Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning Afgørelser om støtte til køb af bil Sagsbehandlingstid for støtte til køb af bil 3 2 Afgørelser om støtte til køb af bil Ansøgninger om støtte til køb af bil Fordeling af nye ansøgninger og bevillinger til nye ansøgninger fordelt efter alder: Mænd og kvinder får lige ofte tildelt biler Antal erklæringer Begrundelse for afslag på støtte til køb af bil Beløbsstørrelser og låntyper 12 3 Sagsbehandlingstid Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Sagsbehandlingstid i kommunerne 16 Bilag 1 Regelsæt og sagsgang 21 Bilag 2 Indsamling og behandling af data 23 Titel Støtte til køb af handicapbil efter servicelovens 114 Udgiver Ankestyrelsen, Årsstatistik for 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglhomsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Ankestyrelsen udsender hermed årsstatistik 2014 over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Statistikken giver et overblik over alle de afgørelser, der er truffet i kommunerne efter servicelovens 114 om støtte til køb af bil.i Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven beskrives, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel. Der ydes støtte til den billigste bil, som er egnet set i forhold til ansøgerens behov. Støtten ydes som rentefrit lån, hvoraf en del er afdragsfrit.. Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgerens helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgerens manglende evne til at færdes. I vurderingen indgår også oplysninger om ansøgerens daglige kørselsbehov, og en vurdering af om støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøgeren selvhjulpen. En nærmere beskrivelse findes i bilag 1. I forbindelse med Ankereformen, hvor de sociale nævn er nedlagt fra 1. juli 2013, er det valgt ikke længere at medtage særskilt statistik for de sager på området, der er påklaget. Oplysninger om antallet af ankesager på området fremgår fremover af Ankestyrelsens generelle ankestatistik og kan ses via Tal fra Ankestyrelsen. Kvaliteten af en statistik som denne afhænger i høj grad af den indsats, som medarbejderne i kommuner udfører med at indberette oplysningerne om 114 afgørelserne til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de medarbejdere, som har bidraget hertil. Årsstatistikken belyser en række af de data, der vurderes at have generel interesse. Der er fortsat adgang til at lave særskilte udtræk af data fra statistikken fx i forhold til den enkelte kommunens egen statistik for afgørelser om støtte til køb af handicapbil efter servicelovens 114. Udtrækkene kan dannes via Ankestyrelsens hjemmeside, under punktet Søg i Tal fra Ankestyrelsen, Handicapbilstatistikken.

4 2 1 Sammenfatning 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil Denne sammenfatning præsenterer kort de væsentligste resultater fra Ankestyrelsens årsstatistik for 2014 om afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Statistikken for 2014 viser: at der er et fald på 7 procent i antallet af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114, fra ansøgninger i 2013 til ansøgninger i at der er et fald i antallet af bevillinger til støtte til køb af bil fra 2013 til 2014, fra bevillinger i 2013 til bevillinger, svarende til knap 5 procent, i at der samlet set er sket et lille fald i andelen af afslag om støtte til køb af bil fra 39 procent af alle ansøgninger i 2013 til 38 procent af alle ansøgninger i at hovedparten af bevillingerne gives til trivselsbiler (74 procent), mens 25 procent vedrører erhvervs- og uddannelsesbiler. at der er cirka lige mange mænd og kvinder, der søger om støtte til køb af bil. Dog er der lidt flere kvinder end mænd i den erhvervsaktive alder, der søger om støtte til køb af bil. Det er hovedsageligt personer, der ikke tidligere har fået støtte til køb af bil, der får afslag. Afslagsprocenten for personer, der ikke tidligere har fået støtte, ligger således gennemsnitlig på 55 procent af alle ansøgninger fra denne gruppe, mens det tilsvarende tal for personer, der tidligere har fået støtte til køb af bil, ligger på 21 procent. De fleste ansøgninger om støtte til køb af bil er fra personer i den erhvervsaktive alder. Antallet af ansøgninger om støtte til køb af bil stiger generelt med alderen, for så at falde igen ved 50- års alderen. Den største gruppe ansøgere er personer mellem 40 og 65 år. Af afslagsprocenten fordelt på aldersgrupper, både for nye ansøgninger og ved tidligere bevilling, fremgår det, at der bliver givet færrest afslag for børn og unge mennesker mens afslagsprocenten for 65 år og derover stiger. I 2014 var beløbsgrænsen for almindeligt lån til støtte til køb af bil på kr. Størstedelen af bevillinger til støtte til køb af bil ligger mellem og kr. Få bevillinger om støtte til køb af bil ligger under kr. og over kr.

5 3 1.2 Sagsbehandlingstid for støtte til køb af bil Der har været et vedvarende fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 2007 til Generelt er sagsbehandlingstiden kortere i sager ved genbevilling, end i sager med førstegangsansøgere. Men fra 2013 til 2014 er sagsbehandlingstiderne steget. Hvad angår førstegangsbevillinger er sagsbehandlingstiden steget fra 32,7 uger i 2013 og til 33,4 uger i I genbevillingssager er sagsbehandlingstiden steget fra 28,2 uger i 2013 til 30,3 uger i Gennemsnittet dækker over, at 57 procent af alle ansøgninger om støtte til køb af bil afgøres inden for 30 uger. Heraf behandles størstedelen af sagerne på mellem 11 og 30 uger. 87 procent af alle sagerne behandles inden for et år. Der er stor forskel mellem sagsbehandlingstiden i de enkelte kommuner. 60 af landets kommuner har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mellem 21 og 40 uger. Yderpunkterne er, at 18 kommuner har en sagsbehandlingstid på 21 uger eller under, mens 7 kommuner har haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over ét år.

6 4 2 Afgørelser om støtte til køb af bil Dette kapitel er baseret på indberetninger til Ankestyrelsen om kommunernes afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 i Ansøgninger om støtte til køb af bil Nogenlunde uændret antal bevilling af støtte til bil I 2014 var der i alt ansøgninger om støtte til køb af bil. Der har været et fald på 189 i antallet af ansøgninger om støtte til køb af bil, set i forhold til 2013, hvor der var ansøgninger om støtte til køb af bil. Nedenstående tabel viser antallet af frakendelser, afslag og bevillinger over årene 2007 til Tabel 2.1 Frakendelser/afslag/bevillinger, Frakendelse Afslag Bevilling I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Note: Procenterne summer ikke til 100 pga. decimal afrunding. Samlet set er antallet af bevillinger siden 2007 faldet med (41 procent) fra i 2007 til i Samtidig er antallet af ansøgninger kun faldet med (30 procent) fra til Mens 72 procent ansøgninger i 2007 mundede ud i en bevilling, er det i procent, der får bevilling. Afgørelser fordelt efter nye og tidligere ansøgere Nedenstående tabel viser afgørelser fordelt efter ansøgere, der ikke tidligere har søgt om støtte til køb af bil, og ansøgere der tidligere har modtaget støtte.

7 5 Tabel 2.2 Afgørelser fordelt efter nye ansøgere og ansøgning om genbevilling, 2014 Frakendelser Afslag Bevillinger Ansøgninger i alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Nye ansøgninger n.a. n.a % % Genbevilling 32 2% % % Alle ansøgninger 32 1% % % Det er primært nye ansøgere, der får afslag, nemlig 55 procent af nye ansøgninger. Ansøgere, der tidligere har fået bevilget støtte til køb af bil, fik afslag i 20 procent af sagerne. 2 procent fik frakendt støtte. Dette skal ses i forhold til, at ud af 2.634, svarende til 45 procent af alle ansøgninger, er fra personer, der ikke tidligere har ansøgt om støtte til køb af bil. Bevillinger set i forhold til ansøgninger over tid Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af ansøgninger og bevilliger i årene 2007 til Figur 2.1 Udviklingen i antal ansøgninger og bevillinger, Note: Alle sager indgår, ekslusiv frakendelser. Figuren viser, at antallet af bevillinger i 2014 er det laveste siden Antallet af ansøgninger har været jævnt faldende siden 2007, dog med en lille stigning i 2010.

8 6 Færre ansøgninger fra personer, der ikke tidligere har fået bevilget støtte Nedenstående tabel viser antallet af ansøgninger fordelt på personer, der tidligere har fået bevilget støtte til køb af bil, og personer der søger for første gang. Tabel 2.3 Antal ansøgninger fordelt på tidligere ansøgere og førstegangsansøgere, Førstegangsansøgere Tidligere bevilling Ansøgninger i alt Sager Procent Sager Procent Sager % % % % % % % % % % % % % % % % Der har været et fald i antallet af ansøgninger fra personer, der ikke tidligere har fået bevilget støtte. I 2007 var svarende til 60 procent af alle ansøgninger fra personer, der ikke tidligere havde fået bevilget støtte, mens det i 2014 var faldet til svarende til 50 procent af alle ansøgninger. Samme fald ses ikke i forhold til antallet af ansøgninger om genbevilling. I 2007 var det af alle ansøgninger fra personer, der tidligere havde fået bevilget støtte, mens det samme tal for 2014 var på ansøgninger Nedenstående figur illustrerer fordelingen af ansøgninger om genbevilling, og ansøgere der søger om støtte til køb af bil for første gang.

9 7 Figur 2.2 Antal ansøgninger fordelt på ansøgning om genbevilling og førstegangsansøgere, 2014 Antallet af førstegangsansøgninger har generelt været faldende siden 2007, men fra 2012 har antallet af førstegangsansøgninger været stort set uændret. I samme periode ( ) har ansøgninger om genbevilling været svagt faldende. Nedenstående tabel viser fordelingen af bevillinger på de forskellige bilkategorier, uddannelses-, erhvervs- og trivselsbil. Tabel 2.4 Bevilling fordelt på afgørelsestype, Uoplyst Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil I alt År Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent % % 59 2% % % % % 47 2% % % % % 50 3% % % % % 72 4% % % % % 54 3% % % % % 52 3% % % % % 52 3% % % % % 59 4% % % Der har været generelt fald i antallet af bevillinger om støtte til køb af bil set i forhold til antallet af ansøgninger. Den procentvise andel af trivselsbiler, som udgør den største andel af bevillingerne, har været faldende siden Andelen af bevilligede trivselsbiler udgjorde i procent, hvilket er et fald på 5 procent i forhold til i 2007, hvor andelen udgjorde 78 procent. Andelen af erhvervsbiler har været stigende fra at udgøre

10 8 18 procent af bevillingerne i 2007 til at udgøre 21 procent i Uddannelsesbiler har i perioden udgjort mellem 2 og 4 procent af bevillingerne i perioden, svarende i antal til mellem 50 og Fordeling af nye ansøgninger og bevillinger til nye ansøgninger fordelt efter alder: Nedenstående graf viser fordelingen af nye ansøgninger og nye bevillinger fordelt på alder. Figur 2.3 Ansøgninger og bevillinger fordelt efter alder for nye ansøgere, 2014 Generelt stiger antallet af ansøgere om støtte til køb af bil frem til ca. 50 års alderen for herefter at falde. Der er dog en række udsving over tid. Efter 5 års alderen falder antallet af ansøgninger. Herefter er der en nogenlunde jævn stigning af ansøgere, der kulminerer ved 50-års alderen.

11 9 Figur 2.4 Afslagsprocent ved nye ansøgninger og ved tidligere bevillinger, 2014 Ses på den procentuelle fordeling af afslag aldersfordelt i forhold til nye ansøgninger, gives der relativt færre afslag til børn mellem 0 og 6 år end til personer over 20 år. Ligeledes gives der relativt sjældent afslag ved genbevilling for børn mellem 6 og 10 år. Ved ny ansøgning var afslagsprocenten cirka mellem 50 og 60 procent fra 15-års alderen og frem til 60-årsalderen, for herefter at stige. Ved tidligere bevilling ligger afslagsprocenten omkring 20, og stiger efter 65-års alderen. 2.3 Mænd og kvinder får lige ofte tildelt biler Nedenstående tabel viser antallet af bevillinger fordelt på køn.

12 10 Tabel 2.5 Ansøgninger fordelt på køn og alder, 2014 Kvinder Mænd Antal Procent fordeling alder Procent fordeling køn Antal Procent fordeling alder Procent fordeling køn Ansøgninger i alt Under 18 år 99 8% 42% % 58% år 86 7% 43% 113 8% 57% år % 52% % 48% over 65 år % 44% % 56% % 49% % 51% Note: Inklusive frakendelser Der er stort set lige mange kvinder og mænd, der søger om støtte til køb af bil. 2.4 Antal erklæringer I forbindelse med sagsbehandlingen kan kommunerne indhente erklæringer, blandt andet generelle helbredserklæringer og speciallægeerklæringer. Nedenstående tabel viser antallet af erklæringer, der er blevet indhentet til brug for afgørelser truffet i perioden Tabel 2.6 Erklæringer over tid for alle sager, inklusive afslag og frakendelser, Generelle helbredserkl/status Speciallæge Erklæringer fra sygehus PTU 2 andre 1 Ingen opl/erkl Total Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Borgere % % 311 8% % 250 7% % % 297 8% % 240 7% % % 252 8% % 260 8% % % % % 204 6% % % % % 228 7% % % % % 228 8% % % % % 151 5% % % % % 153 6% I erklæringer fra andre medgår erklæringer fra politiet for sammenligningsmulighed med de forudgående år, hvor disse erklæringer ikke kunne indberettes separat. Der er i alt 200 erklæringer fra politiet. I figur 2.5 vises disse grafisk. 2 Landsfoeningen af polio-, trafik- og ulykkesskadede har en afdeling, der foretager afprøvninger af bil i forbindelse med kommunens vurdering af, hvilken bil der er billigst egnet til ansøgeren. Tallene dækker alle ansøgninger, både bevilling, afslag og frakendelse. Tabellen viser, at der i 2014 blev indhentet færre generelle helbredserklæringer og erklæringer fra speciallæger og flere fra PTU og erklæringer fra andre end i I 2014 blev der

13 11 indhentet generelle lægeerklæringer i 54 procent af sagerne og speciallægeerklæringer i 33 procent af sagerne. Generelt er antallet af indhentede lægelige erklæringer fra egen læge og speciallæge/sygehus faldet siden Største fald er sket i Generelle helbredserklæringer hvor der i 2007 blev indhentet erklæringer i 69 procent af sagerne mod 54 procent af sagerne i Nedenstående figur illustrerer fordelingen af indhentede erklæringer fordelt på personer, der tidligere har fået bevilget støtte til køb af bil, og personer der ikke tidligere har søgt om støtte til køb af bil. Figur 2.5 Indhentede erklæringer fordelt på ansøgning om genbevilling og førstegangsansøgere, 2014 Note: Inklusiv frakendelser. Der hentes oftere Generelle lægeerklæringer, Speciallægeerklæringer, Erklæringer fra politiet og Erklæringer fra andre for førstegangsansøgere end ved tidligere bevilling. Hvad angår erklæringer fra PTU og Ingen oplysninger/erklæringer er antallet nogenlunde ens ved førstegangs- og genbevilling.

14 12 Der er ved ansøgning om genbevilling mulighed for tro- og loveerklæring, som lettere adgang til udskiftning, jf. 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni Denne mulighed blev benyttet ved 7 afgørelser, og i 1 af disse blev der ikke suppleret med yderligere erklæringer/oplysninger. 2.5 Begrundelse for afslag på støtte til køb af bil Nedenfor følger en gennemgang af begrundelserne for afslag på støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Tabel 2.7 Begrundelse for afslag i procent, Helbred Gangdistance Kørselsbehov Anden kørselsmulighed Andet Afslag % 52% 27% 32% 9% % 56% 28% 33% 10% % 53% 28% 34% 10% % 56% 34% 44% 13% % 58% 40% 45% 9% % 62% 37% 48% 9% % 61% 39% 46% 9% % 61% 39% 54% 7% Note: Der er mulighed for at angive flere årsager for hver sag. Frakendelsessager indgår ikke. Gangdistance og Anden kørselsmulighed er de begrundelser der oftest blev givet i forbindelse med afslag i Begge kategorier har været jævnt stigende siden Gangdistance er steget fra at udgøre 52 procent af begrundelserne for afslagi 2007 til at udgøre 61 procent i 2014 og Anden kørselsmulighed er steget fra 32 procent til at udgøre 54 procent. 2.6 Beløbsstørrelser og låntyper I 2014 var beløbsgrænsen for almindeligt lån på kr. Som det fremgår af nedenstående tabel, var de fleste bevillinger af støtte til køb af bil i 2014 indenfor den almindelige låneramme.

15 13 Figur 2.6 Antal bevillinger fordelt efter beløbsstørrelse, 2014 Figuren viser, at der gives få bevillinger under kr., mens størstedelen ligger på mellem og kr. Størstedelen af de lån til støtte til køb af bil, der bevilges med støtte efter servicelovens 114, bevilges som almindeligt lån, inden for den almindelige lånegrænse, der i 2014 var på kr. Samlet blev der bevilget støtte til biler for 261 mio. kr. i Nedenstående tabeller viser fordelingen på låntyper, altså almindelig støtte, udvidet støtte, udskiftning og førtidig udskiftning. Tabellerne, henholdsvis angivet i antal og procent, viser bevillinger fordelt på støttetyper over årene 2007 til Tabel 2.8 Tilkendelser fordelt på type, Alm. støtte Udvidet støtte Udskiftning Førtidig udskiftning Tilkendelser i alt Note: Normalt kan der først søges støtte 6 år efter registreringen af en bil, der kan dog ydes støtte til førtidig udskiftning når udskiftning af bilen er nødvendig, bilen er totalskadet eller, når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.

16 14 Tabel 2.9 Procentvis fordeling af den tilkendte støtte, Alm. støtte Udvidet støtte Udskiftning Førtidig udskiftning Tilkendelser i alt % 26% 44% 4% 100% % 25% 44% 4% 100% % 20% 49% 3% 100% % 10% 60% 4% 100% % 10% 63% 3% 100% % 10% 59% 5% 100% % 8% 60% 4% 100% % 10% 59% 4% 100% Der er sket et fald i antallet af bevillinger til udvidet støtte fra 26 procent i 2007 til 10 procent i Der ses desuden en stigning i antallet af udskiftninger fra 44 procent i 2007 til 59 procent i Samtidig ses i fald i udvidet støtte fra 26 procent i 2007 til 10 procent i I forbindelse med udskiftning skal der ikke oplyses, om der er ydet almindelig støtte eller udvidet støtte. Hvis beløbet er over den almindelige lånegrænsen ( kr. for 2014) kan det imidlertid antages, at der er tale om udvidet støtte, og under almindelig støtte. Nedenstående figur viser fordelingen i procent af genbevillinger, henholdsvis over og under kr. Tabel 2.10 Procentvis fordeling ved genbevilling, 2014 Beløb uoplyst Alm. støtte Udvidet støtte Genbevillinger i alt 0,2% 66% 34% Ved førstegangsbevillinger i 2014, fordelt efter om der er angivet almindelig eller udvidet støtte i skemaet, er fordelingen som vist i nedenstående tabel. Tabel 2.11 Procentvis fordeling ved førstegangsbevilling, 2014 Almindelig støtte Udvidet støtte Førstegangsbevillinger i alt 70% 30% 591 Som det fremgår af tabellerne 2.10 og 2.11 er fordelingen mellem almindelig og udvidet støtte ved førstegangsbevilling og ved genbevilling den, at ved genbevilling gives oftere udvidet støtte end ved førstegangsbevilling.

17 15 3 Sagsbehandlingstid Dette kapitel viser sagsbehandlingstiden i kommunerne. 3.1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Nedenstående tabel viser kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstiden fra 2007 til 2014 fordelt på ansøgere, der ikke tidligere har modtaget støtte til køb af bil, og ansøgere, der har modtaget støtte. Tabel 3.1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i uger fordelt på nye ansøgninger og ansøgninger om genbevilling, Sagsbehandlingstid nye ansøgninger Sagsbehandlingstid - genbevilling ,4 34, ,0 34, ,1 34, ,5 31, ,8 28, , ,7 28, ,4 30,3 Note: Frakendelsessager medgår. Tabellen viser, at fra 2007, året hvor hele ansvaret for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil overgik til kommunerne, er sagsbehandlingstiden overordnet blevet kortere. Tabellen viser også, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved genbevilling er steget med godt to uger fra 2013 til 2014, fra 28,2 uger i 2013 til 30,3 uger i Generelt er sagsbehandlingstiden kortere i sager om genbevilling end i sager, hvor ansøgeren ikke tidligere har modtaget støtte. Sagsbehandlingstiden i sager, hvor ansøgeren ikke tidligere har modtaget støtte, er steget med 0,7 uger, fra 32,7 i 2013 til 33,4 i 2014.

18 Sagsbehandlingstid i kommunerne Nedenstående figur viser den gennemsnitlige kommunale sagsbehandlingstid på landsplan. Figur 3.1 Gennemsnitlige sagsbehandlingstid, alle sager 2014 Figuren viser, at 57 procent af ansøgningerne færdigbehandles inden for 30 uger og af 87 procent af sagerne er afsluttet inden et år. 13 procent af sagerne har en sagsbehandlingstid på mere end et år. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over store variationer, kommunerne imellem. Nedenstående figur viser sagsbehandlingstiden i uger i de forskellige kommuner.

19 17 Figur 3.2 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på kommuner, 2014 Ovenstående figur viser, at 9 kommuner har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under 21 uger. 65 kommuner har en sagsbehandlingstid på mellem 21 og 40 uger. 22 kommuner har en sagsbehandlingstid på mere end 40 uger, hvoraf 8 kommuner har haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over et år: Samsø, Brønderslev, Ringsted, Tårnby, Vallensbæk, Hvidovre, Stevns og Ishøj. Det skal dog her bemærkes, at tallene for nogle kommuner dækker over meget få sager.

20 18 Figur 3.3 Antal tilkendelser pr borgere, fordelt på kommuner, 2014 Ovenstående figur viser grafisk antallet af tildelt støtte pr kommune svarende til en tildeling pr borgere. De gule og røde farvenuancer viser tildeling af støtte på op til 4 handicapbiler, mens de blå farvenuancer viser tildelt støtte på 4 handicapbiler eller derover. Flest biler tildeles forholdsmæssigt af Ærø, Lejre, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommune. Færrest biler, undtaget Læsø og Fanø kommune, gives af Københavns, Lolland, Dragør, Herlev, Rudersdal og Guldborgsund kommune. Forskellene skal ses i lyset af muligheden for offentlig persontransport og eventuelle kommunale ordninger.

21 19

22 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 BILAG Titel Støtte til køb af handicapbil efter servicelovens 114_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, ISSN nr Identitet & Design AS Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmen 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

23 21 Bilag 1 Regelsæt og sagsgang Denne statistik omhandler afgørelser om støtte til køb af bil truffet efter servicelovens 114. Reglerne fremgår af lovbekendtgørelse nr af 8. september 2015 af lov om social service, samt bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven. Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., vejledning nr. 6 til serviceloven og senere ændringer. 1.1 Personkreds Ifølge servicelovens 114 om støtte til køb af bil, skal kommunen give støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad: Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, Forringer evnen til at færdes i tilfælde, hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. 1.2 Vurdering af betingelserne for støtte til køb af bil I vurderingen af, om funktionsnedsættelsen vurderes at være varig, skal det indgå, hvorvidt der inden for overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og om der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Afgørelsen om, hvorvidt en borger er berettiget til støtte til køb af bil, skal baseres på en samlet vurdering af ansøgerens helbredsmæssige og sociale forhold, ansøgerens evne til at færdes uden brug af bil samt hvorvidt støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen. I vurderingen af ansøgerens helbredsmæssige forhold skal der lægges vægt på de objektive lægelige fund, lægelige udtalelse, udtalelser om lidelsens udvikling og forværring inden for en overskuelig tid, ansøgers evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, samt om der foreligger et særligt skånebehov. I vurderingen af ansøgers sociale forhold skal der lægges særlig vægt på ansøgers samlede situation, herunder elementer i ansøgerens familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for ansøgers funktionsnedsættelse og dens betydning for ansøgerens daglige kørselsbehov. I vurderingen af ansøgerens daglige kørselsbehov skal der lægges vægt på, at kørselsbehovet har et sådant omfang, at bevilling af bil i væsentlig grad kompenserer for

24 22 ansøgers nedsatte funktionsevne. Ansøger skal have aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som udgangspunkt svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation. I vurderingen af, om ansøgeren bliver selvhjulpen i væsentlig grad ved bevilling af bil skal der, hvis ansøgeren ikke selv kan føre bilen, lægges vægt på, at ansøgeren har en anden person til at køre for sig, fx ægtefælle, samlever, chauffør m.v., og at denne er til rådighed i et sådant omfang, at det samlede daglige kørselsbehov kan dækkes herved. Der ydes ikke støtte, hvis ansøgers samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger. I vurderingen heraf skal indgå de helbredsmæssige forhold indvirkning på ansøgerens evne til at færdes, samt hvorvidt der skal tages særlige hensyn fx på grund af udtrætning eller risiko for forværring af funktionsevnen. 1.3 Støtten udbetales som et lån Støtten ydes til køb af den billigst egnede bil set i forhold til ansøgerens behov. Støtten ydes som et rentefrit lån på op til kr. (2014-satser), dog højest bilens købesum. Lånet deles op i to halvdele, hvor den ene halvdel er et rente- og afdragsfrit lån, som afskrives over låneperioden på seks år. Den anden halvdel er et rentefrit og afdragspligtigt lån, som skal betales tilbage i samme periode. Hvis der foreligger ganske særlige forhold, som betyder, at prisen på den billigst egnede bil overstiger lånerammen, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem lånerammen og bilens pris. Derudover indeholder servicelovens 114 bestemmelser om tilbagebetaling af lånet, fritagelse for afgifter, genbevilling af bil efter låneperiodens udløb samt om tilskud til særlig indretning.

25 23 Bilag 2 Indsamling og behandling af data 2.1 Indsamling Til brug for kommunernes og de sociale nævns afgørelser i sager om støtte til køb af bil, findes der på Ankestyrelsens hjemmeside elektroniske indberetningsskemaer, som skal udfyldes for hver afgørelse, som de pågældende myndigheder har truffet. 2.2 Skemaindhold Som led i den forbedring og forenkling af regler om støtte til bil, som blev gennemført i efteråret 2010, blev det besluttet at gennemføre en forenkling af dette. indberetningsskema. Dette har betydet, at skemaet fra og med 2011 er væsentlig reduceret i forhold til de tidligere skemaer. Dog skulle der i skemaet fra og med 2011 som noget nyt indberettes størrelsen på det bevilgede lån. I skemaet for 2012 skulle yderligere også indberettes brugen af tro- og loveerklæring i forbindelse med genbevilling. 2.3 Behandling af skemaoplysninger For at kunne sammenligne data om afgørelser om støtte til køb af bil over årene, er der behov for at kunne sammenkøre data fra de tre forskellige skemaer. Det har betydet, at der er truffet en række valg i håndteringen af skemaerne: Tidligere afgørelser: Alle afgørelser truffet i 2014 er sammenholdt med tidligere data fra , hvor afgørelserne alene omhandlede bevillinger til støtte til køb af bil. Dette er gjort for at opkvalificere datasættet og afgøre, om den bevilgede støtte er en førstegangs- eller en genbevilling. Dette har flyttet en del afgørelser fra almindelig støtte og udvidet støtte til udskiftning. Frakendelse/afslag: Ved ansøgning om genbevilling, hvor ansøgningen munder ud i et afslag, er der i nogle tilfælde angivet som frakendelse i stedet for afslag. Ved at sammenholde med andre markeringer i skemaer samt tidsinterval fra tidligere ansøgning er det forsøgt så vidt muligt at afklare, om det er en frakendelse eller et afslag. I denne forbindelse kan antallet af frakendelser afvige fra det reelle antal frakendelser. Indberetninger for statistikåret efter offentliggørelse af årsstatistikken: Det er ikke altid alle indberetninger for statistikåret bliver indberettet rettidig. Disse efterindberetninger vil dog medgå i senere udtræk for brug for aktuel årsstatistik.

26 24 I øvrigt gennemføres en række logiske tests omkring besvarelsernes interne overensstemmelse samt forskellige pålidelighedstests. De fleste fejl kan umiddelbart rettes i forbindelse med testene. Hvis der i øvrigt konstateres fejl og/eller mangler i et skema, som ikke umiddelbart kan korrigeres, kontaktes den myndighed, som har indsendt det pågældende skema med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger. I enkelte tilfælde kan det kun vanskeligt lade sig gøre eller slet ikke lade sig gøre. Disse data ekskluderes af hensyn til datavaliditeten fra årsstatistikken. Et mindre antal skemaer indeholder ikke alle ønskede oplysninger. Derfor kan kategorien uoplyst forekomme i årsstatistikkens skemaer og tabeller. Efter rensning og validering af skemaoplysningerne har Ankestyrelse foretaget en analyse af datamaterialet. I årsstatistikkens tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til 100 procent.

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 14 Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. januar 2013 Alene afgørelser om (bevilling/afslag på) støtte

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato 1 Regler for støtte til køb af bil I denne pjece kan du læse om betingelserne for bevilling af støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forbedring og forenkling af reglerne om støtte

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til bil

Kvalitetsstandard for støtte til bil Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for støtte til bil 2 Kvalitetsstandard for støtte til bil Formålet med støtte til bil Formålet med støtte til køb af bil

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 8 Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. juli 2013 Alene afgørelser om (bevilget/afslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere