Forskningsplan Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitets Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsplan Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitets Hospital"

Transkript

1 Forskningsplan Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitets Hospital Udfærdiget august 2017 af Forskningsledelsen og Afdelingsledelsen ved Hæmatologisk Afdeling X NA den 16. august 2017 Side 1

2 Baggrund og status Hæmatologisk afdeling X blev etableret som selvstændig afdeling i 2003, hvor afdelingen blev udskilt fra Onkologisk afdeling R. Opbygningen af hæmatologisk forskningsenhed (HFE-X) påbegyndtes i 200, og er siden gradvist udbygget. Overlæge Niels Abildgaard blev forskningsleder i 2007 og han blev ansat i et klinisk professorat i Daglig leder af HFE-X, cand. cur. Sally Grant, blev ansat i HFE-X har frem til 2014 primært været en klinisk forskningsenhed med varetagelse af traditionel klinisk interventionsforskning, men enheden blev fra 2014 udbygget med etablering af Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium (HPF). Professor, molekylærbiolog Charlotte Guldborg Nyvold blev ansat i 2016 og indtrådte da samtidigt i ledelsen af forskningslaboratoriet ved Hæmatologisk afdeling. Sideløbende med klinisk forskning har afdelingen opbygget en årelang tradition indenfor kvalitativ forskning, specielt indenfor leukæmi, med 2 afsluttede PhD forløb for overlæge Lone Friis og læge Lene Østergaard. I 2016 ansattes sygeplejerske, PhD Dorthe Boe Danbjørg, som seniorforsker i 0% stilling mhp opbygning af forskning i sygepleje. Dorthe Boe Danbjørg har også en metodologisk forskningsbaggrund indenfor kvalitativ forskning, og hele dette forskningsfelt er således konsolideret med hendes ansættelse. Hæmatologisk afdeling etablerede i 201 et Forskningsudvalg med månedlige møder. Som en strategisk satsning oprettedes primo 2017 et forskningscenter for livskvalitetsforskning, Quality of Life Research Center OUH, QOL-ReC, som en del af HFE-X. Per august 2017 blev et adjungeret professorat i afdelingen tiltrådt af Ole Weis Bjerrum, som har særlig ekspertise inden for kroniske myeloide sygdomme og eosinofili. Der er ved den hæmatologiske forskningsenhed i sommeren 2017 opslået klinisk professorat i benign hæmatologi og epidemiologi. Udviklingen i forskningsaktiviteter og produktion ved HFE-X kan bedst opsummeres med nogle tal og grafer. Figur 1. Udvikling i antal peer-reviewed publikationer, som er udgået fra Hæmatologisk Afdeling fra Antallet er stødt vokset fra 1-20 publikationer årligt til over 3 årligt Peer reviewed publications NA den 16. august 2017 Side 2

3 Figur 2. Udvikling i antallet af kliniske protokoller ved HFE-X med aktiv inklusion, behandling eller opfølgning af hæmatologiske patienter fra Der er sket en markant stigning i antallet af fase 3-4 studier og en mindre stigning i antallet af fase 1-2 studier. Figur 3. Udvikling i humane ressourcer fra 2010 til 2017 ved HFE-X. Humane ressourcer Professorer * Postdocs 0, ,2 0,2 0,2 1,2 1,2 PhD-studerende Forskningslektor, Projektsygeplejersker, inkl daglig leder 6 6, 6, Klin. lektorer 2 sats B 1 sats B 2 sats C 1 sats B 3 sats C sats C sats C sats C sats C Sats C Spl. forsker , 0,0 Akademisk medarbejder, Projektleder 1 Forskn. sekretær Der har været nogen vækst i ansat forskningspersonale. Herunder vækst i antallet af projektsygeplejersker, hvilket bl.a. har gjort det muligt at øge antallet af kliniske protokoller, sml. figur 2. Efter vækst i antal PhD NA den 16. august 2017 Side 3

4 studerende i starten af 2010 erne, har der været et mindre fald i antal PhD-forløb. Dette tilskrives udfordringerne med at skaffe finansiering af PhD-løn, herunder reduktionen i afsatte midler til PhD-løn på SDU. *Der er i 2017 ansat adjungeret professor. Figur 4. Hjemtagne eksterne forskningsbevillinger fra , herunder fra regionale puljer Firmaer ,0 Mio KB ,2 Mio Gangsted Mindre private fonde NCU RSD , Mio I alt 1.8 Mio ,8 Mio 2, Mio Der har nogen vækst i hjemtagne eksterne forskningsbevillinger, specielt i Denne vækst ventes at kunne øges yderligere. Status for Forskningsplan 2010 I seneste forskningsplan for blev nedenstående områder identificeret som satsningsområder. Markéring med flueben indikerer, at målene er nået. I fht ansættelse af sygeplejeforsker blev målet dog først nået i Antallet af phd-studerende blev øget til 6 i starten af 10 erne, men er siden igen reduceret til aktuelt 4. Øge antal kliniske lektorer til at dække alle diagnosegrupper Øge antal peer reviewed publikationer fra 12-1 til 2-30 Etablere eget forskningslaboratorium Øge antal PhD stud til 4-6 dækkende alle diagnosegrupper Øge antal kliniske protokoller til alle diagnosegrupper Sygeplejeforsker Visioner og plan for forskning ved HFE-X Den overordnede vision for Hæmatologisk afdeling X er at være den foretrukne hæmatologiske centerafdeling i Danmark for både patienter og medarbejdere. I tråd hermed er det en fortsat vision at gøre HFE-X til et af landets foretrukne miljøer for unge forskere indenfor hæmatologi. NA den 16. august 2017 Side 4

5 OUH og Klinisk Institut, SDU, har i Forskningsstrategi 3.0 Mennesket først gennem forskning og samarbejde i 2016 udstukket en række strategier og mål for forskningen. Disse strategier og mål har været en klar reference for forskningsplan for Hæmatologisk Afdeling. 1. Patientindragelse. a. Hæmatologisk afdeling har i 2017 etableret et Brugerråd for forskning bestående patienter og pårørende. Afdelingen er i sommeren 2017 ved at rekruttere medlemmer til rådet. Brugerrådet skal 4 gange årligt mødes med forskningsleder og medlemmer af afdelingens Forskningsudvalg. Målet er at kvalificere beslutninger i Forskningsudvalget og at gøre patienterne til aktive partnere i planlægning, gennemførelse og prioritering af forskningsprojekter, samt i implementering af forskningsresultater. Patienternes rolle er rådgivende. Nytten af Brugerrådet evalueres efter 2 år i samarbejde med medlemmerne af Brugerrådet. b. Et videnskabeligt fokusområde er forskning i patientperspektivet, at sætte fokus på patientens rolle og oplevelser ved kontakt til hæmatologisk afdeling, samt yderligere aktivt at inddrage patienterne ved rapportering af egen-oplevet effekt af behandling- og af mulige bivirkniger hertil, samlet set patient rapporteret outcome measurements (PROM). Der er aktuel stor fokus på brugen af PROM i sundhedsvæsenet. Det vil være et forskningsområde for HFE-X over de kommende år at udvikle og validere værktøjer til brug for indsamling af PROM ved hæmatologiske sygdomme. c. Et del-aspekt til dette initiativ vil være fokus på senfølger til hæmatologisk cancer og kræftbehandling. Behandling af de hæmatologiske sygdomme er forbedret, patienterne lever længere og har højere helbredelsesrate. Dette medfører behov for større fokus på senfølger. d. Hæmatologisk afdeling har i 2017 som en særlig, strategisk satsning etableret et center for forskning i livskvalitet, Quality of Life Research Center OUH, QoL-ReC OUH. Der er ansat en projektleder, PhD Henrik Sunne Eshøj, til opbygning og koordinering af forskningsaktiviteterne inden for dette område. Centret skal i samarbejde med OPEN koordinere QOL data indsamling, analyse og rapportering i forbindelse med kliniske interventionsstudier. Der er i første omgang lavet projektaftaler med den nordiske myelomatose studiegruppe, NMSG, men centreret vil tilbyde sig mere bredt, herunder til andre studiegrupper og lægemiddelfirmaer. Målet er, at centret ikke kun skal understøtte kliniske projekter, men også opbygge egen forskning, herunder med anvendelse af såvel dataindsamling ved spørgeskemaer, som med kvalitative metoderinkl. patient interviews. Det er ambitionen at kombinere anvendelsen af disse metodologier. Kvalitative interviews kan kvalificere beslutning om hvilke spørgsmål, der på hvilke tidspunkter, bedst kan beskrive patientens oplevelser. QoLReC vil således også indgå i forskningsinitiativerne for udvikling og validering af PROM. i. HFE-X vil i løbet af have etableret i velfungerende brugerråd for forskning. ii. Der vil fra 2018 udgå mindst 3 årlige peer reviewed publikationer omkring livskvalitet, patientperspektivet, senfølger og PROM. iii. Mindst et nyt 1 phd-forløb iværksat inden 2019 skal understøtte feltet. 2. Øget samarbejde mellem OUH, SDU og andre sektorer. a. I overensstemmelse med OUHs forskningsstrategi ønsker HFE-X at fremme den evidens- og forskningsbaserede tilgang til patientsikkerhed og det sammenhængende patientforløb og vil gennemføre forskning i dette felt i tværfaglig og tvær-sektoriel samarbejde med bl.a. kommunerne. Der er i hæmatologisk afdeling pågående stor fokus på semi-ambulante forløb, hjemme-behandling, og opfølgning af kræft ved video-konsultationer. Disse NA den 16. august 2017 Side

6 områder ønskes undersøgt ved en forskningsbaseret tilgang, således at indsatser og metoder producerer målbare effekter og dokumentation. Dette forskningsområde vil naturligt blive opbygget og udviklet i samarbejde med OUHs kommende forskningscenter for forskning i patientsikkerhed og i det sammenhængende patientforløb. i. Inden 2019 er der igangsat forskningsprojekter vedr. patientsikkerhed og/ eller sammenhængende patientforløb med kommunale parter ii. Inden 2020 er der etableret mindst et tværdisciplinær/tværsektoriel forankret phdforløb indenfor forskning i patientsikkerhed og/eller sammenhængende patientforløb 3. Forskningsunderstøttelse af tværgående og højtspecialiserede funktioner a. De højt specialiserede funktioner (HSF) er hjerteblod for en universitetsafdeling og er afgørende for rekruttering og fastholdelse. Hæmatologisk afdeling X måtte i SSTs specialeplan 2010 give afkald på nogle HSF. I specialeplan 2016 har afd X formået at fastholde tidligere HSF og ikke mindst opnået tilkendelse af nye HSF: Mastocytose, hypereosinofilt syndrom og primær amyloidose, se 2 sidstnævnte via samarbejdsaftaler i et ligeværdig samarbejde med RH. Baggrunden for at opnå disse HSF og ligeværdige samarbejdsaftaler med RH har været en aktiv satsning på etablering af tværfaglige og tværdisciplinære forskningscentre med andre parter på OUH og SDU: Mastocytose Centret, Mast OUH, Centret for Eosinofili, CEOS, og Amyloidose Centret, AmyC OUH. CEOS er styrket i 2017 ved ansættelse af adjungeret professor Ole Weis Bjerrum. AmyC OUH er i 2017 styrket ved opnået anerkendelse fra Region Syddanmark som Center of Clinical Excellence medførende samlet forskningsbevilling på op mod 7 Mio til udvikling af centret. b. Denne type indsatser skal fortsætte og udbygges ved etablering af nye forskningssamarbejder/centre. Hæmatologisk afdeling X kan pro-aktivt medvirke til at definere nye fremtidige HSF. Oplagte områder kan være sjældne benigne hæmatologiske sygdomme; avanceret immunterapi, herunder celleterapi; andre individualiserede targetterede behandllinger (personalized therapy). c. Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium (HPF) har en særlig rolle i at understøtte HSF. Laboratoriet har etableret avancerede teknikker til isolering af cancerceller (immunmagnetisk isolering, flowsortering), udforskning af abnorme gen-aberrationer og gen-udtryk (exom-sekventering, RNA sekventering), og undersøgelse for minimal restsygdom (sensitiv flowcytometri, next generation sequencing), og kontrolleret nedfrysning af vitale cellepopulationer. Denne type metoder efterspørges ved gennemførelse af nationale og internationale kliniske protokoller og vil specielt være rygradden i etablering af precission medicin, hvor patient specifikke abnorme gen udtryk targetteres. HPF indgår i OUH/SDU samarbejdet i PRE-Medico, Center for Precission Medicine. i. Mast OUH, CEOS og AmyC OUH skal fortsat styrkes ved tilknytning og fastholdelse af dedikerede speciallæger, specialiserede sygeplejersker og forskere. Desuden ved ansættelse af adjungerede professorer og udbygning af internationalt samarbejde. ii. Inden 2019 er der ansat international adjungeret professor ved AmyC OUH. iii. HPFs nationale og internationale position skal fortsat styrkes. Inden 2020 er HPF koordinerende og udførende laboratorium for laboratorie-delen i mindst 2 internationale kliniske studier. iv. Inden 2019 er der 2 nye phd forløb, som er forankrede i HPF. NA den 16. august 2017 Side 6

7 4. Sammenhængende karriereforløb for forskere med forskellige faglige baggrunde a. Udøvelsen af faglighed skal i Hæmatologisk Afdeling X ske på et videnskabeligt grundlag, for at sikre at patienterne tilbydes den bedst mulige behandling og pleje. Traditionelt har forskning i afdelingen været lægeforskning, især klinisk men også laboratorieforskning og translationel forskning. Der anerkendes behov for øget tværfaglig forskning udøvet af forskere med forskellige faglige baggrunde. Forskningskompetencerne i sygeplejegruppen skal anvendes og styrkes. Ved ansættelse af sygeplejerske, phd Dorthe Bo Danbjørg i 2016 er første tydelige skridt taget til etablering af tværfaglig forskning og forskningsvejledning af sygeplejersker. I 2017 ansattes fysioterapeut, phd Henrik Eshøj som projektleder til opbygning af center for livskvalitetsforskning; QOL Research Center OUH. Fysioterapeut, cand. scient. san. Rikke Faebo Larsen startede sit phd-projekt omkring tidlig fysisk genoptræning i 201. Der er således allerede ansat personer i forskningsstillinger med forskellig faglig baggrund. Dette ventes at resultere i flere tværfaglige projekter, dels i regi af QoLRec, dels i tværsektorielle projekter og dels knyttet til kerneopgaven i sygepleje. i. Inden udgangen af 2019 er der opstartet mindst 1 nyt phd-forløb med ikke-læge som phd-studerende. ii. Inden udgang af 2019 er der ansat international adjungeret professor med sygeplejebaggrund. iii. Inden udgangen af 2022 er der ansat professor med sygeplejebaggrund. iv. Fra 2018 forventes mindst 2 årlige publikationer, som har sit afsæt i tværfaglige projekter og/eller sygeplejeforskning.. Øget internationalt samarbejde og rekruttering a. Som en del af opbygningen af forskningscentre i afdelingen er der allerede fokus på internationalt samarbejde, og i hver af de store diagnosegrupper indgår lægeforskere fra afd X i internationale kliniske studie- og netværksgrupper. Speciallæger og phd-studerende fra hæmatologisk afdeling har i et vist omfang været på ophold på udenlandske institutioner. Ved opstart af HPF og ansættelsen af professor Charlotte Nyvold vil det internationale samarbejde i stigende grad også omfatte laboratorieprojekter. Disse samarbejder ønskes udvidet og skal målrettet bidrage til at fremme internationalt samarbejde og netværksdannelse. Udvekslingsophold af phd-studerende og yngre forskere skal prioriteres. Udenlandske forskere skal have mulighed for at lave en del af deres projekter i HFE-X. i. Inden udgangen af 2019 er der ansat mindst én international adjungeret professor ii. Inden udgangen af 2018 er der foretaget bench-marking med sammenlignelige internationale institutioner indenfor udvalgte forskningsområder. iii. Inden udgangen af 2022 er der twin phd-forløb med udenlandsk institution. iv. Inden udgangen af 2022 har afdeling X mindst et forskningsmiljø i absolut international topklasse. 6. Finansiering af sundhedsforskning a. Hjemtagne eksterne bevillinger til hæmatologisk afdeling har været stigende, men kan forventeligt øges yderligere. Eksterne bevillinger er traditionelt primært kommet fra Kræftens Bekæmpelse, og i mindre grad fra andre private fonde og lægemiddelfirmaer. Det seneste år er bevillinger fra lægemiddelfirmaer øget markant, hvilket især skyldes specifikt projekt omkring livskvalitet ved myelomatose. Netop centret for livskvalitetsforskning forventes at kunne tiltrække samarbejdsprojekter og medfinansiering af NA den 16. august 2017 Side 7

8 lægemiddelindustrien. Med ansættelsen af flere seniorforskere i afdelingen, forventes muligheden for at hjemtage eksterne bevillinger at forbedres. i. Der tilstræbes stigning i bevillinger fra private fonde og private donationer. ii. Der stiles mod projektsamarbejder med lægemiddelindustrien, hvor dette vurderes videnskabeligt vigtig, og hvor det kan afføde forskningsstøtte. iii. Andelen af eksterne bevillinger skal tilstræbes at være mindst 2:1 i forhold til interne bevillinger. iv. Der forsøges opnået repræsentation fra afdelingen i større fonde og råd. Dette vil fordre støtte og indstilling fra Klinik Institut/OUH 7. Bedre og mere forskning via styrket infrastruktur a. HFE-X er særdeles velstruktureret med daglig ledelse, veluddannede projektsygeplejersker, forskningssekretær og beskrevne standard operating procedures (SOPs). Indrapportering til de hæmatologiske nationale kliniske kvalitetsdatabaser er en integreret del af arbejdet i HFE-X. Databaserne er for fleres vedkommende data-validerede og indeholder en unik kilde til forskning, hvilket allerede udnyttes i flere projekter. Afdelingen har fra 2016 indledt et tæt samarbejde med OPEN omkring flere projekter. Dette samarbejde udbygges med etablering af QoLReC. b. Hæmatologisk afdeling ønsker at etablere infrastruktur for gennemførelse af tidlig fase studier (fase 1-2 studier), hvor fysiske og strukturelle krav til behandlingsfaciliteter og observation er større end for fase 3 studier, og hvor special-uddannelse af personale er nødvendig. Etablering af en sådan infrastruktur vil sikre patienter fra regionen og Vestdanmark en større mulighed for at modtage eksperimentelle behandlinger. Dette vil samtidig bidrage til rekruttering og fastholdelse af læger og plejepersonale, og opnåelse af højt specialiserede funktioner. i. Inden udgangen af 2018 har hæmatologisk afdeling en enhed for tidlig fase forsøg. Dette kan evt ske i formelt samarbejde med RHs Fase 1 enhed. ii. Ansættelsen af klinisk professor i epidemiologi i 2017 vil øge antallet af projekter og publikationer, som udgår fra egne eller landsdækkende databaser for hæmatologi. Mindst 3 årlige publikationer baseret på databasekilder vil udgå fra HFE-X fra iii. Inden 2019 vil der være et yderligere phd-forløb med afsæt i klinisk epidemiologi eller benign hæmatologi. 8. Nyttiggørelse af forskningen a. Skridtet fra opnåelse af forskningsresultater til relevant implementering af resultaterne i klinisk praksis kan i nogle situationer optimeres. Tilsvarende kan forskning være direkte integreret i klinisk praksis, som det sker i fase 3 studier og ved patient-integrerende forskning med indsamling af PROM data. Disse typer projekter vil få en stigende rolle i afdelingen i. Det etableres som et fast punkt i afdelingens Forskningsudvalgsmøder at forskningsresultater gennemgås og vurderes mhp implementering i afdelingen. Bruderrådet for forskning involveres også i denne process. ii. Ved publikationer udgående fra afdelingen vil disse blive rundsendt til alle ansatte med en kort medfølgende kommentar fra forfatter og/eller forskningsledelsen. Synliggørelse af forskningen vil være med til at skabe fundamentet for implementering. NA den 16. august 2017 Side 8

9 9. Samlet forskningsproduktion a. Hæmatologisk Afdeling har de seneste år haft en stabil vækst i forskningsproduktion, se figur 1. Med ansættelsen af flere senior-forskere, etablering af HPF, etablering af tværdisciplinære forskningscentre og QoLRec OUH ventes denne vækst at fortsætte. Høj forskningsproduktion er vigtig for synliggørelse af afdelingen, rekruttering og fastholdelse, for opnåelse og fasholdelse af højt specialiserede funktioner og som et fundament for hjemtagelse af flere og større forskningsbevillinger. i. I perioden frem til 2022 vil det årlige antal peer reviewed publikation udgående fra afdelingen blive øget fra årligt ca 2-30 til 4-0. NA den 16. august 2017 Side 9

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Forskningsplan 2011 2014

Forskningsplan 2011 2014 Forskningsplan 2011 2014 Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitetshospital Udarbejdet af Forskningsleder, professor Niels Abildgaard 1 Status per december 2010 Baggrund i et kronologisk perspektiv Hæmatologisk

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Seniorforsker til Tværsektoriel Forskningsenhed i Region Hovedstaden Vil

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Forskningsstrategi: Forskning og udvikling hvor tiden

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober 2009. Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Disposition 1. Hvorfor sundhedsforskning? 2. Rammerne for sundhedsforskning i Region Syddanmark 3. Hvordan

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH 1 Forskning i rivende udvikling En intensiv forskningsindsats er en naturlig del af aktiviteten

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Udfordringer og muligheder for den sjældne forskning

Udfordringer og muligheder for den sjældne forskning Udfordringer og muligheder for den sjældne forskning Ebba Nexø Telf:+45 7846 3083 e-mail: e.nexo@dadlnet.dk EUROPLAN konference 23.1.2015 National strategi for sjældne sygdomme Databaser Forskningsbredde

Læs mere

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark?

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Kræftens Bekæmpelse Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen LIF 2. november 2012 Typer af sundhedsforskning Grundforskning

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse...

Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse... Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse... 3 Sikkert patientforløb og overgange... 3 Teknologi...

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Det regionale strategiske forskningsråd Journal nr.: 10-14203 Dato: 31. oktober 2011 Udarbejdet af: Det regionale strategiske forskningsråd E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd.

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. 8. Nationale rehabiliteringskonference 26. 10.15 På Brugerrådets vegne: Kim Hørslev-Petersen Kong Christian X s Gigthospital, Center

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Institutleder Uffe Holmskov 13. januar 2012 Institute for Molecular Medicine Institut for Medicinsk Biologi

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Katrine Hass Rubin, PhD Peter Bjødstrup Jensen, PhD Aalborg Universitet 03. Marts 2016 OPEN - Supports your research www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er Odense

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Forskningsledelse Hvad skal der til?

Forskningsledelse Hvad skal der til? Forskningsledelse Hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning Syddansk Universitet Forskningsledelse en ny disciplin? Niels Bohr

Læs mere

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen?

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Professor, Kim Brixen, Institutleder, Klinisk Institut Syddansk Universitet Konklusion Vi har betydelige udfordringer

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Koncern Kvalitet, CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetudvikling, RM og

Koncern Kvalitet, CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetudvikling, RM og Forskningschef Claus Vinther Nielsen, professor, overlæge ph.d. Koncern Kvalitet, CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetudvikling, RM og Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere