BMC-lagrene er testede iht. EN til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0."

Transkript

1 Denios ApS Dannevirkevej Fredericia Henrik Ohm Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH Dir.tlf.: Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik Ohm, Denios ApS har DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut udarbejdet dette notat, om anvendelse af lagre af typen BMC og FBM, som brandsektion. Beskrivelse BMC: Brandsikringslagre af typen BMC-M, herunder BMC-240, , produceres som walk-in lagre i størrelser fra 5 21,5 m 2. Lagrene udføres med bærende elementer i stål beklædt med paneler, væg og loft, materiale klasse A2-s1,d0. Lagrene udføres med opsamlingskar, døre og installationer, der udføres iht. CE II 2 G, således lageret opfylder kravene til atex zone 1. BMC-lagrene er testede iht. EN til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Dørene er udført i samme materialer, som lageret i øvrigt, og er testet til EI 2 60, 90 eller 120-C. Dørene kan udføres med automatisk dørlukningssystem ved detektering af temperatur, normalt 65 C. Den samlede klassificering af lageret afhænger således af den valgte dør. Billede 1: Walk-in lagersystem af typen BMC Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 FBM: Brandsikringslagre af typen FBM, produceres som reollagre i størrelser fra op til 10 m 2, og kan anvendes til oplag i emballager med et volumen op til 1000 liter (IBC ere). Lagrene udføres med bærende elementer i stål beklædt med paneler, materiale klasse A2-s1,d0. Lagrene udføres med opsamlingskar, døre og installationer, der udføres iht. CE II 2 G, således lageret opfylder kravene til atex zone 1. FBM-lagrene er testet iht. EN til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Dørene er udført i samme materialer, som lageret i øvrigt, og er testet til EI 2 60, 90 eller 120-C. Dørene kan udføres med automatisk dørlukningssystem ved detektering af temperatur, normalt 65 C. Den samlede klassificering af lageret afhænger således af de valgte døre. Lovgivning Oplag af brandfarlige væsker er omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010, når oplaget overstiger 25 oplagsenheder. Forskrifternes kapitel 3 omhandler oplag i emballage med en kapacitet på højst 450 liter, hvilket er relevant for BMC-lagrene og kapitel 4 omhandler oplag i emballage større end 450 liter, hvilket er relevant for FBM-lagrene. Oplag i emballager på højst 450 liter, jf. Kapitel 3. Det vil typisk være lagre af typen BMC, der anvendes til denne type emballage. I det følgende gennemgås reglerne, der har direkte indflydelse på lagrenes indretning og konstruktion. Generelt Beholdere af kunststof, som er større end 150 liter, må ikke stables højere end i 2 lag. Dette er en driftmæssig bestemmelse, der relaterer sig til virksomheden. Oplag i andre bygninger Oplag på over 800 og højst oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser: a) Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 3.6. b) Brandsektioner med kategori A-væske skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn. c) Bestemmelserne i afsnit 3.5 om opvarmning og ventilation skal overholdes. d) Afstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes. e) Bestemmelserne i afsnit 3.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes. f) Bestemmelserne i afsnit 3.9 om brandtekniske installationer skal overholdes. g) Ordensreglerne i afsnit 3.10 skal overholdes. h) Der må ikke ske omhældning eller aftapning En brandsektionsvæg skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60]. Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for væltende reoler e.l., kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forlange, at sektionsvæggens stabilitet og integritet dokumenteres specifikt for disse forhold. BMC lagrene er testet iht. EN og har opnået klassificeringen REI 120. Lagrene er jf. leve- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 2 af 11

3 randørens oplysninger udført i ubrændbare materialer, A2-s1,d0. Afhængigt af dørvalget nedklassificeres lagret til enten REI 90 eller REI 60. BMC lagrene er ikke testet for mekaniske påvirkninger, og har derved ikke opnået betegnelsen M, (R)EI 120-M. Det vurderes at stålskelet samt facadeelementerne giver en sikkerhed ved mekanisk påvirkning som mindst svarer til klassifikationen M. Dette baseres på at panelerne understøttes i langt højere grad af stålkonstruktionen end en tung væg, der er fikseret i siderne og i toppen. Hvis muligheden for fysisk beskadigelse af lagrene i form af nedfaldne genstande er minimal, væltende reoler mv., vurderes det at M ikke forøger sikkerhedsniveauet Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60]. Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent, skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser: a) Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage. b) Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg. Åbninger i bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 30-C [BD-dør 30]. Lagrene forsynes med automatisk system baseret på termodetektorer, der sikrer lukning dørene ved 65 C. Ved oplag af kategori A væske kan lagrene forsynes med gasdetekteringssystem En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BSbygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI [BDbygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendige beklædning. Lageret er en enhed i sig selv, og kan ikke sammenbygges med vægge, som beskrevet i Da lageret er en fuldstændig uafhængig og sammenbygget enhed vurderes det, at formålet i , sikring mod brandspredning, er tilgodeset Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder: a) Ydervæggen skal på en strækning af mindst 5 m være udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. b) Brandsektionsvæggen videreføres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt anvendelse Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres som bygningsdel mindst klasse REI 60 [bærende, adskillende BD-bygningsdel 60] i et 5 m bredt bælte uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 3 af 11

4 Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8, skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen. Brandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Sikringen kan udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 [ikke bærende, adskillende BDbygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning). I begge tilfælde skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Reglerne om brandsmitte vurderes at være opfyldte idet hele lageret opfylder (R)EI 60, 90 eller 120 klassifikationen. Et 5 m bredt bælte kan normalt ikke opnås, hvilket normalt er kravet for at sikre mod brand- og vinkelsmitte samt i brandkamserstatninger. Lageret er imidlertid forsynet med tætlukkende døre, der automatisk lukker ved 65 C. Ventilationsåbninger, der er placeret i vægge eller døre, lukkes ligeledes ved 65 C, jf. leverandøren. Herved vil en brand i lageret lukkes inde, og slukke sig selv. Det vurderes at det opnåede sikkerhedsniveau mod brandsmitte mindst svarer til et 5 m bredt bælte udført som mindst EI Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden helt til det fri i terrænhøjde og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender. For brandsektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 flugtvej, hvis denne fører direkte til det fri i terrænhøjde. Lagrene af typen BMC er walk-in lagre under 50 m 2, og er forsynet med 1 flugtvejsdør. Ved indendørs oplag fører døren ikke nødvendigvis til terræn i det fri. Personophold i lagrene er kortvarige, og lagrene er således ikke indrettet til personophold. Ved opstilling af et BMC-lager i et større rum, vil flugtvejene således afvige fra reglen i Det vurderes dog at anvendelsen af lagrene i f.eks. butikkers eller virksomheders lagerområder o. lign. steder vil kunne øge sikkerhedsniveauet betragteligt på en forholdsvis nem og overskuelig måde. Placeringen bør dog vurderes af en brandteknisk rådgiver, der kan tage højde for de forhold, der ikke har direkte med lagerenheden at gøre, og dermed godtgøre i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse hvordan det ønskede sikkerhedsniveau opretholdes Tagdækning skal som tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Lagerene udføres med en tagkonstruktion med samme brandmodstandsevne, som væggene svarende til EI 60, 90 eller 120 A2-s1.d0. Konstruktionen vurderes at at have bedre brandmæssige egenskaber end en BROOF (t2) c) Bestemmelserne i afsnit 3.5 om opvarmning og ventilation skal overholdes. Forholdene vedr. opvarmning og ventilation vil blive håndteret i forbindelse med opstilling af lagrene i hvert enkelt tilfælde d) Afstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes e) Bestemmelserne i afsnit 3.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes. Lagrene er under 50 m 2, og der er ikke krav om brandslukningsmateriel, jf Det anbefales dog, at der i umiddelbart nærheden af døren placeres en 6 kg pulverslukker af type Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 4 af 11

5 89 B f) Bestemmelserne i afsnit 3.9 om brandtekniske installationer skal overholdes. Lagrene er under 50 m 2, og der er ikke krav om brandtekniske installationer, jf g) Ordensreglerne i afsnit 3.10 skal overholdes. Lagrene skiltes efter og De øvrige ordensregler relaterer til virksomheden hvor lageret opstilles, og ikke til selve lageret. Dette behandles ikke yderligere her h) Der må ikke ske omhældning eller aftapning. Dette er en driftmæssig bestemmelse, der relaterer sig til virksomheden. Oplag på over 800 og højst oplagsenheder i det fri, afsnit Oplag skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang. BMC-lagrenes døre kan aflåses Oplag skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt omgrænsning af oplagsområdet, eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade. BMC-lagrene er forsynet med et opsamlingskar til opsamling af udflydende væske. Kapaciteten svarer mindst til indholdet af den største beholder i lageret Oplag af brandfarlige væsker i emballager af plast skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m 3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m. Afstanden mellem oplagsfelter kan nedsættes til 1,5 m, såfremt friarealet på begge sider er afgrænset med flammeskærm med en højde på mindst 1,8 m. Alle felter skal være forsynet med egen sikring mod udflydning eller afledning af udsivende væsker, således at der ikke kan forårsages skade på et andet oplagsfelt. Dette er et placerings spørgsmål, som der bør tages stilling til ved opstilling i hvert enkelt tilfælde Afstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes Produktionsafsnit og oplag, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel. Det indbyrdes afstandskrav bortfalder dog, såfremt der i forbindelse med en bygning etableres brandsektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med underafsnit Placeres bygninger, oplag m.v. således, at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i punkterne om brandsmitte overholdes. I beskrivelsen ovenfor om oplag i bygninger er lagrene beskrevet mht. opfyldelse af brandsektionskriterierne. Reglerne om brandsmitte vurderes at være opfyldte idet hele lageret opfylder (R)EI 60, 90 eller 120 klassifikationen. Et 5 m bredt bælte, udført mindst som EI 60, kan ikke altid opnås, hvilket normalt er kravet for at sikre mod brand- og vinkelsmitte samt i brandkamserstatninger. Lageret er imidlertid forsynet med tætlukkende døre, der automatisk lukker ved 65 C. Ventilationsåbninger, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 5 af 11

6 der er placeret i vægge eller døre, lukkes ligeledes ved 65 C, jf. leverandøren. Herved vil en brand i lageret lukkes inde, og formentlig slukke sig selv pga. den manglende ilt tilførsel. Det vurderes at det opnåede sikkerhedsniveau mod brandsmitte mindst svarer til et 5 m bredt bælte Bestemmelserne i afsnit 3.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes. Lagrene er under 50 m 2, og der er ikke krav om brandslukningsmateriel, jf Ordensreglerne i afsnit 3.10 skal overholdes. Lagrene skiltes efter og De øvrige ordensregler relaterer til virksomheden hvor lageret opstilles, og ikke til selve lageret. Dette behandles ikke yderligere her Der må ikke ske omhældning eller aftapning. Dette er en driftmæssig bestemmelse, der relaterer sig til virksomheden. Vurdering af oplag i lagre af typen BMC Indendørs BMC lagrene vurderes i det store hele at opfylde kriterierne beskrevet i tekniske forskrifter for brandfarlige væsker kapitel 3 afsnit pkt Følgende afvigelser er identificeret: - Flugtvej går ikke nødvendigvis til det fri - Brandsektionsvæg er ikke impact testet. Det vurderes at anvendelse af BMC-lagrene generelt vil øge sikkerhedsniveauet betragteligt. Det er en nem og hurtig måde at øge brandsikkerheden på, hvilket ofte bevirker at løsningen vil blive valgt frem for en mere langsommelig proces en ombygning ofte vil være. Lagrene kan forsynes med aktive brandsikringstiltag, der målrettes den enkelte opstilling. Disse bør vurderes af en brandteknisk rådgiver. Det gør, at lageret er en fleksibel løsning, der kan tilpasses mange forskelligartede forhold. Og det vurderes at de aktive brandsikringstiltag vil kunne kompensere for afvigelserne. I det fri BMC lagrene vurderes i det store hele at opfylde kriterierne beskrevet i tekniske forskrifter for brandfarlige væsker kapitel 3 afsnit pkt , og kan placeres op ad bygninger uden yderligere tiltag. Følgende afvigelser er identificeret: - Brandsektionsvæg er ikke impact testet. Ved placering af lageret bør der tages højde for faldende genstande, der vil kunne beskadige lageret. Anvendelse af BMC-lagrene vurderes at være en nem og hurtig måde at etablere en brandsektion på. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 6 af 11

7 Oplag i emballager større end 450 liter: Ud over de generelle bestemmelser i kapitel 4.2 er det kapitel 4.4, der beskriver kravene til oplag i emballager større end 450 liter. Generelt TFBV Emballager skal placeres direkte på gulv eller terræn og må ikke stables. Emballager kan dog oplagres i reoler, hvis oplaget forsynes med et automatisk slukningsanlæg. Indretningen af reolerne og brandslukningsanlægget skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Det vurderes at en brand i et lager af typen FBM vil blive kvalt hurtigt og effektivt når dørene lukkes. Derfor vurderes det ikke at sikkerheden mod brand eller brandspredning øges ved installering af aktive anlæg. Dørene er forsynet med automatisk lukkeanordning, der aktiveres ved 65 C. Ventilationsåbninger lukkes ligeledes ved 65 C. Herved fjernes ilten og branden kvæles Emballager skal anbringes på en sådan måde, at udflydende væske i tilfælde af lækage ikke kan forårsage skade. FBM-lagrene er forsynet med et opsamlingskar til opsamling af udflydende væske. Kapaciteten svarer mindst til indholdet af den største beholder i lageret. Indendørs oplag på højst oe i emballager af plast Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit Brandsektionen skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn En brandsektionsvæg skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60]. Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for væltende reoler e.l., kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forlange, at sektionsvæggens stabilitet og integritet dokumenteres specifikt for disse forhold. FBM lagrene er testet iht. EN og har opnået klassificeringen REI 120. Lagrene er jf. leverandørens oplysninger udført i ubrændbare materialer, A2-s1,d0. Afhængigt af dørvalget nedklassificeres lagret til enten REI 90 eller REI 60. FBM lagrene er ikke testet for mekaniske påvirkninger, og har derved ikke opnået betegnelsen M, (R)EI 120-M. Det vurderes at stålskelettet samt facadeelementerne giver en sikkerhed ved mekanisk påvirkning som mindst svarer til klassifikationen M. Dette baseres på at panelerne understøttes i langt højere grad af stålkonstruktionen end en tung væg, der er fikseret i siderne og i toppen. Hvis muligheden for fysisk beskadigelse af lagrene i form af nedfaldne genstande er minimal, væltende reoler mv., vurderes det at M ikke forøger sikkerhedsniveauet Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI 2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60]. Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser: a) Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage. b) Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 7 af 11

8 tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg. Åbninger i bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 30-C [BD dør 30]. Lagrene forsynes med automatisk system baseret på termodetektorer, der sikrer lukning dørene ved 65 C. Ved oplag af kategori A væske kan lagrene forsynes med gasdetekteringssystem En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BSbygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI [BDbygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendige beklædning. Lageret er en enhed i sig selv, og kan ikke sammenbygges med vægge, som beskrevet i Da lageret er en fuldstændig uafhængig og sammenbygget enhed er formålet i , sikring mod brandspredning, tilgodeset Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder: a) Ydervæggen skal på en strækning af mindst 5 m være udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. b) b) Brandsektionsvæggen videreføres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt anvendelse Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres som bygningsdel mindst klasse REI 60 [bærende, adskillende BD-bygningsdel 60] i et 5 m bredt bælte uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen. Brandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Sikringen kan udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 [ikke bærende, adskillende BDbygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning). I begge tilfælde skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Reglerne om brandsmitte vurderes at være opfyldte idet hele lageret opfylder (R)EI 60, 90 eller 120 klassifikationen. Et 5 m bredt bælte kan normalt ikke opnås, hvilket normalt er kravet for at sikre mod brand- og vinkelsmitte samt i brandkamserstatninger. Lageret er imidlertid forsynet med tætlukkende døre, der automatisk lukker ved 65 C. Ventilationsåbninger, der er placeret i vægge eller døre, lukkes ligeledes ved 65 C, jf. leverandøren. Herved vil en brand i lageret lukkes inde, og formentlig slukke sig selv pga. manglende ilt tilførsel. Det vurderes at det opnåede sikkerhedsniveau mod brandsmitte mindst svarer til et 5 m bredt bælte. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 8 af 11

9 Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden helt til det fri i terrænhøjde og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender. For brandsektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 flugtvej, hvis denne fører direkte til det fri i terrænhøjde. Lagrene af typen FBM er reol lagre under 50 m 2, og personophold i lagret er ikke muligt Tagdækning skal være udført som tagdækning mindst klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Lagerene udføres med en tagkonstruktion med samme brandmodstandsevne, som væggene svarende til EI 60, 90 eller 120 A2-s1.d0. Konstruktionen vurderes at have bedre brandmæssige egenskaber end en BROOF (t2) Ved oplag af kategori A-væsker større end 3 m 3 skal der etableres sikring mod ukontrolleret udflydning med en opsamlingskapacitet på det samlede oplagsvolumen. Lagrene kan opbygges med den nødvendige opsamlingskapacitet Bestemmelserne i afsnit 4.15 om rumopvarmning og ventilation skal overholdes. Forholdene vedr. opvarmning og ventilation vil blive håndteret i forbindelse med opstilling af lagrene i hvert enkelt tilfælde Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes Bestemmelserne i afsnit 4.18 om brandslukningsmateriel skal overholdes. Lagrene er under 50 m 2, og der er ikke krav om brandslukningsmateriel, jf Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes. Lagrene er under 50 m 2, og der er ikke krav om brandtekniske installationer, jf Ordensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes. Lagrene skiltes efter Ved oplag over 800 oe stilles ordensregler til virksomheden hvor lageret opstilles, og ikke til selve lageret. Dette behandles ikke yderligere her. Oplag i det fri på højst på oe i emballager af plast over 450 liter Oplag skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang. Både FBM lagrene leveres med aflåselige døre Oplag skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt omgrænsning af oplagsområdet eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade. Ikke relevant da lagrene leveres med opsamlingskar til opsamling af udflydende væske Oplag skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m 3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m. Afstanden mellem oplagsfelter kan nedsættes til 1,5m, såfremt friarealet på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 9 af 11

10 begge sider er afgrænset med flammeskærm med en højde på mindst 1,8 m og højst 3 m. Alle felter skal være forsynet med egen sikring mod udflydning eller afledning af udsivende væsker, således at der ikke kan forårsages skade på et andet oplagsfelt. Dette er et placerings spørgsmål, som der tages stilling til ved opstilling i hvert enkelt tilfælde Emballager, der placeres, hvor påkørsel kan finde sted, skal beskyttes ved opsætning af: a) Et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne, eller b) mindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør. Oplaget af brandfarlige væsker vil være beskyttet imod påkørsel af lagrene. Det vurderes at beskyttelsesniveauet mindst svarer til autoværn og påkørselsstolper Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes. Oplaget skal opfylde kravene om indbyrdes afstandsforhold i Heraf fremgår at afstandskravet bortfalder såfremt, der etableres en brandsektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med Placeres bygninger, oplag m.v. således at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i om brandsmitte overholdes. Se afsnit ovenfor, hvor brandsektioner er beskrevet Bestemmelserne i afsnit 4.18 om brandslukningsmateriel skal overholdes. Da oplaget er mindre end 50 m 2, er der ikke krav om brandslukningsmateriel ved oplaget Ordensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes. Der skal opsættes skilte med forbud af rygning og brug af åben ild, jf. DS734 uden på lagrene. Branddørenes selvlukke funktion må ikke sættes ud af funktion. Branddøre påsættes skilt med teksten Branddør lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand. Vurdering af oplag i lagre af typen FBM Indendørs oplag Ovenfor er kravene til indendørs oplag af brandfarlige væsker i emballage af plast over 450 liter gennemgået. FBM lagrene afviger fra reglerne om udførelse i tunge bygningsdele samt stabling i flere niveauer. Det vurderes at de øvrige forhold opfyldes med mindst samme sikkerhedsniveau. Endvidere findes tilfredsstillende løsninger på kravene om brandslukningsanlæg, brandtekniske installationer, der er afhængige af de steder hvor lagre indrettes/opstilles. Lagrene kan således forsynes med aktive brandsikringstiltag, der målrettes den enkelte opstilling. Disse bør vurderes af en brandteknisk rådgiver. Det gør at lageret er en fleksibel løsning, der kan tilpasses mange forskelligartede forhold. Og det vurderes at de aktive brandsikringstiltag vil kunne kompensere for afvigelserne. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 10 af 11

11 Det vurderes at opstilling af FBM-lagre er en hurtig og nem måde for virksomheder, at forbedre sikkerheden på. Oplag i det fri Ovenfor er kravene til oplag i det fri af brandfarlige væsker i emballage af plast over 450 liter gennemgået. FBM lagrene afviger fra reglerne om udførelse i tunge bygningsdele samt stabling i flere niveauer ved opstilling indenfor den krævede afstand jf Det vurderes at de øvrige forhold opfyldes med samme sikkerhedsniveau, og at der i vid udstrækning findes tilfredsstillende løsninger på kravene om eventuelle brandslukningsanlæg, brandtekniske installationer mv., der er afhængige af de steder hvor lagrene indrettes/opstilles. Det vurderes at opstilling af FBM-lagre er en hurtig og nem måde for virksomheder, at forbedre sikkerheden på. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Michael Skovgaard Brandteknisk rådgiver Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 11 af 11

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 Udkast Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 I medfør af 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definitioner...

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm 1 2 Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m 3 i det fri og

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Udkast 15. juli 2005 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING rei 120 hos DENIOS miljøets partner Vi værdsætter først tiden, hvis vi ikke har ret meget tilbage af den. Leo Tolstoi Brandbeskyttelse i dag Brandbeskyttelse

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2014 Salgssted i det fri Maks. 50 kg NEM Fyrværkeri Butik Konsumfyrværkeri

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 4. januar 2010. Nr. 28. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3 Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser Tekniske forskrifter for gasser Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde...

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige Udkast af 2. juli 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2011 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 68

Læs mere

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«.

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«. BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-11-00002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Sikkerhedsstyrelsen 5. november 2008 1 Bekendtgørelse nr. 729 af. 4. juli 2008, bilag

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed Miljø- og Planlægningsudvalget 010-11 (Omtrk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 007-1-04 Jour.: D63317100-39 Sag: RE07344-3 Init.: Lars Vædeled Roed E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 0 1 89 01 Oplag

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

29. juni 2016 Nr. XX. Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3

29. juni 2016 Nr. XX. Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 Bilag 1 Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde... 8 1.3 Generelle bestemmelser... 8 1.4

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Den fulde tekst. Tekniske forskrifter for. træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, kornog. foderstofvirksomheder, fremstilling

Den fulde tekst. Tekniske forskrifter for. træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, kornog. foderstofvirksomheder, fremstilling Til forsiden af retsinformation.dk FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Vejledning om højlagre

Vejledning om højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 13 Vejledning om højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax:

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange.

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Marts 2002 1. Indledning Den 25. juni 2001 trådte de Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere