Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:"

Transkript

1 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse:

2 April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Mængdefastsættelse og afregningsmængder Prisfastsættelse Prisreguleringer Regningsarbejder Katalog over bod, betalingsreduktion TILBUDSLISTENS POSTER 5 Hovedpost 1. Vejvisningstavler... 5 Hovedpost 2.0 Kantprofil... 6 hovedpost 3.0 Standere... 6 hovedpost 300 Regningsarbejder hovedpost 500 Arbejdspladsafmærkning/Afmærkning af vejarbejde Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 3 af 14 TILBUDS-, AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) 1. GENERELT Denne TABG gælder for rammeaftaler til Levering og montering af vejvisningstavler i Øst hhv. Vestdanmark. Der er 3 rammeaftaler i Øst.- hhv. Vestdanmark. Rammeaftale Øst Rammeaftale Vest RA-OD-1 RA-SD+ND-1 RA-OD-2 RA-SD+ND-2 RA-OD-3 RA-SD+ND-3 Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. I bodsgrundlaget anføres størrelse på bod, erstatninger og betalingsreduktioner, som disse er defineret i SAB- SOS og SAB-Teknik. 1.1 MÆNGDEFASTSÆTTELSE OG AFREGNINGSMÆNGDER De anførte mængder for arbejde på udførelseskrav (efter faste enhedspriser) og regningsarbejder (efter faste timesatser) er fiktive mængder for et gennemsnitsforbrug over et år. I rekvisitionerne anføres eksakte fysiske mængder iht. detailprojektet og rammer for timeforbrug til regningsarbejder. Afregning sker til de faktisk rekvirerede og udførte mængder iht. den enkelte rekvisition. 1.2 PRISFASTSÆTTELSE Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB-Teknik og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger.1 I priser under de enkelte poster henholdsvis underposter skal være medtaget omkostninger til afmærkning af vejarbejde svarende til bevægelige vejarbejder på øvrige landevej og i yderrabat på motortrafikveje og motorveje, med mindre det er anført i posterne for det enkelte arbejde at afmærkning af vejarbejde er en selvstændig ydelse. Alle priser på arbejder på midterrabatter på motorveje og motortrafikveje skal være ekskl. afmærkning af vejarbejde. Afmærkning af vejarbejde til disse arbejder afregnes selvstændigt som regningsarbejde. I priser skal eksempelvis også være medtaget omkostninger til kommunikations- og positioneringsudstyr, herunder vedligehold og opkoblingsomkostninger, samt supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet til beskyttelse af arbejdere, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder.

5 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 4 af 14 Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for: at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen arbejdstid indenfor normal arbejdstid, jf. SAB-SOS pkt Spærretider og andre restriktioner. at anden entreprenør evt. udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. at der, såfremt Vejdirektoratet planlægger at flere entreprenører arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde, vil blive ydet godtgørelse for entreprenørens ekstraomkostninger til arbejdsmiljøforanstaltninger. 1.4 PRISREGULERINGER Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Fastprisperioden løber til Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt derefter, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks Driftsindeks. For arbejder i 2014 reguleres de tilbudte priser med (I 2 - I 1 ): I 1, idet I 1 angiver indeks 2013K2 og I 2 angiver indeks for 2013K4. For de efterfølgende år reguleres de tilbudte priser med (l x I 1 ): I 1, hvor I x er indeks i fjerde kvartal året før. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. 1.5 REGNINGSARBEJDER Ved afregning af arbejder, hvortil der ikke findes relevante enhedspriser udføres arbejdet som regningsarbejde, til de i TBL anførte time-/dagspriser. De anførte priser gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer, der er koncernforbundne hermed. De anførte priser gælder også for udbudte opgaver, der udføres af underentreprenører der ikke er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet. Såfremt der hos en underentreprenør rekvireres regningsarbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte timepriser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på 7 %. 1.8 KATALOG OVER BOD, BETALINGSREDUKTION Bod for overskridelse af tidsfrister anført i rekvisitionen. Ved overskridelse af tidsfrister på rekvirerede arbejder skal entreprenøren for hver dag betale en bod på kr. Boden gælder både start og sluttidsfrister Bod for mangler ved færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale. Såfremt driftsherren konstaterer, at der ikke bliver til- fra eller færdigmeldt ved et vejarbejde, jf. SAB-SOS afsnit 2.9 og SAB-SOS afsnit 11.1, ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale. Manglende rådighedstilladelse er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr ,00 ekskl. moms pr. påtale Bod for afvigelser fra kvalitetskrav BOD iht. SAB-SOS afsnit 8.3 (udførelseskrav), er på kr. plus yderligere bod på kr. pr. dag til afhjælpning er sket.

6 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 5 af 14 BOD iht. SAB-SOS afsnit 8,4 for manglende eller mangelfuld levering af krævet dokumentation reduceres entreprenørens betaling med kr kr. og herefter med kr. pr. påbegyndt dag til manglen er afhjulpet. 2. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Alle enhedspriser skal indeholde alle ydelser til entreprise- og kvalitetsledelse iht. SAB-Teknik samt deltagelse i eventuelle ad hoc møder. For alle leveringspriser gælder at leveringen er på brugsstedet. Timepriser: Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af maskin- eller mandskabsassistance. Enhedsprisen skal omfatte lønudbetaling, inkl. sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv. samt alle opholds- og befordringsudgifter. Medarbejdere skal have de nødvendige kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. Endvidere skal ydelsen inkludere anskaffelse og anvendelse af håndværktøj og nødvendigt mindre materiel, hvor anskaffelsessummen på mindre materiel er mindre end pr stk. Alle maskintimer skal være inkl. alle nødvendige omkostninger og ydelser for drift i 1 time. Enhedsprisen skal indeholde transporten til og fra arbejdsstedet, dog undtagen materiel, som skal transporteres til og fra arbejdsstedet på blokvogn. Materiel, hvor der ikke foreligger timepriser, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse, under hensyn til normale markedspriser. Hvor intet er oplyst om fører, da skal enhedsprisen være inkl. fører. Hvor prisen er inkl. fører, skal denne deltage i arbejdet. Der afregnes pr. effektiv arbejdstime. Tidsforbrug skal opgøres løbende hver dag og de enkelte arbejder opgøres afrundet til nærmeste 1/4 time. I forbindelse med gennemførelse af arbejder udelukkende efter regning kan der højst ydes godtgørelse for transport til og fra arbejdsstedet på ½ time om morgenen og ½ time om aftenen, uanset hvor på vejnettet der arbejdes. Såfremt der udføres regningsarbejder som tillæg til arbejde på udførelseskrav, ydes der ikke godtgørelse for transport Alle maskintimepriser er inkl. afmærkning af vejarbejde, DRI 101 eller DRI 152 kan ses her Ved behov for yderligere afmærkning af vejarbejde, afregnes dette særskilt. HOVEDPOST 1. VEJVISNINGSTAVLER 1.1 Nedtagning af eksisterende vejvisningstavler Nedtagning af eksisterende vejvisningstavle 10 m 2 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle samt bortskaffelse heraf. Der indregnes ikke transport til og fra arbejdsstedet og afmærkning af vejarbejde under denne post.

7 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 6 af 14 Enhedsprisen er pr. stk tavle som nedtages Nedtagning af eksisterende vejvisningstavle > 10 m 2 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle samt bortskaffelse heraf. Der indregnes ikke transport til og fra arbejdsstedet og afmærkning af vejarbejde under denne post. Enhedsprisen er pr. stk tavle som nedtages Levering af Vejvisningstavler Enhedspriserne omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny tavle incl. nødvendige beslag, bolte mv for at tavlen kan fæstes på stander Der indregnes ikke transport til og fra arbejdsstedet og afmærkning af vejarbejde under denne post. Enhedsprisen er pr. m 2. Dvs. at en 200 x 350 cm tavle afregnes med et areal på 7,00 m 2 og afregnes efter pos Montering af Vejvisningstavler Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for opsætning af tavle incl. alle nødvendige beslag, bolte mv,kørsel til og fra arbejdsstedet samt afmærkning af vejarbejde indregnes under denne post. Omkostninger til afmærkning af vejarbejde skal omfatte al nødvendig afmærkning for udførelse af arbejder på: øvrige veje langs yderrabat på motorveje og motortrafikveje. på midterrabat på motorveje og motortrafikveje, hvis der kan arbejdes bag autoværn mod begge kørebaneretninger. Meromkostninger til afmærkning af vejarbejder på midterrabat på motorveje og motortrafikveje, hvor der IKKE kan arbejdes bag autoværn til begge sider, afregnes som en tillægspost efter den/de relevante tilbudsposter under pos 500. Ligeledes afregnes meromkostninger til afmærkning af vejarbejder ved udskiftning af tavler på portaler over kørebaner på motorvej som en tillægspost efter den/de relevante tilbudsposter under pos 500. Enhedsprisen er pr. stk tavle som opsættes. Dvs. at en 200 x 350 cm tavle afregnes med et areal på 7,00 m 2 og vil blive afregnet efter pos HOVEDPOST 2.0 KANTPROFIL 2.10 Levering og montering af kantprofil Ydelsen er en tillægsydelse for levering af tavler med kantprofil og enhedsprisen er pr. lbm kantprofil monteret på tavlen Der afregnes efter forbrug. Eksempel: Leveres en G-tavle i str 200 x 250 cm, da er omkredsen = 9 lbm. Da afregnes for pos 10.2 og 9 m x denne pos. HOVEDPOST 3.0 STANDERE Der indregnes ikke transport til og fra arbejdsstedet og afmærkning af vejarbejde under disse poster, da det forudsættes, at enhver bestilling indeholder montering af en tavle enten genbrug eller ny og derfor indregnes dette under pos 1.11

8 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 7 af 14 Entreprenøren skal selv indhente alle oplysninger i relation til den praktiske gennemførelse af fjernelse og etablering af underparter/fundamenter herunder ledningsoplysninger mv. Disse skal være indregnet i enhedspriserne Alle enhedspriser er incl. oprydning og bortskaffelse af affald mv Stål-stander med brudled Ø Fjernelse af eksisterende underpart - Stål-stander med brudled Ø76 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af underpart til stander Ø 76 med brudled samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk underpart som fjernes Fjernelse af eksisterende overpart - Stål-stander med brudled Ø76 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til stander Ø 76 med brudled samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk overpart som fjernes Levering af Underpart til Stål-stander med brudled Ø76 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny underpart til stander med brudled excl. boltesæt mm. Boltesæt afregnes efter pos Underpart afregnes i stk leveret og Levering af overpart til Stål-stander med brudled Ø76 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny overpart til stander med brudled excl. boltesæt mm. Boltesæt afregnes efter pos Overpart afregnes pr m. Det betyder, at en overpart på fx 2,75 m længde afregnes med 2,75 x enhedsprisen i pos mens en længde på fx 4,5 m afregnes efter pos Opsætning af underpart til Stål-stander med brudled Ø76 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af ny underpart til stålstander i Ø76 mm med brudled. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald Opsætning af overpart til Stål-stander med brudled Ø76 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af ny overpart til stålstander i Ø76 mm med brudled. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald Stål-stander med brudled Ø Fjernelse af eksisterende underpart - Stål-stander med brudled Ø89 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af underpart til stander Ø 89 med brudled samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk underpart som fjernes.

9 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 8 af Fjernelse af eksisterende overpart - Stål-stander med brudled Ø89 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til stander Ø 89 med brudled samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk overpart som fjernes Levering af Underpart til Stål-stander med brudled Ø89 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny underpart til stander med brudled excl. boltesæt mm. Boltesæt afregnes efter pos Underpart afregnes i stk leveret og Levering af overpart til Stål-stander med brudled Ø89 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny overpart til stander med brudled excl. boltesæt mm. Boltesæt afregnes efter pos Overpart afregnes pr m. Det betyder, at en overpart på fx 3,10 m længde afregnes med 3,1 x enhedsprisen i pos mens en længde på fx 3,95 m afregnes efter pos Opsætning af underpart til Stål-stander med brudled Ø89 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af ny underpart til stålstander i Ø89 mm med brudled. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald Opsætning af overpart til Stål-stander med brudled Ø89 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af ny overpart til stålstander i Ø89 mm med brudled. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald Stål-stander med brudled Ø Fjernelse af eksisterende underpart - Stål-stander med brudled Ø114 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af underpart til stander Ø 114 med brudled samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk underpart som fjernes Fjernelse af eksisterende overpart - Stål-stander med brudled Ø114 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til stander Ø 114 med brudled samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk overpart som fjernes Levering af Underpart til Stål-stander med brudled Ø114 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny underpart til stander med brudled excl. boltesæt mm. Boltesæt afregnes efter pos Underpart afregnes i stk leveret og Levering af overpart til Stål-stander med brudled Ø114 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny overpart til stander med brudled excl. boltesæt mm. Boltesæt afregnes efter pos

10 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 9 af 14 Overpart afregnes pr m. Det betyder, at en overpart på fx 3,90 m længde afregnes med 3,9 x enhedsprisen i pos mens en længde på fx 4,95 m afregnes efter pos Opsætning af underpart til Stål-stander med brudled Ø114 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af ny underpart til stålstander i Ø114 mm med brudled. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald Opsætning af overpart til Stål-stander med brudled Ø114 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af ny overpart til stålstander i Ø114 mm med brudled. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald Levering af Boltesæt til samling af stander med brudled Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af nyt boltesæt incl. pakninger til brudledsstandere. Montering af boltesæt afregnes under de respektive opsætningsarbejder, hvor boltesættene anvendes Rørrammestander Ø60 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende rørramme, levering af ny rørrammestander og opsætning heraf samt oprydning og bortskaffelse af affald mv RHS-stander 120 x 120 x 5 mm Fjernelse af eksisterende fundament til RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for at fjerne betonfundament til RHS-stander samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk fundament som fjernes Fjernelse af eksisterende RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til RHS-stander samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk RHS-stander som fjernes Levering af RHS-stander Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny RHS- stander incl. boltesæt mm. RHS-stander afregnes pr m. Det betyder, at en RHS-stander på fx 3,90 m længde afregnes med 3,9 x enhedsprisen Montering af RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af RHS-stander. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald.

11 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 10 af Etablering af fundament til RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til etablering af fundament til RHS-stander Herunder bl.a terrænregulering, indkøb af støbekurv, levering af beton mm RHS-stander 150 x 150 x 6 mm Fjernelse af eksisterende fundament til RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for at fjerne betonfundament til RHS-stander samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk fundament som fjernes Fjernelse af eksisterende RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til RHS-stander samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk RHS-stander som fjernes Levering af RHS-stander Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny RHS- stander incl. boltesæt mm. RHS-stander afregnes pr m. Det betyder, at en RHS-stander på fx 3,90 m længde afregnes med 3,9 x enhedsprisen Montering af RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af RHS-stander. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald Etablering af fundament til RHS-stander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til etablering af fundament til RHS-stander Herunder bl.a terrænregulering, indkøb af støbekurv, levering af beton mm Gitterstander Ø Fjernelse af eksisterende fundament til gitterstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for at fjerne betonfundament til gitterstander samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Hvis ny stander ikke skal etableres i samme position, da skal enhedsprisen også omfatte retablering af rabattens profil. Enhedsprisen er pr. stk fundament som fjernes Fjernelse af eksisterende gitterstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til gitterstander samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk gitterstander som fjernes.

12 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 11 af Levering af gitterstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af 1 stk ny gitterstander incl. boltesæt mm. Gitterstander afregnes pr m. Det betyder, at hvis der skal bruges 3 gitterstandere til opsætning af en vejvisningstavle, da afregnes for summen af længen på de 3 gitterstandere Montering af gitterstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af gitterstander. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald. stander. Dvs. hvis der skal benyttes 3 stk gitterstandere for opsætning af vejvisningstavle, da afregnes for 3 x enhedsprisen Etablering af fundament til gitterstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til etablering af fundament til gitterstander Herunder bl.a afsætning, nivellering, udgravning, tørholdelse, terrænregulering/retablering af rabat, indkøb af støbekurv eller etablering af afstivning og levering af beton. Endvidere skal enhedsprisen indeholde levering af det nødvendige antal skabeloner for fundamentsbolte samt levering og indstøbning af fundamentsboltene Aluminiumsstander, som Mora , , , Fjernelse af eksisterende fundament til aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for at fjerne fundament til aluminiumsstander samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk. fundament som fjernes , , , Fjernelse af eksisterende aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til aluminiumsstander samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk aluminiumsstander som fjernes , , , Levering af aluminiumsstander, som Mora Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny aluminiumsstander i den anførte diameter incl. boltesæt, tophat mm. Aluminiumsstander afregnes pr m. Det betyder, at en stander på fx 4,0 m længde afregnes med 4,0 x enhedsprisen , , , Levering af fundament til aluminiumsstander, som Mora Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af fundament incl manchet til aluminiumsstander i den anførte diameter. Der afregnes pr stk , , Montering af aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser, beslag og bøjler til montering af aluminiumsstander, og som passer til den pågældende diameter. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald.

13 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 12 af , , , Etablering af fundament til aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til etablering af fundament til aluminiumsstander Herunder bl.a udgravning, terrænregulering og retablering af arealet Aluminiumsstander, som SeriPole , , Fjernelse af eksisterende fundament til aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for at fjerne fundament til aluminiumsstander samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk. fundament som fjernes , , Fjernelse af eksisterende aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til aluminiumsstander samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk aluminiumsstander som fjernes , , Levering af aluminiumsstander, som SeriPole Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny aluminiumsstander i den anførte diameter incl. boltesæt, låg mm. Aluminiumsstander afregnes pr m. Det betyder, at en stander på fx 4,0 m længde afregnes med 4,0 x enhedsprisen , , Levering af fundament til aluminiumsstander, som SeriPole Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af fundament incl manchet til aluminiumsstander i den anførte diameter. Der afregnes pr stk , Montering af aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser, beslag og bøjler til montering af aluminiumsstander, og som passer til den pågældende diameter. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald , , Etablering af fundament til aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til etablering af fundament til aluminiumsstander Herunder bl.a udgravning, terrænregulering og retablering af arealet Aluminiumsstander, som Milewide , , Fjernelse af eksisterende fundament til aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for at fjerne fundament til aluminiumsstander samt bortskaffelse heraf. Herunder indhentning af ledningsplaner, ledningspåvisning, opgravning mm. Enhedsprisen er pr. stk fundament som fjernes.

14 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 13 af , , Fjernelse af eksisterende aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse af overpart til aluminiumsstander samt bortskaffelse heraf. Enhedsprisen er pr. stk aluminiumsstander som fjernes , Levering af aluminiumsstander, som Milewide Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny aluminiumsstander i den anførte diameter incl. boltesæt, tophat mm. Aluminiumsstander afregnes pr m. Det betyder, at en stander på fx 4,0 m længde afregnes med 4,0 x enhedsprisen , , Levering af fundament til aluminiumsstander, som Milewide Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af fundament incl manchet til aluminiumsstander i den anførte diameter. Der afregnes pr stk , Montering af aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser til montering af aluminiumsstander. Herunder retablering af omgivende rabat og bortskaffelse af evt. affald , Etablering af fundament til aluminiumsstander Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser etablering af fundament til aluminiumsstander Herunder bl.a udgravning, terrænregulering og retablering af arealet. HOVEDPOST 300 REGNINGSARBEJDER Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af mandskabsassistance iht. mængder afsat i rekvisitionen. Denne afsatte ramme kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet Maskintimer Enhedsprisen skal indeholde transporten til og fra arbejdsstedet, dog undtagen materiel, som skal transporteres til og fra arbejdsstedet på blokvogn. Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, betales med en godtgørelse, som fastlægges i rekvisitionen under hensyn til normale markedspriser. Hvor intet er oplyst om fører, da skal enhedsprisen være inkl. fører. Hvor prisen er inkl. fører, skal denne deltage i arbejdet. Der afregnes pr. effektiv arbejdstime. HOVEDPOST 500 ARBEJDSPLADSAFMÆRKNING/AFMÆRKNING AF VEJARBEJDE. Priserne under denne hovedpost vil komme til anvendelse ved alle regningsarbejder, der indebærer afmærkning i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder samt ved arbejder hvor yderligere afmærkning er nødvendig. Det kan fx være udskiftning af tavler på midterrabat på motorvej eller udskiftning af tavler på portaler over kørebaner på motorvej.

15 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 14 af 14 De for hver post anførte tegningsnumre (DRI-xxx) henviser til " Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instrukser og tegninger 2012" til og med Afmærkning af vejarbejder på motorveje. Enhedspriserne skal omfatte de beskrevne ydelser ifm. transport og opsætning, brug af,, kontrol og vedligehold samt nedtagning af den på tegningen viste afmærkning inkl.. fremmøde af de til afmærkningen hørende køretøjer med chauffører. Ydelsen afregnes pr. gang den pågældende DRI-opstilling anvendes til og med Afmærkning af vejarbejder på motorveje. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i f. m. opstilling, brug og nedtagning af de til afmærkningen hørende tavler og køretøjer incl. chauffør. Ydelsen afregnes i time Afspærring på landeveje De for hver post anførte tegningsnumre henviser til Afmærkning af vejarbejder mm, Tegninger, november full Enhedspriserne skal omfatte de beskrevne ydelser vedrørende alt materiel, som er vist på den til posten hørende tegning, med mindre andet er nævnt. Enhedspriserne skal indeholde leje af afmærkningsmateriel samt alle ydelser i f. m. transport og opsætning, kontrol og vedligehold af afmærkning, så længe den er opstillet, samt nedtagning af afmærkning, uanset hvilken afspærringstype i vejreglerne for afmærkning af vejarbejder, november Ydelsen afregnes pr. time afmærkningen er i brug. Lastbil med TMA Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med levering og drift af lastbil med TMA Ydelsen afregnes pr. time afmærkningen er i brug, dvs fra den er placeret korrekt på arbejdsstedet til den forlader denne placering.

16 har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 vedligehold AF AUTOVÆRN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT Niels

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Tilbuds Afregnings og Bodsgrundlag (TABG-TL) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 14 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02 Grøfter og rabatter UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Priser... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 2 af 6 1. Generelt Tilbuds-

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

A. Samlet tilbudssum excl. moms kr 0,00

A. Samlet tilbudssum excl. moms kr 0,00 TILBUDSLISTE, delaftale 2, Vest (Jylland og Fyn) TILBUD (side 1) TILBUD side 1 AD.V001 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2,. 2, angivne

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

Levering og montering af vejvisningstavler

Levering og montering af vejvisningstavler SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE April 213 Levering og montering af vejvisningstavler Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012.

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012. TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - 6063.321

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 65 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 66 2 Alment... 66 2.1 Omfang... 66 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N.

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N. Tilbudsliste Entreprise 1220.270 Etablering af Erstatningsvandhuller 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N november 2011 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Vedrørende Anlægsdivisionen Projektkontor

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

OVERSÆTTELSE - ENGELSK

OVERSÆTTELSE - ENGELSK UDKAST TIL RAMMEAFTALE OVERSÆTTELSE - ENGELSK MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 72443130 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND, OVERSÆTTELSE-ENGELSK

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE Antal Pos1 Pos2 Pos3 Pos4 Betegnelse Enhed enheder 1 0 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER 1 1 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 TILBUDS- OG

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG)

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISREGULERING... 3 C. BETALING... 4 D. PRISFASTSÆTTELSE... 4 1. Generelt... 4 2. Særlig montering... 4 3. Timelønsarbejder m.v.... 5 E. ENTREPRISEOPSTART... 6 1.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE!

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE! TILBUDSLISTE [rev. 0] TILBUD (side 1) TILBUD side 1 UDB.2017 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsmaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere