Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg S&A/JEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM"

Transkript

1 Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 5 Uddannelsesniveau... 6 Uddannelse og indkomst... 6 Uddannelse og Vækst... 7 Uddannelsesbalance på arbejdsmarkedet... 8 Arbejdsmarked i Holbæk Kommune... 9 Udbud... 9 Arbejdsstyrke i Holbæk Kommune... 9 Arbejdsstyrke Holbæk Kommune og resten af landet... 9 Efterspørgsel Arbejdspladser i Holbæk Kommune Arbejdspladser Holbæk kommune og resten af landet Arbejdsmarkedsbalance Arbejdsløse borgere fra Holbæk Kommune Arbejdsløse borgere Holbæk og resten af landet Arbejdsløshed i procenter Arbejdsløshed i Holbæks omegn Arbejdsmarkedsbalancen et overblik Arbejdsmarkedsstatus Pendling

2 Om modellen - SAM/K-Line Dette notat vil i høj grad gøre brug af data og fremskrivninger fra modellen SAM-K/Line som styres af Regions Sjælland. Modellen er en alt andet lige betragtning der: Vurderer udbuddet af arbejdskraft i dag og de kommende år Vurderer erhvervsudviklingen de kommende år Vurderer balancen mellem udbud af og efterspørgslen på arbejdskraft de kommende år Disse parametre viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, og siger derfor noget om det man samlet set kalder de strukturelle balancer på arbejdsmarkedet. Ved brug af modellen er det derfor muligt at identificere underliggende strukturelle ubalancer, der ellers først vil vise sig om 5-10 år, idet man ikke umiddelbart kan se dem af den aktuelle situation. Modellen opdateres to gange årligt og er en dynamisk model forstået på den måde at dens løbende påvirkes af ting der sker i samfundet. Den er baseret på registerdata og befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik og fremskrivninger i forhold til den nationale udvikling fra ministeriernes ADAM model samt finansministeriets seneste konjunkturvurdering. Derudover ser den på, pendlings - og flyttemønstre, uddannelse, uddannelsestilbøjeligheden og politiske beslutninger som f.eks. efterlønsreformen og lignende. Denne opdatering indeholder bl.a. efterlønsreformen og folketingets pakker til kickstart af økonomien Det er vigtigt at understrege, at de tal som denne prognose præsenterer, er vores bedste bud på, hvad der kommer til at ske fremover. Når det er sagt, så kunne de selv samme prognoser og modeller ikke forudsige hverken finanskrisen i 2008, eller andre unormale hændelser der påvirker verdensøkonomien som f.eks. Ruslands mulige invasion af Ukraine. Prognosen viser groft sagt, hvad udviklingen bliver, hvis der ikke rigtig sker noget uforudset i samfundet omkring den hvilket man må sige er temmelig usandsynligt. Befolkningsudvikling Disse fremskrivninger og prognoser er baseret på Danmarks Statistik og prognoser. Holbæk kommune har sine egne mere præcise og detaljerede prognoser som bruges i forbindelse med budgetlægning og lignende. De eksakte tal vil derfor ikke altid være helt ens, men prognoserne er generelt enige om de overordnede tendenser. For ikke at blande tingene sammen vil dette notat kun bruge tallene fra SAM- K/Line og Danmarks Statisktik. 2

3 Arbejdsmarkedsprognoser Holbæk Kommune I Figur 1 kan man se befolkningsudviklingen i Holbæk Kommune fra 1998 til Figur 1 - Befolkningsudvikling i Holbæk Kommune Befolkningsudvikling i Holbæk Kommune Der var i indbyggere i Holbæk Kommune. Som det fremgår, var der en vedvarende stigning i antallet af borgere i Holbæk Kommune fra 1998 til det toppede i 2009, hvor der var indbyggere i kommunen Billedet vender nogenlunde på samme tid som krisen sætter ind, og efter år 2009 har der været et mindre - omend vedvarende - fald på omkring 100 borgere om året Modellen forudser at faldet i antal indbyggere vil fortsætte i samme tempo frem mod 2020 Holbæk Kommune og resten af landet For at sætte tingene lidt i perspektiv er befolkningsudviklingen blevet indekseret og sammenlignet i Figur 2, hvordan har været, og hvad den forventes at blive frem mod 2020 i hhv. Holbæk Kommune, Region Sjælland og hele landet. 3

4 Arbejdsmarkedsprognoser Figur 2 - Befolkningsudvikling fra 1998 til 2020 (indeks 100 = 2012) Befolkningsudvikling (indeks 100 = 2012) Hele landet Region Sjælland Holbæk Holbæk Kommune har op igennem 2000 erne haft større og hurtigere befolkningstilvækst end både Region Sjælland og resten af landet For Holbæk Kommune og Region Sjælland er forventningerne til den fremtidige udvikling stort set identisk med hinanden, idet befolkningstallet forventes at falde moderat frem mod 2020 Befolkningstallet for hele landet er generelt jævnt stigende over hele perioden Modellen giver desværre ikke mulighed for at sammenligne direkte med Region Hovestaden, men man ved fra andre kilder at det især er København og de store bysamfund der oplever befolkningsvækst for tiden og driver den samlede vækst Tabel 1 viser tallene for befolkningsudviklingen for de tre områder. Tabel 1 - Befolkningsudvikling: 1998, 2012 og 2020 Befolkning Hele landet Region Sjælland Holbæk Kommune

5 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper Den forventede ændring i alderssammensætningen på borgerne i Holbæk Kommune fra 2012 til 2020 er præsenteret i Figur 3. Figur 3 - Udvikling aldersgrupper i Holbæk Kommune målt i procent 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Udvikling aldersgrupper i Holbæk Kommune Det forventes samlet set at der kommer flere ældre og færre unge Det er især antallet af 1-9 årige der forventes at falde markant, med op imod 20 % Grupperne mellem 30 og 49 år (forældrene til de 1-9 årige) forventes også at falde med omkring 15 % Der forventes dog at være vækst i gruppen af årige, hvilket er positivt da dette netop er en af de grupper man skal sætte sit håb til, hvis man ønsker at se børnetallet stige igen. Det er muligvis også det der viser sig i form af, at antallet af 0 årige forventes at stige. Så hvis denne gruppe bliver boende i kommunen, er der håb for at udviklingen vender en smule. Den aldersgruppe med den absolut største vækst er gruppen af ældre mellem 70 og 79 år, men også grupperne af 80 årige og derover stiger mærkbart, hvilket sandsynligvis kommer til at stille store krav til såvel den kommunale som den private sundheds- og plejesektor. 5

6 Mio. kr (2006) Arbejdsmarkedsprognoser Uddannelsesniveau Befolkningen i den erhvervsaktive alder 1 Holbæk Kommune fordelt på uddannelsesniveau er præsenteret og sammenlignet med resten at landet i Figur 4. 2 Figur 4 - Uddannelsesniveau i Holbæk Kommune og resten af landet i ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Holbæk i % DK i % Kilde: Danmarks Statisktik (jem) Holbæk Kommune har lidt flere ufaglærte og faglærte end resten af landet, mens der er lidt færre med en lang videregående uddannelse. Uddannelse og indkomst Man kan i Figur 5 se, hvordan uddannelsesniveauet påvirker hvor mange penge en person i gennemsnit tjener over et helt arbejdsliv. Figur 5 - Uddannelsesniveau og livstidsindkomst Livstidsindkomst i mio. kr Ufag EUD KVU MV LVU lært U Livstidsindkomst 9,4 10,8 12,2 12,9 18,4 Kilde: CEPOS (jem) 1 Den erhvervsaktive alder er her defineret som personer mellem 15 og 70 år 2 KVU = Kort videregående uddannelse, MVU = Mellemlang Videregående uddannelse, LVU = Lang Videregående Uddannelse 6

7 Der er en forholdsvis klar sammenhæng mellem, hvor mange år man har gået i skole, og hvor mange penge man kommer til at tjene over et helt livsforløb. Det har ikke alene en positiv effekt på den enkelte borger, men også for samfundet der, alt andet lige, vil få højere indtægter i form af skatter og afgifter og færre udgifter til sociale ydelser Uddannelse og Vækst I forhold til vækst, er der lavet flere undersøgelser der fastslår, at uddannelsesniveauet hos de ansatte i en virksomhed påvirker, hvor produktiv den er og, hvor meget værdi den skaber. Derved kan man godt tillade sig at konkludere, at uddannelse har den effekt at erhvervslivet, alt andet lige, får forbedret konkurrenceevnen, genereret højere værdiskabelse og vækst og deraf følgende øgede indtægter. Dette kan man kalde de direkte erhvervsmæssige effekter af uddannelse, og da virksomhederne i høj grad er klar over at de ar afhængige af velkvalificeret arbejdskraft, placerer de sig i større og større grad på steder, hvor de har let adgang til den uddannede arbejdskraft de skal buge. Uddannelse understøtter som sagt i høj grad vækst og et højere uddannelsesniveau har således en yderst positiv indflydelse på flere af de parametre der fremmer de danske virksomheders konkurrenceevne - og i sidste ende deres indtjening og vækst. For at opsummere så bidrager et højt uddannelsesniveau til: at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og derigennem øges produktiviteten i dansk økonomi at generere en større værdiskabelse i virksomhederne og højere løn til den enkelte at bevare den sociale balance og begrænsede indkomstforskelle, der karakteriserer det danske samfund at sikre en hurtig tilpasning til ændrede efterspørgselsmønstre i den globale økonomi og dermed skift i produktionsstrukturen i Danmark. 3 at BNP alt andet lige - vokser med ca. 1 %, hver gang der er en 1 % stigning i personer med en lang videregående uddannelse. Direkte oversat betyder det, at personer med en lang videregående uddannelse bidrager med ca kroner ekstra om året i forhold til andre uddannelser. 4 3 Finansministeriet, Skaksen & Junge,

8 Uddannelsesbalance på arbejdsmarkedet Når man taler om arbejdsmarkedet og uddannelse, er det interessant at se på uddannelsesbalancen, dvs. om udbuddet af uddannede passer med efterspøgslen fra arbejdsmarkedet. Holbæk Kommunes uddannelsesbalance for 2012 og den forventede (u)balance for 2015 og 2020 er vist i Figur 6. Figur 6 - Uddannelsesbalancen i Holbæk Kommune 2012, 2015 og 2020 LVU MVU KVU Faglærte Ufaglært Alle uddannelser Modellen viser at vi her i 2012 har et overskud af uddannede inden for alle brancher, men at det især var de ufaglærte og faglærte der stod uden job I 2015 har dette billede allerede ændret sig ret markant, idet der nu ikke forventes at være arbejdsløshed for faglærte, mens der forventes at være flere ufaglærte, der ikke kan finde beskæftigelse Frem mod 2020 forudses det, at der vil være en markant ubalance mellem udbud og efterspørgsel på uddannede. Der vil være et underskud af næsten alle uddannelsesgrupper (med undtagelse af de ufaglærte), hvilket sandsynligvis vil gøre rekruttering sværere og presse lønnen op, hvilket vil hæmme virksomhedernes konkurrenceevne og derved deres vækstmuligheder De ufaglærte går en udfordrende fremtid i møde og oplever som den eneste gruppe en stigende arbejdsløshed der stiger til 843 personer i 2020 og det er på trods af, at der vil være en generel mangel på arbejdskraft på 283 personer 8

9 Arbejdsmarked i Holbæk Kommune Udbud Arbejdsstyrke i Holbæk Kommune Det samlede udbud af arbejdskraft, dvs. arbejdsstyrken, i Holbæk Kommune er præsenteret i Figur 7. Figur 7 - Udbud af arbejdskraft i Holbæk Kommune fra 1998 til 2020 Arbejdsstyrke - udbud af arbejdskraft i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Arbejdsudbuddet steg fra 1998 og frem mod krisen i I kølvandet på krisen faldt udbuddet af arbejdskraft, da der var en del personer der forlod arbejdsmarkedet i forbindelse med at det blev svært at finde arbejde. Det er især ældre der har forladt arbejdsmarkedet og gået på pension eller efterløn, men der er også en del yngre personer, der har søgt mod uddannelsesinstitutionerne frem for at forsøge at finde arbejde Frem mod 2020 forventes det at arbejdsstyrken vil stige marginalt Arbejdsstyrke Holbæk Kommune og resten af landet I Figur 8 er det sammenlignet, hvordan arbejdsstyrken har udviklet sig i Holbæk Kommune, region Sjælland og resten af landet. 9

10 Figur 8 - Arbejdsstyrke - udbud af arbejdskraft (indeks 100 = 2012) Arbejdsstyrke - udbud af arbejdskraft (2012 = indeks 100) Hele landet Region Sjælland Holbæk Kommune Figuren ligner til forveksling den der blev vist om befolkningsudviklingen i Figur 2; Holbæk stiger mere end de andre op til krisen, og forventes at falde frem mod 2020 i samme takt som resten af Region Sjælland Igen må den samlede stigning tilskrives København og de andre store byområder Efterspørgsel Arbejdspladser i Holbæk Kommune Figur 9 viser, hvordan efterspørgslen på arbejdskraft har været i Holbæk Kommune fra 1998 til i dag samt, hvad den forventes at blive i Figur 9 - Efterspørgsel - Arbejdspladser i Holbæk Kommune Arbejdspladser - efterspørgsel på arbejdskraft i Holbæk Kommune Holbæk Kommune 10

11 Det er igen det samme billede det tegner sig, idet efterspørgslen toppede i 2007/08, hvor finanskrisen styrede verden Fra 2010 og frem til 2020 forventes det at antallet af arbejdsplader i Holbæk Kommune vil være relativt stabilt på omkring personer Arbejdspladser Holbæk kommune og resten af landet I Figur 10 er udviklingen blevet indekseret og sammenlignet med resten af landet. Figur 10 - Arbejdspladser i Holbæk Kommune og resten af landet (indeks 100 = 2012) 115 Arbejdspladser - efterspørgsel på arbejdskraft Hele landet Region Sjælland Holbæk Kommune Igen er billedet det samme: o Før krisen havde Holbæk Kommune højere vækst end de andre områder, o Efter krisen følges Holbæk ned ad hånd i hånd med resten af Regions Sjælland, mens de store byområder med København i spidsen buldrer derudaf Arbejdsmarkedsbalance Arbejdsmarkedsbalancen angiver forholdet mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Det kan godt være en lidt kunstig størrelse at opgive kun i forhold til Holbæk Kommune, da modellen som udgangspunkt vil opfatte Holbæk som et lukket arbejdsmarked. Tendenserne er dog valide nok, og når man skalerer op på nationalt plan udgør dette ikke et betydeligt problem længere. I virkelighedens verden spiller pendling en stor rolle med at binde de forskellige arbejdsmarkeder sammen, hvilket vil blive behandlet særskilt lidt senere. Arbejdsløse borgere fra Holbæk Kommune Arbejdsmarkedsbalancen er som sagt forholdet mellem udbud og efterspørgsel: Når der er for meget udbud vil der være arbejdsløshed 11

12 Når der er for meget efterspørgsel vil der være mangel på arbejdskraft I Figur 11 kan man se hvordan arbejdsmarkedsbalancen har udviklet sig fra 1998 til Figur 11 Arbejdsmarkedsbalance - Arbejdsløse borgere i Holbæk Kommune Arbejdsløse borgere i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Arbejdsløse er her opgjort som gennemsnitlige helårs arbejdsløse, hvilket vil sige, at der på et givent tidspunkt sandsynligvis vil være flere end de 663 der officielt var arbejdsløse i 2012 Modellen forudser, at der i 2017 vil være 0 arbejdsløse personer i Holbæk Kommune Fra 2018 og frem vil det ifølge modellen - ikke være til at drive en ny medarbejder op (måske på nær de ufaglærte som det blev vist i Figur 6 hvor uddannelsesbalancen blev præsenteret) Hvis forudsigelserne holder stik vil det - udover at påvirke virksomhederne og kommunen som arbejdsgiver - i høj grad påvirke de kommunale arbejdsmarkedscentres rolle som jobformidlere 12

13 Arbejdsløse borgere Holbæk og resten af landet For at sætte udviklingen fra Holbæk i perspektiv er den endnu engang blevet indekseret og sammenlignet med Region Sjælland og resten af landet. Dette kan ses i Figur 12. Figur 12 - Arbejdsløse i hhv. Holbæk Kommune og resten af landet (indeks 100 = 2012) Arbejdsløse (indeks 100 = 2012) Hele landet Region Sjælland Holbæk Kommune Holbæk Kommune har oplevet et langt større fald i antal arbejdsløse frem mod 2012 end resten af landet Fra 2012 fortsætter den udvikling og Holbæk Kommune rammer som sagt teoretisk set en arbejdsløshed på 0 personer i 2017 Udviklingen er mere eller mindre den samme for Region Sjælland og resten af landet, om end noget mindre markant. Regions Sjælland kan forvente at få halveret sin arbejdsløshed i 2020, og på landsplan vil den være reduceret med næsten 25 % i forhold til 2012 Arbejdsløshed i procenter Arbejdsløshed opgøres traditionelt set i procenter af arbejdsstyrken, og for at give en fornemmelse for hvilket niveau vi ligger på er det blevet præsenteret i Figur

14 Figur 13 - Arbejdsløshed i procent af arbejdsstyrken pr. år Arbejdsløshed p.a. i % 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% Holbæk Kommune Hele landet Region Sjælland Det er samme billede der tegner sig her som det var i Figur 12, her er måleenheden blot skiftet ud med de reelle procenter Arbejdsløshed i Holbæks omegn For at illustrere at det ikke kun er i Holbæk Kommune, at det kan blive en udfordring at skaffe arbejdskraft, er udviklingen for de omkringliggende kommuner præsenteret i Figur 14. Figur 14 - Arbejdsløshed i Holbæk Kommune og omegns kommuner Arbejdsløse i Holbæk og omegns kommmuner ( ) Holbæk Lejre Roskilde Kalundborg Odsherred Sorø

15 Som det fremgår, vil samtlige kommuner der ligger omkring Holbæk på nær Roskilde opleve at de har udfordringer med at skaffe arbejdskraft nok til deres lokale virksomheder Mangel på arbejdskraft er i sig selv noget, der kan komme til at hæmme vækst Arbejdsmarkedsbalancen et overblik Grunden til at vi kan komme til at opleve en mangel på arbejdskraft, er at vi mere eller mindre kommer til at opleve fuld beskæftigelse i hvert fald i og omkring Holbæk Kommune. I Figur 15 kan man se, hvordan der ser ud rent grafisk. Figur 15 - Arbejdsmarkedsbalance i Holbæk Kommune Arbejdsstyrke Beskæftigelse Arbejdsløse Der opnås fuld beskæftigelse i Holbæk Kommune i 2017, hvor arbejdskraftsreserven vil være udtømt idet udbuddet af arbejdskraft ikke kan følge med efterspørgslen 15

16 Arbejdsmarkedsstatus Antallet af personer uden for arbejdsstyrken er steget de seneste år i Holbæk, frem mod i dag. Det skyldes dels at befolkningen er blevet ældre, men også at det har været svært at finde et arbejde og de dårlige beskæftigelsesmuligheder har flyttet flere over på efterløn, pension eller anden offentlig forsørgelse. I Figur 16 kan man se, hvordan fordelingen er i Holbæk Kommune imellem dem der arbejder og dem der ikke arbejder. Figur 16 - Befolkning fordelt på arbejdsmarkedsstatus 1998 og % Befolkning fordelt på arbejdsmarkedsstatus i Holbæk Kommune 80% 52% 48% 60% 40% 2% 1% 20% 46% 51% 0% Udenfor arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Figuren viser med al ønskelig tydelighed, at der bliver færre og færre på arbejdsmarkedet og derved også flere der står uden for arbejdsmarkedet 5 Billedet er at det er samme mønster i i hele landet. Dog med en tendens til at udkantsområderne oplever den samme udvikling blot hurtigere og mere markant 5 Uden for arbejdsstyrken er i denne sammenhæng: børn under 15 år, studerende, ældre over 70 år, førtidspensionister og andre på permanente overførelsesydelser, så som sygdomsramte og lignende. 16

17 Pendling På det følgende kort er det illustreret hvordan pendlingsmønstrene omkring Holbæk kommune er. Holbæk er en kommune der netto afgiver pendlere. Fordelingen så således ud i 2010: a personer pendler ud b personer pendler ind Tabel 2 - Pendling til og fra Holbæk Kommune i 2010 Pendling fra Holbæk Kommune Pendling til Holbæk Kommune 29 % pendler til kommuner i Vest- og Sydsjælland 64 % pendler ind fra kommuner i Vest- og Sydsjælland 47 % pendler til kommuner i Region Hovedstaden 18 % pendler ind fra kommuner i Region Hovedstaden 22 % pendler til kommuner i Landsdel Østsjælland 15 % pendler ind fra kommuner i Landsdel Østsjælland 17

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Dansk økonomi oplever i øjeblikket en markant jobfremfremgang. Lønmodtagerbeskæftigelsen er siden foråret 2013 vokset med næsten 135.000 personer,

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Unges uddannelsesvalg. Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Unges uddannelsesvalg Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Unges uddannelsesvalg Uddannelsesniveau. Social arv. Geografi. Dimittendledighed

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere