DATALØN. Vilkår for DataLøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATALØN. Vilkår for DataLøn"

Transkript

1 DATALØN Vilkår for DataLøn Gældende fra 1. maj 2017

2 1. Hvad er DataLøn? DataLøn er et lønsystem. Kernen i DataLøn er en standard IT-løsningen, der på baggrund af Kundens indberetninger til Bluegarden foretager lønbehandling for Kunden, herunder: beregner Medarbejdernes løn, 2.4. Bluegarden Bluegarden A/S, CVR-nr , er det selskab, der udbyder DataLøn DataLøn Der henvises til punkt 1. foretager alle beregninger og indberetninger til og foranlediger pengeoverførsler til SKAT, ATP, ferie- og barselsfonde, pensionskasser m.v. på Kundens vegne, foretager indberetning af statistik til arbejdsgiverforening og Danmarks Statistik på Kundens vegne, sender lønsedler til Medarbejdernes e-boks og gemmer Kundens lønbilag i et elektronisk arkiv i indeværende år plus fem Grundmaterialet Samtlige oplysninger om Kunden og Medarbejderne til brug for lønbehandlingen, som Kunden leverer til Bluegarden, eller som Bluegarden indhenter på vegne af Kunden Kunden Den virksomhed (arbejdsgiver), som Bluegarden har indgået nærværende Aftale med om brug af Data- Løn. DataLøn indeholder også en personaleadministrativ vejledning og skabeloner til personaleadministrativt arbejde m.v. Materialet ajourføres løbende. Derudover omfatter DataLøn: hjælp til opstart og oprettelse af Kunden og Medarbejderne, og support- og konsulentydelser telefonisk og online fra Bluegardens lønkonsulenter, når Kunden har brug for hjælp. En nærmere beskrivelse af DataLøn, herunder de forskellige abonnementsformer og tilhørende produktindhold, er tilgængelig på MitBluegarden. Bluegarden foretager ingen udvikling eller tilpasning af DataLøn i forhold til Kundens specifikke behov eller ønsker. 2. Definitioner 2.1. Aftale Nærværende vilkår for DataLøn samt Prislisten. Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Bluegarden og Kunden i relation til DataLøn Bankdag Alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage, fredag efter Kr. himmelfartsdag, 5. juni samt 24. og 31. december Betalingsgrundlaget Det betalingsgrundlag, som Bluegarden danner ved lønbehandlingen, der danner grundlag for pengeoverførsler til Kundens medarbejdere, SKAT, ATP, pensionskasser m.v Medarbejderne De af Kundens medarbejdere, konsulenter m.v., som Kunden har registreret i DataLøn (hver enkelt betegnes Medarbejder ) MitBluegarden Det til enhver tid værende indhold vedrørende Data- Løn på hjemmesiden under DataLøn Overførselsservice Overførselsservice er et af Nets Denmark A/S udbudt produkt, hvor Nets Denmark A/S på vegne af Kunden behandler og videresender Betalingsgrundlaget til Kundens pengeinstitut med henblik på gennemførelse af pengeoverførsler til beløbsmodtager Prislisten Bluegardens til enhver tid gældende prisliste for DataLøn, som er tilgængelig på MitBluegarden Samlet Betaling ATP administrerer Samlet Betaling, der på tidspunktet for indgåelse af Aftalen omfatter beregning og opkrævning af bidrag til AUB, AES, Barsel DK og Finansieringsbidrag. Bidraget til de til enhver tid værende ordninger under Samlet Betaling bliver automatisk beregnet på baggrund af ATP-bidrag. Bidrag til Samlet Betaling opkræves kvartalsvis. 3. Pengeoverførsel 3.1. Overførsel vedrørende lønbehandling Overførsel af (i) beløb til Medarbejderne på baggrund af Betalingsgrundlaget, (ii) Kundens betaling til Bluegarden for ydelser i henhold til Aftalen og (iii) beløb til Bluegarden DataLøn Version: Maj 2017 Side 2 / 7

3 SKAT, ATP, ferie- og barselsfonde, pensionskasser m.v., sker fra den konto i pengeinstituttet, som Kunden har oplyst til Bluegarden. Overførsler sker via Overførselsservice. Overførsler sker i henhold til de gældende regler for henholdsvis Overførselsservice og for Kundens betalingskonto i Kundens pengeinstitut. Disse regler er Bluegarden uvedkommende Overførsel via Samlet Betaling Ved tilmelding til Samlet Betaling i DataLøn giver Kunden samtykke til, at ATP må iværksætte betalinger fra Kunden til ATP. Overførsler til Samlet Betaling sker via Overførselsservice. Kunden kan framelde sig Samlet Betaling inden den 1. i måneden før sidste rettidige betalingsdag. 4. Kundens forpligtelser 4.1. Registreringsforhold Bluegarden er over for SKAT forpligtet til at kontrollere, at Kunden er korrekt registreret i forhold til eindkomst, inden Bluegarden må rekvirere eskattekort og indberette til eindkomst. Kunden giver fuldmagt til, at Bluegarden kan forespørge på Kundens registreringsforhold i forhold til eindkomst og ajourføre registreringen i Det Centrale Virksomhedsregister i forhold til ovenstående, hvis den ikke er korrekt og dækkende. Uanset ovenstående er det Kundens ansvar og en forudsætning for Kundens anvendelse af DataLøn, at Kundens virksomhed kan registreres korrekt i Det Centrale Virksomhedsregister. Er dette ikke tilfældet, betragtes det som væsentlig misligholdelse af Aftalen Aftale om Overførselsservice For at Kunden kan gennemføre pengeoverførsler, jf. punkt 3, skal der til enhver tid bestå en aftale mellem Kunden og Nets Denmark A/S om brug af Overførselsservice Grundmaterialet Kunden skal levere Grundmaterialet til Bluegarden som beskrevet på MitBluegarden under DataLøn ved (i) Kundens egen indtastning direkte i DataLøn eller (ii) at indsende Grundmaterialet til Bluegarden i et format, der fremgår af MitBluegarden under DataLøn Kundens IT-udstyr Kundens IT-udstyr skal opfylde de systemkrav, der fremgår af MitBluegarden under DataLøn Kundens hæftelse Kunden hæfter for alle dispositioner, som Kunden, Medarbejderne eller andre uden for Bluegarden har foretaget via DataLøn, også selv om misbrug har fundet sted Kundens opbevaring Kunden skal opbevare Grundmaterialet i henhold til lovgivningen, herunder bogføringsloven. Hvis Kunden ønsker at gemme skabeloner til personaleadministrativt arbejde, leveret af Bluegarden og udfyldt af Kunden, skal Kunden selv opbevare disse, da Bluegarden ikke opbevarer dette materiale Kundeoplysninger Kunden er forpligtet til løbende over for Bluegarden at ajourføre alle relevante oplysninger, som Kunden har givet til Bluegarden i forbindelse med indgåelse af Aftalen, herunder oplysninger om Kundens navn, adresse, telefonnummer, adresse og pengeinstitutkonto. 5. Databehandling 5.1. Dataansvarlig Kunden er dataansvarlig og har ansvar for behandlingen af de personoplysninger, som Kunden behandler og sender til Bluegarden med henblik på Bluegardens opfyldelse af Aftalen Databehandler Bluegarden er databehandler, jf. den til enhver tid gældende persondatalov, og behandler udelukkende oplysninger på den dataansvarliges vegne. Bluegarden er registreret hos Datatilsynet som edb-servicevirksomhed. Bluegarden behandler udelukkende de af den dataansvarlige leverede personoplysninger i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser. Bluegarden er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Oplysningerne omfatter bl.a. cpr. nr., navn, adresse, stilling, løn, skat, pensionsforhold og oplysninger om den enkelte Medarbejders kontonummer. Bluegarden skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at Bluegarden har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Bluegarden DataLøn Version: Maj 2017 Side 3 / 7

4 5.3. Brug af underdatabehandlere Bluegarden skal inden overførsel af personoplysninger til en anden databehandler (underleverandør), jf. punkt 15.1, sikre, at en sådan databehandler har indgået en databehandleraftale, som forpligter underleverandøren efter reglerne i denne Aftale. Bluegarden er ikke berettiget til at overføre eller videregive personoplysninger til andre tredjeparter uden forudgående tilladelse fra Kunden, medmindre en sådan videregivelse eller overførsel følger af lovgivningen. Bluegarden eller en underleverandør må ikke behandle personoplysninger uden for EØS-området uden skriftligt samtykke fra Kunden. På Bluegardens hjemmeside offentliggøres en oversigt over leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Bluegarden. Kunden kan efter anmodning få udleveret en kopi af databehandleraftaler med underleverandører Sikkerhedsforanstaltninger Bluegarden har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i opbevaringsperioden hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Bluegarden anvender i overensstemmelse med god praksis backup- og antivirus-procedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller andre produktionsforstyrrelser. Bluegarden er forpligtet til straks at give den dataansvarlige meddelelse om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på databeskyttelsesreglerne eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. 6. Priser og betaling 6.1. Prisliste Bluegardens ydelser faktureres i henhold til Prislisten med tillæg af moms. Kunden skal ikke til Bluegarden særskilt betale for Kundens brug af Overførselsservice i relation til DataLøn. Eventuel opkrævning fra Kundens pengeinstitut vedrørende brug af Kundens betalingskonto er Bluegarden uvedkommende Betaling Kundens betaling for ydelser i henhold til Aftalen sker ved, at Bluegarden overfører det fakturerede beløb fra Kundens konto, jf. punkt Rekvisition af oplysninger fra CPR Kunden kan gennem DataLøn rekvirere oplysninger om Medarbejdernes navn og adresse i Det Centrale Personregister (CPR). Anvender Kunden denne funktion, sker det på følgende betingelser: Kunden må alene rekvirere oplysninger i CPR om personer, som Kunden i kraft af aftale skal udbetale løn, honorar mv. til. Kundens behandling af de modtagne oplysninger fra CPR skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalov. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af ovennævnte betingelser for rekvisition af oplysninger fra CPR er strafbar. Bluegarden registrerer bruger-id, tidspunkt og cprnummer for enhver rekvisition af oplysninger fra CPR i Kundens navn. Bluegarden opbevarer disse oplysninger i 6 måneder, hvorefter de slettes. På forlangende udleverer Bluegarden oplysningerne til CPR. 8. Opbevaring af Grundmaterialet Bluegarden opbevarer Grundmaterialet, jf. punkt 4.3, i minimum 45 dage og i øvrigt i henhold til persondataloven. Bluegarden opbevarer derudover kopi af bilag fra lønbehandlingen (løn- og bogføringsmateriale) året ud plus 5 år regnet fra produktionstidspunktet, hvorefter materialet slettes. Bluegarden optager telefonsamtaler mellem Kunden og Bluegardens kundecentre for at kunne fastslå samtalernes indhold. Samtalerne opbevares i 12 måneder, hvorefter de slettes. 9. Ansvar og ansvarsfraskrivelse 9.1. Parternes ansvar Hvor andet ikke fremgår af Aftalen, er parterne erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er kun ansvarlige for deres egne ydelser og forhold (inklusive deres underleverandører, andre leverandører og medarbejdere). Bluegarden påtager sig således blandt andet intet ansvar for (i) Kundens egne fejl eller forsømmelser, herunder fejlindtastninger, forkert anvendelse eller misbrug af DataLøn, (ii) om DataLøns funktionalitet Bluegarden DataLøn Version: Maj 2017 Side 4 / 7

5 og indhold understøtter Kundens specifikke behov, (iii) om lønbehandlingen, herunder Grundmaterialet eller Betalingsgrundlaget, er i overensstemmelse med Medarbejdernes ansættelsesvilkår og/eller de(n) arbejdsmarkedsoverenskomst(er), som Medarbejderne er omfattet af, (iv) forhold hos Kundens pengeinstitut, en administrator af DataLøn, som Kunden har indgået aftale med, eller andre leverandører af lønadministration, programmel, hardwareenheder eller andet udstyr, kommunikationslinjer, eller andre leverancer, som er nødvendige eller hensigtsmæssige for at bruge Bluegardens ydelse, eller (v) fejl og dispositioner hos tredjeparts leverandører, fx SKAT eller e-boks Egenskaber for skabeloner til personaleadministrativt arbejde m.v. Bluegarden er ikke ansvarlig for, om en skabelon har den ønskede egenskab. Hvis Kunden ændrer i en skabelon (bortset fra udfyldelse af standardoplysninger som navn m.v.), er Bluegarden ikke længere ansvarlig for den pågældende skabelon. 9.3 Force majeure Bluegarden er ikke ansvarlig for tab, herunder tab forårsaget af nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Som force majeure anses forhold, der er uden for Bluegardens rimelige kontrol, og som Bluegarden ikke burde have forudset ved Aftalens indgåelse, herunder som følge af: svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, vandskade, jordskælv eller ekstreme vejrforhold, brand, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror (herunder cyberterrorisme) eller eksplosioner, indbrud, eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), eller strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af parterne selv eller deres organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af en parts organisation. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure begivenheden består Ansvarsbegrænsning I intet tilfælde er Bluegarden ansvarlig for Kundens eller tredjemands indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af produktion, salg, fortjeneste, goodwill, forbrugt intern arbejdstid, image, medarbejdere, kunder eller renter. Bluegarden er ansvarlig for produktansvar efter dansk rets almindelige regler, idet ansvarsbegrænsningerne i nærværende punkt 9 og 21 dog skal finde anvendelse i videst muligt omfang tilladt efter dansk ret. Bluegardens samlede erstatningsansvar for hvert enkelt krav under denne Aftale er begrænset til (i) det beløb, som Kunden har betalt til Bluegarden i de 12 måneder forud for det tidspunkt, hvor Kunden skriftligt fremsatte kravet overfor Bluegarden fratrukket (ii) eventuelle øvrige erstatninger, som Bluegarden måtte have pådraget sig over for Kunden i samme 12-måneders periode. Ansvarsbegrænsningen i nærværende 3. afsnit under punkt 9.3 gælder dog ikke erstatninger, Bluegarden har betalt i henhold til punkt 21 nedenfor. Ansvarsbegrænsningerne i punkterne nævnt ovenfor gælder for enhver type af krav, herunder Kundens direkte krav og for Kundens regreskrav for erstatning udbetalt af Kunden. Begrænsningerne i dette punkt gælder ikke, såfremt Bluegarden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 10. Mangler og forsinkelse Mangler Hvis der er mangler ved Bluegardens ydelser, og dette skyldes Bluegarden, kan Bluegarden vælge at Forsinkelse afhjælpe manglen, i det omfang det er praktisk muligt og kan ske uden uforholdsmæssige økonomiske konsekvenser, eller foretage omlevering af udført arbejde. Hvis Bluegardens ydelse, af årsager som Kunden er uden ansvar for, forsinkes, kan Kunden over for Bluegarden fremsætte påkrav om, at leveringen påbegyndes Mangler og forsinkelser som Bluegarden ikke har ansvaret for Hvis Bluegarden ikke er ansvarlig for fejl eller forsinkelser, kan Bluegarden efter Kundens anmodning medvirke ved afhjælpning eller omlevering mod et rimeligt vederlag. Bluegarden DataLøn Version: Maj 2017 Side 5 / 7

6 10.4. Reklamationsfrist Krav Mangler eller forsinkelser i Bluegardens ydelser, som Kunden bliver bekendt med eller burde være blevet bekendt med, og som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal straks meddeles skriftligt til Bluegarden. Hvis en mangel eller forsinkelse, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Bluegarden, kan denne ikke senere gøres gældende. Krav mod Bluegarden i anledning af mangler eller forsinkelser, som Kunden rettidigt har reklameret over, jf. punkt 10.4, skal altid fremsættes skriftligt og inden rimelig tid og senest 6 måneder efter reklamationsfristens udløb, jf. punkt Licens Kundens brugsret Bluegarden giver Kunden en ikke-eksklusiv og ikkeoverdragelig brugsret til i Aftalens løbetid at benytte DataLøn, herunder materiale, som Bluegarden har leveret til Kunden i henhold til denne Aftale, erhvervsmæssigt på de betingelser, der er fastsat i Aftalen. Brugsretten omfatter kun Kundens anvendelse af DataLøn til Kundens egen brug. Kunden er berettiget til at benytte en administrator, der selv har anskaffet en brugsret fra Bluegarden til at anvende DataLøn. 12. Immaterielle rettigheder Bluegarden har ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til DataLøn, herunder programmel, dokumentation og vejledningerne, som Bluegarden anvender til at levere ydelser til Kunden, dog med undtagelse af programmel eller andet materiale fra leverandører, jf. punkt Tredjemands rettigheder Krænkelse af tredjemands rettigheder Så vidt det er Bluegarden bekendt, krænker DataLøn ikke tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder Sag mod Kunden Hvis tredjemand over for Kunden fremsætter påstand om, at DataLøn krænker tredjemands rettigheder, (i) skal Kunden straks meddele dette skriftligt til Bluegarden og holde Bluegarden løbende orienteret om alle forhold relateret hertil, og (ii) har Bluegarden for egen regning ret til at indtræde i sagen, hvorved Bluegarden kan foretage enhver handling på Kundens vegne i forhold til sagen, herunder (a) at forsvare eller forlige krav fremsat mod Kunden og (b) at engagere eksterne rådgivere, der kan handle på Kundens vegne. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, skal Bluegarden for egen regning skaffe Kunden retten til fortsat at benytte DataLøn eller bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte Bluegardens ydelse, hvis det er praktisk muligt, og Bluegardens omkostninger i forbindelse hermed står i rimeligt forhold til (i) Kundens vederlag for DataLøn eller (ii) den del af Bluegardens ydelse, der skal ændres eller erstattes. Bluegarden skal holde Kunden skadesløs for beløb, som Kunden i henhold til endelig domstolsafgørelse pålægges at betale til tredjemand som følge af krænkelsen. Bluegardens erstatningsansvar for tab er dog begrænset som beskrevet i punkt 9. Hvis Bluegarden vælger ikke at indtræde i sagen, skal Bluegarden holde Kunden skadesløs for dennes egne udgifter til advokat og sagsomkostninger, som Kunden måtte blive pålagt at betale til sagsøger. Bluegardens erstatningsansvar for tab er dog begrænset som beskrevet i punkt 9. Bestemmelserne i punkt 13 gælder ikke for ydelser fra leverandører, jf. punkt Tavshedspligt Bluegarden og Bluegardens medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til enhver fortrolig oplysning om Kunden og Medarbejderne, forretningshemmeligheder, oplysninger om forretningsforbindelser samt andre fortrolige forhold, som Bluegarden får kendskab til ved Aftalens opfyldelse. Fortrolige oplysninger fra Kunden må kun anvendes og opbevares som led i Aftalens opfyldelse. Opbevaring og anvendelse skal ske på forsvarlig måde og med mindst samme omhu, som Bluegarden anvender på sine egne fortrolige oplysninger. 15. Brug af andre leverandører Bluegardens underleverandører Bluegarden kan anvende underleverandører. Bluegarden hæfter for sine underleverandørers ydelser på samme måde som for sine egne forhold Kundens underleverandører Kunden skal for egen regning indgå aftale med andre leverandører om levering og installation af programmel, kommunikationslinjer og/eller andet udstyr, som Bluegarden DataLøn Version: Maj 2017 Side 6 / 7

7 er nødvendige eller hensigtsmæssige for at bruge Bluegardens ydelse. Ophører Aftalen som følge af konkurs, gennemføres de ydelser, der er udestående, ikke. 16. Ændringer Ændring af DataLøn og MitBluegarden Bluegarden er til enhver tid berettiget til uden varsel at foretage ændringer af DataLøn og MitBluegarden, herunder som følge af opdatering, fornyelse og vedligeholdelse Ændring af nærværende Aftale Bluegarden kan ændre nærværende vilkår for Data- Løn, herunder Prislisten, med 1 måneds skriftligt varsel til den 1. i en måned. Dette gælder dog ikke, hvis myndighedskrav, sikkerhedshensyn eller lignende forhold nødvendiggør et kortere varsel. Bluegarden varsler Kunden om ændringer ved brev eller elektronisk, f.eks. via , indbakke-besked eller bogføringsbilag. 17. Opsigelse og ophævelse Opsigelse Kunden kan opsige Aftalen med 1 måneds skriftligt varsel til den 1. i en måned. Bluegarden kan opsige Aftalen med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned Ophævelse Aftalen kan ophæves helt eller delvist uden varsel af: Bluegarden, hvis Kunden væsentligt misligholder Aftalen, f.eks. ved (i) at der ikke er dækning for beløb faktureret af Bluegarden, jf. punkt 6, eller (ii) at der ikke til enhver tid består en aftale mellem Kunden og Nets Denmark A/S om brug af Overførselsservice. Kunden, hvis Bluegarden væsentligt misligholder Aftalen, og Bluegarden efter modtagelse af et skriftligt påkrav om afhjælpning af manglen, jf. punkt 10.1, eller skriftligt påkrav om påbegyndelse af levering, jf. punkt 10.2, ikke inden rimelig tid har afhjulpet manglen, eller hver af parterne, hvis den anden part erklæres konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i eller videreføre Aftalen og vælger at gøre dette Udestående ydelser Selv om Aftalen er ophørt, gælder den stadig for forpligtelser, der er udestående, når Aftalen ophører. 18. Overdragelse Ingen af parterne kan uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand. Bluegarden har dog ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen til et andet selskab i Bluegarden-koncernen uden Kundens samtykke. 19. Forrang, lovvalg og værneting I tilfælde af uoverensstemmelse har nærværende vilkår for DataLøn forrang i forhold til Vejledningerne og Prislisten. Aftalen er undergivet dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de ordinære domstole med Bluegardens hjemting som værneting. Supplerende vilkår for personalejuridisk rådgivning Kunder i DataLøn har adgang til personalejuridisk rådgivning, evt. mod særskilt betaling (afhænger af abonnementstype). Følgende supplerende vilkår gælder, når Bluegarden leverer personalejuridisk rådgivning som en del af DataLøn: 20. Hvad er personalejuridisk rådgivning? Generel og konkret telefonisk og/eller skriftlig juridisk rådgivning om ansættelsesretlige forhold på grundlag af oplysninger fra Kunden, jf. gældende ydelsesbeskrivelser for personalejuridisk rådgivning. Bluegardens rådgivere er enten jurister eller andre medarbejdere, som er internt uddannet i personalejura hos Bluegarden. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. 21. Ansvarsfraskrivelse I relation til ansvar, der udspringer af personalejuridisk rådgivning, erstattes tredje afsnit under punkt 9.4 ovenfor af følgende: I det omfang Bluegarden ved levering af personalejuridisk rådgivning er ansvarlig for Kundens direkte tab, er Bluegardens erstatningsansvar begrænset til kr pr. opgave. Bluegarden DataLøn Version: Maj 2017 Side 7 / 7

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

DATALØN Vilkår for DataLøn

DATALØN Vilkår for DataLøn Læs vilkår for LønAdministration - Klik her DATALØN Vilkår for DataLøn Gældende fra 1. maj 2017 1. Hvad er DataLøn? DataLøn er et lønsystem. Kernen i DataLøn er en standard IT-løsningen, der på baggrund

Læs mere

LØNADMINISTRATION. Vilkår for LønAdministration

LØNADMINISTRATION. Vilkår for LønAdministration LØNADMINISTRATION Vilkår for LønAdministration Gældende fra 1. maj 2017 1. Hvad er LønAdministration? LønAdministration er et produkt, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra Kunden sørger for beregning

Læs mere

LønAdministration. Regler

LønAdministration. Regler LønAdministration Regler Gældende fra 1. november 2014 1. Hvad er LønAdministration? LønAdministration er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden sørger for udbetaling af rigtig

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Lønpartner. Regler for Lønpartners brug af DataLøn

Lønpartner. Regler for Lønpartners brug af DataLøn Lønpartner Regler for Lønpartners brug af DataLøn Gældende fra 1. november 2014 Disse regler fastlægger rammerne for en Lønpartners brug af DataLøn til levering af lønadministration til kundevirksomheder.

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DATALØN Regler Gældende fra 15. september 2015

DATALØN Regler Gældende fra 15. september 2015 DATALØN Regler Gældende fra 15. september 2015 1. Hvad er DataLøn? DataLøn er et lønsystem, hvor Bluegarden på vegne af kunden foretager lønbehandling, herunder beregning af løn, A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA Disse standardvilkår gælder for Brugeres abonnement på e faktura. Igangsætning af abonnementet forudsætter, at Brugeren har indgået en såkaldt Dataleverandøraftale

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere