Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København"

Transkript

1 Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato november 2007 Sted Møde nr Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Elenor Persson, Vägverket (S) Niclas Nilsson, Vägverket (S) Tuomas Österman, VÄGFORVALTNINGEN (FIN) Kenneth Kjemtrup, (DK) Pia Brix, (DK) Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf Fax december 2007 Rev. januar 2008 Sagsbehandler Pia Brix Dir. tlf Fraværende Chester Bernsten, Vägverket (S) Per-Olof Linsén, VÄGFORVALTNINGEN (FIN) Bjørn Ólafsson, Vegagerdin (I) Dagsorden punkt Mødet åbnes, praktiske oplysninger byder velkommen. Fra arbejdsgruppen en særlig velkommen til Stine Forsbak, Norge, og Niclas Nilsson, Sverige, som er nye deltagere i NORTEK-gruppen. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med bemærkning om at følgende emner ønskes medtaget under punkt 4: Sverige ønsker drøftelser om vejvisning til sygehus. Norge ønsker drøftelser af emnet om skiltning af miljøzoner. Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium Kommissorium for NORTEK af november 2007 blev godkendt. Med tilslutning fra de lande, som var repræsenteret ved mødet, blev det aftalt, at den nordiske arbejdsgruppe forbliver i det nuværende regi. Det er vigtigt, at arbejdsgruppens formål om at skabe fælles nordisk fagligt netværk mellem landenes vejdirektorater bevares. Det besluttedes samtidig, at der oprettes selvstændig fane på hjemmesiden NMF, hvor arbejdsgruppens kommissorium og referater fra møderne kan læses. (NMF er et nordisk samarbejde om at koordinere forsknings- og udviklingsindsatsen om vejudstyr).

2 De nordiske landes vejdirektører kan ved den offentliggørelse samtidig holdes orienteret om arbejdsgruppens formål, udvikling og status ved det faglige netværk. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde Referat fra møde den februar 2007 blev godkendt med bemærkning til punkt 5, under Finland, i anden sidste linje skrives Finland i stedet for Sverige. 4. Aktuelt tema fra de enkelte lande CE-mærkning af faste vejtavler (FIN) Spørgsmål til hvordan de øvrige nordiske lande vil håndtere mærkningsordningen. Svar fra DK: De europæiske normer og standarder følges, dog med undtagelse af vejledningen om vindbelastning og anvendelse af tavlefolie. DK beregner sig frem til holdbarhed for udstyr i forhold til vindbelastning. For refleksfolie stilles der krav baseret på et tidligere nordisk/engelsk regelsæt, der tager udgangspunkt i luminansbalance. Der stilles krav til luminans. Med hensyn til vindbelastning er der i DK generelt set ikke konstateret ændringer inden for de seneste 30 år. Der er - i årernes løb - målt kurver med større og mindre vindstyrke, men der har ikke været tale om en stigning i udviklingen. Alternativ for EU-standarden er beregninger og tests. I februar 2007 har afholdt møde om CE-mærkningen for fabrikanter og leverandører indenfor den danske industri. Der blev blandt andet orienteret om, at det er industrien, som har ansvaret for CE-mærkningen. Der foregår pt. et tæt samarbejde mellem industrien og Dansk Standard. CE-mærkningen træder i kraft om 1½ år. Svar fra N: Der vil blive foretaget en gennemgang af beskrivelser mv. til udstyr. Der to leverandører, som er godt i gang med forberedelserne til CE-mærkningen. Svar fra S: Arbejdet omkring mærkningsordningen forventes igangsat i Sverige vil give tilbagemelding med yderligere information senere. Skiltning af grænseovergange mellem landene (N) Spørgsmål til vedligeholdelse af landegrænsetavler (EU-tavler) mellem Norge og Sverige. Der er usikkerhed omkring, hvem der igangsætter udskiftning af tavler. side 2 af 10

3 Svar fra S: For tavler, der er placeret på vejarealet inden for Landegrænsen, er det vejmyndigheden for det pågældende land, som varetager vedligeholdelsen. Kontaktperson for Sverige meldes tilbage til Norge. Behandling af ansøgninger om skiltning til campingpladser (N) Spørgsmål til hvilke kriterier, der anvendes for vejvisning/skiltning til campingpladser i de andre nordiske lande. Svar fra FIN: Campingorganisationen har en kvalitetsordning - en slags stjerneordning - for de enkelte pladser. Mulighed for medlemsordning, som er forholdsvis billig. Svar fra DK: Under danske forhold er der fastsat en række bestemmelser og krav, særligt i forbindelse med vejvisning til overnatningsmål fra motorveje. Der er indført nye bestemmelser for servicevejvisning til særligt egnede overnatningssteder, som er hoteller, vandrerhjem og campingpladser, der nu kan få opsat vejvisning fra motorveje. Der er en række kriterier, som skal være opfyldt inden vejvisningen kan opsættes. Et af kriterierne er, at overnatningsmålet ikke må ligge længere væk end 1,5 kilometer i køreafstand fra motorvejen. For servicevejvisning til campingpladser fra motorveje gælder samtidig, at campingpladsen skal dokumentere, at de har mindst 100 campingenheder, og at de kan kunne modtage gæster indtil kl Endvidere er kriterierne for servicevejvisning til campingplads både fra motorveje og almindelige veje - at den enkelte campingplads skal kunne dokumentere, at den som minimum opfylder Skov- og Naturstyrelsens Campingreglement. Svar fra S: Der gælder ganske få kriterier for skiltning til campingpladser som normkrav. Fra vejmyndigheden stilles der ikke krav til campingpladsen eller særligt medlemskab af en organisation. Ny vejafmærkningsordning og status om forskrift for vejafmærkning (S) Se punkt 5, status for vejregelarbejdet med skilte. Kørebaneafmærkning på vejtyper med 2+1 eller 1+1 (S) Drøftelser omkring emnet om vejmarkering for nye vejtyper med 2+1 eller 1+1. Spørgsmål om anvendelse af større mellemrum (tværsnit) mellem spærrelinjer. Alle: Generel drøftelse om anvendelse af vejmarkering, dobbelt side 3 af 10

4 spærrelinje med rumleeffekt, hvor der er positive erfaringer ved anvendelse af denne type. Der kan anvendes mellemrabat med større afstand mellem spærrelinjer, i nogle tilfælde adskilles vognbaner med autoværn. Svar fra FIN: Udleverede regler og rapport om vejtyper med den omtalte vejmarkering. Reklameskilte langs veje. Projekt om reklame og ulovligt opsatte skilte (S) Spørgsmål til håndtering af reklameskilte langs vejene. Vil gerne kunne dokumentere, at reklameskilte tager opmærksomheden fra trafikanterne. Svar N: Statens vegvesen håndhæver reglerne om ulovligt opsatte reklameskilte langs vejene. Der er forbud mod trafikreklame langs offentlige veje. Der skal søges om tilladelse til reklameskilte, som henvender sig til, eller som er synlige for trafikanterne. Ejere af ulovlige skilte opfordres til at fjerne skilte, hvis de er opsat i strid med reglerne. Svar fra FIN: Der er ikke fastsat nærmere regler inden for området. Svar fra DK: Det er ikke tilladt at opsætte reklameskilte på vejarealet langs offentlig veje. Reglerne håndhæves, og der gives principielt afslag på ansøgninger om reklameskilte, der ønskes opsat på vejarealet. I naturbeskyttelsesloven er der fastsat regler for reklameskilte i det åbne land. Der er typisk tale om mindre oplysningsskilte, som kun kan opsættes på egen matrikel/ejendom. Efter nærmere fastsatte bestemmelser kan der når skiltene ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande anbringes virksomhedsreklame i tilknytning til en virksomhed. Der er endvidere fastsat bestemmelser for skilte i erhvervsområder, skilte om salg af ejendomme mv. I DK blev der i 2004 indført nye regler for skiltning til private virksomheder beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område. Der er tale om en særlig servicevejvisning (sort tavle med hvid skrift), som virksomhederne normalt betaler omkostningerne til at få opsat. Den særlige servicevejvisning drejer sig om de kommercielle hensyn. Der er fastsat nærmere krav og bestemmelser for denne type vejvisning. Reglerne findes under i hæfte 3, servicevejvisning på almindelige veje. Alle: Enighed om, at det kunne være nyttigt at få foretaget en side 4 af 10

5 nærmere undersøgelse og dokumentation af, hvornår trafikanternes opmærksomhed rettes mod reklameskilte og konsekvenserne, for trafiksikkerheden. Orientering om brochure om nyere offentlige vejtavler (DK) I juli 2007 er der udgivet en brochure om nyere offentlige vejtavler. Formålet er at gøre trafikanterne opmærksomme på de nye tiltag, der sker inden for området med vejafmærkning. Brochuren er offentliggjort ved en pressemeddelelse, hvori der også oplyses om tests af tavler og symboler inden de tagets i brug. Brochuren i trykt udgave fås på servicestationer og Info-Terier langs motorvejene. Samtidig er der mulighed for at downloade brochuren på ved at søge efter titlen i søgefeltet. Brochuren indeholder nyere færdselstavler, symboler til undertavler og vejvisningstavler samt en kort beskrivelse af testen af nye tavler og symboler. Der henvises til testrapporter om tavler. Skiltning af miljøzoner (N) Spørgsmål til hvordan miljøzoner skiltes. Svar DK: Der anvendes forbudstavle C 23,1 og C 23,2 med symbol for lastbil og bus med undertavle med teksten lastbil og bus med miljøzonemærke undtaget. Den første by, hvor skiltning for miljøzoner forventes indført, vil være i København i Større byer som Århus og Aalborg har også planer om lignende tiltag. Information om de nye miljøzoner og mærkningsordningen sker ved indrykning af store annoncer i aviserne både i ind- og udland. Det er den enkelte kommune, som står for annonceringen. Svar FIN: Der anvendes ikke færdselstavler med symboler men tavler med tekst som information til trafikanterne. Svar S: Der findes ikke symboler til vejafmærkning for miljøzoner. Nu er der mulighed for, at anvende tekst på tavler som information til trafikanterne. Spøgelsesbilister (N) Spørgsmål til om der er indført nye skilte, og hvilken holdning landene har til at anvende skiltning for at forhindre spøgelsesbilister. Svar FIN: Stort problem med spøgelsesbilister, typisk gruppen med de ældre bilister. Anvender skilte om indkørsel forbudt på ramper. side 5 af 10

6 Svar S: Der sker stadig en stigning i antallet af spøgelseskørsler. Erfaringerne med anvendelse af kørebaneafmærkning med pile viser, at pile har en god effekt. Svar DK: Der er inden for det seneste år sket i kraftig stigning i antallet af indmeldinger af spøgelsesbilister. Der er fire grupper af spøgelsesbilister udover ældre bilister og spirituspåvirkede ses også bilister med forskellige sygdomme og rusmidler samt enkelte selvmordskandidater. Endelig er der pågrebet en enkel ung bilist som bevidst har foretaget spøgelseskørsel. Det er vigtigt, at gøre brug af viden fra den svenske trafikpsykolog, Gabriel Helmers om trafikanters adfærd. Én af de mange konklusioner handler om, at det som trafikanten ikke kan se, findes ikke. I den danske håndbog for variable tavler beskrives trafikanters adfærd i trafikken og trafikanters evne til at aflæse vejtavler. Som en konsekvens af ovennævnte adfærd hos trafikanten, er det besluttet, at anvendelse af tabelorienteringstavler, G18 skal sker i et langt større omfang som forvarsling for motorvejtilslutningen ved motorvejtype med ruderanlæg og B-anlæg. Der er indtil nu normalt anvendt diagramorienteringstavle, G14. Indtil nu har der på den underordnede vej været anvendt diagramorienteringstavle, G14, som viser forvarsling for motorvejstilslutningsanlæg. Diagrammet viser begge til- og frakørsler. Diagrammet, som viser tilkørsel til motorvejen ad ben 2 til venstre længere fremme, kan misforstås, idet trafikanten først ser ben 1 til venstre, og måske overser at C 19 indkørsel forbudt. Tabelorienteringstavle, G 18 anvendes derfor som udgangspunkt som forvarsling for motorvejstilslutningen. Der anvendes normalt pilvejviser, F 12, hvor tilkørslen til motorvejen er. Med den nævnte anvendelse af tabelorienteringstavle vises der således ikke information om den først kommende frakørselsrampe, hvor indkørsel er forbudt. 5. Nationale problemstillinger Status for vejregelarbejdet med skilte i de enkelte lande Sverige: Ny vejafmærkningsordning og status om forskrift for vejafmærkning. Gennemgang af den nye vägmärkesförordning som er gældende fra 1. juni Mere info på Skilte og symboler med ændret betydning, markering med for varningsmärken: ingen side 6 af 10

7 for väjningspliktsmärken: ingen for förbudsmärken: C6, C7, C8, C10, C11, og C29. for påbudsmärken: D11. for anvisningsmärken: E11, E16 og E18 for lokaliseringsmärken: ingen for upplysningsmärken: ingen for symboler er: S1 og S 7 for tilläggstavlor: ingen for trafiksignaler: ingen for vägmarkeringar: ingen for andra anordningar: X6 Nytt vägmärke, markering med! - for varningsmärken: A9, A14, A19, A32, A33, A34 for väjningspliktsmärken: ingen for förbudmärken: C32, C36, C37 og C38 for påbudsmärken: ingen for anvisningsmärken: E9, E15 og E22 for lokaliseringsmärken: F11, F12, F22, F24, F28, F30, F33 / G6, G7 / H4 x 2, H9, H10 og H23 for upplysningsmärken: J1 og J2 for symboler: S4, S9 og S13 for tilläggstavlor: T13, T16, T17 og T20 for trafiksignaler: ingen for vägmarkeringar: M27, M29, M30, M31 og M34 for andra anordningar: X5, X8 og X9 Håndbog for opsætning/udførelse af vejmarkering og skilte til Entreprenører er udkommet. Arbejde på vejen udkommer ved årsskiftet. I 2008, første halvår, projekt om reklameskilte langs vejen. I fremtiden vejvisningsplaner for samtlige statsveje, hastighedsgrænser, beskrivelser for ny database for al vägmärken. Finland: Arbejder med vejvisningsregler og håndbøger om parkeringsvejvisning/p-hus. I 2008, generel gennemgang og revision af vejvisningsregler. Liste over vejvisningsmål. Udleveret: Vejvisningsregel om turist- og serviceanlæg af , rapport om motorveje / veje 2+2 markering / veje 2+1 Markering af 2007 og rapport om 2+1 af Norge: I 2008 Vejvisning med portaltavler, drifts- og vedligeholdelsesmanual til opsætning af skilte, afmærkning af side 7 af 10

8 arbejde på vejen, reklameskilte langs vejen, håndbog om vejmarkering. Udleveret: Trafikkskilt, Vegoppmerking og trafikklyssignaler fra 1. juni Mere info på Danmark: Der er foretaget en række ændringer og nye tiltag i vejregler for vejvisning. Følgende vejregler om færdselsregulering, vejvisning forventes endelig godkendt og ibrugtaget i Hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje Hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje Hæfte 6, Vejvisning på motorveje Hæfte 7, Vejvisning for handicappede Hæfte 8, Parkeringsvejvisning For tavletyper på almindelige veje er der bl.a. angivet nærmere beskrivelser for anvendelse af de forskellige tavler ved indkørsel til byer. For servicevejvisning til seværdigheder er der bl.a. fastlagt nye bestemmelser for vejvisning til nationale og lokale seværdigheder. Endvidere indgår bestemmelser og krav for anvendelse af den nye tavle, som viser symbol for UNESCO verdensarvsmonument. Den nye brune tavle med nyt symbol må kun anvendes til de seværdigheder og attraktioner, som er godkendt og optaget på UNESCO s verdensarvsliste. Der er indført ny brun tavle med symbol for Johanneskorset, som er gældende for nationale seværdigheder. Lokale seværdigheder vejvises med hvid/blå tavle med sort symbol af Johanneskorset. For vejvisning på motorveje er der under afsnittet om servicevejvisning bl.a. fastsat nye bestemmelser om vejvisning til særlig egnede overnatningsmål. Et af kriterierne for vejvisningen er, at overnatningsstedet har en beliggenhed, som maksimalt er 1,5 kilometer i køreafstand fra motorvejen. Der er fastsat bestemmelser for placering af nye frakørselstavler, som skal opsættes 1500 meter før frakørslen. Ændringen sker i forbindelse med kravene til tavlernes læsbarhed og mulighed for valg af vognbane i forhold til ændringerne for den generelle hastighed på danske motorveje, som nu er 130 km/h. Der er indført nyt symbol for vejvisning til transportcenter, M 15. Der er indført nyt symbol for motorvejskryds. Tavlen anvendes, hvor to motorveje krydser hinanden, eller hvor én motorvej deler sig. side 8 af 10

9 Navngivningen af de forskellige motorvejskryds er sket i tæt samarbejde med radiostationerne, fordi navngivningen samtidig skal anvendes til oplysning om stedfæstelse ved ulykker og anden information til trafikanterne. Den er nye vejregel for parkeringsvejvisning beskriver, hvordan der kan planlægges og gennemføres vejvisning til parkeringspladser. Reglen gælder for offentlige parkeringspladser, og private parkeringspladser i det omfang hvor pladsen er offentlig tilgængelig f.eks. ved P-huse til butikscentre. Der er indført nye vejvisere, som er parkeringsvejviser, F 33,1 og parkeringstabelvejviser, F 33,2. I foråret 2008 forventes hæfte 4, Vejvisning på cykel-, rideog vandreruter at blive godkendt. I 2008 Der arbejdes med nye vejregler om færdselsregulering, midlertidig vejafmærkning (skilte og vejmarkering) og revision af hæfte 5, vejvisning for særlige køretøjer. I de kommende år vil vejregler for færdselstavler og kørebaneafmærkning (vejmarkering) blive revideret. Et af de større områder bliver revision af vejregler for færdselstavler om standsning og parkering. 6. Forsknings- og udviklingsarbejder Der er enighed mellem landene om, at det kunne nyttigt, at få foretaget en nærmere undersøgelse og dokumentation af, hvornår trafikanternes opmærksomhed rettes mod reklameskilte og de konsekvenser, det har for trafiksikkerheden. Trafikledelsessystemer (S) Anvendelse af blinkende lys ved faste skilte. Leverandører tilbyder blink til afstandsmærker ved jernbaneoverkørsler. Er betænkelige ved, at anvende blinkende lys her. Alle, generel drøftelse af anvendelse af blinkende lys på skilte. Anbefaling om, at man kan anvende Gabriel Helmers betragtninger om anvendelse af blinkende lys henvisning til: Håndbog i brug af variable tavler. Norge har fået samme tilbud men vil ikke anvende gule blink sammen med disse skilte. Der er udarbejdet sammenfatning af flere undersøgelse om anvendelse af gult blink ved fodgængerfelt. DK anvender i nogle tilfælde gult blink ved skoler og fodgængerfelt. Det gule blink opsættes sammen med færdselstavlen. side 9 af 10

10 Status for symboltest af vejtavler (DK) Symboltest Orientering om vejledning til instruktørens spørgeskema til skiltetest - vejledningen bruges til at stille spørgsmål til de personer som deltager i symboltesten. Gennemgang af de symboler, tavler og vejforhold der indgår i testen. Resultatet af symboltesten forventes, at være færdigt ved udgangen af Se testrapporter på vejregler/færdselsregulering/trafikanters forståelse af færdselstavler. Ved symboltesten vil der sideløbende med den almindelig fremgangsmåde, samtidig bliver udført en lignende test på internettet. Såfremt resultatet af testen på internettet kan anvendes ved fremtidige symboltests, vil det være muligt, at gennemfører testdelen noget hurtigere og billigere i forhold til metoden der er anvendt hidtil. Aftalt, at DK sender CD-R om symboltest 2007 til landene. 7. Næste møde Afholdes den august 2008 i Finland, HELSINKI 8. Meddelelser og eventuelt Ingen. side 10 af 10

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK-vejarbejde TIDSPUNKT 15-16. maj 2013 STED Vejdirektoratet, København mødelokale

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde Pia Brix og Kai Sørensen, 7. november 05. Indledning Demonstrationen fandt sted om aftenen

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. maj 2008 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Gabriel

Læs mere

Udfordringer i Dynamisk P-vejvisning

Udfordringer i Dynamisk P-vejvisning P? Udfordringer i Dynamisk P-vejvisning Jonas Olesen Senior Specialist, ITS # 1 Indhold Baggrund og formål Ældre systemer i Danmark Den ideelle verden Den virkelige verden Hvordan får vi bedre tavler til

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23. november 2006 Til stede: Peter Jørgen Andersen, Osmo Anttila, Morten

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16. november 2007 Til stede: Peter Aalto, Arve Augdal, Terje Giæver,

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. november 2008 Til stede: Peter Aalto (forsinket), Osmo Anttila (mødets

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning Aabenraa kommune Politik for servicevejvisning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Hidtidig praksis 3 3 Generelle retningslinier 6 31 Vejvisningsprincipper 6 32 Typer 9 4 Strategi 10 41 Eksisterende

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11. maj 2005 (udkast) Til stede: Peter Aalto, Páll Árnason, Morten Hafting,

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje September 2010 Vejregelrådet FORORD Nærværende vejregel er udarbejdet af vejregelgruppen om vejafmærkning. Vejreglerne

Læs mere

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013 Servicevejvisning Administrationsgrundlag, Herning Kommune Servicevejvisning Administrationsgrundlag Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Servicevejvisning i Herning Kommune...4 2.1 Trafikal

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Du har i forlængelse af Vejdirektoratets udtalelse af 21. juli bedt Vejdirektoratet besvare nedenstående spørgsmål.

Du har i forlængelse af Vejdirektoratets udtalelse af 21. juli bedt Vejdirektoratet besvare nedenstående spørgsmål. Dato 14. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/11060-2 Side 1/8 Uddybning af reglerne om parkering af autocampere Du har i forlængelse af Vejdirektoratets

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET FÆRDSELSREGULERING MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet August 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Hvor er der mulighed for at få opsat turistoplysningstavler? Seværdigheden eller attraktionen skal ligge max 15 km fra nærmeste motorvej Der skal være

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 802. Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457. 1. Velkomst UB bød velkommen til mødet i København og gennemgik programmet.

9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457. 1. Velkomst UB bød velkommen til mødet i København og gennemgik programmet. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK - vejarbejdsgruppe TIDSPUNKT 7-8. april 2010 STED Dragør Badehotel, København DELTAGERE

Læs mere

Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015

Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015 Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015 Forord På mødet i NMF den 14./15. oktober 2014 blev det aftalt at der udføres et demonstrationsprojekt angående

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Dokumentnr. P-70265-C-1 Version F 15. august 2011 Udgivelsesdato Godkendt i Sønderborg Byråd

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Svalbard den 6./8.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Svalbard den 6./8. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Svalbard den 6./8. oktober 2010 Til stede: Peter Aalto, Peter Andersen, Ulrik Blindum,

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05. maj 2004 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Morten

Læs mere

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Tilbagelagt afstand under læsning af tavler Trafikantens 1 hastighed V p information 2 informationer 3 informationer 4 informationer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsingør den 21./22.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsingør den 21./22. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsingør den 21./22. oktober 2004 Til stede: Peter Jørgen Andersen, Morten Hafting, Gabriel

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning mv. HØRING September 2009 Vejregelrådet 2 VRA-2232-v1k_Høringsbog_BT_hæfte

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne August 2017 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

VEJSIGNALER OG VARIABLE TAVLER

VEJSIGNALER OG VARIABLE TAVLER NYE HÅNDBØGER FOR HHV. FORMÅL MED NY REVISION 154 sider 106 sider Indholdet er stort set tilfredsstillende, men håndbøgerne er omfattende og vurderes at være relativt uoverskuelige. Større brugervenlighed

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Lene Herrstedt 24. Oktober 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Introduktion... 3 Lokaliteten... 4

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER placeret i fundament, der bærer skilte. forhold/ Skilte forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og øvrige hovedlandevej) Kan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for midlertidig vejafmærkning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om færdselstavler: Generelt om færdselstavler

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Krusenberg den 26./27.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Krusenberg den 26./27. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Krusenberg den 26./27. maj 2009 Til stede: Peter Aalto, Peter Andersen, Ulrik Blindum,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Sigtuna den 22./23.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Sigtuna den 22./23. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Sigtuna den 22./23. oktober 2013 Inkluderer: Anneks A: Liste over aftalt arbejde Anneks

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere