Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sagsnr Dokumentnr Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen Baggrund Transportministeriets Supplerende VVM for Cityringen er i høring til den 5. juni Samtidig er Transportministeriets Udkast til bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen) og Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) i høring frem til 6. juni Nedenstående er et samlet høringssvar på den supplerende VVM og de to bekendtgørelser, som udmønter den del af regulering af byggeriet af Cityringen, som følger af de foreslåede ændringer af Lov om en Cityring. Nærværende bemærkninger til den supplerende VVM for Cityringen, Nabopakkebekendtgørelsen og Byggepladsbekendtgørelsen skal læses i lyset af Borgerrepræsentationens tidligere beslutninger, i særdeleshed Københavns Kommunes høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af Lov om en Cityring og Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 om godkendelse af Metroselskabets anmodning om udvidet arbejdstid. Det er et gennemgående element i Borgerrepræsentationens vedtagelser, at borgerne skal beskyttes mest muligt mod støjen fra anlægsarbejdet samtidig med, at projektets fremdrift sikres. Tilsvarende bør der ikke være borgere, der stilles ringere efter de nye regler i forhold til eksisterende regler om kompensation og genhusning. Københavns Kommune noterer sig, at bekendtgørelsen om forurening og gener kun retter sig mod støj. Dette betyder efter kommunens opfattelse, at vibrationer, støv, affald, afledning af spildevand og jordhåndtering fortsat skal reguleres af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens almindelige regler herom. Københavns Kommune uddyber gerne nedenstående bemærkninger på et møde eller på anden vis. Center for Byudvikling Rådhuset 1599 København V

2 Baggrunden for Københavns Kommunes nuværende regulering Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, som ligger til grund for Københavns Kommunes forskrift for bygge- og anlægsvirksomhed, blev ændret den 1. juli Dette betød, at Københavns Kommune ikke kunne fortsætte sin regulering af Cityringsbyggeriet efter forskriften, men var nødsaget til at overgå til regulering efter miljøbeskyttelseslovens 42. Der henvises til Københavns Kommunes høringssvar af 10. april 2014 for en nærmere beskrivelse. Støjniveauer for Cityringens byggepladser De støjgrænser, som fastlægges i Nabopakkebekendtgørelsen og Byggepladsbekendtgørelsen, er afgørende for både omfanget af nabogener og naboernes ret til kompensationer. Københavns Kommune lægger generelt vægt på, at støjgener i aftenog nattetimerne begrænses mest muligt. Ansøgninger fra Metroselskabet til Københavns Kommune har vist et behov for at fastsætte støjgrænser for de enkelte byggepladser og aktiviteter væsentligt højere end både de vejledende grænseværdier og de oplysninger om støjniveauer, som indgik i Metroselskabets ansøgning til Københavns Kommune om udvidet arbejdstid i foråret Københavns Kommune finder det derfor afgørende, at beskrivelsen af aktiviteterne er entydig, at fastlæggelsen af støjniveauer er retvisende for de byggeaktiviteter, der skal foregå på de enkelte byggepladser samt at støjniveauerne er baseret på et gennemskueligt og faktuelt korrekt grundlag. Københavns Kommune konstaterer, at støjberegningerne i den supplerende VVM-redegørelse og Byggepladsbekendtgørelsen afviger fra de støjberegninger, der anvendes i forbindelse med Københavns Kommunes udstedelse af påbud for arbejdet. Afvigelserne vurderes at skyldes bl.a. ændrede beregningsforudsætninger i form af antal støjkilder, støjkildernes art, kildestyrker, driftstider, bevægelige støjkilders ruter på byggepladserne samt midlingstider. I det omfang at beregningsmetoden afviger fra Miljøstyrelsens vejledning om måling og beregning af ekstern støj, bør det fremgår klart af bekendtgørelserne. Københavns Kommune finder det væsentligt, at der i beskrivelsen af de fremtidige støjeffekter fra byggepladsen og reguleringen i Byggepladsbekendtgørelsen og Nabopakkebekendtgørelsen foreligger et sammenhængende grundlag, så der ikke kan opstå tvivl om grundlaget for reguleringen og for naboernes mulighed for at modtage kompensationer. Særligt bemærker Københavns Kommune, at der hverken i den supplerende VVM-redegørelse, Byggepladsbekendtgørelsen eller Nabopakkebekendtgørelsen indgår tillæg på 5dB(A) for toner og impulser. Side 2 af 11

3 Det fremgår af Nabopakkebekendtgørelsen, at der ved fastsættelsen af kompensation er taget hensyn til, at det er bygge- og anlægsstøj, der indeholder toner og impulser. I Miljøstyrelsens vejledninger er angivet at der i forbindelse med byggepladsaktiviteter skal gives et tillæg for toner og impulser, såfremt aktiviteterne på pladserne giver anledning til toner og/eller impuls. Københavns Kommune noterer sig, at det fremgår af Nabopakkebekendtgørelsen ( 4 stk. 2), at de støjudbredelseskort, som fastlægger det tilladte støjniveau, skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. Det fremgår desuden af 4 stk. 3, at det tilladte støjniveau er det niveau, som angives i Byggepladsbekendtgørelsens 4 stk. 1 og bilag 2. Det er imidlertid Københavns Kommune opfattelse, at det tilladte niveau i Byggepladsbekendtgørelsens bilag 2 ikke baserer sig på beregninger, som er udarbejdet i fuld overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Det er dermed uklart, om beregningsgrundlaget for tilladt niveau og dermed kompensation af naboerne baserer sig på støjudbredelseskort, som vil blive udarbejdet efter Miljøstyrelsens vejledninger, eller om støjudbredelseskortene baseres på de støjberegninger, der ligger som forudsætning for den supplerende VVM og grænseværdierne i Byggepladsbekendtgørelsen. Københavns Kommune konstaterer således, at Byggepladsbekendtgørelsens 5, 6 og bilag 3 betyder, at de fastsatte støjgrænser ikke gælder for en række konkrete bygge- og anlægsaktiviteter af kortere varighed. Støjbidrag fra disse aktiviteter indgår således ikke i beregningen og fastlæggelsen af støjgrænserne for byggeriet eller fastlæggelsen af kompensationer og muligheder for genhusning. Det betyder konkret, at der er væsentlig støjende aktiviteter, som ikke indgår i fastlæggelsen af det støjniveau, som udløser kompensation. Derfor bør det sikres, at omfanget af disse aktiviteter begrænses mest muligt. Naboerne kan i kortere perioder, når de i Byggepladsbekendtgørelsens bilag 3 beskrevne korterevarende byggeaktiviteter foregår, blive udsat for støj om aftenen og natten, der er højere end de støjgrænser, der er lagt til grund for afgørelser om kompensation for den enkelte bolig i medfør af Nabopakkebekendtgørelsen. Københavns Kommune finder, at Metroselskabet i forbindelse med korterevarende aktiviteter, der ligger udenfor de fastsatte støjgrænser bør pålægges at tilbyde aflastningstilbud til de berørte naboer, f.eks. i form af mulighed for overnatning på hotel. Kommunen finder, at det bl.a. af hensyn til naboerne og mulighederne for en effektiv håndhævelse af de nye regler bør præciseres, hvad der i Byggepladsbekendtgørelsens 4-6 og bilag 3 forstås med kort varighed, nødvendig, og om der er nogen begrænsninger for med Side 3 af 11

4 hvilken hyppighed, sådanne aktiviteter kan gennemføres på de enkelte byggepladser. Både omfanget og hyppigheden af byggeaktiviteter af den karakter, som fremgår af bilag 3, vil kunne have stor betydning for omfanget af de gener, som naboerne bliver udsat for ved byggepladserne. Det bør i Byggepladsbekendtgørelsen 5 stk. 2 desuden præciseres, at hurtigst muligt som udgangspunkt betyder inden arbejdet igangsættes. Det fremgår, at aktiviteterne beskrevet i Byggepladsbekendtgørelsens bilag 3 tidligst må igangsættes 3 dage efter, at tilsynsmyndigheden er underrettet om, at aktiviteten påtænkes iværksat. Samme minimumsvarsel bør også omfatte de berørte naboer. Længere varsler er naturligvis at foretrække for såvel naboer som tilsynsmyndighed. I henhold til den supplerende VVM-redegørelse og Byggepladsbekendtgørelsen kan der gennemføres aktiviteter på samtlige byggepladser om natten. På en række stationsarbejdspladser tillades støjniveauer på op til 55 db(a) om natten (højere ved Marmorkirken). Der er tale om aktiviteter og støjniveauer, som ikke indgik i Metroselskabets ansøgning til Københavns Kommune i forbindelse med udvidet arbejdstid i april Københavns Kommunes finder, som nævnt, at støj om natten bør begrænses mest muligt. Der fastsættes i Byggepladsbekendtgørelsen et maksimalniveau for støjen. Det er dog værd at bemærke, at et støjniveau på 65 db(a) midlet over ét minut dels ligger på et niveau, som vil medføre, at naboer får forstyrret nattesøvnen, og dels vil være vanskeligt at kontrollere i praksis for tilsynsmyndigheden. Københavns Kommune skal derfor anbefale, at maksimalniveauet defineres på samme måde som ved anden støjregulering, hvor der arbejdes med et peak-niveau. Det fremgår af den supplerende VVM-redegørelse, at ca. 8 % af befolkningen er stærkt søvnforstyrret ved et støjniveau (om natten) på 55 db(a). Den endelige fastlæggelse af grænsen for, hvornår omkringboende er berettigede til genhusning bør derfor tage hensyn til høringssvar fra de relevante sundhedsfaglige myndigheder. Københavns Kommune har bemærket, at bestemmelsen om maksimalniveau ikke gælder aktiviteter på døgnarbejdspladserne og på byggepladsen ved Marmorkirken, og at der uanset bestemmelsen vil kunne gennemføres aktiviteter, der omfattes af bestemmelserne i Byggepladsbekendtgørelsens 5 og 6. Dette forhold understreger væsentligheden i behovet for i bekendtgørelsen at få fastlagt både omfanget og hyppigheden af byggeaktiviteter af den karakter, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. Uden en sådan præcisering vil indholdet af bestemmelsen i 5, stk. 2 være af begrænset betydning, og den vil være meget vanskelig at håndhæve. Side 4 af 11

5 Københavns Kommune har i øvrigt noteret sig, at de grænseværdier, som er angivet i bilag 2, ligger på et lavere niveau end de støjmålinger, som Københavns Kommune løbende har modtaget omkring allerede gennemførte, og sammenlignelige byggeaktiviteter. Det er efter kommunens opfattelse afgørende, at grænseværdierne i bilag 2 afspejler de reelle støjgener fra byggepladsen, da bekendtgørelsen ellers ikke giver mulighed for at gennemføre byggeaktiviteterne i et omfang, der sikrer projektets fortsatte fremdrift. Egenkontrol, rapportering og tilsyn Københavns Kommune finder det afgørende af hensyn til naboerne og miljøet, at der skabes mulighed for at gennemføre et effektivt tilsyn og for at sikre retshåndhævelsen omkring metrobyggeriet. Udgangspunktet for, at der kan gennemføres et effektiv tilsyn er, at tilsynet efter behov har adgang til byggepladsen, og at bygherre og entreprenører har en forpligtigelse til at hjælpe tilsynet. Da Miljøbeskyttelseslovens regler for at føre tilsyn med støj ophæves med den nye lovgivning, er det en forudsætning for fremtidig gennemførelse af tilsyn, at der i Byggepladsbekendtgørelsen indsættes en særskilt hjemmel til at føre tilsyn med støj, og at bygherre og entreprenører gennem bekendtgørelsen forpligtes til bistå tilsynsmyndigheden mest muligt. Københavns Kommune skal bemærke, at regulering som alene sker efter generelle støjrammer, som beskrevet i Byggepladsbekendtgørelsen vil betyde, at eventuel håndhævelse udelukkende vil kunne ske med tilbagevirkende kraft og med en vis forsinkelse. Det skyldes, at støjmålinger udover byggepladsstøj også vil opfange baggrundsstøj fra f.eks. udrykningskøretøjer. Derfor skal målingerne altid analyseres konkret, inden de kan bruges i tilsynssammenhæng. Tilsynet vil således ikke umiddelbart og på stedet kunne gribe ind overfor støjende aktiviteter på byggepladserne på baggrund af generelt fastsatte støjrammer. Skal tilsynsmyndigheden have mulighed for at gribe ind umiddelbart, konkret i og på stedet, forudsætter det, at reguleringen foreskriver, hvilke aktiviteter der må gennemføres og hvilket materiel der må anvendes i de enkelte faser på de enkelte byggepladser og på de enkelte tidspunkter. Københavns Kommune skal derfor opfordre til, at der udover de i Byggepladsbekendtgørelsen fastsatte støjrammer, også sker en konkret regulering af aktiviteter og materiel på byggepladserne i særdeleshed for aften- og natarbejde. Også fastsættelse af maksimale støjgrænser (peaks) særlig i aften- og nattetimerne vil give bedre håndhævelsesmuligheder. Side 5 af 11

6 Såfremt der ikke reguleres på aktiviteter, er det afgørende, at Metroselskabet lever op til de forpligtigelser, der fremgår af Byggepladsbekendtgørelsens kapitel 4 i særdeleshed 9, hvoraf det bl.a. fremgår, at Metroselskabet i tilfælde af akut, umiddelbar konstaterbar eller formodet overskridelse af de fastsatte støjniveauer, herunder støjende arbejder udover de tilladte tider, skal gribe ind og nedbringe støjen eller standse den aktivitet, der er årsag til overskridelsen af støjgrænsen. Tilsynsmyndigheden bør tilsvarende kunne gribe ind overfor entreprenøren og regler herfor bør fastsættes direkte i Byggepladsbekendtgørelsen. Københavns Kommune forstår Byggepladsbekendtgørelsens 10, stk. 2 således, at miljøtilsynet har hjemmel til at påse og evt. pålægge, at støjdæmpende foranstaltninger anvendes i videst muligt omfang, og at støjdæmpningsudstyret til enhver tid er vel vedligeholdt, på plads og i orden. Københavns Kommune noterer sig, at Metroselskabet hvert kvartal overfor Transportministeriet skal redegøre for anvendelsen af BATprincippet (bedste tilgængelige teknologi) og støjreducerende tiltag. Denne redegørelse bør også tilgå tilsynsmyndigheden. Københavns Kommune finder det vigtigt, at de erfaringer der løbende bliver indhøstet fra gennemførelsen af forskellige, konkrete byggeaktiviteter, herunder f.eks. mulighed for at gennemføre yderligere støjdæmpende foranstaltninger, generelt bringes i anvendelse på de enkelte byggepladser. Håndhævelse Byggepladsbekendtgørelsens kapitel 5 beskriver de håndhævelsesredskaber, som kommunen vil have til rådighed for at sikre nabobeskyttelsen. Københavns Kommune konstaterer, at bestemmelserne er formuleret, så tilsynsmyndigheden har færre redskaber til rådighed, end myndigheden har efter de gældende regler i miljøbeskyttelseslovgivningen. Særligt har Københavns Kommune noteret sig, at tilsynsmyndigheden overfor Metroselskabet flere gange skal indskærpe og henstille, før det er muligt at foretage politianmeldelse af forhold, der er i strid med bekendtgørelsens regler. Af hensyn til en effektiv håndhævelse og nabobeskyttelse finder Københavns Kommune, at det må være tilstrækkeligt grundlag for en politianmeldelse, at Metroselskabet ikke har fulgt én indskærpelse fra tilsynsmyndigheden. Af Byggepladsbekendtgørelsens 13 og 14 fremgår det, at tilsynsmyndigheden kan pålægge Metroselskabet at gennemføre intensiveret kontrol af måleudstyret. Efter Københavns Kommunes opfattelse er det af hensyn til en effektiv håndhævelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen ikke tilstrækkelig, at tilsynsmyndigheden kan stille krav til kontrol af måleudstyret ved byggepladserne. Det er af væsentlig Side 6 af 11

7 betydning for håndhævelsen af støjgrænserne i bekendtgørelsen, at tilsynsmyndigheden også har mulighed for at stille krav til selve udformningen af støjmåleprogrammet, herunder placering af støjmålere, så der er sikkerhed for, at den målte støj er repræsentativ for de aktuelle byggeaktiviteter på byggepladsen og for de støjgener, som naboerne eventuelt bliver udsat for. Københavns Kommune finder desuden, at sanktioner for manglende overholdelse er et vigtigt håndhævelsesinstrument. Sanktionerne må nødvendigvis være af en karakter og af et omfang, så de har en præventiv effekt. Dette er endnu mere vigtigt, såfremt der ikke reguleres på de enkelte aktiviteter udover generelle støjgrænser. I modsætning til de sædvanligt gældende regler for tilsyn og håndhævelse af miljøbeskyttelseslovgivningen har tilsynsmyndigheden jf. 18 udelukkende mulighed for at pålægge bygherre at udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjniveauet, herunder de foranstaltninger, der påtænkes iværksat af bygherren for at bringe byggepladsen i overensstemmelse med de regler, som bekendtgørelsen rummer. Af hensyn til en effektiv håndhævelse og nabobeskyttelse finder Københavns Kommune det positivt, at det er muligt for tilsynet at stoppe aktiviteter på byggepladsen, hvis bygherren eller entreprenør gentagne gange har overskredet reglerne og trods indskærpelser fra tilsynsmyndigheden ikke har bragt forholdene på byggepladsen i orden. Københavns Kommune bemærker, at håndhævelsesbestemmelserne i Byggepladsbekendtgørelsens 17 indebærer mulighed for, at tilsynsmyndigheden i samråd med Transportministeren kan nedlægge forbud mod at udføre arbejdet efter de fastsatte støjgrænser. Tilsynsmyndigheden vil derfor løbende orientere Transportministeriet om udstedte pålæg og indskærpelser. Det bør i Byggepladsbekendtgørelsens 17 præciseres, hvad begrebet samråd dækker over, herunder om eventuel standsning og efterfølgende igangsættelse af arbejdet forudsætter Transportministerens forudgående godkendelse. I forhold til Byggepladsbekendtgørelsens 15 bør det præciseres, at tilsynsmyndighederne også kan gribe ind overfor overskridelse af det i 4 stk. 2 fastsatte højeste ét-minutsstøjniveau eller fastsatte peakniveau. Københavns Kommune anbefaler, at det i Byggepladsbekendtgørelsen 19 også præciseres, at indskærpelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Byggepladsbekendtgørelsen definerer i 2, nr. 6 at ved Metroselskabet I/S forstås i bekendtgørelsen Metroselskabet I/S, dennes entrepre- Side 7 af 11

8 nører og underentreprenører. Det er derfor ikke entydigt hvilket eller hvilke firma(er) der er pligtsubjekt(er) i forhold til bekendtgørelsens enkelte bestemmelser. Det bør klart fremgår hvilket firma, der er forpligtet til at gennemføre egenkontrolprogrammet, ligesom det klart bør fremgå om tilsynsmyndigheden skal indskærpe overfor Metroselskabet I/S, som sådan, entreprenører eller underentreprenører. Metroselskabet I/S, som sådan, bør i den forbindelse til ethvert tidspunkt være forpligtet til af egen drift overfor tilsynsmyndigheden at oplyse, hvilke entreprenører og underentreprenører, der er på de enkelte byggepladser. Dette ikke mindst af hensyn til, at de subjektive betingelser i straffelovens kapitel 5 om juridiske personers strafansvar. Der bør naturligvis ikke i bekendtgørelsen være noget til hinder for, at bøder i yderste konsekvens kan idømmes af domstolene. Københavns Kommune bemærker, at der i den supplerende VVMredegørelse er foretaget en vurdering af vibrationer fra metrobyggeriet. Der er imidlertid ikke i Byggepladsbekendtgørelsen fastsat grænseværdier eller rammer for regulering af vibrationer for metrobyggeriet. Det er Københavns Kommunes erfaring, at der er problemer med vibrationer på flere af byggepladserne. Såfremt bekendtgørelsen ikke omfatter vibrationer, vil Københavns Kommune skulle regulere eventuelle vibrationsgener på baggrund af miljøbeskyttelseslovens. Københavns Kommune finder dette uhensigtsmæssigt, idet der her igennem vil opstå en dobbeltregulering af støjrelaterede problemstillinger på byggepladserne. Kompensation Københavns Kommune finder det positivt, at Nabopakkebekendtgørelsen rummer mulighed for, at naboer, som er særligt følsomme overfor støj og vibrationer kan anmode om forhøjet kompensation med henblik på at flytte i en anden bolig eller genhusning. Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges i Nabopakkebekendtgørelsens 4. Udgangspunktet er de støjudbredelseskort, som beskrives i 4 stk. 2. I lyset af de bemærkninger, som Københavns Kommune har anført ovenfor i relation til støjreguleringen omkring byggepladserne er det væsentligt, at det af bekendtgørelsen fremgår tydeligt, hvem der har ansvar for, at støjudbredelseskortene er udarbejdet og at de er akkrediteret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder. Københavns Kommune finder, at det i Nabopakkebekendtgørelsens 4 bør fastslås, at Ekspropriationskommissionen har kompetencen til at afgøre uenigheder mellem beboere og Metroselskabet om de udarbejdede støjudbredelseskort jf. også. 11, stk. 5. Side 8 af 11

9 I Nabopakkebekendtgørelsens 4 bør formuleringen målt på ejendommens facade. ændres, så det mere entydigt fremgår, at fastlæggelsen af retten til kompensation ikke baseres på målte værdier, men på de værdier, der beskrives i de akkrediterede støjudbredelseskort, som er beskrevet i bekendtgørelsens 4 stk. 2. Københavns Kommune har noteret sig, at adgangen for naboerne til kompensationer for andre nabogener end støj, herunder gener fra lastbiltrafik, støv, luft, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation, som beskrevet i bekendtgørelsens 15, stk. 2 afhænger af, om naboerne også udsættes for støjgener, der gør dem berettiget til at modtage kompensation herfor, jf. bekendtgørelsens 4. Københavns Kommune vil i denne sammenhæng pege på, at visse nabogener, f.eks. gener fra lastbiler, støv og vibrationer, vil kunne række ud over de områder, der er omfattet af støjkortene beskrevet i 4 stk. 2. Konsekvensen heraf er, at nogle naboer, der vil kunne blive udsat for gener fra vibrationer, støv og lastbilkørsel ikke vil kunne modtage særskilt kompensation herfor. Ret til genhusning Københavns Kommune finder, at Metroselskabet skal udvise størst mulig fleksibilitet og imødekommenhed i forbindelse med behandlingen af sager, hvor genhusningsberettigede fremkommer med forslag til erstatningsboliger. Såfremt en genhusningsberettiget ikke selv kan finde en erstatningsbolig, eller ikke kan nå til enighed med Metroselskabet herom, vil Københavns Kommune efter anmodning skulle anvise en erstatningsbolig. Københavns Kommune mener, at det bør præciseres, bl.a. i forhold til 4 og 21-22, at alle uenigheder mellem Metroselskabet og beboerne om ret til genhusning afgøres af Ekspropriationskommissionen, herunder hvilke specifikke borgere, der har ret til genhusning. Kommunen går således ud fra, at såfremt en borger henvender sig til kommunen med ønske om genhusning i forbindelse med Metrobyggeriet, kan kommunen få denne ret bekræftet hos Metroselskabet. Såfremt Metroselskabet ikke kan bekræfte dette, går kommunen ud fra, at borgeren skal henvises til Ekspropriationskommissionen, som må afgøre tvisten, inden kommunen iværksætter genhusningsforanstaltninger. I modsat fald ønsker kommunen en præcisering af kommunens opgave i forhold til afgørelser heraf, herunder at bekendtgørelsen fastsætter et klarere administrationsgrundlag både i forhold til 4 og Kommunen må i den forbindelse endvidere stille krav om, at kommunen kompenseres for denne merudgift til myndighedsbehandling mv. Side 9 af 11

10 Københavns Kommune har udliciteret genhusningsadministrationen efter byfornyelsesloven til Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni København. Administrator får i dag tilbudt henholdsvis hver tredje private udlejningsbolig i udvalgte bydele og hver niende almene bolig i hele kommunen til genhusningsformål. Boliger til boligsocial anvisning tilgår Socialforvaltningen. Der forudsættes indgået en aftale med Socialforvaltningen om, at de videresender de boliger, som ikke anvendes til boligsocial anvisning, til genhusningsadministrationen, som kan anvende dem til genhusning af metro-beboere. Der anslås i alt at blive ca. 800 boliger årligt til rådighed til genhusning af beboere fra metrobyggepladserne. Administrator kan derudover selv skaffe boliger på det private marked. Udgangspunktet for fortolkningen af bekendtgørelsens ord sammenlignelig med den hidtidige bolig i størrelse, beliggenhed og pris vil være reglerne i byfornyelseslovens 62, stk. 1 og 2, hvorefter erstatningsboligen så vidt muligt skal ligge i det samme eller et tilstødende kvarter. Boligen skal have et rum mere end antallet af husstandsmedlemmer eller det samme antal værelser som den hidtidige bolig. Individuelle ønsker til boligen vil blive søgt opfyldt i størst muligt omfang. Der foreligger ikke nærmere oplysninger, der gør det muligt at vurdere, hvor godt de lejligheder, kommunen får rådighed over, svarer til ønskerne og behovene hos de genhusningsberettigede. Kommunen vil anstrenge sig for at løse genhusningsopgaven til alles tilfredshed. Kommunen skal særligt bemærke, at en væsentlig del af de beboere der er berettiget til fuld maksimal kompensation vil være bosiddende omkring Marmorkirken og at det, på trods af den Kommunale anvisningsret kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig genhusning i umiddelbar nærhed heraf. For at sikre bedst muligt beredskab/mulighed for at imødekomme genhusningsbehovet vil der være behov for, at administrator sikrer lejligheder og i perioder betaler tomgangsleje. Denne tomgangsleje vil selvsagt blive minimeret mest muligt, men betingelsen herfor er, at genhusningen kan planlægges i god tid. Københavns Kommune finder, at dette er en rimelig og nødvendig omkostning i forbindelse med genhusningen og bemærker i øvrigt, at det bemærkningerne til forslaget til ændring af Lov om en Cityringen fremgår, at lovforslaget ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Københavns Kommune vil sikre, at der føres et særskilt regnskab for de omkostninger, derunder overheads, der vedrører genhusning i forbindelse Side 10 af 11

11 med metrobyggeriet og regning herfor kvartalsvis fremsendes til Metroselskabet. Trafik I forhold til den supplerende VVM-redegørelses afsnit om trafik skal det bemærkes, at der i april 2013 opnået enighed mellem Teknik- og Miljøforvaltningen (som vejmyndighed), CMT og Metroselskabet om fastlæggelse af køreruter for muck, jordtransporter, og betontransporter. Udgangspunktet for fastlæggelse af køreruter for den tunge lastvogntrafik er VVM-redegørelsen for Cityringen fra 2008, hvor ruterne for transport af muck til Nordhavn er fastlagt. Der er udarbejdet en ruteplan for hver enkelt arbejdsplads. Transportruterne er så vidt muligt lagt på det overordnede vejnet, bortset fra de lokale til- og frakørsler til den enkelte byggeplads. Af hensyn til trafikafviklingen i krydset Kalkbrænderihavnsgade/ Sundkrogsgade/ Vordingborggade (eneste adgangsvej til Nordhavn) er køreruterne fra en række pladser tilrettelagt sådan, at lastbilerne kommer til krydset fra forskellige retninger. Københavns Kommune lægger vægt på, at de aftalte køreruter benyttes, også hvis der sker en udvidelse af de perioder på døgnet, hvor der er mulighed for tung transport i forbindelse med metrobyggeriet. Metro til Nordhavn Den supplerende VVM for Cityringen omfatter ikke byggeriet af metroafgreningen til Nordhavn. Det samme gælder for Byggepladsbekendtgørelsen og Nabopakkebekendtgørelsen, selvom forslaget til ændring af Lov om en Cityring giver mulighed for det. Det betyder, at der vil være forskellig regulering af principielt samme type anlægsarbejde på Cityringen og på afgreningen til Nordhavn, hvor anlægsaktiviteterne forventes påbegyndt i efteråret Såfremt Københavns Kommune tilvejebringer plangrundlag i form af en supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn, svarende til den supplerende VVM for Cityringen, bør Transportministeriet ændre Byggepladsbekendtgørelsen og Nabopakkebekendtgørelsen så de også omfatter byggeriet af metro til Nordhavn. Side 11 af 11

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: trm@trm.dk; mba@trm.dk 18-03-2014 Sagsnr. 2014-0039942 Dokumentnr.

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen)

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Til orientering Orientering til Økonomiudvalget om Transportministerens godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Transport- og Bygningsministeriets vurdering af støj ved metrobyggepladser Transport- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen) UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn Enslydende sendt til modtagere iht. adresseliste Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. juni 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Ibsen/HK Telefon direkte 76 16 13 56 E-mail dhs@esbjergkommune.dk Sagsid 16/25469 Afgørelse

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9.

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9. Fra: Ole Møller Sendt: 18. september 2013 17:05 Til: tilsynet@statsforvaltningen.dk Cc: By-ogMiljoudvalget@frederiksberg.dk; borgmesteren@frederiksberg.dk; 'Peter Schøller Rasmussen' Emne: j.nr. 2013-613/63:

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen Punkt 11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen 2016-042164 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø-

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A: Dorthe og Henrik Arvin, Sundbylillevej 36, 3600 Frederikssund

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2 Oversigt over støjkilder og regulering 17-11-2016 Sagsnr. 2016-0382335 Dokumentnr. 2016-0382335-7 Kilde Regulering Handlemuligheder

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 29. august 2014 CR-X-81-0241 version

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere