Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret er forkert. Ændres l Der skal ogå sle es et 0 DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK

2 KUN TIL MEDLEMMER! VI ER I GANG MED AT OMSTRUKTURERE ALT I AAKJÆRSELSKABET! I den forbindelse har jeg lavet en kæmpefejl! På de breve, der er sendt l medlemmerne sammen med boggaven, er der skrevet et forkert gironummer. Hvis du kan nå det, skal du re e nummeret: l Desuden skal der sle es et 0 på din iden fika on! Har du betalt på det forkerte nummer, så ender din indbetaling alligevel på vores medlemskonto dog ad omveje! Kan du nå at re e, så vil det gøre det noget nemmere for vores nye kartoteksfører! Jeg undskylder rig g meget! Henning Linderoth Formand for Aakjærselskabet 2

3 ÅRETS AKTIVITETER Årets ak viteter og arrangementer på Jenle er nu næsten på plads. Vi mangler en poli sk taler l Jenlefesten, ellers er resten a alt. Så snart a alen med den poli ske taler er på plads, vil vi offentliggøre navnet på hjemmesiden. kommentarer l det religiøse univers, som Aakjær befandt sig i. Aakjærselskabet har af godsejer på Eskjær, Birger Schü e fået lladelse l at anvende Gudmund Schüttes tekst: Aakjærs religiøse tone. Bagest i bogen har Institutleder, cand. phil. på Syddansk Universitetscenter Johs. Nørregaard Frandsen skrevet et fremragende efterord om Aakjærs forhold til det religiøse. Henning og Vinnie Linderoth har lavet forordet l bogen, hvor de bl.a. slu er med følgende fortælling: Du kan hente arrangementbrochuren på h p://www.jenle.dk/pdf/tekster/arrangement.pdf ÅRETS TEMA Som det også fremgår af arrangementskalenderen, så er årets tema Aakjær og det religiøse. Det samme hedder årets medlems gave, der for første gang er en samling af Jeppe Aakjærs religiøse tekster samt tre Da det var blevet helt lys dag, foreslog Nexø, vi skulle synge Den signede dag og da den var færdig, 3

4 PÅ JENLE I FORSAMLINGSHUSET Ordinær generalforsamling. KUN FOR MEDLEMMER!! Formandens beretning. Godkendelse af beretning. Regnskab fremlægges af kassereren. Godkendelse af regnskab. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. Valg af 2 suppleanter for et år. Valg af revisor for et år. Evt. Kaffe. Journalist fra TV2 Midt Vest, Uffe Bregendahl fortæller om arbejdet med og lblivelsen af filmen om Esben Aakjær. Desuden vises der klip fra filmen. 4

5 slog Aakjær sin hånd i bordet og sagde: Grundtvig er den største af os alle sammen! (Solvejg Bjerre: Længe siden, s.90, Gyldendal, Kbh ) Aakjær bliver o e betegnet som ateist, men for os, der l dagligt færdes på Jenle og tema sk læser Aakjærs li eratur, bliver det vanskeligere udelukkende at sæ e ateist som endegyldigt prædikat på ham. Da jeg for mange år siden læste den dligere professor, domprovst og rektor for Præsternes E eruddannelse, Ole Jensens bog I vækstens vold og disputatsen Teologi mellem illusion og restrik on slog det mig, hvor stor ligheden på væsentlige økologiske og teologiske punkter, der var imellem Aakjær og Ole Jensen. Når man så sam dig ved, at hele det religiøse i rela on l det økologiske har fået fornyet aktualitet, så kan Jeppe Aakjærs religiøsitet bidrage l en fornyet debat. Ole Jensens synspunkt flugter på sin vis med naturvidenskabelige teorier om universets og menneskets lblivelse og menneskets plads i universet. Det som skiller naturvidenskabernes teorier og religionerne, er dels tolkningerne og de afledte konsekvenser og udny elsen af naturvidenskabernes følgesvende: teknologierne. Men i vores del af verden er den religiøse og den teknologiske viden indgået i et makkerskab, der synes at føre l nogle konsekvenser, vi kan risikere at bukke under for. h p://aarhuss.dk/2011/04/poul henning bartholins orientering omudvalget vedr%c3%b8rende gr%c3%b8nt s / Sam dig finder der i øjeblikket en spændende debat sted i Kristligt Dagblad i sek onen om ateisme og det religiøse. På religion.dk ruller deba en frem og lbage mellem ateister og kristne: Skal man definere religion i forhold l dens funk on eller i forhold l dens indhold? Hvad er religion, og hvad ateisme? Og er ateisme en form for religion? Hvad der fra et aakjærsk synspunkt mangler i denne debat er, hvad er defini onen på ateisterne? Hvad bekender de sig l? For at være ateist, skal man så tro blindt på den moderne videnskab, eller hvad? I sådan en debat bliver Ole Jensen højaktuelt og også Aakjær. Diskussionen om Thorkild Grosbøll s bør også inddrages, da den vel i sit grundlag bygger på det funk onelle. Det helt grundlæggende for deba en er ikke defini onen og heller ikke defini onsre en, men derimod de digitale mediers indflydelse på defini onsskabelsen. Jan Lindhardt forsøgte sig med bogen Frem mod middelalderen at sæ e fokus på menneskelivet i en digital has gt forandrende verden. Den katolske præst Walter Ong har på fornem vis taget fat på kulturteknikkernes forandrende proces, der har skabt en ny realitet, hvor det sekundære orale (f.eks. mail) frem for skri en har skabt en anden realitet. Er det den realitet, der kommer l udtryk i en ny undersøgelse, hvor 80% af den danske befolkning er medlem af folkekirken. 30% erklærer, at de tro på Gud. Er de 50% så ateister? Eller forholder de sig l spørgsmålet på en helt anden måde en måde som kommer l udtryk i Niels Grønkjærs bog: Den nye Gud og eller hos Aakjær? I P.K. Nielsens ar kel på side 11 gives der ikke et svar og det gør der heller ikke i Aakjærselskabets nye bog, men der gives et bidrag l deba en. Senere i kommende numre af NI vender vi lbage l Jeppe Aakjærs forhold l kirken. 5

6 SERVEREN FLYTTES Beslutningen har ikke været let, men da vores succes gjorde, at det administra ve var på grænsen l det uoverkommelige, havde vi ikke andre muligheder. Vi mener at have fundet den bedste løsning for os og ikke mindst for vore mange kunder. Som alt nyt vil der selvfølgelig blive indkøringsproblemer. Aakjærselskabets domæne l hjemmesiden ejes af Henning og Vinnie Linderoth og er placeret på deres private server. Det er ikke holdbar i længden. Derfor har Aakjærselskabets bestyrelse beslu et, at hjemmesiden skal fly es l en anden server. Sam dig overlades domænet også l Aakjærselskabet. Det hele falder sammen med, at Aakjærselskabet har fået lkny et en it rådgiver l Jenle, der havde et godt kendskab l markedet. Hjemmesiden skal nu lægges ud på professionelle hænder. Den deles sam dig l to selskaber. Selve hjemmesiden bliver fly et l Gullestrupnet og salg af bille er samt e bu kken fly es l Ticketservice. På Gullestrupnet får vi også en række subdomæner blandt andet skole.jenle.dk. Flytningen betyder selvfølgelig en lille ændring specielt på køb af bille er. Den service, der s lles l rådighed er ikke gra s. Vi forventer l gengæld at sælge mere en betydelig nemmere administra on og et mere sikkert salg. Betalingen vil kunne ske på Dankort. DANKORT Man vil fortsat kunne købe bille er på Jenle ved indgangsdøren, men priserne vil blive lidt dyrere, da vi så e erfølgende skal udveksle salg med Ticketservice. Typisk vil en billet blive 15 l 25 kr. billigere på interne et. 6 DEN 1. MAJ KL. 12:00 Den 1. maj klokken 12:00 åbner vi for salget af bille er l alle vore arrangementer. Vi håber på, at rig g mange vil beny e lejligheden l at sikre sig bille er. Det sværeste har været at må e melde udsolgt l folk, der har kørt langt e er en speciel oplevelse. Nu kan de i god d bes lle bille er og være sikre på plads, da alle arrangementer og alle bille er bliver udbudt l salg på ne et. Det gælder også Jenlefesten! Hvor man ved netkøb på forhånd har betalt og derfor hur gere kan komme ind på pladsen. Bille erne bliver scannet ved indgangen. Køb på ne et gør også, at vi kan holde netsalget åbent helt frem l dagen før. DE FØRSTE 100 PLADSER Ved salg l arrangementer i Laden vil de først 100 bille er være med nummererede pladser. Vi begrænset også salget l 280 bille er i Laden. Man kan fortsat købe smørrebrød l klokken 18:00 i forbindelse med arrangementer, men så skal man bes lle min. 5 dage før. Sådan, som vi har fået det præsenteret fra firmaet, så tror vi på, at servicen samlet bliver større. På enkelte steder en lille forringelse, der mange steder opvejes af forbedringer. Vi glæder os rig g meget l igen at se jer på Jenle l mange gode oplevelser.

7 Endelig bliver Livserindringerne udgivet igen! Det var de lidt længe om! BEGGE BIND 398, kr. NY MEDLEMSPRIS 268, kr. Sponsorerne: SKIVE KOMMUNE VELUX FONDEN TOYOTA FONDEN NYKREDITS FOND BG FONDEN GØR OS ENDNU BEDRE BLIV MEDLEM 7

8 Udsnit af dialektgruppen i Jenles Personalerum. VINTERARBEJDE Dialektgruppen har gennem hele vinteren arbejdet på en række projekter. I øjeblikket arbejdes der intenst på Aakjæra enen, hvor valget af tekster er omdrejningspunktet. En Aakjæra en skal indeholde tekster om Aakjærs liv og tekster fra forfa erskabet. De to områder skal passes ind i hinanden sam dig med, at denne a en skal indeholde fællessange, tekstlæsning og fortælling. Det kan meget hur gt give anledning l he ige diskussioner. Foruden Aakjæra enen leverer gruppen indslag i en række andre arrangementer. Flere og flere selskaber køber underholdning, hvor gruppen optræder. Flere af gruppens medlemmer rejser rundt i landet og optræder l fortælledage. De er med når Aakjærselskabet er på messer eller bogdage som f.eks., på Hald Hovedgårds St. Bogdag. Museumsgruppen har frosset godt i vinter. Det nye friserum er snart færdig. Friserne bliver nu langt bedre præsenteret. Sam dig skal dialektgruppen optræde i rummet hele sommeren om rsdagen og fredagen. 8

9 Et udsnit af dramagruppen var samlet i personalerummet på Jenle, lørdag den 10. marts Til venstre Henning Linderoth, Anna Zacho, Kirsten Fu rup og P.K. Nielsen. Instruktøren Anna Zacho er bosiddende i Berlin. Hun er oprindelig fra Skive og var i Danmark på familiebesøg samt et arbejdsophold. Vi beny ede chancen for at få et møde med hende om vores store dramaprojekt i Selv om vi allerede har holdt en del møder angående dramaprojektet, så er de e møde startskuddet på det, der skal sæ e fart på. Tidligere har vi talt om, at scenen skulle placeres ned at sydskrænten mod bækken. Vi har også fået lladelse fra fredningsmyndighederne, men så skal scanen ernes e er 14 dage. Men bunden er så blød, da der springer kildevæld ud, at det nærmest er umulig og meget dyrt. I stedet arbejder vi på en placering i Jenles Sydhave mellem bygningerne. På denne måde kan vi bruge bygningerne som kulisse og rummene bagved l omklædning mm. Det kræver dog, at vi skal hæve siddepladserne lidt. Vi kan så kun have 300 l 400 gæster ad gangen mod 1000 på skrænten. Stykket skal så spilles flere a ener. Fordelene ved at spille stykket i Sydhaven er flere. Vi kommer ind mellem bygningerne og de store træer og på den måde i læ. Det bliver langt mere in mt, da afstanden mellem den lave scene og publikum bliver kortere. Det er placeringen, som vi arbejder med nu! Vil pressen gerne høre mere om projektet, kan man ringe l instruktøren på

10 AAKJÆR OM ULVENS SØN Næste år, 1909, havde jeg et nyt stykke færdigt, det sociale drama "Ulvens Søn" Det kunne ikke smigre sig med den succes som mit første stykke. Her var det ikke bare løjer og langkål, men skærende social spot og alvor, der i dialogform optog det samme mo v, som jeg i 1904 havde behandlet i min roman "Vredens Børn". Det blev spillet både på Aarhus teater og i provinsen, samlede vist også jævnt flinke huse, men havde en led presse. Det sociale drama vil al d få onde kår i et land, der kun elsker idyllen, og hvor en vels llet overklasse er de eneste, der har råd l at købe teaterbille er. "Ulvens Søn" er aldrig blevet taget op siden og drog igennem landet med strimer på sin bag. (Livserindringer bind 2, s. 276.) 10 ANNA ZACHO OM ULVENS SØN Ulvens Søn af Jeppe Aakjær er en fantas sk drama sk tekst, fordi den både rummer en aktuel poli sk historie om overgangen l en ny d og en eviggyldig kærlighedstragedie om to unge mennesker, som ikke kan få hinanden. Det er historien om en ung mand, som kommer lbage fra Australien l sin hjemegn Salling for at kæmpe den kamp l ende, som hans far i sin d tabte. Han har købt jord op i området og vil skabe en ny virksomhed, som kan ansæ e arbejderne fra Herregården Glø rup (den slet skjulte omskrivning af Spø rup), som slaver for herremanden som om stavnsbåndet aldrig var blevet ophævet. Den unge mand har ordet i sin magt, men det viser sig at være en større opgave end som så... Meget har i ændret sig i Danmark siden 1909, hvor stykket blev skrevet som et både sprogligt og indholdsmæssigt stykke lokalt forankret sam dsdrama k. Aakjær skriver med stor sanselighed og dybt kendskab l de barske realiteter på landet. Hans persontegning er både hjerteskærende og humoris sk og han har næse for den drama ske situa on. Tidens strømninger og den forestående revolu on er vævet ind i teksten og trygler om, at blive sammenlignet med i dag. Hvad er forandret? Og hvad er det samme, bare med en ny indpakning? Med iscenesæ elsen på Jenle 2013 er jeg interesseret i forbindelsen l Salling i dag godt 100 år senere. Jeg tror på, at det aktuelle og det eviggyldige i historien om magtkampen mellem de privilegerede velbjergede og folkene nederst i hierarkiet trænger l at blive set og hørt af nu dens mennesker unge som gamle.

11 JEPPE AAKJÆR OG GRUNDTVIGIANISMEN. Ar kel af P.K. Nielsen. gamle konserva ve lærer Lund, som hyldede udenadslæren og hvis bedste pædagogiske middel var tampen, som børnene o e fik bekendtskab med, når de ikke kunne lek en. I sine erindringer fortæller han om, hvor hårdt det var for børnene at skulle lære noget for dem ganske uforståeligt udenad, og hvor nidkært hans morfar overhørte børnebørnene i lek en. Kunne de ikke svare, må e de føle riset, som bedstefaderen nærmest frydede sig over at anvende. Lærer Niels Jacobsen med hustru SKOLEGANG I FLY SKOLE. Jeppe Aakjær begyndte sin skolegang i Fly skole, og i sine erindringer fortæller han, hvor lidt han havde lært de første 6 år hos den Men så i det syvende og sidste skoleår sker der noget epokegørende for ham. Han s er for første gang bekendtskab med det grundtvigske eller nærmere det grundtvig koldske, da lærer Niels Jacobsen fra Gjelleruplund ved Herning overtager den gamle lærer Lunds s lling. Om de e møde skriver Jeppe Aakjær i sine erindringer: 11

12 Hvor husker jeg levende hans indtrædelse i første me! I Lysternet sommertøj kom han ind ad en dør, der mundede ud i skolens bryggers. Med et studs Godda! og uden et blik l nogen af os gik han tværs over gulvet l et vindue, som han åbnede på vid gab. Det var allerede mistænkeligt! I Lunds d havde aldrig nogen tænkt den tanke, at vinduer overhovedet kunne åbnes. I denne ene handling var den ny d. Ja, det var der så sandelig også. E er at have fortalt eleverne, hvordan lærer Jacobsen ville have det i klassen, fortsa e men, og Jeppe Aakjær skriver videre: Så begyndte han at fortælle for os. Nej, nu stod verden ikke l påske! Degnen fortalte eventyr i skolen! Ja, ikke nok med det, han fortalte også bibelhistorie, danmarkshistorie, geografi! Alt fortalte han. Det hændte, at vi sad i et skrupgrin, sådan fortalte han. Jeppe Aakjær fik altså en hel anden oplevelse af undervisning både med hensyn l indhold og pædagogik. En undervisning, der tændte hans læselyst og videbegær godt hjulpet af den unge lærer Jacobsen, som lånte sin velbegavede og lovende elev mange bøger, som Jeppe slugte med glubende appe t. Jeppe Jensen, Aakjær på Staby Højskole. Se rød pil. Som det ses, så hørte han l en af de yngste elever. 12

13 PÅ STABY HØJSKOLE. Læreren prøvede også e er bedste evne at overtale forældrene l at holde drengen l bogen, men det holdt hårdt vel både af manglende vilje og økonomiske årsager. Endelig lykkedes det for lærer Jacobsen at få Jeppe på Staby højskole, hvor han selv begyndte sin uddannelse l lærer. Det var Jacobsens plan; at Jeppe e er højskoleopholdet senere skulle fortsæ e på vinterseminarium. Det blev der nu ikke noget af. Staby højskole var grundtvigsk præget, men undervisningen af de ca. 40 elever gik nu mest ud på at meddele dem kundskaber i almindelige skolefag. Jeppe Aakjær lærte selvfølgelig meget, men selve højskolelivet fik han ikke meget ud af. Han var simpelthen for ung. Nogen uddannelse på vinterseminarium blev der ikke noget af. Faderen bad ham komme hjem l november for at ersta e den ældre bror Jens som karl på gården. Fri den på gården brugte han l læsning mm. I det hele taget må man sige om Jeppe Aakjær, at meget af den viden, han i ungdommen, ja, i hele livet legnede sig, var ved selvstudium. Når man ser, hvad denne unge knøs pløjede igennem af læsestof, må man både forundres og betages. Hans videbegær spændte vidt. PÅ BLÅGÅRDS SEMINARI I UM Lærer Jacobsen fik da også overtalt forældrene l at sende den unge mand på Blågård Seminarium Blågårds seminarium i København for at læse l præliminæreksamen. Disse to år i København kom l at betyde meget for Jeppe Aakjær. Ikke blot fik han da slæbt sig igennem l eksamen, men vig gere for ham på hans senere færd i livet var mødet med realismen. Rent lfældigt lånte han på skolens bibliotek Karl Gjellerups Det unge Danmark (1879), og læsningen af den bog kom l at betyde Jeppe Aakjærs omvendelse l realismen. Selv skriver han i sine erindringer: Det blev således den første bog af realismens digtning, som det faldt i min lod at læse. Naturligvis et ret lfældigt valg, fordi de bedre bøger den dag ikke var hjemme; nu forekommer det mig en såre tam, ja, næsten flov bog, men jeg husker godt min nyfigne forbavselse under læsningen, alle forfa erens dris ge bil 13

14 leder og ungdommelige let gennemskuelige udfald mod ortodoksien og hele den gamle katekismustro, så jeg afvekslende droges og frastødtes; dog mest det første. Videre skriver han: Men al min læsning blev here er afgørende bestemt af min hang l at følge realismens fane og lade dens bøger og ideer gennemsyre hele min opfa else af livet og samfundet. Ikke blot læsningen af de moderne forfa ere, men også skolens foredragsforening påvirkede ham meget, både gennem foredrag og diskussion med de andre studerende. Jeppe Aakjær nævner Georg Brandes blandt andre et foredrag af digtren Sophus Scandorph, hvor han læste op af egne værker. Her på Blågårds seminarium i kongens København s ede den unge Jeppe Aakjær bekendtskab med J.P. Jacobsen, Henrik Pontoppidan, Drachmann og Georg Brandes og alle det moderne gennembruds mænd. LIDT OM GRUNDTVIGS KIRKE OG SKOLESYN SAMT DE FØRSTE HØJ SKOLER. Er os tomme ord og lyde eget folk og fædres land, véd vi ej, hvad de betyde mer end mængde, muld og strand, tant er og hvert ord, vi tale om Guds riges bjerg og dale, om Guds folk og menighed Strofen fra Grundtvigs Christenhedens Syvstjerne 1855 (Ingen har guldtårer fældet i højskolesangbogen) fortæller klart, at kristenliv forudsæ er folkeligt liv. Grundtvigs historiske poe ske livssyn indbefa er folkeånden, og afgørende for ham var, at ånden kun virker i frihed. Hans opfa else af mennesket som et guddommeligt eksperiment af støv og ånd, gør selve menneskelivet gældende. Det bliver guddommeligt, uden 14

15 mennesket selv er gud. Grundtvig skelner altså mellem støv og ånd, men begge dele udgør hele mennesket, og de e menneskeliv skal leves og næres i et folkeligt fællesskab. DET LEVENDE ORD I sin bestræbelse på at finde den kristne sandhed gør Grundtvig en mageløs opdagelse, det levende ord, hvormed han mener, at gennem dåben og nadveren taler Jesus direkte l den enkelte. Ordet skaber altså liv. Det levende ord blev også det centrale i den livsoplysning, Grundtvig så brændende ønskede sig for folket. Han fremsa e et program for skolen for livet. En skole, der meddeler fri og levende folkeoplysning for voksne, hvor ordet tales frit fra læreren l eleven, men også den modsa e vej, så det virkelige livsskabende finder sted i dialogen. Grundtvig ville vække folket af dvale med en oplysning ud fra den berømte verselinje Menneske først og kristen så. Folket skal oplyses om dets sprog, historie og my ske overleveringer i et levende hverdagssprog, for det er herigennem vi bliver vor lværelse som menneske bevidst. For os her i Norden gælder det Nordens mytologi og historie samt sprog l forskel fra andre folkeslag, der har deres eget sprog, historie og myter. Nordens mytologi er ikke den samme som den klassiske, men en parallel. Senere i historien kommer så kristendommen l som den dråbe, der gør bægeret stærkt. Grundtvig havde fores llet sig en folkehøjskole i Sorø, men hans egne skoleideer bliver aldrig l noget. Derimod er det lhængere af ham (grundtvigianere), der bygger højskoler ud fra Grundtvigs kristendoms og folkeoplysningstanker. Den første var Flors højskole i Rødding i Sønderjylland, der blev indviet allerede i At det blev Rødding, kan måske skyldes den dansk tyske kultur og sprogkrig i hertugdømmerne. Skolen kunne betragtes som en forpost mod den tyske og slesvigsk holstenske påvirkning. Dansk heroisk skildring af 8. brigades modangreb. Maleriet er malet af Rosenstand. Sønderborg Slot. E er nederlaget og tabet af hertugdømmerne i 1864 kom skolen l at ligge syd for den tysk danske grænse. Skolens for 15

16 stander Erling Schrøder valgte så at fly e den l Askov for at holde grundtvigsk højskole der. Det varede ikke så længe, inden Schrøder fik skolen dannet l en udvidet højskole, hvorved mange af eleverne enten havde været på en anden højskole eller fulgt undervisningen på Askov et år dligere. De e betød også, at han kunne samle nogle virkelig gode lærere. I løbet af 1860 erne var der i Danmark e erhånden en del højskoler, men tre af dem skilte sig ud som de største og førende, og selvom de arbejdede sammen om blandt andet udgivelsen af en sangbog, udviklede de sig i forskellige retninger. Poul la Cour, , regnes for en af Danmarks største opfindere. Hans kristne syn var, at Gud havde skabt verden ind l syndefaldet og dere er indtrådte evolu onen. Testrup havde et ret så stort anstrøg af det na onale, Vallekilde havde et ret kristent præg, og Askov var den mest poe sk mytologiske historiske skole. Selv naturfag med fysikeren og videnskabsmanden Poul la Cour som lærer blev anskuet ud fra denne livsholdning. Man kan godt sige, at Askov udvidede højskole i 1880 erne var udviklet i en ret så ortodoks grundtvigsk retning. PÅ ASKOV HØJSKOLE. E er hjemkomsten fra København med beviset på præliminæreksamen i kufferten ernærede Jeppe Aakjær sig blandt andet som foredragsholder på egnen mellem Fjends og Herning, og i den periode opholdt han sig hos Peder Odgaard på Tastumgård. (Se NI 15) Peder Odgaard og Jeppe Aakjær havde store fem dsdrømme på den d. De var begge optaget af den nye d med dens strømninger og ville gerne deltage i oplysningsarbejdet af bondeungdommen. Per Odgaard havde pengene og Jeppe Aakjær ideerne. De skulle sammen starte en ny højskole, for det var jo dens løsen, som Aakjær skriver. Aldrig kunne de blive træ e af at diskutere planerne for denne højskole, som for øvrigt aldrig blev realiseret. For at få gode ideer l planerne om egen højskole blev det beslu et, at Jeppe Aakjær skulle på højskole en vinter. E er sammen med Esper Andersen at have besøgt Askov højskole, dog havde de ikke talt med forstande 16

17 ren, men kun med nogle af eleverne på deres værelser, faldt valget på denne da dens førende højskole. Henrik Fibæk Jensen skriver: Forstander Ludvig Schrøder var en over alle grænser forgudet mand i grundtvigianernes kreds, og da han ydermere havde håndplukket en række fremragende lærere l skolen Poul la Cour, Holger Begtrup, Jacob Knudsen m.fl. havde Aakjær en bere get forventning om, at netop Askov var stedet, hvor han kunne lære kunsten at drive en livsoplysende højskole med succes. Ludvig Schrøder på talerstolen på Askov Højskole (Maleri af Erik Henningsen fra 1903, lhører Ribe Kunstmuseum). Så frisk og frejdig gik han ind på Askov højskole i oktober 1887 for igen særdeles skuffet at gå derfra i marts Som Jeppe Aakjær selv fortæller, var det en sær bagvendt måde, han kom ind i den grundtvigske højskoleverden. Det var det nok også. Han ville helt sikkert have fået mere ud af det, hvis han først havde været på Askov, inden københavneropholdet, der som før nævnt indfangede ham i den realis ske verden med de moderne forfa ere. FRA ARBEJDETS GLÆDE. Opholdet på Askov højskole, fortæller Jeppe Aakjær, har han brugt i beskrivelsen af hovedpersonen Vis s højskoleophold i romanen Arbejdets Glæde. Allerede første dag kedede Vis sig under forstander Rætsels foredrag, og han tænkte på at vende hjem igen, men blev dog. Citat: Da Vis havde været der i o e dage, var han allerede godt øm i bagen af den megen s llesidden og de uendelige foredrag. Men Vis blev så blid, når de sang; så så han i ånden de bølgende marker med rug og med vikker, så bølgeskvalpet, der går op omkring stranden i midsommersolen. Men hvordan var denne klike af mænd dog bleven enige om at undertrykke enhver ytring om nu dens Danmark? Hvorfor denne evige færden på kirkegårde hos historiens afdøde? Var der da virkelig slet ingen ng ved nu den, der fortjente omtale? Vis forstod det ikke. Han sad med tusinde spørgsmål på tungen, men turde ikke komme frem med dem af frygt for at få samme behandling som ved sin indtrædelse. 17

18 Han var blevet bedt om ikke at sidde og se på klokken under foredraget. Det forstyrrede forstanderen. Og så al den snurrige snak om Thor og Odin og livet i Jotunheim, sådan at pine teologi ind i alt (ligesom visse folk spiste hvidløg l alt), denne evindelige roman ske æste seren, ja, det var måske godt for folk, der skulle være hedningemissionærer, eller degne, eller lærere i en søndagsskole. I sin skuffelse over lærernes stofvalg samlede Vis ligesindede kammerater på sin lille hybel l ugentlige diskussionsmøder, hvor man diskuterede Henry Georges, Charles Darwin m. fl. En a en bliver de opdaget i deres møde, og forstanderen kommer ind på værelset og udbryder, at her holdes der nok e erskole med Vis som mesteren! E er en samtale, der munder ud i et skænderi mellem forstander Rætsel og Vis om det be melige i at holde møde uden for skolen og om skolens stofvalg fortsæ er det med følgende opgør. På et dpunkt siger Vis. Citat: A har kri seret skolen, det må a indrømme; man a har givet mine grunde. De har s llet dem højnæset og afvisende over for, hvad der overhovedet bydes på skolen. A har ikke fulgt alle foredragene end ikke Deres; når der lægges en alt for stor hjumpel kød hvori der ikke er så lidt både af ben og sener over på min tallerken, så må a ha lov l at levne. Er det mine foredrag, De sigter l med Deres uforskammede sammenligning, vil De så forlade skolen straks! A har betalt to måneder forud og desuden De kan komme over på kontoret og få Deres penge lbage. Det tykkes a snart er for galt, te her kommer vi så mange unge mennesker, og så skulle vi ikke ha lov l at Charles Darwin. Darwins evolu onslære sa e på Aakjærs d sindene i kog. Tankegangen om, at mennesket havde udviklet sig fra den mindste organisme over abestadiet l homo sapiens, var for mange helt utænkeligt. Guds skabelse af mennesket blev kra igt udfordret. 18

19 snakkes ved om, hvad der rører sig i os; hvornår er det bleven frisind? Jeg kan ikke have en grønskolling som Dem l at gå omkring og opagitere gemy erne. De ynder nok ikke ungdom, hr. forstander; hvor gammel ville De, te a skuld vær. Nogen hel dreng er a da heller e. A er på mit 24. år. A har været forkarl i 3, har ha en stor bedri at svare l, med både folk og fæ. Man a er kjed at det her; for a vil e noget menneske noget ondt. Vis vendte sit lyse ansigt rundt mod dem alle. Men a tykkes e, te der skuld vær noget at sige l, te den ene fortæller noget for de andre. Snart det ene og snart det andet hvad a har læst og tænkt over; a har fortalt om Henry Georges, om Charles Darwin Darwin, om Darwin! Det lød som et bøsseskud Her i mine lokaler! om Darwin den charlatan! Vis rejste sig op med et sæt og stod nu lige foran forstanderen. Hans ligbleghed stak så underligt af mod den andens mørke klædesæt. Med lkæmpet ro sa Vis : Må a e lige få lov l at spørge forstanderen om, hvilket af Darwins værker det er, som De grunder den dom på? Det drø er jeg ikke her. Forstanderen må sandelig ha læst Darwin meget flyg g. Jeg har hverken læst eller agter at læse den herres gudsbespo elige bøger. Nå, De har ikke læst ham, men endda ved De, at han er en charlatan! Det forandrer sagen! Nu skal a rejse, enten De betaler mig mine penge lbage eller e. Ovenstående er jo som sagt fik on. Den rig ge historie er en lidt anden. Ganske vist var Jeppe Aakjær skuffet over opholdet. Nu havde han måske også gjort den dumhed, at han havde ladet sig indlogere hos fotografen i Askov, hvilket jo var en fysisk hindring i at opleve opholdet fuldt ud. Mange af foredragene kedede ham, fordi lærerne var så påvirket af den roman ske skole og ikke be Diskussionsklubben i Askov er samlet. 19

20 skæ igede sig med li eraturen fra de nye strømninger, så Jeppe Aakjær brugte megen d på sit værelse l selvstudium. Kun et par lærere, den unge Holger Begtrup, der senere startede Frederiksborg højskole og Jacob Knudsen, senere valgmenighedspræst i Mellerup dristede sig l at tage hul på det nye, men på en så snedig måde, at det gik an. Det store spørgsmål var for Askov højskole, hvordan man skulle forholde sig l den moderne ateis ske li eratur, og om videnskaben havde umuliggjort anvendelsen af nordens mytologi l belysning af menneskelivet. Jacob Knudsen, som lærer på Askov. Aakjær skriver: Var i ry for at være streng mod sine små drenge. Der var i det hele taget noget dystert disharmonisk i hans naturel, der både lokkede og frastødte. Livserindringer bind 1, Forlaget Jenle 2010 s På skolen havde eleverne en diskussionsforening, hvor man drø ede både det ene og det andet lørdag a en, den blev stærkt holdt i ave af lærerne, da en lærer al d deltog i diskussionen og dermed havde hånd i hanke med udtalelserne. Jeppe Aakjær gav ikke meget for denne forening, så han havde selv dannet en diskussionsforening, hvor han samlede nogle ligesindede i et lokale hos fotografen l møder. På disse møder drø ede vi alle de spørgsmål, der i tavshed blev forbigået i skole merne, sådan som darwinisme, georgeisme, an militarismen og andre glødende problemer, der fyldte den frisindede presse og optog ungdommens sind. Da Jeppe Aakjær var den mest studerede af foreningens medlemmer, var det ham, der førte an. I vinteren 1887/88 var forstander Schrøder ikke meget hjemme på skolen, da han ud over en stor foredragsvirksomhed også var blevet indvalgt l Lands nget, så i hans fravær var det hustruen fru Schrøder, der med hjælp fra Poul la Cour havde den daglige ledelse af skolen. Jeppe Aakjær skriver i sine erindringer: Denne uskyldige sammenslutning, som rummede nogle af de alvorligste kræ er blandt skolens elever, var fra første færd de ledende en torn i øjet. Fru Schrøder dirrede af harme over mine oprørslyster. Hun kaldte mig l 20

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere