Høringssvar fra HSUs B-side og Kontaktudvalget vedr. Universitetsledelsens Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra HSUs B-side og Kontaktudvalget vedr. Universitetsledelsens Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen"

Transkript

1 Aarhus 18 September 2014 Høringssvar fra HSUs B-side og Kontaktudvalget vedr. Universitetsledelsens Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Forslaget har været debatteret i Kontaktudvalget for HSU på møde 11 September Nedenstående punkter er efterfølgende samlet af Per Dahl og Olav W. Bertelsen og fremsendes hermed på vegne af kontaktudvalget. Svaret må gerne offentliggøres. 1. Samarbejdssystemet og tillidsrepræsentanterne bør inddrages når forslagets meget generelle formuleringer fx om de relevante medarbejdere skal udfyldes på konkret niveau. Dette vil medvirke til at sikre forankring. 2. Det er vigtigt at medarbejderne, i bredeste forstand, ikke blot høres, men også inddrages aktivt i at udvikle institutionen. Såvel i forhold til det strategiske niveau som det mere driftsnære, herunder ansættelser. 3. I forlængelse af ovenstående er det nødvendigt at formuleringerne vedr. VIP ansættelsesprocedure suppleres med tilsvarende inddragelse på TAP-siden. 4. Vedr. medinddragelse bør der skelnes mellem ph.d.-studerende på del A (som er studerende på udvidet SU), og ph.d.-studerende på del B, som er ansatte i en akademisk fuldtidsstilling. 5. I en evt. overgangsfase skal der sikres fungerende SU-strukturer, så der ikke er medarbejdere, der står uden fora at udtale sig i. 6. I forbindelse med de to bånd (forskning og undervisning) bør det stå klart, hvordan myndighedsbetjeningen er placeret og varetages. 7. Det skal sikres, at medarbejdere i administrationen har andre fora end SU at ytre sig i og blive hørt i i forhold til strukturændringer og ændrede reference- og ansættelsesforhold. 8. Administrationschefernes dobbelte referenceforhold til administration og fakultet bør præciseres, herunder bør dekans/fakultets stilling som afgørende overordnet i forhold til vicedirektør/direktør fremstå klart. Per Dahl & Olav W. Bertelsen

2 Høringsvar til Universitetsledelsen forslag til beslutninger Indledende bemærkninger Studenterrådet har været meget glade for processen og ekspertgruppens og analysepanelets endelige rapport. Ligeledes har vi været glade for den lange høringsproces, som danner et stærkt fundament for at træffe de rette beslutninger i forlængelse af rapporten. Det er vores indstilling og vores forhåbning, at de efterfølgende lokale initiativer, processer og beslutninger vil blive kendetegnet ved en tilsvarende inddragelse og mulighed for indflydelse på de endelige lokale løsningsforslag, som har kendetegnet processen indtil nu. Vi mener, at for så vidt at intentioner med og forventninger til opfølgning på rapport skal indfries, er det helt centralt, at dette sker med en stor grad af lokalt ejerskab gennem inddragelse og medindflydelse fra både berørte medarbejdere og studerende. Vi vil gerne bidrage til processen og vil selvfølgelig gøre opmærksom på evt. problemer i den videre proces, hvis vi bliver gjort opmærksomme på sådanne forekomster. Overordnet er vi positive overfor Universitetsledelsens udspil. I langt de fleste tilfælde mener vi, at beslutningerne er et stort skridt i den rigtige retning, og vi vil derfor ikke kommenterer på alle punkter i dette høringssvar. Dette skal dog tages med det forbehold, at alle beslutninger af denne karakter afhænger af implementeringsmåde og de efterfølgende processer, som bør være i overensstemmelse med den forløbne proces og sikre lokalt medejerskab blandt medarbejdere og studerende. Vi har dog tiltro til, at Universitetsledelsen er enig i denne betragtning. Nedenfor har vi to kommentarer til det konkrete forslag efterfyldt af nogle generelle overvejelser i forhold til ændringerne. Kommentarer til ansættelser I studenterrådet finder vi det positivt, at man tiltænker at åbne processerne vedr. ansættelser mere op. Vi mener dog, at studerende skal inddrages. Uddannelse er allerede et stort fokusområde for universitet, men står dog i reglen i skyggen af forskning. I studenterrådet mener vi, at sammenspillet mellem forskning og uddannelse, som i virkeligheden er vigtigst Dette forhold bør også afspejles i ansættelsesprocesserne på universitet. Vi mener, at denne dimension kunne få større vægt, hvis de studerende også havde mulighed for at vurdere undervisnings- og formidlingskompetencer, samt være med til at udstikke de strategisk linjer, for hvilke ansættelser, som skal opslås. Derfor foreslår vi, at man i højere grad indstiller til, at Side 1/3

3 studerende også bliver en del af processerne og medtænkes, når procedurerne forelægges de akademiske råd. Kommentarer til medinddragelse Vi er enige i ledelsens identifikation af de manglende fora på universitets- og fakultetsniveau og finder det positivt, at man med dette forslag søger at udbedre dette. Vi mener dog, at man skal være opmærksom på, hvilken formel status disse nye organer får i forhold til de allerede eksisterende organer. Endvidere eksisterer lignende organer også på flere af fakulteterne, men har dog forskellige karakter og svinger mellem at være formelle og uformelle. Vi indstiller til, at man respekterer de lokale initiativer, som allerede eksisterer og ligeledes finder den rette balance mellem formelle og uformelle organer. Dette skal både kunne sikre at forummerne får en politisk og samarbejdende karakter, sikre kommunikation mellem dem og de formelle organer og er i stand til at handle på lokale problemer og situationer. Formelle organer Vi finder det positivt, at man vil kigge mere på inddragelsen og medbestemmelsen i de formelle organer. Her mener vi, at det er vigtig at tænke kommunikationen mellem de forskellige organer ind. Endvidere er det essentielt at skabe en kultur, som både fordre, at man kan tage strategiske overvejelser og lave politiske beslutninger lokalt. Vi mener, at det er vigtigt, at man ikke glemmer de organer, som allerede eksisterer og hertil bør man overveje, hvordan man kan forbedre processer og arbejdet i organerne samtidig med at man sørger for en ordentlig kommunikation på tværs af universitetet og internt på fakulteterne. Vi håber, at arbejdet bliver bedre og kendetegnet ved en større grad af medbestemmelse. Udgangspunktet bør ikke være, hvordan organerne tidligere har fungeret, men hvordan de bør fungere i overensstemmelse med en stor grad af medindflydelse og medbestemmelse, som sikrer lokalt ejerskab. Ansvarsfordeling Et andet vigtigt moment, som man skal passe på, at man ikke overser, er ansvarsfordeling mellem ledere, formelle og uformelle organer. Der har tidligere været en risiko for, at nogle beslutninger faldt mellem forskellige stole, og at det ikke var klart, hvem der have ansvar for beslutningen. Dette bør undgås og ligeledes bør det være gennemsigtigt og klargjort, hvilke områder de forskellige organer har. Dette kan således også understøttes af en bedre kommunikation, som nævnt ovenfor. Det bør være klart for både medlemmerne af organer og andre medarbejder og studerende, hvilken politisk og beslutningsmæssige kompetence de enkelte organer har. Side 2/3

4 For yderligere kommentarer eller uddybning, kontakt venligst: Allan Graversen Vesterlund Formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet Telefon: Mail: Side 3/3

5 Høringssvar vedr. forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Århus d. 31. august 2014 I. ledelsesdelegering og nærvær: I Frit Forum er vi glade for, at analysen ligger op til en øget medinddragelse af studerende og medarbejdere og en mere decentraliseret og synlig universitetsledelse. Vi er enige i, at uddelegering af beslutningskompetence er en forudsætning for reel medinddragelse. Således er vi glade for formuleringen: En vigtig forudsætning for reel medinddragelse er en højere grad af uddelegering af beslutningskompetence til det lokale ledelsesniveau for derved at skabe et tilstrækkeligt decentralt ledelsesrum. II. Medinddragelse I Frit Forum er vi positive overfor, at analysen ligger op til øget medinddragelse af de studerende og medarbejderne. Medarbejdere og studerende skal inddrages så tidligt som muligt i beslutningsprocesserne, således at mulighederne for at komme med synspunkter, inden beslutninger træffes, øges. Der foreslås at oprette enkelte nye formelle organer rettet mod inddragelse af de studerende, således at de studerende bliver involveret i forhold, der vedrører studier, uddannelser og studiemiljø Især er vi glade for tanken om i højere grad at formalisere medinddragelsen ved at oprette et forum, hvor alle de studenterpolitiske organisationer inddrages. Vi ser et formaliseret samarbejde med inddragelse af alle studenterpolitiske organisationer som en forudsætning for en bred repræsentation af de studerendes interesser. Et formaliseret samarbejde sikrer samtidig, i modsætning til ad hoc møder, at de studerendes interesser inddrages tidligere i processen, samtidig med, at der opbygges tillid mellem parterne. Vi ser frem til en konstruktiv og positiv gensidig dialog mellem studenterorganisationerne og universitetsledelsen og vi forventer at universitetsledelsen, ligesom vi, vil bruge drøftelserne og de konkrete forslag fremadrettet. Helt konkret forslår Frit Forum, at det oprettede organ mødes minimum 2 gange per semester. Vi stiller os positive overfor ideen om at oprette udvalg på fakultetsniveau med inddragelse af studerende, til at supplere akademisk råd.

6 IV. kommunikation: Vi er positive overfor den revidering af universitetets hjemmeside der er igangsat og håber, at man i fremtiden i højere grad vil benytte de enkelte institutters hjemmeside, som den primære indgangsvinkel for studerende og ansatte. På vegne af Frit Forum Laura E. B. Pedersen, formand Frit Forum Århus Michael Fevejle Christensen, studenterpolitisk koordinator Frit Forum Århus

7 Konservative Studenter Den borgerlige studenterforening Aarhus, 15. september 2014 Side 1 af 2 Høringsvar til Universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Vi vil gerne takke for muligheden for at komme med vores kommentarer til Universitetsledelsens forslag. Konservative Studenter ser positivt på bestræbelserne på at øge medinddragelsen og revidere ledelsesdelegeringen. Nedenfor har vi i punktform knyttet en række kommentarer og bemærkninger til flere af forslagets dele: I Ledelsesdelegering Den generelle uddelegering af ansvar fra dekaner til institutledelse hilser vi velkommen, idet vi betragter lokal forankring af en nærværende ledelse som et særdeles positivt træk ved en tidssvarende universitetsledelse. Vi håber dermed også, at de studerende i almindelighed vil opleve, at afstanden til universitetets besluttende organer forkortes. II Medinddragelse Indledningsvist hilser vi velkommen, at der sigtes på at øge Akademisk Råds reelle indflydelse. Det har været vores erfaring hidtil, at dette demokratiske organ har savnet den reelle indflydelse, som det har været berettiget til. Vi hæfter os i særdeleshed ved forslagene om nedsættelse af udvalg med plads til studenter og ph.d. studerende og evt. repræsentanter for de studenterpolitiske organisationer. At dette arbejde allerede er indledt og peger fremad mod øget studenter medinddragelse, betragter vi som særdeles positivt. Desuden opfatter vi det som værende positivt, at institutlederne opfordres til i højere grad at inddrage de lokale samarbejdsorganer og fora i fremtidige beslutningsprocesser. Forslaget nævner de to nye bånd (s. 7.) I den forbindelse er vi interesserede i at høre mere om, hvordan den øgede indsigt tænkes opnået. III Organisatorisk indretning af fakulteterne Under dette punkt, har vi taget til efterretning, at studienævnsstukturen også skal indgå i eftersynet. Vi har nemlig med beklagelse måttet betragte de indførte kæmpestudienævn, som vi opfatter som værende så store, at der ikke har været plads til nærhed og hvor end ikke alle enkeltstudier har Konservative Studenter Wilstersgade Aarhus C

8 Konservative Studenter Den borgerlige studenterforening Aarhus, 15. september 2014 Side 2 af 2 været garanteret repræsentation. Vi hilser den fremtidige gennemgang velkommen, men samtidig må vi udtrykke forhåbning om, at studienævnet ikke mister indflydelse i forhold til dets nuværende opgaver med henblik på varetagelse af studieordninger og dispensationer herfra. Vi mener at studienævnscentraliseringen er gået for vidt og vi håber derfor at se en højere grad af lokal forankring på de enkelte afdelinger. IV Kommunikation Overordnet betragter vi det som positivt, at forslaget tager i betragtning ønsker om at ledelsens kommunikation med medarbejdere og øvrige, som bidrager til universitetets virke og miljø, forbedres. Med hensyn til kommunikationsstrategien, har vi også hæftet os ved forslaget om øget decentralisering. Vi betragter det som naturligt, at ikke alle kommunikationsanliggender kan være genstand for centrale beslutninger. I relation til den eksterne kommunikation vil vi udtrykke et ønske om, at denne for fremtiden i højere grad vil afspejle AUs rolle som et forskningsbåret universitet, hvor dannelse og seriøsitet er i højsædet. Man bør ikke være bange for at lyde som et universitet i sin eksterne kommunikation. Det er vores opfattelse, at dette også er, hvad både medarbejdere, studerende og folk uden for akademia forventer af os. V Administrativ understøttelse Forslaget sigter på at øge fleksibiliteten for organiseringen af de administrative centre og enheder. Dette hilser vi også velkommen. Vi har været af den opfattelse, at den faglige udviklingsproces har kompliceret adskillige administrationsopgaver på Aarhus Universitet, og vi er i den forbindelse glade for, at man sætter sig det erklærede mål at simplificere administrationen. Vi er desuden glade for, at forslaget lægger op til, at den fysiske placering af administrative medarbejdere, kan vedtages lokalt på institutterne. Derved forventer vi, at der opnås øget sammenhæng mellem institutterne, deres ledelse, medarbejdere og studerende og den administrative understøttelse. Sluttelig noterer vi os med glæde afskaffelsen af de indholdsløse betegnelser front office og back office. Mvh Hans Henrik Juhl & Jacob Aarslev Konservative Studenter Konservative Studenter Wilstersgade Aarhus C

9 AARHUS UNIVERSITET HK-KLUBBEN Til Universitetsledelsen Høringssvar fra HK-klubbens bestyrelse: På baggrund af Universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen, har HK-klubbens bestyrelse afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Indledningsvist vil vi gerne rose oplægget, som indeholder mange konstruktive forslag. Især når det gælder medarbejderinddragelse og decentralisering, er det helt tydeligt, at der er blevet lyttet til institutledernes og VIP ernes kritik af den nuværende organisering på AU. Når det drejer sig om den administrative del af organisationen, finder vi, at det efterlader mange åbne spørgsmål og medarbejderinddragelsen præciseres ikke i et omfang svarende til de andre områder. Helle Colding Seiersen Fælles TR HK Dato: 27. august 2014 Mobiltlf.: Afs. CVR-nr.: Side 1/2 Vi har noteret os, at Universitetsledelsen ønsker at gennemføre en ret omfattende ændring af organisationsstrukturen for de administrative medarbejdere, uden at der er ansat eller konstitueret en universitetsdirektør. I vores øjne betyder det, at vi kommer til at mangle en øverste administrativ leder, der kan have de administrative briller på i processen. Vi har endvidere samlet følgende kommentarer og spørgsmål fra HKtillidsrepræsentanterne: Vi har noteret os, at de foreslåede sammenlægninger af VD-områder ikke i alle tilfælde giver mening i forhold til arbejdsfælleskaber, og vi savner faglige begrundelse for forslagene Det ligger os meget på sinde, at der ikke sker afskedigelser i forbindelse med omstruktureringen. I oplægget lægges der op til, at institutterne selv står for ansvaret for at definere hvilke medarbejdere/funktioner de ønsker udflyttet fra administrationen, og hvilke nyansættelser der evt. skal ske. I den proces er det vigtigt, at nuværende ansatte i front office omplaceres før der sker nyansættelser

10 AARHUS UNIVERSITET HK-KLUBBEN Der lægges også op til, at omplaceringer skal ske efter aftale mellem institutleder, dekan og administrationschef. Her nævnes ikke noget om den enkelte medarbejders egen indflydelse på en kommende placering. Det er meget vigtigt for os, at der er fokus på, at den medarbejdergruppe som evt. flyttes fra administrationen og ud på hovedområderne, tidligere har været meget berørt af omstruktureringer, ønskerunde samt de netop overståede besparelser. I den forbindelse efterlyser vi en præcisering af at beslutninger skal tages efter behandling i samarbejdsudvalgene og med inddragelse af de respektive tillidsrepræsentanter. Det bør derfor nøje overvejes hvordan det sikres, at processen kommer til at foregå ordentligt, medinddragende og med respekt for den enkelte medarbejder og det store personlige pres, som endnu engang rammer denne gruppe Side 2/2 Vi noterer os, at der ikke foreligger en tidsplan for processen. Vi anbefaler, at man i høj grad inddrager TR og samarbejdssystemet i planlægningen, og har et skarpt øje for den enkelte medarbejders situation Vi håber med ovenstående høringssvar, at Universitetsledelsen vil tage vores pointer til efterretning og inddrage dem i den videre proces. Vi står gerne til rådighed for en uddybning af vore overvejelser. På vegne af HK-klubbens bestyrelse Helle Colding Seiersen Fælles -TR HK

11 Til: Universitetsledelsen 18. september 2014 Høringssvar vedrørende opfølgning på problemanalysen AU Studier Aarhus Universitet Tuborgvej København NV Campus Emdrup Telefon.: Side 1/2 Som hustillidsrepræsentant for HK-personalet i Emdrup ønsker jeg at afgive følgende høringssvar vedrørende universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen. Forslagene åbner op for mange muligheder for HK medarbejderne i Emdrup og det er tiltrængt, at universitetsledelsen giver mulighed for, at de særlige forhold, der knytter sig til vores campus, kan medføre, at vi finder plads til lokale løsninger og lokale muligheder inden for rammen af Aarhus Universitet. I dagligdagen har vi gennem en årrække oplevet, at nærheden og samarbejdet til andre kollegaer er under pres, da ledelsesbeslutninger og samarbejdsstrukturer udfoldes i Aarhus. Ligeledes har omfanget af mikrostyring i administrationen nået et urimeligt højt niveau. Jeg ønsker derfor, at denne udvikling vendes så beslutninger træffes tættere på medarbejderne og med mulighed for lokal medinddragelse. Der er ikke nogen modsætning i mellem at Aarhus Universitet vælger fælles løsninger på tekniske og systemmæssige udfordringer for hele universitet og at implementeringen udmøntes lokalt, så den bedst tilpasses lokale organisatoriske forhold. Siden starten af den faglige udviklingsproces har vi oplevet at beslutninger i stigende grad centraliseres uden hensyntagen til lokale forhold. Det har medført et pres på de gode samarbejdsrelationer mellem det videnskabelige og det teknisk/administrative personale, samt at vi har stået uden muligheder for selv at vælge de samarbejdsformer, der bedst kan underbygge og styrke dette samarbejde. Jeg håber derfor, at universitetsledelsen i forbindelse med den annoncerede udredning af mulighederne for en mere fleksibel intern organisering af IUP vil give mere frihed også til at styrke båndene mellem de forskellige medarbejdergrupper. Aarhus Universitet

12 Side 2/2 I AU studier har den faglige udviklingsproces på mange områder løftet fagligheden, selv om det er sket på bekostning af samarbejdsrelationerne. Dette løft skal der værnes om og derfor er det ingen løsning at skrue tiden tilbage til før 9. marts De vildskud, der har været i debatten med at skrue tiden tilbage og fysisk flytte AU studiers medarbejdere tilbage til institutterne vil ikke løse problemerne anno Der skal være en høj faglighed kombineret med et stærkt samarbejde på tværs af arbejdsopgaver og alle medarbejdere skal inddrages i processen med at(gen)opbygge samarbejdet på tværs af faggrænserne. Jeg håber med dette høringssvar at give et bidrag til en proces med en bred inddragelse af medarbejderne og at have videregivet de ønsker mine kollegaer dagligt udtrykker, at slå et slag for det samarbejdende universitet. Venlig hilsen Henrik Christensen Hustillidsrepræsentant HK Campus Emdrup

13 Fra: Per Stounbjerg Til: 2014 Cc: Bo Tranberg; Helle Colding Seiersen; Lizzi Stausgaard; Lotte Bilberg; Nina Bjerre Andersen; Per Lindblad Johansen; Per Stounbjerg Emne: Høringssvar fra redaktionskomiteen for Omnibus Dato: 17. september :20:30 Nedenstående er Redaktionskomiteen for Omnibus svar på Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen. Svaret kan offentliggøres. Venlig hilsen Per Stounbjerg Svar på høring om universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Redaktionskomiteen for Omnibus noterer sig, at der er annonceret en gennemgang af kommunikationsstrategien på Aarhus Universitet. Det er vores opfattelse, at et uafhængigt medie som Omnibus i den forbindelse indgår som en vigtig del af den samlede kommunikationspalet på universitetet, og at vi i særlig grad kan være med til at understøtte en inddragende og dialogisk kommunikation. Det ligger netop i vores formålsparagraf, at Omnibus skal opbygge "ejerskab blandt medarbejdere og studerende", indgå i en "fælles AU-offentlighed" og være kritisk, "perspektiverende og debatskabende". Det er i det perspektiv, at vi også ser de strategiske drøftelser, der træffes om Omnibus' fremtid. På den baggrund stiller vi os gerne til rådighed i drøftelserne om, hvordan der kan skabes en ny basis for debat- og informationskulturen på Aarhus Universitet. Med venlig hilsen Redaktionskomiteen for Omnibus (Nina Bjerre Andersen, Per Lindblad, Helle Colding Seiersen, Lizzi Stausgaard, Per Stounbjerg, Bo Tranberg) Lektor, dr.phil. Per Stounbjerg Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet Jens Chr. Skous Vej 2, Bygning 1485 lokale 319 DK-8000 Aarhus C, Danmark Tlf.: (+45) www:

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PRÆSENTATION FOR HEALTH S ANSATTE PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. nov. 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse Dec. 2013 jan. 2014:

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE MØDET I DAG Har præsenteret de endelige beslutninger Vil fokusere på: de administrative beslutninger betydning og bagvedliggende overvejelser

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen Medlemmerne af medarbejderprojektgruppen Medlemmerne af studenterprojektgruppen Medlemmerne af følgegruppen Kære medlemmer. Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Møde for Fællesadministrationens medarbejdere den 31. august 2010 Ved universitetsdirektør Jørgen Jørgensen Formålet med AU s faglige udviklingsproces Fagligt mål: Udvikle

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN Universitetsledelsen den 22. oktober 2014 Aarhus Universitet Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte en opfølgning

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen

Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Universitetsledelsen den 15. august 2014 Aarhus Universitet 1 Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tak fordi I alle så resolut har meldt jer til mødet i dag. Det varsler godt. Vi ved alle, hvorfor vi

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST VORES ST ET VÆKSTHUS ET STED HVOR TING TRIVES OG GROR! VORES ST MÅLET ER TILFREDSE OG STOLTE MEDARBEJDERE DER HAR MEDEJERSKAB FOR ST. TILBAGE TIL RØDDERNE: FORSKNING, UDDANNELSE,

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Til rektor Høringssvar fra Institut for Æstetik og Kommunikation vedrørende AU-ledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Institut for Æstetik og Kommunikation Niels Lehmann Institutleder

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Studenterrådet ved Aarhus Universitet S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Studenterrådets bidrag til AU s samlede evaluering af universitetsområdet Som led i evalueringen af universitetsområdet, indsender Studenterrådet

Læs mere

Der fremsendes hermed et samlet høringssvar fra Institut for Biomedicin omfattende:

Der fremsendes hermed et samlet høringssvar fra Institut for Biomedicin omfattende: Universitetsledelsen CC: Alle medarbejdere på Institut for Biomedicin Høringssvar vedr. Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen fra Institut for Biomedicin Der fremsendes hermed et samlet

Læs mere

Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO)

Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO) Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO) 1. Indledning Bestyrelsen for Aarhus Universitet (AU) gav ved mødet d. 17. juni

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces,

Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces, NOTAT Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces, Louise Gade Vicedirektør, HR Dato: 25. august 2010 Side 1/6 Aarhus Universitet er i gang med en omfattende

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt Møde den: Mandag den 10. februar 2014 kl. 12.00 Sted: 1443/413 Ekstraordinært LSU Kommunikation REFERAT Til stede: Lykke Ankersen, Knud Holt Nielsen, Jetthe L. Revsgaard, Peder Holm-Pedersen, Henriette

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Analysepanelets kommentarer til ekspertgruppens rapport

Analysepanelets kommentarer til ekspertgruppens rapport Analysepanelets kommentarer til ekspertgruppens rapport Den interne problemanalyse på Aarhus Universitet LEDELSESNÆRVÆR, INDDRAGELSE OG ADMINISTRATIV UNDERSTØTTELSE Analysepanelet Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011.

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 7. Bilag 1 til notat 4 Opfølgning på MPsagen rektors handlingsplan Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Som opfølgning på

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts AARHUS UNIVERSITET Fremtidens administration på fremtidens AU Forbedrede vilkår for den faglige udvikling af AU gennem: Ensartet og effektiv administration (90% - 10%) Professionalisering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager: Rektoratet

AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager: Rektoratet Modtager: Rektoratet NOTAT Notat fra arbejdsgruppen vedrørende front office- og back officeopgavernes fremtidige placering og organisering på AU Bo Bjerre Jakobsen Chefkonsulent Dato: 6. maj 2010 Ref:

Læs mere

Brev fra rektor Til alle KU s ansatte. Organisation og strategi. Kære ansatte ved Københavns Universitet

Brev fra rektor Til alle KU s ansatte. Organisation og strategi. Kære ansatte ved Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Brev fra rektor Til alle KU s ansatte Organisation og strategi 13. JUNI 2006 Kære ansatte ved Københavns Universitet REKTOR Universitetet står overfor at skulle

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem?

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem? Modenhedsvurderinger Mål hvad kan I tage med hjem? Hvorfor skal man overveje at lave en modenhedsvurdering? Hvordan kan man gribe processen an? Hvad skal man være opmærksom på? 1 Hvem er jeg? Ole Boulund

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Svend Hylleberg

AARHUS UNIVERSITET. Til Svend Hylleberg Til Svend Hylleberg Høringssvar fra Institutforum, LSU, Koordinationsrådet med faggrupper og de administrative medarbejdere ved Juridisk Institut Institutforum, LSU, Koordinationsrådet med faggrupper og

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr Videnskabsministeriet 9. december 2010

Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr Videnskabsministeriet 9. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr. 10-8769 Videnskabsministeriet 9. december 2010 att. Helga Øregaard Dam heo@ubst.dk / ubst@ubst.dk Vedr. høring om ændring af Universitetsloven sagsnr. 10-088435

Læs mere

Akademikernes kommentarer til Epinions undersøgelse. Opfølgning på ændringerne i universitetsloven i 2011 om medbestemmelse og medinddragelse

Akademikernes kommentarer til Epinions undersøgelse. Opfølgning på ændringerne i universitetsloven i 2011 om medbestemmelse og medinddragelse Opfølgning på ændringerne i universitetsloven i 2011 om medbestemmelse og medinddragelse Den 27. maj 2014 Sag.nr. S-2013-856 Dok.nr. D-2014-10561 bba/ka Universitetsevalueringen i 2009 rettede en berettiget

Læs mere

Notat om afslutning og opfølgning på skærpet tilsyn REKTORSEKRETARIATET

Notat om afslutning og opfølgning på skærpet tilsyn REKTORSEKRETARIATET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 63, 7. juni 2012 Pkt. 09. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. MAJ 2012 Vedr.: Notat om afslutning og opfølgning

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Den nuværende samarbejdsstruktur giver ringe mulighed for medarbejderinddragelse på fakultets- og universitetsniveau for medarbejdere i de nationale

Den nuværende samarbejdsstruktur giver ringe mulighed for medarbejderinddragelse på fakultets- og universitetsniveau for medarbejdere i de nationale Universitetsledelsen Høringssvar vedr. Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen. Vi værdsætter målsætningen i forslaget om at fremme faglighed og høj kvalitet, idet der samtidigt tages

Læs mere

ET STYRKET AU LIBRARY

ET STYRKET AU LIBRARY 9. DECEMBER 2016 ET STYRKET AU LIBRARY Orienteringsmøde for AU Library-medarbejdere i AU Uddannelse VELFUNGERENDE AU LIBRARY AU Library har bevist sit værd: Anerkendes bredt som en professionel og nærværende

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Kære Svend. Med venlig hilsen. Carsten René Jørgensen

Kære Svend. Med venlig hilsen. Carsten René Jørgensen From: Carsten René Jørgensen To: Dekan BSS Cc: Jan Tønnesvang Subject: Høring af universitetsledelsens forslag Date: 9. september 2014 12:19:49 Attachments: Referat fra møde i Institutforum_020914.docx

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS 29.01.15 Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR AR BSS ST HE Dekaner uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077 Dato: 13. juni 2017 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl. 13.00-15.15 i mødelokale 077 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts Store forandringer mange spørgsmål AARHUS UNIVERSITET Hvorfor? Fagligt: For at sikre universitetets konkurrencedygtighed i fremtiden Kunne skaffe bevillinger, forskere og

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens Planlægning DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 06-10-2009 Mette Holmkær Kiil Tel. +45 8728 4022 Mette.Kiil@ps.rm.dk 1-30-74-6-09 Side 1 Følgende gives en skematisk

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Møde den: Ordinært LSU-møde Odontologi Onsdag den 30. januar 2013, kl Mødelokale: Instituttets mødelokale REFERAT

Møde den: Ordinært LSU-møde Odontologi Onsdag den 30. januar 2013, kl Mødelokale: Instituttets mødelokale REFERAT Møde den: Ordinært LSU-møde Odontologi Onsdag den 30. januar 2013, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Instituttets mødelokale REFERAT Deltagere: Ellen Frandsen Lau, Mariann Andersen, Trine Agerbæk, Dirk Leonhardt,

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES. Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse

AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES. Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse 25.-26. MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse Formålet med AU s faglige udviklingsproces Udvikle universitetets stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 02. juli 2014, 16.15 18.30 Aarhus, PHYS 1520-732 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd Referent: Charlotte Sand Dagsorden: Dato: 3. juli 2014 Side 1/8 1. Godkendelse

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS

Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS BAGGRUND Af Personaleudviklingspolitikken på Roskilde Universitet fremgår det, at: Alle medarbejdere med mere end 1 års ansættelse skal have en obligatorisk medarbejderudviklingssamtale

Læs mere