FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data"

Transkript

1 FRIDA - 29 En model til fremskrivning af ISAG-data Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen Maj 21

2 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de forudsætninger der ligger bag fremskrivningen af affaldsmængderne. FRIDA modellen baserer sig dels på den økonomiske fremskrivning og dels på affaldstal fra ISAG. FRIDA indeholder således sammenhængen mellem den økonomiske aktivitet og hvor meget affald denne aktivitet genererer 1. Endelig anslås hvorledes affaldet vil blive behandlet via konkrete forventninger til behandlingen af affaldet. Fremskrivning af den økonomiske udvikling Udgangspunktet for denne affaldsprognose er baseret på Finansministeriets fremskrivning af den økonomiske udvikling 2. Udviklingen i den totale produktion samt forbruget i faste priser (normeret til 1 i 2) er vist i figur 1, og den forventede udvikling i overordnede økonomiske indikatorer er gengivet i tabel 1. Tabel 1. Udviklingen i overordnede økonomiske indikatorer Konvergensprogram Årlig vækst i pct. BNP, realt fy 2,2 1,6,2 -,2,7 1,7 1,6 1,8 Privat forbrug, realt fcp 2,2 2,4,9,7 1,1 1,8 2,2 2,2 Forbrugerpris pcp 2,1 1,8 3,1 1,7 2,2 1,8 2,1 2, Timeløn lnap 4,2 3,9 4,7 4,3 4, 3,8 3,8 3,8 1 personer, niveau i slut Beskæftigelse q Arbejdsløse ul pct. af BNP, niveau i slut Rente % iwdm 2,8 3,9 4,7 3,1 3, 5,8 5,8 5,8 Offentlig saldo tfon/fy 5,7 5,2 3,6, -1,6 -,1-1,8-5,7 Betalingsbalance enl/fy 3,3,8 2,1 2,2 3, 2,6 1,3 -,9 Udlandsgæld ken/fy -1,9-7,7-12,3-1,1-7,1 8,7 16,1 17,4 Kilde: Adam bank konvergensprogram Via bagvedliggende økonometriske sammenhænge. 2 EU s konvergensprogram, udarbejdet i december 28 (Adam fremskrivning kp8). 2

3 økonomisk udvikling 3 2,5 indeks 2 = ,5 1,5 Produktion Forbrug Figur 1. Udvikling i produktion og forbrug I ADAM fremskrivning: kp8 I konvergensprogram 28 tegnes et billede af dansk økonomi med et fald i bruttonationalproduktet i 29, en svag vækst i 21, hvorefter væksten er tilbage på niveauet fra sidste s fremskrivning. Det forventes således, at den økonomiske krise rettes op i løbet af de næste 2, og at det langsigtede ligevægtsvækst niveau ligger på mellem 1½ og 2 % pr.. Efter en meget lav ledighed i 28 forventes en ledighed på niveau med den strukturelle ledighed på omkring 3½ %. Forudsætningerne for denne udvikling er en vækst i BNP for vores samhandelspartnere i 29, en delvis normalisering i 21 og derefter en vækst på 2.1 % pr.. Renten og råprisen forventes at falde i 29 for derefter at stige til et niveau omkring hhv. 5% og 66 $/bbl. Mht. inflation og forbrugerpriser forventes inflationen reduceret i 29 som følge af faldende og fødevarepriser ( og fødevarepriserne steg meget kraftigt i 28). Endelig skal det bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring den nuværende økonomiske fremskrivning, og at den økonomiske krise godt kan vise sig at blive noget mere langvarig end forventet i konvergensprogram 28. Mht. produktionsudviklingen i de enkelte erhverv, har der de seneste været et fald i industriproduktionen og en stigning i service sektoren. I 28 var der generelt en afmatning, hvor specielt bygge og anlægsaktiviteten faldt. I fremskrivningen forventes et yderligere fald i industri produktionen og i bygge /anlægsaktiviteten i 29 og en meget svag vækst i 21. I service erhvervene forventes også en afmatning, men dog en moderat vækst. Efter 21 forventes til gengæld at industri produktionen vokser betydeligt, dog forventes stadig en begrænset vækst i bygge /anlægsaktiviteten. 3

4 Fremskrivning af den affaldsmængde der genereres Udviklingen i mængden af affald fra primære kilder er vist i Tabel 2 og 3, samt Figur 2. Umiddelbart bemærkes, at mængden af affald forventes at stige mindre end den økonomiske udvikling, dvs. der ses en vis afkobling af affaldsmængderne fra den økonomiske udvikling. De affaldsmængder der indg i affaldsfremskrivningen, er konfirmerede data frem til og med 26. Data for 27 er affaldsmængder indsendt af affaldsbehandlingsanlæggene, men den endelige kvalitetskontrol er ikke gennemført for disse data. Der kan derfor forekomme mindre fejl i disse data, men vurderingen er, at de eventuelle fejl er ubetydelige for fremskrivningen, og at 27 dataene samlet er en styrkelse af pålideligheden af fremskrivningen. Tabel 2. Den procentvise ændring i mængden af affald fra primære kilder over afgrænsede perioder. Det skal bemærkes, at der i fremskrivningen ikke er taget højde for eventuelle ændringer i mængderne af haveaffald, sygehusaffald, CFC-køleskabe, roejord og slam fra rensningsanlæg. Disse fraktioner er ikke beregnet i modellen, men forudsat konstante på niveauet i 27. Udviklingen er den faktiske udvikling, er fremskrevet vha. modellen. Basis er 27. Periode Total Olie Div. Div. ikke Genanvendeligt f5-53 Haveaffald Autogummi f57 Byggeri f ,7-17,9 2, -18,6 26,4 67,8 21,4 26,2 46,5-2, , -13,9 5,3-3,3 2,8 14,2-4, 6,9 31, 34, ,8 138,1 3,3-14,6 6,8 16,7 -,6 1,2 22,8 6, ,9,3,6-3,3 1,3, -3,4,8-2,7-1, , 1,5 3,7-11,7 6,8, -3,6-7,3-9,7-6, ,7 5,5 6,2-8, 11,7, 2,9-4,1 -,7 4, ,6 5,8 6,9-6,5 13,5, 4,2 -,7 3,4 1, ,7 1,2 9,9-6,2 19,4, 1,2 -,9 5,9 14, ,1 9,6 8,6-7,2 18,1, 6,4 5,2 3,4 9, ,8 26,3 18,9-12,3 43,9, 16,7 34, 12,3 24, ,4 28,1 2,2-12, 47,9, 19,2 17,3 13,4 2,1 Asfalt f ,2 13,5 18,4-26,5 37,2, -,1-11, -9,8 5, ,9 37,1 41,3-36, 93,5, 17,1-7,2-1,1 31, ,5 121,8 12, -5,6 311,8, 62,9 45,9 25,9 96,2 Periode Træaffald Jord og sten Andet igt f64 Sygehusaffald f66 Behandl. rest Slagger mv. CFC-køleskabe Kraftværker f9 Roejord f91 Rensningsanlæg f ,6 15,3 245,5-56,4 83,9-6,7 n.a* -3,8 5,7 5, ,3 291,3-7,7 36,9-5,4 542,3 45,4-8,1-43,5-56, ,5-11,7 87,5-6,3-11,6 4, 131,8 21,2-6,2 15, ,7-2,1-1,4, 1,2-6,3,,2,, , -7,5-3,6, 1,8-6,5, -21,1,, ,1 5,2 4,7, 3,2 -,7, -24,8,, ,7 1,9 8,6, 3,4 5,, -25,7,, ,7 15,4 13,, 4,4 9,6, -19,2,, ,9 1,4 1,, 4,6 8,7, -22,5,, ,7 25,9 24,6, 9,9 6,2,,,, ,5 21,3 22,9, 1,3 6,1,,,, ,6 5,6 8,, 9,9-8,7, -55,8,, ,3 34,6 34,3, 2, 8,7, -72,3,, ,1 15,5 15,7, 45,5 22,4, -72,3,, 4

5 * CFC-køleskabe blev først registreret i ISAG fra Tabel 3. Udviklingen i affaldsmængder i tons for primære kilder. Udviklingen er den faktiske udvikling, er fremskrevet vha. modellen. Basis er 27. div. div. ikke byggeri f58-6 asfalt f61 Isag Isag-have have-affald Auto- TOT gummi f træ- affald jord og sten andet sygehusgenanvende affald ligt f64 f66 behandl. rest slagger mv. igt f5-53 CFCkøleskabe kraftvæ rker f9 roejord f91 rensningsa nlæg f92 Isag-have-byg Ses mere detaljeret på udviklingen bemærkes følgende tendenser: 1. N den totale mængde affald stiger betydeligt mindre end produktionen skyldes dette bl.a. en betydelig reduktion i kul forbruget på kraftværker og dermed en reduktion i mængden af aske og slagger. 2. Mængden af diverse vokser noget mindre end det private forbrug, dvs. der er en betydelig afkobling fra den økonomiske udvikling. 3. Mængden af diverse ikke reduceres og mængden af ige fraktioner vokser mere end den økonomiske udvikling. Der er således en betydelig omlægning fra diverse ikke til ige fraktioner. 5

6 rensningsanlæg f92 Ton affald Figur 2. Udviklingen I affald fra primære kilder. roejord f91 kraft- værker f9 CFC-køleskabe slagger mv. behandl. rest sygehus- affald f66 andet igt f64 jord og sten træ- affald asfalt f61 byggeri f58-6 Auto- gummi f57 have-affald igt f5-53 div. ikke- div. Ses på mængden i ton, stiger den totale mængde fra primære kilder ca.,2 mio. tons fra 27 til 22. De væsentligste ændringer er en stigning i diverse på knap,6 mio. tons, et fald i mængden af diverse ikke med,15 mio. tons og en stigning i ige fraktioner med,45 mio. tons. Endelig forventes mængden af aske og slagger fra kraftværker at falde med ca.,7 mio. tons frem til 22. Dette skyldes et forventet fald i forbruget af kul på kraftværkerne. Ellers bemærkes, at der historisk har været en betydelig stigning i mængden af jord og sten (fraktion 63) som ikke forventes at fortsætte. Forklaringen er den ændrede udvikling i byggeaktiviteten. Endelig skal det bemærkes, at der i fremskrivningen ikke er taget højde for eventuelle ændringer i mængderne af haveaffald, sygehusaffald, CFC køleskabe, roejord og slam fra rensningsanlæg. Disse fraktioner er ikke beregnet i modellen, men forudsat konstante på niveauet i 27. Mængden af affald fra primære kilder behandles på forskellige behandlingsanlæg. Forudsættes at behandlingsandele for de enkelte affalds fraktioner er konstante, kan mængden af affald fra sekundære kilder beregnes. Udviklingen i affald fra sekundære kilder er vist i Tabel 4 og 5, samt Figur 3. Ved sammenligning med affald fra primære kilder bemærkes umiddelbart, at den totale mængde af affald fra sekundære kilder er en faktor 1 mindre end mængden fra primære kilder, samt at udviklingen i de enkelte fraktioner er nogenlunde ens. Som det ses af Figur 3 har mængden af sekundært affald varieret ganske betydeligt i observations perioden ( ). Da det ikke er nemt at forklare disse ændringer, forudsættes som sagt at behandlingsandelene er konstante, hvorfor den fremskrevne udvikling er mere jævn. Det skal bemærkes, at mængden af diverse (fraktion 19) fra sekundære kilder (primært oparbejdningsanlæg) er steget ganske betydeligt de seneste og i 27 udgør godt 6

7 4% af den totale mængde affald fra sekundære kilder. Da der i fremskrivningen forudsættes konstante affalds koefficienter for sekundære kilder (normeret til niveauet i 27) fremskrives mængden på samme niveau som i 27. Tabel 4. Den procentvise ændring i mængden af affald fra sekundære kilder over afgrænsede perioder. Det skal bemærkes, at der i fremskrivningen ikke er taget højde for eventuelle ændringer i mængderne af sygehusaffald, kraftværker, roejord og slam fra rensningsanlæg. Disse fraktioner er ikke beregnet i modellen, men forudsat konstante på niveauet i 27. Periode Total div. div. ikke igt f5-53 have-affald Autogummi f ,1 75,7 236,6-19,1 35,4 75,8 761,2-36, ,4 27,1 153,1-32, 1,5-68,5 328,1 33, ,8-57,6 52,8 129,9-55,7 13,2 7, 181, ,2-1,4-1,3-1,6-1,4 -,1-1,5-1, ,3-3,8-3,6-4,7-4, -,4-4,2-4, ,1 3,1 2,6 2,3 3,5,2 3,7 3, ,9 6,1 5,3 5,4 6,8,5 7,2 7, ,5 9,8 8,8 9, 1,6,9 11,1 11, ,6 7,8 7,1 7,1 8,4,8 8,7 8, ,9 2,5 18,7 19,4 22, 2,1 22,9 23, ,5 22,1 2,5 21,2 23,3 2,7 24,1 24, ,3 3,9 2,8 1, 4,6,3 4,9 4, ,9 23, 19,7 18, 25,3 1,9 26,7 26, , 81,1 71,1 7,8 88,6 6,9 93,2 92,9 Periode byggeri f58-6 asfalt f61 træaffald jord og sten andet igt f64 behandl. rest slagger mv. CFCkøleskabe ,9 9, 524,6 1342,1 873,5 155,6 9,1 n.a ,7-8,8 437,6-28,9 57,7-39,4-52,2-33, ,8 38,9-6,9 544,8 153,3-11, -9,4 65, ,6-1,6-1,4-1,5-1,4 -,7,6-1, ,4-4,4-3,7-4,2-3,8-2, 3,6-4, ,5 3,6 3,7 3,5 3,8 1,5 6,1 3, , 7,1 6,9 6,8 7, 3,1 6,8 7, , 11,1 1,7 1,6 1,9 5,1 9,8 11, ,6 8,7 8,5 8,4 8,7 4,3 8,5 8, ,7 22,9 22,1 22,1 22,5 11,7 18,8 23, , 24,1 23,4 23,5 23,7 13,6 2, 24, ,3 4,5 5,4 4,3 5,4 1,9 18,1 4, ,8 26,2 26,5 25,1 27, 11,7 4,7 26, ,4 92,4 9,6 88,7 92,5 41,7 1,5 93,1 7

8 Tabel 5. Udviklingen i affald fra sekundære kilder i tons. Udviklingen er den faktiske udvikling, er fremskrevet vha. modellen. Basis er 27. div. div. ikke byggeri f58-6 asfalt f61 Isag Isag-have have-affald Auto- TOT gummi f jord og sten andet sygehusgenanvende affald ligt f64 f66 behandl. rest slagger mv. igt f5-53 træ- affald CFCkøleskabe Isag-have-byg CFC-køleskabe Ton affald slagger mv. behandl. rest sygehus- affald f66 andet igt f64 jord og sten træ- affald asfalt f61 byggeri f58-6 Auto- gummi f57 have-affald igt f Figur 3. Udviklingen i mængden af affald fra sekundære kilder. div. ikke- div. Adderes mængden af affald fra primære og sekundære kilder fås den totale mængde affald der behandles. Udviklingen i den totale mængde affald er vist i Tabel 6 og 7, samt Figur 4. I store træk er udviklingen i den totale mængde affald parallel med udviklingen i mængden af affald fra primære kilder. Dette skyldes dels at mængden fra sekundære kilder er beskeden og dels at der forudsættes konstante affaldskoefficienter for affald fra sekundære kilder. 8

9 Endelig skal det bemærkes, at de seneste s kraftige stigning i mængden af affald ikke genfindes i fremskrivningen. I denne sammenhæng skal det bemærkes at: 1. En væsentlig del af den hidtidige stigning skyldes en stigning i mængden af jord og sten som hænger sammen med bygge aktiviteten, og denne forventes at blive reduceret de nærmeste 2. Modellen er estimeret på perioden , hvorfor modellen ikke afspejler de seneste s stigninger. 3. Der forventes en økonomisk afmatning de nærmeste Tabel 6. Den procentvise ændring i den totale mængde af affald over afgrænsede perioder. Det skal bemærkes, at der i fremskrivningen ikke er taget højde for eventuelle ændringer i mængderne af haveaffald, sygehusaffald, roejord og slam fra rensningsanlæg. Disse fraktioner er ikke beregnet i modellen, men forudsat konstante på niveauet i 27. Periode Total div. div. ikke genanvende ligt f5-53 have-affald Autogummi f57 byggeri f ,6-14,5 24,5-18,7 28,6 68,3 24,7 245,1 39,7-16, , 2,7 13,7-6,3 4,7 8,7-28,7 6,6 13,5 13, ,1 94, 9,6-3,6-9,9 18,9,8 11,5 23,2 7, ,9,2,3-3, 1,, -3,,7-2,7-1, ,9 1,2 2,4-1,4 5,4, -3,7-7,2-9,4-6, ,9 5,4 5,6-6, 1,8, 3,1-3,9 -,5 4, ,7 5,8 6,6-4, 12,7, 4,8 -,6 3,6 9, ,8 1,1 9,7-2,7 18,5, 1,4 -,6 6,2 14, ,2 9,6 8,4-3,4 17,2, 6,9 5,3 3,7 9, ,9 26,1 18,9-3,2 41,9,1 18, 33,7 12,9 24, ,4 27,8 2,2 -,2 46,,1 2,3 17,5 14,1 2,3 Asfalt f ,5 13, 15,6-21,5 32,9,,9-1,7-9,1 5, ,3 36,4 37,5-26,3 84,6,1 19, -6,6,1 31, ,2 119,8 96,5-28,7 282,5,3 68,9 46,8 28,8 96,1 Periode træaffald jord og sten andet genanvende ligt f64 sygehusaffald f66 behandl. rest slagger mv. CFCkøleskabe kraftværker f9 roejord f91 rensningsan læg f ,5 17,1 249,4-56,4 88, 7,8 n.a..* -3,8 5,7 5, ,3 285,9-6,5 36,8-8, -1, 128,2-8,1-43,5-56, ,8-1, 89,4-6,2-11,6-2,6 119,7 21,2-6,2 15, ,6-2,1-1,4, 1,1-3,2 -,2,2,, ,2-7,4-3,6, 1,6-1,7 -,6-21,1,, ,9 5,1 4,6, 3,1 2,7,5-24,8,, ,1 1,8 8,6, 3,4 5,9 1, -25,7,, , 15,3 13,, 4,5 9,7 1,6-19,2,, ,8 1,4 9,9, 4,6 8,6 1,4-22,5,, ,5 25,8 24,5, 1, 12,8 3,9,,, ,8 21,4 22,9, 1,5 13,7 4,8,,, ,8 5,6 7,9, 9,4 3,6,6-55,8,, ,7 34,4 34,, 19,6 23,4 3,7-72,3,, , 15,2 15,2, 45,3 58,2 12,9-72,3,, * CFC-køleskabe blev først registreret i ISAG fra

10 Tabel 7. Udviklingen i den totale mængde affald i tons. Udviklingen er den faktiske udvikling, er fremskrevet vha. modellen. Basis er 27. div. div. ikke b yggeri f58-6 asfalt f61 Isag Isag-have have-affald Auto- TOT gummi f jord og sten andet sygehusgenanvende affald ligt f64 f66 behandl. rest slagger mv. igt f5-53 træ- affald CFCkøleskabe kraftværker f9 roejord f91 rensningsa nlæg f92 Isag-have-byg Ton affald Figur 4. Udviklingen i den totale mængde affald. rensningsanlæg f92 roejord f91 kraft- værker f9 CFC-køleskabe slagger mv. behandl. rest sygehus- affald f66 andet igt f64 jord og sten træ- affald asfalt f61 byggeri f58-6 Auto- gummi f57 have-affald igt f5-53 div. ikke- div. 1

11 Behandling af affald Forudsættes behandlingen af de enkelte fraktioner at være konstant som i 27, vil en ændret sammensætning af den totale affaldsmængde på fraktioner betyde, at behandlings andele for den totale mængde affald ændres. Typisk ændres behandlingsandele på fraktioner ikke, da fraktioner netop er defineret ud fra hvordan affaldsmængden behandles, f.eks. forbrændes diverse stort set 1% og ige fraktioner genanvendes normalt 1%. I fremskrivningen forudsættes således konstante behandlingsandele for samtlige fraktioner med en enkelt undtagelse. Af slam fra kommunale rensningsanlæg genanvendes i 26 ca. 55%, mens 43% forbrændes. Over de næste par forventes den overvejende del af slamfraktionen at blive forbrændt, og fremskrivningen indeholder derfor en reduktion af andelen der genanvendes til 1% og en tilsvarende forøgelse af andelen der forbrændes. Der gøres en indsats for at reducere mængden af affald til deponering, både i affaldsbranchen og reguleringsmæssigt. Over de næste frem mod 212 forventes, at omkring 1. tons affald der i dag deponeres, i stedet bliver forbrændt og genanvendt. Det vil særligt omfatte affaldstyper som imprægneret træ og shredderaffald. Denne indsats er der ikke taget højde for i fremskrivningen. Under disse forudsætninger viser tabellerne 8 1 og figurerne 5 7 udviklingen i mængden af affald der hhv. genanvendes, forbrændes og deponeres. Umiddelbart bemærkes, at mængden af affald der genanvendes, forventes at falde de nærmeste par. En væsentlig del af faldet må tilskrives at igt affald fra kraftværkerne, der forventes at falde som følge af det mindre forbrug af kul. Mængden af affald der forbrændes, forventes at stige med ca.,8 mio. tons fra 27 til 22, og mængden der deponeres, forventes at falde ganske svagt. Andelen der deponeres, forventes således at falde (figur 8), mens andelen der forbrændes, forventes at stige. Andelen der genanvendes, forventes at falde en anelse primært på grund af den øgede forbrænding af slam fra kommunale rensningsanlæg. 11

12 Tabel 8. Udviklingen i mængden af affald der genanvendes. træ - affald jord og sten andet genanvende ligt f64 sygehusaffald f6 6 behandl. rest slagger mv. div. div. ikke byggeri ig t f5 - hav e-affald meta l Auto- m.v. TOT f 9 f2 3F23 53 gummi f57 f58-6 asfa lt f CFCk øleskabe kraftværker f9 roejord f91 rensningsa nlæ g f rensningsanlæg f92 Tons affald roejord f91 kraft- værker f9 CFC-køleskabe slagger mv. behandl. rest andet igt f64 jord og sten træ- affald asfalt f61 byggeri f58-6 Auto- gummi f57 have-affald igt f5-53 div. ikke- Figur 5. Udviklingen i mængden af affald der genanvendes. 12

13 Det skal bemærkes, at der i 27 oplagres godt.3 mio. tons diverse affald, og at dette indg under deponeret affald. Dette er hovedsagelig mellemdeponering af affald. I fremskrivningen forventes andelen der deponeres at være konstant, hvorfor mængden af diverse der deponeres vokser til knap.4 mio. tons i 22. Da forbrændingskapaciteten regionalt ændres over tid, og at kraftværkerne i fremtiden angiveligt vil tage en vis affaldsmængde, forventes fortsat en mindre mængde forbrændingsegnet affald til mellemdeponering. Tabel 9. Udviklingen i affald der forbrændes. div. div. ikke byggeri f58-6 a sfalt f61 have-affald Auto- TOT gummi f igt f5-53 træ- affald jord og andet sygehusa ffald behandl. rest slagger mv. CFCkøleskabe kraft- rensningsanl s ten igt f64 f66 f værker f9 roejord f91 æg f

14 Ton affald Figur 6. Udviklingen i mængden af affald der forbrændes. rensningsanlæg f92 CFC-køleskabe behandl. rest div. Tabel 1. Udviklingen i mængden af affald der deponeres. div. div. ikke f23f 23 igt f5-53 b yggeri f58-6 asfa lt f61 hav e-affald Auto- TOT gummi f andet igt f64 sygehusaffa ld f66 træ- affald jord og behandl. rest slagger mv. kraft- rensningsanl sten f6 3 #REF! værke r f9 roejord f91 æg f

15 2.. Ton affald rensningsanlæg f92 slagger mv. behandl. rest jord og sten div. ikke- div. f 19 Figur 7. Udviklingen i mængden af affald der deponeres. 1,9,8,7 andel,6,5,4,3,2,1 se forbrænding deponering Figur 8. Udviklingen i behandlingsandele. 15

En model til fremskrivning af ISAG-data

En model til fremskrivning af ISAG-data En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

En Model til Fremskrivning af Isag Data

En Model til Fremskrivning af Isag Data En Model til Fremskrivning af Isag Data FRIDA Frits Møller Andersen og Helge V. Larsen Forskningscenter Risø Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 35 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affaldsstatistik 2006

Affaldsstatistik 2006 Affaldsstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SAMMENFATNING 9 KONKLUSION 9 1 AFFALDSPRODUKTION 13 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTIONEN

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fremskrivning af råstofforbruget for Region Syddanmark

Fremskrivning af råstofforbruget for Region Syddanmark Fremskrivning af råstofforbruget for 2013-2036 Region Syddanmark Råstoffer Nr. 4 2014 KOLOFON Titel: Fremskrivning af råstofforbruget for 2013-2036. Region Syddanmark Serie: Råstoffer. Nr. 4 2014. Rekvirent:

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. april 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 143 (Alm. del) af 29. januar 2016

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata LTM VERS. 1.0.8.3 Titel: Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata Dok. nr.: 35243-001 Rev.: 0 Udarbejdet: Allan Steen Hansen og Thomas Christian Jensen 26. februar 2015 Kontrolleret: COH

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Fremskrivning af generering og behandling af affald

Fremskrivning af generering og behandling af affald Fremskrivning af generering og behandling af Frida 2015 Miljøprojekt nr. 1659, 2015 Titel: Fremskrivning af generering og behandling af Redaktion: Frits Møller Andersen, DTU Management Helge V. Larsen,

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere