Skjern Papirfabrik A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjern Papirfabrik A/S"

Transkript

1 Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli 2014 Rev. 28. juli 2014

2 Projektansvarlig Ringkøbing - Skjern kommune er som varmeplanmyndighed, ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Skjern Papirfabrik A/S Søren Skærbæk Birkvej Skjern Telefon: Mobil tlf.: I planlægningsfasen bistås Skjern Papirfabrik A/S af: DFP A.m.b.a. v/ direktør Per Hougaard Telefon: Mobil: Nærværende projektforslag er udarbejdet af: DFP A.m.b.a. v/ projektingeniør Søren Olesen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING OMFANG ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE FORHOLD TIL LOVGIVNING OG PLANLÆGNING FYSISK PLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNINGER MILJØFORHOLD ANDRE FORHOLD FORHANDLING MED BERØRTE PARTER JORDBUNDSUNDERSØGELSER AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER NORMER OG STANDARDER M.V BESKRIVELSE AF PROJEKTET HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER DRIFTSFORHOLD ØKONOMIBEREGNINGER BEREGNINGSMETODE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ BEREGNINGSRESULTATER FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Matrikeltegning 2. Samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 3. Samfundsøkonomiske emissioner 4. Samfundsøkonomiske afgiftsprovenu Side 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning I nærværende rapport beskrives et projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen, for etablering af et energiforbedringsprojekt på Skjern Papirfabrik. Energiforbedringsprojektet omfatter et røggasvaskeranlæg, også benævnt røgvaskeranlæg (i tabellerne benævnt RGV) til udnyttelse af restenergien i røggassen. Sammen med røggasvaskeranlægget etableres en overproduktionsveksler og en akkumuleringstank til udnyttelse af afblæst energi ved uforudsete papirstop. Det samlede energiforbedringsanlæg kobles på Skjern Papirfabriks nye flisanlæg, der skal erstatte den eksisterende kedel, der er baseret på naturgas som brændsel. Flisanlægget skal levere damp, der anvendes i fabrikkens papirfremstillingsproces. Skjern Papirfabrik skal desuden investere i et anlæg til rensning af røggassen fra fliskedlen. Ved etablering af et røgvaskeranlæg kan den varme røggas anvendes til fjernvarme i Skjern Fjernvarmens forsyningsområde. Ved etablering af et elektrofilter vil det derimod ikke være muligt at udnytte varmen i røggassen. Anlægsinvesteringen for røgvaskeranlægget og elektrofilteret vil tilnærmelsesvis være den samme. Skjern Papirfabrik ønsker derfor at etablere det samlede energiforbedringsprojekt med afsæt i følgende punkter. Optimere virkningsgraden på det samlede anlæg Lavere brændselsforbrug og dermed billigere brændsel God selskabsøkonomi for Skjern Papirfabrik God selskabs- og brugerøkonomi for Skjern Fjernvarme Positiv samfundsøkonomi Reducerer den samlede CO2 udledning fra Skjern Papirfabrik og fra Skjern Fjernvarme. Ved etablering af et nyt biomasseanlæg, der indrettes til fyring med flis, sikres, at den damp, der anvendes i papirfremstillingsprocessen og den overskudsvarme der leveres til Skjern Fjernvarme, kan produceres miljøvenligt og til en konkurrencedygtig pris. Røggasvaskeranlægget, der etableres som et energiforbedringsprojekt til flisanlægget vil levere CO2 neutralt overskudsvarme til Skjern Fjernvarmes forbrugere til en meget konkurrencedygtig pris. Overskudvarmen fra røggasvaskeranlægget føres ind på Skjern Fjernvarmes eksisterende ledningsnet ved Skjern Papirfabrik. Projektforslaget omfatter dermed det samlede energiforbedringsprojekt, som Skjern Papirfabrik opstiller i forbindelse med etablering af det nye flisanlæg, herunder de forbindelsesledninger der skal etableres på Skjern Papirfabriks grund for at forbinde røggasvaskeranlægget med Skjern fjernvarmes eksisterende ledningsnet. Side 4

5 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse forholdene ved etablering af et røggasvaskeranlæg til udnyttelse af den overskudsvarme, der er i røggassen fra Skjern Papirfabriks nye flisfyrede biomasseanlæg. Projektforslaget skal dermed danne grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet i henhold til Varmeforsyningsloven. Der henvises til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 14. december Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni Projektforslaget fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på godkendelse efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.3 Indstilling Skjern Papirfabrik ansøger herved Ringkøbing-Skjern Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter: Lov om Varmeforsyning nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni Omfang Skjern Papirfabrik skal etablere et nyt 17 MW flisfyret dampanlæg, og i tilknytning til dette anlæg etableres et samlet energiforbedringsprojekt, der omfatter et røggasvaskeranlæg, der udnytter restenergien i røggassen samt en overproduktionsveksler og en akkumuleringstank, til udnyttelse af afblæst energi ved uforudsete papirstop. Nærværende projektforslag omfatter kun energiforbedringsprojektet, da kun denne del er omfattet af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Det samlede anlæg omfattende flisanlæg og energiforbedringsprojekt opføres med et samlet bebygget areal på ca m 2. Anlæggets maksimale bygningshøjde bliver ca. 15 m, mens skorstenshøjden vil blive op til 40 m. Bygningsprojektet har været i nabohøring via planafdelingen, hvor der ingen bemærkninger var. Anlægget etableres på Skjern Papirfabriks eksisterende matrikel 3 al, beliggende på Birkvej 14, 6900 Skjern. Skitsemæssig placering af anlægget fremgår af bilag 1. Projektforslaget omfatter ligeledes de interne ledninger, der skal etableres på Skjern Papirfabriks grund, for at overføre energien fra energiforbedringsanlægget til Skjern Fjernvarmes ledningsnet. Der er ikke tilknyttet andre projekter end beskrevet i nærværende projektforslag. Side 5

6 1.5 Organisation Skjern Papirfabrik A/S er bygherre for opførelse af kedelanlægget og røgvaskeranlægget. Skjern Papirfabrik A/S finansierer, ejer samt forestår drift og vedligehold af anlægget. I projekteringsfasen bistås bygherren af Dansk Fjernvarmes Projektselskab. 1.6 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering er angivet nedenstående. Projektforslaget fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune, ultimo juli måned Høringsperiode i ugerne Projektet myndighedsbehandles i august og september måned 2014, med forventet udvalgsbehandling den 23. sept Klagefrist efter myndighedsgodkendelse udløber primo oktober Bygge og anlægsarbejder påbegyndes oktober 2014 og forventes afsluttet august Drift påbegyndes ultimo 3. kvartal Projektering og etablering af anlægget kan foretages umiddelbart efter projektforslagets godkendelse. Øvrig myndighedsbehandling, herunder ansøgning om byggetilladelse, foregår sideløbende med myndighedsbehandling af projektforslaget. Side 6

7 2 Forhold til lovgivning og planlægning Skjern Papirfabrik anmoder Ringkøbing-Skjern Kommune om godkendelse af projektet iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Anlægget etableres på Skjern Papirfabriks eksisterende grundareal, der er udlagt til erhvervsformål, se bilag 1 med matrikeltegning. Området er dækket af eksisterende lokalplan nr. 47, for et eksisterende erhvervsområde i Skjern By. De beskyttede naturområder, der er registreret syd for matriklen, vil ikke blive påvirket af anlægget. Der vil ikke forekomme en forøgelse ift. de nuværende affaldsprodukter fra anlægget på Birkvej 14. Den forøgede kondensatmængde, der kommer fra røggaskondenseringsanlægget, renses ved hjælp af et båndfilter, således at kondensatvandet opfylder gældende udledningskrav. 2.1 Fysisk planlægning Skjern Papirfabriks eksisterende bygninger ligger på matrikel nr. 3al, V. Birk, Skjern Jorder. Det nye anlæg etableres på samme matrikel. Matriklen har et registreret areal på ca m 2. Der skal ikke ændres på adgangsforholdene til grunden, i forbindelse med etablering af anlægget. 2.2 Forbrugertilslutninger Inden for Skjern Fjernvarmes nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Der er nye potentielle forsyningsområder, men varmebehovet i udvidelsesområderne kan rigeligt dækkes af den overskudsvarme, der leveres fra Skjern Papirfabrik og fra Skjern Fjernvarmes eksisterende produktionsanlæg. 2.3 Miljøforhold Røgvaskeranlægget vil være omfattet af den samlede miljøgodkendelse for flisanlægget. Ved etablering af det samlede energiforbedringsprojekt vil der være en reduktion i CO2 udledningen, da den producerede varme vil fortrænge varme, der tidligere ville blive produceret på Skjern Fjernvarmes naturgasbaserede motoranlæg. Reduktionen af de miljøskadelige emissioner fremgår af bilag 3 og indgår i den samfundsøkonomiske analyse. Side 7

8 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Skjern Papirfabrik, Skjern Fjernvarme A.m.b.a. og Ringkøbing-Skjern Kommune, teknisk forvaltning m.fl. Projektet skal sendes i høring hos berørte parter. 3.2 Jordbundsundersøgelser Såfremt det vurderes, at der skal udføres jordbundsundersøgelser i forbindelse med projektet, udføres disse når detailprojekteringen igangsættes. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Da Skjern Papirfabrik selv ejer grunden, hvor projektet skal gennemføres, vil der ikke blive tale om arealafståelser og servitutpålæg, i forbindelse med etablering af anlægget. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 8

9 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Skjern Papirfabrik ønsker at udskifte den eksisterende naturgasfyrede dampkedel med en ny flisbaseret dampkedel. Dampkedlen forsynes med et røgvaskeranlæg, der genvinder overskudsvarmen fra røggassen, og denne overskudsvarme afsættes til Skjern Fjernvarmes forsyningsnet. Etableringen af røgvaskeranlægget til genvinding af overskudsvarmen fra røggassen vil sikre en miljøvenlig og konkurrencedygtig varmeproduktion til Skjern Fjernvarmes forsyningsområde. Efterfølgende vil etablering af røgvaskeranlægget til genvinding af overskudsvarme blive benævnt Projekt. Skjern Fjernvarmes nuværende produktionsfordeling, ekskl. den del af varmen, der leveres fra den eksisterende røggasveksler på naturgaskedlen, benævnes Reference. Den del der leveres fra den eksisterende røggasveksler på naturgaskedlen trækkes ud af referencen, da den helt vil forsvinde, når Skjern Papirfabrik lukker ned for denne kedel. Projekt: Reference: Etablering af røgvaskeranlæg til genvinding af overskudsvarme fra røggassen. Skjern Fjernvarmes nuværende produktionsfordeling ekskl. den del, der leveres fra den eksisterende røggasveksler på naturgaskedlen. 4.2 Tekniske specifikationer Skjern Fjernvarmes bestykning med produktionsenheder på centralerne er angivet i nedenstående tabel 1. Der er regnet med den bestykning, der vil være, når den nye fliskedel bliver taget i brug i august måned Ud over Skjern Fjernvarmes bestykning er overskudsvarmen fra Skjern Papirfabrik ligeledes angivet i tabel 1 i form af røggasveksleren på naturgaskedel (RGV) og varmepumpen (VP). Som beskrevet nedlægges røggasveksleren på naturgaskedlen ved realisering af det nye biomassebaserede kedelanlæg. Indfyret effekt Varmeeffekt Varmevirkningsgrad Enhed [MW] [MW] [-] Naturgasmotor 7,4 3,4 46% Gaskedel 1 øst 5,4 5,0 92% Gaskedel 2 øst 10,9 10,0 92% Gaskedel syd 5,2 5,0 96% Fliskedel 4,8 5,5 115% Oliekedel 13,3 12,0 90% RGV naturgaskedel* 0,7 0,7 100% VP 4,5 4,5 100% SUM 52,2 46,1 - Tabel 1: Eksisterende bestykning. * Nedlægges ved etablering af nyt biomassebaseret kedelanlæg. Side 9

10 Udover ovenstående bestykning råder Skjern Fjernvarme over en 190 MWh akkumuleringstank. Efter etablering af det nye genvindingsanlæg på Skjern Papirfabrik vil bestykningen være som vist i tabel 2, hvor røggasveksleren på naturgaskedlen er erstattet af en røggasvaskeranlæg på det nye biomassefyrede kedelanlæg. Indfyret effekt Varmeeffekt Varmevirkningsgrad Enhed [MW] [MW] [-] Naturgasmotor 7,4 3,4 46% Gaskedel 1 øst 5,4 5,0 92% Gaskedel 2 øst 10,9 10,0 92% Gaskedel syd 5,2 5,0 96% Fliskedel 4,8 5,5 115% Oliekedel 13,3 12,0 90% RGV ny fliskedel 2,0 2,0 100% VP 4,5 4,5 100% SUM 53,5 47,4 - Tabel 2: Ny bestykning. Derudover etableres en akkumuleringstank ved Skjern Papirfabrik på 1250 m 3, svarende til et energiindhold på ca. 55 MWh. Akkumuleringstanken etableres blandt andet til at akkumulere den varme, der produceres på overproduktionsveksleren. 4.3 Driftsforhold Skjern Fjernvarmes nuværende samlede varmeproduktion er på MWh pr. år, hvoraf varmetabet udgør ca. 25 % af varmeproduktionen. Det er antaget, at varmebehovet i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde ikke vil stige væsentlig de kommende år. Varmebehovet i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde dækkes hovedsageligt af overskudsvarme fra Skjern Papirfabrik samt varmeproduktion på fliskedlen og naturgasmotoren. De øvrige produktionsanlæg er således at betragte som spids- og reservekapacitet. Produktionsfordelingen for de eksisterende anlæg kan ses i kolonnen Reference i tabel 4 i afsnit 5.2. Det skal her bemærkes, at Referencen er et scenarie uden varmeproduktion på røggasveksleren på naturgaskedlen. Produktionsfordelingen ved etablering af det nye genvindingsanlæg på fliskedlen på Skjern Papirfabrik, kan ligeledes ses i tabel 4 under kolonnen Projekt. Side 10

11 5 Økonomiberegninger 5.1 Beregningsmetode Der er udført analyser af konsekvenserne for selskabs-, bruger- og samfundsøkonomi samt miljøforhold ved etablering af genvindingsanlægget på Skjern papirfabriks nye flisfyrede biomasseanlæg. De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er valgt en betragtningsperiode fra Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af nedlæggelsen af røggasveksler på naturgaskedlen og etableringen af røggasveksler på fliskedlen. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet så som drift af ledningsnet og administration samt renter og afdrag på eksisterende lån, indgår ikke i beregningerne. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to scenarier og ikke til prisfastsættelse efter Varmeforsyningsloven eller til budgettering af værkets likviditet. 5.2 Beregningsforudsætninger Forudsætningerne i tabel 3-6 danner baggrund for de økonomiske resultater. Beregningerne er alle udført i faste priser 2015 niveau ekskl. moms. Generelle forudsætninger kan ses i tabel 3. Varmeproduktionen ved Skjern Fjernvarme var i MWh og var i 2013 på samme niveau. Der er ikke planlagt større udvidelser af Skjern Fjernvarmes forsyningsområde, og den mindre udvidelse af forsyningsområdet, der forventes, antages at blive modsvaret af den løbende energioptimering af forbrugernes bygningsmasse. Derfor er der taget udgangspunkt i en varmeproduktion på MWh/år i hele betragtningsperioden. Generelle forudsætninger Varmeproduktion [MWh/år] Varmeproduktion [GJ/år] Kalkulationsrente [-] 4% Nettoafgiftsfaktor [-] 1,17 Nettoprisindeks [-] 1,85% Brændselsforbrug til varmeproduktion - naturgasmotor [-] 38% Tabel 3: Generelle forudsætninger for de to scenarier. Side 11

12 Skjern Fjernvarme får i dag leveret 7 % af varmebehovet fra røggasveksleren på Skjern Papirfabriks naturgaskedel. Ved nedlæggelse af naturgaskedlen vil de 7 % skulle produceres på Skjern Fjernvarmes fliskedel, naturgasmotor og gaskedler, således fås produktionsfordelingen for referencen som vist i tabel 4 i kolonnen Reference. Ved etablering af røgvaskeranlægget på Skjern Papirfabriks nye fliskedel vil røgvaskeranlægget dække ca. 21 % af varmebehovet i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde. Varme produceret på røggasveksleren vil være billigere end varme produceret på varmepumpen. I sommerperioden vil der ikke være behov for fuld produktion på både veksleren og varmepumpen, hvorfor der i sommerperioden vil fortrænges en lille del af produktionen på varmepumpen. Den store produktion på røggasveksleren vil desuden fortrænge produktion på fliskedlen, naturgasmotoren og kedlerne, således produktionsfordelingen i Projektet bliver, som vist i tabel 4. Produktionsfordeling Projekt Reference Fliskedel [-] 32,68% 42,60% Naturgasmotor [-] 9,42% 14,81% Gaskedel 2 øst [-] 1,97% 4,85% Gaskedel syd [-] 0,04% 0,08% Gaskedel 1 øst [-] 0,00% 0,00% RGV naturgaskedel [-] 0,00% 0,00% RGV fliskedel [-] 21,35% 0,00% VP Papirfabrik [-] 34,54% 37,69% Samlet [-] 100,0% 100,0% Tabel 4: Varmeproduktionsfordeling projekt og reference. Virkningsgrader på produktionsenhederne kan findes i tabel 5. Virkningsgrader for naturgasmotoren og gaskedlerne er oplyst af Skjern Fjernvarme. Virkningsgraden på den ny fliskedel er oplyst af leverandøren. Virkningsgrader El Varme Samlet Ny fliskedel [-] - 115,00% 115,00% Naturgasmotor [-] 41,00% 46,00% 87,00% Gaskedel 2 øst [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel syd [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel 1 Øst [-] - 96,00% 96,00% RGV naturgaskedel [-] - 100,00% 100,00% RGV Røggasveksler fliskedel [-] - 100,00% 100,00% VP Papirfabrik [-]* - 100,00% 100,00% Tabel 5: Virkningsgrader for relevante produktionsenheder. Følgende drifts- og vedligeholdsudgifter er anvendt i beregningerne. Udgifterne til varmepumpe- og røggasveksleranlægget er oplyst af Skjern Papirfabrik A/S. De øvrige udgifter bygger på erfaringstal. Side 12

13 Drift og vedligehold Ny fliskedel [kr./gj varme] 11,11 Naturgasmotor [kr./gj el] 13,89 Gaskedel 2 øst [kr./gj varme] 2,78 Gaskedel syd [kr./gj varme] 2,78 Gaskedel 1 øst [kr./gj varme] 2,78 RGV naturgaskedel [kr./gj varme] 2,00 RGV fliskedel [kr./gj varme] 2,00 VP Papirfabrik [kr./gj varme] 3,00 Tabel 6: Drifts- og vedligeholdsudgifter. 5.3 Selskabsøkonomi Skjern Papirfabrik har ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn valgt at erstatte deres naturgaskedel med en ny fliskedel til procesvarme. Skjern Papirfabrik har ligeledes valgt at etablere et røgvaskeranlæg, en overproduktionsveksler og en akkumuleringstank for at kunne levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarmes forsyningsnet. Anlægsinvesteringen for dette er estimeret til kr. inkl. VE tilskud. Dermed vil Skjern Papirfabrik stå for etableringen af energioptimeringsanlægget og Skjern Fjernvarme vil ikke have anlægsomkostninger ved projektet. Hvis Skjern Papirfabrik ikke investerer i et røgvaskeranlæg, skal der etableres et elektrofilter til røggasrensning. Anlægsudgifterne til et elektrofilter vil tilnærmelsesvis være i samme størrelsesordning som anlægsudgifterne til et røgvaskeranlægget. Skjern Papirfabriks anlægsudgifter til røgvaskeranlægget dækkes af varmesalget til Skjern Fjernvarme. Den endelige varmesalgspris er ikke endeligt bestemt, men der ligger et kontraktoplæg på 180 kr./mwh. Foreløbige beregninger viser, at denne varmepris vil være fordelagtig for både Skjern Papirfabrik og Skjern Fjervarme. Ved en varmepris på 180 kr./mwh vil Skjern Fjernvarme have følgende årlig besparelse: Årlig besparelse: kr./år 5.4 Brugerøkonomi Udgifter i forbindelse med etablering af røggasveksler på Skjern Papirfabriks nye flisfyret biomasseanlæg vil samlet set have en positiv indflydelse for forbrugerne i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde. Det selskabsøkonomiske overskud, som fremkommer ved etableringen af røggasveksleren, vil komme alle forbrugerne i Skjern Fjernvarme til gode. 5.5 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er udført efter Energistyrelsen beregningsforudsætninger, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg til tabellerne dateret oktober Ved omregning af metan- og lattergasudledning til CO2-ævkivalenter er anvendt notat vedr. nye global warming potential faktorer dateret 13. juni Side 13

14 Kalkulationsrenten er valgt til 4 % jf. opdateret tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference dateret 12. juni De samfundsøkonomiske beregninger kan findes i bilag Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. I bilag 3 er vist emissioner ved varmeproduktion over den 20-årige beregningsperiode i henholdsvis projektet og referencen. Her kan det ses, at udledningen af CO2 vil blive reduceret, og generelt vil de samfundsøkonomiske skadesvirkninger reduceres ved etablering af et flisanlæg. 5.7 Beregningsresultater Som det fremgår af bilagene 2-4 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger, at etablering af en røggasveksler m.m. er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige. Brændsel Investering og D og V Emissioner Afgiftsprovenu Projekt [kr.] Reference [kr.] Tabel 8: Samfundsøkonomiske beregningsresultater. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, investering og D&V og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. I alt 5.8 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed over for ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende tabel 9 og figur 1 er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehovet. Ændring i varmeproduktion [-] -20% -10% 0% 10% 20% Energiaftag [MWh/år] Projekt [kr.] Reference [kr.] Tabel 9: Følsomhedsanalyse ved ændring i varmeproduktion. Side 14

15 Følsomhedsanalyse Samfundsøkonomiske udgifter [kr.] Millioner % -10% 0% 10% 20% Ændring i varmeproduktion [-] Projekt Reference Figur 1: Følsomhedsanalyse ved ændring i varmeproduktion. Side 15

16 6 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af projektet over en 20-årig betragtningsperiode viser, en samfundsøkonomiske fordel for projektet er på 51,8 mio. kr. Projektet vil i forhold til referencen reducere de skadelige luftbårne emissioner, hvilket er indregnet i samfundsøkonomien, jf. bilag 3. Følsomhedsanalysen viser, at den samfundsøkonomiske fordel ved etablering af energiforbedringsanlægget stiger yderligere, ved stigende varmebehov i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde. Ved etablering af det samlede energiforbedringsanlæg vil der være en selskabsøkonomisk gevinst for Skjern Fjernvarme, med en årlig besparelse på 1,9 mio. kr. Alt i alt vil det være til fordel for både Skjern Fjernvarme og Skjern Papirfabrik at etablere anlægget. Side 16

17 Nordpil 001

18 Skjern Papirfabrik A/S Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgifter Beregningsforudsætninger Generelle forudsætninger Produktionsfordeling Projekt Reference Virkningsgrader El Varme Samlet Drift og vedligehold Varmeproduktion [MWh/år] Fliskedel [-] 32,68% 42,60% Ny fliskedel [-] - 115,00% 115,00% Ny fliskedel [kr./gj varme] 11,11 Varmeproduktion [GJ/år] Naturgasmotor [-] 9,42% 14,81% Naturgasmotor [-] 41,00% 46,00% 87,00% Naturgasmotor [kr./gj el] 13,89 Kalkulationsrente [-] 4,0% Gaskedel 2 øst [-] 1,97% 4,85% Gaskedel 2 øst [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel 2 øst [kr./gj varme] 2,78 Nettoafgiftsfaktor [-] 1,17 Gaskedel syd [-] 0,04% 0,08% Gaskedel syd [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel syd [kr./gj varme] 2,78 Nettoprisindeks [-] 1,85% Gaskedel 1 øst [-] 0,00% 0,00% Gaskedel 1 Øst [-] - 96,00% 96,00% Gaskedel 1 øst [kr./gj varme] 2,78 Brændselsforbrug til varmeproduktion - naturgasmotor [-]* 38% RGV naturgaskedel [-] 0,00% 0,00% RGV naturgaskedel [-] - 100,00% 100,00% RGV naturgaskedel [kr./gj varme] 2,00 * Brændselsforbrug til varmeproduktion på naturgasmotoren er regnet ud fra V- og E-formlen. RGV fliskedel [-] 21,35% 0,00% RGV Røggasveksler fliskedel [-] - 100,00% 100,00% RGV fliskedel [kr./gj varme] 2,00 VP Papirfabrik [-]* 34,54% 37,69% VP Papirfabrik [-]* - 100,00% 100,00% VP Papirfabrik [kr./gj varme] 3,00 Samlet [-] 100,0% 100,0% Samfundsøkonomiske brændselspriser an værk i 2011 prisniveau Året Træflis [kr./gj] 48,9 49,5 50,1 50,6 51,2 51,8 52,4 53,0 53,7 54,3 54,9 55,6 56,3 56,9 57,6 58,3 59,0 59,7 60,4 61,2 Naturgas [kr./gj] 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 74,3 74,8 RGV naturgaskedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RGV fliskedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VP Papirfabrik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El Nord Pool forbrugsvægtet [kr./mwh el] 380,5 365,1 384,7 372,9 391,2 402,4 359,8 384,4 408,0 339,0 362,9 395,7 413,2 433,3 458,7 471,9 490,0 533,8 534,9 580,5 Inflation [-] 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 Samfundsøkonomiske brændelspriser an værk for et decentralt kraftvarmeværk. Samfundsøkonomiske brændselspris i 2015 prisniveau for de to scenarier Året Projekt [kr./år] Reference [kr./år] Samfundsøkonomisk brændselspris for de to scenarier. Produktion på produktionsenhederne er multipliceret med de samfundsøkonomiske brændselspriser an værk, inflationen samt nettoafgiftsfaktoren. Værdien af elproduktion er fratrykket i beregningerne. Investerings- og driftsudgifter i 2015 prisniveau Året Investerings/reinvestering - Projekt 1 [kr./år] Investerings/reinvestering - Reference [kr./år] D og V ny fliskedel [kr./gj varme] 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 D og V naturgasmotor [kr./gj el] 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 D og V gaskedel 2 øst [kr./gj varme] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V gaskedel syd [kr./gj varme] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V ny gaskedel [kr./gj varme] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V RGV naturgaskedel [kr./gj varme] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 D og V RGV fliskedel [kr./gj varme] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 D og V VP Papirfabrik [kr./gj varme] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Investeringsudgifter for de to scenarier og driftsudgifter for de forskellige produktionsenheder. Investerings- og driftsudgift i 2015 prisniveau for de to scenarier Året Projekt [kr./år] Reference [kr./år] Investerings- og driftsudgift for de to scenarier. Driftsudgifter er multipliceret med produktionsfordeling på varme og el alt efter type produktionsenhed. Investeringsudgifter er adderet med driftsudgifterne. Hele udtrykket er multipliceret med nettoafgiftsfaktoren. Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over en 20-årig betragtningsperiode Brændsel Investering og D&V I alt Projekt [kr.] Reference [kr.] Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter. Kalkulationsrenten er valgt til 4%, jf. Energistyrelsens tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference dateret 12. juni 2013 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg til beregningsforudsætninger dateret oktober juli 2014 Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift Bilag 2

19 Skjern Papirfabrik A/S Emissioner Beregningsforudsætninger Generelle forudsætninger Produktionsfordeling Projekt Reference Virkningsgrader El Varme Samlet Drift og vedligehold Varmeproduktion [MWh/år] Fliskedel [-] 32,68% 42,60% Ny fliskedel [-] - 115,00% 115,00% Ny fliskedel [kr./gj varme] 11,11 Varmeproduktion [GJ/år] Naturgasmotor [-] 9,42% 14,81% Naturgasmotor [-] 41,00% 46,00% 87,00% Naturgasmotor [kr./gj el] 13,89 Kalkulationsrente [-] 4,00% Gaskedel 2 øst [-] 1,97% 4,85% Gaskedel 2 øst [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel 2 øst [kr./gj varme] 2,78 Nettoafgiftsfaktor [-] 1,17 Gaskedel syd [-] 0,04% 0,08% Gaskedel syd [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel syd [kr./gj varme] 2,78 Nettoprisindeks [-] 1,85% Gaskedel 1 øst [-] 0,00% 0,00% Gaskedel 1 Øst [-] - 96,00% 96,00% Gaskedel 1 øst [kr./gj varme] 2,78 Brændselsforbrug til varmeproduktion - naturgasmotor [-]* 38% RGV naturgaskedel [-] 0,00% 0,00% RGV naturgaskedel [-] - 100,00% 100,00% RGV naturgaskedel [kr./gj varme] 2,00 * Brændselsforbrug til varmeproduktion på naturgasmotoren er regnet ud fra V- og E-formlen. RGV fliskedel [-] 21,35% 0,00% RGV Røggasveksler fliskedel [-] - 100,00% 100,00% RGV fliskedel [kr./gj varme] 2,00 VP Papirfabrik [-]* 34,54% 37,69% VP Papirfabrik [-]* - 100,00% 100,00% VP Papirfabrik [kr./gj varme] 3,00 Samlet [-] 100,0% 100,0% Emissionskoefficienter for produktonsenhederne CO 2 [kg/gj] CH 4 [g/gj] N 2O [g/gj] SO 2 [g/gj] NO x [g/gj] PM 2,5 [g/gj] Træflis 0,00 30,00 4,00 25,00 90,00 10,00 Naturgas motor 56,74 481,00 0,48 0,30 135,00 0,16 Naturgas kedel 56,74 0,10 0,10 0,30 42,00 0,10 Emissionskoefficienter jf. Energistyrelsen beregningsforudsætninger. Emissioner for de tre scenarier CO 2 [tons] CH 4 [kg] N 2O [kg] SO 2 [kg] NO x [kg] PM 2,5 [kg] Projekt Reference Emissioner for de to scenarier. Produktionsandel for de forskellige produktionsenher er multipliceret med emissionskoefficienter. Bemærk: Enheden er forskellig for CO2 og de øvrige emissioner. Værdi af emissioner pr. vægtenhed i 2011 prisniveau. Året CO 2 [kr./tons] 91,73 105,77 119,47 132,86 147,55 162,25 167,66 173,07 178,48 183,88 189,29 194,70 200,11 205,52 210,93 216,33 221,74 227,15 232,56 238,00 CH 4 [kr./kg] 2,29 2,64 2,99 3,32 3,69 4,06 4,19 4,33 4,46 4,60 4,73 4,87 5,00 5,14 5,27 5,41 5,54 5,68 5,81 5,95 N 2O [kr./kg] 27,34 31,52 35,60 39,59 43,97 48,35 49,96 51,57 53,19 54,80 56,41 58,02 59,63 61,24 62,86 64,47 66,08 67,69 69,30 70,92 SO 2 [kr./kg] 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 NO x [kr./kg] 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM 2,5 [kr./kg] 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 Inflation [-] 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 1,0830 Værdi af emissioner pr. vægtenhed jf. Energistyrelsen beregningsforudsætninger samt tillæg vedrørende global warming potentials for metan og lattergas dateret juni Værdi af emissioner (Relevante emissioner er multipliceret med nettoafgiftsfaktoren) Året Projekt [kr./år] Reference [kr./år] Værdi af emissioner, hvor emissioner for de to scenarier er multipliceret med værdien af emissioner pr. vægtenhed. Relevante emissioner er multipliceret med nettoafgiftsfaktoren. For at regne i 2015 prisniveau emissionerne korrigeret med inflationen. Nutidsværdi af emissioner over en 20-årig betragtningsperiode Projekt [kr.] Reference [kr.] Nutidsværdi af emissioner. Kalkulationsrenten er valgt til 4%, jf. Energistyrelsens tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference dateret 12. juni 2013 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg til beregningsforudsætninger dateret oktober juli 2014 Emissioner Bilag 3

20 Skjern Papirfabrik A/S Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Generelle forudsætninger Produktionsfordeling Projekt Reference Virkningsgrader El Varme Samlet Drift og vedligehold Varmeproduktion [MWh/år] Fliskedel [-] 32,68% 42,60% Ny fliskedel [-] - 115,00% 115,00% Ny fliskedel [kr./gj varme] 11,11 Varmeproduktion [GJ/år] Naturgasmotor [-] 9,42% 14,81% Naturgasmotor [-] 41,00% 46,00% 87,00% Naturgasmotor [kr./gj el] 13,89 Kalkulationsrente [-] 4,00% Gaskedel 2 øst [-] 1,97% 4,85% Gaskedel 2 øst [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel 2 øst [kr./gj varme] 2,78 Nettoafgiftsfaktor [-] 1,17 Gaskedel syd [-] 0,04% 0,08% Gaskedel syd [-] - 92,00% 92,00% Gaskedel syd [kr./gj varme] 2,78 Nettoprisindeks [-] 1,85% Gaskedel 1 øst [-] 0,00% 0,00% Gaskedel 1 Øst [-] - 96,00% 96,00% Gaskedel 1 øst [kr./gj varme] 2,78 Brændselsforbrug til varmeproduktion - naturgasmotor [-]* 38% RGV naturgaskedel [-] 0,00% 0,00% RGV naturgaskedel [-] - 100,00% 100,00% RGV naturgaskedel [kr./gj varme] 2,00 * Brændselsforbrug til varmeproduktion på naturgasmotoren er regnet ud fra V- og E-formlen. RGV fliskedel [-] 21,35% 0,00% RGV Røggasveksler fliskedel [-] - 100,00% 100,00% RGV fliskedel [kr./gj varme] 2,00 VP Papirfabrik [-]* 34,54% 37,69% VP Papirfabrik [-]* - 100,00% 100,00% VP Papirfabrik [kr./gj varme] 3,00 Samlet [-] 100,0% 100,0% Afgifter iht. gældende love (Der regnes med afgifter gældende fra 2014) Træflis - kedel NO X afgift [kr./gj] 2,40 2,44 2,49 2,54 2,58 2,63 2,68 2,73 2,78 2,83 2,88 2,94 2,99 3,05 3,10 3,16 3,22 3,28 3,34 3,40 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 2,40 2,44 2,49 2,54 2,58 2,63 2,68 2,73 2,78 2,83 2,88 2,94 2,99 3,05 3,10 3,16 3,22 3,28 3,34 3,40 NOx afgift er reguleret ift. nettoprisindekset efter år Naturgas - motor Energiafgift [øre/nm3] 289,60 294,96 300,41 305,97 311,63 317,40 323,27 329,25 335,34 341,54 347,86 354,30 360,85 367,53 374,33 381,25 388,31 395,49 402,81 410,26 Energiafgift på varmedelen [øre/nm3] 110,05 112,08 114,16 116,27 118,42 120,61 122,84 125,12 127,43 129,79 132,19 134,63 137,12 139,66 142,24 144,88 147,56 150,29 153,07 155,90 CO 2 [øre/nm3] 38,40 39,11 39,83 40,57 41,32 42,09 42,86 43,66 44,47 45,29 46,13 46,98 47,85 48,73 49,63 50,55 51,49 52,44 53,41 54,40 NO X [øre/nm3] 14,60 14,87 15,15 15,43 15,71 16,00 16,30 16,60 16,91 17,22 17,54 17,86 18,19 18,53 18,87 19,22 19,58 19,94 20,31 20,68 CH 4 [øre/nm3] 6,60 6,72 6,85 6,97 7,10 7,23 7,37 7,50 7,64 7,78 7,93 8,07 8,22 8,38 8,53 8,69 8,85 9,01 9,18 9,35 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 42,84 43,63 44,44 45,26 46,10 46,95 47,82 48,71 49,61 50,52 51,46 52,41 53,38 54,37 55,37 56,40 57,44 58,50 59,59 60,69 Brændværdi naturgas = 11 kwh/nm3. Brændselsforbrug til varmeproduktion er regnet ud fra V-formlen. Energi-, CO2, NOx og CH4 afgifter er reguleret ift. nettoprisindekset efter år Naturgas - kedel Energiafgift [kr./gj] 60,9 62,0 63,2 64,3 65,5 66,7 68,0 69,2 70,5 71,8 73,2 74,5 75,9 77,3 78,7 80,2 81,7 83,2 84,7 86,3 CO 2 [kr./gj] 13,5 13,7 14,0 14,3 14,5 14,8 15,1 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,8 18,1 18,4 18,8 19,1 NO X [øre/nm3] 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 75,46 76,86 78,28 79,73 81,20 82,70 84,23 85,79 87,38 89,00 90,64 92,32 94,03 95,77 97,54 99,34 101,18 103,05 104,96 106,90 Brændværdi naturgas = 11 kwh/nm3 Energi-, CO2 og NOx afgifter er reguleret ift. nettoprisindekset efter år Overskudsvarme NO X afgift [-] 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% Samlet afgiftsprovenu [kr/gj] 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Overskudsvarmeafgiften er beregnet som 38 % af det oplyste vederlag for varmeleverance. Afgiftsprovenu for produktionsenheder i 2015 prisniveau Året Træflis - kedel [kr./gj] 2,40 2,40 2,39 2,39 2,39 2,38 2,38 2,37 2,37 2,36 2,35 2,35 2,34 2,34 2,33 2,32 2,32 2,31 2,30 2,30 Naturgas - motor [kr./gj] 42,84 42,79 42,75 42,71 42,63 42,57 42,47 42,38 42,23 42,11 42,00 41,90 41,79 41,68 41,57 41,46 41,35 41,25 41,14 41,03 Naturgas - kedel [kr./gj] 75,46 75,38 75,30 75,23 75,09 74,98 74,80 74,66 74,38 74,18 73,99 73,80 73,60 73,42 73,22 73,03 72,84 72,65 72,46 72,27 Overskudsvarme 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Inflation [-] 1,0830 1,1042 1,1259 1,1477 1,1711 1,1945 1,2196 1,2445 1,2722 1,2993 1,3268 1,3548 1,3835 1,4127 1,4427 1,4732 1,5044 1,5362 1,569 1,602 Afgiftsprovenu for de forskellige produktionsenheder. For at regne i 2015 prisniveau er afgifterne korrigeret iht. inflationen. Årligt afgiftsprovenu i 2015 prisniveau Året Projekt [kr./år] Reference [kr./år] Produktionsfordelingen er multipliceret med afgiftsprovenu for produktionsenheder. Nutidsværdi af afgifter over en 20-årig betragtningsperiode Projekt [kr.] Reference [kr.] Nutidsværdi af afgifter. Kalkulationsrenten er valgt til 4%, jf. Energistyrelsens tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference dateret 12. juni 2013 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg til beregningsforudsætninger dateret oktober juli 2014 Afgiftsprovenu Bilag 4

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. februar 2016 Revideret 28. november 2016 Projektansvarlig

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere