Politisk budgetvejledning Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk budgetvejledning Budget"

Transkript

1 Politisk budgetvejledning Budget

2 Indhold 1. Forord Overordnede rammer for budget Byrådets overordnede økonomiske målsætninger Tekniske forudsætninger for basisbudgettet Budgetstrategi Skattefinansieret drift Skattefinansierede anlæg Forsyningsanlæg Finansiering og likviditet Bevillingsniveau Driftsbevilling Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Finansielle budgetposter Overførsel af bevillinger mellem budgetår Politiske mål Det tekniske budget Tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivninger Lov- og mængdereguleringer Råderumsskabelse Demografi Budgettering af overførselsindkomster Lønbudget Tidsplan

3 1. Forord Budgetlægningen er en kompliceret proces, der fordrer konstruktiv medvirken fra mange aktører og en sikker planlægning af de forskellige faser. Denne budgetvejledning er et vigtigt led i bestræbelserne på, at budgetarbejdet til hver tid hviler i sikre rammer i organisationen. Den politiske budgetvejledning skal etablere en fælles forståelse for budgetarbejdets mange faser. Den skal hæve det generelle informationsniveau for på den måde at finde en så rationel proces som muligt. Alle aktører skal have sikker viden om, hvad de skal gøre, hvorfor/hvordan de skal gøre det, samt hvornår de skal gøre det. Overordnet opdeles budgetarbejdet i 3 faser: FASE 1 STRATEGISK BUDGETPLANLÆGNING FASE 2 MÅL- OG RAMMEBEHANDLINGER I UDVALGSREGI FASE 3 FORHANDLINGSFASE Hidtil har Økonomiudvalget på møde i april udmeldt udvalgenes foreløbige drifts- og anlægsrammer. I lyset af de seneste års budgeterfaringer og ønsket om at sikre arbejdet med at skabe et råderum til politisk prioritering, vil det fremover som udgangspunkt være en løbende opgave ved hvert års budgetlægning at skabe råderum svarende til minimum 1% af budgettet. Dette skal skabe rum til en politisk prioritering og at kvalificere arbejdet hermed, både administrativt og politisk. Konkret administreres det ved, at udvalgene på temamøder i foråret vil blive præsenteret for forslag på overordnet niveau for mindst 2% af rammen, hvoraf udvalget udvælger forslag for minimum 1%, der kvalificeres nærmere og indgår i dialogen med MED-system, høringsorganer, bestyrelser mv. og i byrådets videre budgetdrøftelser. Det er også under disse temamøder, at udvalgene kan fremkomme med andre emner, som ønskes belyst til udvalgenes videre behandling. Af proces- og tidsplan sidst i denne budgetvejledning fremgår perioden for dette arbejde, som er budgettets fase 1 - den strategiske budgetplanlægning. Den begynder politisk i januar, med udgangspunkt i et budgettemamøde, hvor også tværgående indsatser præsenteres mhp. en tidlig politisk indikation i forhold til, om det er et emne, som med fordel kan belyses nærmere. Herefter overgår budgettet til Fase 2 mål- og rammebehandlinger i udvalgsregi, hvor de enkelte udvalg indtil medio juni arbejder med at drøfte en prioritering af udvalgets politikområder, således udvalgene er forberedt til, at de endelige rammer for drift og anlæg udmeldes af Økonomiudvalget i august, når økonomiaftalen er kendt. Udvalgenes arbejde samles og præsenteres for byrådet på budgettemamøde ultimo juni. Det er med dette temamøde, at budgetprocessen overgår til fase 3 forhandlingsfasen, som er sidste fase i budgetlægningen. Baseret på budgettemamødet i juni og Økonomiudvalgets udmelding af de endelige rammer i august, arbejder udvalgene videre med at fremkomme med budgetforslag til Økonomiudvalget både for driftsrammen og anlægsrammen. Dette budgetforslag sendes i høring. Økonomiudvalget kan herefter på baggrund af denne proces og prioriteringsseminaret udarbejde et forslag til 1. behandlingen af budgettet til byrådet. 3

4 2. Overordnede rammer for budget Byrådets overordnede økonomiske målsætninger Med godkendelsen af budgetvejledningen for budget fastlægger Økonomiudvalget, at budgetprocessen følger nedenstående økonomiske målsætninger for budget De endelige økonomiske målsætninger fastsættes endeligt ved vedtagelse af budgettet. Overskud på 100 mio. kr. på driften. Det skattefinansierede driftsoverskud skal udgøre 100 mio. kr. til dækning af de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån, råderumsskabelse og opbygning af en kassebeholdning Minimum kr. pr. indbygger til anlæg, netto (dette mål overholdes med overslagsår 1 i budget 2017). De skattefinansierede anlægsudgifter budgetteres inden for en samlet anlægsramme på 46 mio. kr. Derudover er der budgetteret med en del anlægsprojekter, som finansieres af midlerne til de borgernære områder, statslige lånepuljer, tilskud mv. Opnår kommunen evt. særtilskud fra økonomiaftalen og finansloven vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner, tillægges disse som udgangspunkt anlægsrammen. Gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. 2.2 Tekniske forudsætninger for basisbudgettet Kommuneskatten fastholdes uændret på 25,9 % Grundskylden fastholdes uændret på 28,8, dog for landbrug 7,2 Kirkeskatten fastholdes uændret på 1,15 % Dækningsafgift af grundværdi fastholdes uændret på 14,4 (offentlige bygninger excl. kommunale) Dækningsafgift af forskelsværdi fastholdes uændret på 8,75 (offentlige bygninger excl. kommunale) Ingen dækningsafgift på forretningsejendomme Jordforsyning budgetteres med udgangspunkt i den enkelte udstykning, hvor arealanvendelse/allerede erhvervede arealer, byggemodning og salg skal ses i sammenhæng Forsyningsvirksomhederne fsva. renovation og tømningsordning budgetteres, så taksterne maksimalt følger den generelle prisudvikling og således, at området på sigt hviler i sig selv Ingen tillægsbevilling må medføre forøgede serviceudgifter eller forbrug af likvide aktiver. Regler for selvfinansiering af merforbrug følger økonomistyringsprincipperne, vedtaget af byrådet februar Overførsel mellem årene skal så vidt muligt være på samme niveau beløbsmæssigt. 4

5 2.3 Budgetstrategi Skattefinansieret drift Nettodriftsrammen fastlægges pr. udvalgsområde. Økonomiudvalget kan i kommentarer til rammefastsættelsen fastsætte beløbskrav til det enkelte politikområde. Kommunerne er i væsentlig grad styret på de skattefinansierede driftsudgifter. Det er således af afgørende betydning, at Mariagerfjord Kommune i 2018 er i stand til at overholde den serviceudgiftsramme, der i juni 2017 vil blive aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om den kommunale økonomi for Eventuelt kan der også fremkomme en anlægsramme for 2018, jf. nedenfor Skattefinansierede anlæg Rammen til skattefinansierede anlæg fastsættes efter principperne i nærværende budgetvejledning og udmeldes af Økonomiudvalget. Forslag til anlæg (investeringsoversigt) skal være færdigbehandlet i fagudvalgene senest primo juni Forsyningsanlæg Der skal udarbejdes budget for renovationsområdet og tømningsordninger. Opsamlet overskud/underskud på begge områder føres på mellemregningskonto i Mariagerfjord Kommune, og der bør ske en udvikling på områderne således mellemregningssaldoen udlignes Finansiering og likviditet For området er Byrådets overordnede økonomiske målsætninger gældende. 2.4 Bevillingsniveau Afsnittet vedrørende bevillingsniveau vil indgå uændret i årsbudgettet for 2018 i forhold til nedenstående, med mindre Byrådet vedtager ændringer forud for den endelige vedtagelse af årsbudgettet for Bevillingsmyndigheden for 2018 ligger hos Byrådet. Dette er udtryk for, at alle dispositioner over kommunens ressourcer må have hjemmel i en byrådsbeslutning. Bevillingsniveauet er udtryk for det detaljeringsniveau, hvorpå Byrådet træffer beslutning om meddelelse af bevillinger for Bevilling er Byrådets bemyndigelse til bevillingsmodtager om at oppebære indtægter og afholde udgifter i henhold til de beløbsmæssige og materielle vilkår, hvorunder bevillingerne er givet. Bevillinger er som udgangspunkt nettobevillinger. Det betyder, at ekstraordinære indtægter gerne må anvendes indenfor bevillingens formål. Anvendelse udover bevillingens formål kræver Byrådets godkendelse. 5

6 Viser det sig i regnskabsårets løb, at en bevilling eller et rådighedsbeløb ikke er tilstrækkeligt, skal Byrådet søges om tillægsbevilling inden bevillingen over rådighedsbeløbet overskrides. 1 Jf. styrelsesvedtægten varetager udvalgene følgende politikområder: Tabel 1 Udvalg Politikområde Økonomiudvalget Politisk organisation og administrativ organisation Udvalget for Børn og Familie Familie Dagtilbud Skoler Udvalget for Arbejdsmarked Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Sundhed og Ældre Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Driftsbevilling Der gives en nettobevilling pr. udvalgsområde for serviceudgifter og en nettobevilling pr. udvalgsområde for overførsler. Nettobevillingen er et-årig og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Til bevillingen kan Byrådet knytte en kommentar, f.eks. en forudsætning om et budgetbeløbs anvendelse (budgetforudsætninger). Takster og gebyrer fastsættes separat af Byrådet, jf. styrelsesloven eller efter særlig delegation fra Byrådet i hvert enkelt tilfælde Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Der udmeldes et rådighedsbeløb pr. projekt. Anlægsbevillingerne søges særskilt for det enkelte projekt. 1 For en nærmere beskrivelse af bevillingsbegrebet, bevillingsafgivelse og bevillingstyper henvises til Budget og regnskabssystem for kommuner 6

7 I forbindelse med budgettets vedtagelse frigives en række rådighedsbeløb (anlægsbevillinger). Uforbrugte rådighedsbeløb bortfalder som hovedregel ved regnskabsårets udgang Finansielle budgetposter I det tekniske budget for 2018 vil de finansielle budgetposter være lig overslagsår 1 i budget I henhold til tidsplanen vil Administrationscentret i juni måned på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL udarbejde forslag til skatter, generelle tilskud og udligning Overførsel af bevillinger mellem budgetår På byrådsmødet i marts - i forbindelse med aflæggelsen af regnskab - vil der ske en endelig opgørelse mellem det i februar foreløbigt godkendte beløb til overførelse og det endelige regnskab. 2.5 Politiske mål Alle udvalgsområder arbejder i større eller mindre grad med politiske mål for udøvelse af service- og myndighedsopgaven både med hjemmel i lovgivning, men også med baggrund i ønsket om effektmåling og fastsættelse af serviceniveau. I budgetprocessen arbejder hvert udvalg med at definere forslag til mål, som udvalgene lader sig måle på i regnskabet. At arbejde med mål i budgettet giver for borgeren en god indsigt i - og et godt overblik over - de politiske prioriteringer. Endvidere medfører det stor troværdighed, når målene følges op i regnskabet. Politisk giver det at arbejde med mål i budgettet en mulighed for at synliggøre overfor borgerne, hvilke mål der er sat op for den kommende periode med hensyn til service og myndighed. Et politisk mål er ikke nødvendigvis udgiftsbærende. Er det tilfældet, skal der som udgangspunkt til et udgiftsbærende politisk mål, skabes råderum hertil inden for den udmeldte ramme. Politisk bør der defineres få målsætninger, med tydelige mål i forhold til de vigtigste resultater og effekter, man vil skabe og opnå for kommunens borgere og virksomheder. Udvalgene skal vedtage 3-5 mål, og arbejdet hermed pågår fra april til august. Målene skal udarbejdes, så det er muligt at evaluere om målene er opfyldt. Dette vil ske i regnskabet for Er målene flerårige, udarbejdes der statusopfølgning i forbindelse med regnskabet. 7

8 3. Det tekniske budget Det tekniske budget udarbejdes administrativt af staben Økonomi og udgør som udgangspunkt det vedtagne budgets overslagsår tillagt følgende faktorer: Overslagsår / - tillægsbevillinger fra Byrådet til godkendt budget / - tekniske korrektioner + / - pris- og lønfremskrivninger = Det tekniske budget 2018 Regnskabserfaringer indarbejdes som udgangspunkt ikke i det tekniske budget, med mindre der er tale om helt åbenlyse og uafviselige forhold. Regnskabserfaringer fra regnskab 2016 skal i stedet forelægges Økonomiudvalget med henblik på vurdering af korrektion af det tekniske budget, herunder en vurdering af, i hvilket omfang budget 2018 påvirkes og/eller andre foranstaltninger skal iværksættes. 3.1 Tekniske korrektioner Direktionen har kompetencen til, efter indstilling fra økonomidirektøren, at regulere for tekniske korrektioner, herunder til at vurdere, hvorvidt der er tale om en teknisk korrektion eller regnskabserfaringer, jf. ovenfor. 3.2 Pris- og lønfremskrivninger Det tekniske budget vil som udgangspunkt blive reguleret med pris- og lønfremskrivninger i forhold til KL s satser herfor. Det tekniske budget er angivet i 2018 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen for budgetoverslagsårene vil indgå som en samlet sum. Rentekontiene og de finansielle konti er i løbende priser. På næsten alle områder er der dialog- og aftalestyring eller rammebevillinger. 3.3 Lov- og mængdereguleringer Lov- og mængdereguleringer vil i løbet af juni måned blive fordelt på de respektive konti, med den andel som Mariagerfjord Kommunes skattegrundlag udgør af hele landet. Hvis opgaven, som der udbetales DUTbeløb til, i forvejen udføres af Mariagerfjord Kommune, vil der ikke blive fordelt penge hertil, og omvendt. Som hovedregel vil der ikke blive tilført områderne yderligere beløb (ud over DUT-midlerne) til dækning af nye opgaver. 8

9 Der er en bagatelgrænse på / kr., idet mindre ændringer antages at kunne indeholdes i funktionens budget. Dvs., at alle bloktilskudsændringer som på landsplan medfører bloktilskudsændringer på mindre end ca. 12 mio.kr. i alt udelades. (jf. beslutning godkendt i Økonomiudvalget den 19/ punkt 206). 3.4 Råderumsskabelse Jf. kapitel 1 arbejdes der ved hvert års budgetlægning hen mod at skabe et råderum på 1% af driftsrammerne. De endelige rammer vil Økonomiudvalget træffe beslutning om i mødet primo august. Disse rammer er fastsat således, at der skabes et råderum til dækning af de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån samt opbygning af en kassebeholdning, jf. de politisk besluttede økonomiske målsætninger. 3.5 Demografi Den 3. august 2011 godkendte Økonomiudvalget en model, der regulerer udvalgenes rammer i forhold til den demografiske udvikling på børne-/ungeområdet og på ældreområdet. Modellen betyder, at de foreløbige budgetrammer baseres på den af kommunen udarbejdede demografianalyse, dvs. på baggrund af skøn og statistik. I budgetåret reguleres i årets første økonomivurdering, pr. 28/2, for den faktiske udvikling. Demografipuljen til regulering er placeret under Økonomiudvalget. 4. Budgettering af overførselsindkomster Overførselsområdet budgetteres under ét i forhold til landsgennemsnittet, jf. fastlagte skøn fra regeringen og KL over væksten i overførselsområder. For overførselsområdet forudsættes det, at en udgiftsstigning/et udgiftsfald på landsplan vil resultere i en tilsvarende ændring af det samlede bloktilskud. Bloktilskudsændringen fordeles forholdsvist på samtlige kommuner. På overførselsområdet vil et lokalt fald/en lokal stigning i udgiften, der varierer fra landstendensen, således resultere i en gevinst eller et tab for Mariagerfjord Kommune. På den baggrund skal en begrænsning af udgiftsudviklingen på overførselsområdet stadig prioriteres højt. 5. Lønbudget I det tekniske budget er lønningerne overført fra overslagsår 1 i budget

10 I fremskrivningsprocenterne er ikke indregnet eventuelle midler fra 3-part, herunder generelle seniorinitiativer (ud over det aftalte i de enkelte overenskomster) og kompetenceudvikling. Disse aktiviteter er finansieret direkte over bloktilskuddet og afsat i særlige puljer. Puljerne bestyres af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. For alle årene vil KL s fremskrivningsprocenter blive anvendt. Fremskrivningsprocenterne er i overensstemmelse med de lønfremskrivninger, som blev anvendt med vedtagelsen af budget Fremskrivningsprocenterne vil blive tilrettet når KL s budgetvejledning 2018 udkommer. Fremskrivningsprocenterne vil løbende blive ændret i forhold til KL s udmeldinger. Budgettet er fremskrevet med 2,30% pr. år fra 2017 til Når resultatet af overenskomstforhandlinger 2018 kendes, vil der blive taget stilling til, om der skal afsættes yderligere budgetbeløb i centrale puljer eller om særlige personalegrupper skal reguleres med en afvigende lønfremskrivningsprocent i forhold til den generelle fremskrivning på løn ifølge KL. 10

11 6. Tidsplan Tidsrum Aktør Handling FASE 1 STRATEGISK BUDGETPLANLÆGNING 11. januar Byrådet Tema-/budgetorienteringsmøde Mødet har to overordnede emner: 1. Byrådet præsenteres for oplæg til mindst 3 tværgående initiativområder, hvor en opgave forventes at kunne løses i en højere kvalitet eller mere effektivt inden for samme ramme i tværgående samarbejder, herunder også fx tværkommunale samarbejder. Mødets/orienteringens formål er at opnå byrådets mandat til at arbejde videre med belysning af initiativerne til brug for den videre budgetproces. 2. Byrådet orienteres om forslaget om, at alle udvalg herforuden i udvalgsregi skal drøfte råderumsskabende forslag i overskrifter - for mindst 2% af rammen for at skabe et reelt politisk prioriteringsgrundlag. Udvalgene behandler forslagene på temamøder i udvalgsregi i foråret. Forslag for minimum 1% bringes videre til dialogen med MED-system, høringsorganer, bestyrelser mv. og indgår i byrådets videre budgetdrøftelser 1. februar Økonomiudvalget Behandler og godkender budgetvejledning, , inkl. tids- og procesplan. Oversendes til byrådets orientering. Februar Hovedudvalg MEDsystem Seniorråd Handicapråd Ungdomsråd Budgetvejledningen udsendes til medlemmernes orientering, mhp at medlemmerne er opmærksomme på dialog- og høringsmøder Februar til april Udvalgene inkl. ØK/temamøder Udvalgene behandler på temamøder (fx forud for ordinært udvalgsmøde) korte oplæg til 2%- råderumsskabelse mhp at drøfte emner svarende til 1%, som skal belyses nærmere. 11

12 Udvalgene kan med fordel også påbegynde forårets drøftelser omkring anlægsbehov over en 10-årig horisont. Disse drøftelser skal afsluttes med udvalgenes temamøder i maj/juni. 5. april Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandler: Kl Gruppeformænd Udvalgsformænd Regnskabserfaringer fra 2016 (vurderes om der skal ske indarbejdelse i budget eller iværksættes andre foranstaltninger) Buffer (størrelse) Øvrige budgetforudsætninger Teknisk budgetforslag FASE 2 MÅL- OG RAMMEBEHANDLINGER I UDVALGSREGI April - juni Alle udvalg inkl. ØK/temamøder Udvalgene behandler driftsrammerne/forslagene for min. 1%, der siden temamødet er belyst nærmere plus evt. politisk initierede forslag Udvalgene behandler anlægsrammer. Herunder skal udvalgene af hensyn til en fremadrettet investeringsstrategi vurdere hvilke anlægsbehov, der ses for en 10- årigperiode samt evt. identifikation af større projektet, der rækker ud over denne periode. Udvalgene behandler uddybende oplæg til tværgående indsatser initieret af byrådstemamødet d. 11. januar. OBS: Hvis de tværgående forslag indgår i den videre budgetproces, vil der beregnes en forholdsmæssig andel af effekt for det enkelte udvalg, som indarbejdes i det råderum på 1%, som det enkelte udvalg skal fremfinde. Der er i perioden 2 ordinære møder. Møder vedr. budget afholdes som temamøder, som direktørerne indkalder særskilt til (evt. forud for eller i forlængelse af det ordinære møder). De tværgående indsatser kan med fordel behandles af de relevante udvalg i fælles temamøder. April/maj Hovedudvalg Dialogmøder mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg 12

13 ØK 29. juni Kl Byrådet Budgettemamøde Status på økonomiaftalen Status på arbejde med driftsrammer Status på arbejdet med anlægsrammer og herunder fremlæggelses af udvalgenes vurdering af investeringsbehov over den næste 10- årige periode Status på politiske mål Status på arbejdet med rammer og politiske mål er samlet i et samlet korrektionsnotat inkl. tilhørende noter. FASE 3 FORHANDLINGSFASE 2. august kl Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandler følgende: Indtægts- og udgiftsbudget Klarlægger form for afvikling af prioriteringsseminar Fastsætter endelige rammer for drift og anlæg (inkl. DUT kompensation) Råderumsskabelse Behandling af korrektionsnotat August-Sept Stående udvalg MED-system Høringsorganer Indstilling af budgetforslag til drift og anlæg indenfor udmeldte rammer Prioritering og fastlæggelse af politiske mål Budget til drøftelse i MED Budget til høring i høringsorganer 13

14 august Byrådet Prioriteringsseminar over 1½ døgn inkl. forhandling Drifts- og anlægsrammer Korrektionsnotat behandles Politiske mål godkendes Høringssvar 8. september kl Høringsorganer offentligheden Høringsfrist. Høringssvar skal indsendes til Økonomi, (Mette Jørgensen). Høringsorganer opfordres til at disponere et møde i ugen op til høringsfrist med henblik på behandling af evt. ændrede/nye forslag, som først foreligger efter byrådets prioriteringsseminar september Stående udvalg og ØK Udvalgene behandler følgende: Takstoversigt Budgetbemærkninger 13. september Kl Økonomiudvalg 1. behandling af budgetforslag 21. september Borgmesteren Borgmestermøde med KL 21. september Kl Byrådet 1. behandling af budgettet 27. september Kl De politiske grupper Frist for aflevering af ændringsforslag kl Ændringsforslag fremsendes/afleveres til Økonomidirektør Kim Jakobsen, Ndr. Kajgade 1, Hobro 14

15 4. oktober Kl Økonomiudvalg 2. behandling af budgetforslag 5. oktober Ledelse Hovedudvalg Stormøde orientering til ledere og Hovedudvalg omkring det budgetforslag, der er på vej frem til byrådets endelige godkendelse. 12. oktober Byrådet 2. behandling og vedtagelse af budgettet 15

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere