En status om Kvalitetsindsatser på ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En status om Kvalitetsindsatser på ældreområdet"

Transkript

1 Til: Notat om kvalitetsindsatser på ældreområdet Bilag til Social- og Sundhedsudvalgets Møde den 28. marts BALLERUP KOMMUNE Dato: 13. marts 2017 Kontakt: Susanne Bettina Jørgensen En status om Kvalitetsindsatser på ældreområdet Sammendrag Sagen er udarbejdet på baggrund af første opfølgning på budgetaftalen 2017, kapitel 4 om Sundhed og ældre, punkt 4.01 del 3, der handler om at: Styrke kvaliteten på ældreområdet. Her fremgår en milepæl om, at der skal udarbejdes en opfølgningsplan for området. Da der allerede er udarbejdet planer for de forskellige kvalitetsindsatser på ældreområdet, præsenterer sagen en status på de igangværende indsatser. Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Baggrund I Ballerup Kommune bor der ca borgere. Heraf er borgere over 65 år, og 20% af disse modtager visiterede ydelser fra Center for Social og Sundhed, hvilket svarer til 4% af kommunens borgere. Antallet af ældre stiger i Ballerup Kommune. Der vil komme flere friske ældre, som har andre forventninger til kommunens tilbud end tidligere generationer. Samtidig vil der komme flere borgere med komplekse lidelser i hjemmeplejen og på plejecentrene, og antallet af ældre med demens og ældre med flere kroniske sygdomme vil stige. Ballerup Kommune tilpasser og udvikler ældreområdet løbende for at imødekomme ovenstående forandringer og sikre en god kvalitet. De forskellige kvalitetsindsatser er initieret på baggrund af lovgivningen på ældreområdet (Lov om Social Service og Sundhedsloven), herunder tilbagemeldinger fra de faglige tilsyn 1 samt de værdier, der er beskrevet i ældre- og værdighedspolitikken, rehabiliteringsstrategien, demensfundamentet og bruger-pårørendepolitikken. 1 Der er to typer af tilsyn på ældreområdet: BDO tilsyn samt det tidligere embedslægetilsyn, som fremover bliver erstattet af det netop etablerede risikobaserede tilsyn.

2 Social- og Sundhedsudvalget har ultimo 2016 udvalgt følgende kerneværdier fra de nævnte dokumenter, som skal sætte rammen for den ældre borgers hverdag og sikre et øget samarbejde med de ældre og deres pårørende. Selvbestemmelse og individualitet Tryghed og nærvær Værdighed og respekt Disse værdier handler om, at borgeren skal have mulighed for at leve et liv tættest muligt på det vante ved fx at have mulighed for at indgå i fællesskaber, deltage i meningsfulde aktiviteter og blive støttet i, uanset funktionsniveau, at udfolde sit potentiale. Sagsfremstilling På ældreområdet er der løbende igangsat indsatser, der har til formål at understøtte og sikre en tilfredsstillende kvalitet i pleje- og omsorgsydelserne til ældre borgere og deres pårørende. Nedenfor følger en status for de igangværende indsatser, der er inddelt i fire overordnede temaer: 1. Handleplaner på baggrund af anmærkninger ved embedslæge- og BDO tilsyn Alle plejecentrene og hjemmeplejen har udarbejdet handleplaner som opfølgning på de uanmeldte faglige tilsyn i Handleplanerne er et ledelsesværktøj, der sikrer, at der bliver arbejdet med de prioriterede områder, og at der foregår læring på tværs af Pleje & Omsorg. Størstedelen af målene i handleplanerne er på nuværende tidspunkt opfyldt. I de følgende temaer indgår indsatser, som er igangsat på baggrund af mål i handleplanerne. 2. Forebyggelse af forebyggelige (gen)indlæggelser Det fremgår af sundhedsaftalen , at kommunerne og praksissektoren skal medvirke til at forebygge hospitalsindlæggelser og genindlæggelser, der kan forebygges ved rettidig og effektiv opsporing, behandling, pleje og træning. For nærmere oplysninger om udviklingen i antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser henvises til rapporten om Ledelsesinformation 2016 (LIS data). Ballerup Kommune har på denne baggrund samt data på området 2 igangsat forskellige forebyggende indsatser i løbet af de seneste år fx: udarbejdelse af handleplan for reduktion af nedre luftvejssygdomme, etablering af korttidsboliger, det fælles medicinkort (FMK), KL s indsatskatalog i hjemmeplejen og på plejecentrene, praktiske procedurer i sygeplejen (PPS), det Specialiserede Hjemmesygeplejeteam (SHS), måltids, kost og ernæringsindsatser samt metoden triagering. Størstedelen af ovenstående indsatser indgår i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden, der også inkluderer kvalitetsforbedringer i arbejdet med de utilsigtede hændelser (UTH). Nedenfor gives en kort status på de indsatser, der er under implementering: 2 Fx Rapporten om Ledelsesinformation 2016 (LIS data) og rapporten Somatiske forebyggelige (gen)indlæggelser af kendte borgere fra enten plejecenter, hjemmepleje eller hjemmesygepleje, Ballerup Kommune Side 2

3 Indførelse af ordningen Fast tilknyttede læger på plejecentrene. Ballerup Kommune forventer, at ordningen bliver implementeret på alle plejecentrene i SHS teamet Specialiseret HjemmeSygeplejeteam SHS teamet er et samarbejde imellem Herlev, Furesø og Ballerup Kommuner. Formålet er at forhindre unødvendige indlæggelser og forbedre overgange mellem hospitalet og kommunerne. SHS teamet blev evalueret i september 2016 og resultaterne viser, at teamet har løftet kvaliteten af de sygeplejefaglige ydelser i de tre kommuner, har forhindret talrige indlæggelser og genindlæggelser og skabt tryghed hos en gruppe af skrøbelige borgere. Derudover er der skabt et unikt samarbejde imellem de tre kommuner, hospital og praktiserende læger. Det er besluttet at SHS teamet fortsætter udover projektperioden. I forlængelse af samarbejdet vil de tre kommuner i 2017 gennemføre fælles kompetenceudvikling for alle sygeplejersker i de tre kommuner. PPS praktiske procedurer i sygeplejen elektroniske sygeplejeprocedurer, som er tilgængelige på pc og bærbare devices - Implementering er fortsat i gang og der er lavet genveje til systemet på de elektroniske enheder. Tidlig opsporing af underernæring Plejecentre og korttidspladser: Forebyggelsesenheden og Køkken Ballerups to kliniske diætister har fra majnovember 2016 afviklet et 3-timers kompetenceudviklingsforløb for 258 medarbejdere fra plejecentre og korttidspladser. Undervisningens fokus var på tidlig opsporing af underernæring. Indholdet i undervisningen bestod i at øge viden om ernæring og Køkken Ballerups kostkoncept, sikre korrekt dokumentation i CARE samt implementere månedlig vejning og ernæringsscreening. Plejecentre: Indsatsen er implementeret i 2016 og består af 1 månedligt ernæringsmøde på hver afdeling, som afvikles mellem den kliniske diætist fra Køkken Ballerup og afdelingens kostkontaktperson. Her bliver alle beboeres vægt gennemgået, og der udarbejdes ernæringsplaner til de beboere, der har behov herfor. Diætisten afholder derudover individuelle forløb med borgere efter behov. Korttidspladser: Indsatsen blev implementeret i 2016 og består af, at Forebyggelsesenhedens kliniske diætist deltager på de ugentlige tværfaglige konferencer, hvor vægtudvikling, kostindtag mv. justeres efter et fælles tværfagligt mål. Diætisten afholder derudover individuelle forløb med borgere efter behov. I 2017 bliver den nye arbejdsgang forankret i organisationen ved hjælp af månedlige ernæringsmøder. Hjemmeplejen: Ernæringsindsatsen i hjemmeplejen skal oprustes på lige fod med plejecentre og korttidspladser, dog med hensyn til de anderledes rammer omkring organisering. Der arbejdes aktuelt på et koncept for ernæringsindsatsen i hjemmeplejen, som ledere i Forebyggelsesenheden og Hjemmeplejen samt Sundhedschefen skal tage beslutning om. Indsatsen forventes at opstarte ultimo 2017 eller i Indsatsen i dag består af, at Forebyggelsesenhedens kliniske diætist tager på hjemmebesøg hos borgere, som har behov for opfølgning efter forløb på korttidsplads. Derudover har den kliniske diætist afviklet hjemmebesøg ved uplanlagt vægttab, synkebesvær og sondeernæring, hvis der er behov herfor. Side 3

4 Hjemmeplejen har derudover en ernæringssygeplejerske ansat, som tager på hjemmebesøg ved ernæringsproblematikker. Køkken Ballerup: Udvikling af konsistensmodificeret kost; blød kost og gratinkost. Indførelse af metoden om triagering Mange ældre borgere bliver indlagt med sygdomme, der er forebyggelige. Det kan fx være forstoppelse, blærebetændelse, dehydrering, lungebetændelse, brud eller KOL i forværring. Hvis indlæggelser skal forebygges, er det vigtigt, at symptomer på sygdom bliver opsporet tidligt, og at der iværksættes en handleplan. Triagering er et redskab til at inddele beboerne på plejecentrene i tre niveauer (grøn, gul og rød), således at de beboere med størst behov får øget opmærksomhed og målrettet pleje og behandling. Implementering er i gang på alle plejecentrene og i hjemmeplejen og forventes gennemført medio De ældres behov og ønsker hvad er vigtigst for dig Værdierne om at møde borgeren i øjenhøjde udmøntes bl.a. ved brug af den rehabiliterende tilgang. Spørgsmålet: Hvad er vigtigst for dig er her en central metode, der sikrer, at borgerens og de pårørendes perspektiv, behov og ønsker bliver inddraget i et respektfuldt samarbejde. Følgende indsatser foregår under dette tema: Implementering af den rehabiliterende tilgang Ballerup Kommune har arbejdet målrettet på etablering af en rehabiliterende organisation og har i den sammenhæng gennemført organisatoriske tiltag og kompetenceudvikling inden for ældreområdet. I løbet af det seneste halve år har i alt 32 ledere fra plejecentrene og hjemmeplejen været på lederforløb med fokus på at understøtte deres medarbejdere i at omsætte rehabilitering i praksis. Lederforløbet har haft fokus på systematisk at implementere rehabilitering i små skridt sideløbende med en travl drift. Øvrig kompetenceudvikling af lederne på plejecentrene og i hjemmeplejen Som udvikling af ovenstående er et kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt med fokus på ledelse og succesfuld implementering relateret til fx nyt journalsystem samt til implementering og fastholdelse af tiltag i det hele taget, fx gennem brug af metoden om gevinstrealisering. Kvalitetssikring af implementeringen af den rehabiliterende tilgang Hvert år gennemføres et BDO tilsyn af hjemmeplejen og plejecentrene med henblik på at belyse, hvordan Ballerup Kommune arbejder med rehabilitering, og tager udgangs punkt i hvad der er vigtigst for borgeren. Evalueringen skal sikre, at der bliver leveret indsatser fra 83 af både privat og offentlig leverandør på et tilfredsstillende niveau. Evalueringen er kvalitativ og består af resultater fra interviews med borgere og gerne pårørende, hvis de er tilstede, om tilfredsheden med deres leverandør eller deres ophold på plejecenter samt en gennemgang af dokumentationen omkring borgerne. Fremme af respektfuldt samarbejde imellem borgere og kommunen Hjælpemidler og visitation er ved at etablere en klage dreven innovation efter en model, de har succes med i Roskilde. Her bliver der taget udgangspunkt i klagerne, Side 4

5 og der inddrages borgere og pårørende i forbedringsarbejdet med at ændre på indsatser, arbejdsgange mv. Kost og måltider - Køkken Ballerup Formålet med indsatserne i Køkken Ballerup er at sikre den rette kost til den rette beboer, således, at der er et godt tilbud til alle uanset forudsætninger og behov. Indsatserne øger valgfriheden og fleksibiliteten, så den enkelte beboer oplever medindflydelse, da beboerinddragelse generelt er et fokuspunkt. Endelig er det vigtigt for Køkken Ballerup at sætte fokus på, at der er mange faktorer udover selve maden, som har en betydning for ernæringstilstanden; fx spisemiljø/måltidsrammer. Køkken Ballerup udviklede i 2016 et mellemmåltidskoncept, som er justeret i 2017 ud fra beboernes ønsker og behov. Derudover er der ved at blive udarbejdet en visuel oversigt over mellemmåltider, der forventes færdig i løbet af foråret Analyse af valgmulighed og fleksibilitet ift. maden og spisetidspunktet. Køkken Ballerup og Københavns Madhus igangsætter en analyse, som kommer til at munde ud i anbefalinger, der kan arbejdes videre med efterfølgende. Analysen forventes færdig ultimo juni Café- og måltidskoordinator ansættes pr. 1. maj, som dels skal arbejde med udvikling af Køkken Ballerups Ældrecaféer og dels fungere som sparringspartner for plejepersonalet ift. måltidsmiljø mm. Opdatering og udvikling af skriftligt materiale til plejepersonalet; Køkken Ballerups Kosthåndbog, Køkken Ballerups Pixibog, Køkken Ballerups Beboerhåndbog samt Køkken Ballerups Cafépjece bliver trykt medio marts Bruger- og pårørende undersøgelse i hjemmeplejen under værdighedspuljen Indsatsen har til formål at give viden om, hvordan borgere og pårørende på ældreområdet oplever kommunale indsatser omkring inddragelse og rehabilitering samt sideløbende at omsætte denne viden i kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet. Undersøgelsen vil bestå af kvalitative elementer i form af interviews med borgere og pårørende, der skal give dybdegående viden om borgernes oplevelser, samt af en mindre kvantitativ del der skal afdække den generelle tilfredshed med kommunens tilbud på ældreområdet. Afhængig af den politiske proces forventes det, at den kvantitative del af undersøgelsen bliver færdig medio 2017 og den kvalitative del ultimo Udvikling af demensfundament I Ballerup Kommune har der gennem de senere år været særligt politisk og administrativt fokus på at styrke og udvikle demensområdet for at sikre gode vilkår for borgere med en demenssygdom og for deres pårørende. Alle borgere med demens og deres pårørende skal mødes ud fra den samme faglige tilgang, og derfor er der blevet arbejdet med et fælles fagligt fundament, der bygger på, at personalet på demensområdet arbejder ud fra Tom Kitwoods anerkendte teori om Personcentreret pleje og omsorg. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2016 blev oplægget til et nyt demensfundament drøftet og godkendt. Det fælles fundament indeholder en række initiativer, der samlet skal styrke og optimere området, herunder fortsat implementering af forløbsprogrammet for demens, fokus på den ledelsesmæssige opgave, på kompetenceudvikling af medarbejdere, på de fysiske rammer, på fleksible tilbud, på fysisk aktivitet og Side 5

6 træning samt udvikling af aflastningstilbud og samværsgrupper, og på udpegning af demensressourcepersoner i relevante områder. Nogle af initiativerne er gennemført ultimo 2016, fx kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Primo 2017 bliver de fysiske rammer på plejecentrene gennemgået systematisk med det formål at sikre tilgængelighed og gode forhold for borgere med en demenssygdom, herunder aktiverende miljøer. Der er udarbejdet en oversigt over alle de initiativer, der skal arbejdes med i forhold til demensfundamentet. 4. Forbedring af dokumentationspraksis Implementering af Fælles sprog lll og IT- og omsorgssystemet NEXUS Efter aftale med Kommunernes landsforening (KL) implementerer alle kommuner i disse år dokumentationsmetoden Fælles Sprog lll (FSIII) til at varetage den daglige drift. FSIII er en national dokumentationsmetode, som benytter sig af klassificeret og struktureret data. Formålet er at ensrette dokumentationen på alle borgere både kommunalt og tværkommunalt samt at sikre en højere faglig kvalitet på dokumentationsområdet. Da IT- og omsorgssystemet CARE ikke understøtter FSIII, udskiftes CARE med det nye IT-fagsystem Nexus. Pleje og Omsorg, Forebyggelsesenheden, Træning og Aktivitet samt Hjælpemidler og Visitation vil blive undervist i FSIII og Nexus fra 3. kvartal 2017, således at de er klar til at ibrugtage systemerne i perioden november 2017-februar Implementeringen af indsatskataloget om ydelser under Sundhedsloven i hjemmeplejen og på alle syv plejecentre opstartede i 2015 og forventes afsluttet medio Arbejdet synliggør og kvalitetssikrer, de ydelser, som borgerne modtager. Pleje & Omsorg er i gang med at klargøre dokumentationen, herunder indsatskatalogerne til FSIII og Nexus på sundheds- og servicelovsområdet. Udvikling af forbedret dokumentationspraksis - Optimering af borgerens journal Indførelse af Døgnrytmeplaner i stedet for priksystemet Der har i Pleje- og Omsorg været gentagne bemærkninger i tilsynsrapporterne fra embedslægen vedrørende utilstrækkelig dokumentation af den daglige pleje og de sygeplejefaglige opgaver. Det viste sig, at den anvendte dokumentationsform et såkaldt priksystem ikke gav et tilstrækkeligt overblik over, hvilken pleje borgeren havde fået tildelt. Derfor blev der pr. 1. oktober 2016 indført døgnrytmeplaner på alle 7 plejecentre, der afspejler den rehabiliterende tilgang til borgeren, og priksystemet blev afskaffet. De nye døgnrytmeplaner giver et godt overblik over den daglige pleje og sikrer, at borgerne modtager den aftalte pleje. Døgnrytmen er beskrevet for alle tre vagtlag, og skal evalueres mindst hver 3. måned eller ved væsentlige funktionsændringer. Derudover er der ved indlæggelser medgivet døgnrytmeplaner i de tilfælde, hvor borger har været kognitiv udfordret. Hjemmeplejen har igangsat samme arbejde, som forventes afsluttet i 1. kvartal Nedbringelse af dobbeltdokumentation Borgere bosiddende på plejecentre fik tidligere ajourført deres hovedkort i IT- og omsorgssystemet Care. Hovedkortet indeholdt helbredsmæssige oplysninger, som dog også er blevet dokumenteret i en helhedsbeskrivelse. For at undgå dobbeltdokumentation blev hovedkortet nedlagt i januar Side 6

7 På samme vis er handleplaner med udgangspunkt i 141 under serviceloven blevet afviklet i februar 2017 pga. dobbeltdokumentation. Handleplanerne er afløst af de krav til dokumentation, omkring borgeren, som er blevet stillet ved embedslægetilsynene. Medicin- og dokumentationsaudit Alle plejecentre og hjemmepleje har på baggrund af de faglige tilsyn enten gennemført eller planlagt gennemførelse af medicin- og dokumentationsaudit to gange om året. Der følges løbende op på resultaterne af den Sygeplejefaglige konsulent og Risikomanageren i samarbejde med lederne, som efterfølgende indarbejder opfølgningstiltag i de lokale handleplaner. Undervisning i dokumentationspraksis for sygeplejersker og assistenter i hjemmeplejen og på plejecentrene af den Sygeplejefaglige konsulent på baggrund af anmærkninger i tilsynsrapporter. Opdatering og vedligeholdelse af retningsgivende dokumentation ved brug af systematisk kvalitetsarbejde Center for Social og Sundhed har i 2016 opstartet en kvalitetsindsats med det formål at skabe en overordnet ramme, der forbedrer kvaliteten og effektiviteten i kerneopgaverne, herunder sikrer ensartet høj kvalitet i alle ydelser på tværs af enhederne. Kvalitetsarbejdet sætter fokus på dokumenthåndtering, og skal sikre at udvalgte retningsgivende dokumenter bliver udviklet, opdateret og samlet ét sted. Metoden er et godt ledelsesværktøj, der giver overblik over eget område og bidrager til, at målene i de nye risikobaserede tilsyn bliver opfyldt. Kvalitetsarbejdet bliver i 2017 koordineret med de nye nationale mål for sundhedsvæsenet og fortsætter i perioden Side 7

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN BETTY NANSENS ALLE 2A 2000 FREDERIKSBERG KONST. FORSTANDER MARIANNE NEVERS [Tilsynet er foretaget d. 6. og

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Plejecenter Lundehaven d. 10.06.2016 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Tilsynet fandt sted d. 3.3.2016 Handleplan er udarbejdet d. 11.4.2016 2016 af Plejecenterleder Charlotte Harbou og

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Tilsynet i Lundehaven og i Rosenhaven fandt sted februar 2016 Handleplan er udarbejdet d. 13.04.2016

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Opfølgning tur til Nederlandene.

Opfølgning tur til Nederlandene. Opfølgning tur til Nederlandene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Nederlandene den 3. 6. November 2015, blev der igangsat et omfattende arbejde i forhold til tilgang og opgavevaretagelse

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Madservice i Viborg Kommune skal være med til at skabe fokus på borgerens ernæringsmæssige tilstand. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Tværfaglig ernæringsintervention

Tværfaglig ernæringsintervention Tværfaglig ernæringsintervention Frederiksberg har regnet på fordelene ved at tilbyde en tværfaglig indsats til ældre i ernæringsmæssig risiko. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Ifølge kommunens

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. juni 2009 Styrkelse af kost- og ernæringsområdet 1. Resume Kost- og ernæring er en væsentlig del af borgernes liv og hverdag. For mange borgere er måltiderne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Social og Sundhedsudvalget

Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Implementering af model for triagering i Furesø Kommune Anette Melin, Sundhedskonsulent Sundhedsstrategisk Enhed Tlf. 7216 5661 Email: anme@furesoe.dk Overblik over præsentationen

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Det Gode Hverdagsliv. Beretning Plan

Det Gode Hverdagsliv. Beretning Plan Det Gode Hverdagsliv Beretning 2015-2016 Plan 2017-2018 0 1 Indledning Udgangspunktet for al hjælp, der leveres på sundheds- og omsorgsområdet i Egedal Kommune er, at alle borgere ønsker at klare sig selv

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Evaluering Det Gode Måltid

Evaluering Det Gode Måltid RAPPORT Evaluering Det Gode Måltid Ældre og Sundhed September 2015 Blank side/kolofon Foto: 2/10 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund og projektplan...4 Projektets formål...5 Organisering af projektet...5

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn v. Kirstine Markvorsen Borgersikkerhed Med fokus på Status, struktur, samarbejde og systematik Embedslægetilsyn Lov Ifølge sloven 219, stk. 1 og

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Fælles Sprog III den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Baggrund Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive

Læs mere