Vilkår for. Udlejningsbiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Udlejningsbiler"

Transkript

1 Vilkår for Udlejningsbiler Oktober 2009

2 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv Forsikringens betaling 7 5. Gebyr 8 6. Indeksregulering 8 7. Moms 9 8. Varighed, opsigelse og ændring 9 9. Flytning og risikoændring Bliver bilen afhændet eller skiftet ud Stilstandsforsikring Tilbagebetaling ved ophør Hvis skaden sker? Regres Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? 14 Ansvarsforsikringen Kaskoforsikringen 20. Hvad omfatter forsikringen? Hvad omfatter forsikringen ikke? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Redningsforsikring i udlandet Hvordan erstattes skaderne? Retshjælp 18 3

3 Indhold Særlige vilkår for udlejningsbiler 27. Underslæb Selvrisiko Udlejningsbekendtgørelsen 21 Det fremgår af policen, hvis I har en eller flere af disse forsikringer 25 Tillægsforsikringer Førerulykkesforsikringen 30. Uddrag af vilkår 26 4

4 Et par ord til indledning Bilforsikringen er en kombineret forsikring, der kan bestå af: Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker efter færdselsloven ansvar for skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj. Kaskoforsikring Kaskoforsikringen dækker skade påført bilen og dennes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også retshjælpsforsikring, hvis formål er at dække omkostninger i forbindelse med visse private retssager. Under kørsel i udlandet kan forsikringen være udvidet med en særlig redningsforsikring. Ansvarsforsikring Førerulykkesforsikring Førerulykkesforsikringen dækker, hvis føreren kommer til skade med den forsikrede bil og ikke får erstatning på anden måde. På policen kan I se hvilke af de nævnte forsikringer I har. 5

5 Fælles vilkår 1 Hvem er omfattet? A Forsikringstageren B Lovlig bruger Det vil sige enhver, som lovligt benytter bilen, lader den benytte eller er fører af den. C Reparatør Virksomheder, der har fået bilen overladt til reparation, service, transport, salg eller lignende. Forsikringen dækker ikke skade påført bilen under arbejde på denne eller under kørsel, der ikke sker i forsikringstagerens interesse. D Ny ejer Ny ejer er dækket i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er tegnet anden forsikring for bilen. Den ny ejer er dog ikke dækket for skade påført bilen under arbejde på denne. 2 Hvor dækker forsikringen? A Ansvarsforsikring i Danmark Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. B Ansvarsforsikring i udlandet I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande. Dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Forsikringen dækker kun, hvis der ikke er en særlig forsikring for kørsel i udlandet. Er skaden sket uden for Danmarks grænser, dækkes dog ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. C Kaskoforsikring i Danmark og udlandet Kaskoforsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen. 3 Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 A Forsikringen dækker 1. Øvelseskørsel på afspærret område. Det vil sige glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende på arealer, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet. Det er en betingelse, at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. 2. Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomi løb uden for afspærret område.

6 Det er en betingelse, at a. det foregår her i landet. b. der ikke er tale om terrænkørsel. c. Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis der er krav om det. d. reglerne for løbet bliver overholdt. e. kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally). B Forsikringen dækker ikke Motorløb og enhver anden kørsel på afspærret område end den der er nævnt i punkt A1. 4 Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende prisliste. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstager betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den opgivne betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver beløbet stadig ikke betalt, sletter vi forsikringen. Er bilen registreret, giver Topdanmark politiet besked med henblik på inddragelse af nummerpladerne. Der sker også en registrering i Fællesregistret, se punkt 8 D. 7

7 Fælles vilkår 3. Hvis forsikringen er slettet på grund af manglende betaling, kan den ikke blive genoptaget, før det skyldige beløb er betalt. Desuden kan forsikringen kun blive genoptaget på betingelse af, at den nye forsikring bliver betalt forud, og at beløbet bliver betalt helårligt i mindst 2 år. 5 Gebyr Hvilke gebyrer? Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 6 Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. C Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 8

8 7 Moms A Den momsregistrerede virksomhed betaler moms 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning. 2. Tilhører bilen en registreret virksomhed skal virksomheden betale moms i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. 3. Ved udbetaling af kontanterstatning trækker Topdanmark momsen fra den beregnede erstatning. 4. Ved reparationer lægger Topdanmark momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. B Udgifter ved opkrævningen Den registrerede virksomhed betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling 1. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, kan Topdanmark i øvrigt ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 8 Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år af gangen (forsikrings tiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikrings tidens udløb (årsdagen). B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadesanmeldelse og indtil 1 måned efter Topdanmark har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 9

9 Fælles vilkår 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden. C Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at lade forsikringen udgå til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at lade forsikringen udgå gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. D Indberetning til Fællesregisteret Hvis Topdanmark på grund af forsikringens forløb, fx ved præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering får forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrering i nævnte fællesregister (DFIM, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 9 Flytning og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis 1. forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. 2. bilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. 3. bilen skifter anvendelse. 4. motorstørrelsen bliver ændret eller der i øvrigt bliver foretaget ændring ved motoren. 5. bilens vægt bliver ændret. 6. bilen forsynes med trækkrog. 7. værdien af den forsikrede bil og tilbehør forøges. 10

10 B Når vi har fået besked Når Topdanmark har fået besked om ændringen, bliver der taget stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. C Hvis vi ikke får besked? Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringer, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 10 Bliver bilen afhændet eller skiftet ud A Når bilen bliver afhændet Topdanmark skal have besked, hvis bilen afhændes. Forsikringen ophører ved afhændelsen. B Når bilen bliver skiftet ud Udskiftes bilen, ophører forsikringen og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sin ny bil. C Ny ejer Om den ny ejers retstilling, se punkt 1 D. 11 Stilstandsforsikring Indleveres nummerpladerne til en forsikret bil til Topdanmark i mindst 1 måned, beregnes en pris for stilstandsforsikring. For deponering af nummerplader opkræves et gebyr. Ved skade i en periode, hvor der kun betales stilstandspræmie bortfalder selvrisiko. Afmeldes bilen, ophører forsikringen fra afmeldingsdato. Forsikringstageren kan dog bestille stilstandsforsikring. 12 Tilbagebetaling ved ophør Ophører forsikringen betaler Topdanmark eventuel overskydende præmie tilbage. 11

11 Fælles vilkår 13 Hvis skaden sker? A En skade skal anmeldes hurtigt Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til Topdanmark. Anmeldelsen kan sendes til os eller ved kaskoskade afleveres til det værksted, der foretager reparationen. B Udbedring af skade skal ske efter aftale med Topdanmark Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen, og kørslen ikke kan udsættes. Topdanmark har ret til at anvise reparatør. C Tyveri, røveri og bortkomst Tyveri og røveri skal også snarest muligt anmeldes til politiet. Det samme gælder, hvis lejeren af en udlejningsbil ikke har leveret denne tilbage senest 8 dage efter den frist for udløbet af lejemålet, der står i lejekontrakten. D Skade under redningsforsikringen Skade under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S, se det røde SOS-servicekort. 14 Regres A Hvad er regres? Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B Reglerne 1. Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade og som har forvoldt skaden med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed jf. færdselslovens 108 stk Hvis Topdanmark har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet. 12

12 15 Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte er en følge af A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer. 2. sikrede ikke selv deltager i handlingerne. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. herunder Færøerne og Grønland. C Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kernereaktioner brugt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en forudsætning, at brugen er forskriftsmæssig, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor eller accelerator drift. 16 Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan der klages Sikrede skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema, og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel Virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 13

13 Ansvarsforsikringen 18 Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker 1. erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj, med de summer der er fastsat i færdselsloven. Se også punkt 2: Hvor dækker forsikringen. 2. ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af bilen. 3. ansvar for personskade overgået elev i bil anvendt til skolekørsel under øvelseskørsel på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet. 19 Hvilket ansvar er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1. på førerens person. 2. på ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefæller/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. 3. på tilkoblet køretøj. 4. på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med vare- og lastbil, medmindre der er tegnet særlig forsikring for det. 5. på transporteret gods, når det sker uden for Danmarks grænser, bortset fra personligt rejsegods, der tilhører andre end den person, der er fører af bilen, den faste bruger af bilen, forsikringstageren, deres ægtefæller/samlevere eller virksomheder, der er helt eller delvist ejet af dem. 14

14 Kaskoforsikringen 20 Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter 1. bilen. 2. fast monteret tilbehør til bilen. 3. bilradio, bil tv, cd -, bånd- og pladespillere, højttalere og tilbehør hertil, der er monteret fra fabrikken. Er det nævnte udstyr monteret senere, kan den samlede erstatning højst udgøre kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed, medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for en højere værdi. 4. op til 5 bånd eller plader til ovennævnte udstyr. 5. standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til bilen. 21 Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen omfatter ikke 1. fastmonteret tilbehør, der bruges erhvervsmæssigt. 2. tag boks med fastmonteret telt med eller uden fortelt. 3. mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender- /modtagermateriel, medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for det. 22 Hvilke skader er dækket? A Generel dækning Forsikringen dækker med de undtagelser, der er nævnt i punkt 21 enhver skade på det forsikrede (se punkt 20) samt tab af dette ved tyveri og røveri. B Krav om tyversikring Hvis der i policen stilles krav om, at bilen har en effektiv tyverisikring, er det en betingelse for dækning af tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete, og at nøglen ikke var opbevaret i bilen. Eventuelle tyverisikringskrav er nævnt i policen. 15

15 Kaskoforsikingen 23 Hvilke skader er ikke dækket? A Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke 1. fabrikations- og konstruktionsfejl. Skade, der er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel, er dog dækket. 2. skade, der opstår i og er begrænset til bilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). Skade, der er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel, er dog dækket. 3. skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4. frostsprængning. 5. forringelse af bilens stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. 6. skade, der skyldes slid. 7. skade, der skyldes vejrligets påvirkning, fx tæring og rust. 8. tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt, jf. punkt 22 B. B Fortsæt, spiritus, manglende kørekort mv. Forsikringen dækker ikke skade, der 1. er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaf talelovens paragraf er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens paragraf er sket mens bilen blev ført af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det bliver godtgjort, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Er skaden sket som nævnt under B er forsikringstageren dækket, hvis ikke denne, den faste bruger, ægtefælle/samlever eller et medlem af husstanden var fører af bilen eller vidste, hvad der foregik. Denne uvidenhed må ikke skyldes grov uagtsomhed. 16

16 24 Redningsforsikring i udlandet 1. Har den forsikrede bil en totalvægt på højst 3,5 ton, er kaskoforsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport. 2. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen fremgår af det røde SOS-servicekort. Kortet kan fås hos Topdanmark eller på 25 Hvordan erstattes skaderne? A Reparation 1. Topdanmark betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter bilen i samme stand som før skaden. 2. Topdanmark yder garanti for første klasses reparation. 3. Er skaden opstået, efter at bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler e.l., se punkt 1 C, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. 4. Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. 5. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi erstattes ikke. B Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller bliver bilen (udstyret) ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Topdanmark, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende bil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Det samme er tilfældet, hvis bilen ikke bliver fundet inden 2 måneder efter den aftalte lejeperiodes udløb. For udstyr som fx bilradio, kan Topdanmark i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af tilsvarende udstyr. 17

17 Kaskoforsikringen C Transportomkostninger i Danmark Topdanmark betaler nødvendige omkostninger til transport af bilen til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri af bilen tillige nødvendige omkostninger til afhentning af denne. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOSservicekort, jf. punkt 21. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. 26 Retshjælp A Hvad dækker retshjælpsforsikringen? Hvis der er tegnet kaskoforsikring, omfatter forsikringen også retshjælp. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene medmindre sagen kan afgøres ved et klagenævn fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn. Uanset bestemmelsen om erhvervsudøvelse dækker forsikringen uoverensstemmelser, der vedrører personskade opstået ved kørsel med den forsikrede bil. B Hvis der er brug for retshjælpsforsikringen? Får sikrede brug for forsikringen, må sikrede henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. C Vilkår for retshjælpsforsikringen De fuldstændige vilkår vedrørende retshjælpsforsikringen fås ved henvendelse til Topdanmarks retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder sikrede. 18

18 Særlige vilkår for udlejningsbiler 27 Underslæb Forsikringen dækker efter punkt 19, hvis lejeren ikke afleverer bilen til aftalt tid, og 1. de i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni 1997, paragraf 7, anførte bestemmelser er overholdt. 2. lejeren hvis denne ikke er dansk statsborger ved lejemålets indgåelse hos udlejeren har deponeret et vellignende portrætfoto (gerne i pasfoto format) forsynet med lejerens underskrift. Det deponerede portrætfoto må tidligst tilbageleveres ved bilens aflevering, og skal indsendes til Topdanmark sammen med lejekontrakt og skadeanmeldelse, hvis bilen ikke afleveres rettidigt. Hvis de nævnte forudsætninger ikke er opfyldt, dækker forsikringen kun i det omfang, det godtgøres, at denne omstændighed er uden betydning for skaden. 28 Selvrisiko A Selvrisiko ved reparation Forsikringen kan tegnes således, at forsikringstageren betaler den første del af enhver skade på ansvarsforsikringen og den første del af enhver skade på kaskoforsikringen med selvrisikobeløbet, dog bortset fra skade ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion, tyveri og røveri, nedstyrtning af genstande på bilen og skade, der alene er opstået på bilens glas. Ved en enkelt forsikringsbegivenhed kan der derfor bliver tale om betaling af to selvrisikobeløb. Selvrisikobeløbene, der står på præmieopgørelsen, indeksreguleres, se punkt 5. B Selvrisiko udlægges Topdanmark lægger selvrisikobeløb ud over for reparatør eller tredjemand og opkræver det/dem hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. C Udgifter ved opkrævning Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. D Rettidig betaling På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. 19

19 Særlige vilkår for udlejningsbiler E For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på www. topdanmark.dk. Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, kan Topdanmark ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. F Selvrisiko kan afdrages Er selvrisikobeløbet højere end kr., kan det afdrages over en periode på enten 6 eller 12 måneder med et tillæg på henholdsvis 4 % eller 8 % til dækning af renter og omkostninger. Betales et afdrag ikke rettidigt fremsendes en erindringsskrivelse. Hvis afdraget derefter ikke betales inden den i erindringsskrivelsen nævnte frist, forfalder hele det skyldige beløb straks til betaling. G Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, når 1. den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. 2. skaden er indtruffet i en periode, hvor der kun betales stilstands præmie. 3. skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens paragraffer 19 og Topdanmark skal betale erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens paragraf 103, stk. 1, selv om den ansvarlige for den her forsikrede bil er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens paragraf 103, stk

20 29 Udlejningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 428 af 29. maj 2009 om motorkøretøjer der udlejes uden fører. I medfør af 79 og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2008, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på erhvervsmæssig udlejning af motorkøretøjer uden fører, hvorved et sådant køretøj erhvervsmæssigt overlades til brug, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på udlejers udlån af motorkøretøjer omfattet af bekendtgørelsen, jf. dog 9. Stk. 3. Forhold, hvorved en anden person opnår varig rådighed over et motorkøretøj, således at denne person skal registreres som bruger af køretøjet efter de almindelige regler herom, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Kapitel 2 Registrering 2. Motorkøretøjer, der ønskes anvendt til udlejning uden fører, skal registreres til udlejning uden fører. 3. Hvis motorkøretøjets ejer lader en anden person etablere udlejningsforholdene, og hvis dette har karakter af en fast forretningsforbindelse, således at den anden person selv træffer bestemmelse om, hvem motorkøretøjet skal udlejes til, skal denne anden person registreres som bruger af køretøjet og anses som udlejer. Kapitel 3 Udlejerens forpligtelser 4. Udlejning kan kun ske til personer, der lovligt kan føre det udlejede køretøj. Udlejning til juridiske personer kan ske under forudsætning af, at den eller de fysiske personer, der skal føre det pågældende køretøj, lovligt vil kunne gøre dette, og at de pågældende med lejekontrakten gives tilladelse hertil, jf. 5, stk. 3, nr. 1. Stk. 2. Udlejeren skal i forbindelse med udlejning kræve dokumentation i form af fremvisning af kørekort for, at lejeren og eventuelle førere lovligt kan føre det udlejede køretøj. Stk. 3. Ved udlejning, hvor køretøjet skal anvendes til kørsel, der kræver særlig tilladelse eller uddannelse, skal udlejeren desuden kræve de fornødne tilladelser og uddannelsesbeviser fremvist. 21

21 Særlige vilkår for udlejningsbiler 5. Før hver udlejning skal udlejeren oprette en skriftlig lejekontrakt med lejeren. Kontrakten skal udfærdiges i mindst to eksemplarer, hvoraf lejeren skal have udleveret det ene. Stk. 2. Indholdet af denne bekendtgørelses 10, 12, stk. 2 og 13 skal være særskilt og tydeligt fremhævet i kontrakten. Stk. 3. Kontrakten skal i øvrigt indeholde følgende oplysninger: 1. Lejerens fulde navn og adresse samt navnene på eventuelle førere, der med kontrakten gives tilladelse til at føre køretøjet, og hvis lejeren er en juridisk person, dennes CVR-NR. 2. Nummer, udstedelsessted og dato for lejerens pas eller dermed ligestillet identitetskort, hvis den pågældende er udenlandsk, ikke-nordisk statsborger. 3. Nummeret på hvert enkelt kørekort, der forevises efter 4, stk Nummeret på tilladelser og navnet på udstedende myndighed og dato for uddannelsesbeviser, der skal forevises efter 4, stk Motorkøretøjets registreringsnummer. 6. Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt. 6. Udlejeren skal opbevare sit eksemplar af lejekontrakten i mindst 5 år. Stk. 2. Lejekontrakten skal på forlangende vises til politiet. Udlejning af motorkøretøjer til erhvervsmæssig personbefordring og kørsel efter godskørselslovgivningen 7. Motorkøretøjer må kun udlejes til erhvervsmæssig personbefordring og til kørsel, der kræver tilladelse efter godskørselslovgivningen, med henblik på midlertidigt at erstatte et køretøj, der anvendes i lejeren virksomhed, og som er ude af funktion. Udlejning kan i så fald ske for en periode på højst 8 uger. 8. Udlejer skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til udlejning af motorkøretøjer, der skal anvendes til firmakørsel. Udlejers udlån af motorkøretøjer, der er registreret til udlejning uden fører 9. Udlejer kan uanset 1, stk. 2, udlåne motorkøretøjer, der er registreret til udlejning uden fører, til personer, der hører til udlejers husstand, og til ansatte i udlejningsvirksomheden uden at iagttage reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere