Notat. 1 Indledning Omkostninger for de enkelte virkemidler... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1 Indledning Omkostninger for de enkelte virkemidler... 4"

Transkript

1 Notat Naturstyrelsen PRISOVERSLAG FOR VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Prisoverslag for virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb INDHOLD 10. February 2014 Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af BJP/HGE Kontrolleret af HPE Godkendt af BJP 1 Indledning Omkostninger for de enkelte virkemidler Virkemiddel nr. 3 - genslyngning Virkemiddel nr. 4 - genslyngning i kombination med afværgeforanstaltninger Type Type Type Virkemiddel nr. 6 - udskiftning af bundmateriale Type Type Type Virkemiddel nr. 7 hævning af vandløbsbunden uden genslyngning Type Type Type Virkemiddel nr. 10 etablering af miniådal Type Type Virkemiddel nr etablering af træer Virkemiddel nr. 15 restaurering af hele Ådale Type Type Type NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

2 1 INDLEDNING Naturstyrelsen har bedt NIRAS om at udarbejde prisoverslag over anlægsudgifterne for et udvalg af virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. Virkemidlerne er nærmere beskrevet i rapporten udført af DCE, DTU-Aqua og Orbicon, indeholdende en vurdering af virkemidlernes biologiske effekter. Det er fundet relevant for de fleste af virkemidler, at beregne et lavt, højt og middeloverslag. Specielt for type 2 vandløbene kan der være meget stor forskel på størrelsen (opland km2; bredde 2-10 m). Der er generelt taget udgangspunkt i at restaureringerne udføres i landzone, at området ikke er områdeklassificeret, at der ikke forekommer jordforureninger og at oprenset sediment ikke skal håndteres som forurenet jord. Mange projekter gennemføres i områder med tørvebund og blød bund. Der er ikke indregnet omkostninger til anlæg af midlertidige køreveje, som kan være meget bekostelige. Der er i stedet indregnet ekstra til mobilisering i post nr. 1 (etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads) således at arbejdet kan udføres i perioder, hvor der er tørre forhold og det almindeligvis er muligt at færdes i sådanne områder uden særlige foranstaltninger. Insisteres der modsat på at gennemføre projektet indenfor en snæver tidsramme uanset vejr og nedbør, må der regnes med ekstra omkostninger til anlæg af midlertidige køreveje. Der er ikke indregnet omlægning af evt. særligt dyre ledninger eller ledningsanlæg (trykledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger m.m.). Med andre ord repræsenterer den høje anlægspris på ingen måde en ekstremværdi. Der er i anlægsudgifterne inkluderet en procentdel af de rene anlægsomkostninger til projektering, der typisk vil blive udført af en rådgivende virksomhed med kompetence på området eller den kommunale myndigheds egne fagmedarbejdere. Den faste procentdel varierer efter vandløbets størrelse og er fastlagt til 10 % i type 1, 7,5 % i type 2 og 5 % i type 3 vandløb. Det er i estimatet af projekteringsomkostninger antaget, at der foreligger et skitseprojekt eller forundersøgelse, der på overordnet niveau beskriver den løsning som skal udføres. Dette vidensniveau svarer til en forundersøgelse på ikke detaljeret niveau, jf. procedurerne for gennemførelse af restaureringsprojekter i første planperiode. Det er eksempelvis forudsat, at det på forhånd er beskrevet i en forundersøgelse, at der skal udføres en hævning af vandløbets bund på en angivet strækning i estimatet af anlægsomkostningerne for Virkemiddel nr. 7- Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning. 2

3 Skitseprojektet eller forundersøgelsen skal bringes op på et mere detaljeret niveau, som kan ligge til grund for myndighedsbehandlingen af projektet og udstedelse af alle nødvendige tilladelser: Godkendelse jf. Vandløbsloven og bekendtgørelse om restaurering og regulering af vandløb m.v.(altid) Dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens 3, som omfatter næsten alle målsatte vandløb, samt evt. beskyttede terrestriske naturarealer som grænser op til vandløbet.(næsten altid) Landzonetilladelse til terrænregulering (meget ofte) Arealfredninger (ofte) Kulturarvsfredninger/Bygningsfredninger (ofte) Effekter for Natura 2000 områder (almindeligt) Projektet skal for at kunne godkendes efter Vandløbsloven indeholde en redegørelse for vandspejlsforholdene og vandløbets nuværende og fremtidige skikkelse. I forhold til Naturbeskyttelsesloven skal der ligeledes udarbejdes en konsekvensvurdering for at opnå dispensation fra 3-beskyttelsen mod indgreb. Ligeledes kan der næppe opnås dispensation fra en arealfredning eller kulturarvsfredning, uden at der i projektet er taget hensyn til fredningernes indhold og uden at projektbeskrivelsen forholder sig til projektets betydning for fredningen. Det er derfor klart at der også er behov for en detaljeret forundersøgelse, som beskriver disse forhold. Projekteringsydelsen, som er inkluderet i anlægsudgifterne, beskriver opgaven i termer og på en måde, der er nødvendig for at udføre anlægsopgaven. Det vil sige tekniske beskrivelser af udførelsen med tilhørende tegninger, herunder angivelse af gældende standarder som skal overholdes, forventede materialemængder, materialernes egenskaber og kvalitet, kontrol af arbejdet m.m. Der er overlab og en stor grad af afhængighed imellem forundersøgelsen på detaljeret niveau og projekteringen i anlægsfasen. Især i komplicerede projekter er man ofte nødt til at gøre sig en del (projekterings)tekniske overvejelser, før fastlæggelsen af vandløbets fremtidige dimensioner og vandspejlsforhold. Der er for hvert virkemiddel i angivet et skøn over omkostningsintervallet for forundersøgelsen. Denne pris er ikke en simpel km pris % af prisen vil være fast, mens den sidste del vil stige med projektets størrelse. Det skal imidlertid under- 3

4 streges, at den i højgrad vil afhænge af opgavens omfang og kompleksitet, hvilke love og bestemmelser der i det konkrete projekt er i spil og de afvandingsmæssige aspekter og afledte lodsejer konflikter, som kan være indbygget i projektet. I de mindre projekter vil man ofte på baggrund at detailprojektet kunne indhente underhåndsbud fra to entreprenører. På de større projekter vil det være fordelagtigt at sende opgaven i udbud. Der er inkluderet en udgift på til udbud af projekter med entreprenørudgifter som overstiger kr og et tillæg på yderligere kr. for hver hele mill. kr. projektet overstiger i reneanlægsudgifter. Det er endvidere erfaringen, at der i mange projekter vil være behov for bygherretilsyn med opgavens udførelse. Meget ofte vil vandløbsmyndigheden vælge at lade den projekterende rådgiver/fagmedarbejder forestå tilsynet med opgaven. Der er afsat 2,5 % af anlægssummen til tilsynsopgaver. Det skal præciseres at tilsynsomfanget kan være stærkt varierende afhængig af anlægsopgaven og opgavens bemanding. 2 OMKOSTNINGER FOR DE ENKELTE VIRKEMIDLER 2.1 Virkemiddel nr. 3 - genslyngning Genslyngning omfatter opgravning af et nyt slynget forløb, opfyldning af det eksisterende vandløb og lokal genindbygning af overskudsjord. Det antages at evt. detaildræning i projektområdet ikke retableres, men at den eksterne dræning retableres og tilsluttes det nye forløb, såfremt der er eksterne drænledninger på strækningen. Estimatet er kun udført for type3 vandløb. Middel estimat Der er i middelestimatet beregnet på opgravning af et tværprofil med en gennemsnitlig dybde af profilet i forhold til terræn på 2 m i 17 m bredde, hvilket svarer til en bundbredde på 14 m og sideanlæg på 3. Ved genslyngningen af 1 km vandløb er der regnet med, at 400 m af den oprindelige vandløbsstrækning indgår i den nye genslyngede strækning, mens der etableres 1000 m nyt vandløb. 1 km oprindelig vandløb bliver altså til i alt 1,4 km vandløb ved genslyngningen. 4

5 Der er indregnet fældning og rydning af 150 m levende hegn og 5 enkeltstående støre træer. Der etableres/retableres 200 m stryg på strækningen, hvortil der er medregnet udlægning af gennemsnitlig 0,33 m gydegrus og strygsten, hvoraf sidstnævnte udgør 10 %. Samlet pris for anlægsudgifter er estimeret til 2,94 mill.kr. pr. km vandløb. Forundersøgelse skønnes at kunne udføres for kr. Middel 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Lavt Estimat Der er i det lave estimat beregnet på opgravning af et tværprofil med en gennemsnitlig dybde af profilet i forhold til terræn på 2 m i 13 m bredde, hvilket svarer til en bundbredde på 10 m og sideanlæg på 3. Ved genslyngningen af 1 km vandløb er der regnet med at 400 m af den oprindelige vandløbsstrækning indgår i den nye genslyngede strækning, mens der etableres 900 m nyt vandløb. 1 km oprindelig vandløb bliver altså til i alt 1,3 km vandløb ved genslyngningen. Det er antaget at rydning og fældning kan udelades. Der etableres/retableres ikke stryg på strækningen. Samlet anlægspris er estimeret til 1,73 mill.kr. pr. km vandløb. Prisen for forundersøgelsen er skønnet til kr. 5

6 Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Højt estimat Der er i det høje estimat beregnet på opgravning af et tværprofil med en gennemsnitlig dybde af profilet i forhold til terræn på 2 m i 20 m bredde, hvilket svarer til en bundbredde på 17 m og sideanlæg på 3. Ved genslyngningen af 1 km vandløb er der regnet med, at 400 m af den oprindelige vandløbsstrækning indgår i den nye genslyngede strækning, mens der etableres 1100 m nyt vandløb. 1 km oprindelig vandløb bliver altså til i alt 1,5 km vandløb ved genslyngningen. Der er indregnet fældning og rydning af 400 m levende hegn og 10 enkeltstående støre træer. Der etableres/retableres 300 m stryg på strækningen, hvortil der er medregnet udlægning af gennemsnitlig 0,33 m gydegrus og strygsten, hvoraf sidstnævnte udgør 10 %. Samlet anlægspris er estimeret til 3,9 mill.kr. pr. km vandløb. Omkostninger til forundersøgelsen er skønnet til kr. 6

7 Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Virkemiddel nr. 4 - genslyngning i kombination med afværgeforanstaltninger Der indregnes samme poster som ved genslyngning, hvortil kommer poster til afværgeforanstaltninger: 1. Jorddige i begge (højt estimat) eller kun den en side af vandløbet/ådalen (lavt estimat) 2. Afskærende afvandingsgrøfter på begge (højt estimat) eller den side af vandløbet/ådalen (lavt) 3. Omlægning af drænledninger og tilslutninger til afskærende grøfter 4. Etablering af én pumpestation til den ene akskærende afvandingsgrøft (den anden antages at kunne drives ved gravitation) Type 1 Genslynget vandløb etableres ved udgravning af 1 m 3 pr. løbende meter vandløb. Ved henholdsvis lavt, middel og højt estimat regnes med en slyngningsgrad af det oprindelige vandløb således at 1 km vandløb genslynges til 1,3 km, 1,4 km og 1,5 km vandløb. Der etableres 200 m stryg i middelscenariet, 300 m i scenariet for det høje estimat og ikke noget stryg i scenariet for det lave estimat. Etableringen af pumpestationen er varieret lidt svarende til prisen for elforsyningen, der vil afhænge af ledningslængden. 7

8 Middel, lavt og højt anlægsestimat er henholdsvis 1,3 mill. kr., 1 mill. kr. og 1,5 mill. kr. pr. km vandløb. Omkostninger til forundersøgelserne er skønnet til kr. Middel 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum

9 Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Type 2 Der er meget stor forskel på størrelsen af type 2 vandløb, som varierer i bundbredden fra 2 til 10 m. Det er den væsentligste årsag til den store prisforskel i det lave og det høje estimat. Der er regnet med en bundbredde på 4 m og vandløbsdybde på 1,25 m i middelestimatet. Afværgeløsningerne varierer på samme måde som for type 1 vandløbene i de 3 scenarier. Dog er pumpestationen opgraderet lidt ved de støre vandløb og ådale i scenarierne svarende til middel og højt estimat. Middel lavt og højt estimat er på henholdsvis 2,3 mill. kr., 1,0 mill. kr. og 3,6 mill. kr. pr. km vandløb. Omkostninger til forundersøgelserne er skønnet til kr. 9

10 Middel 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum

11 Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Type 3 Scenarier for genslyngningerne er identiske med de tilsvarende scenarier for virkemiddel nr.3., mens scenarierne for afværgeløsningerne svarer til scenarierne for de foranstående afværgeløsninger for type 1 og type 2 vandløb, dog med en yderligere opgradering af pumpestationen. Middel, lavt og højt estimat er på henholdsvis 4,1 mill. kr., 2,6 mill. kr. og 5,2 mill. kr. pr. km vandløb. Omkostninger til forundersøgelserne er skønnet til kr. 11

12 Middel 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum

13 Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk Gravning af afskærende grøft m Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m Etablering af pumpestation Fastpris Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Virkemiddel nr. 6 - udskiftning af bundmateriale Ved anvendelse af dette virkemiddel uddybes vandløbet og der udlægges nyt bundmateriale bestående af groft materiale svarende til den naturlige substratsammensætning for det pågældende vandløb I type 2 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis, 2, 6 og 10 meter og udskiftning af 1/4 af vandløbets længde. I type 3 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis 10, 14 og 17 meter og udskiftning af 1/4 af vandløbets længde Type 1 Der er udarbejdet estimater for 3 scenarier for type 1 vandløb svarende til et lavt, middel og højt estimat. Dette er gjort ved at variere bundbredden fra 0,5 meter, 1 meter og 2 meter. Ligeledes er der regnet med udskiftning af bundmateriale i 1/10 (lav), 1/4 (middel) og 1/3 (høj) af vandløbets længde. Bundmaterialet består af en grus og stenblanding. Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedestående tabel. 13

14 Middel 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn 779 Sum Høj 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Type 2 I type 2 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis, 2, 6 og 10 meter og udskiftning af 1/4 af vandløbets længde. Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedestående tabel. Middel 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum

15 Høj 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Type 3 I type 3 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis 10, 14 og 17 meter og udskiftning af 1/4 af vandløbets længde. Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedestående tabel. Middel 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Høj 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Opgravning og lokal indbygning af sediment m Udlægning af sten og grus m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Virkemiddel nr. 7 hævning af vandløbsbunden uden genslyngning Ved anvendelse af dette virkemiddel udlægges groft bundmaterialer (sten og grus) i kanaliserede vandløb, så vandløbet kommer til at lægge tættere på terræn. Der er i scenarierne anvendt bundsikringsgrus til generel bundhævning og der endvidere udlagt 0,2 m gydegrus til yderligere hævning i stryg-høl variations- 15

16 sekvens. Gydegrus er sammensat af sorterede grus/sten-materialer, som derfor er dyre end bundsikringsgrus. Det forudsættes at der er fast bund i vandløbet. I modsat fald vil det være nødvendigt først at foretages oprensning ned til fast bund. Der er regnet med hævning af vandløbs bunden med gennemsnitlig 0,5 m. Der udlægges 0,3 m bundsikringsgrus i hele vandløbets bredde og længde. Yderlige udlægges stryg. Vandløbet sideforskydes således at vandløbets en side består af den ene intakte side mens den anden side udgøres af brinktoppen, som afgraves så intakt som muligt og presses ned i vandløbets bund og derved indsnævrer bundbredden til den oprindelige bredde. Forundersøgelsen vil formentlig indeholde hydrauliske modelberegninger i forbindelse med konsekvensvurderingerne, idet vandløbets bund ikke alene hæves, men der vil samtidig ændres på faldforholdene Type 1 Forudsætningerne for lav pris er en bundbrede på 0,5 m, for middelpris 1,0 m og for høj pris 2,0 m. Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabel. Middel 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum

17 Høj 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Type 2 Forudsætningerne for lav pris er en bundbrede på 2 m, for middel pris 6 m og for høj pris 10 m. Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. Middel 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Høj 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum

18 2.4.3 Type 3 Forudsætningerne for lav pris er en bundbrede på 10 m, for middel pris 14 m og for høj pris 17 m. Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. Middel 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Høj 1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris Udlægning af bundsikringsgrus m Udlægning af gydegrus m Jordarbejde - gravemaskine Fastpris Projektering ( 5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Virkemiddel nr. 10 etablering af miniådal Ved etablering af miniådale forsøges der at skabes et udtryk, som minder om en naturlig ådal. De eksisterende vandløbsbrinker afgraves, mens vandløbet bevarer sit eksisterende leje i bunden af miniådalen. Etablering af miniådale sker i kombination med en genslyngning af vandløbet og udlægning af groft materiale. 18

19 Det er antaget at genslyngningen udføres til et sinuøst forløb. Virkemidlet kan kun anvendes i type 1 og type 2 vandløb. Der etableres en tosidig banket i ca. 5 meters bredde og anlæg af skråning op til eksisterende terræn varierer fra 1:2 til 1:5. Vandløbet bevarer sit eksisterende leje i sit nedre profil, bortset fra at der udføres delvis forlægning og slyngning til et passende uregelmæssigt sinuøst forløb. Overskudjord fra afgravningen indbygges lokalt. Der er i de scenarierne som ligger til grund for estimaterne regnet med at vandløbsbunden er beliggende 2 m under terræn. Vandløbets bund kommer efter etablering af miniådalen til at ligge ca. 0,5 m under terræn. Der er i beregningerne forudsat at jorden kan genindbygges lokalt. Såfremt jorden skal bortskaffes kan det betyde en stor ekstra omkostning. Der er forudsat en slyngningsgrad på 1,2 i forhold til det oprindelige vandløb. Der etableres stryg i vandløbet Type 1 Der er udført beregninger for et type 1 vandløb med en vandløbsbredde på1 m (lavt estimat) og et type 1 vandløb med en bundbredde på 2 m (højt estimat). Prisen vil især afhænge af vandløbets dybdemæssige beliggenhed. Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Gravning af miniådal m Genindbygning af overskudsjord (ådal) m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord (vandløb) m Udlægning af gydegrus/stryg m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum

20 Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Gravning af miniådal m Genindbygning af overskudsjord (ådal) m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord (vandløb) m Udlægning af gydegrus/stryg m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Type 2 Der er udført beregninger ét type 2 vandløb med en bundbredde på 5 m (middel). Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Gravning af miniådal m Genindbygning af overskudsjord (ådal) m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord (vandløb) m Udlægning af gydegrus/stryg m Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Virkemiddel nr etablering af træer Ved anvendelse af dette virkemiddel plantes der hjemmehørende træarter i umiddelbar nærhed af vandløbet. Beplantningen kan foretages på den ene eller på begge sider af vandløbet. Da der ikke er forudsat noget bestemt om planterne placering er det i scenariet blot regnet med at der plantes 200 træer pr. km vandløb. Prisen vil være uafhængig af vandløbets størrelse. Det er derfor fundet relevant kun at beregne en middelpris. 20

21 Middel Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK) 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Levering og plantning afrødel (140 cm) stk Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Virkemiddel nr. 15 restaurering af hele Ådale Virkemidlet indeholder en genskabelse af sammenhængen imellem ådalen og de vandløbsnære arealer. Anlægsomkostningerne vil afhænge af ådalens tilstand. Der er i beregningseksemplerne valgt samme scenarier som i virkemiddel 4, dog er alle afværge tiltagene fjernet og der er i stedet tilføjet sløjfning eller udjævning af afvandingsgrøfter og afbrydelse af interne dræn. Der er fast regnet med 300 m grøft og 30 stk. interne dræn Type 1 Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. Middel 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum

22 Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum Type 2 Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 22

23 Middel 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Kontrolopmåling Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Tilsyn Sum

24 Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Type 3 Omkostninger til forundersøgelse skønnes til kr. Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. Middel 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum

25 Lav 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum Høj 1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris Rydning af enkelttræer stk Rydning af levende hegn m Gravning af slyngninger m Opfyldning af eksisterende vandløb m Genindbygning af overskudsjord m Udlægning af gydegrus/stryg m Udlægning af strygsten m Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m Afbrydelse af intern dræn stk Projektering (5% af sum af ovenstående poster) Udbud Tilsyn Sum

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Bilag 6. Teknisk notat. Tiltagskatalog for projekter til forbedret hydrologi i våde lysåbne naturtyper

Bilag 6. Teknisk notat. Tiltagskatalog for projekter til forbedret hydrologi i våde lysåbne naturtyper Bilag 6 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk notat Tiltagskatalog for projekter til forbedret hydrologi i våde lysåbne naturtyper 10. juni 2014 Vores

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej Notat Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse 25. november 2015 Projekt nr. 222226 Dokument nr. 1217926148 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af 1 INDLEDNING

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Projektbeskrivelse

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-43-00506 Ref.: MASNI-NMKN AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. december 2014 i sag nr. BS 2C-898/2012: Holtegaard Landbrug v/ Jakob Evart Grønholtvej 80 3480 Fredensborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA Styrelsen Naturstyrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø svana@svana.dk Axeltorv 3 DK 1609 København V T +45 33 39 49 90 E dv@danskevandloeb.dk W www.danskevandloeb.dk CVR

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Godkendelse Hermed meddeles godkendelse til etablering af faunapassage i Maglehøj Bæk på matriklerne 13ad og 34, Lejrskov By, Lejrskov.

Godkendelse Hermed meddeles godkendelse til etablering af faunapassage i Maglehøj Bæk på matriklerne 13ad og 34, Lejrskov By, Lejrskov. Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til restaurering af nedre del af Maglehøj Bæk mellem jernbanen

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. januar 2012 J.nr.: NMK-510-00167 og NMK-43-00256 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om ulovlig oprensning af Nivå i Fredensborg

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat 29. november 2017 Notat Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag Projekt nr.: 230149 Dokument nr.: 1226061406 Version 3 Revision 0 Udarbejdet af JKRU Kontrolleret af LUT Godkendt af

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Teknisk notat Grontmij A/S Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Naturlig hydrologi ved Jordbro Å Ejendomsmæssig forundersøgelse 10. april 2015

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg Sag nr. 08/41490 Projektbeskrivelse Det er vedtaget, at Rundforbi Renseanlæg nedlæges og erstattes af en

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade ÆRØ KOMMUNE Teknisk Afdeling Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. nr. 6352 5000 Cvr. nr. 28 85 60 75 scf@aeroekommune.dk post@aeroekommune.dk Sagsbeh.: SCF 22. juli 2015 Tilladelse efter vandløbsloven 37 til

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180 Thisted Kommune Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT ÅBNE RØRLAGT STRÆK- NING I VANDLØB I SKYUM, ID AAL-1180, PROJEKT 7 -SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014 Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER... 5 ØKONOMI... 6 UDFØRELSESTIDSPUNKT...

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Restaurering af vandløb op- og nedstrøms Halkevad Mølle.

Restaurering af vandløb op- og nedstrøms Halkevad Mølle. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af vandløb op- og nedstrøms Halkevad Mølle. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere