-- / National kortlægning af forretningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-- / National kortlægning af forretningsområdet"

Transkript

1 Regionale styrkepositioner Den danske offshorebranche -- / National kortlægning af forretningsområdet attraktiv aktiv produktiv --- ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 1

2 National kortlægning Ny viden om offshorebranchen Offshorebranchen optræder ikke i traditionelle brancheopgørelser på lige fod med metalindustri eller detailhandel. Derfor kan man ikke lige slå op hvor mange ansatte, der er i branchen eller hvordan omsætning og eksport udvikler sig. Den manglende viden om offshorebranchens størrelse og udvikling vil denne undersøgelse og analyse forsøge at råde bod på. På side 4 og 5 beskrives hvilken metode og hvilke kilder, der er anvendt til at kortlægge offshorebranchen. Dataindsamling og -bearbejdning er udført af Danmarks Statistik. Analyser og nærværende rapport er udarbejdet af Region Syddanmark. Forsigtig tolkning Den anvendte metode baseres på en kvalitativ dataindsamling, der giver et solidt øjebliksbillede af forretningsområdet. Til gengæld rummer metoden ikke mulighed for at beskrive udvikling eller direkte sammenligning af analysens resultater med andre opgørelser. Offshorebranchen Definition af forretningsområdet Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. -- / Redaktion: Region Syddanmark Strategi & Analyse Damhaven Vejle -- /Data: Danmarks Statistik -- / Foto: Medvind Fotografi Indhold s.3 Hovedresultater s.8 Regionale styrkepositioner s.4 Baggrund og metode s.10 Offshorebranchens forventninger s.6 Offshorebranchen i tal s.12 Forskning, udvikling og innovation -- / Marts REGION Region SYDDANMARK Syddanmark offshorebranchen -- /-- /

3 Offshore skaber fortsat mange job Offshorebranchen i de danske regioner, 2014 Offshorebranchen består af virksomheder, der arbejder inden for områderne offshore vind og olie/gas, inkl. underleverandører og støtteerhverv til disse virksomheder. er vokset støt gennem flere år, mens olie/gas sektoren har været gennem et par svære år. Fremadrettet ser hele offshorebranchen gode muligheder for vækst. Offshorebranchen omsatte for 116 mia. kr. i Denne omsætning gav beskæftigelse svarende til fuldtidsbeskæftigede og medførte en eksport på 52 mia. kr. Omsætning og eksport faldt med hhv. 22 og 18 procent fra 2014 til 2015, mens den samlede beskæftigelse i offshorebranchen faldt med 4 procent fuldtidsjob 116 mia.kr. i omsætning Eksport på 52 mia. kr I 2015 blev omsætningen inden for offshore vind for første gang højere end olie/gas omsætningen. Offshorevirksomhederne findes ofte i brancherne industri og videnservice. Offshorevirksomhederne ser generelt positivt på den fremtidige udvikling i omsætning og beskæftigelse. Forskning, udvikling og innovation er udbredt blandt offshorebranchens virksomheder. 13 procent af offshorevirksomhederne har søgt et patent i løbet af 2014, sammenlignet med 4 procent for det øvrige erhvervsliv. Kortlægning af forretningsområdet har identificeret 899 virksomheder, der arbejder inden for kompetenceområderne offshore vind og/eller olie/gas. 38 procent af virksomhederne arbejder inden for begge kompetenceområder. Esbjerg er hjemsted for mange offshorevirksomheder og centrum for en stor del af offshorebranchens aktiviteter. Syddanmark har flest beskæftigede i offshorebranchen, og er den eneste region med en beskæftigelsesmæssig specialisering inden for området. I 2014 var der, i Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland stadig flere beskæftigede i olie/gas sektoren end i offshore vind. Det er endu ikke muligt at branche- og regionalfordele nøgletallene for Omvendt forholdt det sig i Midt- og Nordjylland, hvor hhv. 65 og 61 procent af de fuldtidsbeskæftigede arbejdede inden for offshore vind. Nordjylland LQ: 0, beskæftigede Omsætning: 8,7 mia.kr. Eksport: 2,6 mia.kr. Midtjylland LQ: 0, beskæftigede Omsætning: 28,1 mia.kr. Eksport: 11,7 mia.kr. Syddanmark LQ: 1, beskæftigede Omsætning: 34,6 mia.kr. Eksport: 13,3 mia.kr. Når lokaliseringskvotienten (LQ) er større end 1, er regionens erhvervsliv specialiseret inden for offshore. OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen Hovedstaden LQ: 0, beskæftigede Omsætning: 61,6 mia.kr. Eksport: 26,8 mia.kr. Sjælland LQ: 0, beskæftigede Omsætning: 15,6 mia.kr. Eksport: 9,0 mia.kr. --- ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 3

4 Baggrund og metode Identifikation og kortlægning af virksomheder og erhvervsstruktur Vindmølleindustrien, Olie Gas Danmark og Offshoreenergy.dk har bidraget til udarbejdelsen af analysen. Erhvervspolitisk fokus Offshore er et af Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums erhvervsstrategiske satsningsområder. En forudsætning for at kunne følge udviklingen og følge op på de politiske målsætninger inden for offshore energi er at have opdaterede og solide data om branchen. I 2013 udgav Region Syddanmark den første samlede opgørelse af offshorebranchens beskæftigelse, omsætning og eksport. National branchestatistik Med kortlægningen, der præsenteres i rapporten, er der nu opdaterede tal samlet for hele branchen. Det er intentionen, at tallene kan danne basis for udvikling af en egentlig national branchestatistik, der opdateres løbende og kan medvirke til at sikre, at alle brancheaktører har samme referenceramme. Offshore energi Offshore energierhvervene defineres som erhverv, der arbejder med teknologier, viden og/eller komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Branchen består af virksomheder, der overordnet arbejder i to værdikæder. Den ene værdikæde er den, hvor der i kædens sidste led, eller måske rettere i værdisystemets kerne ligger nogle få virksomheder der henter olie/gas op af undergrunden (upstream). Omkring disse kernevirksomheder ligger en række leverandører og underleverandører. I den anden værdikæde står en fuldt installeret havvindmølle i kædens sidste led og en række industri og servicevirksomheder i kædens øvrige led. Aktiviter inden for bølgeenergi findes også i denne værdikæde, men udgør en meget beskeden andel. I rapporten betegnes aktiviteterne i denne værdikæde derfor blot som offshore Vind Denne kortlægning afdækker begge værdikæder relateret til offshore energiproduktion. Metode Offshore energibranchen er kortlagt ved at tage udgangspunkt i de virksomheder, der arbejder i branchen. Virksomhederne er identificeret gennem medlemslister fra organisationerne: Offshoreenergy.dk Vindmølleindustrien Olie Gas Danmark Den resulterende liste med virksomheder er renset for virksomheder, der ikke opfattes som en del af forretningsområdet offshore energiproduktion. Det kunne eksempelvis være hoteller og restauranter, der servicerer personer fra offshorebranchen. Screening af virksomheder De tilbageværende virksomheder er i en interviewundersøgelse blevet spurgt til deres beskæftigelse, omsætning og eksport, og om hvor stor en del af deres aktiviteter, der er knyttet til offshore energiproduktion. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks statistik. Virksomhederne er desuden blevet bedt om at vurdere, om de beskæftiger sig med olie/ gas, vind- og bølgeenergi eller begge typer af offshore energiproduktion. 899 virksomheder blev kontaktet og heraf deltog 582 virksomheder og svarede på spørgsmålene i interviewundersøgelsen. Svarene fra virksomhederne er blevet brugt til at beregne, hvor stor en andel af forskel- 4 REGION Region SYDDANMARK Syddanmark offshorebranchen -- /-- /

5 lige branchers aktivitet der kan henføres til offshore energiproduktion. Disse andele bruges til at estimere økonomiske nøgletal for de virksomheder, der ikke har svaret. Enkelte af de største virksomheder har rapporteret offshoreandele, der adskiller sig markant fra resten af branchen. Disse virksomheder er udeladt af andelsberegningen, men indgår i de samlede tal med deres egenrapporterede andel. Virksomhedsdata Danmarks Statistik har efterfølgende fundet alle relevante arbejdsstedslokaliteter, der hører til virksomhederne på listen. Til disse arbejdssteder er koblet registeroplysninger om virksomhedernes samlede beskæftigelse, omsætning og eksport. Den samlede offshore beskæftigelse er fundet ved at kombinere de beregnede andele med registerdata for beskæftigelse, omsætning og eksport. Virksomhedernes innovation, forskning og udvikling Undersøgelsen af offshorevirksomhedernes forskning, udvikling og innovation baseres på Danmarks Statistiks undersøgelse, der beskriver omfanget af dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde samt innovationsaktiviteter. Data indsamles så det er muligt at lave sammenligninger over tid. Undersøgelserne er gennemført efter EU og OECD s retningslinjer for forsknings- og innovationsstatistik, beskrevet i Oslo- og Frascatimanualerne. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECD-landes. Statistikken er en årlig, spørgeskemabaseret undersøgelse, der er baseret på oplysninger, der indsamles fra ca virksomheder, der er udtrukket som en stikprøve blandt en population af ca virksomheder. 467 af de 899 identificerede offshorevirksomheder deltog i undersøgelsen af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Disse virksomheders svar udgør dermed datagrundlaget for rapportens figurer og tabeller om offshorevirksomhedernes forskning, udvikling og innovation. Tilgængelige data De fundne tal om offshore energierhvervene er præsenteret i grafer og figurer i nærværende rapport. Tal for 2015 er baseret på foreløbige kilder, der ofte ikke opgøres på detaljeret niveau. Det betyder, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at lave regional- eller branchefordelte tal for I det omfang der er brug for specifikke tal til egne tabeller, grafer eller figurer, så er de bagvedliggende tal for beskæftigelse og omsætning gjort tilgængelige i regionens talbank, der kan findes på adressen: Var der tal I ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere regionale tal kan findes på Region på hjemmesiden: Syddanmarks data2go hjemmeside: ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 5 5

6 Offshorebranchen i tal personer arbejder på fuld tid inden for offshorebranchens kompetenceområder offshore vind og offshore olie/gas. De identificerede virksomheders aktiviteter inden for offshore gav anledning til en omsætning på 116 mia kr. i Det er et fald på 32 mia. kr. på ét år. Faldet skyldes et meget stort fald i olie/gas virksomhedernes offshore omsætning, bl.a. som følge af en markant lavere oliepris i Omsætning fra offshore vind voksede derimod med knap 4 mia. kr. fra 2014 til 2015, og for første gang var omsætningen fra offshore vind lidt større end omsætningen fra offshore olie/gas. De fuldtidsbeskæftigede fordeler sig med stort set lige mange beskæftigede inden for hvert af de to kompetenceområder. Syddanmark har, som den eneste region, en beskæftigelsesmæssig specialisering inden for offshorebranchen. Knap halvdelen af den samlede omsætning kommer fra eksport. Størstedelen af eksporten genereres af offshore olie/gas, mens ca. 20 mia. kr. stammer fra eksporten af offshore vind. FULDTIDSANSATTE Omsætning 2015 Fald i beskæftigelsen i olie/gas Offshore vind 62 mia. kr 55 mia.kr OMSÆTNING 116 mia. kr. Figuren viser offshorebranchens omsætning fordelt på kompetenceområder Figuren viser antal fuldtidsansatte i fordelt på kompetenceområder og år. EKSPORT 52 mia. kr. 6 REGION SYDDANMARK -- offshorebranchen -- /

7 Virksomhedernes kompetenceområder 38 procent af virksomhederne arbejder inden for både offshore vind og olie/gas. Sammenlignet med kortlægningen fra 2013 er andelen af offshorevirksomheder, der arbejder med offshore vind fordoblet. Både olie/gas og offshore vind 38% 29% De 899 identificerede offshorevirksomheder har tilsammen arbejdssteder, da mange af virksomhederne har aktiviteter på flere adresser. Flest arbejdssteder findes i Syddanmark, Hovedstaden og Midtjylland. Syddansk specialisering Offshore vind 32% Region Antal arbejdssteder Nordjylland 201 Midtjylland 402 Sjælland Syddanmark 620 Figuren viser andel af virksomhederne, der arbejder inden for hhv. offshore vind, olie/gas eller begge områder. Flest beskæftigede i Syddanmark og Hovedstaden Figuren viser antal fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen fordelt på regioner i OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for Hovedstaden 447 Sjælland 126 Landstotal Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ikke specialiseret specialiseret Figuren viser regionernes beskæftigelsesspecialisering angivet ved lokaliseringskvotienten (LQ). Er LQ højere end 1 er regionen beskæftigelsesmæssigt specialiseret inden for offshorebranchen. --- ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 7

8 Regionale styrkepositioner Offshorebranchen Beskæftigelsen i offshorebranchen er spredt over hele landet dog med en koncentration af arbejdssteder i de store bykommuner. Esbjerg spiller en særlig rolle som centrum for offshore aktiviteterne og er også den kommune, der har klart flest arbejdssteder, 70 procent flere end i København, der har næstflest. Offshore energi fylder meget i Syddanmarks erhvervsliv. Syddanmark havde flest beskæftigede inden for offshorebranchen i 2014, både i absolutte tal og relativt i forhold til størrelsen på de øvrige erhverv. Langt de fleste offshorevirksomheder er vestdanske Esbjerg København Aarhus Aalborg Ringkøbing-Skjern Samlet set eksporterede offshorebranchen for 52 mia. kr. i Til sammenligning var eksporten af medicinske og farmaceutiske produkter på 86 mia. kr., eksporten af tekstil og beklædning var på 33 mia. kr. og øl-eksporten var 2 mia. kr. Det er endnu ikke muligt at belyse offshorebranchens udvikling fra 2014 til 2015 i regionerne. Det skyldes, at de økonomiske nøgletal for 2015 er baseret på firmastatistik, der ikke er ligeså velegnet som regnskabsstatistikken til at lave en regional fordeling af omsætning og beskæftigelse. I Midtjylland og Nordjylland udgjorde offshore vind hhv. 65 og 61 procent af offshore beskæftigelsen i På landsplan fyldte offshore vind lidt under halvdelen af den nationale beskæftigelse i offshorebranchen. Kolding Fredericia Odense Svendborg Frederikshavn Brancherne industri og videnservice udgør to tredjedele af beskæftigelsen i offshorebranchen. Maskindindustri, herunder fremstilling af vindmøller, er ikke overraskende den klart største branche inden for offshore vind, mens videnservice, eksempelvis rådgivende ingeniører fylder mest inden for olie /gas. Figuren viser antal arbejdssteder i de ti kommuner, hvor der er flest arbejdssteder i REGION SYDDANMARK -- offshorebranchen -- /

9 fylder mest i Midt- og Nordjylland i forhold til olie/gas Størst beskæftigelse inden for industri og videnservice Hele landet Midtjylland Nordjylland Råstofindvinding Maskinindustri % 56% 65% 35% 61% 39% Metal-, plast-, glas- og betonindustri Anden industri Syddanmark Hovedstaden Sjælland Handel Transport, bygge og anlæg % 34% 40% 60% 68% 66% Figuren viser andelen af fuldtidsbeskæftigede, der arbejder inden for hhv. offshore vind og olie/gas i OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for Videnservice Øvrige brancher 275 Figuren viser antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på brancher og kompetenceområder i OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 9

10 Offshorebranchens forventninger til fremtiden Virksomhederne i offshorebranchen tror på større økonomisk fremgang de kommende tre år end i perioden Stemningsskiftet har været størst for olie/gas virksomhederne, hvor det tidligere var hver fjerde virksomheder der forventede faldende omsætning, så er det nu kun 4 procent af virsomhederne, der forventer et fald i offshore omsætningen. 58 procent af virksomhederne inden for offshore vind og 52 procent af olie/ gas virksomhederne tror på stigende omsætning i perioden De små virksomheder har lidt lavere forventninger til den fremtidige omsæting indenfor offshore, men generelt tror halvdelen eller flere på stigende omsætning og virksomhedsstørrelsen har ikke stor betydning for forventningerne til fremtiden. 52% af virksomhederne forventer at have flere beskæftigede inden for olie/gas i 2020 end i Fremtidens energi Det Internationale Energi Agentur (IEA) beskriver årligt forventninger til fremtidens energiefterspørgsel og -produktion i deres World Energy Outlook (WEO). WEO rapporten forventer, at 60 procent af elektricitetsproduktionen vil komme fra vedvarende energi, heraf halvdelen fra sol og vind. Små virksomheder lidt mindre optimistiske mht. beskæftigelsen 0-9 ansatte ansatte 44% 49% 55% 61% WEO 2016 forventer en stigning på 30 procent i den globale efterspørgsel efter energi frem mod Den stigende energiefterspørgsel vil føre til et stigende forbrug af alle energivarer, dog med størst vækst i de vedvarende energikilder. De seneste års lave oliepris har resulteret i den ringeste aktivitet i efterforskningen af nye olie/gas forekomster siden Kombineret med en globalt stigende efterspørgsel efter olie/gas i transportsektoren, er det derfor sandsynligt, at olieprisen vil stige markant allerede inden ansatte 250 eller flere ansatte 50% 58% 53% 55% Kina, EU, USA og Indien er de største vækstmarkeder for vedvarende energi. Inden 2040 vil de fire markeder stå for hele 2/3 af verdens energiproduktion fra primært vind og sol (PV). Forbruget af naturgas vil stige med 50 procent og vil være det fossile brændsel, hvor forbruget stiger mest. Figuren viser andel virksomheder, der forventer stigende beskæftigelse fra fordelt på virksomhedens størrelse. Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen. 10 REGION SYDDANMARK -- offshorebranchen -- /

11 Positive forventninger i offshore vind Forventninger til offshoreomsætningen på kort og lang sigt % 9% 41% 58% 3% 39% faldende uændret stigende Undersøgelse af virksomhedernes forventninger Offshorevirksomhederne er i marts 2016 blevet spurgt til deres forventninger til beskæftigelse og omsætning i Danmark inden for offshore. Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen, baseret på svar fra 155 virksomheder. virksomhederne ser også positivt på fremtiden Forventninger til offshoreomsætningen på kort og lang sigt % 24% 35% 52% 44% 40% faldende uændret stigende Mere end 400 virksomheder har svaret på deres forventninger til beskæftigelsen i 2017 og 2020, mens 300 virksomheder har svaret på forventninger til omsætningen inden for offshore. På basis af svarene beregnes, hvor stor en andel af virksomhederne der forventer hhv. faldende, uændret og stigende beskæftigelse og omsætning inden for offshore. Olieprisen faldt fra 114 dollar tønden i 2014 til 29 dollar tønden i starten af ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen, baseret på svar fra 144 virksomheder. -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 11

12 Forskning, udvikling og innovation Offshorebranchen laver mere forskning, udvikling og innovation end andre brancher. Forskning og udvikling giver vækst Virksomheder med forskning og udviklingsaktiviteter har højere vækst end andre virksomheder. Omsætningen steg med 17 pct. fra 2009 til 2012 i de virksomheder, der udførte kontinuerlig FoU, mens den kun steg med 3 pct. i virksomheder, der ikke havde kontinuerlige FoU-aktiviteter (Innovation og forskning 2014, Danmarks Statistik). 467 virksomheder i offshorebranchen har deltaget i undersøgelsen af virksomhedernes forskning, udvikling og innovation i 2014 Andelen af virksomheder i offshorebranchen der selv har lavet forskning og udvikling (FoU), har købt FoU, har søgt patent eller haft samarbejde med eksterne aktører om innovation er væsentligt højere end andelen blandt andre brancher i Det gælder for alle tre virksomhedsgrupper olie/gas, offshore vind og gruppen af virksomheder, der arbejder inden for begge kompetenceområder. 13 procent af virksomhederne i offshorebranchen har søgt et patent i I det øvrige erhvervsliv gjaldt det 4 procent af virksomhederne. Det er i særdeleshed virksomheder, der arbejder inden for begge kompetenceområder, der har søgt patenter i 2014, men også virksomheder, der arbejder udelukkende inden for enten olie/gas eller offshore vind ligger langt over gennemsnittet for andre brancher. Mere forskning og udvikling i offshorebranchen end i øvrige brancher Andel af virksomheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Har udført egen FoU Har købt FoUtjenester fra andre Har søgt patent Haft samarbejde med eksterne aktører om innovation Både og offshore vind Produkt- og/eller procesinnovative Innovative i alt Alle brancher Figuren viser andelen af virksomheder, inden for hvertkompetenceområde, med forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. Kategorien Innovative i alt dækker over nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske tiltag eller markedsføringstiltag. 12 REGION SYDDANMARK -- offshorebranchen -- /

13 Store virksomheder er generelt mere aktive inden for forskning, udvikling og innovation. Det gælder også i offshorebranchen, hvor virksomheder med mere end 100 ansatte er markant mere aktive på samtlige forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter end de mindre virksomheder. Næsten halvdelen af de store virksomheder har udført egen forskning og udvikling i 2014 i modsætning til færre end hver femte af de mindre virksomheder. Store virksomheder i offshorebranchen har mere forskning, udvikling og innovation Mange virksomheder der arbejder inden for både offshore vind og olie/gas, har søgt patent i 2014 Alle brancher 4% Andel af virksomheder Har købt FoUarbejde Offshorebranchen i alt Både offshore vind og olie/gas 10% 9% 13% Figuren viser andelen af virksomheder inden for hvert kompetenceområde, der har søgt patent i % 0 Har udført eget FoU-arbejde Færre end 100 ansatte Figuren viser andelen af virksomheder i offshorebranchen med forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter fordelt på virksomhedsstørrelse. Har søgt patenter Har samarbejde med eksterne aktører om innovation Produkt- og/eller procesinnovative Flere end 100 ansatte Innovative i alt --- ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 13

14 Innovationssamarbejde Mere end hver femte virksomhed i offshorebranchen har haft samarbejde med eksterne aktører om innovation i Størstedelen af samarbejdspartnerne skal findes blandt universiteter, kunder og leverandører. Mange offshorevirksomheder havde innovationssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet i virksomhederne havde dog lige så hyppigt innovationssamarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, mens offshore vind virksomhederne ofte samarbejdede med Aalborg Universitet. DTU hyppigste samarbejdspartner 9% 7% 10% 3% 6% 4% 2% 7% 3% 9% 3% 6% Offshorebranchen samarbejder mere med universiteter, leverandører og kunder om innovation end andre brancher Samarbejdspartner Offshore vind og olie/gas Øvrige brancher - pct. - Andre virksomheder i koncernen Leverandører af udstyr, software mv Kunder eller klienter, private sektor Kunder eller klienter, off. sektor Konkurrenter/andre virksomheder i samme branche GTS (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) Private FoU-virksomheder, fx konsulenter, private laboratorier og forskningsinstitutioner Virksomheder i andre brancher ekskl. kunder og leverandører Universiteter/andre højere læreanstalter Offentlige forskningsinstitutioner Offentlige serviceudbydere Andre offentlige samarbejdspartnere DTU Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Både offshore vind og olie/gas Figuren viser andel af virksomheder med innovationssamarbejde med de fire universiteter, der havde samarbejder med flest offshore virksomheder i Tabellen viser andel af virksomheder med innovationssamarbejde fordelt på kompetenceområde og samarbejdspartners type i REGION SYDDANMARK -- offshorebranchen -- /

15 --- ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI REGION SYDDANMARK -- REGIONAL VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI -- / -- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 15 15

16 Ny viden Var der tal I ikke lige fandt i rapporten? Nøgletal for offshorebranchen Offshorebranchen optræder ikke i traditionelle brancheopgørelser på lige fod med metalindustri eller detailhandel. Derfor kan man ikke lige slå op hvor mange ansatte, der er i branchen eller hvordan omsætning og eksport udvikler sig. Den manglende viden om offshorebranchens størrelse og udvikling vil denne undersøgelse og analyse forsøge at råde bod på. attraktiv aktiv produktiv Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere regionale tal kan findes på Region på hjemmesiden: Syddanmarks data2go hjemmeside: Som en del af opfølgningen på Det gode liv som vækstskaber, Regional vækst- og udviklingsstrategi arbejder Region Syddanmark med at styrke det fælles syddanske vidensgrundlag. Rapporten Den danske offshorebranche er en del af dette arbejde REGION -- fra SYDDANMARK udfordring til -- indsats offshorebranchen -- / -- /

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester Grønne varer og tjenester -- / Regional omsætning, eksport og beskæftigelse Regionale styrkepositioner -- regional vækst og udvikling -- / Ny regional opgørelse Grønne varer og tjenester En lang række

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Energieffektive teknologier

Energieffektive teknologier Energieffektive teknologier Regio na styrk le e positi oner -- / National kortlægning af virksomheder inden for forretningsområdet attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Energieffektive

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Overvågningsnotat 2012

Overvågningsnotat 2012 Overvågningsnotat 2012 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere