Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret er forkert. Ændres l Der skal ogå sle es et 0 DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK

2 KUN TIL MEDLEMMER! VI ER I GANG MED AT OMSTRUKTURERE ALT I AAKJÆRSELSKABET! I den forbindelse har jeg lavet en kæmpefejl! På de breve, der er sendt l medlemmerne sammen med boggaven, er der skrevet et forkert gironummer. Hvis du kan nå det, skal du re e nummeret: l Desuden skal der sle es et 0 på din iden fika on! Har du betalt på det forkerte nummer, så ender din indbetaling alligevel på vores medlemskonto dog ad omveje! Kan du nå at re e, så vil det gøre det noget nemmere for vores nye kartoteksfører! Jeg undskylder rig g meget! Henning Linderoth Formand for Aakjærselskabet 2

3 ÅRETS AKTIVITETER Årets ak viteter og arrangementer på Jenle er nu næsten på plads. Vi mangler en poli sk taler l Jenlefesten, ellers er resten a alt. Så snart a alen med den poli ske taler er på plads, vil vi offentliggøre navnet på hjemmesiden. kommentarer l det religiøse univers, som Aakjær befandt sig i. Aakjærselskabet har af godsejer på Eskjær, Birger Schü e fået lladelse l at anvende Gudmund Schüttes tekst: Aakjærs religiøse tone. Bagest i bogen har Institutleder, cand. phil. på Syddansk Universitetscenter Johs. Nørregaard Frandsen skrevet et fremragende efterord om Aakjærs forhold til det religiøse. Henning og Vinnie Linderoth har lavet forordet l bogen, hvor de bl.a. slu er med følgende fortælling: Du kan hente arrangementbrochuren på h p://www.jenle.dk/pdf/tekster/arrangement.pdf ÅRETS TEMA Som det også fremgår af arrangementskalenderen, så er årets tema Aakjær og det religiøse. Det samme hedder årets medlems gave, der for første gang er en samling af Jeppe Aakjærs religiøse tekster samt tre Da det var blevet helt lys dag, foreslog Nexø, vi skulle synge Den signede dag og da den var færdig, 3

4 PÅ JENLE I FORSAMLINGSHUSET Ordinær generalforsamling. KUN FOR MEDLEMMER!! Formandens beretning. Godkendelse af beretning. Regnskab fremlægges af kassereren. Godkendelse af regnskab. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. Valg af 2 suppleanter for et år. Valg af revisor for et år. Evt. Kaffe. Journalist fra TV2 Midt Vest, Uffe Bregendahl fortæller om arbejdet med og lblivelsen af filmen om Esben Aakjær. Desuden vises der klip fra filmen. 4

5 slog Aakjær sin hånd i bordet og sagde: Grundtvig er den største af os alle sammen! (Solvejg Bjerre: Længe siden, s.90, Gyldendal, Kbh ) Aakjær bliver o e betegnet som ateist, men for os, der l dagligt færdes på Jenle og tema sk læser Aakjærs li eratur, bliver det vanskeligere udelukkende at sæ e ateist som endegyldigt prædikat på ham. Da jeg for mange år siden læste den dligere professor, domprovst og rektor for Præsternes E eruddannelse, Ole Jensens bog I vækstens vold og disputatsen Teologi mellem illusion og restrik on slog det mig, hvor stor ligheden på væsentlige økologiske og teologiske punkter, der var imellem Aakjær og Ole Jensen. Når man så sam dig ved, at hele det religiøse i rela on l det økologiske har fået fornyet aktualitet, så kan Jeppe Aakjærs religiøsitet bidrage l en fornyet debat. Ole Jensens synspunkt flugter på sin vis med naturvidenskabelige teorier om universets og menneskets lblivelse og menneskets plads i universet. Det som skiller naturvidenskabernes teorier og religionerne, er dels tolkningerne og de afledte konsekvenser og udny elsen af naturvidenskabernes følgesvende: teknologierne. Men i vores del af verden er den religiøse og den teknologiske viden indgået i et makkerskab, der synes at føre l nogle konsekvenser, vi kan risikere at bukke under for. h p://aarhuss.dk/2011/04/poul henning bartholins orientering omudvalget vedr%c3%b8rende gr%c3%b8nt s / Sam dig finder der i øjeblikket en spændende debat sted i Kristligt Dagblad i sek onen om ateisme og det religiøse. På religion.dk ruller deba en frem og lbage mellem ateister og kristne: Skal man definere religion i forhold l dens funk on eller i forhold l dens indhold? Hvad er religion, og hvad ateisme? Og er ateisme en form for religion? Hvad der fra et aakjærsk synspunkt mangler i denne debat er, hvad er defini onen på ateisterne? Hvad bekender de sig l? For at være ateist, skal man så tro blindt på den moderne videnskab, eller hvad? I sådan en debat bliver Ole Jensen højaktuelt og også Aakjær. Diskussionen om Thorkild Grosbøll s bør også inddrages, da den vel i sit grundlag bygger på det funk onelle. Det helt grundlæggende for deba en er ikke defini onen og heller ikke defini onsre en, men derimod de digitale mediers indflydelse på defini onsskabelsen. Jan Lindhardt forsøgte sig med bogen Frem mod middelalderen at sæ e fokus på menneskelivet i en digital has gt forandrende verden. Den katolske præst Walter Ong har på fornem vis taget fat på kulturteknikkernes forandrende proces, der har skabt en ny realitet, hvor det sekundære orale (f.eks. mail) frem for skri en har skabt en anden realitet. Er det den realitet, der kommer l udtryk i en ny undersøgelse, hvor 80% af den danske befolkning er medlem af folkekirken. 30% erklærer, at de tro på Gud. Er de 50% så ateister? Eller forholder de sig l spørgsmålet på en helt anden måde en måde som kommer l udtryk i Niels Grønkjærs bog: Den nye Gud og eller hos Aakjær? I P.K. Nielsens ar kel på side 11 gives der ikke et svar og det gør der heller ikke i Aakjærselskabets nye bog, men der gives et bidrag l deba en. Senere i kommende numre af NI vender vi lbage l Jeppe Aakjærs forhold l kirken. 5

6 SERVEREN FLYTTES Beslutningen har ikke været let, men da vores succes gjorde, at det administra ve var på grænsen l det uoverkommelige, havde vi ikke andre muligheder. Vi mener at have fundet den bedste løsning for os og ikke mindst for vore mange kunder. Som alt nyt vil der selvfølgelig blive indkøringsproblemer. Aakjærselskabets domæne l hjemmesiden ejes af Henning og Vinnie Linderoth og er placeret på deres private server. Det er ikke holdbar i længden. Derfor har Aakjærselskabets bestyrelse beslu et, at hjemmesiden skal fly es l en anden server. Sam dig overlades domænet også l Aakjærselskabet. Det hele falder sammen med, at Aakjærselskabet har fået lkny et en it rådgiver l Jenle, der havde et godt kendskab l markedet. Hjemmesiden skal nu lægges ud på professionelle hænder. Den deles sam dig l to selskaber. Selve hjemmesiden bliver fly et l Gullestrupnet og salg af bille er samt e bu kken fly es l Ticketservice. På Gullestrupnet får vi også en række subdomæner blandt andet skole.jenle.dk. Flytningen betyder selvfølgelig en lille ændring specielt på køb af bille er. Den service, der s lles l rådighed er ikke gra s. Vi forventer l gengæld at sælge mere en betydelig nemmere administra on og et mere sikkert salg. Betalingen vil kunne ske på Dankort. DANKORT Man vil fortsat kunne købe bille er på Jenle ved indgangsdøren, men priserne vil blive lidt dyrere, da vi så e erfølgende skal udveksle salg med Ticketservice. Typisk vil en billet blive 15 l 25 kr. billigere på interne et. 6 DEN 1. MAJ KL. 12:00 Den 1. maj klokken 12:00 åbner vi for salget af bille er l alle vore arrangementer. Vi håber på, at rig g mange vil beny e lejligheden l at sikre sig bille er. Det sværeste har været at må e melde udsolgt l folk, der har kørt langt e er en speciel oplevelse. Nu kan de i god d bes lle bille er og være sikre på plads, da alle arrangementer og alle bille er bliver udbudt l salg på ne et. Det gælder også Jenlefesten! Hvor man ved netkøb på forhånd har betalt og derfor hur gere kan komme ind på pladsen. Bille erne bliver scannet ved indgangen. Køb på ne et gør også, at vi kan holde netsalget åbent helt frem l dagen før. DE FØRSTE 100 PLADSER Ved salg l arrangementer i Laden vil de først 100 bille er være med nummererede pladser. Vi begrænset også salget l 280 bille er i Laden. Man kan fortsat købe smørrebrød l klokken 18:00 i forbindelse med arrangementer, men så skal man bes lle min. 5 dage før. Sådan, som vi har fået det præsenteret fra firmaet, så tror vi på, at servicen samlet bliver større. På enkelte steder en lille forringelse, der mange steder opvejes af forbedringer. Vi glæder os rig g meget l igen at se jer på Jenle l mange gode oplevelser.

7 Endelig bliver Livserindringerne udgivet igen! Det var de lidt længe om! BEGGE BIND 398, kr. NY MEDLEMSPRIS 268, kr. Sponsorerne: SKIVE KOMMUNE VELUX FONDEN TOYOTA FONDEN NYKREDITS FOND BG FONDEN GØR OS ENDNU BEDRE BLIV MEDLEM 7

8 Udsnit af dialektgruppen i Jenles Personalerum. VINTERARBEJDE Dialektgruppen har gennem hele vinteren arbejdet på en række projekter. I øjeblikket arbejdes der intenst på Aakjæra enen, hvor valget af tekster er omdrejningspunktet. En Aakjæra en skal indeholde tekster om Aakjærs liv og tekster fra forfa erskabet. De to områder skal passes ind i hinanden sam dig med, at denne a en skal indeholde fællessange, tekstlæsning og fortælling. Det kan meget hur gt give anledning l he ige diskussioner. Foruden Aakjæra enen leverer gruppen indslag i en række andre arrangementer. Flere og flere selskaber køber underholdning, hvor gruppen optræder. Flere af gruppens medlemmer rejser rundt i landet og optræder l fortælledage. De er med når Aakjærselskabet er på messer eller bogdage som f.eks., på Hald Hovedgårds St. Bogdag. Museumsgruppen har frosset godt i vinter. Det nye friserum er snart færdig. Friserne bliver nu langt bedre præsenteret. Sam dig skal dialektgruppen optræde i rummet hele sommeren om rsdagen og fredagen. 8

9 Et udsnit af dramagruppen var samlet i personalerummet på Jenle, lørdag den 10. marts Til venstre Henning Linderoth, Anna Zacho, Kirsten Fu rup og P.K. Nielsen. Instruktøren Anna Zacho er bosiddende i Berlin. Hun er oprindelig fra Skive og var i Danmark på familiebesøg samt et arbejdsophold. Vi beny ede chancen for at få et møde med hende om vores store dramaprojekt i Selv om vi allerede har holdt en del møder angående dramaprojektet, så er de e møde startskuddet på det, der skal sæ e fart på. Tidligere har vi talt om, at scenen skulle placeres ned at sydskrænten mod bækken. Vi har også fået lladelse fra fredningsmyndighederne, men så skal scanen ernes e er 14 dage. Men bunden er så blød, da der springer kildevæld ud, at det nærmest er umulig og meget dyrt. I stedet arbejder vi på en placering i Jenles Sydhave mellem bygningerne. På denne måde kan vi bruge bygningerne som kulisse og rummene bagved l omklædning mm. Det kræver dog, at vi skal hæve siddepladserne lidt. Vi kan så kun have 300 l 400 gæster ad gangen mod 1000 på skrænten. Stykket skal så spilles flere a ener. Fordelene ved at spille stykket i Sydhaven er flere. Vi kommer ind mellem bygningerne og de store træer og på den måde i læ. Det bliver langt mere in mt, da afstanden mellem den lave scene og publikum bliver kortere. Det er placeringen, som vi arbejder med nu! Vil pressen gerne høre mere om projektet, kan man ringe l instruktøren på

10 AAKJÆR OM ULVENS SØN Næste år, 1909, havde jeg et nyt stykke færdigt, det sociale drama "Ulvens Søn" Det kunne ikke smigre sig med den succes som mit første stykke. Her var det ikke bare løjer og langkål, men skærende social spot og alvor, der i dialogform optog det samme mo v, som jeg i 1904 havde behandlet i min roman "Vredens Børn". Det blev spillet både på Aarhus teater og i provinsen, samlede vist også jævnt flinke huse, men havde en led presse. Det sociale drama vil al d få onde kår i et land, der kun elsker idyllen, og hvor en vels llet overklasse er de eneste, der har råd l at købe teaterbille er. "Ulvens Søn" er aldrig blevet taget op siden og drog igennem landet med strimer på sin bag. (Livserindringer bind 2, s. 276.) 10 ANNA ZACHO OM ULVENS SØN Ulvens Søn af Jeppe Aakjær er en fantas sk drama sk tekst, fordi den både rummer en aktuel poli sk historie om overgangen l en ny d og en eviggyldig kærlighedstragedie om to unge mennesker, som ikke kan få hinanden. Det er historien om en ung mand, som kommer lbage fra Australien l sin hjemegn Salling for at kæmpe den kamp l ende, som hans far i sin d tabte. Han har købt jord op i området og vil skabe en ny virksomhed, som kan ansæ e arbejderne fra Herregården Glø rup (den slet skjulte omskrivning af Spø rup), som slaver for herremanden som om stavnsbåndet aldrig var blevet ophævet. Den unge mand har ordet i sin magt, men det viser sig at være en større opgave end som så... Meget har i ændret sig i Danmark siden 1909, hvor stykket blev skrevet som et både sprogligt og indholdsmæssigt stykke lokalt forankret sam dsdrama k. Aakjær skriver med stor sanselighed og dybt kendskab l de barske realiteter på landet. Hans persontegning er både hjerteskærende og humoris sk og han har næse for den drama ske situa on. Tidens strømninger og den forestående revolu on er vævet ind i teksten og trygler om, at blive sammenlignet med i dag. Hvad er forandret? Og hvad er det samme, bare med en ny indpakning? Med iscenesæ elsen på Jenle 2013 er jeg interesseret i forbindelsen l Salling i dag godt 100 år senere. Jeg tror på, at det aktuelle og det eviggyldige i historien om magtkampen mellem de privilegerede velbjergede og folkene nederst i hierarkiet trænger l at blive set og hørt af nu dens mennesker unge som gamle.

11 JEPPE AAKJÆR OG GRUNDTVIGIANISMEN. Ar kel af P.K. Nielsen. gamle konserva ve lærer Lund, som hyldede udenadslæren og hvis bedste pædagogiske middel var tampen, som børnene o e fik bekendtskab med, når de ikke kunne lek en. I sine erindringer fortæller han om, hvor hårdt det var for børnene at skulle lære noget for dem ganske uforståeligt udenad, og hvor nidkært hans morfar overhørte børnebørnene i lek en. Kunne de ikke svare, må e de føle riset, som bedstefaderen nærmest frydede sig over at anvende. Lærer Niels Jacobsen med hustru SKOLEGANG I FLY SKOLE. Jeppe Aakjær begyndte sin skolegang i Fly skole, og i sine erindringer fortæller han, hvor lidt han havde lært de første 6 år hos den Men så i det syvende og sidste skoleår sker der noget epokegørende for ham. Han s er for første gang bekendtskab med det grundtvigske eller nærmere det grundtvig koldske, da lærer Niels Jacobsen fra Gjelleruplund ved Herning overtager den gamle lærer Lunds s lling. Om de e møde skriver Jeppe Aakjær i sine erindringer: 11

12 Hvor husker jeg levende hans indtrædelse i første me! I Lysternet sommertøj kom han ind ad en dør, der mundede ud i skolens bryggers. Med et studs Godda! og uden et blik l nogen af os gik han tværs over gulvet l et vindue, som han åbnede på vid gab. Det var allerede mistænkeligt! I Lunds d havde aldrig nogen tænkt den tanke, at vinduer overhovedet kunne åbnes. I denne ene handling var den ny d. Ja, det var der så sandelig også. E er at have fortalt eleverne, hvordan lærer Jacobsen ville have det i klassen, fortsa e men, og Jeppe Aakjær skriver videre: Så begyndte han at fortælle for os. Nej, nu stod verden ikke l påske! Degnen fortalte eventyr i skolen! Ja, ikke nok med det, han fortalte også bibelhistorie, danmarkshistorie, geografi! Alt fortalte han. Det hændte, at vi sad i et skrupgrin, sådan fortalte han. Jeppe Aakjær fik altså en hel anden oplevelse af undervisning både med hensyn l indhold og pædagogik. En undervisning, der tændte hans læselyst og videbegær godt hjulpet af den unge lærer Jacobsen, som lånte sin velbegavede og lovende elev mange bøger, som Jeppe slugte med glubende appe t. Jeppe Jensen, Aakjær på Staby Højskole. Se rød pil. Som det ses, så hørte han l en af de yngste elever. 12

13 PÅ STABY HØJSKOLE. Læreren prøvede også e er bedste evne at overtale forældrene l at holde drengen l bogen, men det holdt hårdt vel både af manglende vilje og økonomiske årsager. Endelig lykkedes det for lærer Jacobsen at få Jeppe på Staby højskole, hvor han selv begyndte sin uddannelse l lærer. Det var Jacobsens plan; at Jeppe e er højskoleopholdet senere skulle fortsæ e på vinterseminarium. Det blev der nu ikke noget af. Staby højskole var grundtvigsk præget, men undervisningen af de ca. 40 elever gik nu mest ud på at meddele dem kundskaber i almindelige skolefag. Jeppe Aakjær lærte selvfølgelig meget, men selve højskolelivet fik han ikke meget ud af. Han var simpelthen for ung. Nogen uddannelse på vinterseminarium blev der ikke noget af. Faderen bad ham komme hjem l november for at ersta e den ældre bror Jens som karl på gården. Fri den på gården brugte han l læsning mm. I det hele taget må man sige om Jeppe Aakjær, at meget af den viden, han i ungdommen, ja, i hele livet legnede sig, var ved selvstudium. Når man ser, hvad denne unge knøs pløjede igennem af læsestof, må man både forundres og betages. Hans videbegær spændte vidt. PÅ BLÅGÅRDS SEMINARI I UM Lærer Jacobsen fik da også overtalt forældrene l at sende den unge mand på Blågård Seminarium Blågårds seminarium i København for at læse l præliminæreksamen. Disse to år i København kom l at betyde meget for Jeppe Aakjær. Ikke blot fik han da slæbt sig igennem l eksamen, men vig gere for ham på hans senere færd i livet var mødet med realismen. Rent lfældigt lånte han på skolens bibliotek Karl Gjellerups Det unge Danmark (1879), og læsningen af den bog kom l at betyde Jeppe Aakjærs omvendelse l realismen. Selv skriver han i sine erindringer: Det blev således den første bog af realismens digtning, som det faldt i min lod at læse. Naturligvis et ret lfældigt valg, fordi de bedre bøger den dag ikke var hjemme; nu forekommer det mig en såre tam, ja, næsten flov bog, men jeg husker godt min nyfigne forbavselse under læsningen, alle forfa erens dris ge bil 13

14 leder og ungdommelige let gennemskuelige udfald mod ortodoksien og hele den gamle katekismustro, så jeg afvekslende droges og frastødtes; dog mest det første. Videre skriver han: Men al min læsning blev here er afgørende bestemt af min hang l at følge realismens fane og lade dens bøger og ideer gennemsyre hele min opfa else af livet og samfundet. Ikke blot læsningen af de moderne forfa ere, men også skolens foredragsforening påvirkede ham meget, både gennem foredrag og diskussion med de andre studerende. Jeppe Aakjær nævner Georg Brandes blandt andre et foredrag af digtren Sophus Scandorph, hvor han læste op af egne værker. Her på Blågårds seminarium i kongens København s ede den unge Jeppe Aakjær bekendtskab med J.P. Jacobsen, Henrik Pontoppidan, Drachmann og Georg Brandes og alle det moderne gennembruds mænd. LIDT OM GRUNDTVIGS KIRKE OG SKOLESYN SAMT DE FØRSTE HØJ SKOLER. Er os tomme ord og lyde eget folk og fædres land, véd vi ej, hvad de betyde mer end mængde, muld og strand, tant er og hvert ord, vi tale om Guds riges bjerg og dale, om Guds folk og menighed Strofen fra Grundtvigs Christenhedens Syvstjerne 1855 (Ingen har guldtårer fældet i højskolesangbogen) fortæller klart, at kristenliv forudsæ er folkeligt liv. Grundtvigs historiske poe ske livssyn indbefa er folkeånden, og afgørende for ham var, at ånden kun virker i frihed. Hans opfa else af mennesket som et guddommeligt eksperiment af støv og ånd, gør selve menneskelivet gældende. Det bliver guddommeligt, uden 14

15 mennesket selv er gud. Grundtvig skelner altså mellem støv og ånd, men begge dele udgør hele mennesket, og de e menneskeliv skal leves og næres i et folkeligt fællesskab. DET LEVENDE ORD I sin bestræbelse på at finde den kristne sandhed gør Grundtvig en mageløs opdagelse, det levende ord, hvormed han mener, at gennem dåben og nadveren taler Jesus direkte l den enkelte. Ordet skaber altså liv. Det levende ord blev også det centrale i den livsoplysning, Grundtvig så brændende ønskede sig for folket. Han fremsa e et program for skolen for livet. En skole, der meddeler fri og levende folkeoplysning for voksne, hvor ordet tales frit fra læreren l eleven, men også den modsa e vej, så det virkelige livsskabende finder sted i dialogen. Grundtvig ville vække folket af dvale med en oplysning ud fra den berømte verselinje Menneske først og kristen så. Folket skal oplyses om dets sprog, historie og my ske overleveringer i et levende hverdagssprog, for det er herigennem vi bliver vor lværelse som menneske bevidst. For os her i Norden gælder det Nordens mytologi og historie samt sprog l forskel fra andre folkeslag, der har deres eget sprog, historie og myter. Nordens mytologi er ikke den samme som den klassiske, men en parallel. Senere i historien kommer så kristendommen l som den dråbe, der gør bægeret stærkt. Grundtvig havde fores llet sig en folkehøjskole i Sorø, men hans egne skoleideer bliver aldrig l noget. Derimod er det lhængere af ham (grundtvigianere), der bygger højskoler ud fra Grundtvigs kristendoms og folkeoplysningstanker. Den første var Flors højskole i Rødding i Sønderjylland, der blev indviet allerede i At det blev Rødding, kan måske skyldes den dansk tyske kultur og sprogkrig i hertugdømmerne. Skolen kunne betragtes som en forpost mod den tyske og slesvigsk holstenske påvirkning. Dansk heroisk skildring af 8. brigades modangreb. Maleriet er malet af Rosenstand. Sønderborg Slot. E er nederlaget og tabet af hertugdømmerne i 1864 kom skolen l at ligge syd for den tysk danske grænse. Skolens for 15

16 stander Erling Schrøder valgte så at fly e den l Askov for at holde grundtvigsk højskole der. Det varede ikke så længe, inden Schrøder fik skolen dannet l en udvidet højskole, hvorved mange af eleverne enten havde været på en anden højskole eller fulgt undervisningen på Askov et år dligere. De e betød også, at han kunne samle nogle virkelig gode lærere. I løbet af 1860 erne var der i Danmark e erhånden en del højskoler, men tre af dem skilte sig ud som de største og førende, og selvom de arbejdede sammen om blandt andet udgivelsen af en sangbog, udviklede de sig i forskellige retninger. Poul la Cour, , regnes for en af Danmarks største opfindere. Hans kristne syn var, at Gud havde skabt verden ind l syndefaldet og dere er indtrådte evolu onen. Testrup havde et ret så stort anstrøg af det na onale, Vallekilde havde et ret kristent præg, og Askov var den mest poe sk mytologiske historiske skole. Selv naturfag med fysikeren og videnskabsmanden Poul la Cour som lærer blev anskuet ud fra denne livsholdning. Man kan godt sige, at Askov udvidede højskole i 1880 erne var udviklet i en ret så ortodoks grundtvigsk retning. PÅ ASKOV HØJSKOLE. E er hjemkomsten fra København med beviset på præliminæreksamen i kufferten ernærede Jeppe Aakjær sig blandt andet som foredragsholder på egnen mellem Fjends og Herning, og i den periode opholdt han sig hos Peder Odgaard på Tastumgård. (Se NI 15) Peder Odgaard og Jeppe Aakjær havde store fem dsdrømme på den d. De var begge optaget af den nye d med dens strømninger og ville gerne deltage i oplysningsarbejdet af bondeungdommen. Per Odgaard havde pengene og Jeppe Aakjær ideerne. De skulle sammen starte en ny højskole, for det var jo dens løsen, som Aakjær skriver. Aldrig kunne de blive træ e af at diskutere planerne for denne højskole, som for øvrigt aldrig blev realiseret. For at få gode ideer l planerne om egen højskole blev det beslu et, at Jeppe Aakjær skulle på højskole en vinter. E er sammen med Esper Andersen at have besøgt Askov højskole, dog havde de ikke talt med forstande 16

17 ren, men kun med nogle af eleverne på deres værelser, faldt valget på denne da dens førende højskole. Henrik Fibæk Jensen skriver: Forstander Ludvig Schrøder var en over alle grænser forgudet mand i grundtvigianernes kreds, og da han ydermere havde håndplukket en række fremragende lærere l skolen Poul la Cour, Holger Begtrup, Jacob Knudsen m.fl. havde Aakjær en bere get forventning om, at netop Askov var stedet, hvor han kunne lære kunsten at drive en livsoplysende højskole med succes. Ludvig Schrøder på talerstolen på Askov Højskole (Maleri af Erik Henningsen fra 1903, lhører Ribe Kunstmuseum). Så frisk og frejdig gik han ind på Askov højskole i oktober 1887 for igen særdeles skuffet at gå derfra i marts Som Jeppe Aakjær selv fortæller, var det en sær bagvendt måde, han kom ind i den grundtvigske højskoleverden. Det var det nok også. Han ville helt sikkert have fået mere ud af det, hvis han først havde været på Askov, inden københavneropholdet, der som før nævnt indfangede ham i den realis ske verden med de moderne forfa ere. FRA ARBEJDETS GLÆDE. Opholdet på Askov højskole, fortæller Jeppe Aakjær, har han brugt i beskrivelsen af hovedpersonen Vis s højskoleophold i romanen Arbejdets Glæde. Allerede første dag kedede Vis sig under forstander Rætsels foredrag, og han tænkte på at vende hjem igen, men blev dog. Citat: Da Vis havde været der i o e dage, var han allerede godt øm i bagen af den megen s llesidden og de uendelige foredrag. Men Vis blev så blid, når de sang; så så han i ånden de bølgende marker med rug og med vikker, så bølgeskvalpet, der går op omkring stranden i midsommersolen. Men hvordan var denne klike af mænd dog bleven enige om at undertrykke enhver ytring om nu dens Danmark? Hvorfor denne evige færden på kirkegårde hos historiens afdøde? Var der da virkelig slet ingen ng ved nu den, der fortjente omtale? Vis forstod det ikke. Han sad med tusinde spørgsmål på tungen, men turde ikke komme frem med dem af frygt for at få samme behandling som ved sin indtrædelse. 17

18 Han var blevet bedt om ikke at sidde og se på klokken under foredraget. Det forstyrrede forstanderen. Og så al den snurrige snak om Thor og Odin og livet i Jotunheim, sådan at pine teologi ind i alt (ligesom visse folk spiste hvidløg l alt), denne evindelige roman ske æste seren, ja, det var måske godt for folk, der skulle være hedningemissionærer, eller degne, eller lærere i en søndagsskole. I sin skuffelse over lærernes stofvalg samlede Vis ligesindede kammerater på sin lille hybel l ugentlige diskussionsmøder, hvor man diskuterede Henry Georges, Charles Darwin m. fl. En a en bliver de opdaget i deres møde, og forstanderen kommer ind på værelset og udbryder, at her holdes der nok e erskole med Vis som mesteren! E er en samtale, der munder ud i et skænderi mellem forstander Rætsel og Vis om det be melige i at holde møde uden for skolen og om skolens stofvalg fortsæ er det med følgende opgør. På et dpunkt siger Vis. Citat: A har kri seret skolen, det må a indrømme; man a har givet mine grunde. De har s llet dem højnæset og afvisende over for, hvad der overhovedet bydes på skolen. A har ikke fulgt alle foredragene end ikke Deres; når der lægges en alt for stor hjumpel kød hvori der ikke er så lidt både af ben og sener over på min tallerken, så må a ha lov l at levne. Er det mine foredrag, De sigter l med Deres uforskammede sammenligning, vil De så forlade skolen straks! A har betalt to måneder forud og desuden De kan komme over på kontoret og få Deres penge lbage. Det tykkes a snart er for galt, te her kommer vi så mange unge mennesker, og så skulle vi ikke ha lov l at Charles Darwin. Darwins evolu onslære sa e på Aakjærs d sindene i kog. Tankegangen om, at mennesket havde udviklet sig fra den mindste organisme over abestadiet l homo sapiens, var for mange helt utænkeligt. Guds skabelse af mennesket blev kra igt udfordret. 18

19 snakkes ved om, hvad der rører sig i os; hvornår er det bleven frisind? Jeg kan ikke have en grønskolling som Dem l at gå omkring og opagitere gemy erne. De ynder nok ikke ungdom, hr. forstander; hvor gammel ville De, te a skuld vær. Nogen hel dreng er a da heller e. A er på mit 24. år. A har været forkarl i 3, har ha en stor bedri at svare l, med både folk og fæ. Man a er kjed at det her; for a vil e noget menneske noget ondt. Vis vendte sit lyse ansigt rundt mod dem alle. Men a tykkes e, te der skuld vær noget at sige l, te den ene fortæller noget for de andre. Snart det ene og snart det andet hvad a har læst og tænkt over; a har fortalt om Henry Georges, om Charles Darwin Darwin, om Darwin! Det lød som et bøsseskud Her i mine lokaler! om Darwin den charlatan! Vis rejste sig op med et sæt og stod nu lige foran forstanderen. Hans ligbleghed stak så underligt af mod den andens mørke klædesæt. Med lkæmpet ro sa Vis : Må a e lige få lov l at spørge forstanderen om, hvilket af Darwins værker det er, som De grunder den dom på? Det drø er jeg ikke her. Forstanderen må sandelig ha læst Darwin meget flyg g. Jeg har hverken læst eller agter at læse den herres gudsbespo elige bøger. Nå, De har ikke læst ham, men endda ved De, at han er en charlatan! Det forandrer sagen! Nu skal a rejse, enten De betaler mig mine penge lbage eller e. Ovenstående er jo som sagt fik on. Den rig ge historie er en lidt anden. Ganske vist var Jeppe Aakjær skuffet over opholdet. Nu havde han måske også gjort den dumhed, at han havde ladet sig indlogere hos fotografen i Askov, hvilket jo var en fysisk hindring i at opleve opholdet fuldt ud. Mange af foredragene kedede ham, fordi lærerne var så påvirket af den roman ske skole og ikke be Diskussionsklubben i Askov er samlet. 19

20 skæ igede sig med li eraturen fra de nye strømninger, så Jeppe Aakjær brugte megen d på sit værelse l selvstudium. Kun et par lærere, den unge Holger Begtrup, der senere startede Frederiksborg højskole og Jacob Knudsen, senere valgmenighedspræst i Mellerup dristede sig l at tage hul på det nye, men på en så snedig måde, at det gik an. Det store spørgsmål var for Askov højskole, hvordan man skulle forholde sig l den moderne ateis ske li eratur, og om videnskaben havde umuliggjort anvendelsen af nordens mytologi l belysning af menneskelivet. Jacob Knudsen, som lærer på Askov. Aakjær skriver: Var i ry for at være streng mod sine små drenge. Der var i det hele taget noget dystert disharmonisk i hans naturel, der både lokkede og frastødte. Livserindringer bind 1, Forlaget Jenle 2010 s På skolen havde eleverne en diskussionsforening, hvor man drø ede både det ene og det andet lørdag a en, den blev stærkt holdt i ave af lærerne, da en lærer al d deltog i diskussionen og dermed havde hånd i hanke med udtalelserne. Jeppe Aakjær gav ikke meget for denne forening, så han havde selv dannet en diskussionsforening, hvor han samlede nogle ligesindede i et lokale hos fotografen l møder. På disse møder drø ede vi alle de spørgsmål, der i tavshed blev forbigået i skole merne, sådan som darwinisme, georgeisme, an militarismen og andre glødende problemer, der fyldte den frisindede presse og optog ungdommens sind. Da Jeppe Aakjær var den mest studerede af foreningens medlemmer, var det ham, der førte an. I vinteren 1887/88 var forstander Schrøder ikke meget hjemme på skolen, da han ud over en stor foredragsvirksomhed også var blevet indvalgt l Lands nget, så i hans fravær var det hustruen fru Schrøder, der med hjælp fra Poul la Cour havde den daglige ledelse af skolen. Jeppe Aakjær skriver i sine erindringer: Denne uskyldige sammenslutning, som rummede nogle af de alvorligste kræ er blandt skolens elever, var fra første færd de ledende en torn i øjet. Fru Schrøder dirrede af harme over mine oprørslyster. Hun kaldte mig l 20

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den 7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den store, magtfulde mand, -han er lille af vækst, og da han

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

forord til 2. udgave Leif Andersen

forord til 2. udgave Leif Andersen forord til 2. udgave Da Credo Forlag og jeg i 2000-2001 arbejdede med den første udgivelse af ateistisk andagtsbog, var vi rimeligt sikre på, at det var ved at være i sidste øjeblik, hvis vi overhovedet

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere