Elev- og klassetalsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev- og klassetalsprognose"

Transkript

1 Elev- og klassetalsprognose Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet er forudsat samme niveau for specialområdet som i skoleåret 2012/13 i forhold til beregningen af antal elever i almenområdet. Anbefalinger Der er ikke umiddelbare behov for justeringer af skoledistrikter i forhold til skoler, der har eller indenfor de næste år vil få manglende kapacitet. Derimod vil en række skoler få ledig kapacitet, som følge af generelt faldende elevtal. Nogle af de mindre skoler, vil ikke alene få ledig kapacitet, men også så lave elevtal, at prisen pr. elev vil være stigende, samtidig med, at lærer- og pædagogressourcen til den enkelte skole vil blive formindsket. Med faldende elevtal og ledig kapacitet er der grundlag for skolestrukturmæssige tiltag, der bl.a. kan være skoledistriktsændringer, der udligner nogle af elevtalsfaldene. Overordnet Skolernes samlede elevtal stiger frem til skoleåret 2015/16, hvorefter der er et generelt fald i elevtallet. Det generelle fald i elevtallet medfører, at flere skoler får ledig kapacitet. Dette vil give mulighed for nogle strukturmæssige ændringer. Der vil være behov for en bred analyse af forholdene, hvor der bør opstilles forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Overordnet er der behov for at udnytte kapaciteten bedst muligt. En bred analyse bør foretages i Forudsætninger Elev- og klassetalsprognosen er udarbejdet på grundlag af befolkningsprognosen for Det betyder, at det er forudsætningerne i befolkningsprognosen, herunder forventet boligbyggeri, der er grundforudsætningerne for elev- og klassetalsprognosen. Når der skal udarbejdes en elev- og klassetalsprognose, kan beflokningsprognosen ikke umiddelbart bruges som elev- og klassetalsprognose. Det er nødvendigt at korrigere for en række forhold. I forhold til befolkningsprognosen er der korrigeret for følgende: privatskolefrekvens øvrigt frit skolevalg mellem folkeskoler også på tværs af kommunegrænser enkelte elever indskrives i specialtilbud ved skolestart gennem skoleforløbet er der en stigning i antallet af elever i specialtilbud ved overgang til 8. klasse er der en mindre afgang til privatskoler og efterskoler ved overgang til 9. klasse er der en betydelig afgang til privatskoler og efterskoler tidlig/sen skolestart Korrektioner i forhold til afgang til privat- og efterskoler efter 8. og 9. klasse er foretaget med samme procent for alle skoler med elever i 7. og 8. klasse, ligesom den løbende nettoafgang til specialtilbud er foretaget ens for alle skoler. Derimod er privatskolefrekvensen ved skolestart behandlet individuelt for de enkelte skoledistrikter, ligesom det er tilfældet for øvrigt frit skolevalg. For 5 skoler er der en betydelig privatskolefrekves. I Herskindskolens distrikt går en del af eleverne i Den fri Hestehaveskole, Gudenåskolen har primært elever fra Mølleskolens og Knudsøskolens 1

2 distrikter, mens Skanderborg Realskole og Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg primært har eleverne fra Niels Ebbesen Skolens og Morten Børup Skolens distrikter. I prognosen er regnet med, at Skanderborg Realskole har et konstant antal elever med bopæl i Skanderborg Kommune, idet det forudsættes at skolen kun i begrænset omfang har ledig kapacitet i forhold til nuværende elevtal. Med et væsentligt fald i elevgrundlaget kan det være nødvendigt at ændre i denne forudsætning, men så længe privatskoler har ventelister, bør forudsætningen fastholdes. For Niels Ebbesen Skolens og Morten Børup Skolens distrikter er regnet med, at i alt 35 elever af en årgang vælger Skanderborg Realskole fra børnehaveklasse. Indenfor de enkelte skoledistrikter er der en variation på op til 10 elever fra år til år. Det betyder, at der vil være en vis usikkerhed i prognosen for de enkelte årgange, hvorimod usikkerheden i prognosens samlede elevtal for de 2 skoler vil være mindre hen over årene. Alle klassetal i prognosen er beregnet ud fra maksimum 28 elever i en klasse, således at 29 og 57 elever på en årgang medfører henholdsvis 2 og 3 klasser. I nedenstående tabel ses, hvor stor en andel af eleverne på de enkelte skoler i klasse, som ikke tilhører distriktet, og hvor stor en del af distriktseleverne, der er indskrevet på den enkelte skole. Tallene er opgjort for skoleåret 2012/13 pr. 1. maj 2013, og afspejler nogle af de forudsætninger, der er anvendt i elev- og klassetalsprognosen. Frit skolevalg til de anførte skoler og andel distriktselever, almenområdet pr. 1. maj klasse Elevtal Heraf frit skolevalg Distrikselever Antal %-del af elevgrundlag Bakkeskolen ,6% 83% Bjedstrup Skole ,6% 78% Ejer Bavnehøj S ,0% 75% Gl. Rye Skole ,2% 93% Gyvelhøjskolen ,3% 87% Herskindskolen ,9% 68% Højboskolen ,2% 72% Knudsøskolen ,9% 60% Låsby Skole ,0% 90% Morten Børup S ,2% 62% Mølleskolen ,7% 78% Niels Ebbesen S ,7% 72% Skovbyskolen ,2% 84% Stilling Skole ,2% 91% Stjærskolen ,1% 88% Veng Skole ,9% 83% Virring Skole ,1% 88% Voerladegård Sk ,0% 91% I alt ,1% 79% 2

3 Andelen af frit skolevalg er lidt misvisende for Bakkeskolen/Højboskolen og for Morten Børup Skolen/Niels Ebbesen Skolen. Skoledistrikterne for skolerne er ændret, således at nogle af de børn, der er talt med som frit skolevalg for Bakkeskolen og Niels Ebbesen Skolen er indskrevet i skolen, mens skolerne var distriktsskoler for de pågældende elever, dette gælder bl.a. elever fra Skanderborg Bakker indskrevet i Niels Ebbesen Skolens klasse. Kolonnen med distriktselever af elevgrundlag viser tilnærmelsesvist, hvor stor en del af distriktseleverne, der er indskrevet på distriktsskolen i klasse. Tallet kan ikke opgøres helt nøjagtig, da elevgrundlaget forudsætter skolestart i børnehaveklasse i det kalenderår, børnene fylder 6 år. Morten Børup Skolen har den laveste andel af distriktseleverne. Hovedparten af de 38%, der ikke går i Morten Børup Skolen har benyttet sig af det frie skolevalg, fra Morten Børup Skolens og Niels Ebbesen Skolens distrikter er der i gennemsnit sammenlagt 36 elever pr. årgang, der har valgt Skanderborg Realskole, for Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg er der 5 elever pr. årgang fra de 2 distrikter. Frit skolevalg omfatter ud over privatskoler også andre folkeskoler indenfor eller udenfor kommunen. Børn, der er placeret i specialtilbud, vil også fragå i andelen af distriktselever. For Morten Børup Skolen gælder desuden, at procenten bliver lidt for lav, da Skanderborg Bakker er tillagt Morten Børup Skolens distrikt ved en skoledistriktsændring, nogle børn er indskrevet i Niels Ebbesen Skolen som distriktselever på indskrivningstidspunktet. Det samme gør sig gældende for Højboskolen i forhold til Bakkeskolen. I byområder, hvor 2 folkeskoler ligger forholdsvis tæt på hinanden, er der et vist frit skolevalg, så andelen af distriktselever bliver mindre for begge skoler. Prognosen er beregnet ud fra den vedtagne skolestruktur. I nedenstående tabel er anført oplysninger om skolernes klassetrin og oplysninger om overbygningsskole, hvor dette er aktuelt: Skole: Årgange: Overbygningsskole: Overbygningsskole for: Bakkeskolen Bh.kl. 9. klasse Bjedstrup Skole Bh.kl. 6. klasse Mølleskolen Ejer Bavnehøj Sk- Bh.kl. 6. klasse Niels Ebbesen Sk. Gl. Rye Skole Bh.kl. 6. klasse Mølleskolen Gyvelhøjskolen Bh.kl. 9. klasse Herskindskolen Bh.kl. 9. klasse Højboskolen Bh.kl. 9. klasse Knudsøskolen Bh.kl. 6. klasse Mølleskolen Låsby Skole Bh.kl. 9. klase Morten Børup Sk. Bh.kl. 9. klasse Mølleskolen Bh.kl. 9. klasse Bjedstrup Skole, Gl. Rye Skole og Knudsøskolen Niels Ebbesen Sk. Bh.kl. 9. klasse Ejer Bavnehøj Skolen, Veng Fællesskole og Voerladegård Skole. Skovbyskolen Bh.kl. 9. klasse Stilling Skole Bh.kl. 9. klasse Stjærskolen Bh.kl. 9. klasse Veng Skole Bh.kl. 6. klasse Niels Ebbesen Sk. Virring Skole Hylke Skole Bh.kl. 9. klasse Bh.kl. 2. klasse Voerladegård Sk. Bh.kl. 6. klasse Niels Ebbesen Sk. 3

4 Udviklingen i de enkelte skoledistrikter/områder og kapacitet De anførte elevtal for skoleåret 2013/14 er de forventede elevtal ultimo marts Gyvelhøjskolen I skoleåret 2013/14 er 639 elever, der falder med 43 elever frem til Herefter er faldet i elevtallet mere markant, idet elevtallet falder med 199 til 440 elever i 2025, hvor faldet ser ud til at være næsten ophørt. Frem til 2017 forventes 3 klasser på de fleste årgange, men fra skoleåret 2024/25 er vil der kun være elever til 2 klasser på alle årgange. Fra 2016 kan tilgangen til børnehaveklasse rummes i 2 spor, elevtallet til børnehaveklasse er fra 2017 under 50 elever pr. årgang, i 2023 og 2024 regnes kun med 41 elever. Skolen kan rumme 3 spor på alle årgange. Skovbyskolen Skovbyskolens elevtal varierer med en samlet svag stigning fra 561 elever i 2013/14 til 585 elever i 2019/20. Herefter begrynder elevtallet at falde, så der i 2025/26 er 514 elever, 47 elever færre end i skoleåret 2013/14. Skolens klassetal falder fra maksimum 27 klasser i 2019/20 til 20 i 2025/26. Skolen har kapacitet til klasser i almenområdet, hvilket svarer til det, der er behov for, når skolens elevtal er højest. Desuden rummer skolen Columbusskolen og specialklasser for 7. klasse og opefter. Kapaciteten til specialklasseleverne er begrænset til elever med nuværende placering og indretning. Skovby/Galten området set under et Det samlede forventede elevtal for Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen er næsten konstant , hvorefter elevtallet er faldende, fra 2015 til 2020 er det samlede fald 88 elever, mens faldet de næste 5 år er 188 elever. Samlet er der et fald fra skoleåret 2013/14 til 2025/16 på 246 elever, hvilket stort set svarer til en klasse pr. årgang. Gyvelhøjskolen har i dag ca. 80 elever mere end Skovbyskolen i 2025/26 vil Skovbyskolen have ca. 75 elever mere end Gyvelhøjskolen. Skovbyskolen vil fra 2019/20 have flere elever end Gyvelhøjskolen. Fra 2016/17 vil begge skoler have et elevtal i børnehaveklassen, der kun giver grundlag for oprettelse af 2 klasser. Begge skoler vil mod slutningen af prognoseperioden få et kapacitetsoverskud, der kan give grundlag for skolestrukturændringer, ikke kun for de 2 skoler, men for hele området.. Herskindskolen Skolen har faldende elevtal, 242 elever i 2013/14, 210 elever i 2017/18 og 182 elever i 2025/26, svarende til en klassekvotient på 18,2. Skolen har frem til 2014/15 en enkelt årgang, der udløser 2 klasser. I skolens klasse vil der være et fald på 35 elever, så der i 2025/26 er 52 elever i 2025/26, svarende til en klassekvotient på 17,3. Det vurderes, at skolen vil kunne indrettes til at rumme mere end 1 årgang på flere klassetrin inden for de nuværende bygningsmæssige rammer. 4

5 Stjærskolen Elevtallet er faldende fra 225 i 2013/14 til 156 elever i 2025/26, skolen får da en klassekvotient på 15,6. Det samlede elevtal i klasse falder fra 73 til 54, hvilket svarer til en klassekvotient på 18. Skolen har ledig kapacitet til at modtage flere elever, men ikke flere klasser, såfremt en årgangsdelt klassestruktur fastholdes. Elevtallene er beregnet ud fra aktuel indskrivning af elever fra andre distrikter. Skolen har de senere år kun haft begrænset mulighed for at optage elever fra andre distrikter/kommuner, da klasserne næsten har været fyldt med elever fra eget distrikt. Med faldende elevgrundlag i distriktet, vil der kunne optages flere elever fra andre distrikter, hvilket vil kunne reducere elevtalsfaldet. Der er de senere år givet flere afslag om optagelse af elever fra andre distrikter grundet skolens kapacitet på de pågældende klassetrin. Skolen vurderes at kunne rumme 1 spor i klasse. Veng Skole Skolens elevtal er svagt stigende frem til 2015/16 (173 elever). Fra 2016/17 falder elevtallet markant til 114 i 2025/26. Tilgangen til børnehaveklassen i 2025/26 er beregnet til 14 elever. Med samme elevtal på de øvrige klassetrin, vil skolens elevtal blive 98. Et fortsat elevtalsfald efter 2025/26 er sandsynligt. Klassetalsprognosen for Veng Fællesskole er ud fra en traditionel beregning af klasser på de enkelte årgange. Veng Fællesskole er imidlertid organiseret anderledes. Skolen har klasser på tværs af klassetrin. 2 større klasser for klassetrin og 2 større klasser for klassetrin. For de 4 klasser anvendes holddeling i vid udstrækning. På 6. klassetrin er kun årgangens elever. Veng Skoles distrikter har distriktsgrænse til 10 af kommunens øvrige skoledistrikter. Der er således mulighed for at inddrage Veng Skoles distrikt i skolestrukturmæssige overvejelser, herunder regulering af skoledistrikter. Skolen har kapacitet til et elevtal på ca Bakkeskolen I 2013/14 har skolen et elvtal på 668, hvilket forventes at stige til 745 i skoleåret 2019/20, hvor skolens elevtal når det maksimalt beregnede. Herefter der et svagt fald frem til 2021/21 på 13 elever, hvorefter der er et mere markant fald på 99 elever over de næste 4 år, så skolen når et elevtal på 633, hvilket er 35 elever mindre end i skoleåret 2013/14. Frem til 2024/25 vil skolens elevtal ligge over eller være på niveau med elevtallet i skoleåret 2013/14. Prognosen er beregnet ud fra, at der sker en skoledistriktsændring (er vedtaget af byrådet) mellem Bakkeskolen og Højboskolen, der får virkning fra 2015/16. I prognosen regnes med en indskrivning til børnehaveklasse på 81 elever i 2015/16, hvilket kun er 4 elever fra at udløse en ekstra klasse. Herefter kan alle årgange rummes i 3 klasser ved skolestart., for de sidste 2 år i prognosen beregnes et elevtal, der kan rummes i 2 klasser. En enkelt årgang vil ikke kunne rummes i 3 spor i hele skoleforløbet, nemlig den årgang, der skal begynde i børnehaveklasse i

6 Skolen har kapacitet til maksimum 3 spor. En væsentlig del af skolens klasselokaler er forholdsvis små, elevtal på folkeskolens maksimum i flere klasser bør så vidt mulig undgås. Kun på enkelte årgange vil elevtallet i 9. klasse kunne rummes i 2 klasser, fra 2017/18 beregnes 31 og 32 klasser frem til 2022/23, 30 klasser må betragtes som maksimum. En udbygning af skolen vurderes ikke umiddelbar mulig. Beregningen af klasser er foretaget ud fra maksimum 28 elever pr. klasse, der kan imidlertid dispenseres op til 30 elever pr. klasse ved skoleårets start, så 4 klasser først er nødvendig ved 91 elever og derover. Dette er dog tilfældet for en enkelt årgang i 4 år af skoleforløbet. Højboskolen Skolen har 477 elever i 2013/14, hvilket forventes at stige til 491 elever, hvilket bliver det højeste elevtal i prognoseperioden. Der er beregnet 491 i både 2016/17 og 2018/19 i 2016/17. Herefter falder elevtallet med 17 elever frem til 2021/21, hvorefter elevtalsfaldet bliver markant, 400 elever i 2025/26, hvor elevtalsfaldet ikke forventes at være ophørt. Der beregnes 21 klasser fra 2013 til og med skoleåret 2020/21. Det vurderes, at skolens kapacitet ikke er fuldt udnyttet ved 21 normalklasser. Der kan blive tale om en ekstra klasse i 2015, da tilgangen til børnehaveklasse er beregnet til 55, men størrelse er lidt usikker, da der træder en distriktsændring mellem Bakkeskolen og Højboskolen i kraft pr. 1. august Indskrivningen er derfor afhængig af, hvor mange der vælger Bakkeskolen, fordi der i forvejen er søskende på skolen fra de områder, der er omfattet af distriktsændringen. Hørning by (Højboskolens og Bakkeskolens distrikter) set under et Hvis det samlede elevtal for de 2 skoler ses under et, kan elevtallet teoretisk rummes i 5 klasser på alle årgange, svarende til en 3 sporet skole (Bakkeskolen) og en 2 sporet skole (Højboskolen). Der vil imidlertid være årgange, hvor elevtallet er så højt, at kun få elever mere udløser en ekstra klasse. Når elevtallet er tæt på 6 klasser, kan det være svært at undgå 3 klasser på begge skoler. Fra 2017/18 forventes, at der kun oprettes 2 klasser på Højboskolen og 3 klasser på Bakkeskolen. Højboskolens elevtalsfald begynder 3 år tidligere end Bakkeskolen, der også har den største forventede stigning i elevtallet. Elevtalsudviklingen i Hørning bør fortsat følges, så en anderledes udvikling kan følges op med nødvendige skoledistriktsændringer. Aktuelt er der ikke behov for ændringer, ud over de ændringer der er foretaget med virkning fra Den samlede kapacitet i Hørning by vurderes at være tilstrækkelig til det samlede elevtal, selv om skolerne må betragtes som fuldt udnyttede, i de år elevtallet er størst. Der er ikke nogen væsentlig søgning til privatskole i området, ca. 2 elever pr. årgang, ligesom omfanget af frit skolevalg er begrænset, undtagen skolerne imellem. Mølleskolen Med virkning fra skoleåret 2013/14 er der sket en skoledistriktsændring så Kildebjerg midt og øst tilhører Mølleskolens distrikt. De beregnede konsekvenser for elevtalsudviklingen indgår i beregningen af elevtallet for Mølleskolen og ikke for Bjedstrup Skole, hvor elevtallet hidtil er indgået i prognosen. Skolen har markant faldende elevtal fra 936 elever i 2013/14 til 2025/26, hvor der regnes med 682 elever, et fald på 254 elever, hvilket svarer til en klasse på hvert klassetrin. På de fleste årgange vil den forventede indskrivning til børnehaveklasse kun udløse 2 klasser, hvor der hidtil har været 3 og nogle år 4 klasser. 6

7 I skolens klasser er der fortsat stigende elevtal frem til 2018/19, hvorefter elevtallet begynder at falde, så der er et samlet fald på 143 elever frem til skoleåret 2025/26. Tilgangen til børnehaveklasse er faldende frem til 2018/19, hvor der er 44 elever. Herefter vil tilgangen til børnehaveklasse være stigende i resten af prognoseperioden, hvor der vil være 57 elever i børnehaveklssen i Skolen har kapacitet til nuværende elevtal, dog har udvidelsen af specialklasserækken medført, at nogle fællesrum er inddraget til almindelige klasselokaler. Med faldende elevtal vil fællesrummene igen kunne anvendes som fællesrum. Gl. Rye Skole Skolens elevtal er faldende i hele prognoseperioden, 251 elever i skoleåret 2013/14, 107 elever i 2025/26, hvilket er mere end en halvering af skolens elevtal. Skolen har frem til og med skoleåret 2017/18 et elevtal over 200 fordelt på 12 klasser. I skoleåret 2021 har skolen et elevtal på 153 fordelt på 9 klasser. Med stigende usikkerhed i prognosen frem mod de sidste år i prognoseperioden, er der ikke umiddelbart grundlag for større strukturmæssige ændringer. Det vil endvidere være vanskeligt at tilføre skolen flere elever fra andre skoledistrikter, grænsen mod Mølleskolens distrikt er tæt på Ry by, bortset fra den sydligste del af Mølleskolens distrikt, der er tyndt befolket og ikke vil kunne tilføre Gl. Rye Skole en nævneværdig andel af nye elever. Elevtalsudviklingen for Gl. Rye skole betyder, at skolen vil kunne modtage alle elever, selv om der skulle ske en større udbygning i skolens distrikt. Kun en mindre del af distriktselever optages på andre skoler i klasse, 93% af eleverne indskrives i Gl. Rye Skole. Skolens kapacitet svarer til 2 spor pr. årgang, dog kun med maksimum ca. 50 på de enkelte årgange. Knudsøskolen Det forventes at skolen vil få en stigning i elevtallet fra 148 i 2013/14 til 169 i 2015/16, hvor elevtallet når maksimum. Skolen har klasse og har plads til en enkelt årgang med 2 klasser. Der bør dog tages højde for, at prognosetallene indeholder 3-4 elever pr. årgang, der kommer fra Mølleskolens distrikt, men ønsker Knudsøskolen. Til gengæld er der også indregnet ca. 6 elever pr. årgang der vælger privatskolen Gudenåskolen eller Mølleskolen. Kun en enkelt årgang har så mange elever, at der bliver 2 klasser. I de nuværende regler for frit skolevalg, er skolens kapacitet sat til 180 elever. Det vurderes, at skolens lokaler har en størrelse, så det ikke vil være et problem at give dispensation til 30 elever i en klasse på et eller flere klassetrin. Skolen har 8 normalklasselokaler til 7 klassetrin. Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole har fald i elevtallet fra 2012/13 til skoleåret 2013/14 fra 133 elever til 109 elever. Skolen har et faldende elevtal frem til 2021/22, hvor der er 76 elever. Skolen får under 100 elever fra Fra 2024/25 er en svag stigning i elevtallet på 3 elever. Skolen modtager flere elever fra andre distrikter, end elever fra Bjedstrup Skoles distrikt, der vælger en anden skole. 7

8 Bjedstrup Skole har kapacitet til 1 spor i klasse (ca. 175 elever). Det bemærkes dog, at skolens faglokaler ikke er indrettet til 28 elever. Mølleskolen, Knudsøskolen og Bjedstrup Skole set samlet I skoleåret 2013/14 regnes med elever i de 3 skoler samlet, i 2025/26 har de 3 skoler samlet 897 elever, hvilket svarer til Mølleskolens nuværende elevtal. Elevtallet fordelt på de 3 skoler udløser 41 klasser i 2025/26, det samlede elevtal set under et kan rummes i 36 klasser. Elevtallet falder næsten jævnt over alle årene, i alt 1109 elever i 2017 og 968 i For skoleåret 2013/14 svarer indskrivningen i de 3 skoler stort set til den samlede kapacitet, men med faldende elevtal vil der opstå ledig kapacitet, primært på Mølleskolen, da skoler med 1 spor i klasse altid vil have 7 klasser ud fra en traditionel årgangsmæssig klassedannelse. Med udgangspunkt i 3 spor for klasse (Mølleskolen) vil der blive ledig kapacitet, når tilgangen til børnehaveklasse kun er til 2 klasser. Låsby Skole I skoleåret 2013/14 har skolen 338 elever. Der forventes en stigning på 27 elever til skoleåret 2016/17, hvor der er beregnet 365 elever. Skolens elevtal ligger over eller på niveau med elevtallet i skoleåret 2013/14 til og med skoleåret 2020/21. Skolen får i 6 af skoleårene elever til 2 klasser på alle klassetrin, også i 2025/26, hvor elevtallet er lavest. Klassekvotienten vil her blive 15,5. Kun en enkelt årgang har mere end 40 elever. Der vil være plads til ca. 15 elever mere pr. årgang. 2 klasser pr. årgang svarer til skolens kapacitet. Foruden almenklasser rummer skolen en specialklasserække med 32 elever og en specialskoleafdeling (tidligere afdeling af Firkløverskolen) med 23 elever, hvor elevtallet dog forventes faldende i takt med, at elever fra andre kommuner afslutter skolegangen eller overføres til andre skoletilbud. Ejer Bavnehøjskolen Skolens elevtal forventes i skoleåret 2013/14 at være 136 elever. Elevtallet vil være stigende frem til 2015/16, hvor der vil være 151 elever. Herefter er elevtallet faldende i resten af prognoseperioden, i 2025/26 vil der være 97 elever. De enkelte årgange varierer mellem 11 og 24 elever. Alle årgange kan rummes i 1 spor, der svarer til skolens kapacitet. Morten Børup Skolen Elevtallet er stigende fra 767 i 2013/14 til 947 i 2020/21. Når elevtallet er højst, vil der være 40 klasser. Fra 2021/22 er elevtallet faldende, i 2025/26 er der 770 elever i 31 klasser. I børnehaveklassen har skolen ledig kapacitet fra 2019/20, i 2025/26 er tilgangen til børnehaveklassen 64 elever. På en enkelt årgang vil der være 5 klasser i forløbet klasse. Den forventede tilgang til børnehaveklasserne er usikker, da der er regnet med en væsentlig søgning til privatskole, der vil kunne variere for de enkelte skoleår. Skolen har kapacitet til 4 spor (39 normalklasselokaler) 8

9 Stilling Skole I skoleåret 2013/14 forventes 629 elever i normalklasser. Elevtallet er svagt faldende frem til 2019/20, hvor der vil være 566 elever. Herefter vil elevtallet igen stige og være stigende resten af prognoseperioden, så elevtallet i 2025/26 er 647. Der vil i perioden være klasser i Stilling Skole. Tilgangen til børnehaveklasserne vil i 8 år kunne rummes i 2 klasser, men i løbet af skoleforløbet stiger elevtallet således, at når eleverne skal i 7. klasse, er der kun to årgange, der ikke skal fordeles i 3 klasser ud fra maksimum 28 elever pr. klasse. I 2025/26 vil der være 74 elever i børnehaveklasse. Hvis der bliver tale om yderligere stigning i skoleforløbet som på næsten alle årgange fra 2015 og fremefter, kan elevtallet nærme sig 4 klasser. Stigningen i elevtallet og en mindre nedgang end i tidligere prognoser, skyldes forventet nybyggeri i den østlige del af Anebjergområdet, der er forudsat hørende til Stilling Skoles distrikt. Stilling Skole rummer fra skoleåret 2011/12 en specialklasserække med elever. De forventede elevtal er beregnet ud fra forudsætningerne om boligbyggeri i området, afvigelser heri kan medføre en ændret udvikling i elevtallene. Det vurderes, at skolen har kapacitet til 3 spor for almenområdet og en specialklasserække med ca. 60 elever. Hylke Skole Skolen er ikke en selvstændig skole, men hører til Virring Skoles distrikt og under Virring Skoles ledelse. Skolen har eleverne fra Hylke området i klasse, hvorefter skolegangen fortsættes i Virring Skole. Der er 37 indskrevet til skoleåret 2013/14, elevtallet forventes at stige til 44 i 2016/17, hvorefter elevtallet falder til 26 i 2025/26. Skolen har kapacitet til 3 klassetrin på klassetrin. Virring Skole Virring Skole har 409 elever i skoleåret 2013/14. Elevtallet er svagt stigende frem til 2017/18, hvor der vil være 422 elever. Herefter falder elevtallet, så der i sidste år af prognoseperioden er 360 elever fordelt på 17 klasser, alle klassetrin har 2 klasser, bortset fra klasse, hvor nogle af distriktets børn går i skole i Hylke. Skolens elever kan rummes i 2 klasser for alle årgange, bortset fra den årgang, der begyndte i børnehaveklasse i 2011/12, der vil blive til 3 klasser, når børnene fra Hylke kommer i 3. klasse. Bortset fra eleverne med start i børnehaveklasse i 2011/12, vil det samlede elevtal i Hylke og Virring kunne rummes i 2 klasser. Virring skole vurderes at have kapacitet til 2 spor. Niels Ebbesen Skolen Niels Ebbesen Skolen er med virkning fra skoleåret 2011/12 overbygningsskole for Veng Skole, Ejer Bavnehøj Skolen og Voerladegård Skole. Det betyder, at Niels Ebbesen Skolen over 3 år får en stigning i elevtallet i overbygningen, således at ændringen vedrørende overbygningsskole er fuldt gennemført med virkning fra skoleåret 2013/14. Samtidig med ændringen vedrørende overbygningen, er der sket en ændring af skolens distrikt, så der bliver en mindre tilgang til børnehaveklasserne, da Skanderborg Bakker er flyttet fra Niels Ebbesen Skolens distrikt til Morten Børup Skolens distrikt for at give plads til de flere overbygningselever. I en overgangsperiode vil 9

10 Niels Ebbesen Skolen have et højere elevtal, da skolen stadig har elever fra Skanderborg Bakker, der er optaget i skolen, mens den var distriktsskole for Skanderborg Bakker. Først fra 2014 vil tilgangen til børnehaveklassen kunne rummes i 2 klasser og først fra 2022/23 er der kun 2 klasser på alle klassetrin for klasse og 5 klassetrin for klasse. Skolen vil således skulle rumme 29 normalklasser, når den ændrede skolestruktur er fuldt implementeret. Desuden rummer skolen en specialklasserække og modtageklasser for tosprogede elever. Skolens elevtal falder fra 839 elever i 2013/14 til 653 i 2023/24. Herefter er der en generel stigning af elever over skoleforløbet som følge af nybyggeri i Anebjergområdet i den del, der hører til skolens distrikt. Udbygningen af Anebjerg vil medføre, at flere årgange i klasse ikke vil kunne rummes i 2 spor, fra 2025/26 er beregnet 2 klassetrin med 3 klasser. For at sikre, at elevtallet ikke overstiger skolens kapacitet, bør der tages stilling til skoledistriktet, for de dele af Anebjerg, der er placeret i Niels Ebbesen Skolens distrikt, når salg af byggegrunde nærmer sig, og prognosen for de aktuelle skoleår er mere pålidelig. De sidste år af prognoseperioden bør for alle skoler generelt vurderes at være noget usikre. Det vurderes, at skolen har kapacitet til ca. 30 normalklasser, en specialklasserække (5 klasser) og modtageklasser. Voerladegård Skole Skolen har næsten konstant elevtal i prognoseperioden. I skoleåret 2013/14 er der 120 elever, mindste antal elever er 110 elever i 2019/20, hvor der forventes 110 elever. Højeste elevtal er i 2024/25 med 127 elever. Skolen har i skoleåret 2013/14 27 elever fra andre distrikter, primært elever fra Voervadsbro i Horsens kommune. Voervadsbro hørte til Sdr. Vissing Skolens distrikt. Denne skole er nedlagt, hvorfor en del af de elever, der bor tættest på Voerladegård Skole har valgt denne. Skolen har kapacitet til 1 klasse på hvert trin. Samlet elevtalsudvikling for hele kommunen Elev- og klassetalsprognosen for (ny prognose) Det samlede elevtalsfald fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2025/26 udgør 1220 elever, hvilket svarer til elevtallet på 2 større skoler. Elevtalsfaldet udgør mere end det samlede elevtal på alle kommunale skoler uden overbygning. Elev- og klassetalsprognosen for

11 Difference mellem de 2 prognoser set i forhold til prognosen for Differencen mellem de 2 prognoser skyldes ikke alene ændringer i befolkningsudviklingen for skolebørnene, men også ændrede forudsætninger vedr. frit skolevalg og antallet af børn i specialtilbud m.m. Forskellen mellem det samlede elevtal for de 2 prognoser betyder, at elevtallet falder til et lavere niveau end tidligere forventet. Differencen i 2024 svarer til en 2-sporsskole med en klassekvotient på ca. 20. Det samlede elevtal i skolernes klasser er højst i I forhold til det højeste elevtal udgør elevtallet i % i de enkelte år følgende: % 100% 99% 99% 100% 99% 98% 97% 96% 94% 91% 89% 87% 85% 83% Selv om elevtallet er størst i 2015, er der stadig tale om et samlet højt elevtal i årene 2011/ /19, først fra skoleåret 2020/21 er elevtallet faldet med 5% i forhold til maksimum. Ingen af skolerne følger præcis den overordnede udvikling i elevtallet, den enkelte skole har sin egen udvikling, hvor nogle skoler er forholdsvis tæt på den overordnede udvikling, har andre skoler en helt anden udvikling. I følgende tabel er den enkelte skoles elevtalsudvikling beregnet, hvor 2013 er sat til indeks = Ejer Bavnehøj Skolen Morten Børup Skolen Stilling Skole Virring Skole Hylke Skole Niels Ebbesen Skolen Voerladegård Skole Mølleskolen Gl. Rye Skole Knudsøskolen Bjedstrup Skole Låsby Skole Gyvelhøjskolen Skovbyskolen Herskindskolen Stjærskolen Veng Fællesskole Højboskolen Bakkeskolen I alt

12 I det følgende er den enkelte skoles maksimale elevtal = Ejer Bavnehøj Skolen Morten Børup Skolen Stilling Skole Virring Skole Hylke Skole Niels Ebbesen Skolen Voerladegård Skole Mølleskolen Gl. Rye Skole Knudsøskolen Bjedstrup Skole Låsby Skole Gyvelhøjskolen Skovbyskolen Herskindskolen Stjærskolen Veng Fællesskole Højboskolen Bakkeskolen I alt Stigende elevtal Maksimum elevtal Faldende elevtal Elevtalsfaldet efter 2015 skyldes primært, at der kommer en periode med mindre årgange. Elevtallet for klasse er størst i 2014 med elever, i klasse er elevtallet størst i 2017 med og for klasse topper elevtallet i 2020 med elever. Udviklingen følger en helt traditionel udvikling med 3 år mellem maksimum for 3-årsforløbene. Maksimum elevtallet for klasse er lavere end for de samme elever i klasse. Dette skyldes ikke nettofraflytning, men afgang til andre skoler, især afgang til efterskole i 9. klasse, men også afgang til privatskoler og specialtilbud. 12

13 Elevtalsudvikling fordelt på klassetrin klasse klasse klasse

14 De 12 skoler (2013/14) med overbygning har samlet det mindste elevtalsfald, hvorimod skolerne uden overbygning har det største elevtalsfald.. Følgende skoler uden overbygning har følgende fald i elevtallet i forhold til skoleåret 2013/14: Ejer Bavnehøjskolen 29% Knudsøskolen 8% Hylke Skole 30% Veng Skole 30% Bjedstrup Skole *) 28% Gl. Rye Skole 57% Kildebjerg vest hører til Knudsøskolens distrikt. Uden Kildebjerg vest, ville Knudsøskolen have større fald i elevtallet og dermed have samme udvikling som de fleste skoler uden overbygning. Voerladegård Skole skiller sig ud i forhold til de øvrige landdistrikter med en elevtalsstigning på 5%. Klassetal For hver enkelt skole, er der foretaget en klassetalsberegning ud fra maksimum 28 elever pr. klasse (folkeskolelovens maksimum). I prognosematerialet er foretaget en sammentælling af klasser på de enkelte klassetrin for samtlige skoler. Endvidere er foretaget en beregning af antal klasser ud fra det samlede elevtal på de enkelte klassetrin. Dette antal klasser er et teoretisk antal, der viser hvor få klasser, det er nødvendigt at oprette, hvis hele kommunen var et skoledistrikt med en skole. For hvert klassetrin er foretaget en beregning af differencen mellem det teoretisk mindst mulige antal klasser og det faktiske antal klasser beregnet skolevis. Forskellen er generelt størst for klassetrin, antallet af klasser falder, når eleverne fordeles på 6 færre skoler i klasse. Tallene viser, at der er et spild i forhold til sammentællingen af antallet af klasser for hver enkelt skole. Det betyder, at prisen for mange og forholdsvis små skoler, er oprettelsen af flere klasser med færre elever i hver klasse. Dette kan imødegås ved anden organisering af undervisningen, som f.eks. Veng Skole har gjort i flere år. Den gennemsnitlige beregnede klassekvotient (beregnet på grundlag af samlet elevtal og samlet klassetal) viser følgende klassekvotienter: ,3 22,2 22,4 22,1 22,2 22,2 21,9 21,9 21,8 21,8 21,9 21,5 21,4 21,5 21,2 Tallene viser ikke en entydig sammenhæng mellem det samlede elevtal og klassekvotient, når der er tale om mindre udsving i det samlede elevtal. Derimod er der en tydelig sammenhæng mellem klassekvotient og faldende elevtal, når elevtallet falder væsentlig, idet klassekvotienten falder med faldende elevtal. Faldet skyldes primært, at elevtallet falder i skoler med kun et spor, hvilket kun betyder færre elever, men ikke færre klasser. Beregnes klassekvotienten for henholdsvis klasse og klasse ses dog en forskel, hvor klasse generelt har en højere klassekvotient. 14

15 Klasse ,8 21,9 22,1 21,9 21,8 21,7 21,5 21,4 21,2 21,3 21,4 21,0 20,9 20,7 20, ,5 23,2 23,3 22,8 23,4 23,5 23,0 23,2 23,1 22,9 23,2 22,8 22,6 23,4 22,9 Usikkerhed i prognosen Usikkerheden i prognosen er stigende hen over årene. Frem til skoleåret 2018/19 er de børn, der skal begynde i skolen, født, usikkerheden frem til 2018/19 er derfor primært usikkerheden for netto til- og fraflytning, men også ændringer i forudsætninger om frit skolevalg m.m. Skolestartere fra 2019/20 og fremefter er, bortset fra udsat skolegang, ikke født ved udgangen af Prognosetallene for 2019/20 og fremefter er derfor ud fra forventet antal fødsler for børnehaveklassernes vedkommende, for 2025/26 er børnene til klasse ikke født pr. 1. januar 2013 ud fra normal skolestart. For alle prognosetal gælder, at der er indregnet et boligbyggeri, der medfører en nettotilflytning. Endvidere gælder det, at bearbejdning af befolkningsprognosen til en elev- og klassetalsprognose er baseret på en række gennemsnitstal beregnet ud fra aktuelle forhold, blandt andet er frit skolevalg beregnet ud fra flere års indskrivning af elever fra andre distrikter for den enkelte skole. Tallene varierer, i prognosen er regnet med gennemsnit, hvorfor de faktiske indskrivningstal kan blive anderledes i de enkelte skoleår. Dette kan få stor betydning ved beregningen af antallet af klasserne, når det beregnede elevtal ligger tæt på at udløse en klasse mere eller mindre. Prognosen for de enkelte skoler/distrikter må tillægges større usikkerhed end den samlede prognose for hele kommunen, blandt andet på grund af frit skolevalg, men også fordi en afvigende udvikling i de enkelte distrikter kan opveje hinanden, når tallene ses under et. Nye boligområder og skoledistrikt Alle arealer i Skanderborg Kommune tilhører et og kun et skoledistrikt. Ved udstykning af nye boligområder tilhører det nye område derfor allerede et skoledistrikt, også selv om der ikke er taget stilling til, hvilket skoledistrikt området tilhører. I befolkningsprognosen vil det nye område blive indregnet i det skoledistrikt, hvor området er beliggende. I nogle tilfælde vil det være naturligt, at det skoledistrikt, området tilhører, også fortsætter med at være skoledistrikt. I andre tilfælde bør der tages stilling til et nyt boligområdes skoledistrikt, ikke mindst områder placeret mellem 2 skoler, hvor afstanden til de 2 skoler vil være nogenlunde den samme. Det samme vil være tilfældet, hvor et nyt område udvider et byområde, men hvor det nye område er placeret i yderkanten af et nabodistrikt, som hidtil har været landområde uden elever eller kun ganske få elever. I de tilfælde, hvor en ændring af skoledistriktet i forhold til et nyt boligområde kan være aktuel, bør en eventuel skoledistriktsændring så vidt mulig afklares inden salg af byggegrunde finder sted, så det fremtidige skoledistrikt er kendt ved køb/indflytning. Distriktsændringer bør foretages ud fra at eksisterende skolekapacitet udnyttes bedst mulig. Beslutninger om skoledistrikt I elev- og klassetalsprognosen er nævnt nogle distrikter, hvor skoledistriktsændringer kan overvejes og enkelte mulige ændringer, der kan være nødvendige i forhold til kapaciteten. 15

16 Anebjerg I befolkningsprognosen er beregnet indbyggere i etape 1, 2 og 3 pr. 1. januar Dette får indflydelse på de forventede elevtal for Stilling Skole fra skoleåret 2013/14. For etape 4 er først beregnet indbyggere pr. 1. januar 2021, hvilket får indflydelse på de forventede elevtal for Niels Ebbesen Skolen fra 2020/21. Umiddelbart ser det ud til, at Anebjerg øst skal fastholdes som Stilling Skoles distrikt, men den vestlige del, kan medføre for stor tilgang til Niels Ebbesen Skolen. Udviklingen i elevtallene i de 2 distrikter bør dog følges løbende, så eventuelle nødvendige distriktstilpasninger kan foretages. Den udvikling, der kan medføre for høje elevtal i Niels Ebbesen skole, er beregnet ud fra prognosetallene for de sidste år i prognoseperioden, der må tillægges en vis usikkerhed. Galten/Skovby Ved nyt boligbyggeri i området mellem Galten og Skovby, bør der tages stilling til, om skoledistrikterne skal justeres mellem Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen. Skoledistriktændringer som følge af ledig kapacitet De anførte skoledistriktsændringer er alene nævnt af hensyn til udnyttelsen af den eksisterende kapacitet, således at skolerne ikke får underkapacitet i forhold til eleverne fra eget distrikt. I prognosen er der en række skoler, der vil få ledig kapacitet eller allerede har ledig kapacitet. Der vil således kunne foreslås nogle skoledistriktsændringer, der vil give flere elever til nogle skoler, men samtidig færre elever til andre skoler. Disse ændringer bør indgå i en samlet skolestrukturplan, der på kort sigt ikke er aktuel, da det samlede elevtal frem til skoleåret 2015/16 forventes at stige. Selv om enkelte skoler vil have ledig kapacitet, når elevtallet er højest i 2015/16, vil der ikke være en samlet ledig kapacitet, der kan udnyttes til en ændret skolestruktur. Først efter skoleåret 2015/16 vurderes det, at der vil blive en samlet ledig kapacitet, der kan give anledning til skolestrukturmæssige ændringer. Frit Skolevalg Det frie skolevalg er begrænset af de regler, byrådet har vedtaget for frit skolevalg. Ikke alle ansøgninger om frit skolevalg imødekommes, da skolernes kapacitet i henhold til reglerne om frit skolevalg er udnyttet fuldt ud. Et faldende elevgrundlag i et skoledistrikt, vil ikke nødvendigvis medføre en tilsvarende nedgang i elevtallet, da faldende elevgrundlag kan medføre, at flere elever kan optages i henhold til reglerne om frit skolevalg. Byrådet har revideret reglerne om frit skolevalg i mødet den 30. november Ændringen kan medføre, at nogle skoler kan optage lidt flere elever i henhold til reglerne om frit skolevalg end tidligere. 16

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole. Dagsorden Dato: 05-01-2017 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 1.S.04, Fælleden 1 Godkendelse af dagsorden 05-01-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient NOTAT Forslag til skoledistriktsændringer 2015/16 28. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0026336-1 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra

Læs mere

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg:

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg: NOTAT Oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2013/14 7. januar 2013 Sagsbehandler: HPA Dok.nr.: 2013/0000488-1 Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder.

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder. SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Skole- og børnesekretariatet Brevid. 455509 Afsnit: Ref. OM Dir. tlf. 46314121 ovem@roskilde.dk NOTAT: Skoledistrikter fra skoleåret 2008/2009 22. juni 2007 Skole- og Børneforvaltningen

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter NOTAT RÅDHUSET Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato: 16. september 2014/jcp Tematisering

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 12, 000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 191 og senere udbygget i 199. Efterfølgende er der

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Skolekapacitet i Trekroner

Skolekapacitet i Trekroner Skolekapacitet i Trekroner Skole- og Børneforvaltningen, Fællesforvaltningen, Udviklingsafdelingen og Teknisk forvaltning, Bygningsafdelingen Roskilde Kommune, april 2007 1. Introduktion... 3 1.1. Formål

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier:

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier: Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282757 kap37@helsingor.dk Dato 26.05.2015 Sagsbeh. Karin Petersen Notat om beregning på en evt. ændring af

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole Sagsnr. 13/1722 Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole I dette notatet ses på faktorer, der har haft betydning for udviklingen i klassekvotienterne og sammenlægning af klasser på undervisningsstedet

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt Børne- og Undervisningsudvalget, 25.10.2011 Gladsaxe Kommune Dagsordenspunkt Beslutning samt sagsfremstilling udsendt til høring Beslutning Lokalekapacitet på Værebro Skole på s. 5 i bilag 3 rettes fra

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017 Skole Svar på spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 2: Har skolen målrettede tiltag i forhold til faglig særligt stærke elever? Hvis ja, hvilke? Bakkeskolen Ingen målrettede tiltag. Nej. Bjedstrup Skole Bjedstrup

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 2. BAKKESKOLEN Seestvej 6, 6000 Kolding Bakkeskolen der er opført i perioden 1974 til 1979 er en tidstypisk klyngeopdelt skole

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 200-202 Bind III 7. DYREHAVESKOLEN Dyrehavevej 08 B, 6000 Kolding Dyrehaveskolen er opført i 2 etaper i henholdsvis 964-6 og 970-7. Skolen er opført

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 010-01 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 1, 6000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 1961 og senere udbygget i 1969. Efterfølgende er der gennemført

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere