندارند بتوانند براحتی از این سیستم استفاده نمایند. 5 -عدم نیاز به محلول شاهد یکی از ویژگیهای منحصر بفرد فتومترهای سری فارو مرک آلمان سیستم نوری و تکرار پذیری بینظیر آن است. این ویژگیها سبب شده است تادستگاه نیازی به صفرشدن )Zeroing( با محلول شاهد نداشته باشد. در بسیاری از آزمایشها شاهد آب مقطر بعالوه واکنشگرها بوده و مطابق روش تهیه نمونه آماده میشود. این بدان معناست که تعدادی از تستهای هر کیت بدون آنکه به آن خیلی توجه شود برای صفر کردن با شاهد مصرف میشود در نتیجه هزینه هر تست برای رقبای مرک در اصل میتواند تا دو برابر بیش از آن چیزی که بیان میشود باشد در حالیکه فتومترهای مرک هزینه این صفر کردن با شاهد را برای شما پس انداز میکند. و ممکن است بعد از مدتی از این پس انداز قیمت خرید دستگاه فتومتر برگردد.

42 .-کالیبراسیون اسپکترو فتومتر یکی از نیازمندیهای اساسی درانجام آنالیز با اسپکتروفتومتر کالیبره بودن دستگاه و تست کیتها میباشد و این کالیبراسیون باید بسهولت و حتی توسط خود کاربر انجام شود. راه حل برآورده کردن این نیازمندی از قبل در اسپکتروفتومتر فارو مرک آلمان در قالب سیستم AQA (Analytical )Quality Assurance دیده شده است. با استفاده از استانداردهای قابل ردیابی به یک استاندارد اولیه شما میتواند از وجود خطاء و منشاء آن در سیستم آنالیز مطلع شوید. شرح آزمایش: ابتدا cc5 اسید کلریدریک را داخل بوته حاوی خاکستر ریخته و آن با آژیتاتور هم میزنیم سپس بوته را روی بن ماری قرار داده تا اسید تبخیر شود مجددا cc0 اسید کلریدریک به بوته اضافه کرده و 5 دقیقه دیگر روی بن ماری قرار میدهیم سپس مواد داخل بوته را داخل یک بالن cc022 صاف میکنیم و به حجم میرسانیم. ml02 از نمونه خاکستر را دخل بالن 52 ریخته و ml0 هیرو کسیل آمین به آن اضافه کرده و 02 دقیقه صبر میکنیم تا کامال احیا شود. بعد از 02 دقیقه ml02 محلول تامپون و ml0 محلول ارتوفنانترولین به آن اضافه میکنیم وبالن را به حجم میرسانیم و کوت اسپکتومتر را از محلول پر کرده و داخل دستگاه قرار میدهیم و طول موج دستگاه را روی nm502 تنظیم میکنیم سپس میزان جذب نور را از دستگاه میخوانیم.

43 نام آزمایش: تیتراسیون یدومتری هدف آزمایش: اندازه گیری یون مس وسایل آزمایش: بالن ژوژه- ترازو- ارلن مایر- بورت- پیپت حبابدار- پیپت فیلر مواد آزمایش: پتاسیم یدات- پتاسیم یدید- محلول اسید سولفوریک- محلول چسب نشاسته- محلول تیوسولفات- پتاسیم تیوسیانات تئوری آزمایش: یدومتری یون یدید یک عامل کاهنده ی نسبتا موثری است که به طور وسیعی برای تجزیه ی اکسنده ها به کار می رود. به طور کلی به واکنش هایی که در آن ید اکسید می گردد یعنی ید از محلول یدیدها آزاد می گردد یدومتری گویند. روشهای زیادی بر اساس خواص کاهندگی یون یدید استوارند. ید که محصول واکنش است معموال با محلول استاندارد تیوسولفات تیتر می شود. عناصر زیادی را می توان به روش یدمتری تعیین نمود. یکی از این عناصر مس است. در این روش از واکنش زیر جهت احیا و رسوب دادن مس استفاده می کنند. Cu I -1 2 CuI (s) + I20

44 حال مقدار ید آزاد شده توسط محلول تیوسولفات تعیین میشود و از روی مقدار تیوسولفات مصرفی )با استفاده از روابط استوکیومتری( به مقدار واکنش دهنده ی اولیه ی مورد نظر )در اینجا یون مس( دست می یابند. واکنش ید با تیوسولفات به وسیله ی معادله ی زیر داده شده است: Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI0 نقطه ی پایانی تیتراسیون به سادگی توسط محلول نشاسته مشخص می شود. لحظه ی مناسب برای اضافه کردن شناساگر وقتی است که رنگ محلول از قهوه ای به زرد کمرنگ تغییر می کند. پایان تیتراسیون هنگامی است که محلول بیرنگ می شود. همچنین یدومتری دقیقترین و قابل اعتمادترین روش اندازه گیری اکسیژن محلول در آب میباشد. این روش یک روش تیتراسیونی است که بر اساس خواص اکسیدکنندگی اکسیژن محلول انجام میگیرد. با افزایش به محلول قلیایی شده آب هیدروکسید منگنز با اکسیژن محلول آب ترکیب شده ایجاد میکند. با مصرف تمام اکسیژن موجود محلول اسیدی میشود. با افزودن یدید در محیط اسیدی با یون یدید وارد واکنش شده ید آزاد میکند. مقدار ید آزاد شده توسط محلول تیوسولفات تعیین میشود و از روی مقدار تیوسولفات مصرفی )با استفاده از شناساگر نشاسته( مقدار اکسیژن موجود در آب محاسبه میشود. شرح آزمایش: این آزمایش شامل 0 قسمت است: قسمت اول: استاندارد کردن تیوسولفات در ابتدا در حدود 0400/. گرم پتاسیم یدات استاندارد شده را در یک بالن ژوژه 052 میلی لیتری می ریزیم. به آن 002 سی سی آب مقطر اضافه می کنیم تا پتاسیم یدید کامال درون آب مقطر حل شود. سپس بالن را تا خط نشانه به حجم می رسانیم. 05 میلی لیتر از محلول را توسط پیپت حبابدار درون

45 یک ارلن مایر می ریزیم و به آن 0 گرم پتاسیم یدید و 5 میلی لیتر اسید سولفوریک اضافه می کنیم. رنگ محلول تیره رنگ می شود. درون بورت تیوسولفات می ریزیم و تیتراسیون را انجام می دهیم تا رنگ محلول زرد کمرنگ شود. سپس به آن 0 میلی لیتر چسب نشاسته) که به عنوان معرف در این واکنش شرکت دارد ) اضافه می کنیم که باعث آبی رنگ شدن محلول می شود. تیتراسیون را تا محو شدن رنگ آبی و بی رنگ شدن محلول ادامه می دهیم. این قسمت را 0 بار انجام می دهیم از حجم ها میانگین می گیریم. در نقطه هم ارزی تعداد میلی مولهای یون یداد برابر با./0 تعداد میلی مولهای تیوسولفات است و از این رابطه موالریته تیوسولفات را بدست می آوریم. قسمت دوم: اندازه گیری یون مس ابتدا بالن ژوژه حاوی مجهول را به حجم می رسانیم. 05 میلی لیتر از آن را با یک پیپت حبابدار درون یک ارلن مایر می ریزیم. 0 گرم پتاسیم یدید را ابتدا با کمی آب مقطر محلول و سپس به آن اضافه می کنیم. درون بورت نیز تیوسولفات می ریزیم و تیتراسیون را انجام می دهیم تا رنگ محلول زرد کمرنگ شود. سپس خیلی سریع به محلول 0 میلی لیتر چسب نشاسته و 0 گرم پتاسیم تیوسیانات اضافه می کنیم )زیرا وجود یون یدید در محلول که در معرض هوا واکنش داده سبب تیره شدن رنگ محلول می شود و پایان تیتراسیون را با مشکل مواجهه می کند(. رنگ محلول آبی می شود. تیتراسیون را تا محو رنگ آبی و شیری رنگ شدن محلول ادامه می دهیم. حجم مصرفی تیوسولفات را یادداشت می کنیم. این قسمت را 0 بار انجام می دهیم و از حجم ها میانگین می گیریم. در نقطه هم ارزی تعداد میلی مولهای تیوسولفات برابر تعداد میلی مولهای یون مس است و تعداد میلی مولهی یون مس را بدست می آوریم. حاصل را در عدد 022/05 ضرب می کنیم تا تعداد میلی مولهای یون مس در 022 میلی لیتر بدست آید. محاسبات: قسمت اول:

46 V1= 23.6 V2= 24.1 V S2O32- = وزن مولی KIO3= 214 g KIO M S2O32-. V S2O32./0 = 02/0 ) 2040 وزن مولی( 0222 M S2O /0 = 02/ ) ( MS2O32- = قسمت دوم: V1= 12.6 V2= 12.8 VS2O32-= S2O32 تعداد میلی مولهای = +Cu2 تعداد میلی مولهای M- S2O32-. V S2O32 =در 05 میلی لیتر مجهول +Cu2 تعداد میلی مولهای = 05/ =

47 نام آزمایش تیتراسیون آهن )II( با سریم )IV( عنوان تیتراسیون آهن )II( با سریم )IV( هدف اندازه گیری درصد آهن در یک ترکیب از طریق تیتراسیون پتانسیومتری آهن II( ) با محلول استاندارد سریک آمونیوم نیترات مواد الزم تیتر شونده: آهن II( ) با غلظت 200 موالر تیتر کننده: محلول 200 موالر سریک آمونیوم نیترات وسایل الزم مگنت بشر بالن ژوژه پیپت حبابدار بورت پایه بورت همزن مغناطیسی الکترود شناساگر پالتین الکترود مرجع تئوری :

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere