Betingelser nr Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil"

Transkript

1 Betingelser nr Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil

2 Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister (SKAT). Lejer af personbilen er fører. Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder bl.a. lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser for privatejede biler, som MinbilDinbil formidler til udlejning i Danmark udgør, sammen med policen og lejekontrakten vilkårene for den aftale, der gælder mellem MinbilDinbil, bilejer og lejer. Bilforsikringen omfatter: Ansvar- og kaskoforsikring og dækning for kørsel med eventuel trækkrog. Almindelige regler for forsikringen Side 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 3 2. Hvem dækker forsikringen 4 3. Hvor dækker forsikringen 4 4. Forsikringens varighed og opsigelse 4 5. Betaling 4 6. Pristrin 4 7. Selvrisiko 4 Regler for ansvarsforsikringen 8. Hvad dækker ansvarsforsikringen 5 9. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Regres for ansvarsskader Ansvarsforsikring for trækkrog 6 Regler for kaskoforsikringen 12. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke 6 Andre regler for forsikringen 14. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Motorløb, øvelseskørsel m.m. 7 Forhold i skadetilfælde 16. Anmeldelse af skade Hvordan erstattes skaden 8 Klagemuligheder 18. Klagemuligheder 9 Klausul 19. Klausuler 10

3 Side 3 Almindelige regler for forsikringen 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 1.1 Det er en forudsætning for tegning af bilforsikring i GF Forsikring, at bilen er privatejet og indregistreret til privat personkørsel bilens totalvægt maksimalt er kg bilens handelsværdi ikke overstiger kr. bilen maksimalt har kørt km bilen ikke er ældre end 15 år regnet fra datoen for første indregistreringsdato. Ved udlandskørsel, i lande jf. punkt 3, er det et krav, at bilens alder maksimalt er 9 år regnet fra datoen for første indregistreringsdato. 1.2 Bilen, der udlejes, skal i forvejen være ansvarsforsikret i henhold til gældende lovgivning, og kaskoforsikret i et offentligt registreret forsikringsselskab. 1.3 Bilen, der udlejes må ikke være leaset. 1.4 Bilen må ikke bruges til kørsel af erhvervsmæssig karakter, såsom vareog/eller godstransport. 1.5 Lejer skal være fyldt 23 år. 1.6 Lejer skal endvidere have haft kørekort i minimum 3 år, og lejer skal til bilejer kunne fremvise gyldigt dansk kørekort ved leje af bilen og kørekortnummeret skal noteres i lejekontrakten. Hvis lejer er i besiddelse af gyldigt udenlandsk kørekort, kan leje af bilen ske, hvis lejer har dansk folkeregister adresse, har dansk cpr. nr. og forudsætningerne i øvrigt under punkt 1.6 stk. 1 er opfyldt. 1.7 Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af den med MinbilDinbil etablerede lejeaftale. Skader, i henhold til nærværende forsikringsbetingelser, erstattes således af GF Forsikring og ikke af MinbilDinbil. 1.8 Forsikringen gælder kun for lejeperioden, hvor start- og sluttidspunkt fremgår af lejekontrakten. 1.9 Hvis ovenstående ikke overholdes, er der ikke forsikringsdækning i tilfælde af skade Det er en forudsætning for bortkomstdækning i Danmark, jf. afsnit 12.4, at bilejer ikke har udleveret følgende til lejer: Registreringsattest gældende fra før 5. december 2005 (grøn) eller Registreringsattest gældende fra 5. december 2005 (lyseblå) til 6. juni 2012 eller Både del I og del II af den nuværende type registreringsattest (lyseblå), som har været gældende siden 6. juni Del I må gerne medbringes i forbindelse med udlejning, der er aftalt til at omfatte kørsel i Sverige, Norge og Tyskland jf. afsnit 3.2.

4 Side Det er en forudsætning for bortkomstdækning i Sverige, Norge og Tyskland, jf. afsnit 12.4, at bilen er indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni Registreringsattesten består af del I og del II. Det anbefales at medbringe del I ved kørsel i udlandet. Såfremt både del I og del II af registreringsattesten udleveres til lejer bortfalder dækningen for bortkomst. 2. Hvem dækker forsikringen 2.1 Forsikringstager er MinbilDinbil, Indiakaj 12, 2100 København Ø, Danmark. 2.2 Den bilejer, der fremgår af lejekontrakten, er dækket af forsikringen. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Ansvarsforsikringen dækker i Danmark. Dog udlandskørsel i Sverige, Norge og Tyskland, jf. punkterne 1 og Kaskoforsikringen dækker i Danmark. Dog udlandskørsel i Sverige, Norge og Tyskland, jf. punkterne 1, 4.1 og Forsikringens varighed og opsigelse 4.1 Forsikringen dækker i Danmark i maksimalt 30 sammenhængende dage. Ved udlandskørsel i Sverige, Norge og Tyskland er der dækning i maksimalt 7 sammenhængende dage. 5. Betaling 5. Der henvises i øvrigt til gældende betingelser vedrørende opkrævning og betaling af lejeydelse, jf. lejekontrakten med MinbilDinbil. 6. Pristrin 6.1 Forsikringen er tegnet med fast pris. Dette betyder, at der ikke sker ændring af pris på grund af skade eller skadefri kørsel, og fremtidig leje af bil vil ikke blive påvirket heraf. 7. Selvrisiko 7.1 Af enhver ansvar- og/eller kaskoskade bærer lejer en selvrisiko på kr. (basisår 2014). 7.2 Der beregnes ikke selvrisiko ved følgende skadetyper: Skade på frontruden alene, hvis frontruden repareres i stedet for at udskiftes Skade, hvor skadevolderen er kendt og har erkendt eller er blevet idømt erstatningspligt, men ikke har nogen forsikring, der dækker, eller ikke har økonomisk mulighed for selv at betale skaden.

5 Side Skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens bestemmelser Personskadeerstatning i henhold til færdselslovens bestemmelser herom, hvor skyld ikke foreligger hos den for bilen ansvarlige. 7.3 Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr, som lejer er forpligtet til at betale. 7.4 Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Lejer er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr for rykkerbrevet. Regler for ansvarsforsikringen 8. Hvad dækker ansvarsforsikringen 8.1 Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar ifølge færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved bilens brug som køretøj. 8.2 GF Forsikring er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. 8.3 Ud over dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb. 8.4 Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på bilejers person, når denne ikke er fører af bilen. 9. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: 9.1 Skade påført førerens person. Endvidere skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, bilejeren, lejeren, disses ægtefæller/samlevere eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse. 9.2 Skade på tilkoblet køretøj og påhængsvogne. 9.3 Skade på transporterede ting. 10. Regres for ansvarsskader 10.1 GF Forsikring har regres mod føreren af den forsikrede bil, hvis denne har forvoldt skaden med forsæt, jf. færdselslovens bestemmelser herom Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har GF Forsikring kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens bestemmelser herom GF Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis GF Forsikring har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen.

6 Side Ansvarsforsikring for trækkrog 11.1 Ansvarsforsikringen dækker under anvendelse af trækkrog. Regler for kaskoforsikringen 12. Hvad dækker kaskoforsikringen 12.1 Kaskoforsikringen dækker enhver skade på og tyveri af bilen med de i punkterne 13.1 til nævnte undtagelser Ikke fabriksmonteret udstyr, som bilejer har ejendomsretten til, er dækket med indtil kr. inkl. montering, arbejdsløn og moms (basisår 2014). Hvis ovennævnte udstyr er monteret i stedet for tilsvarende fabriksmonteret udstyr fx aluminiumsfælge i stedet for almindelige fælge er værdien af det oprindelige fabriksmonterede udstyr ikke dækket Dele af eller udstyr til bilen er kun dækket, såfremt det er fastmonteret, dvs. at det ikke kan fjernes uden brug af værktøj Bortkomstdækning, i det tilfælde hvor bilen udlejes og 30 dage efter endt lejeperiode ikke er kommet i bilejerens genbesiddelse For at den lejede bil er omfattet af bortkomstdækningen skal der i forvejen være tegnet kaskoforsikring for bilen i GF Forsikring eller i andet selskab, der er offentligt registreret i det Digitale Motorregister. Dette uanset, om der er noteret panthaverdeklaration på bilen eller ej Dækning af bortkomst i Danmark forudsætter, at bilejer ikke har udleveret bilens registreringsattest til lejer, jf. punkt Dog må del I af registreringsattesten udleveres til lejer ved udlandskørsel jf. punkt Dækning af bortkomst i Sverige, Norge og Tyskland forudsætter, at bilejer har overholdt reglerne om registreringsattesten i punkt I tilfælde af bilens bortkomst ved udlejning gælder der en særlig selvrisiko på 20 % af bilens handelsværdi, dog minimum kr., jf. F-deklarationens vilkår Hvis bilen kommer til veje efter der er udbetalt erstatning for bortkomst, tilhører bilen GF Forsikring Erstatning i tilfælde af bilens bortkomst opgøres efter afsnit Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Kaskoforsikringen dækker ikke: 13.1 Forringelse af bilens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder.

7 Side Skade, der alene opstår i, og er begrænset til, bilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele fx motor, transmission, styretøj, starter, generator, tændingslås, ledningsnet eller elektroniske styreeller kontrolbokse. Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes brand, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk Skade påført bilen under erhvervsmæssig reparation, herunder behandling eller bearbejdning medmindre; skaden skyldes brand skaden sker i selvbetjent vaskehal skaden er sket under kørsel i bilejers interesse 13.4 Skade, der påføres bilen under privat reparation, herunder behandling eller bearbejdning Skade, der er en følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade, der alene består i tilsmudsning af bilen, hvor rengøring er nødvendig Tab og tyveri af brændstof Erstatningsbil og værdiforringelse Skade forvoldt med forsæt, ved grov uagtsomhed eller ved kørsel i spiritus-, medicin- eller narkotikapåvirket tilstand Skade sket medens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade som følge af, at bilen var forsynet med et eller flere ulovlige dæk Har GF Forsikring måttet betale erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder. Andre regler for forsikringen 14. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Forsikringen dækker ikke skader, der er en følge af krig, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker ikke skader, der sker ved udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 15. Motorløb, øvelseskørsel m.m Forsikringen dækker ikke skade, som opstår under nogen former for orienterings-, pålideligheds- eller økonomiløb eller træning dertil Forsikringen dækker heller ikke konkurrencekørsel.

8 Side 8 Forhold i skadetilfælde 16. Anmeldelse af skade 16.1 Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal straks eller senest umiddelbart efter lejeperiodens udløb anmeldes af lejer til MinbilDinbil. Skadeanmeldelse findes på minbildinbil.dk 16.2 Røveri, tyveri eller hærværk skal tillige straks anmeldes til politiet Aftaler om reparation eller erstatningskrav må ikke træffes uden GF Forsikrings samtykke. 17. Hvordan erstattes skaden 17.1 GF Forsikring kan enten erstatte en skade med et kontant beløb eller lade bilen reparere Reparation Bilejer vælger normalt selv, hvor reparationen skal udføres, og GF Forsikring hæfter ikke for fejl eller mangler fra værkstedets side. GF Forsikring har dog ret til i specielle tilfælde at bestemme, hvor reparationen skal udføres. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Hvis der ved en reparation sker forbedring af bilen fx grundet rusttæring eller slitage, dækkes den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring, ikke af forsikringen Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. Bilejer bærer risikoen for, at reservedele tilsvarende de skadede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke Er skaden sket, medens bilen var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser ekskl. moms. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Transportomkostninger GF Forsikring har indgået aftale med Dansk Autohjælp om transport af bilen i tilfælde af en erstatningsberettiget skade i Danmark. Såfremt Dansk Autohjælp ikke kan tilbyde transporthjælp, betaler GF Forsikring nødvendige transportomkostninger til nærmeste autoriserede værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget skade, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Ved tyveri af bilen i Danmark betales nødvendige omkostninger til transport af bilen til dennes hjemsted.

9 Side Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker, hvis der er tegnet kaskoforsikring og øvrige forudsætninger under almindelige regler for forsikringen er opfyldt De fuldstændige vilkår for SOS-redningsforsikring i udlandet findes i det røde kort, som administreres af SOS International Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes værdien af bilen til det beløb en bil af samme mærke, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling Ved tyveri er det en betingelse, at bilen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet Hvis GF Forsikring har udbetalt kontanterstatning, er bilen GF Forsikrings ejendom Merværdiafgift (moms) For biler, som tilhører merværdiafgiftsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejeren kan medregne merværdiafgiften til den indgående afgift, lægger GF Forsikring merværdiafgiften ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring merværdiafgiften Ved kontanterstatning trækkes merværdiafgiften fra erstatningsbeløbet. Klagemuligheder 18. Klagemuligheder For en uddybende beskrivelse af klagemuligheder se venligst GF Forsikrings hjemmeside Er der opstået uenighed mellem bilejer/minbildinbil og GF Forsikring om forsikringsforholdet, skal bilejer/minbildinbil i første omgang rette henvendelse til den afdeling, der har behandlet sagen. Giver henvendelsen ikke et tilfredsstillende resultat, har bilejeren/minbildinbil følgende muligheder: 18.1 Klageansvarlig Der er mulighed for at klage direkte til GF Forsikrings klageansvarlige: GF Forsikring a/s Jernbanevej Odense NV

10 Side 10 Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside Syn og skøn Uenighed om værdien af bilen kan afgøres ved syn og skøn, hvis bilejer og GF Forsikring er enige herom I givet fald udpeger bilejer og GF Forsikring en uvildig sagkyndig, som skal fastsætte værdien af bilen Hvis syn- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af bilen end den af GF Forsikring tilbudte, betaler GF Forsikring alle omkostninger til syn- og skønsmanden. Hvis afgørelsen medfører en tilsvarende eller lavere værdi end den af GF Forsikring tilbudte, skal bilejer betale halvdelen af omkostningerne til syn- og skønsmanden Ankenævnet for Forsikring Fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan bilejer klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V Telefon kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: GF Forsikring skadeafdeling, Ankenævnets sekretariat, Forsikringsoplysningen Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, der tilbagebetales, hvis bilejer får helt eller delvist medhold i klagen Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af selvrisiko Hvis uenighed om forsikringsaftalen indbringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Klausuler 19. Klausuler 19.1 Eventuel individuel aftale fremgår af policen eller policetillæg. Der gælder ingen klausuler i forholdet mellem MinbilDinbil og GF Forsikring. Odense, den 17. februar 2014

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere