Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne, herunder 4. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 17. juni 2010 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Formålet med uddannelsen er at give de studerende en videregående uddannelse i drama- og teaterpædagogik med henblik på at kunne varetage kvalificeret undervisning samt yde konsulentbistand i faget drama/teater/dramatik i offentligt godkendte uddannelsesinstitutioner, pædagogiske institutioner, organisationer og virksomheder. Uddannelsen sigter på at give den studerende redskaberne til at kunne planlægge, vurdere og evaluere andres og egen pædagogik på området ud fra overordnede almen- og fagdidaktiske overvejelser og i den forbindelse kunne koble de dramaturgiske, teatervidenskabelige og pædagogiskpsykologiske fagområder. (Studieordningen) Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat. Akkrediteringsrådet 5. august 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, 3. reviderede udgave, oktober Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 21. juni 2010 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 30. juni 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Master i drama- og teaterpædagogik Master of Drama and Theatre Education Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS-point. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er Side 2/3 Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8972 AUDD 8972 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for masteruddannelser ved DPU. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 1. august 2016, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har: en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse i fx teatervidenskab, dramaturgi, æstetisk kulturarbejde, musik eller idræt en relevant mellemlang videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelse, som pædagog eller lærer med liniefag i idræt, dansk, musik eller billedkunst en relevant uddannelse fra Kulturministeriets Teaterskoler på et niveau svarende til bachelorniveau eller derover

3 en relevant diplomuddannelse i drama, dansk eller anden diplomuddannelse med væsentlige elementer af æstetisk teori eller drama- og teaterteori. Herudover mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der gives i dokumentationsrapporten følgende eksempler: undervisning i professionshøjskole-regi, folkeskoleregi eller teaterinstitutioner, der arbejder med pædagogiske tiltag. Udbudssted Uddannelsen udbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/AU i samarbejde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningen finder sted i Emdrup, Århus og København. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsen er dansksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan Boutaiba på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Konstitueret direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Masteruddannelse i drama og teaterpædagogik Aarhus Universitet Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, forår 2010 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 6 Grundoplysninger... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Uddannelsens struktur Kriterieriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet.11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)..14 Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse 20 Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte).28 Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for masteruddannelser Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for området Forskning inden for drama og teaterpædagogik Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for drama- og teaterpædagogik Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik består af: Kernefaglig ekspert Professor Anna-Lena Østern, estetiske fags didaktikk, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Aftagerrepræsentant Afdelingsleder, Turi Malmø, Esbjerg Kulturskole Studerende Journalist Helle Jung, masterstuderende i cross-media communication, Københavns Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 11. januar 2010 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 05. marts 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 10. maj 2010 Høringssvar modtaget 25. maj 2010 Sagsbehandling afsluttet 03. juni 2010 Bemærkninger Den 16. februar 2010 modtaget supplerende dokumentation vedr. vejledningssamtale, adgangskrav samt forhold vedr. den reviderede studieordning. 5

9 Indstilling ACE Denmark indstiller masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik at opfylde akkrediteringskriterierne. Udannelsen vurderes at leve tilfredsstillende op til kriterierne om: - behov for uddannelsen (kriterium 1) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsesstruktur (kriterium 6) - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - løbende kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes at leve delvist tilfredsstillende op til kriteriet om: - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2): Akkrediteringspanelet vurderer samlet set at kriterium 2 er delvist tilfredsstillende opfyldt. Dette begrundes i det forhold, at den foreliggende dokumentation ikke på tilstrækkelig vis sandsynliggør, at de studerende har fået udbytte af uddannelsen i forhold til deres arbejdsmarkedssituation. Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

10 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen udbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/AU i samarbejde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningen finder sted i Emdrup, Århus og København. Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Humaniora Antal nye studerende, indskrevne studerende og færdiguddannede i de seneste 3 år opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Tallene, der indgår i tabellen refererer til studerende, som er indskrevet på hele masteruddannelsen. Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik har haft optag i 2005, 2007 og Studerende, der tager en fleksibel masteruddannelse og derfor har mulighed for at tage enkelte moduler på denne uddannelse, er ikke talt med. Som tabellen viser, er der på nuværende tidspunkt 6 indskrevne studerende, som startede i 2007, der ikke har færdiggjort uddannelsen endnu. Af disse 6 er 5 dog tilmeldt masterprojekteksamen i januar 2010 (Dokumentationsrapporten s. 30). 7

11 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens formål og kompetenceprofil Formålet med uddannelsen er at give de studerende en videregående uddannelse i drama- og teaterpædagogik med henblik på at kunne varetage kvalificeret undervisning samt yde konsulentbistand i faget drama/teater/dramatik i offentligt godkendte uddannelsesinstitutioner, pædagogiske institutioner, organisationer og virksomheder. Uddannelsen sigter på at give den studerende redskaberne til at kunne planlægge, vurdere og evaluere andres og egen pædagogik på området ud fra overordnede almen- og fagdidaktiske overvejelser og i den forbindelse kunne koble de dramaturgiske, teatervidenskabelige og pædagogiskpsykologiske fagområder. Uddannelsen bygger videre på de studerendes aktuelle arbejdserfaring og bruger teorier, metoder, modeller og begreber til at perspektivere de studerendes praksisviden. De studerende opnår herved kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag. Intellektuelle kompetencer En master i drama- og teaterpædagogik kan: - tænke kritisk videnskabelig ved at kunne vurdere og udvikle teori inden for det drama- og teaterpædagogiske felt - formulere, diskutere og perspektivere drama- og teaterpædagogiske problemstillinger med udgangspunkt i relevant forskning og teori - anlægge videnskabsteoretiske perspektiver på drama- og teaterpædagogiske problemstillinger. Faglige kompetencer En master i drama- og teaterpædagogik kan: - planlægge, vurdere og evaluere andres og egen pædagogik på området ud fra overordnede almen- og fagdidaktiske overvejelser og i den forbindelse koble de dramaturgiske, teatervidenskabelige og pædagogisk-psykologiske fagområder - beskrive, analysere og vurdere teater- og dramapædagogiske teorier og praksisformer - analysere og vurdere teater i improviseret, skrevet og scenisk realiseret form ud fra formmæssige, æstetiske, kommunikative kriterier - analysere og vurdere teatrets arbejdsformer i en didaktisk kontekst - selvstændigt udvikle nye drama- og teaterpædagogiske øvelsesforløb i en begrundet progression, med henblik på videreudvikling af en dramaturgisk teori og metode i samklang med en almen- og fagdidaktiske dimension - beskrive og analysere eksisterende taksonomier inden for fagfeltet - vurdere disse taksonomier i forhold til mulige progressionsbeskrivelser. Praksiskompetencer En master i drama- og teaterpædagogik kan: - varetage selvstændige udviklinger af teater- og dramapædagogiske forløb inspireret af nye teaterformer og andre relevante kulturelle nybrud - gennemføre konkrete undervisningsforløb samt undervisning på højt niveau i den nødvendige baggrund for de foreslåede forløb (undervise undervisere) - varetage kvalificeret undervisning samt yde konsulentbistand i faget drama/teater/dramatik i offentlig godkendte uddannelsesinstitutioner, pædagogiske institutioner, organisationer og virksomheder, herunder fx folkeskoler, gymnasier, CVU'er, teaterskoler, højskoler, efterskoler, på fritidsområdet, på teatre og i erhvervsvirksomheder - identificere, præcisere og vurdere fagdidaktiske problemstillinger og pege på teoretisk og empirisk forankrede muligheder og løsninger 8

12 - identificere, præcisere og vurdere sammenhænge mellem beslutninger på forskellige didaktiske niveauer: formål, mål, indhold, form og evaluering - vurdere, igangsætte og gennemføre teoretisk funderede, faglig-pædagogiske forsknings/udviklingsprojekter. Herunder i kombination med en didaktisk kompetence bidrage til innovation og nytænkning inden for en bredere erhvervsmæssig kontekst 9

13 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af fire moduler, hvert af et omfang svarende til 15 ECTS-point: Modul 1 (15 ECTS-point): Drama- og teaterdidaktik (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole) Modul 2 (15 ECTS-point): Teaterproduktionsprocessen (Københavns Universitet) Modul 3 (15 ECTS-point): Den teater- og dramapædagogiske proces (Aarhus Universitet) Modul 4 (15 ECTS-point): Masterprojekt (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole) 10

14 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Aftagerpanel Akkrediteringspanelet vurderer at masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik har etableret en dialog med et aftagerpanel. Det er endvidere akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen har sandsynliggjort, at denne dialog vil komme til at foregå løbende og at resultaterne af dialogen vil blive anvendt til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har nedsat et Advisory Board for masteruddannelser og anden efter- og videreuddannelse. Panelet består af syv medlemmer som bl.a. repræsenterer fagforeninger, Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling samt børne- og kulturafdelingen i en kommune (bilag 1). Panelet mødes en gang hvert halve år og har til opgave at bidrage med konkrete forslag og idéer, der kan være med til at sikre og øge uddannelsernes kvalitet og relevans (Dokumentationsrapporten, s. 3). Det første møde med panelet blev afholdt den 26. november 2009, hvor bl.a. masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik var på dagsordenen (bilag 3). Aftagerpanelet er herudover blevet inddraget i forbindelse med revision af studieordningen for masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik, hvor panelmedlemmerne blev bedt om at komme med input til afsnittet vedr. formål og kompetencebeskrivelse (bilag 2). Akkrediteringspanelet er i den forbindelse opmærksomt på, at det på baggrund af dokumentationsmaterialet er uklart, hvorvidt denne inddragelse efterfølgende har ført til konkrete ændringer i studieordningen for masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik. Aftagere Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen er i løbende dialog med relevante aftagere og at det er sandsynliggjort, at denne dialog anvendes til sikring og udvikling af masteruddannelsens relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at det forhold, at uddannelsens studerende er i beskæftigelse samtidig med, at de tager uddannelsen, medfører en grundlæggende sammenhæng mellem aftagernes behov og udvikling af uddannelsen. Af besøget fremgik det endvidere, at uddannelsens undervisere har en uformel dialog med relevante aftagere. Således blev det eksempelvis fremhævet, at uddannelsens studiekoordinator via sit virke som censor indgår i en løbende dialog med landets seminarier om behovet for og indholdet af uddannelsen. Dertil kommer, at uddannelsen anvender indberetninger fra censorkorpset til udvikling af uddannelsen, ligesom Censorformandskabet inddrages i forbindelse revision af uddannelsens studieordning en dialog, der eksempelvis har resulteret i fastsættelse af anslag for en normalside (Dokumentationsrapporten s. 3). Endelig er der etableret en dialog med uddannelsens aftagere i form af en arbejdsmarkedsundersøgelse, som netop er gennemført for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Undersøgelsen baserer sig på interview og spørgeskemaer blandt eksisterende og potentielle aftagere i såvel den private som den offentlige sektor. Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at institutionen har modtaget resultaterne fra aftager- og registerdelen af arbejdsmarkedsundersøgelsen, men at der endnu ikke er fulgt op herpå (Dokumentationsrapporten s. 4). Endvidere fremgik det af besøget, at det endnu er uafklaret, om institutionen har til hensigt løbende at gentage denne arbejdsmarkedsundersøgelse. Dimittender/alumner Akkrediteringspanelet vurderer, at der er etableret en dialog med uddannelsens dimittender og at resultaterne af dialogen anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Dog vurderer akkrediteringspanelet, at det er uklart, hvorvidt denne dialog foregår systematisk. 11

15 Den formelle dialog med uddannelsens dimittender er etableret i form af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1013 dimittender fra DPU s master- og kandidatuddannelser (perioden ). Herudover er der gennemført en registerdataundersøgelse, som fokuserer på uddannelsernes effekt for karriere og indkomst (perioden ) (Dokumentationsrapporten s. 3-4). Akkrediteringspanelet bemærker imidlertid, at kun fire af uddannelsens dimittender har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4) og at resultatet fra den gennemførte registerdataundersøgelse, som dækker alle uddannelsens dimittender, endnu ikke foreligger. Det er endvidere uklart, hvorvidt uddannelsesstedet har tænkt sig at gentage dimittendundersøgelsen, eller på anden måde sikre en fortløbende dialog mellem udannelsessted og dimittender. Institutionen har således ikke etableret andre formaliserede former for dialog med uddannelsens dimittender, såsom alumneforeninger eller lignende. I forbindelse med besøget fremgik det imidlertid, at særligt uddannelsens koordinator indgår i en tæt kontakt med dimittenderne. Således er der eksempelvis en fast tradition for at inddrage dimittender på uddannelsens modul 1 med henblik på at viderebringe de studerende erfaringer og gode ideer til, hvordan uddannelsen kan bruges i et videre karriereforløb. Endvidere fremgik det af mødet med de studerende, at det også er sket, at dimittender efter endt uddannelse er blevet inviteret til en dag med mundtlig evaluering, hvor hele uddannelsesforløbet har været i fokus. Endelig forsøger man generelt fra DPU s side at fastholde kontakten til uddannelsens dimittender ved at tilbyde deltagelse i gratis arrangementer og lignende. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 1 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 3-4 Bilag 1: Liste over medlemmer af Advisory Board Bilag 2: Spørgsmål til Advisory Board Bilag 3: Referat af møde med Advisory Board Bilag 4: Resultater fra dimittendundersøgelsen 12

16 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det på baggrund af uddannelsens dokumentationsmateriale er uklart, hvorvidt dimittenderne fra masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik får udbytte af uddannelsen i forhold til deres arbejdsmarkedssituation. Institutionen refererer i sin besvarelse af kriterium 2 til DPU s netop gennemførte dimittendundersøgelse. Dimittendundersøgelsen er foretaget blandt 1013 dimittender fra DPU s master- og kandidatuddannelser ( ). Imidlertid er det kun fire dimittender fra masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik, som har deltaget i undersøgelsen (det samlede antal dimittender fra uddannelsen er i samme periode opgjort til 19, jf. Dokumentationsrapporten s. 30). Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 2 af de 4 personer, som indgår i undersøgelsen, fortsat befinder sig i den stilling, som de havde mens de studerede, mens 2 har fået nyt job. En af de personer, som har fået nyt arbejde efter dimission, befinder sig imidlertid i en stilling, som ikke ligger inden for uddannelsens faglige område (jf. bilag 4). Det kan på baggrund af undersøgelsen ikke afgøres, om de to personer, som er fortsat i samme stilling, kan have fået nye funktioner inden for denne. Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at det i forbindelse med besøget blev klart, at underviserne via deres løbende kontakt til uddannelsens dimittender har kendskab til dimittender, der har fået udbytte af uddannelsen i form af eksempelvis ændret jobfunktion. Det er imidlertid akkrediteringspanelets vurdering, at undervisernes kontakt til dimittenderne er for usystematisk til, at den kan bidrage til et samlet overblik over dimittendernes arbejdsmarkedssituation og dermed på tilstrækkelig vis sandsynliggøre, at dimittenderne får udbytte af uddannelsen i forhold til deres arbejdsmarkedssituation. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer samlet set at kriterium 2 er delvist tilfredsstillende opfyldt. Dette begrundes i det forhold, at den foreliggende dokumentation ikke på tilstrækkelig vis sandsynliggør, at de studerende har fået udbytte af uddannelsen i forhold til deres arbejdsmarkedssituation. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 3-5 Bilag 4: Dimittendundersøgelse 13

17 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder Akkrediteringspanelet vurderer, at de fagområder, der undervises i på masteruddannelsen, er dækket af uddannelsens tilhørende forskningsområder. Uddannelsen består af fire moduler i alt, hvoraf det fjerde udgøres af masterprojektet. De tre øvrige moduler fokuserer på drama- og teaterpædagogik ud fra følgende tre perspektiver: drama- og teaterdidaktik (modul 1), teaterproduktionsprocessen (modul 2) og den drama- og teaterpædagogiske proces (modul 3). Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af institutionens redegørelse for uddannelsens tilrettelæggelse (jf. kriterium 4), at uddannelsens to centrale VIP er aktivt forsker inden for fagområderne i modul 1 og 3. Således fremgår det af Dokumentationsrapporten s. 6-11, at - uddannelsens centrale VIP er på uddannelsens modul 1 (drama- og teaterdidaktik) er tilknyttet Institut for Didaktik på DPU og bl.a. forsker i æstetiske læreprocesser, kommunikation, mundtlighedspædagogik og forholdet mellem basisfaglighed og den udfoldede faglighed i undervisningens rum (jf. bilag 8) - uddannelsens centrale VIP er på uddannelsens modul 3 er tilknyttet Institut for Æstetiske fag på AU og bl.a. forsker i drama, dramaturgi samt drama- og teateranalyse. Akkrediteringspanelet er i forlængelse af ovenstående opmærksomt på, at uddannelsen på modul 1 også trækker på relaterede forskningsmiljøer, idet undervisning på uddannelsen varetages af forskere, som er tilknyttet DPU-forskernetværket NÆD (Netværk for de æstetiske og materielle fagområders didaktik). Som det fremgår af Dokumentationsrapporten har dette netværk udgangspunkt i Institut for Didaktik, men går på tværs af institutter. Netværket mødes flere gange årligt og diskuterer relevante emner, fremlægger forskningsresultater og lignende (Dokumentationsrapporten s. 6). Akkrediteringspanelet vurderer ligeledes, at der er forskningsmæssig dækning for det fagområde, der undervises i på uddannelsens modul 2. Den centrale VIP er på uddannelsens modul 2 er tilknyttet Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU som studieadjunkt, men er ikke selv aktiv forsker inden for fagområdet (Dokumentationsrapporten s ). Akkrediteringspanelet vurderer dog, at undervisningens forskningsbasering på modul 2 er sikret ved at denne VIP indgår i et tæt samarbejde om undervisningen med 2 VIP er fra samme institut, som aktivt forsker inden for fagområdet. Til grund for vurderingen ligger de vedlagte CV er og publikationslister for de pågældende VIP er, hvoraf det fremgår, at begge VIP er forsker inden for felter, hvis teoretiske perspektiver leverer analyseformer og indgangsvinkler til teaterproduktionsprocesser (Dokumentationsrapporten s , bilag 12, 15-16). Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens overordnede kompetenceprofil understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. Således fremgår det af Dokumentationsrapportens oversigt over sammenhængen mellem læringsmålene for uddannelsens fire moduler og uddannelsens kompetenceprofil, at alle kompetenceprofilens mål er understøttet af mindst et læringsmål i fagelementerne (Dokumentationsrapporten s. 7-8). Panelet anerkender jf. kriterium 6 og 9, desuden institutionens bemærkning om, at ( ) summen af læringsmål ikke i sig selv udgør kompetenceprofilen; læringsmålene skal i stedet betragtes som bidrag, der gennem progression og syntese realiserer kompetenceprofilen (Dokumentationsrapporten s. 6). 14

18 Fagområdets videnskabelige teorier og metoder Det er akkrediteringspanelets vurdering, at de studerende opnår viden om fagområdets videnskabelige teorier og erfaring med at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt færdigheder i at anvende videnskabelige metoder. Således har institutionen via uddannelsens studieordning samt undervisningsplaner dokumenteret, at de studerende i løbet af uddannelsen introduceres for fagelementer, som bidrager til at de opnår de fornødne kompetencer (bilag 5, bilag 7). Uddannelsen er struktureret således, at de studerende får opbygget en grundlæggende teoretisk og metodisk viden på modul 1, hvorefter der på uddannelsens følgende moduler i højere grad gives mulighed for at bygge oven på og anvende denne viden. Akkrediteringspanelet bemærker i forlængelse heraf, at de studerende på alle uddannelsens moduler skal bringe fagområdets videnskabelige teorier og metoder i spil ved at observere, relatere til og rapportere om egen praksis (Dokumentationsrapporten s. 9). Dette ses eksempelvis i forbindelse med modul 3, hvori følgende elementer indgår: - dramaturgisk teori - konstruktion af forløb, der er teoretisk og metodisk funderet - konstruktion af drama- og teaterpædagogisk forløb med en selvstændig dramaturgisk teori- og metodeudvikling (Dokumentationsrapporten s. 8-9, bilag 5). Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 3 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 5: Studieordning Bilag 7: Undervisningsplaner for modul 1-4 Bilag 12: CV og publikationslister for tilrettelæggere på KU og AU Bilag 15: Oversigt over forskningsproduktion og -formidling Bilag 16: Liste, KU 15

19 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens tilrettelæggere Et særligt forhold ved masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik er, at undervisningen udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/AU, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, hvor Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har rollen som koordinator og udbyder af uddannelsen. Dette samarbejde er bl.a. oprettet med henblik på at sikre, at uddannelsens moduler er dækket af et aktivt forskningsmiljø (Dokumentationsrapporten s. 10). Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik hører formelt under studienævnet for masteruddannelser på DPU/AU, men den løbende tilrettelæggelse af uddannelsen varetages af 3 forskellige VIP er, som er tilknyttet henholdsvis DPU, KU og AU (Dokumentationsrapporten s. 10): - Modul 1 Drama- og teaterdidaktik foregår på DPU og tilrettelægges af 1 VIP er tilknyttet Institut for Didaktik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. - Modul 2: Teaterproduktionsprocessen foregår på KU og tilrettelægges af 1 VIP er tilknyttet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. - Modul 3: Den teater- og dramapædagogiske proces foregår på AU og tilrettelægges af 1 VIP er tilknyttet Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet - Modul 4: Masterprojekt foregår på Institut for Didaktik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og tilrettelægges i et samarbejde mellem uddannelsens 3 ovennævnte tilrettelæggere (til masterprojektet hører fagdidaktiske seminarer og individuel vejledning ved en af underviserne på masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik). Det er på baggrund af de vedlagte CV er og publikationslister akkrediteringspanelets vurdering, at de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsen er ansat som VIP er og placeret i det relevante forskningsmiljø (bilag 8, 12). Akkrediteringspanelet er dog opmærksomt på, at det kun er to af de ovennævnte tilrettelæggere, der kan betegnes som aktive forskere inden for det drama- og teaterpædagogiske område (jf. kriterium 3). Tilrettelæggelsen af uddannelsens modul 2, som den sidste VIP er er ansvarlig for, foregår dog i et tæt samarbejde med 2 andre VIP er fra KU, som vurderes at være aktive forskere inden for det pågældende fagområde, jf. kriterium 3 (Dokumentationsrapporten s , bilag 12). Antal studerende pr. VIP Akkrediteringspanelet vurderer at forholdet mellem antal VIP er og studerende sandsynliggør, at de studerende kan have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Således kan det på baggrund af Dokumentationsrapporten konstateres, at der på uddannelsens modul 1 og 4 i efteråret 2009 var mellem 1-2 studerende pr. VIP (Dokumentationsrapporten s. 11). Panelet er opmærksomt på den praktiske udfordring der er forbundet med en personlig kontakt, idet uddannelsen afvikles på tre forskellige institutioner og de studerende typisk befinder sig på de respektive institutioner uden for almindelig arbejdstid (sen eftermiddag og weekender). Akkrediteringspanelet bemærker imidlertid, at de studerende på mødet gav udtryk for at have en tæt kontakt til uddannelsens tilknyttede forskere (bl.a. via mail) og generelt oplever det som en styrke, at uddannelsens forskere er tilknyttet tre forskellige uddannelsesinstitutioner. 16

20 VIP/DVIP-ratio Det er akkrediteringspanelets vurdering, at uddannelsens kurser, fag og projekter er forskningsmæssigt baseret. Til grund for vurderingen ligger institutionens opgørelse over forholdet mellem VIP og DVIP, hvoraf det fremgår, at undervisning på alle uddannelsens moduler udelukkende varetages af videnskabeligt personale (Dokumentationsrapporten s. 11). Endvidere fremgik det af mødet med de studerende, at de i høj grad oplever, at underviserne inddrager deres forskning i undervisningen. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer samlet set at kriterium 4 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 5: Studieordning Bilag 8: CV for Mads Haugsted Bilag 12: CV og publikationsliste for tilrettelæggere på KU og AU 17

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi.

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

kandi- Revideret versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: medierr Udbudssted: Aarhus og mak-

kandi- Revideret versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: medierr Udbudssted: Aarhus og mak- Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Revideret Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i it-didaktisk

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere